Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for Kwiecień 15th, 2009

Zapamiętajmy nazwiska tych antypolskich kanalii !

Posted by Marucha w dniu 2009-04-15 (Środa)

Oto nazwiska reprezentujących rzekomo Polskę europosłów, którzy zagłosowali przeciwko ustanowieniu 25 maja – dnia śmierci rotmistrza Pileckiego – dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami.

Jerzy Buzek
Marek Aleksander
Czarnecki
Zdzisław Chmielewski
Urszula Gacek
Lidia Geringer d’Oedenberg
Adam Gierek
Genowefa Grabowska
Stanisław Jałowiecki
Janusz Lewandowski
Bogusław Liberadzki
Jan Masiel
Jan Olbrycht
Janusz Onyszkiewicz
Paweł Piskorski
Jacek Protasiewicz
Jacek Saryusz-Wolski
Czesław Siekierski
Bogusław Sonik
Grażyna Staniszewska
Andrzej Wielowieyski
Zbigniew Zaleski
Tadeusz Zwiefka

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest oburzone faktem, iż posłowie ci odmówili w ten sposób uhonorowania jednego z największych bohaterów II Wojny Światowej.  POKiN wzywa, by wszyscy polscy europosłowie, którzy nie poparli w Parlamencie Europejskim uhonorowania rotmistrza Witolda Pileckiego, publicznie zrezygnowali z dalszego udziału w życiu politycznym.

Jerzy Bukowski w imieniu POKiN podkreśla, iż „politycy podnoszący ręce przeciw uczczeniu uznanego przez cały świat za jednego z najdzielniejszych ludzi okresu II wojny światowej rtm. Witolda Pileckiego nie powinni w przyszłości reprezentować nas ani w Parlamencie Europejskim, ani w polskim, ani nawet w lokalnych samorządach„.

Oczywiście zgadzamy się z konkluzją, iż bycie Polakiem jest dla wyżej wymienionych indywiduów czymś nieistotnym i jako tacy nie powinni reprezentować Polski nawet na zjeździe syfilityków. Czy jednak za ten haniebny uczynek spadnie im włos z głowy?

Nie miejmy żadnych złudzeń. Te szumowiny pozostaną na swych stanowiskach, zachowają swoje apanaże, a następnych wyborach do europarlamentu zostaną ponownie wybrane głosami świadomych obywateli. Wszelkie wezwania i apele można bowiem kierować do ludzi obdarzonych jakąś minimalną etyką i moralnością, a nie do stada świń bez honoru, których od koryta nie odpędzi się nawet kłonicą.

Na zakończenie: jest oczywiste, iż wielu z polskojęzycznych eurodeputowanych ma tzw. „korzenie”. Chciałbym, aby wpisywali Państwo ich nazwiska, zarówno te prawdziwe, jak i te przybrane, jak np. „Lewandowski”.

Posted in Polityka | 31 Komentarzy »

Żyd na temat żydów

Posted by Marucha w dniu 2009-04-15 (Środa)

Fakty dotyczące rasizmu i szowinizmu w judaizmie

Israel Shahak ur. się 1933 w W-wie. Spędził cześć dzieciństwa w obozie Koncentracyjnym w Belsen. W 1945 wyemigrował do Palestyny. Jest on liberalnym, lewicowym Żydem, który krytykuje w swojej książce o tytule jak wyżej Nietolerancje religijna (w tym wypadku judaizmu). A także obecne stosunki w Izraelu. Przedmowę do wydania angielskiego napisał znakomity lingwista i filozof Noam Chomsky (Żyd), który gratuluje autorowi rzetelności i mądrości, a także …odwagi.

HALAHA – zbiór przepisów prawnych judaizmu klasycznego, stosowany w praktyce przez wszystkich Żydów od początku IX do końca XVIII w. i zachowany do dzisiaj w formie judaizmu ortodoksyjnego.

TALMUD składa się z dwóch części. Miszna, uporządkowany zbiór praw. I znacznie ważniejsza, Gemara, liczne objaśnienia i komentarze do Miszny. Hagada – rodzaj narracji składający się z przypowieści, legend…

Hierarchia ważności w społeczności żydowskiej jest taka, ze najniżej SA (oprócz kompletnych ignorantów) ci, którzy znają tylko Biblie,; potem ci, którzy znają Miszne i Hagade; najwyżej są ci, którzy studiowali Gemare i potrafią dyskutować o zawartych w niej kwestiach prawnych..

Ponieważ dysputy prawne Talmudu są bardzo złożone, konieczne było stworzenie prostszej i łatwiejszej w korzystaniu kodyfikacji prawa talmudycznego. Najstarszym kodeksem jest Miszne Tora, napisana przez Majmonidesa w XII w. Najbardziej autorytatywny jest Szulchan Aruch , stworzony przez rabina Josefa Karo w XVI w, i będący kondensacja Bet Josef, przeznaczonego i dla zaawansowanych badaczy.

Parę cytatów:

„Z etycznego punktu widzenia judaizm klasyczny reprezentuje postępujący proces degeneracji, upadku wartości, które teraz przypominają zbiór czczych plemiennych rytuałów i magicznych przesądów.”

„Dominujący w judaizmie klasycznym motyw zysku sprzężony jest z żydowską struktura społeczną.”

ZABÓJSTWO

„Żydowskie sady religijne i świeckie zobowiązane są do karania każdego winnego zamordowania Żyda. Żyd, który nieumyślnie przyczyni się do śmierci Żyda, popełnia jedynie grzech wobec „prawa Niebios”, podlega więc raczej karze boskiej niż karze wymierzonej przez człowieka „Żyd, który dopuści się zamordowania nie- Żyda winien jest jedynie popelnienia grzechu wobec „prawa Niebios”, i nie podlega karze sadowej. NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI GOJA NIE JEST W OGÓLE GRZECHEM. (MAJMONIDES)”

Halevi , jeden z dwóch najważniejszych komentatorów Szulchan Aruch wyjaśnia,  ze gdy chodzi o goja , „nie należy podnosić na niego ręki, można jednak wyrządzić mu krzywdę nie bezpośrednio, np. usuwając drabinę, by nie mógł wydostać sie z rozpadliny w którą wpadł… taki czyn nie jest zabroniony, ponieważ nie został popełniony bezpośrednio.”.

Wskazuje on jednak, ze czyn prowadzący do śmierci goja jest zabroniony o ile może spowodować wybuch wrogości wobec Żydów. Jeżeli morderca goj, który zabił innego goja i podlega jurysdykcji żydowskiej, przejdzie na judaizm, to nie podlega karze.

RATOWANIE ŻYCIA

„Halacha nakazuje ratowanie życia drugiemu Żydowi. (…) Co się tyczy nie-Zydow, podstawowa zasada talmudyczna mówi, ze goja ratować się nie powinno, z drugiej jednak strony zabrania także Żydom umyślnego ich mordowania. Sam Talmud wyjaśnia to w maksymie „gojów nie należy wyciągać [ze studni] ani [do niej[ wrzucać]’.”

„ŻYDOWSKIEMU LEKARZOWI NIE WOLNO LECZYĆ NIE- ŻYDA. (…) ” Majmonides stwierdza: ‚i stad się dowiadujesz, ze leczenie nie- Żyda , nawet za pieniądze, jest zakazane’, a ponieważ odmowa ratowania życia może spowodował wybuch wrogości wobec Żydów, dodaje, ‚jeżeli się go lękasz lub obawiasz się jego wrogości, lecz go za pieniądze, albowiem leczenie za darmo jest zakazane’.

To samo można powtarza się w Bet Josef , Szulchan Aruch, Arba Turin.” „Z wydanej niedawno Jerozolimie „Księgi lekarza „:

‚Istnieje w pełni legalna metoda udzielania pomocy pacjentom nieżydowskim, pozwalająca uniknąć naruszenia obowiązującego prawa nawet w sytuacjach, gdyby pogwałcone było prawo biblijne. Sugeruje się mianowicie, by w czasie udzielania pomocy nie-Zydowi główna intencja żydowskiego lekarza nie było wcale wyleczenie pacjenta, lecz chęć uchronienia siebie i społeczności żydowskiej od oskarżeń o dyskryminacje religijna, a także od zemsty, której skutki mogłyby być groźne zarówno dla lekarza jak i dla społeczności żydowskiej. Przy takiej intencji, dowolny zabieg lekarski staje się „czynnością , której rzeczywisty skutek nie jest zamierzonym celem” (jest to swoisty rodzaj dyspensy), a takie czynności zabronione są w szabatprzez prawo rabiniczne.’

Mimo , iż kwestie te poruszone były na lamach prasy izraelskiej, Izraelskie Stowarzyszenie Lekarzy nabrało wody w usta”

PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE

„Stosunek płciowy pomiędzy zamężna Żydówka i innym mężczyzna, poza jej mężem, jest w przypadku obojga przestępstwem zagrożonym kara śmierci zarazem jednym z najohydniejszych grzechów.”

„Ponieważ nie uznaje się związków małżeńskich wśród pogan, stosunek płciowy pomiędzy Żydem i nie-Zydowka nie jest grzechem cudzołóstwa. Talmud (Berachot) przyrównuje to do zezwierzęcenia (zoofilii – bestiality)”

Wg „Encyklopedii Talmudycznej”:

‚Ten, kto doświadczył cieleśnie żony goja, nie podlega karze śmierci, ponieważ napisane jest :” żony bliźniego”, a nie „żony obcego” (..)chociaż zamężna kobieta niezydowska jest dla goja zakazana, Żyda ten zakaz nie obowiązuje’.

Nie wynika z tego, ze jest to dozwolone, wręcz przeciwnie. Jednakże główna kara spada w tym przypadku na kobietę. Musi ona zostać stracona, nawet , jeżeli była zgwałcona, ponieważ stosunek ten był świadomym czynem, kobieta musi być stracona, jak zwierze, gdyż z jej powodu Żyd popadł w tarapaty’. Zyd natomiast powinien zostać wychłostany”.

STOSUNEK DO CHRZEŚCIJAN

„Zgodnie z tym, co podaje Talmud, Jezus został stracony za bałwochwalstwo., za namawianie innych do tego i lekceważenie władz rabinicznych, z wyroku prawnie działającego sądu rabinackiego. Wszystkie klasyczne źródła żydowskie, wspominając jego stracenie, z satysfakcja biorą na siebie odpowiedzialność za te śmierć; w pismach talmudycznych nie wspomina się nawet słowem o Rzymianach.”

„Hebrajska forma imienia Jezus – Jeszu – interpretowana była jako akronim przekleństwa „niech imię jego i pamięć o nim zostaną wymazane” i jest jedna z najcięższych obelg. I rzeczywiście, antysyjonistyczni Żydzi ortodoksyjni czasem nazywają Herza „Herzl Jezus”, a w religijnych pismach syjonistów znalazłem takie określenia jak „Nasser Jezus”, „Arafat Jezus”.”

„Nie szczędząc obelżywych insynuacji dotyczących seksualnego życia Jezusa, Talmud stwierdza, ze Jezus będzie za karę gotować się w piekle, zanurzony w ekskrementach..

W innym ustępie nakazuje sie Żydom, by palili – koniecznie w miejscu publicznym – każdy egzemplarz Nowego Testamentu, jaki wpadnie im w ręce.

(Nakaz ten jest nie tylko aktualny, ale nadal praktykowany. I tak 23, 03, 1980 spalono w Jerozolimie ceremonialnie i publicznie, pod auspicjami Jad Le’achim, setki egzemplarzy Nowego Testamentu)

Źródło: Israel Shahak – Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3,000 Years Published by Pluto Press (London, 1994). Israel Shahak : Żydowskie dzieje i religia : Żydzi i goje, XXX wieków historii / Izrael Szahak ; tłumaczenie Jan M. Fijor.

Warszawa-Chicago Fijorr Pub., 1997.
Dystrybucja internetowa jfrr32a@prodigy.com

Posted in Różne | 3 Komentarze »