Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Bezpartyjna o Wolne tematy (08 – …
  Marek o Wolne tematy (08 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (08 – …
  Mykola_Mychalkewycz o Wolne tematy (08 – …
  Barbara Chojnacka o Izolacja Zełenskiego
  Barbara Chojnacka o Izolacja Zełenskiego
  Marek o Wolne tematy (08 – …
  Marek o Wolne tematy (08 – …
  Mykola_Mychalkewycz o Wolne tematy (08 – …
  revers o Wolne tematy (08 – …
  Mykola_Mychalkewycz o Wolne tematy (08 – …
  Głos Prawdy o Wolne tematy (08 – …
  Szczepan Zbigniewski o Wolne tematy (08 – …
  Głos Prawdy o Wolne tematy (08 – …
  Joannus o Izolacja Zełenskiego
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Zwycięstwo zdrowego rozsądku w Strasburgu

Posted by Marucha w dniu 2011-03-31 (Czwartek)

Orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie krzyża należy również rozpatrywać na płaszczyźnie prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza tej jego części, którą stanowi – od dnia wejścia w życie traktatu z Lizbony – Karta Praw Podstawowych. W świetle art. 6 traktatu o Unii Europejskiej należy oczekiwać, że unijny Trybunał Sprawiedliwości będzie wzorował się na tym orzeczeniu przy rozpoznawaniu ewentualnych analogicznych skarg opartych na przepisach wspomnianej karty.

18 marca 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, działając w 17-osobowym składzie Wielkiej Izby, wydał orzeczenie w głośnej sprawie Lautsi przeciwko Włochom („sprawa krzyża we włoskiej szkole”). Orzeczenie jest ostateczne, a zapadło wskutek odwołania wniesionego przez państwo włoskie od wyroku z 3 listopada 2009 r., wydanego przez jedną z izb Trybunału, składającą się z 7 sędziów. Rozstrzygnięcie Wielkiej Izby jest diametralnie odmienne niż wcześniejszy wyrok.

Na wstępie warto podać kilka informacji na temat Trybunału i podstawy jego orzeczeń. ETPCz funkcjonuje w ramach Rady Europy, której nie należy mylić z Unią Europejską ani jakąkolwiek instytucją Unii. Rada Europy w ogóle nie mieści się w strukturze Unii Europejskiej, lecz jest odrębną organizacją międzynarodową. Powstała w 1949 r. i obecnie skupia 47 państw (Polska jest jej członkiem od 1991 r.). ETPCz ma siedzibę w Strasburgu (Francja) i nie należy go mylić z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mającym siedzibę w Luksemburgu.

ETPCz orzeka na podstawie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, tj. umowy międzynarodowej zawartej w Rzymie 4 listopada 1950 r. w ramach Rady Europy. Polska jest stroną Konwencji od 1993 r., a jednym z głośniejszych orzeczeń Trybunału, dotyczącym naszego kraju, jest wyrok z 20 marca 2007 r. w sprawie wytoczonej przez Alicję Tysiąc.

Jak wspomniano, orzeczenie ETPCz z 18 marca 2011 r. zapadło w sprawie ze skargi indywidualnej, z jaką pani Lautsi, obywatelka Włoch pochodząca z Finlandii, wystąpiła przeciwko państwu włoskiemu. Rozstrzygnięcie Trybunału, zarówno w pierwszej instancji (wyrok z 3 listopada 2009 r.), jak i ostateczne orzeczenie z 18 marca 2011 r., ma charakter jednostkowy w tym sensie, że dotyczy konkretnej skargi oraz stanu prawnego istniejącego we Włoszech. Rodzi się więc pytanie: dlaczego sprawa jest interesująca także dla nas?

Jednym z powodów jest fakt, że pierwszy ze wspomnianych wyroków (z 3 listopada 2009 r.) wywołał silny rezonans w całej Europie. Został nagłośniony, również medialnie, także w Polsce. Bezpodstawnie prezentowano go jako środek wywarcia presji na polskie władze publiczne, nie zważając na różnice w sytuacji prawnej obu krajów. Obok głosów zdecydowanej krytyki i dezaprobaty pojawiły się próby wykorzystania wyroku do walki o usunięcie znaku krzyża z polskiej szkoły i – szerzej – z polskiej przestrzeni publicznej. Mimo że próby te były całkowicie chybione pod względem prawnym, to jednak wywołały efekt propagandowy, zmierzając – głównie na płaszczyźnie ideologicznej – do forsowania skrajnego laicyzmu czy wręcz ateizmu. W Polsce było to szczególnie rażące, gdyż – jak pamiętamy – znak krzyża usuwany był w epoce komunizmu, a jego powrót do sfery publicznej nastąpił wraz ze schyłkiem tej epoki.

W swoim pierwszym wyroku (z 3 listopada 2009 r.) ETPCz przyznał rację pani Lautsi, która uważała, że obecność znaku krzyża w szkole, do której uczęszczali w latach 2001-2002 jej dwaj synowie, narusza przepisy wspomnianej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 9 i 14), a także przepis art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji. Artykuł 9 Konwencji określa „prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”, art. 14 zakazuje dyskryminacji, a art. 2 Protokołu nr 1 wyraża „prawo do nauki”, stanowiąc m.in., że państwo, wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, „uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. Tytułem zadośćuczynienia za rzekome naruszenie tych przepisów Trybunał zasądził na rzecz Lautsi kwotę 5 tys. euro.

Zarzucając błędną interpretację wspomnianych przepisów, Włochy wniosły odwołanie od tego wyroku, żądając przekazania sprawy do Wielkiej Izby. Żądanie zostało uwzględnione (co zdarza się rzadko), a 30 czerwca 2010 r. odbyła się rozprawa przed tą Izbą. Za bezprecedensowy należy uznać fakt, że w postępowaniu przed Trybunałem po stronie Włoch wystąpiło 10 innych państw członkowskich Rady Europy, w tym m.in. Malta, Litwa, Grecja i Rosja. W grupie tych państw nie było Polski. Reakcja organów polskich na wyrok z 3 listopada 2009 r. ograniczyła się do płaszczyzny krajowej, a była nią uchwała Sejmu z 3 grudnia 2009 r. w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy (opublikowana w Monitorze Polskim z 2009 r., nr 78, poz. 962) oraz uchwała Senatu z 4 lutego 2010 r. w sprawie poszanowania krzyża (opublikowana w Monitorze Polskim z 2010 r., nr 7, poz. 57). Sejm wyraził zaniepokojenie decyzjami, które „godzą w wolność wyznania, lekceważą prawa i uczucia ludzi wierzących oraz burzą pokój społeczny”, a także krytycznie ocenił wspomniany wyrok ETPCz „kwestionujący podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech”. Z kolei Senat stwierdził m.in.: „Krzyż, będący znakiem chrześcijaństwa, na trwałe stał się dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, symbolem powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych, a także dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności naszej Ojczyzny”, a ponadto uznał, że „wszelkie próby zakazania umieszczania Krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową”. Warto dodać, że poparcie dla Włoch wyraziło 33 posłów do Parlamentu Europejskiego (w tym 8 z Polski), a także kilka zagranicznych organizacji pozarządowych, które uzyskały zgodę na przedstawienie swoich stanowisk.

Wyrok Wielkiej Izby, złożonej z 17 sędziów pochodzących z różnych państw Rady Europy (w składzie orzekającym nie było sędziego z Polski), zapadł miażdżącą większością głosów 15:2 (2 głosy przeciwne oddali sędziowie z Bułgarii i Szwajcarii). Na uwagę zasługują również dołączone do wyroku trzy opinie popierające werdykt, w tym zwłaszcza opinia sędziego Bonello (z Malty).

W obszernym wyroku przeanalizowano stan faktyczny sprawy, w tym postępowania przed krajowymi sądami włoskimi (które odrzuciły skargi Lautsi), rozwój prawa i praktyki krajowej we Włoszech od 1861 r., a także dokonano przeglądu prawa i praktyki innych państw członkowskich Rady Europy. W części obejmującej analizę zarzutów w świetle rzekomo naruszonych przez państwo włoskie przepisów Konwencji i Protokołu nr 1 Wielka Izba rozważyła argumenty stron i interwenientów, a następnie dokonała własnej oceny sprawy, uznając za nieprawidłowe ustalenia zawarte w wyroku z 3 listopada 2009 roku. W szczególności za nietrafne uznane zostało ustalenie, jakoby znak krzyża mógł w jakikolwiek negatywny sposób oddziaływać na uczniów wyznających inną religię albo bezwyznaniowych. Za chybiony został uznany zarzut indoktrynacji ze strony państwa, i to w sytuacji takiej jak we Włoszech, gdy prawo nakazuje umieszczanie znaku krzyża.

Wbrew stanowisku pierwszej instancji Wielka Izba uznała, że sprawa obecności krzyża w klasach szkolnych mieści się w granicach uznania państwa. Warto też zaznaczyć pogląd, że nawet gdyby przyjąć, iż pani Lautsi dostrzegła w obecności znaku krzyża brak poszanowania przez państwo prawa do zapewnienia edukacji zgodnie z jej przekonaniami filozoficznymi (o którym mowa w art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji), to taka subiektywna percepcja nie wystarcza do stwierdzenia naruszenia tego przepisu. W konsekwencji Wielka Izba orzekła, że nie doszło do naruszenia art. 2 Protokołu nr 1, a ponadto uznała, że nie zachodzi potrzeba badania skargi ani w świetle art. 9, ani art. 14 Konwencji.

Powyższe rozstrzygnięcie przyznające rację państwu włoskiemu broniącemu obecności znaku krzyża zasługuje na pełną aprobatę pod względem prawnym. Prawa człowieka nie zostały wykorzystane przeciwko człowiekowi, lecz zostały uszanowane przez Trybunał, który zweryfikował swe wcześniejsze stanowisko i naprawił błąd popełniony 3 listopada 2009 roku.

Orzeczenie z 18 marca 2011 r. jest więc dobrym sygnałem. Środowiska, które tak chętnie powoływały się na anulowany wyrok z 3 listopada 2009 r., utraciły istotny (tzw. europejski) argument w swych agresywnych często dążeniach do usuwania znaku krzyża z przestrzeni publicznej.

Wyrażając satysfakcję z orzeczenia Wielkiej Izby ETPCz, należy jednocześnie zdać sobie sprawę z tego, jak zadziwiający jest fakt, że w ogóle doszło do rozpoznawania tego rodzaju sprawy. Obywatele państw europejskich przekonali się, że także współcześnie trzeba walczyć o elementarne, naturalne prawa i wolność religijną, a źródłem ich zagrożenia może być błędna interpretacja przepisów tworzących europejski system ochrony praw człowieka, taka jak zawarta w wyroku z 3 listopada 2009 roku.

Prof. Aurelia Nowicka
Autorka jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nasz Dziennik 31.03.2011

Komentarzy 65 do “Zwycięstwo zdrowego rozsądku w Strasburgu”

 1. polskawalczaca.com said

  Na forum Polski Walczącej pisują ludzie,wydawałoby się światli, a jednak można wychwycić wśród ich tekstów pewne powtarzające się fałszywe i zaściankowe wręcz elementy widzenia świata.
  I zamiast być ową „pochodnią mądrości patriotycznej” tworzą oni pewne kółko bab z magla lub średnio wykształconych dojarek z kołchozu.
  I, potrzebne przecież są owe dojarki, nawet w wielu sprawach zbawienne (np.Dariusz Kosiur), ale jednak pewne dozy obłędu wyłażą, a im obecne straszne czasy trwają dłużej-tym więcej obłędu !
  Jest kilka poglądów , którymi się owi myśliciele niepodległościowi podpierają, a które absurdalne są niesamowicie i dla sprawy – szkodliwe okropnie:
  Oto, przedstawiam poniżej kilka z nich.:

  1—- „”ten idiota Karol Darwin i jego fałszywa teoria „”.
  Niestety, panowie „patriotowie”, ja wiem że to straszne jest pochodzić od małpy. I nie z gliny śmy są ale z małpy !
  W dodatku owa małpa wzięła się z ewolucji , w której to proste organizmy przekształciły się w doskonalsze itd. , a nie było tak, że Bóg stworzył odrębnie każdy gatunek.
  To co powyżej to tzw. teoria Darwina w uproszczeniu.
  W dodatku chodzą słuchy że Darwin był żydem !!!! A więc–gdy Polska się wyzwoli, to teorię ową wywalimy i wogóle zakażemy o niej myśleć !
  Taką opinię o ewolucji mają W WIĘKSZOŚCI tutejsi userowie.
  Otóż——błąd !!!!!!!
  To nie Darwin wymyślił tę ewolucję. On co najwyżej skopiował lub przejął różne ewolucyjne poglądy z całego stulecia. Podobnie jak Einstejn ukradł pewnemu Włochowi wzór E=mc kw.
  Darwin tylko „umownie” firmuje to swoim nazwiskiem.
  W dodatku nie jest to „”teoria””. jest to zespół faktów wynikających z sekcji zwierząt i ludzi, z porównywania ich anatomii. Dzisiaj—doszły badania genów . I nie ma żadnych wątpliwości.Jesteśmy szympansami z jednym tylko innym genem. To nie Darwin mówi. To mówi wiedza biologiczna, antropologia, paleozoologia.
  Panowie patrioci ! Człowiek ma być mądry ! Jeśli jest synem Boryny i Jaguśki to nie wolno mu działać na forum patriotycznym bo on je ośmiesza !
  Działaczem narodowym ma być człowiek o otwartym umyśle a nie przydupas rejonowego kościółka ! Przywództwo należy się ludziom mądrym, inteligentnym i świetnie wykształconym. W przeciwnym razie, siedź na tyłku zimą a wiosną idź na orkę i bronowanie, a nie udawaj działacza.
  Nie wolno zaprzeczać faktom oczywistym, a faktem takim jest stały rozwój i przemiany gatunków, ich ewoluowanie. Jeśli dla kogoś jest to nie do przyjęcia–to niech da sobie spokój !

  2—–Już kilka razy przeczytałem u Was, że była jakaś legenda obłędna jakoby szlachta polska była sarmacka. A przecież wiemy, że owi urojeni sarmaci to nie kto inny jak Chazarowie znad Morza Czarnego (a więc żydzi w zasadzie, jedno z plemion uznawanych prezez żydów za swoje).
  Otóż takie postponowanie szlachty ma prawdopodobnie jeden cel. ::::
  –Niedopuścić nigdy do powrotu inteligencji postszlacheckiej do władzy !!
  Z całą pewnością, człowiek piszący takie rzeczy o „legendzie” jest agentem żydowskim i to świetnie (przyznaję) zakamuflowanym !
  A jak sprawa ta wygląda ?

  Już przed wojną 1939 r mieliśmy w Polsce duże sukcesy w zakresie archeologii na stepach Ukrainy. Po wojnie kontynuowali badania rosjanie. Doszły nowoczesne badania antropologiczne. Wnioski są takie :::::
  Grupy kilku plemion (Sarmaci, Scytowie, Alanowie) żyjące do upadku Imperium Rzymskiego na stepach czarnomorskich (w szerokich granicach) zaczęły być wypierane po upadku Rzymu przez dzikie ludy uralskie.
  Wobec tego zaczęła się ich emigracja na zachód. Największe ośrodki nowego ich osadnictwa to teren Węgier (stepy) i teren między Wisłą a Odrą.
  Antropologicznie – sarmaci (tzw. scytosarmaci) są plemieniem PERSKIM.
  Posiadali oni rodowe znaki (pierwotnie magiczne totemy) noszone na ubiorze, na tarczach (a okresie walk w oddziałch rzymskich) i znaki te stały się elementem rozpoznawczym. Mamy sporo wykopalisk i to dobrych , bo w strefie północnej ich zasięgu stepowego istniała wieczna zmarzlina obejmująca grobowce tego ludu. Z grobowców mamy potwierdzenia elementów kulturowych.
  Chodzi o to , że herby polskie z okresu 10–11 wieku (najstarsze herby) są IDENTYCZNE ze znakami rodowymi sarmatów. Jeszcze w latach 30-tych XX wieku nie wiedzieliśmy o tym i pozostawała tylko „legenda” o pochodzeniu szlachty.
  Dziś–dokładnie wiemy.
  Można w uproszczeniu powiedzieć ,że : oddziały sarmackie podbijają teren Słowian i dochodzą do linii Odry , nieraz przekraczając go. Zakładają pierwszy ośrodek władzy centralnej (Gniezdno). Słowianie stają się niewolnikami, a ich pogłowie jest uzupełniane z branych w niewolę ludów stepowych (tatarzy) oraz germańskich. Niewolnicy ci tworzą w przyszłości rasę chłopów – niewolników. Dlatego też chłop polski ma zwykle kości policzkowe wystające i ogółnie kształt czaszki mongoloidalny. Pojęcie „Naród” dotyczy tylko rasy panującej (Sarmaci).
  Przez kilka wieków rasa ta stara sie odbić swoje rdzenne ziemie na wschodzie–stąd liczne wojny na kierunku „do Morza Czarnego” .
  (nawiasem mówiąc nikt się jakoś nie zastanawia dlaczego wojska np. Chrobrego pchają się na wschód w te stepy gdzie tylko trawa i skowronki i żadnych pieniędzy nie ma !!! ).
  Mijają wieki i znaki herbowe są nadawane już przez królów, mają elementy chrześcijańskie , ale najstarsze herby nadal są czysto sarmackie. Ale herby nadaje się tylko rasie panującej !
  Proszę zauważyć–jest tak : władza jest w rękach sarmatów, kraj = Lechistan, w zasadzie jest pod ich okupacją bo jest to ziemia Słowian. Widoczna jest wielka różnica kulturowa, różnica w budowie fizycznej, w obyczajach między tymi grupami.
  Nie da się ukryć ,że porównanie wypada na korzyść tego ludu czarnomorskiego, bo ma on jakby dłuższą historię „w genach” i to historię wynikającą z kultury Śródziemnomorskiej (perskiej).
  Stan takiego zróznicowania trwa (klasowo) aż do II wojny światowej.
  W PRLu, rasa „panów polskich” traci władzę a tzw. chamstwo ję bierze.
  Po około 45 latach chamy tracą pństwo i od roku 1989 staje się ono kolonią żydowską.

  Nie ma nic wspólnego plemię Chazarów z plemionami scyto-sarmatów.
  Owszem–wszystkie plemiona z rejonu :Morze Śródziemne + Czarne są stłoczone na dość małym obszarze-i to tyle wspólnego.
  Warto zaznaczyć, że owa legenda (która okazała się prawdą o pochodzeniu szlachty) zawiera też element mówiący iż wcześniej jeszcze lud sarmacki wyemigrował około 1300 roku p.n.e z rejonu dzisiejszej Turcji pod naciskiem Achajów (obecnie tzw. wojny trojańskie).Aby to jednak udowodnić–musimy zbadać dokładniej układ genowy rasy perskiej /wykopaliska=mumie i inne pochówki/ z obu stron , tj. z rejony tzw. Ilionu oraz ze stepów nadwołżańskich –i jest to długa droga…..

  Jaka szlachta by nie była, rządziła dość udanie przez około 800 lat tym obszarem „polski”=Lechistanu. Natomiast „chamy” zmarnowały ten kraj po kilkudziesięciu latach.
  Uważam, że jeśli kiedykolwiek obalimy obecną okupację, to trzeba będzie dopuścić ponownie Sarmatów do władzy, bo wspomniani synowie Boryny, niestety———tylko podorywki i wóda. Geny nie te ! Rasa nie ta !

  3——-z przedstawionym tu „rysem historycznym” koresponduje trzeci element w wykazie błędów myślowych tutejszych działaczy:
  Tutejsi „userowie” są zdania, podobnie jak agent USIzraela – Rydzyk, że podstawą pracy u podstaw jest „stale informować, dostarczać wiedzy społeczeństwu żeby dobrze głosowało, uświadamiać, pouczać maluczkich, oświecać””.Wówczas to, naród się oświeci i stanie się świadomy własnej niewoli i zacznie działać właściwie.

  NIC BARDZIEJ BŁĘDNEGO.
  Podstawą działania są GENY. Chłopstwo i potomkowie chłopów w miastach NIGDY nie będą walczyć. Oni są urodzonymi niewolnikami. Nie mają zakodowanego sprzeciwu, woli walki itp. Nie dostrzegają istoty sprawy i na nic się zda ich oświecanie, uświadamianie polityczne itp.
  Szkoda czasu i pieniędzy. Z gówna złota nie będzie !
  Ponieważ stanowią oni klasę w ilości 90% żyjących obecnie Polaków, to należy opierać sie NA MNIEJSZOŚCI ZDOLNEJ DO WALKI I MYŚLENIA a nie na większości chamskiej bo ona jest bez wartości.
  Ludzie będący potomkami szlachty (inteligencja prawdziwa ) już dawno zdają sobie sprawę z tego co trzeba robić a ich świadomość polityczna jest prawidłowa . Nie potrzebują w kółko instruktażu !!!!! Wiedzą i bez tego.
  Ponieważ wybory są permanentnie fałszowane (elektronicznie) to nie ma co przygotowywać większości „umysłowo” do wyborów !
  Natomiast należy owe świadome i nieliczne grupy inteligenckie zjednoczyć, uzbroić, stworzyć dywersję w każdym mieście, w urzędach, w przedsiębiorstwach itp.
  Jeśli postawi się na chamską większość, to oni zrobią co najwyżej to , co niedawno się już stało : 10 milionów chamskiej „Solidarności” zostało opanowane BEZ SPRZECIWU przez 15 żydów !!!!!!! i będzie następny koniec. Jest to uwaga kierowana np. do usera Kosiura, który dostał około 20 głosów w głosowaniu na Linii Otwockiej. Panie Kosiur–i tak wyjątkowo dobry wynik !!!!!!!!!!!!!!
  Przemiany korzystne NIGDY nie następują w efekcie głosowań. One biorą się z walki zbrojnej.
  Jak na razie nikt nie jednoczy potomków szlachty do wspólnego działania. Nawet o swoim istnieniu nic nie wiedzą !!!!!! I to jest błąd.
  Pracować należy nad zjednoczeniem mniejszości a większość niech sobie pije mózgojeby i ogląda mecze piłkarskie plus skoki Małysza-dekarza.

  4———–I ostatni wielki błąd działaczy Polski Walczacej:
  Panowie, zostawcie Boga w spokoju. !
  Ja nie mówię, że Boga nie ma. Pewnie jakiś tam jest , ale to nie taki z wyobrażeń pani Ziuty z magla, Bo ani on nie jest Jahwe, ani jego Syn, ani on nie jest Allach.
  Przestańcie cytować biblię , bo to jest śmieszne. Są tabliczki w bibliotece Asurbanibala, a wśród nich przetłumaczony taki epos ludowy pt. Gilgamesz. Napisano to PRZED BIBLIĄ jeszcze i mamy tam ARTYSTYCZNY opis potopu , dokładnie taki sam jak w późniejszej biblii.
  Czyli–jest ona zbiorem legend sumeryjskich , jest dziełem literackim jak „Pan Tadeusz”. Przestańcie się na nią powoływać bo to jest bez sensu. To tak, jakbyście „litwo, ojczyzno moja ……..itd” uważali za modlitwę !! A to tylko taka fikcja, taka licencja poetica.
  Bóg nas nie uratuje. Uratuje nas Kałasznikow.
  Natomiast , przyznaję, wygodnie jest pisywać teksty pełne wiary przy kominku z cygarem w gębie i faszerować je patriotyzmem. Ryzyko zerowe, stare baby zachwycone.
  Polska nie jest krajem katolickim. Owszem, chamy są obecne w kościołach stale, ale oni pójdą do każdego kościoła bo wiara to dla nich żer taki zamiast wódy. Każda wiara, obojętnie jaka. Za 100 lat będą się modlić do Allacha. Bo cham potrzebuje pana czuwającego nad nim; „panocku jak my tera będziem żyć bez panów””-stękała stara baba na wiosce ukraińskiej po 1917 roku !!! Czujecie sprawę ?
  PAN !!! Obojętnie jaki !!!! Tak zwany „gen wiary” zastępuje u chamów pół mózgu !!!!
  Ale co sądzi i w co wierzy „”NARÓD”” czyli szlachta ????????
  Mało kto wie, że po zjednoczeniu kraju przez Władysława Łokietka, przystąpił on do tłumienia rewolty szlachty , która chciała odrzucić chrześcijaństwo (bo ono spowodowało upadek kraju = rozbicie dzielnicowe). Pokonanie tego buntu zajęło królowi więcej czasu niż walki z okupantami !!!!
  Jeszcze w okresie Grunwaldu wiara po dworach była „pogańska” i tylko magnateria MUSIAŁA udawać że należy do owej „UNII ” z kościołem w Rzymie na czele. Sam król po cichu popluwał przez ramię i ciskał słomkę !
  Polska nie jest krajem chrześcijańskim z długą tradycją jak widać. Piastowie nie puścili rycerstwa na wyprawy krzyżowe odmawiając papiestwu !!!! Bo każdy rozumiał że oddawanie płaszcza ubogiemu oraz nadstawianie drugiego policzka wszędzie w świecie-, źle się dla jedności kraju skończy a i dla innych też.!
  Panowie userowie : Bogowie się zmieniają średnio raz na 2600 lat na każdym terenie (Ozyrys, Światowid , Marduk itd).
  Ale NARÓD POZOSTAJE !!!!!
  NARÓD WIĘKSZY JEST OD BOGA.
  Więc miejcie to na uwadze , jak i ceny kałachów, oraz trzymajcie dietę żebyśta się nadawali do okopów .
  Wystarczy. Amen !

 2. Marucha said

  Re 1:
  Powyższą wypowiedź, pełną bredni, pozostawiłem na forum dla celów dydaktycznych. Jedno tylko skomentuję: „NARÓD WIĘKSZY JEST OD BOGA”.

  Narody pojawiały się i ginęły. Gdzie dziś są Sumerowie, Babilończycy, Grecy (tak! dzisiejsi „Grecy” to Słowianie mówiący po grecku), Egipcjanie (dzisiejsi „Egipcjanie” to Arabowie), Etruskowie, Prusowie, Jaćwingowie… i wiele, wiele innych.
  A Bóg istnieje i będzie istniał wiecznie, mogąc jednym życzeniem zmieść z powierzchni ziemi całe cywilizacje.

 3. ziarnko prawdy said

  Wielka afera!Zaslonili krzyz dla minister edukacji.
  Nasz Dziennik wykryl straszna afere z udzialem minister edukacji.Urzednik pani minister
  w czasie jej wizyty Zespole Szkol Katolickich zaslonil bannerem krzyz wiszacy na scianie.
  Kiedy wicedyrektorka szkoly odwaznie przesunela banner,ministerialny urzednik wypalil:
  TO MA ZASLANIAC KRZYZ.
  Dalej bylo jeszcze gorzej,gdy urzedas stwierdzil,ze nie jestesmy na spotkaniu modlitewnym.
  http://pardon.pl/artykul/13906/wielka_afera_zaslonili_krzyz_dla_minister_edukacji

 4. wet3 said

  Nie wiem dlaczego, ale tym zwyciestwem krzyza w Strassburgu nie podniecam sie. Cos mi ono podsmiarduje wypadkiem podczas pracy.

 5. Stanley said

  Ewa Stankiewicz – reżyser a raczej twórca filmu pt „Krzyż” przez kilka miesięcy rejestrowała to co kamera, kierowana jej ręką i okiem widziała przed Pałacem Prezydenckim. Są to obrazy i słowa wstrząsające, będące świadectwem prawdziwej kontrrewolucji chrześcijańskiej jaka w umysłach ludzi rozgrywa się już od przeszło dwóch wieków na świecie a w szczególności w Europie.
  Film Ewy Stankiewicz podsumowuje próby destrukcji religii chrześcijańskiej, trwającej w Europie nieprzerwanie od rewolucji francuskiej. Gdy tłum wyje – – Krzyż do kościoła, modlić się w kościele – to jest to zwulgaryzowane hasło filozoficznych analiz Kanta, który ponoć dowiódł że wiara w Boga jest aktem irracjonalnym a więc subiektywnym, prywatnym, nie mającym prawa do publicznych manifestacji. Gdy kamera – w zbliżeniu – ukazuje twarz młodego człowieka krztuszącego się z wściekłości i krzyczącego – – należy was zbombardować, zniszczyć! – to widzimy w tym obrazie-klatce cienie komsomolców wysadzających Cerkwie w Moskwie i słyszymy wycie tłumu dziewcząt i chłopców z Hitlerjugend przed Synagogami i Kościołami Berlina.”
  Piotr Pietak
  http://prawica.net/opinie/25242
  Antypolonizm a antykatolicyzm
  Nie ulega dla mnie watpliwosci,ze omawiane wydarzenia wokol krzyza
  przed Palacem Prezydenckim maja szerszy wymiar i wpisuja sie w pewna
  ogolniejsza strategie. Pozwole sobie zacytowac fragment listu S.Sasa
  z Nowego Jorku, ktory opisuje zarowno antypolskie jak i antykatolickie
  nastawienie amerykanskich mediow oraz tworcow kultury masowej.
  W Polsce ostatnio mielismy zreszta pryzklad takiej chutzpy wokol ksiazek Grossa.
  „Po tych paru zdarzeniach zacząłem sie uważniej przyglądać przejawom tego, co niektórzy polscy, prawicowi publicyści nazywają antypolonizmem lub antypolska propaganda w amerykańskich mass mediach. Akurat na kanale „9” telewizji nowojorskiej prezentowano we wiadomościach głośne przeprosiny papieża Jana Pawła II za prześladowania Żydów przez chrześcijan. Czarna prezenterka Ms. Blackmon skomentowała to następująco: „Trudno sie dziwić, ze przeprasza człowiek, który pochodzi z kraju, gdzie to wszystko (tzn. Holocaust) miało miejsce.” Wieczorem na kanale „11” oglądałem film, znanego i u nas z głupawych seriali dla młodzieży, amerykańskiego producenta Aarona Spellinga. Jego córka Torry Spelling grała tutaj bogata, inteligentną i piękną Żydówkę, której zazdrości cala klasa, ale wręcz paranoiczna zawiść żywi do niej koleżanka, córka Polki sprzątaczki, pracującej u bogatej żydowskiej rodziny. W pewnym momencie polska uczennica nie wytrzymuje i zabija piękna Torry nożem. Na podłodze leży zakrwawiony trup ze sterczącym z brzucha ofiary narzędziem kuchennym. Inna scena z tego filmu pokazuje „wyrobionemu” amerykańskiemu widzowi z jakim ciemnogrodem i bigoteria mamy do czynienia. Otóż, matka morderczyni przynosi potajemnie do koszernego domu swoich pracodawców figurkę Matki Boskiej a kiedy nikt nie widzi, stawia ja na stole i na klęczkach żarliwie sie modli. Ta symboliczna scena miała chyba uzmysłowić widzowi gdzie leży źródło polskiego antysemityzmu.”
  http://www.bibula.com/?p=19183
  Uzupelniajac powyzsze, warto zwrocic uwage na powszechne juz dzisiaj zjawisko osmieszania i bezczeszczenia symboli chrzescijanskich.
  Kilk lat temu „artystka” z Gdanska, wyowdzaca sie z wplywowego etnicznego srodowiska, ktore tradycyjnie nienawidzilo chrzescijanstwa, wystawila „dzielo” sztuki – krzyz na ktory nalozyla genitalia.
  Amerykanscy telewidzowie byli niedawno oburzeni zachowaniem
  artysty, ktory w telewizyjnym show oddal publicznie mocz na obraz Chrystusa.
  http://www.polpatriot.com/htm
  I tak mozna przyklady mnozyc bez konca, a pozniej wpadamy w przerazenie, ze wkrotce zaleja nas muzulmanie, ale oni za zbezczeszczenie Koranu karza smiercia, ale oni szanuja swoja wiare i swoja kulture.

 6. A ja uwazam Panie Marucha, ze cos w tym jest. Moze nie ze wszystkimi interpretacjami PW sie zgadzam, ale w jednej kwestii gosc ma racje. Od dluzszego czasu czytam sobie opinie na panskim portalu i doszedlem do wniosku, ze oprocz nazekan i utyskiwan na obecna rzeczywistosc, nie powstaje czy nie tworzy sie nic aby ta rzeczywistosc zmieniac. Pisze sie duzo prawdy, najczesciej bardzo bolacej dla nas rodakow, ale nie ma- lub malo jest przykladow, jak zmieniac te rzeczywistosc? Jak dzialac? Aby bronic naszego honoru, naszych przodkow i w efekcie nas i nasze pokolenie, ktore po nas nastapi.
  Czasami odnosze wrazenie, ze panski portal ma za zadanie upuszczanie pary, ”taki zawor bezpieczenstwa” Juz sie o tym mowi, czyli ktos wie i samemu nie potrzeba sie w nic angazowac. Samo sie jakos rozwiaze i ulozy. Natomiast Moim zdaniem powinnismy zaczac dzialac, skupiac sie wokol osob, ktore swoja postawa gwarantuja proces odbudowy zaufania do naszych struktur narodowych. Np. P. Kornel Morawiecki byly kandydat na Prezydenta Polski. Czy wiele innych osob, ktore nawet nie zostaly wymienione na panskim portalu. A warte sa chocby wzmianki aby czytelnicy lub goscie gajowki Mogli sie szerzej z nimi zapoznac.
  Mozna by bylo wiele jeszcze pisac i wymieniac, ale uwazam, ze czas zaczac dzialac. Powoli krok po kroku, Dawac ludzia trzecia alternatywe DUMNA POLSKE. I wylezc w koncu z tego blota po-pisowskiego, w ktorym wszyscy mieszacie na rowni z Michnikami, Szczukami i cala ta reszta semickiego bagna.

 7. Frank said

  Kiedy obserwujemy nasze elity polityczne i intelektualne, zadajemy sobie czesto pytanie o ich pochodzenie. Zastanawiajace jest to snobowanie sie na szlacheckie lub nawet arystokratyczne pochodzenie. Rownoczesnie trudno nie zauwazyc lekcewazenia i pogardy do polskosci i ludowosci. Na forum prawica.net ktos zwrocil uwage na probe odroznienia antysemickego, polskiego przyziemnego ludu, ktory grzebal w popiolach w poszukiwaniu zlotych zydowskich zebow od inteligencji, zapatrzonej w wyzsze, mesjanistyczne idee, gotowa sie poswiecac, bez ogladania sie na skutki tej postawy dla narodu.

  Przytocze tutaj ironiczny post z innego forum:

  „Rozumiem nasze fobie, ale jako potomkowie fornali i parobkow wygladamy glupio we fraku..juz chyba lepiej w chalacie- jak Ziemkiewicz. Michalkiewicz, Macierewicz Szaniawski, Kaczynski , Sikorski i inne siemnianstfo czyli „nasia elita”.
  Pomimo, ze przypominalem panu kilkakrotnie, ze to arystokratyczne elity przesraly Polske, a trzykrotnie dzwigaly ja rzesze chlopow, fornali i parobkow..po to tylko- zeby przejely ich elity. czyli zstepni skurwionej z zydkami arystokracji tzw parchato lokajskiej.
  Pnadto zle uzywa pan cudzysloiwie pisze ..”nasze” elity a nie nasze
  „elity”
  RK

  Zdaniem Zyda Miesesa: „Infiltracja ta trwająca już od wielu, wielu stuleci przedstawia się cyfrowo w sumie wcale poważnie. Kwestia ta ponadto nie tylko ilościowa, ale też jakościowa. Jest zasadnicza różnica, czy pierwiastek obcy został zaabsorbowany przez doły, przez włościaństwo bierne, oddalone w ciężkim poddaństwie przez liczne wieki od wszelkiej współpracy duchowej, państwowej i politycznej, czy też ów przybytek wszedł w skład warstw aktywnych, górnych, kierowniczych, prowadzących naród. Żydzi wychrzczeni nie pobierali się z córkami chłopskimi.”

 8. Krzysztof M said

  Ad. 6

  Pan coś tak kombinuje, żeby ruch narodowy od nowa skonfigurować. 🙂

  Morawiecki, to cienias polityczny. On nie ma ideologii. To, co prezentuje, to dobrzechciejstwo. To nie jest spójne. A więc należy się od tego trzymać z daleka.

  A zarzut celowego upuszczania pary można zarzucić każdemu portalowi, który jest po naszej stronie. 🙂

 9. Wladek said

  Tez sie zatanawiam dlaczego my Polacy jestesmy zdolni do jednorazowych zrywow, ale brakuje nam czesto cierpliwosci i systematycznosci. Zbyt czesto liczymy na cud, szczesliwy zbieg okolicznosci, itd. Moze sie na nsaS mscic brak wlasnego panstwa. W czasie rozbiorow czekalismy na jakis cud lub wybawiciela. Dlatego tak latwo stworzono mit Pilsudskiego , ktory przyjechal na kasztance wyzwolic Polske. Na ten cud czekalismy ponad wiek i w koncu sie pojawil. Dzisiaj rowniez czelamy na cud. Niektorzy nawet probuja naciskac na Niebo chcac mianowac Jezusa Chrystusa krolem Polski. Dla kontrastu Dmochowski, ktory prowadzil uparta prace organiczna od podstaw, uczac masy demokracji i patriotyzmu ma mniejsze wziecie.
  Cud nie wymaga naszego wysilku. Zblizajaca sie beatyfikacja JPII rowniez swiadczy o tej naszej sklonnosci. Pojawienie sie Jana Pawla II bylo przyjete przez narod jako rodzaj interwencji ze strony Nieba. Dlatego wielu niezadowolonych z obecnehj sytuacji w Polksce zaczyna sie zastanawiac czy to byl rzeczywiscie cud. Szczegolnie, ze po mistrzowsku wylorzystano to w przeprowadzeniu zmian w Polsce.Za plecami rozmodlonego polskiego tlumy, drapiezniki rozszarpaly w rzeczywoistosci Polske, Jej majatek narodowy.
  Zbyt latwo ulegamy roznym “autorytetom” I lubimy tworzenie legend.
  Dzisiaj dyskusja o Walesie, ktory przeciez „przeskoczyl przez plot” i „dokonal” (z rodzina) zmiany w Polsce wzbudza usmiech politowania.
  Tym niemniej wowczas przyjelismy go jako meza opatrznosciowego.
  On sam zreszta uwierzyl w to, ze i niebo go popiera. Przypomnijmy jaki entuzjazm wzbudzilo wtedy odkrycie zloz ropy naftowej pod Slupskiem.
  Czyz nie byl to widoczny znak nieba, ze wreszcie spelnia nasze polskie marzenia o demokracji i dobrobycie.

 10. Czeczot said

  Zgadzam sie z ocena Gajowego Maruchy co do wypowiedzi z pnkt. 1
  Wystarczy przypomniec do jakiej oplakanej sytuacji doprowadzila
  Polske „sarmacka” szlachta w XVIII wieku.

  Ta uwielbiana przez wielu demokracja szlachecka doprowadzila do tego, ze Rzeczpospolita stoczyla sie do stanu z konca XVIII wieku kiedy rzadzili nia rezydenci sasiednich mocarstw (silnych monarchii konstytucyjnych).
  I to przez kogo? Poprzez przekupna polska szlachte, ktora byla gotowa sprzedac kazdy kawalek Polski za mamone. Niestety to samo dzieje sie dzisiaj. Z ustami pelnymi frazesow patriotycznych i powiewajac bialoczerwonymi choragiewkami
  sprzedaja wszystko co bylo polskie. Tradycja jak widac w narodzie nie ginie.
  Jakze inaczej wygladalaby Polska. gdyby istnailo silne polskie mieszczanstwo tak jak na Zachodzie.
  W dodatku mozemy sobie wyobrazic np. na tronie polskimk pruskiego krola, ktory wprowadzilby dynastie.
  Moze to brzmi jak fantazja, ale tylko taka Polska, polaczona z Prusami, miala szanse na utrzymanie swojej mocarstwowej pozycji. Przeciez szlachta bronila sie rekami i nogami przed wyborem elektora pruskiego na krola Polski.
  Moze taki zastrzyk pruskiej dyscypliny i porzadku dalby Polsce szanse przetrwania.
  Zamiast tego brnelismy w slowianska beztroske i bezmyslnosc. Przyzna Pan, ze sprzyjala temu wiara katollicka,
  ze Matka Boska nas uratuje. Prtestantyzm przynosil ze soba przekonanie, ze tylko wlasnym wysilkiem, praca i uczciwoscia mozna cos trwalego zbudowac i budowal, w odroznieniu od zydowskiego barachla, ktore zawladnelo Polska,
  na co zreszta ta szlachta pozwolila, myslac, ze Zyd jej nie zagrozi.

 11. Krzysztof M said

  Ad. 9

  Przeczytać „Dzieje Polski” Feliksa Konecznego. T.II, wątek o Kazimierzu Jagiellończyku i legistach. A potem nie wypisywać, że szlachta zła. Ona nie była zła, tylko ją zepsuto. Zepsuto ją prawem. Prawem, które pozwoliło także tak urosnąć magnatom, że mieli inne interesa, niż cały kraj reprezentowany przez osobę króla.

 12. ad7
  A pan to jak ten chlop od pierwszego komentarza. Wszystko zrobic, zeby nic nie zrobic.
  Nie twierdze.ze Morawiecki mial jakis super program, poniewaz nawet nie mogl go solidnie zaprezentowac w ciagu 5min jakie mial na antenie. Natomiast chcialem zwocic tylko uwage, na brak promocji dzialan,- jakichkolwiek osob, ktore staraja sie zmienic polska rzeczywistosc.
  Natomiast zarzut ”upuszczania pary” to wlasciwie nie zarzut a jedynie pobozne zyczenie rozpoczecia dzialania. Bo skoro juz wiemy tak wiele nt. wszystkiego zlego co nas doswiadcza. to mysle sobie, ze moze juz dosc gadania i pisania a trzeba wylamac porzadna lodyge i zaczac sie oganiac od sfory, ktora nas obsiadla?

 13. Marucha said

  Re 12:
  Jak Pan myśli, jaki procent Polaków cokolwiek wie o „wszystkim złu, jakie nas otacza”?
  Z kim Pan chce działać?
  Ale oczywiście ma Pan wolną rękę. Może Pan zacząć organizować jakąś akcję. Życzę powodzenia.

 14. tralala said

  ad 10
  No i trzebaby rozruznic polska szlachte uczciwa, religijna i patriotyczna od magnatow wlasnie, ktorzy mieli swoje wlasne „ponad” interesy.

 15. S said

  A mnie zastanawia ta zaciekla walka o krzyz. W biblii nie ma slowa o wielbieniu krzyza, ani tym bardziej nie ma slowa jakoby krzyz mial byc symbolem chrzescijanstwa. Jest za to wyraznie napisane aby nie tworzyc zadnych symboli, na podobienstwo tego co na niebie, ziemi pod ziemia i w wodzie.

  Tak wiec WTF?

 16. Hendryxen said

  Ad 1.
  „To nie Darwin mówi. To mówi wiedza biologiczna, antropologia, paleozoologia.”
  No to przypomnę że ze światem roślinnym i pozostałymi ssakami a nawet z gadami i płazami czy owadami też mamy wspólne geny i też jest tego grubo ponad 90%.
  „2—–Już kilka razy przeczytałem u Was, że była jakaś legenda obłędna jakoby szlachta polska była sarmacka. A przecież wiemy, że owi urojeni sarmaci to nie kto inny jak Chazarowie znad Morza Czarnego (a więc żydzi w zasadzie, jedno z plemion uznawanych prezez żydów za swoje).”
  Przyznam że się pogubiłem i nie wiem czy dobrze zrozumiałem autora: uważa że Sarmaci są Chazarami czy nie? Dotychczas wszyscy naukowcy (lub zdecydowana większość) uważa Sarmatów i Scytów za lud irański (lub indoeuropejski) a Chazarów za lud turecki (lub pomieszany mongolsko-ugrofiński) co oznacza że etnicznie jest odległy od Słowian, Germanów, Celtów, Bałtów, Scytów i Sarmatów zaliczanych do ludów indoeuropejskich. No więc jak, za czy przeciw?
  Dalej pisze że Sarmaci podbili mieszkających w odrowiślu Słowian, czyli że uznaje teorię autochtoniczną pochodzenia Słowian ale sprowadza ich do roli niewolników niezdolnych do stworzenia organizmu państwowego. Zaskakuje też niechęć do chłopstwa przypisując mu cechy mongoloidalne. Otuż nawet antropolodzy hitlerowscy takich cech nie przypisywali polskim chłopom. Uznaje się że Polacy (w tym chłopi) reprezentują typ subnordyczny nazywany też sublaponoidalnym. Wystające kości policzkowe można zobaczyć u wszystkich ludów jak sie chce. Żeby było ciekawiej Słowianie mają genotyp R1a1a (Polacy podgrupę R1a1a7) co wskazuje na pochodzenie autochtoniczne. I nie ma tu żadnej różnicy między szlachtą a chłopstwem. Dalej: „Widoczna jest wielka różnica kulturowa, różnica w budowie fizycznej, w obyczajach między tymi grupami.” O jakiej różnicy w budowie fizycznej chodzi ‚polscewalczącej’?

 17. Hendryxen said

  Zrobiłem byka, powinno być „Otóż”.

 18. Hendryxen said

  Ad 10.
  Zdaje się że to nie przekupna szlachta polska sprzedawała każdy kawałek Polski za mamonę a przekupna cząść magnaterii. Szlachta miała tyle do powiedzenia co wyborcy w dzisiejszej III RP. Jeśli chodzi o szlachtę to polecam temat okoliczności wyboru na króla Jana Sobieskiego. Zgoła inny obraz szlachty niż pokutujący od dawna w powszechnej świadomości.

 19. Marucha said

  Re 15:
  A Pan szanowny to chrześcijanin?

 20. Krzysztof M said

  Ad. 16

  Sarmaci, czyli dzisiejsi Litwini i Łotysze (czyli Bałtowie – nie Słowianie) nie musieli nikogo podbijać. Zamieszkali ziemie bardzo rzadko zaludnione.

 21. Krzysztof M said

  Ad. 15

  To może kościołów też nie budujmy? Są spore sale gimnastyczne. Będzie taniej. :-)))

 22. malwinka said

  do 6
  Tak samo myślę. Nawet przestałam się wypowiadać bo szkoda czasu i mojej „pary”.

 23. Krzysztof M said

  Ad. 22

  To się nazywa zniechęcenie. Jeden z celów manipulacji medialnych. TV np. zniechęcała nas do wartości. Udało się. Do aktywności politycznej. Też się udało.

  Proszę się nie zniechęcać.

 24. Wosiu said

  Re 1.

  Człeniu niedouczony z pretensjami do erudycji, wiedzy itp. No to tak apropos twojego ogromniastego, pełnego bełkotu, wywodu:

  1. Tak, Teoria Darwina jest tylko teorią, choć jest nauczana jako dogmat naukowy. Teoria jest całkowicie błędna bo nie ma żadnych dowodów materialnych na gatunki pośrednie (dosłownie nic tu nie ma, żadnych szczątków kopalnych jakiegokolwiek gatunku pośredniego), długotrwałą ewolucję itp. Oczywiście alternatywą nie musi być biblijny kreacjonizm, coraz więcej jest głosów, że mutacje i tworzenie następnych gatunków następowało nagle, wręcz w ciągu kilku pokoleń, za przyczyną jakiejś „siły sprawczej”. Tak samo Teoria Tektoniki Płyt jest tylko teorią, choć jest nauczana jako dogmat. A Teoria Rosnącej Ziemi wyjaśnia wszystko lepiej, i okazuje się, że tak właściwie geolodzy nie podpięci pod państwowe czy międzynarodowe granty i fundusze, zgadzają się z nią całkowicie i nawet mówią o tym otwarcie, tylko jest to blokowane.

  2. Co do pochodzenia Polaków w szczególności i Słowian w ogólności, ich lokalizacji historycznej itp. to się najpierw dowiedz, co to jest genetyczna haplogrupa R1A1 (tzw. aryjska)
  i dowiedz się ze źródeł językoznawczych (tych właściwych, nie tych od agenta SB Miodka, który twierdzi, ze co 2-3 słowo z języka polskiego pochodzi od Niemców), że języki słowiańskie są najstarszymi językami indoeuropejskimi i najbardziej podobnymi do języka starożytnych Indii, sanskrytu. I wyciągnij wnioski …

  Zresztą nie ma co pisać, taki antypolski dureń nie pojmie nigdy.

 25. tralala said

  to nie na temat, ale …

  Francuskie prawo LOPPSI 2 = francuski Patriot Act.
  konkluzja artykulu:
  „LOPPSI nie jest, jak to sie czesto pisze, manifestacja spoleczenstwa pilnowanego, ale spoleczenstwa obserwowanego, spoleczenstwa, ktore zamyka nas w „oku” wladzy, z ktora obywatel powinien sie identyfikowac, aby zapewnic sobie bezpieczenstwo.
  Brak bezpieczenstwa wynika bowiem z istninienia poza tym Okiem, jak np. poza okiem kamery.
  Nie chodzi tu wcale o identyfikacje kryminalistow, albo osob podejrzanych. Chodzi o to, aby obywatele zaakceptowali fakt, ze Wladza, moze ich „nazwac”, zdecydowac o ich egzystencji, i ze nie maja zadnej szansy sie jej wiwinac.”
  Ladne, czyz nie?

 26. Hendryxen said

  Ad 20.
  Wydawało mi się że się trochę oczytałem, ale nie zetknąłem się z tezą że Litwini i Łotysze to potomkowie Sarmatów.
  Jeszcze do Ad 1.
  Haplogrupa R1a1a jest też najliczniejsza w Indiach wśród najwyższej kasty Braminów. Typ antropologiczny starożytnych Ariów jest identyczny z typem uchodzącym za słowiański. Niemiec, Fryderyk Nietzsche twierdził że Słowianie są bardziej aryjscy niż germańscy Niemcy. A nie był przyjacielem Słowian. R1a1a jest liczna wśród elity szkockich rodów, trochę angielskich, można to wytłumaczyć tym że Brytania była najeżdżana (a tak, była) przez pomorskich i połabskich Słowian samodzielnie lub w sojuszu z germańskimi wikingami. Świętosława (Sigryda Storrada), siostra Bolesława Wielkiego przywiozła z sobą do Brytanii (w posagu) 300 wojów. Chyba nie byli gejami.

 27. Ok Panie Marucha! lece do lasu wylamac tega lage ~)))
  Tak naprawde nie chodzi mi o robienie wielkich akcjii. jak w ad1 kalachy itp. Wystarczyloby na poczatek pisac i promowac ludzi i dzialania pozytywne dla nas Polakow. Reszta zacznie sie sama kreowac. Wiem, ze nigdy i tak nie bedzie super dobrze bo tam gdzie dwoch Polakow tam trzy zgola inne opinie.
  Moze doprowadzenie do totalnego upadku i zalamania wywola zryw narodowy, jak to juz nie raz bywalo. I zeby zapobiec sytuacjii podobnej jak w Egipcie gdzie po obaleniu dyktatury nie bylo praktycznie zadnej innej alternatywy na objecie rzadow. Co napewno skrzetnie une wykorzystaja, jak w 81 w polsce, poprzez wypromowanie bolkow i calej tej holoty.

  I staram się promować pozytywne działania. Szkoda, że jest ich tak niewiele. – admin

 28. Czeczot said

  Kiedy patrzymy na nasza obecna sytuacje geo-polityczna, w ktorej USA powoli wycofuja sie z Europy a my pozostajemy w zakletym wezle popmiedzy poteznymi gospodarczo Niemcami a bogata w surowce i posiadajaca tysiace pociskow z glowicami nuklearnymi Rosja, powinnismy siegnac do historii. Hstoria powinna byc nasza nauczycielka, ale jak widac z zachowania wielu naszych politykow, powiedzenie,ze “Polak zarowno przed szkoda jak i po szkodzie jednakowo gupi” jest ciagle aktualne. Nie mozemy sie oszukiwac i zamykac oczu na oczywiste historyczne fakty. Wiadomo, ze w czach zaborow konieczne bylo podnoszenie ducha narodu i pisanie „ku pokrzepieniu serc” ale wielbiony przez Senkiewicza sarmatyzm to poczatek kleski Polski. Z oczywistych wzgledow nie mozemy sie porownywac z Zydami, chociaz niektorzy uwazaja, ze powoli stajemy sie „narodem handlowym”, co sie zaczelo w czasach gierkowskich kiedy to masy polskich turystow-handlarzy okupowaly rozne targiowiska w calej Europie. Mnie raczej imponuja Niemcy a raczej Prusy. Niech Pan popatrzy na wzrost potegi Rosji w XVIII i XIX wieku. Rosja przyjela wzorce pruskie w wojsku i w administracji. Jej dwor, elity i generalicja byla w duzym stopniu pochodzenia pruskiego. Jakos Rosja nie chciala czerpac pelnymi garsciami z polskich doswiadczen z demokracja szlachecka. Osobiscie uwazam, ze Polske mogl uratowac wybor na krola Polski elektora pruskiego, chociaz znajac nasz charakter narodowy, mozna watpic czy udaloby mu sie w Polsce zaprowadzic porzadek na wzor pruski. Juz widze te rokosze szlacheckie i bunty. Dlatego szlachta rekami i nogami bronila sie przed takim krolem. Nam raczej odpowiadal ustroj saski, mimo ze golym okiem bylo widac do czego prowadza polskie demokratyczne idee „jedz pij i popuszczaj pasa” oraz „Polska nierzadem stoi.” Poza tym, czy moze Pan sobie wyobrazic silniejsze mocarstwo srodkowo-europejskie. Rosja czulaby przed nim respekt przez cale wieki. My wolelismy biesiadowac i doposcic do doprowadzenia koalicji Prus z Rosja. Nie bez znaczenia byloby rowniez polaczenie takich cech jak pruska dyscyplina, praworzadnosc i solidna praca z polska umiejetnoscia improwizacji w nieoczekiwanych sytuacjach. No, ale to tylko marzenia. My ciagle stawiamy na egzotycznych sojusznikow z ktorymi chcemy „osaczac Rosje”. Dziekuje, ale beze mnie. Wole byc Amerykaninem niz Polakiem. Kiedys otrzymalem e-mail od jakiejs polskiej imigrantki z Kandy, ktorej zarzucilem, ze nie intersuje sie sprawami polskimi. Napisala, ze dziekuje Bogu, ze wydostala sie z tego polskiego kotla.

 29. ad22
  Na poczatek proponuje zabawe w chowanego.
  Wypisujemy z naszego otoczenia nazwiska wszystkich Zydow i to czym sie zajmuja.
  Jesli Pan Gajowy pozwoli nam zasmiecic troche gajowke? ~)))

 30. Krzysztof M said

  Ad. 26

  http://pokazywarka.pl/y5laj7/

  http://pokazywarka.pl/gvl0ej/

  http://pokazywarka.pl/prnr8f/

  http://pokazywarka.pl/51rmfy-2/

  Jest i o Sarmatach i o Wielkiej Brytanii.

 31. wet3 said

  @ 10
  Nie tak bylo jak piszesz. Prawda jest, ze XVIII to bylo dno, ale wcale to wszystko nie musialo sie zakonczyc rozbiorami – a przynajmniej drugim i trzecim. Na upadek Polski zlozylo sie wiele czynnikow. Najglowniejsze z nich to:
  1 – Krecia robota zydow (sztadlanow korumpujacych szlachte przekupstwem)ktora doprowadzila do liberum veto.
  2 – Oddanie przez szlachte zydom zarzadu majatkami – co doprowadzilo do niesamowitego ucisku i buntow zakonczonych buntem Chmielnickiego.
  3 – Reformacja, ktora przez roznowierstwo doprowadzila do rozluznienia wiezow miedzy katolikami i roznowiercami czesto wyslugujacym sie obcym.
  4 – Wielkie poszerzenie terytorium panstwa po unii z Litwa bez jakiegokolwiek uprzedniego przygotowania pod wzgledem prawa, administracji.
  5 – Obdarzenie Ksiestwa Litewskiego demokratycznym ustrojem do ktorego jego mieszkancy nie bedac absolutnie przygotowani wypaczyli go i doprowadzili do anarchii oraz chaosu w drugiej polowie XVIIw. Kazde liberum veto bylo dzielem przedstawicieli litewskiej czesci naszego panstwa. Koroniarze tego nie robili!
  6 – Zahamowanie rozwoju miast (moze za wyjatkiem Prus Krolewskich) przez zydostwo.
  7 – Slepy ped do reformowania panstwa za ostatniego krola. Reformy oczywiscie byly czyms niesamowicie dobrym dla kraju, ale ze wzgledu na stanowcza nieprzychylnosc carycy nie trzeba bylo sie spieszyc z ogloszeniem Konstytucji. Tu krol mial 100% racji gdy tlumaczyl reformatorom, ze na to jeszcze czas nie nadszedl! Jednak reformatorzy nie posluchali i dali sie uwiesc namowom masonow czyhajacych na zgube Polski. Wiedziano przeciez, ze carewicz Pawel byl przeciwny rozbiorom Polski! Reformatorzy wykazali tu kompletny brak zmyslu praktycznego i trzezwej oceny sytacji. Trzeba bylo poczekac az ta szwabska dziwke siedzaca na carskim tronie wezma diabli! Przeciez to byla kwestia tylko pieciu lat. W 1791 – Konstytucja, a w 1796 diabli te malpe wzieli. Gdyby reformatorzy wylali sobie na lby kubly zimnej wody i posluchali krola, to by nie bylo drugiego i trzeciego rozbioru, a po smierci tej diablicy sprawy potoczylyby sie napewno inaczej i mielibysmy wiecej luzu w uporzadkowaniu naszego kraju.
  Z pewnoscia jest jeszcze wiele innych racji, ale wymienione wyzej uwazam za najwazniejsze.

 32. coolkawweb said

  @1.
  „Jaka szlachta by nie była, rządziła dość udanie przez około 800 lat tym obszarem „polski”=Lechistanu. Natomiast „chamy” zmarnowały ten kraj po kilkudziesięciu latach.
  Uważam, że jeśli kiedykolwiek obalimy obecną okupację, to trzeba będzie dopuścić ponownie Sarmatów do władzy, bo wspomniani synowie Boryny, niestety———tylko podorywki i wóda. Geny nie te ! Rasa nie ta !”

  -Sarmaci już tu są i rządzą, reszta czeka na ‚zielone światło’ z tobołami na lotnisku w Tel-aviwie.

  Dobra rada na przyszłość :trzeba kontrolować liczbe chamstwa(eugenika),inaczej grozi nam
  gwałtowne ocieplenie klimatu a co zatem idzie wielki potop.
  A to jest bardzo straszne.

 33. Hendryxen said

  Ad 30.
  Mapki znam. Z mapek nie wynika że Sarmaci to przodkowie Litwinów i Łotyszy. A czemu nie Żmudzinów i Jaćwingów? Łotysze to mieszanka Ugrofinów i Bałtów.
  Sarmaci w Brytani to kawaleria wchodząca w skład rzymskich wojsk okupacyjnych. Było też trochę Scytów i może Jazygów.

 34. Miroslaw Bernard D said

  Na szczescie w Polskich szkolach krzyz dalej jest.

 35. Krzysztof M said

  Ad. 34

  Niestety, wątpliwości co do Sarmatów nie rozstrzygnę.

 36. Marek S said

  Ad. 6

  Cos o Morawieckim i Solidarnosci Walczacej.

  SOLIDARNOŚĆ WALCZACA” NIE POPIERAŁA CELÓW LUDZI PRACY

  http://skonka-leszek.blog.onet.pl/2,ID319470923,index.html

  „Nie byłoby w tym spotkaniu nic nadzwyczajnego, gdyby nie pewien fragment przemówienia przywódczy SW. dra Kornela Morawieckiego. Wyraził sie on jednoznacznie, że celem protestów SW. była walka z komunizmem, a nie realizacja jakiś postulatów ludzi pracy. Strajki, protesty, ludzie pracy byli wykorzystani instrumentalnie. Solidarność Walcząca chciała uwolnić Polskę i świat od komunizmu, a nie walczyć o realizowanie postulatów socjalnych robotników.”

  Jesli to prawda, to to potwierdzaloby moje podejrzenia i wypowiedzi odnosnie roli jaka SW miala odegrac w obalaniu komunizmu i przejeciu wladzy przez miedzynarodowke. Jesli bowiem zadaniem SW bylo walczyc z komunizmem, ktory w czasach Gierka, mial odcienie Polskosci, to znaczy ze SW bylo agentura zydowska.

  Kiedys byla na tej stronie galeria ludzi z Wroclawia. Mozna bylo sobie popatrzec na twarzyczki. Ale… obecnie jest w „przebudowie.” Oczywiscie nalezy zakladac ze byla tam mieszanka z Polakami jako kwiatkiem do stroju.

  http://www.sw.org.pl/index1.html

  Dzialalnosc SW w latach 1982-1990 byla bardzo na reke zydowskiemu odlamowi w PZPR gdyz SW miala hasla radykalne i ze: „Trzeba przyjąć, że przemoc ustępuje tylko wobec przemocy i zapowiedzieć wyraźnie, że ruch się nie cofnie przed użyciem siły”8” co mozna wyczytac na „Zalozeniach programowych SW”, Rozdial 3.

  Tak wiec SW miala, lub nieswiadomie odgrywala, role nacisku na Polska frakcje w PZPR i sluzbach w celu zaakceptowania przekazania wladzy w rece zydowskie ktora zapewniala im bezpieczenstwa jak rowniez dobrobyt po prywatyzacji.

  W ten sposob wyeliminowano Polskie skrzydlo z wladzy nadrzednej, i o to rozgrywala sie cala sprawa z wywolaniem strajkow w 1980 roku, jak i negocjacji w latach 1981-1989, w aktywnym wspoludziale osrodkow zewnetrznych a wiec CIA, MI6, i dyplomacji tych krajow.

  Z strony SW dowiadujemy sie ze:

  „Solidarność Walcząca stanęła w sporze między Bujakiem a Kuroniem raczej za tym ostatnim”

  A wiec sprawa rozgrywala sie w scisle zydowskim gronie, i SW z ta strona byla zwiazana. Przynajmniej jej kierownictwo.

  Na Wikipedii mozemy wyczytac ze:

  „Od momentu powstania w swoim programie głosiła upadek komunizmu, niepodległość Polski i innych narodów zniewolonych przez komunizm, niepodległość republik sowieckich, zjednoczenie Niemiec przy zachowaniu narzuconych jałtańskim porządkiem granic powojennych.”

  Mozna powiedziec ze byl to program szalencow ktorzy najwyrazniej chcieli spowodowac powstanie w ktorym polalo by sie moze krwi Polskiej. Takie cele byly bowiem celami prowokacyjnymi ktorym moglo chodzic tylko o „rewolucje” a co nie bylo Polskim interesem narodowym. Nie moglo sie ono udac bo ludnosc po prostu nie miala broni, tak wiec nawolywanie do takich dzialan bylo czystym szalenstwem.

  Takie hasla byly w interesie miedzynarodowki. Powstaje pytanie: czyja byla inspiracja do rzucania takich hasel? Czy pochodzila z wewnatrz organizacji czy z zewnatrz? I od kogo?

  Wszystko w tych haslach jest na opak. W interesie Polski i Polakow bylo bowiem aby uzyskac swobode gospodarcza i wprowadzic wewnetrzny wolny rynek gdzie ludzie mogli by zakladac swoje wlasne firmy i prowadzic dzialalnosc gospodarcza. Niechby bylo to i pod szyldem komunizmu ktory i tak by spadl po jakims czasie ze zbutwialosci. Utwierdzac wartosci narodowe w Polsce. Uczyc historii zwlaszcza powojennej tak aby ludzie byli swiadomi o co tam chodzilo i o co sie gra nadal toczy.

  Po co SW chciala aby Polacy sie bili za niepodleglosc Sowieckich Republik? Juz dosc Polacy sie bili za innych. Poza tym to brzmi jako czysta prowokacja po to aby sprowokowac Ruskich do wkroczenia.

  W interesie Polski bylo nie doprowadzic do zjednoczenia Niemiec i nalegac na to aby byly dwa panstwa Niemieckie. Tak wiec postulat ten byl jawnie antypolski. Zgodny natomiast byl z dalekowzrocznym planem zydowskim odnosnie budowania „Zjednoczonej” Europy pod przywodztwem niemieckim.

  Dziwne jest to ze po latach czci sie szalencow, glupcow, lub urzytecznych idiotow zainspirowanych przez „zachodnie” srodowiska antypolskie.

 37. usama-ibn-laden said

  ad 31
  przede wszystkim za koniec Polski odpowiedzialny jest kochanek Katarzyny, St.August Poniatowski, wybrany na króla w drodze przekupstwa, nieudolny – to on, władca, abdykował (za pewne apanaże w Rosji) -, co spowodowało likwidację państwa bez władcy
  i druga przyczyna – poważnym błędem był tzw. hołd pruski – resztówkę państwa Krzyżaków należało włączyć do Polski, a nie oddawać Hohenzollernom, którzy rządząc w Brandenburgii naturalnie chcieli połączyć oba kawałki państwa

 38. Marek S said

  Ad. 35

  Podobno Osetyncy, ci co walczyli z Gruzinami, sa sarmatami. Bardzo blisko spokrewnieni z Polakami i podobno bardzo podobni do Polakow.

 39. aryjczyk said

  Drodzy Sarmaci,jak wam nie pasi to wypad do swojej ojczyzny -Iranu albo Izraela(jak tam komu pasuje).
  Ojczyzna z tego powodu nie będzie płakać…darmozjadów ci u nas zawsze był dostatek.

  Czy łączy Pan Sarmatów z żydostwem? To ciekawa teoria, nigdy jeszcze o niej nie słyszałem. Warto by ją Pan rozwinął – admin

 40. harmata said

  Największym Sarmatą był L.Kaczyński.Wielki Zwolennik Polski Mocarstwowej od Oceana do Oceana,ze stolicą
  oczywiście w Telawiwie.

 41. ziarnko prawdy said

  1.IV.2011r.
  Szanowny Panie Gajowy Marucho!!!
  W zwiazku z planowanym polaczeniu panskiego blogu z internetowym wydaniem Gazeta.pl,my czytelnicy i komentatorzy panskiego blogu,jestesmy stanowczo przeciwni takim praktykom
  z panskiej strony i domagamy sie wyjasnien oraz konkretnych dzialan na rzecz wolnosci slowa.
  Wiemy,ze czytelnicy gazeta.pl zostali z wyprzedzeniem poinformowani o fuzji,a Pan nie raczyl
  z wyprzedzeniem Nas uprzedzic,z racji tego masowo bedziemy domagac sie na drodze sadowej
  zadoscuczynienia.

  Z powazaniem:Coraz liczniejsze grono panskich zwolennikow.

  Gazeta.pl zagroziła mi pozwem sądowym, jeśli wcześniej, niż oni, ujawnię planowaną fuzję. – admin

 42. usama-ibn-laden said

  ad 38
  to dlatego tak nienawidzili ich obaj Kalksteinowie, do tej pory zresztą „wolna” Polska nie uznała istniejącego już od 20 lat państwa osetyjskiego, podczas gdy ochoczo uznała „niepodległość” terrorystyczno-mafijnego protektoratu NATO – serbskiej prowincji Kosowo i Metohja

 43. wet3 said

  @ 37
  Ja bym az tak bardzo ostatniego krola nie obciazal wina. Byl wprawdzie slabego charakteru, ale podczas jego panowania zobiono bardzo wiele pozytecznych i na prawde wielkich rzeczy. Wystarczy tu podac reforme szkolnictwa, ktora praktycznie powolala do istnienia pierwsze na swiecie ministerstwo oswiaty (KEN). Powolna reforma armii oraz utworzenie szkoly rycerskiej, ktorej owoce bylo widac w armii Wielkiego Ksiestwa Warszawskiego. Manufaktury, rozwoj gospodarki. Spis powszechny na terenie Wielkiego Ksiestwa Litewskiego
  itd., itd. Ukoronowaniem tych reform bylo przygotowanie konstytucji. Tutaj,
  mimo swego slabego charakteru krol wykazal mase roszadku i dojrzalosci politycznej (i mial cakowicie racje!) twierdzac, ze na ogloszenie konstytucji nie nadszedl jeszcze czas.
  Niestety, nie posluchano go i gorace lby reformatorow zupelnie nie wyrobionych politycznie (byc moze bedacych masonami, lub idac za radami wrogich Polsce masonow?) i nie oceniajacych prawidlowo sytuacji w jakiej Polska sie znajdowala nie posluchaly krola, przeforsowaly promulgacje konstytucji fundujac w ten sposob Polsce drugi i trzeci rozbior. … A od odzyskania jako takiego luzu w uporzadkowaniu kraju dzielilo nas tylko 5 lat! Przeciez mozna bylo przeczekac. Wiedziano, ze carewicz Pawel jest przeciwny rozbiorom …

 44. wet3 said

  @ 10
  Zapomnialem dodac. Niewatpliwie hold pruski byl bledem. Wiekszymi jeszcze bledami bylo zmarnowanie zwyciestwa grunwaldzkiego przez Jagielle, a pozniej oddanie Prus Ksiazecych w 1618 r. (zamiast wcielenia do Polski!)przez Zygmunta III Waze brandenbuskim Hohezollernom – co bylo beznadziejnie idiotycznym i samobojczym posunieciem!!!

 45. Marek S said

  Ad. 42

  Z Komisja Edukacji Narodowej to bylo nie tak jak nas uczono w szkolach. Tam byl Kollataj, a on byl masonem lub zwiazanym z masonami lub Frankistami. KEN jest odpowiedzialna za olbrzymie zniszczenia starych Polskich drukow, ksiag, i podrecznikow i w ten sposob chcac zniszczyc ciaglosc kulturalna Polakow.

  Tam chodzilo o to aby wyeliminowac nauczanie niezalezna i skupic w jednym centrum edukacje, wyeliminowac szkoly jezuickie, itd., co bylo celem masonerii.

 46. harmata said

  Żyd od prawie zawsze, prowadzał polaka w kagańcu i na smyczy.
  A polak prawie od zawsze wiedział kto jest jego Panem i gdzie jego miejce.
  Historia Polski to historia ciągłego upadku i lizania pejsatego tyłka.
  Polacy nie potrafią żyć inaczej.Tak jest,było i będzie……….

 47. S said

  Re 19

  A jakie to ma znaczenie? Jestem osoba wierzaca w Boga.

  Im bardziej zglebiam temat tym bardziej dochodze do wniosku ze kosciol katolicki to kult lucyfera (generalizujac)

 48. Marucha said

  Re 48: 47:
  Ostrzegam, że za takie i podobne wpisy grozi zabanowanie na forum.

 49. tralala said

  re 48
  Panie Marucha, cos sie Panu pomylilo, chyba.

 50. Marucha said

  Re 49:
  Tak, miało być Re: 47

 51. zniesmaczony said

  Szanowni komentujący .
  Słowianie,Polacy są Narodem Aryjskim ,już od wielu 1000-leci zamieszkującym
  środ i wsch.europę. Jeżeli ktoś myśli inaczej i jakichś nieznanych mi powodów
  odczuwa potrzebę utożsamiania się ze śniadymi i kudłatymi
  nochalami, to niech robi to prywatnie ,a nie w imieniu całego Narodu.

  Sarmaci to wymysł naszej szlachty ,która w swej bezgranicznej megalomani,
  chcąc jeszcze bardziej podkreślić swoją wyższość ,wymyśliła ową
  bajeczkę o błękitnym a raczej śniadym rodowodzie.
  Słowianie mają niewiele też wspólnego z kulturą śródziemnomorską
  która to ,za wyjątkiem Chrześcijaństwa, nie miała wiele do zaoferowania,
  no chyba,że ktoś homoseksualizm uważa za wyjątkowe dobrodziejstwo.
  Słowianie jako jedyna nacja europejska oparła się skutecznie ekspansji Rzymu,
  w przeciwieństwie, choćby do układnych Celtów -z czego to, jako Słowianin
  jestem dumny.
  Niestety dalsze losy Państwa Polskiego zbiegły się z losami żydostwa,
  które to, między innymi żerując na słabościach naszej szlachty ,zagarnęło
  Polski Dom na własność,robiąc z niego prywatną żydowską kolonie.

 52. Marucha said

  Re 51:
  Stwierdzenie, iż kultura śródziemnomorska (zwłaszcza Grecja i Rzym) miała „niewiele do zaofiarowania”, jest oczywiście fałszywe, czego nie muszę chyba bliżej uzasadniać.
  Przypominam przy okazji, że Grecy w ogromnej swej większości nienawidzili homoseksualistów i pogardzali nimi.

 53. Czeczot said

  Zydzi to nie tylko polski problem. Polecam Panstwu prace E.Mullinsa pt. „Biologiczny Zyd – pasozyt ludzkosci”

  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/BIOLOGICZNY-ZYD-czyli-pasozyt-ludzkosci-3560

 54. zniesmaczony said

  Re 52.
  Sztuka i filozofia śródziemnomorska opierała się zdecydowanie na umiłowaniu rozpusty i gloryfikowaniu różnych zboczeń.Ja tam nic nie widzę pięknego i mądrego.
  Proszę sobie popatrzeć na ich sztuke(nawet,tą tzw. sakralną-same pośladki,tyłeczki i pupcie)
  Dzisiaj ,przebywając w tych krajach można zauwarzyć ,jak na ulicach ‚kulturalni’
  mieszkańcy nachalnie obmacują ‚towar’,wkładając ręce między uda i klepiąc pośladki.
  No i nikogo to niegorszy -wręcz przeciwnie.
  Zapewne nie przejeli tego obyczaju od opanowanych anglosasów razem z ich dżinsami mcdonaldami.

 55. tralala said

  ad 54
  racja, jezeli chodzi o zachowanie dzisiejszej ulicy, ale…
  Starozytni Grecy, to byl inny lud, wysocy i blondyni, nie maja nic wspolnego z dzisiejszymi mieszkancami krajow srodziemnomorskich.

 56. Brat Dioskur said

  Ciekawe ,bo wpisow ponad kopa,ale jak podalem ta sama wiadomsc bodajze 10 dni temu ,to nikt jakos nie zareagowal.Czyzby dopiero bodziec w oficjalnym kanale typu „pokazali w TV” zmusza do refleksji i wyzwala komentarze?

 57. Marucha said

  Re 54:
  W Rzymie małżeństwo było instytucją świętą, pod opieką prawa. O ile wiem, podobnie było w Grecji.
  Co do higieny, to nie wiem, w jakich krajach Pan bywał, ale np. Włosi mogliby wiele nauczyć naszych rodaków.

  Zresztą skupianie się na jakichś wybranych paru tematach, a zapominanie o olbrzymim wkładzie Hellady i Rzymu w naukę – w tym matematykę, fizykę, astronomię i filozofię (Arystoteles!), w technikę, poezję, sztukę, architekturę, prawo itp. – nie ma NIC wspólnego z rzetelnością oceny historycznej.

  Nie zapominajmy też, że była to cywilizacja pogańska, nie znająca Chrystusa, a mimo to była pod wieloma względami o wiele bardziej moralna, niż współczesne kraje nominalnie chrześcijańskie.

  Chyba się Panu pomyliła cywilizacja śródziemnomorska z żydowską.

 58. Marucha said

  Przypomnę jeszcze grecką sentencję, upamiętniającą walkę pod Termopilami, która uchodzi za najpiękniejszą w dziejach ludzkości:
  „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”.

 59. zniesmaczony said

  Re 57.
  Panie Gajowy z całym szacunkiem…
  Co do higieny ,może i moglibyśmy się od nich czegoś nauczyć.
  Jednak co chodzi o moralność to …hehehehe…

 60. Marucha said

  Re 59:
  A cóż my im mamy do zaoferowania?
  Oficjalnie działające „agencje towarzyskie”?
  Półpornograficzne bilboardy?
  Czy Kubę Wojewódzkiego, idola Polaków?

 61. Darek T said

  Jakie to pomysłowe – oskarżyć każdego biorącego udział w dowolnej dyskusji o wymyślone fobie i negatywnie kojarzone wzorce;
  Dyskutując o żydach stajemy się antysemitami. O genezie ras – rasistami, narodów – nacjonalistami, Hitlera – nazistami i kłamcami oświęcimskimi, o kościele – ateistami, o rządach – wywrotowcami. Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja w kwestiach które zostały odgórnie zatwierdzone jako prawdy absolutne czyni nas terrorystami. Wyjątkiem może być dyskusja o pogodzie, pod warunkiem że nie otrze się ona o metody umożliwiające nią sterowanie. A ja nie chciałbym zostać zaliczony do żadnej z w/w sekcji, bo jestem człowiekiem. Takim zwyczajnym człowiekiem który potrafi śmiać się i płakać, potrafi zrozumieć radości i smutki drugiego człowieka. Człowiekiem kochającym i mającym nadzieję że jestem kochanym, potrzebującym i dającym innym swoją pomoc kiedy jej potrzebują. Człowiekiem potrafiącym dać komuś w mordę kiedy kończą się rzeczowe argumenty i pokojowe metody dyskusji. Pracowitym człowiekiem starającym się o realizację własnych marzeń i celów, pragnącym spokojnego i uczciwego życia. Nie potrzebuję więc mędrców którym się wydaje że ich recepta na moje życie jest jedyna, słuszna i niepodważalna. W całym tym zgiełku wielu się zatraciło. Wielu wspaniale przemawia, ale nie potrafi słuchać tego co się do nich mówi…

 62. Cyklon ''B'' ? said

  ad61
  I wszystko na ten temat. Podzielam zdanie. Zal tylko, ze nie spotykam czesto takich ludzi,jak Ty na swojej drodze.

 63. Marek S said

  Pisalem juz kiedys ze Solidarnosc Walczaca byla agentura zydowska.

  https://marucha.wordpress.com/2011/03/31/zwyciestwo-zdrowego-rozsadku-w-strasburgu/#comment-85577

  To wydaje sie potwierdzac nawet z ich obecnej dzialalnosci. Pod Ambasada Rosyjska zebraly sie same zydowskie organizacje udajace Prawice Polska. Gazeta Polska, Solidarnosc Walczaca, niezalezna.pl.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/demonstracja-pod-ambasada-rosji-putin-morderca-tus,1,4237281,wiadomosc.html

 64. Marek S said

  ad. 63

  Pomylka. Mialo byc pod innym tematem. Mozna ten komentarz skreslic.

 65. seks said

  If you are going for finest contents like I
  do, just pay a quick visit this website daily because it provides feature contents,
  thanks

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: