Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Polska, szczęśliwy kraj ropą płynący

Posted by Marucha w dniu 2012-01-18 (Środa)

Mazowsze, woj. warmińsko-mazurskie i lubelskie leżą na złożach ropy łupkowej – stwierdza „Dziennik Gazeta Prawna” powołując się na nowy raport geologów.

Jak wyjaśnia „DGP”, ropę ze skał wydobywa się w ten sam sposób jak gaz łupkowy. I choć eksploatacja jest droższa i trudniejsza, to przy dzisiejszych wysokich cenach ropy naftowej, jest to opłacalne. Zwłaszcza, że jej jakość jest dużo lepsza.

Geolodzy wytypowali obszary w północnej i wschodniej części Polski, na których może występować ropa. Szacunkowe zasoby surowca będą znane w ciągu dwóch miesięcy.

Według map, do których dotarł dziennik, największe złoża znajdują się w okolicach Warszawy, Radomia i Elbląga, głównie na obszarach koncesyjnych należących do ExxonMobil. Na spore ilości ropy może trafić też należąca do Petrolinvestu spółka Silurian, PGNiG, amerykański Chevron i włoskie ENI.

Dziennik dowiedział się, że analizy PGNiG wskazały na możliwość występowania zasobów ropy z łupków na części koncesji spółki. „Liczymy, że analizy te znajdą potwierdzenie w trakcie dalszych prac i umożliwią nam w przyszłości rozpoczęcie wydobycia ropy z łupków” – mówi rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska.

Jak stwierdza „DGP”, gdy tak się stanie, Polska mogłaby – wzorem USA – ograniczyć import ropy konwencjonalnej. Dziś sprowadzamy 97 proc. ropy, ponad 90 proc. z Rosji. Według ekspertów Front Core Capital, Polska to jeden z potencjalnie najciekawszych rynków ropy łupkowej na świecie.

http://biznes.onet.pl/

No to wypada nam się szalenie ucieszyć z faktu, że zagraniczni inwestorzy – co jest pewne, jak amen w pacierzu – zagarną 95% dochodów z polskiej ropy, decydenci dostaną jakieś napiwki, a właściciel złóż, polski naród, jak zwykle, g***o. – admin.

Komentarzy 45 do “Polska, szczęśliwy kraj ropą płynący”

 1. Zbyszko said

  Jak to!!?? co to znaczy w okolicach Warszawy, Radomia itd… na obszarach koncesyjnych EXXONMOBIL!!!!???… SILURIAN!!!!???..
  Co to znaczy!!!???

 2. @ Pierdzielić ropę naftową, gaz łupkowy, bande Umiłowanego Przywódcy Donka i Chrabi Bul Bronka – na tej Ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami – wszystko marność.

 3. revers said

  Szkoda tylko ze cena ropy na stacjach wynosi juz 6 zl za litr, a i po wydobyciu krajowym ceny ropy nie zminia sie, ani nie zmini sie trend zwyzkowy cen ropy.

 4. maciek said

  Jak to dobrze że mamy „demokrację”, nikt nam jej nie będzie zaprowadzał, a laureat pokojowego Nobla – Ma Oba – nie będzie musiał nas atakować.. Odetchnąłem z ulgą..

 5. Radosław37 said

  Nie ma z czego się cieszyć i tak rozkradną (udzielą koncesji komu trzeba). Społeczeństwo nie skorzysta tylko dopłaci w formie nowych podatków.

 6. Kapsel said

  Trochę nie na temat ale warto przeczytać:

  Renta z banku też dla młodych (do tej pory był próg wieku)

  Masz ziemię, dom, mieszkanie, lokal użytkowy – będziesz mógł liczyć co miesiąc na dodatkowe pieniądze

  Bankowa renta przypadnie nie tylko emerytom mającym własne mieszkania. Ministerstwo Finansów chce znacznie rozszerzyć dostęp do tzw. hipoteki odwróconej – dowiedziała się „Rz”. Jest to mechanizm, który można porównać do sprzedaży lokalu na raty, podczas gdy właściciel nadal w nim mieszka. Bank wypłaca mu comiesięczną kwotę, a potem przejmuje lokal. Na takie dodatkowe dochody będzie mógł liczyć każdy, bez względu na wiek i rodzaj posiadanej nieruchomości.

  – Przedmiot zabezpieczenia będą mogły stanowić zarówno nieruchomości przeznaczone na cele mieszkalne, jak i komercyjne (np. sklepy, biura) czy nieruchomości rolne – poinformował wiceminister finansów Jacek Dominik. To bank ma ocenić, czy umowa mu się opłaca. Co więcej, wystarczy posiadać np. tylko połowę udziałów w nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

  To bardzo szeroki dostęp do hipoteki odwróconej, gdyż, jak zauważa Bogusław Półtorak, główny ekonomista Bankier.pl, w innych krajach jest to oferta skierowana do osób po 60. roku życia, właścicieli mieszkań.

  Jak to będzie wyglądać w Polsce? – Teoretycznie nawet dwudziestolatek, który np. odziedziczy dom, będzie mógł zostać rentierem. Może to być alternatywa np. dla pożyczek – mówi Grzegorz Grochowina z firmy doradczej KPMG.

  Młode osoby raczej nie mają co liczyć na kokosy. Właściciel nieruchomości o wartości np. 500 tys. zł mógłby uzyskać w formie kredytu odwróconego ok. 40 proc. jej wartości. Jeśli

  30-latek podpisałby umowę z bankiem na 50 lat, to otrzymałby ok. 330 zł miesięcznie. Podczas gdy 65-latek zawierający umowę na 15 lat – 1100 zł.

  Paweł Majtkowski, główny analityk firmy Expander, ostrzega jednak, że nawet jeśli ministerstwo nie wprowadzi w ustawie ograniczeń wiekowych, to może je ustanowić bank.

  – Może się też zdarzyć, że bank uzna daną nieruchomość za mało atrakcyjną i nie udzieli takiego kredytu lub zaoferuje właścicielowi kwotę niespełniającą jego oczekiwań – mówi Bogusław Półtorak. Górą będą więc nieruchomości mieszkaniowe i biurowe. W dużych miastach i atrakcyjnych lokalizacjach.

  Rzeczpospolita
  http://www.rp.pl/artykul/313787,792988-Odwrocona-hipoteka-nie-tylko-dla-emerytow.html

 7. Pokręć said

  Podatnik nie dośc, że dostanie g..no, to jeszcze będzie musiał zapłacic przy pompie 7 PLN za litr.

 8. revers said

  akurat te dwie grupy wiekowe sa w przedziale „bez pracy”, czyli nie dochodowej dla siebie, za to pulapka w formie hipoteki odwroconej to ukryte nie tylko bezrobocie a wieksze ryzyko bezdomnosci, wykluczenia, brak dziedziczenia w rodzinie, defakto uderzenie w rodzine, rodzinne wiezy spoleczne.

 9. Kapsel said

  Nie tylko koncesje cieszą się zainteresowaniem firm zagranicznych

  Inwestorzy ruszyli na zakupy w Polsce

  W 2011 r. zawarto u nas transakcje na 2,5 mld euro. To 30 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w regionie

  Fir­ma do­rad­cza Cu­sh­man & Wa­ke­field po­da­ła, że w 2011 r. w Eu­ro­pie Środ­ko­wej zmie­ni­ły wła­ści­cie­la biu­ra cen­tra han­dlo­we oraz ma­ga­zy­ny o war­to­ści 6,1 mld eu­ro. Ozna­cza to po­naddwu­krot­ny wzrost w po­rów­na­niu do 2010 r., kie­dy to trans­ak­cje opiewały na 2,9 mld eu­ro….
  ….– Na­stro­je wśród in­we­sto­rów w Pol­sce i w Cze­chach są na­dal do­bre, ale wszy­scy z nie­po­ko­jem ob­ser­wu­ją roz­wój sy­tu­acji na Wę­grzech i wpływ na po­zo­sta­łe kra­je re­gio­nu. Po­now­ne za­an­ga­żo­wa­nie MFW po­zwa­la mieć na­dzie­ję, że wkrót­ce zo­sta­nie wpro­wa­dzo­ny wia­ry­god­ny plan oszczęd­no­ści – mó­wi Char­les Tay­lor, part­ner w C&W….

  Za­gra­ni­ca ku­pu­je

  Tak­że w Pol­sce, choć war­tość za­war­tych u nas trans­ak­cji wy­glą­da im­po­nu­ją­co, wy­nik jest wbrew po­zo­rom nie­co roz­cza­ro­wu­ją­cy. Jesz­cze kil­ka mie­się­cy te­mu ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się ok. 3 mld eu­ro obrotów. Przy­kła­dów du­żych jak i mniej­szych trans­ak­cji bo­wiem nie bra­ko­wa­ło. W pierw­szym pół­ro­czu 2011 r. był to choć­by za­kup war­szaw­skie­go cen­trum han­dlo­we­go Pro­me­na­da przez Atrium Eu­ro­pe­an Re­al Es­ta­te oraz na­by­cie pol­skiej czę­ści port­fe­la nie­ru­cho­mo­ści Eu­ro­po­lis przez CA Im­mo, co jest efek­tem po­łą­cze­nia tych firm.

  http://www.ekonomia24.pl/artykul/709849,793024-Boom-na-polskie-nieruchomosci.html

 10. Kapsel said

  Re 8
  Dokładnie o to chodzi.Pozdrawiam.

 11. Obserwator said

  Ropa płynie Polsce z zadanych przez żydostwo ran.

  Stan wojenny – budowa judeopoloni trwa
  Krótka historia likwidacji Polski i budowy żydolandu. Walka z POLSKĄ FLAGĄ i POLAKAMI trwa od II wś włącznie.

  Stan wojenny – budowa judeopoloni trwa!!! – nr 1
  Zenon Jaszczuk
  Panstwo żydowskie po likwidacji POLSKI!!!
  Krótka historia likwidacji Polski i budowy żydolandu. Walka z POLSKĄ FLAGĄ i POLAKAMI trwa od II wś włącznie.
  Z oczywistych wzglądów są to tylko krótkie wyrywki z histori najnowszej. Z histori wczoraszej, którą my wszyscy znamy naocznie.
  Stan wojenny wprowadzili w Polsce żydokomunofaszyści nie ze strachu przed wejściem wojsk sovieckich ( bo to ich wojska – soviet znaczy kahał) do Polski, tylko ze strachu przed Narodem Polskim zorganizowanym w Solidarności ( zresztą jak państwo wiecie wojska sovieckie stacjonowały w Polsce, więc z tym wejściem to całkowita lipa).
  Żydokomunofaszyści doprowadzili gospodarkę wszystkich tzw. demoludów łącznie z ZSRR do upadku. Zapewne celowa robota, bo opracowano nowe plany, a może tylko odkurzono stare zadane Hitlerowi do realizacji. Dlatego postanowili zmienić miejsce dyrekcji kołchozu Moskiewskiego na kołchoz w Brukseli. Bruksela to też takie miejsce dla zmylenia Narodów – powinno się pisać do Berlina, do państwa hitlerowców.
  Dla w/w celów i uratowania skóry przed tubylczymi Narodami wymyślili Solidarność w Polsce. Solidarność miała dokonać przeprowadzki dyrekcji kołchozu. Tutaj się przeliczyli, przestraszyli potęgi Solidarności Narodowej Polaków. Widząc, że Polacy domagają się prawdziwej Polski, prawdziwych przemian, wolności, suwerenności, rządów POLSKICH w POLSCE. Jak dzisiaj wiemy oni mieli inne cele jak Polacy, dlatego musieli wprowadzić stan wojenny.
  Oczywiście pierwszym działaniem było aresztowanie tysięcy Solidarnościowców i rozwiązanie związku Solidarność. Prawdziwych silnych solidarnościowców rozgoniono za granicę Polski, po całym świecie (moim zdaniem to było uzgodnione z tzw. „światem”, bo wszędzie na tych Polaków już czekano w tzw. obozach przejściowych). Jakoś świat nie walczył z tym oczywistym bandyckim wysiedleniem ludzi z własnych domów, z własnej Ojczyzny, a jak podają różne źródła to było około miliona Polaków razem z rodzinami. Czyli żydo-komuno-faszyści dają POLAKOM bilet w jedną stronę – wygnanie.
  Podczas trwania stanu wojennego od razu organizują drugą solidarność przez tzw. służby specjalne obsadzoną wszędzie agenturą. Można śmiało powiedzieć, że Polacy się zorientowali w tym zabiegu bo grubo sponad dziesięciomilionowego związku Solidarność, została garstka agentów, do których dokoptowali nowych agenciaków. To oni zostali do dzisiaj, po za garstką zdezorientowanych. Od tej pory wszystkie działania tzw. patriotyczne , były tylko przedstawieniem dla gojów. Zaczyna się stu procentowy fałsz i obłuda. Jeszcze sieją propagandę, że to pierwsza Solidarność została wznowiona. Jeszcze trwa pozorowana walka solidarności o „robotnika” o Polskę – to już jest tylko fikcja uzgadniana na bieżąco w Moskwie. Zapewne też w Niemczech, Francji, Anglii czy USA. W ten sposób powstał bękart żydokomunofaszystowski.
  Ponieważ żydokomunofaszystom chodziło o całkowite zawładnięcie Polski i budowanie tutaj judeorajum (raju dla żydów) czyli dawno zaplanowanej judeopoloni (nawet razem z Hitlerem), zaczęto przeprowadzać likwidację Polski i Polaków „za zezwoleniem” pod parasolem” tej agenturalnej pseudosolidarności. Dlaczego wymieniłem wyżej oprócz Moskwy tyle państw. Bo dzisiaj wiemy, że tzw. Amerykanie domagali się, aby Jaruzelski został prezydentem (i to wcale nie jest śmieszne, po tym co dzisiaj widzimy – bo to jedna i ta sama mafia). Tutaj znów widzimy fałsz i obłudę od początku do końca, łącznie z walką, z tzw. zimną wojną wschód-zachód. Nad tym wszystkim była i jest jedna „dyrekcja” światowa!!!
  Moim zdaniem to było i jest kultywowane największe oszustwo XX wieku. Dzisiaj znów widać, że ci „światowcy” mieli gotowe plany likwidujące całą POLSKĄ gospodarkę, całego NARODU POLSKIEGO, całej POLSKI!!!. Może wyjaśnię dlaczego piszę żydokomunofaszyści. A zobaczcie państwo czy to nie robota żydo-komuno-faszystów z Niemiec, Polski, Anglii, Ameryki itd. jak wyżej. Zobaczcie kto nas okradł, kto jest tzw. właścicielem obecnie – to dobre!!! – złodzieje właścicielami?!!. To przecież niemożliwe!!! Przecież te wszystkie państwa to super demokracje, to ludzie wielkiej kultury, wielkiej sztuki, inteligencji, uczciwości – g…wno prawda!!!
  Zobaczcie państwo jak „pięknie” nam polikwidowali miejsca pracy – to znów bilet w jedną stronę – wygnanie Polaków z POLSKI za chlebem. To przy pomocy Uniijewropejskiej Naród został doprowadzony do nędzy i głodu, do likwidacji rodzin, do samobójstw do likwidacji POLSKI. Zobaczcie państwo jakie następne oszustwo tych jewropejczyków. Jak oni wszystkiego pilnują – marchwi, ślimaków, bananów i innych pierdół. Tylko nie przeszkadzają im likwidatorzy, mordercy POLSKI i POLAKÓW. Czyż to nie jest ten sam „moskal”, gdzie jest znów ta ich tzw. zachodnia kultura … jak wyżej. Bo to znów g…wno prawda. To wszystko jest sztucznie przereklamowane. Bo to nie jest wysoka kultura zachodu tylko to samo szambo!!! A ilu nas idzie ze śpiewem na ustach, ze spokojem z tymi durniami na szafot, ciągnąc ze sobą POLSKĘ?!!
  W celu ukrycia tego bandytyzmu politycznego na POLSCE i POLAKACH przed niepolityczną opinią ludzi normalnych świata, żydzi zastosowali oszustwo antysemityzmu i holocaustu. I tutaj znów idą razem ręka w rękę ci sami żydokomunofaszyści ze wszystkich państw w/w.
  Cdn.
  Stan wojenny – budowa judeopoloni trwa!!! nr 2
  Dalszy ciąg art. Pierwszego. W celu oszukania tzw. normalnego świata i odwrócenia uwagi od niszczenia Polski i Polaków, żydzi zastosowali największe oszustwo antysemityzmu i holocaustu.
  Po wojnie na te tematy nie robili wrzasku. Jak by holocaust i antysemityzm nie istniał. No, ale dla odwrócenia uwagi świata od bandytyzmu Izraelskiego – wojny z sąsiadami. Dla odwrócenia uwagi od budowy bandyckiego rządu światowego. Dla odwrócenia uwagi od likwidacji Polski i Polaków – uruchomiono światowy wrzask w latach 1960/1970 na temat holocaustu i antysemityzmu. No i jaka kasa – wymordować żydów i innych ludzi i wziąć za to jeszcze raz pieniądze. .Tutaj już były robione plany co do Polski. Jak wiemy żydzi ustalili nas w latach siedemdziesiątych w tzw. Klubie Rzymskim na piętnaście milionów Polaków (Olechowski i jeszcze dwóch zasrańców – tak, tak, ten sam Olechowski co go popieracie).
  Zbudowali całą propagandową machinę światową (jak myślicie, gdzie? A no w Ameryce). Tutaj przychodzi nam trochę z pomocą żyd pan doktor Filkenstein. Pisze wiele książek demaskujących te wszystkie oszustwa. Pisze między innymi książkę „Przedsiębiorstwo holocaust”. Bo to już nie jest jakaś tam sobie mała grupka nawiedzonych żydów, to już jest proszę państwa całe przedsiębiorstwo światowe. Żydzi uruchamiają antypolską propagandę we wszystkich swoich przekaziorach światowych.
  A tego trochę mają, od prasy, kina po telewizje itd. Do kierata oszustwa, szkalowania Polaków są wprzęgnięte rzesze pseudodziennikarzy, rzesze pseudofilmowców, reżyserów, aktorów, rzesze pseudopisarzy typu Grosa, Kosińskiego itp., rzesze pseudopolityków osadzonych w POLSCE i na świecie. Propaganda leci, jak ktoś powiedział istnie Gebelsowska (nie wiem czy państwo wiedzą, że antyżydowską prasą Hitlera zarządzali… a jak by inaczej – żydzi) I nie tylko prasą hitlerowską. W tym samym czasie okradają Polskę, Polaków doszczętnie ze wszystkiego, nie tylko majątku.
  Jak Polak tylko pierdnie na ten temat, już leci antypolska propaganda światowa – bo to nie jest zwykły pierd, tylko pierd antysemicki!!!
  No, ale Polacy wychowani w polskich domach wiedzą, co żydostwo wyprawiało z Polakami w czasie wojny i po wojnie. Ludzie pamiętający tych morderców, przekazali tą wiedzę dzieciom. Jak wiemy u żydów nie ma prawdy ani za grosz, dlatego i w tym wypadku odwracają kota ogonem o 180 stopni.
  Jest takie stare przysłowie POLSKIE „mów prawdę, to się nigdy nie pomylisz”.
  Dlatego u tych oszustów żydowskich możesz przeczytać wszystko; że białe jest czarne, że białe jest niebieskie itd. Oni wiedzą, że my to wiemy, bo my znamy prawdę!!! Ich kłamstwa w przeciwieństwie do świata mamy w dupie!!!
  Bo „Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo; to PRAWDA”- Tellegrant. Dlatego my reagujemy prawidłowo – co ten dureń mówi, co ten czy tamten dureń pisze, co to za dureń nagrał taki film, co to za dureń przeprasza. Dochodzimy do wniosku, że ci wszyscy, te wszystkie psie autorytety to durnie. I w sensie rozumianym przez normalnego człowieka, to jest prawda. Oni to robią też dla geszeftu, dla złotego cielca, dla władzy. Słyszeliście państwo wielokrotnie, że na „pustyni” najlepsza demokracja” jest w Izraelu. Chyba tak jeśli wszyscy złodzieje, bandyci żydowscy uciekają do Izraela bo tam złoty cielec jest bogiem i demokracją!!!
  I co my tutaj mamy w tym grochu z kapustą, ja bym powiedział w tym żydzie w kapuście. A no mamy, że już nie Niemcy mordowali żydów tylko naziści. A no mamy, że już żydów nie zginęło w Auschwitz dwanaście milionów tylko dziewięćdziesiąt razy mniej. A i to mówią że można jeszcze pomniejszyć o następne dziewięćdziesiąt razy. Dla nas liczba żydów nie jest istotna, istotne jest dla nas przedsiębiorstwo holocaust. To jak by stwierdzić, za ilu zamordowanych wezmą gotówkę – to ci zmartwychwstają. Oni już dawno zrobili z holocaustu cyrk na „dolarach”. Sami zobaczcie państwo w starych encyklopediach i dzisiejszych – gdzie, w jakim obozie ilu żydów zamordowano. Porównajcie te dane.
  Mnie jednak chodzi o nazistów. Dzisiaj żydowskie kiepełe wymyśliło nowy cyrk , że naziści to POLACY!!! Jak słyszeliśmy już głosy, że to Polska wywołała II wś, czyli to Polscy naziści mordowali żydów i Niemców. I to gdzie??? A no w POLSKICH obozach zagłady. Czyli to POLACY w POLSKICH obozach zagłady mordowali żydów – to jest dopiero cyrk, ale to nie koniec spektaklu!!! Cyrk aby był śmieszny, rozbawiający ludzi, musi trwać długo. Jak długo? Ja powiem, że już dawno przekroczył wszelkie ludzkie granice.
  Proszę państwa, powracam z artykułu pierwszego do tych zasranych tzw. cywilizacji zachodnich w w/w tam państwach. Te kłamstwa, oszczerstwa są publikowane w całym tym przereklamowanym tzw. „cywilizowanym świecie” – to jest dopiero obłuda. Czy premierzy, prezydenci, sądy tych „wielkich demokracji” nie powinny wziąć za dupę tych wszarzy i wyrzucić z kraju. Powinni. Tylko to wszystko dziadostwo jest na usługach żydów, na usługach kłamstwa, na usługach złotego cielca. To jak w/g państwa, jest tam demokracja, jest tam cywilizacja czy szambo? Oczywiście szambo. I to ja powiem szambo pochodzące, tam urodzone, będące matecznikiem na zachodzie. Bo takiego g…na to nawet z sovieta nam nie przynieśli. Bo soviet to tylko filia tego szamba. To ten sam zachód zainstalował to szambo i w Rosji.
  CDN.

  Stan wojenny – budowa judeopoloni trwa!!! nr 3

  W cyrku żydowskim Polacy wywołali II wś, Polacy wymordowali jako naziści żydów w POLSKICH obozach zagłady. Jak pisałem szambo tzw. cywilizacji zachodnich milczy, czyli popiera oszustwa, czyli jest mordercą .
  Zenon Jaszczuk
  Państwo żydowskie po likwidacji POLSKI!!!
  W cyrku żydowskim Polacy wywołali II wś., Polacy wymordowali jako naziści żydów w POLSKICH obozach zagłady. Jak pisałem szambo tzw. cywilizacji zachodnich milczy, czyli popiera oszustwa, czyli jest mordercą.
  Jesteśmy nazistami POLSKIMI, mordercami żydów. Już nie będę pytał żydów z litości dla durni, ilu to Polaków sądzono w NORYMBERDZE. Bo odpowiedz będzie oczywista – wszyscy sądzeni w Norymberdze byli polskimi nazistami. Tylko po cholerę w niemieckich mundurach. Żydzi rozwiążą i tą zagadkę.
  Jak pisałem wcześniej zniszczyli i ukradli gospodarkę, ale nie tylko….
  Wzięli się za hucpę w Oświęcimiu. Modliły się tam od niedawna siostry karmelitanki w przerobionym starym budynku na chyba(?) zakon. Żydostwo zrobiło giewałt światowy. Karmelitanki trzeba wyrzucić i budynek zakonny zniszczyć bo jest za blisko obozu. A one tylko chciały i modliły się za ludzi wymordowanych w obozie Auschwitz przez Niemców. Możecie państwo o tym poczytać w sieci. Żydostwo dopięło swego na POLSKIEJ Ziemi wyrzucając zakonnice, krzyże nocą, najpierw obszczywając zakon i grożąc zamordowaniem zakonnic.
  Obce plemię rządzi się w POLSCE jak u siebie w domu. Pozwoliły na to żydokomunofaszyści osadzeni w rządach Polskich oraz żydowska agentura kościelna. Żydy mówią dobrze idzie, dawaj dalej.
  Wymyślili Jedwabne. Osz, czego oni tam nie wydumali. Czego Grosowi nie kazali powypisywać. Oni dla potrzeb złotego cielca milion ludzi wsadzą do konserwy rybnej. Świat ryczy z przerażeniem. Jak to Polacy upchali tylu żydów w tej konserwie. Jak one musiały się męczyć. Ustalili hucpę z żydostwem przywiezionym na czołgach sovieckich i osadzone na urzędach, że one to wyjaśnią.
  No i wyjaśnia żyd Kwaśniewski robiący za prezydenta Polski. Syn Stolcmana, NKWDzisty mordującego Polaków. Jak państwo pamiętacie chodziło mi o zakaz używania POLSKIEJ FLAGI POLAKOM. Nie chce mi się pisać, więc polecam film którego długo szukałem. Bo wiedziałem, że bandyci zamykający za Polaków za polska flagę na Marszu Niepodległości w Warszawie, to nie pierwszyzna, to dalszy ciąg. Zobaczcie sami – http://vimeo.com/32617405. Dziwię się tylko, że tylu wybitnych wybitności na wszelkich portalach, nie wspomniało, nie zorganizowało dziesiątej rocznicy – marszu Jedwabnych geszeftów w WARSZAWIE. Widocznie to ma umrzeć śmiercią „naturalną”.
  Proszę ten film obejrzeć kilka razy i głęboko pomyśleć!!!
  Oczywiście jednym z największych bandyckich występów żydowskich była prowokacja na Marszu Niepodległości w Warszawie i całej POLSCE. O tym nie będę pisał, bo pisałem, bo pisały prawie wszystkie portale, bo ten temat jest jeszcze gorący.
  O poddaństwie żydokomunofaszystów Polski i Polaków i składaniu hołdu w Berlinie nie będę pisał bo to temat gorący.
  A ile akcji pominąłem. Czytałem gdzieś, kiedyś, że nawet Polakom ochroniarze kazali pociąć POLSKIE FLAGI przed meczem w Niemczech.
  Chciałem pokazać, że bojówki żydokomunofaszystowskie na Marszu Niepodległości to nie przypadek. NIE!!! To jest zaplanowany ciąg.
  Tutaj wklejam „żyda” o którym niedawno informowałem –
  http://jazon.polacy.eu.org/1444/znalazlem-czlowieka-wsrod-zydow-/.
  Jest kilku!!! żydów uczciwych na świecie.
  Źródło:
  http://jazon.polacy.eu.org/1513/stan-wojenny-budowa-judeopoloni-trwa-nr-1/
  http://jazon.polacy.eu.org/1514/stan-wojenny-budowa-judeopoloni-trwa-nr-2/
  http://jazon.polacy.eu.org/1515/stan-wojenny-budowa-judeopoloni-trwa-nr-3/

 12. Isreal said

  polski naród, jak zwykle, g***o. – admin.

  i jeszcze ekologiczne pustynie na dużych obszarach wydobycia, i jest to jeszcze większe g….o

 13. Jurand said

  no szlag człowieka trafia! Żyję chyba w najzasobniejszym państwie świata, a nędza jak w Afryce!
  geotermia na obszarze 3/4 kraju, węgiel na Śląsku, uran i złoto w Wałbrzyskiem, suwalszczyzna, teraz gaz i ropa, co jeszcze kryje się pod powierzchnią Polski?

  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=9388

  Panie MarkuS! Pilnie proszę o kontakt! Gajowy prześle Panu mój adres e-mail, chodzi o interes Polaków!

 14. Zenon K. said

  W Puszczy Noteckiej już od dawna wiercą. Stwierdzono tam liczne złoża ropy i gazu. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w prawie całej Wielkopolsce. Ostatnio paliwa kopalne odkryto pod dnem Bałtyku, akurat na naszych wodach terytorialnych.

 15. Obserwator said

  Po co Marucha usuwasz wpisy mówiące prawdę o żydostwie?

 16. TB said

  Zobaczymy co bedzie jak odkryja wreszcie lupokowe zloza zlota pod Palacem Kultury.

 17. leszek z żyrardowa said

  Po co Marucha usuwasz wpisy mówiące prawdę o żydostwie?

  Drogi panie Obserwator.Marucha może przepuścić Pańskie wpisy o żydostwie ale co to da?Tylko Marucha i Szanowny będziecie na celowniku i nic poza tym.Tak sobie myśle że w chwili obecnej nie stać nas nawet na żadne przegrane ale jednak powstanie jak to było onegdaj kilkakrotnie.Jeszcze nigdy Polska nie była w tak beznadziejnej sytuacji jak teraz.Mimo tych łupków i gazu i ropy i stowarzyszenia z zachodem.

 18. Rysio said

  „…No to wypada nam się szalenie ucieszyć z faktu, że zagraniczni inwestorzy – co jest pewne, jak amen w pacierzu – zagarną 95% dochodów z polskiej ropy, decydenci dostaną jakieś napiwki, a właściciel złóż, polski naród, jak zwykle, g***o…”

  A wie Gajowy dlaczego?

  Polska ropa jest państwowa – i państwo/rząd o niej decyduje.

  PS. A bez kapitału to nawet Salomon do baku nie naleje.

 19. p.e.1984 said

  Ad. 16
  Z rozumowania Panarysiowego wniosek dla Polaka prosty – jak zlikwidujemy rząd i państwo, to polski naród dostanie z eksploatacji złóż więcej (niech Panrysio powie ile – i dlaczego miałby ).
  Trzeźwiejszym osobom poddaję pod rozwagę taki problem – czy istotą problemu jest to, że ropa jest państwowa, czy – że rząd ma nie po drodze z interesem narodowym (Polaków, rzecz jasna)? Mała podpowiedź – co się stało z Mossadegh’iem?

  Na koniec – nie o ropie, lecz o gazie, ale widać mechanizmy: http://www.youtube.com/v/LUv8Khqgea8&hl=pl&fs=1

 20. lloll said

  bez komentarza.

 21. Ciekawa jestem tylko kiedy te zagraniczne Korporacje nabyły te koncesje ,przed badaniami geologicznymi czy , czy po badaniach stwierdzających zasób złóż , i kto na tym zarobił, na pewno musiał być jakiś przeciek ,przecież to nie cudowny traf na chybił trafił, bo przecież nawet w totku takie cuda się nie zdarzają,,,,tak właśnie sprzedaje się nasz kraj,,,,,,po kawałeczku ,,pozdrawiam anna

 22. wet3 said

  @ Kapsel (6)
  Nie ma sie czym podniecac, ani o czym gadac. Prawidlowy tytul tej smierdzacej inicjatywy powinien brzemiec: „Wszystko, co masz oddaj starszym i madrzejszym”. Lepiej by ktos zajal sie uswiadamianiem ludzi, aby, bron Boze, tego beznadziejnego glupstwa nie robili. I tak juz w Polsce prawie nic naszego nie ma.

 23. Marucha said

  Re 15, 17:
  Jestem już zmęczony powtarzaniem, że wiele komentarzy jest zatrzymywanych przez sam system WordPress zanim w ogóle je zobaczę, bo np. zawierają linki albo Akismet uzna je za spam.
  https://marucha.wordpress.com/cenzura/
  http://akismet.com/

 24. Obserwator said

  Muszę w Takim razie przeprosić bo myślałem, że to Ty Adminie zatrzymujesz. P R Z E P R A S Z A M.

 25. Boryna said

  Wyprali Polakom mózgi to teraz mogą kraść ile zechcą a naród śpi ,albo zajętyt jest meczami i serialami.

 26. Guła said

  I tyle twojego Boryna. Zapomniałeś dodać że; albo wyjechał.

  Weśmy się i zróbta. No nie?

 27. Guła said

  Weźmy się :0

 28. Kapsel said

  Re 22
  Lepiej by ktos zajal sie uswiadamianiem ludzi,

  A jak Pan myśli ? Niby po co to wkleiłem?

  ani o czym gadac
  uważam że właśnie trzeba a o tym ludziom mówić,choćby w Gajówce.

  Na te tematy zwracam uwagę nie pierwszy raz,Np.tutaj kom 17 i 19.
  https://marucha.wordpress.com/2011/10/29/naukowcy-wycofuja-sie-ze-stwierdzenia-jakoby-czlowiek-byl-glownym-sprawca-ocieplenia-klimatu/

  czy tu
  kom 2 4 5
  https://marucha.wordpress.com/2011/10/30/zyska-bank-nie-rodzina/

  Panie Gajowy
  Jaki jest teraz wynik wejść na stronę?. A może jest gdzieś licznik i można samemu sprawdzić?

  aha…i zapewniam Pana że cały czas mam się czym podniecać.Pozdrawiam.

  Ostatni tydzień: 13-15 tys wejść dziennie. Licznik chyba tylko dla adminów.
  Obecnie na 52 miejscu na świecie wśród witryn WordPress. – admin

 29. Kapsel said

  Warto przypomnieć:

  https://marucha.wordpress.com/ulotka-2/

 30. […] na temat tej akcji można się dowiedzieć pod tym adresem: >>naciśnij<< ==> Polska, szczęśliwy kraj ropą płynący ==> Gaza znów pod ostrzałem, 18-01-2011 ==> Nowy Jork: Aresztowano Żyda podejrzanego o […]

 31. z monitorapolskiego said

  Sukinsyny truja nas na potege:

  sebecx 18 Styczeń 2012 o 2:57 pm

  6 Głosów

  przeklejam z 7 stycznia:
  ..odnośnie wody jeszcze… moja żona zauważyła iż w na domowym „teleprompterze” leciały reklamy aby produkt mlekozastępczy dla dzieciaczka (nie pamiętam marki) rozrabiać z wodą butelkowaną !!!!! bo lepsza w mikro makro … no i fluor ma dodany o czym nie wspominają, a w szczególności o jego neurotoksyczności… cytuję:

  „Fluor powoduje przedwczesne starzenie się tkanek, skóry i tętnic. W
  miastach niemieckich, gdzie fluoryzowano wodę, częściej występowały
  choroby takie jak stwardnienie tętnic, arterioskleroza. Ostatnio
  naukowcy amerykańscy zwrócili uwagę na fakt iż fluor powoduje zmiany
  genetyczne.

  Uszkadza kod genetyczny ingerując w jądro komórkowe. Jest też przyczyną
  zablokowania funkcji wielu enzymów w organizmie, bez których organizm
  nie może prawidłowo funkcjonować. Ostatnie doniesienia naukowców
  wskazują na to, że fluor osłabia system obronny organizmu upośledzając
  funkcje białych ciałek krwi.

  W publikacji naukowej doktora Johna Yiamoyiannisa, Amerykanina
  światowego autorytetu w badaniach nad skutkami działania fluoru, pod
  znamiennym tytułem „Fluor przyczyną wczesnej starości” znajduje się
  podtytuł „Nie pij wody z fluorem”,”Nie używaj pasty do zębów z fluorem”,
  „Nie bierz tabletek lub witamin z dodatkiem fluoru”.

  Autor – doktorant renomowanych uniwersytetów w Chicago i Rhode Island,
  pracownik naukowy największego w USA Chemicznego Centrum Informacyjnego
  przestrzega przed niefrasobliwym stosowaniem past z fluorem, pastylek
  fluorowych itp.

  Zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek jest niewielkie i organizm
  dostaje go wraz z pokarmem i wodą co w dobie zanieczyszczenia gleb przez
  wyziewy przemysłu – i tak może być zbyt dużo”

  Co do jodu, to gospodynie wiedzą, że ogórki kiszone na soli jodowanej
  nie udają się za bardzo. Jod zaburza rozwój odpowiednich bakterii kwasu
  mlekowego biorących udział w kiszeniu. Takie same bakterie kwasu
  mlekowego pracują w naszych jelitach. Zaburzenia ich rozwoju przez jod
  mogą powodować gorszą pracę przewodu pokarmowego, problemy z
  przyswajaniem mikroelementów.

  Fluor jest mikroelementem biorącym udział w aktywacji i zahamowaniu
  działania niektórych enzymów. Jest obecny we wszystkich tkankach
  organizmu. W kościach, zębach osiąga zdecydowanie większe stężenie niż w
  innych tkankach. Od lat trwają spory czy fluor jest niezbędnym
  mikroelementem. I jak dotąd nie znaleziono na to pytanie jednoznacznej
  odpowiedzi.
  Fluor jest jednym z głównych składników leków psychotropowych. Wzmacnia
  ich działanie. Gdy do popularnego leku uspokajającego Valium dodano
  fluor, powstał środek o silniejszym działaniu, Rohypnol. Inny, niezwykle
  silny środek uspokajający z fluorem, Stelazinum, jest używany w domach
  opieki społecznej i w szpitalach psychiatrycznych na całym świecie.
  Fluor jest też stosowany w takich lekach jak: Atorwastatyna,
  Deksametazol, Ezetymib, Nebiwolol, Riluzol, Sparfloksacyna, Triamcinolon.

  Międzynarodowy Uniwersytet na Florydzie opublikował raport, w którym
  stwierdzono, że roztwór fluorku potasu o stężeniu 0,45 ppm wystarczy, by
  znacznie spowolnić nasze reakcje sensoryczne i umysłowe. Wszyscy wiemy,
  do czego używa się fluoru – od lat 50-tych XX wieku jest cudownym
  składnikiem past do zębów, dzięki któremu możemy rzadziej chodzić do
  dentysty. Fluor dodaje się też do wody w kranach, by chronił zęby.

  Słynne akcje fluoryzowania zębów uczniów szkół podstawowych
  zaowocowały w Wielkiej Brytanii serią procesów sądowych. Okazało się, że
  u wielu dzieci doszło do przebarwień szkliwa, zęby stały się łamliwe i
  chropowate. W 1996 roku 10-letni Kevin otrzymał 1000 funtów
  odszkodowania od koncernu Colgate Palmolive, znanego producenta pasty do
  zębów. U chłopca stwierdzono fluorozę, czyli zatrucie fluorem.

  A czy fluor naprawdę w znacznym stopniu chroni zęby dzieci przed
  próchnicą? Ekspertyza przeprowadzona na zlecenie Amerykańskiego
  Instytutu Badań Stomatologicznych wykazała, że właściwie nie ma różnicy
  między liczbą ubytków w zębach dzieci mieszkających na terenach objętych
  fluoryzacją i na nieobjętych.

  Niewielu ludzi wie, że fluor tak naprawdę jest trucizną. Często też jest
  głównym składnikiem leków psychotropowych, a także… trutek na insekty.
  Opublikowane niedawno badania wykazały, że fluor dodawany do wody MOŻE
  SPOWODOWAĆ poważne zaburzenia genetyczne, odwapnienie kości, raka. Jest
  gorszy od ołowiu! A w Polsce, innych krajach byłego bloku
  komunistycznego oraz m.in. w Wielkiej Brytanii wodę się od lat
  fluoryzuje. Wiele krajów demokratycznych nie wprowadziło jednak tego
  zwyczaju. Dlaczego? […]

  Otóż nikt nigdy nie przeprowadził szczegółowych badań nad skutkami
  długotrwałego zażywania fluoru. Owszem, mówi się oficjalnie, że fluor
  jest bezpieczny, o ile nie przekracza się pewnej ustalonej dawki. Ale
  jeśli ludzie piją dużo wody z kranu (nawet przegotowanej), często myją
  zęby pastą z fluorem (a niezwykle trudno jest kupić inną), to jak mogą
  być pewni, że wielokrotnie nie przekraczają takiej dawki? Podobnie jest
  z aspartamem, słynnym słodzikiem bez kalorii. Jest bezpieczny, gdy
  spożywamy go w niewielkich ilościach. Tyle tylko, że tak wiele różnych
  artykułów spożywczych go zawiera: soki, wody gazowane, witaminy,
  cukierki itp. Można się nim nafaszerować po dziurki w nosie, a
  producenci rozłożą ręce i powiedzą: przecież zawartość aspartamu w
  naszym produkcie jest dopuszczalna i bezpieczna!

  Totalitarna kontrola umysłów

  Od początku XX wieku wiedziano, że podawanie ludziom niewielkich
  dawek fluoru sprawia, że są bardziej ulegli i podatni na manipulacje.
  Gdy więc podczas II wojny światowej hitlerowcy szukali sposobu, by
  otumanić więźniów obozów koncentracyjnych, zaczęli podawać im duże dawki
  fluoru w wodzie pitnej. Produkcję fluoru zlecili koncernowi I. G. Farben
  z Frankfurtu.
  Po zakończeniu wojny do Niemiec przyleciał wysłannik rządu USA, Charles
  Eiliot Perkins, chemik, który miał przyjrzeć się hitlerowskim metodom
  kontroli umysłów. Odnalazł on dokumenty stwierdzające, że zanim wybuchła
  wojna niemiecko-radziecka w 1941 roku, oba totalitarne reżimy wymieniały
  się informacjami na temat sposobu panowania nad masami. „Bolszewicy
  uznali dodawanie leków do wody jako idealny sposób na skomunizowanie
  świata” – napisał w raporcie. Fluor, nadawał się do tego celu znakomicie
  – nie dość, że wywoływał w umysłach pożądane reakcje, to jeszcze można
  było uzasadnić jego użycie tym, że chroni zęby. Z trucizny zrobiono
  lekarstwo.
  Ale to sami Amerykanie rozpropagowali cudowne właściwości fluoru.
  Fabryki koncernu I. G. Farben jako jedyne nie były bombardowane przez
  aliantów – pewnie dlatego, że wielu amerykańskich biznesmenów ulokowało
  tam duże pieniądze, m.in. rodzina Mellonów. Po wojnie Mellonowie
  założyli Amerykańskie Przedsiębiorstwo Aluminiowe (ALCOA) – a fluor jest
  toksycznym odpadem przy produkcji aluminium. Coś z nim trzeba było
  zrobić. ALCOA oraz inne zakłady produkujące fluor sfinansowały badania,
  z których wynikało, że małe ilości fluoru nie są szkodliwe dla zdrowia.
  W raporcie całkowicie pominięto szkodliwe skutki oddziaływania tej
  substancji na organizm i mózg ludzki. Natomiast podkreślono zbawienny
  wpływ na zęby.
  i jeszcze parę linkow:

  ..pasta rebi Herbal ok.2,5 pln ..pasta promise ok. 3,9 pln (50%) większa niż rebi …obydwie w takiej cenie w kałflandzie..

 32. Rysio said

  re 19. „…Trzeźwiejszym osobom poddaję pod rozwagę taki problem – czy istotą problemu jest to, że ropa jest państwowa, czy – że rząd ma nie po drodze z interesem narodowym..”

  Jak zwykle bzdury piszesz P.E.1984 – a któremu to „rządowi polskiem” było po drodze z narodem w ostatnich kilkuset latach?

 33. 166 bojkot TVN said

  Tymczasem Watykan ogłosił, że Żydzi nie są już naszymi starszymi braćmi.
  http://www.bibula.com/?p=50286

  166 wiedziało to od dawna, bo przecież sami głosili wszem i wobec, że człowiek (czyli Żyd) pochodzi od małpy. Nie trzeba się specjalnie temu dziwić, Przecież uroda niektórych Grossów, Schudrichow, czy innych rabinów niejako świadczy o prawdziwości ich pochodzenia, że o zwyczajach godowych (każdy z każdym), i nieprzeciętnie często występujących zboczeniach nie wspomnę.
  Tu gajowy zgromadził małą galerię do analizy porównawczej https://marucha.wordpress.com/2010/04/09/miedzynarodowe-media-o-nich-nie-pisza/

 34. Kapsel said

  Re 32
  Watykan ogłosił, że Żydzi nie są już naszymi starszymi braćmi.

  Nigdy nie ogłosił że są.A to co zapodawano i na czym żerowano to zwykły przekręt i manipulacja.Tak się dzieje ze wszystkim gdzie tylko parchaty ma swój talmudyczny interes.

 35. maran said

  A tu artykul o tym jak w Polsce promuje sie tzw. Kultore, lub inczej wizje zboczonego/wyuzdanego do granic obrzydliwosci umyslu. Honorowy patronat nad tym GOOWNEM Niesamowoitym objela TVP Kultora i TVP Krakuf !!!!!
  Jeden z hautoruf Goownianej Wystawy ,zboczony Austriak dostal nawet jakas Goowniana Nagrode honorowa.
  Oczywiscie zaczadzona czesc Polakuf ,zwlaszcza ta mlodociana z wielkich miast, popedzi, aby obaczyc te Goowniana wystafe, bo to niby Wysoka Kultora.

  „Wśród promowanych pseudo-artystów znalazł się niejaki Günter Brus, Austriak, inicjator nurtu w tzw. „sztuce współczesnej” zwanego akcjonizmem wiedeńskim. Człowiek ten zasłynął performance’ami, podczas których oddawał mocz do szklanki, po czym go wypijał, wysmarowywał swoje ciało kałem, a także publicznie masturbował się i wymiotował, śpiewając jednocześnie austriacki hymn narodowy.
  W głównym punkcie wystawy prezentowany jest film zatytułowany… „Teatr orgii misteriów”, zawierający zapis performance’u owego „artysty”. Rozpoczyna go scena w której grupa młodych ludzi skupiona wokół zabitej świni odtwarza rytuał modlitewny. W następnej scenie widzimy już przytwierdzoną do ściany, patroszoną świnię, której organy posłużą za chwilę uczestnikom występu do obrzucenia nagiej kobiety i mężczyzny, ukrzyżowanych w bezpośrednim otoczeniu zwierzęcia. Ich ciała, jak i wypatroszona świnia, są również stale polewane czerwoną cieczą, imitującą krew. Kolejne sceny to powtarzany schemat biczowania szczątków zwierząt i przytwierdzania do krzyża kolejnych ludzi, znów obrzucanych wnętrznościami świni.

  http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/rozczlonkowane_ciala,_krew,_dewiacje,_czyli_kultura_w_krakowie,_panie___18408

 36. Zenek said

  W Polsce juz dawno wiadomo bylo co kryje sie pod ziemia i Baltykiem ale przyzwolenia na wydobycie nie bylo.
  Teraz kiedy powstal Polin to wladcy juz moga pompowac wszystko co sie da i wywozic z Polski.

  I ktos tu pieprzy ,ze Polska to szczesliwy kraj.
  Gowno prawda ,bo szczesliwi sa w niej ….. .
  Dopiszcie sobie sami.
  Moze to chodzi o tych szczsliwcow co nic nie maja a pija na umor ?

 37. Marucha said

  Re 32:
  Istnieją państwa, i to bynajmniej nie na Marsie, których rządy występują w interesie narodu. Tak było w Libii. Państwowa ropa zapewniła wszystkim taki standard życia, że Polacy nawet nie śmią o nim marzyć, a nawet nie wierzą, że to było możliwe.
  Zasoby naturalne mają być własnością narodu reprezentowanego przez państwo, a nie międzynarodowej szajki banksterów. Kropka.

 38. Obserwator said

  Jeszcze coś o fluorze z : http://monitorpolski.wordpress.com/2012/01/18/fluor-zabojca-ludzkosci/

  Monitorpolski’s Blog

  Blog Marka
  Fluor – zabójca ludzkości
  167 komentarzy Posted by monitorpolski w dniu 18 Styczeń 2012

  Dzisiaj kilka informacji omijanych przez kryminalne media nt. fluoru, który w postaci związków, głównie fluorku sodu, stosuje się m.in. do „uzdatniania” wody i past do zębów.

  Fluor główną przyczyną chorób układu krążenia
  Na podst. Breaking: Fluoride Linked to #1 Cause of Death in New Research

  Nowe, przełomowe badania wykazują, że fluorek sodu jest głóną przyczyną chorób układu
  krażenia. Stymuluje on bowiem tzw. arteriosklerozę czyli zwapnienie naczyń krwionośnych. Choroby naczyń w tym miażdżyca są główną przyczyną zgonów na świecie – np. w 2008 roku zabiły 17 milionów ludzi – tj. więcej niż rak. Badania wykonane na próbce 60 pacjentów zostały opublikowane w styczniowym numerze magazynu medycznego Nuclear Medicine Communications. Naukowcy stwierdzili, że
  zwapnienie naczyń u badanych pacjentów bez wątpienia było spowodowane zwiększoną ilością fluorku sodu w organizmach. Fluorek sodu jest w wielu krajach dodawany do wody, mimo że eksperci medyczni
  ostrzegają, że powoduje to u ludzi spadek ilorazu inteligencji i wzrost bezpłodności.
  Rzekomym powodem dodawania fluorku jest zapobieganie psucia się zębów i poprawy higieny
  jamy ustnej. Nowe badania wykazały jednak, że fluorek sodu nie ma takiego działania. O wiele lepsza jest np. witamina D, która nie powoduje efektów ubocznych. (zob: >artykuł).
  USA jest jednym z takich krajów, mimo że istnieje mocna opozycja przeciwna fluoryzacji wody. Rząd owszem, przyznaje, że fluoryzacja powoduje problemy zdrowotne, ale nie redukuje programu fluoryzacji. W 1962roku zalecono dodawania fluorku sodu w ilości pomiędzy 0.7 a 1.2 miligramów na litr. Obecnie 72% Amerykanów spożywa wodę z fluorem, co w efekcie przyczynia się do bardzo wysokiej ilości osób z chorobami naczyń wieńcowych.
  Negatywne skutki fluoru zostały potwierdzone w 24 innych badaniach zogniskowanych na sprawności umysłowej oraz w ponad 100 testach na zwierzętach. Potwierdziły one jego związek ze wzrostem bezpłodności, cukrzycy i innych problemów zdrowotnych. Np. 28% z badanych dzieci, które osiągnęły najwyższe wyniki w testach na inteligencję, mieszkały w regionach gdzie fluoryzacja wody jest niewielka, podczas gdy z regionów o wysokiej fluoryzacji było ich tylko 8%.
  Autorzy artykułu apelują o całkowite zaprzestanie dodawania związków fluoru do wody. Tymczasem powinno się stosować efektywne filtry, które je usuwają.

  Fluor jest jednym z najsilniejszych anty-psychotycznych substancji
  Na podstawie: http://www.informationliberation.com/

  Dodaje się go do 25% środków przeciwbólowych. W czasie II wojny światowej IG Farben opracował plany fluoryzacji ludności terenów okupowanych, gdyż stwierdzono, że fluor powoduje niewielkie uszkodzenia pewnych regionów mózgu. Uszkodzenia te powodują, że ludzie przestają bronić swojej wolności i są bardziej posłuszni wobec władz. Nie jest więc dziwne, że hitlerowcy stosowali tę chemiczną kontrolę umysłu. Nazistowskie badania medyczne były kontynuowane przez armię amerykańską, a celem było uzyskanie możliwości obezwładnienia całych państw za pomocą chemii.

  Jak podano w tzw. „Raporcie Rockefellera”, program badań chemicznych był częścią znacznie większych studiów nad sposobami kontroli zachowań ludzkich.
  Mit korzystnego działania fluoru na zęby powstał w 1939 roku w USA, gdy naukowiec Gerald J. Cox przeprowadził badania na szczurach i stwierdził, że wpływa on korzystnie na ich uzębienie i warto by aplikować fluor ludziom. W tym czasie Cox był pracownikiem ALCOA, największego producenta toksycznych odpadów fluorowych – firma była zagrożona procesami sądowymi związanymi ze szkodami jakie spowodowały te odpady.
  W 1947 roku prawnik ALCOA, Oscar R. Ewing, został mianowany szefem FSA (Federal Security Agency), co dało mu kontrolę nad PHS (Public Helath Servies – agencja rządowa d.s. zdrowia). W ciągu następnych 3 lat 87 miast amerykańskich zaczęło fluoryzować wodę pitną. Wśród nich było miasto kontrolne w programie badawczym nt. skutków fluoryzacji w Michigan, co w efekcie wyeliminowało te dotąd jedyne obiektywne testy.

  Odpady fluorowe, które powstawały głównie w produkcji materiałów wybuchowych, sztucznych nawozów i innych „koniecznych” artykułów, stały się więc z trudnych do składowania śmieci, cennym towarem. Stał się on ważnym składnikiem past do zębów, lekarstw, środków przeciwbólowych, antygrzybicznych i trucizn na szczury. Dlatego też walka z fluoryzacją jest bardzo trudna, o ile nie skazana na niepowodzenie, gdyż przemysł będzie się bronił z całej siły przed ograniczeniami. Dochodzi do tego odpowiednia „edukacja” na temat rzekomych korzyści jakie przynosi fluoryzacja.
  Wzorem dla nowoczesnych „edukatorów” był ojciec PR-u i dezinformacji medialnej Edward Bernays.
  Oparł się on na założeniu, że można doprowadzić do akceptacji praktycznie każdej idei, jeśli tylko ma się za sobą lekarzy. Lekarz jest autorytetem dla większości ludzi, niezależnie od tego jaka jest jego wiedza. Należy tu dodać, że z badaniami nad fluorem jest tego typu problem, że powoduje on całą gamę problemów zdrowotnych, zatem diagnoza jest bardzo trudna.
  Ci, lekarze którzy propagowali fluoryzację kompletnie nie wiedzieli o badaniach wykazujących jego szkodliwość, zaś ci którzy próbowali się przeciwstawić zostali okrzyczani szaleńcami.

  Fiji: pasty do zębów bez fluoru usuwane są ze sklepów

  W związku z wejściem tzw. Toothpaste Standard (Standard Pasty do zębów) oficjele w Fiji prowadzą inspekcję wszystkich sklepów aby upewnić się, że nie ma w nich żadnej pasty bez zawartości fluoru. Sklepom, które nadal by prowadziły sprzedaż past bez fluoru grożą konsekwencje karne.

  komentarz: Tego typu działania „prewencyjne” potwierdzają, że standardy tworzone są przez ludobójczy rząd światowy w postaci organizacji opanowanych przez międzynarodowe mafie bankierskie jak Rockefellerów.

  Ciekawa jest dyskusja na temat fluoru na forum Godlikeproductions
  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1757209/pg1

  – zamiast pasty do zębów można stosować sodę oczyszczoną z dodatkami smakowymi i olejem kokosowym. Dobra jest też hinduska pasta „Herbal Miswak”.
  – W USA, w sklepach Wallmart nadal można dostać pastę bez fluoru „Tom’s of Maine”. Można też czyścić zęby kompletnie nie używając pasty. Niestety, picie wody bez fluoru i używanie takich past do zębów to nie wszystko. Kąpiel pod prysznicem z fluoryzowaną wodą jest także groźna, bowiem fluor jest absorbowany przez skórę. W przeszłości do wody dodawano związki fluoru w hitlerowskich obozach jenieckich i koncentracyjnych aby zmniejszyć opór więźniów. Można założyć, że hitlerowcy raczej nie dbali o jakość zębów więzionych.
  – Ze środków uspokajających i antydepresyjnych xanax i trazadone nie zawierają fluor
  – Fluor powoduje dziury w zębach: http://www.fluoridedangers.blogspot.com/2005/12/fluoride-causes-cavities​.html
  – wideo: Fluor zabija: http://www.youtube.com/watch?v=QhYChSJzAaA

 39. Rysio said

  re 37. „……Zasoby naturalne mają być własnością narodu reprezentowanego przez państwo, a nie międzynarodowej szajki banksterów. Kropka…”

  Panie Gajowy – a dlaczego zasoby naturalne nie mogą być własnością chłopa, gminy, powiatu czy województwa w których się znajdują?

 40. Rysio said

  re 37. „….Istnieją państwa, i to bynajmniej nie na Marsie, których rządy występują w interesie narodu. Tak było w Libii……….”

  Niech Gajowy nie przesadza i przestanie być taki całkowicie bezkrytyczny w stosunku do Libii Kadafiego.
  Libia to był zlepek różnych wrogich sobie arabskich plemion – które przez Kadafiego były trzymane krótko za pysk.

  Wystarczyło kilka nalotów NATO aby się to rozleciało jak domek z kart.
  Gdyby wszyscy Libijczycy byli za Kadafim to nawet takie intensywne naloty jakie były na Serbię by jej nie złamały.

 41. Dnaruj Łowca said

  Bezsilnosc?!SYNAGOGA DIABLA GORA?Wraca [caly czas jest] system sowiecki.Beda zabijac niewygodnych ludzi, Smolensk,Wrobel,Lepper to poczatek,ludzie beda ginac za wyznawanie Jezusa.W Rosji mordowano glownie chrzescijan w kabalistycznym amoku,dzisiaj ich pycha i pewnosc siebie jest o wiele wieksze.Chrzescijanie wiedza kto nas moze zbawic[wyzwolic] !

 42. p.e.1984 said

  re 37. „……MaruchaZasoby naturalne mają być własnością narodu reprezentowanego przez państwo, a nie międzynarodowej szajki banksterów. Kropka…”
  Rysio: Panie Gajowy – a dlaczego zasoby naturalne nie mogą być własnością chłopa, gminy, powiatu czy województwa w których się znajdują?

  Dlatego, że celem narodu nie jest tworzenie bajecznie bogatych chłopów, gmin i powiatów, tylko dostatku obejmującego wszystkich Polaków. A takie zadanie może zrealizować państwo narodowe poprzez ukierunkowane działania rządu.
  Tu masz Pan, Panie Rysio ilustrację, co się stanie, jak właściciel ziemi będzie decydował o sposobie podziału bogactwa naturalnego (i jakiegokolwiek innego). Naucz się Pan, jak działa Pana (i innych psychopatów wolnorynkowych) bożek – „wolny rynek”.

  Rysio: Niech Gajowy nie przesadza i przestanie być taki całkowicie bezkrytyczny w stosunku do Libii Kadafiego.
  Libia to był zlepek różnych wrogich sobie arabskich plemion – które przez Kadafiego były trzymane krótko za pysk.

  Bardzo ciekawe z tym „trzymaniem krótko za pysk”, bo : http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/29/muammar-kaddafi-mial-otrzymac-nagrode-praw-czlowieka-onz/
  dla kontrastu: http://zielonalibia.blog.pl/komentarze/index.php?nid=15564974
  Mały, acz ciekawy szczegół: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/02/wielka-sztuczna-rzeka-zniszczona-%e2%80%93-teraz-wody-dla-libii-bedzie-dostarczac-turcja/
  Rysio: Wystarczyło kilka nalotów NATO aby się to rozleciało jak domek z kart.
  Szanowny Pan Rysio nie ma pojęcia co się działo w Libii, ale uwielbia pisać durnoty (na każdy temat). Niech sobie poczyta dla odmiany. A jak mu ciężko idzie czytanie – to nawet niektóre obrazki wystarczą. Irak i Serbia też się rozleciały.
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/10/20/nato-eksterminowalo-2-populacji-syrty/
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/01/libia-ostatnie-wiesci-z-frontu/

 43. p.e.1984 said

  Ad 42.
  Uzupełnienie – nie wkleiłem linka za tekstem:
  Tu masz Pan, Panie Rysio ilustrację, co się stanie, jak właściciel ziemi będzie decydował o sposobie podziału bogactwa naturalnego (i jakiegokolwiek innego). Naucz się Pan, jak działa Pana (i innych psychopatów wolnorynkowych) bożek – „wolny rynek”.
  Oto link:
  http://myslnarodowa.wordpress.com/wolny-rynek-dyskusja/wolny-rynek-nie-dziala-polemika-3/

 44. osoba prywatna said

  Re40
  A Rysio, nadal jest Rysiem.

 45. 166 bojkot TVN said

  Pożar w Stoczni Gdańskiej, w firmie produkującej luksusowe jachty.
  Ciekawe, czy to nieostrożność losowa czy nieostrożność zlecona całkiem jak w „Ziemii Obiecanej”, z developerami żydowskimi w tle.
  http://cirilla.nowyekran.pl/post/48804,plonie-hala-produkcyjna-na-terenie-stoczni-gdanskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: