Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Yagiel o Wolne tematy (39 – …
  Liwiusz o Pod wieżami Włodzimierza
  Boydar o Wolne tematy (39 – …
  Boydar o Wolne tematy (39 – …
  revers o Wolne tematy (39 – …
  Krzysztof M o Wolne tematy (39 – …
  Greg o Wolne tematy (39 – …
  Lily o Wolne tematy (39 – …
  Zbigi o Zmierzch kolosa na glinianych…
  Lily o Wolne tematy (39 – …
  Boydar o Wolne tematy (39 – …
  Boydar o Zmierzch kolosa na glinianych…
  Boydar o Zmierzch kolosa na glinianych…
  Voodoosch o Znowu Kosowery!
  Krzysztof M o Puste hasła
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Troska Brukseli – nasze dane osobowe Unia ukryje w Izraelu.

Posted by Marucha w dniu 2011-03-21 (Poniedziałek)

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 332) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/61/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 6,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Na mocy dyrektywy 95/46/WE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, aby przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego miało miejsce tylko wtedy, gdy dane państwo trzecie zapewni odpowiedni poziom ochrony i gdy przed przekazaniem dopełni się wymogów zawartych w przepisach państw członkowskich wdrażających pozostałe przepisy dyrektywy.

(2) Komisja może stwierdzić, że państwo trzecie gwarantuje odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku dane osobowe można przekazywać z państw członkowskich bez konieczności zapewniania dodatkowych gwarancji.

(3)  Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych osobowych powinien być oceniany w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych lub zestawu takich operacji, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu elementów mających znaczenie przy przekazywaniu, wyszczególnionych w art.  25 dyrektywy.

(4)  Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Unii Europejskiej.

(5) W izraelskim systemie prawnym nie istnieje konstytucja w formie pisemnej, ale zasady ustrojowe zostały ustanowione przez pewne „ustawy podstawowe” Sądu Najwyższego w Państwie Izrael. Te „ustawy podstawowe” zostały uzupełnione poprzez szeroki zbiór orzecznictwa, ponieważ system prawny Państwa Izrael jest w dużej mierze podobny do systemu prawa zwyczajowego. Prawo do prywatności jest zagwarantowane w „ustawie podstawowej: godność ludzka i wolność” w części 7.

(6) Normy prawne dotyczące ochrony danych osobowych w Państwie Izrael są w dużej mierze oparte na normach określonych w dyrektywie 95/46/WE oraz ustanowione w ustawie o ochronie prywatności 5741-1981, ostatnio zmienionej w 2007  r. w celu określenia nowych wymogów przetwarzania danych osobowych oraz szczegółowej struktury organu nadzoru.

(7) Prawodawstwo dotyczące ochrony danych zostało również uzupełnione poprzez decyzje rządowe w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o ochronie prywatności 5741-1981 oraz struktury i funkcjonowania organu nadzoru, oparte w dużej mierze na zaleceniach sformułowanych w sprawozdaniu Komitetu ds. analizy przepisów dotyczących baz danych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. sprawozdaniu Schoffmana).

(8) Przepisy o ochronie danych znajdują się także w szeregu aktów prawnych regulujących różne sektory, takich jak przepisy sektora finansowego, przepisy dotyczące zdrowia oraz rejestry publiczne.

(9) Obowiązujące w Państwie Izrael normy prawne dotyczące ochrony danych obejmują wszystkie podstawowe zasady konieczne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zautomatyzowanych bazach danych. Rozdział 2 ustawy o ochronie prywatności 5741-1981, w którym określono zasady przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazach niezautomatyzowanych (bazach manualnych).

(10) Stosowanie tych prawnych norm ochrony danych zapewnione jest przez sądowe i administracyjne środki odwoławcze i przez niezależny nadzór prowadzony przez właściwy organ nadzoru – Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA), posiadający kompetencje w zakresie przeprowadzania dochodzeń i podejmowania działań interwencyjnych, działający zupełnie niezależnie.

(11)  Organy ochrony danych w Państwie Izrael dostarczyły wyjaśnień oraz zapewnień odnośnie do wykładni ustawy Andory oraz zapewniły, że przepisy z zakresu ochrony danych w Państwie Izrael są wprowadzane w życie zgodnie z taką wykładnią. Niniejsza decyzja uwzględnia te wyjaśnienia oraz zapewnienia i dlatego jest od nich uzależniona.

(12)  Państwo Izrael należy zatem uznać za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE, w odniesieniu do zautomatyzowanego międzynarodowego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Państwa Izrael, a także w odniesieniu do operacji niezautomatyzowanego przekazywania danych, w przypadku gdy dane te podlegają dalszemu automatycznemu przetwarzaniu w Państwie Izrael. Jednak międzynarodowe przekazywanie danych osobowych z UE do Państwa Izrael, jeśli samo przekazywanie, jak również późniejsze przetwarzanie danych, odbywa się wyłącznie za pomocą niezautomatyzowanych środków, nie powinno być objęte niniejszą decyzją.

(13) Z myślą o przejrzystości i do celów zabezpieczenia zdolności właściwych organów w państwach członkowskich do zagwarantowania osobom fizycznym ochrony w zakresie przetwarzania ich danych osobowych konieczne jest określenie wyjątkowych okoliczności, w których uzasadnione może być zawieszenie przepływu określonych danych, niezależnie od uznania poziomu ochrony za odpowiedni.

(14) Odpowiedni poziom ochrony, o której mowa w niniejszej decyzji, odnosi się do Państwa Izrael zdefiniowanego zgodnie z prawem międzynarodowym. Dalsze przekazywanie danych odbiorcom znajdującym się poza terytorium Państwa Izrael, zdefiniowanego zgodnie z prawem międzynarodowym, należy uznać za przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

(15) Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, wydała pozytywną opinię na temat poziomu odpowiedniej ochrony danych osobowych w związku z zautomatyzowanym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z UE lub operacjami niezautomatyzowanego przekazywania danych, w przypadku gdy dane te podlegają dalszemu automatycznemu przetwarzaniu w Państwie Izrael. W swojej pozytywnej opinii grupa robocza zachęciła władze Państwa Izrael do przyjęcia dalszych przepisów, które rozszerzą zakres stosowania prawodawstwa Państwa Izrael na manualne bazy danych, wyraźnie uznają stosowanie zasady proporcjonalności do przetwarzania danych osobowych w sektorze prywatnym oraz według których wykładnia wyjątków w międzynarodowym przekazywaniu danych będzie zgodna z kryteriami określonymi w jej dokumencie roboczym dotyczącym wspólnej wykładni art. 26 ust.  1 dyrektywy 95/46/WE (2). Opinia ta została uwzględniona podczas opracowywania niniejszej decyzji (3).

(16) Komitet ustanowiony na mocy art. 31 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE nie przedstawił opinii w terminie określonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Na potrzeby art. 25 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Państwo Izrael uznaje się za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w związku z automatycznym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, jeśli operacje przekazywania nie są zautomatyzowane, są one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Państwie Izrael.

2. Właściwym organem nadzoru w Państwie Izrael w dziedzinie stosowania prawnych norm ochrony danych w tym państwie jest Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA), o którym mowa w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1. Niniejsza decyzja dotyczy jedynie odpowiedniej ochrony zapewnionej w Państwie Izrael zdefiniowanym zgodnie z prawem międzynarodowym w celu spełnienia wymogów art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE i nie ma wpływu na pozostałe warunki lub ograniczenia wykonujące pozostałe przepisy tej dyrektywy, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich.

2. Niniejsza decyzja ma zastosowanie zgodnie z prawem międzynarodowym. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego nie stanowi ona uszczerbku dla statusu Wzgórz Golan, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, wraz ze Wschodnią Jerozolimą.

Artykuł 3

1. Bez uszczerbku dla ich kompetencji do podejmowania działań zmierzających do zagwarantowania zgodności z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z przepisami innymi niż zawarte w art. 25 dyrektywy 95/46/WE właściwe władze w państwach członkowskich mogą wykorzystać swoje kompetencje i zawiesić przepływ danych do ich odbiorców w Państwie Izrael w celu ochrony osób prywatnych przy przetwarzaniu ich danych osobowych, w przypadku gdy:

a) właściwy organ izraelski ustalił, że odbiorca narusza obowiązujące normy ochrony; lub

b) istnieje duże prawdopodobieństwo, że normy ochrony są naruszane; istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że właściwy organ Państwa Izrael nie podejmuje lub nie podejmie w odpowiednim terminie właściwych kroków zmierzających do rozstrzygnięcia danej sprawy; dalsze przekazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody podmiotom danych, a właściwe organy w państwie członkowskim podjęły odpowiednie w tych okolicznościach czynności w celu dostarczenia stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w Państwie Izrael powiadomienia o powyższym oraz umożliwienia jej udzielenia odpowiedzi.

2. Zawieszenie przepływu danych ustaje z chwilą, gdy zagwarantowane zostanie przestrzeganie norm ochrony, a właściwy organ w zainteresowanym państwie członkowskim zostanie o tym powiadomiony.

Artykuł 4

1. Państwa członkowskie bezzwłocznie zawiadamiają Komisję o przyjęciu środków na podstawie art. 3.

2. Państwa członkowskie oraz Komisja powiadamiają się wzajemnie o przypadkach, gdy działania organów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie gwarantują takiej zgodności.

3. Jeśli informacje zebrane na mocy art. 3 i na mocy ust. 1 i 2 niniejszego artykułu potwierdzają, że jakikolwiek organ odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie pełni skutecznie swojej roli, Komisja powiadamia o tym właściwy organ Państwa Izrael i, w razie potrzeby, przedstawia projekt środków zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust.  2 dyrektywy 95/46/WE w celu uchylenia lub zawieszenia niniejszej decyzji lub ograniczenia jej zakresu stosowania.

Artykuł 5

Komisja monitoruje wprowadzanie w życie niniejszej decyzji i przekazuje wszelkie stosowne ustalenia komitetowi ustanowionemu na podstawie art.  31 dyrektywy 95/46/WE, w tym także wszelkie dowody, które mogłyby podważać założenie zawarte w art. 1 niniejszej decyzji, że ochrona danych w Państwie Izrael jest odpowiednia w rozumieniu art. 25 dyrektywy 95/46/WE, oraz które mogą wskazywać, że niniejsza decyzja jest wykonywana w sposób dyskryminacyjny. W szczególności Komisja monitoruje przetwarzanie danych osobowych w manualnych bazach danych.

Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia jej notyfikacji.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.
Zał. 1.

ZAŁĄCZNIK

Właściwy organ nadzoru w Państwie Izrael, o którym mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej decyzji:

The Israeli Law, Information and Technology Authority
The Government Campus
9th floor, 125 Begin Rd.
Tel Aviv, Izrael

Adres pocztowy:
P.O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tel. +972-3-7634050
Faks +972-2-6467064
E-mail: ILITA@justice.gov.il

Adres strony internetowej: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

Za: http://narzedzia.infor.pl/akt/ostatnio_dodane/E0L.2011.027.0000270,decyzja_komisji_z_dnia_31_stycznia_2011_r_na_mocy_dyrektywy_95_46_we_parlamentu_europejskiego_i_rady_w_sprawie_odpowiedniej_ochrony_danych_osobowych_w_panstwie_izrael_w_odniesieniu_do_zautomatyzowanego_przetwarzania_danych_osobowych_notyfikowana_jako_dokument_nr_c_2011_332_tekst_majacy_znaczenie_dla_eog_2011_61_ue.html

*             *            *

Ciekawe, dlaczego Bruksela tak troszczy się o ochronę danych osobowych jewropejskiego bydła roboczego, że zmagazynuje je w Izraelu. W mającym się odbyć niedługo spisie powszechnym Goje zostaną „prześwietleni” na wylot i ze szczegółami. Une będą wiedzieć o nas wszystko.

Po co im to?

http://lubczasopismo.salon24.pl/nieuczesane/post/287667,totalitarny-spis-powszechny

Jak widać, w Unii Jewropejskiej są równi i równiejsi…Jedni wiedzą o innych wszystko. A ci inni nawet nie wiedzą, kto i po co i gdzie ich dane przegląda i przechowuje.

Poliszynel

http://krasnoludkizpejsami.wordpress.com

Komentarzy 15 do “Troska Brukseli – nasze dane osobowe Unia ukryje w Izraelu.”

 1. ziarnko prawdy said

  Wystep mlodego wykonawcy Piotra Wolwowicza w Muzycznym programie Polsatu:Must be the Music
  ktory odbyl sie przedwczoraj wywolal skandal.Mlody Polak wykonal patriotyczna piesn Andrzeja Rosiewicza”Pytasz mnie”,a „jury”za to zmieszalo go z blotem.Obecnie Polsat na gwalt usuwa wszystkie filmiki z tego wystepu.Jak sie dobrze poszuka mozna znalezc ten wystep i skandaliczna wypowiedz jurorki Zapendowskiel.
  http://niezalezna.pl/7888-polsat-brzydzi-sie-patriotyzmu

 2. maasteer69 said

  Ten cały spis powszechny jest tylko po to aby une wiedzieli z której strony gojom dokopać

 3. wet3 said

  Dane osobowe w Izraelu to chyba cos o wiele gorszego niz czip pod skora!

 4. naiwny said

  MyHeritage.com to jest dopiero przykrywka, by naiwni dali im swoje dane do kilku pokoleń wstecz. Ja byłem tak głupi, ale już za póżno.Z Izraela dostawałem jakies głupawe (nie na temat) e-maile, gdy chciałem się wyrejestrować !Dobrze widzisz ! Z Izraela, Izraela !

 5. Ant said

  To się po prostu w głowie nie mieści….

 6. naiwny said

  Marucha, nie żartuj, gdzie jest mój ostatni wpis ? Na wszelki wypadek piszę jeszcze raz. Otóż portal ten kpi sobie ze mnie w żywe oczy, śląc mi taki tekst – ,,Co możesz teraz zrobić

  Może odwiedzisz swoją witrynę, zaktualizujesz drzewo genealogiczne lub wyślesz nowe zdjęcia?
  Ożywiaj swoją witrynę uczestnictwem!

  – Zaproś więcej członków rodziny do swojej witryny (zalecane)

  – Odwiedź swoją witrynę genealogiczną teraz

  – Wyświetl swoje drzewo genealogiczne i dodaj do niego więcej informacji

  – Wyślij nowe zdjęcia

  – Zmień ustawienia tego biuletynu lub anuluj subskrypcję

  Miłego dnia!
  Portal MyHeritage

  Tę wiadomość e-mail wysłano, żeby ułatwić korzystanie z Twojej witryny genealogicznej w portalu MyHeritage. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać tego typu wiadomości e-mail, kliknij tutaj.
  MyHeritage Ltd., Bnei Atarot 60991, Izrael; Faks: +972-3-9772473;

  Chyba tylko ostatni naiwny da się nabrać na składowanie swoich danych osobowych w Izraelu. Uważam ten wpis za prowokację i więcej nie będę czegoś takiego tolerował. – admin

 7. ftaq said

  dla mnie jest to przerażające! jakim prawem ta banda urzędasów z Brukseli przekazuję nasze dane obcemu krajowi i to jeszcze jakiemu! czy Izrael jest członkiem UE? więc jakim prawem mają mieć wgląd i nie tylko do naszych danych ? co tu jest grane? w związku z powyzszym od dzisiaj nie będę podawał prawdziwych danych zwłaszcza w jakims spisie ! i wszystkim proponuje to ssamo DLA WŁASNEGO BEZPIOECZEŃSTWA !!!

 8. Kronikarz said

  Dane osobowe w Izraelu to jak ta izraelska firma ochroniarska Magna BSP w Fukushima :

  http://www.google.com/search?as_q=Magna+BSP&as_epq=&as_oq=&as_eq=&hl=fr&rlz=1D1GPMD_frFR384FR386&lr=lang_pl&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images&btnG=Recherche+Google

 9. revers said

  Tylko Nigel Farage moze to wyjasnic, bo bucki praciowe sa niezdolne do samodzielnego myslenia

 10. wet3 said

  Do Dyskutujacych
  W zasadzie absolutnie nie powinnismy sie tej decyzji podjetej przez Bruksele dziwic. Przeciez dobrze wiemy, ze unia jewropejska, Usrael i Jewnited States znaczy to samo!
  PS – „Naiwny” – zgin, przepadnij skonczony glupcze lub jewrejska zmijo!

 11. 166 bojkot TVN said

  SZKANDAŁ goni szkandał w UE
  Nawet „nasz” Buzek się denerwuje
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/skandal-w-pe-buzek-nie-mozna-tego-tolerowac,1,4217762,wiadomosc.html

  Korupcja europosłów nie może być tolerowana – powiedział dzisiaj przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek po prowokacji brytyjskiego „Sunday Timesa”, który trzem europosłom udowodnił korupcję.

  Buzek zapowiedział wyjaśnienie wszelkich okoliczności i „mocną reakcję” PE.

  – Korupcja nie może być i nie będzie tolerowana w PE – podkreślił Jerzy Buzek w przekazanym oświadczeniu. – Jeśli fakty, o których donoszą dziennikarze zostaną udowodnione, ten typ zachowania posłów jest bardzo poważnym złamaniem zaufania obywateli. PE musi zareagować w bardzo poważny sposób. Podkreślił, że jest „zasmucony i rozczarowany” informacjami tygodnika.

  Buzek zapowiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by wszystkie okoliczności tych wydarzeń zostały wyjaśnione. Ale już teraz za logiczną uznał decyzję o złożeniu mandatów przez dwóch z trzech eurposłów, o których napisał „Sunday Times”. Tygodnik posiada nagrania z ukrytej kamery, które dowodzą, że byli oni gotowi „sprzedać” poprawki do nowych przepisów UE za kwoty nawet do 100 tys. euro.

  – Złożenie mandatów przez europosłów to logiczne kroki, które trzeba było podjąć. Wybrani przedstawiciele obywateli powinni wiedzieć, co jest dobre, a co złe – oświadczył. Pochwalił też decyzję lidera socjaldemokratów Martina Schulza, który poinformował wczoraj o wykluczeniu z frakcji trzeciego opisanego przez brytyjski tygodnik europosła.

  „Sunday Times” opublikował w niedzielę artykuł podsumowujący swoją prowokację dziennikarską. Zebrane przez dziennikarzy materiały obciążają byłego ministra spraw zagranicznych Słowenii Zorana Thalera, byłego wicepremiera Rumunii Adriana Severina i byłego ministra spraw wewnętrznych Austrii Ernsta Strassera. Byli oni gotowi za pieniądze doprowadzić do przyjęcia w PE poprawek legislacyjnych napisanych pod dyktando rzekomych lobbystów, wyceniając swoje usługi nawet na 100 tys. euro.

  W sumie dziennikarze skontaktowali się z około setką eurodeputowanych z różnych krajów. Kilku poszło na daleko idącą „współpracę”, co zostało udokumentowane nagraniami. Źródła w „Sunday Times” powiedziały, że w kolejnym wydaniu gazeta opublikuje materiały obciążające kolejnych dwóch europosłów, tym razem z Hiszpanii.

  Strasser (z największej, chadeckiej frakcji PE) podał się do dymisji już w weekend, po emisji przez jedną z austriackich telewizji nagrania „Sunday Timesa”, w którym domagał się 100 tys. euro za poprawki. W poniedziałek do dymisji podał się Thaler (z frakcji socjalistycznej), a Severin (socjalista) dobrowolnie zawiesił swój mandat
  (…)

  Jakimś dziwnym trafem korupcji podpadają najchętniej i najszybciej różnej maści DEMOKRACI, nawet ci co se wszczepili „chrześijańską demokrację” – przeszczep chrześcijański nie chce się przyjąć do demokracji. Jeden z naszych największych miejscowych demokratów, pan Al. Kwaśniewski też nie może się doliczyć nadliczbowego majątku osobistego, ani wskazać która to demokracja tak chojnie go wyposażyła w dobra wszelakie i nieruchomości.

 12. revers said

 13. naiwny said

  DO Wet3. Jakimi pokrętnymi ścieżkami biegają Twoje neurony pod czaszką, iż piszesz takie głupty ? ,,PS – „Naiwny” – zgin, przepadnij skonczony glupcze lub jewrejska zmijo!’ –

  Chciałem tylko przestrzec innych przed rejestrowaniem się w takich i podobnych portalach. Skąd miałem wiedzieć, że MyHeritage ma coś wspólnego z Izraelem !? Szydło wyszło z worka dopiero, gdy chciałem się WYREJESTROWAĆ. DOTARŁO do Ciebie, czy mam narysować, bo widzę, że słowo pisane to dla Ciebie za wysoka poprzeczka. Drzewo genealogiczne wyrysowałem sobie na ścianie w pokoju, bez pomocy internetu. Mimo wszystko,pozdrawiam !

 14. z said

  Fajnie… zbieraja nasze dane osobowe tak jak robia to strony internetowe po to zeby je sprzedać… tylko na troszeczkę większą skalę 😉
  No to juz wiemy kto jest panem UE….

 15. Marucha said

  Re 14:
  Kto jest panem UE można bez trudu wywnioskować z pobieżnego przyjrzenia się narodowości jego Wybitnych Przywódców, począwszy od samego capo di tutti capi, José Manuel Durão Barroso.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: