Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 10 czerwca, 2012

Platforma platfusów i twórcy klasy próżniaczej i aferalnej. Andrzej Lepper.

Posted by Marucha w dniu 2012-06-10 (Niedziela)

“Ponadczasowy” (niestety!) fragment książki Andrzeja Leppera pt: “Czas Barbarzyńców” zatytułowany “Platforma platfusów i twórcy klasy próżniaczej i aferalnej”, Wydawnictwo Depo, Warszawa 2005, s. 63-80. Admin [StopSyjonizmowi].

Andrzej Zbigniew Lepper, ur. 13 czerwca 1954 w Stowięcinie, zamordowany 5 sierpnia 2011 w Warszawie.

Gdy patrzę na rankingi partii politycznych i widzę wciąż wysoką pozycję Platformy Obywatelskiej, zachodzę w głowę, jak to możliwe, że w kraju, w którym panuje bieda, aż tak dużym poparciem cieszy się ugrupowanie, które biedę tę pragnie pogłębić. Doprawdy nie wiem, czym kierują się potencjalni wyborcy deklarujący sympatię dla Platformersów… Chcą być biedniejsi? Mają zamiar dobrowolnie zrezygnować z pieniędzy, które z takim trudem zarabiają? Być może okazywana sympatia jest bardzo powierzchowna i opiera się wyłącznie na wątpliwej erudycji Rokity, bezradnym uśmiechu Tuska czy obliczu Olechowskiego, który zresztą został już odsunięty od wpływu na partię, o ile jeszcze do niej w ogóle należy.

Gdyby ludzie tak ochoczo deklarujący poparcie dla Platformersów przynajmniej zerknęli na ich hasła gospodarcze i poznali prawdziwe poglądy, pewnie poszliby po rozum do głowy i swoje sympatie polityczne ulokowaliby gdzie indziej.

Prawda jest bowiem taka, że Platforma Obywatelska nie ma spójnego, logicznego i przystającego do polskiej rzeczywistości programu ekonomicznego. Gospodarcze „mózgi” tej partii w rodzaju Janusza Lewandowskiego, wsparte skrajnie liberalnymi tzw. ekspertami gospodarczymi (pracującymi przeważnie w wykupionych przez zagraniczny kapitał, dawniej polskich, bankach, organizacjach – typu Centrum im. Adama Smitha), od czasu do czasu rzucają jedynie hasła, które mają za zadanie zdobycie poparcia niezdecydowanych wyborców.

Jedno z takich ostatnio sformułowanych haseł to – uwaga!

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka, Polityka | 13 Komentarzy »

Dzisiaj jest 10-tego. Nie dajmy się sprowokować – to nie są Rosjanie

Posted by Marucha w dniu 2012-06-10 (Niedziela)

Satanista, niby-Rosjanin

Już wiadomo, że na Polskę napuszczono agenturę z Rosji. Nie, to nie jest agentura rosyjska, podobnie jak pod Krzyżem Smoleńskim bydła nie robiła agentura polska, choć polskojęzyczna.

To są agenci międzynarodowej mafii Rotszyldów – Sorosów – Rockefellerów itd.,  ludzi zwanych globalistami, syjonistami, satanistami – tych, którzy przez organizacje międzynarodowe i terrorystyczne, wraz z podporządkowanymi sobie siłami zbrojnymi takimi jak NATO, chcą wprowadzić na całym świecie jedno wielkie państwo policyjne.

Cel jest jasny, zresztą oni z tym się wcale nie kryją – wymordowanie większości ludności globu, która z ich punktu widzenia jest już niepotrzebna i tylko zużywa cenne surowce naturalne, będące są ich własnością.

Widzieliśmy co się działo w Egipcie i Libii, wygląda na to, że podobny scenariusz przewidziano dla Polski. W Europie zagnieździła się już ich agentura – grupy terrorystyczne w Kosowie, oddziały bojowe takie jak Antifa w Niemczech, mają też swoich przeszkolonych ludzi w Polsce – widać to podczas wszelkich „parad”, czy pod wspomnianym Krzyżem, ale jest ich za mało, by cokolwiek tu zdziałać, szczególnie, że w Polsce są bardzo dobrze zorganizowane, patriotyczne grupy kibiców.

Dlatego też puszczono silne bojówki z Rosji, które robią tam ciągłe zadymy – widać to było np. po wyborach wygranych przez Putina. Ci prowokatorzy teraz tu przyjechali, manifestując się flagami rosyjskimi, co ma wzbudzić naszą nienawiść do tego kraju. Cel jest jasny – zaostrzenie konfliktu pomiędzy Polską i Rosją, gdyż oba narody nie dają się łatwo usidlić satanistycznym międzynarodowym spiskowcom.

Dlatego nie możemy dać się sprowokować, nie można dopuścić by na polskich ulicach polała się krew. Nie łudźmy się, władza w większości miast jest podporządkowana interesom globalnej mafii – po wczorajszym incydencie we Wrocławiu powinno nastąpić gruntowne śledztwo, a zostało to zignorowane. Widać, że oczekiwane są poważniejsze zajścia i ci bandyci są potrzebni na wolności.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 54 Komentarze »

Polską rządzi konsorcjum służb specjalnych różnych państw

Posted by Marucha w dniu 2012-06-10 (Niedziela)

Gajowy nie musi podkreślać, iż wielu poglądów reż. Brauna absolutnie nie podziela – a jakich, pozostawiam domyślności czytelników gajówki. W każdym bądź razie jako analityk sytuacji międzynarodowej Grzegorz Braun jest u gajowego po prostu niewiarygodny.

Wywiad z Grzegorzem Braunem przeprowadziła Aldona Zaorska.

Jest pan re­ży­se­rem, a jed­nak Pa­na fil­mów próż­no szu­kać w pro­gra­mach te­le­wi­zyj­nych

Istot­nie tak jest obec­nie, ale w swo­im cza­sie kil­ka fil­mów mo­je­go au­tor­stwa zna­la­zło się w pierw­szej dzie­siąt­ce naj­lep­szych wy­ni­ków „oglą­dal­no­ści” w TVP. Przy­kła­dem „To­wa­rzysz Ge­ne­rał”, któ­re­go je­stem współ­au­to­rem wraz z ko­le­gą Ro­ber­tem Kacz­mar­kiem – ten film obejrza­ło po­nad 3,5 mln Po­la­ków, co jest do dziś nie­po­bi­tym re­kor­dem oglą­dal­no­ści fil­mu doku­men­tal­ne­go w hi­sto­rii TVP. A jed­nak ta re­żi­mo­wa te­le­wi­zja, zwa­na go­ło­słow­nie „publiczną”, po na­gon­ce za­ini­cjo­wa­nej przez „Wy­bor­czą” ni­g­dy wię­cej „To­wa­rzy­sza generała” nie po­ka­za­ła – i do dziś od­ma­wia zgo­dy na sprze­daż li­cen­cji na wy­da­nie te­go fil­mu na pły­cie.

„To­wa­rzysz ge­ne­rał” zo­stał „pół­kow­ni­kiem”… Zu­peł­nie, jak za ko­mu­ny…

Istot­nie, trud­no oprzeć się ta­kim sko­ja­rze­niom. Mię­dzy in­ny­mi dla­te­go w ze­szłym ro­ku zrobiliśmy w tym sa­mym tan­de­mie z Ro­ber­tem Kacz­mar­kiem se­qu­el: „To­wa­rzysz ge­ne­rał idzie na woj­nę”. O ile ten pierw­szy film opo­wia­da o ca­ło­kształ­cie do­ko­nań Woj­cie­cha Jaruzelskiego ja­ko czołowego ko­mu­ni­stycz­ne­go sprze­daw­czy­ka, o ty­le ten dru­gi sku­pia się na kul­mi­na­cji je­go dzia­łal­no­ści ja­ko so­wiec­kie­go na­miest­ni­ka nad Polaka­mi, ja­kim by­ło przygo­to­wa­nie i wpro­wa­dze­nie sta­nu wo­jen­ne­go. Tego dru­gie­go fil­mu TVP nie mo­że już zaaresz­to­wać – po­wstał on bo­wiem za pry­wat­ne pie­nią­dze i jest do­stęp­ny na pły­tach wy­da­nych przez Dom Wy­daw­ni­czy Rafa­el z Kra­ko­wa.

A pro­pos to­wa­rzy­sza ge­ne­ra­ła Ja­ru­zel­skie­go, na pew­no sły­szał Pan, że jest przez niektórych uwa­ża­ny za „ma­triosz­kę”…

Znam tę teo­rię i mu­szę po­wie­dzieć, że na­tkną­łem się na co naj­mniej pół tu­zi­na świa­dectw znanych mi z dru­giej lub z trze­ciej rę­ki, któ­re wzmac­nia­ją hi­po­te­zę, że ge­ne­rał Ja­ru­zel­ski jest sowie­tem wsta­wio­nym w bio­gra­fię pol­skie­go chłop­ca. Na­tkną­łem się na roz­ma­ite re­la­cje, które tę fra­pu­ją­cą hi­po­te­zę upraw­do­po­dab­nia­ją, tym nie­mniej w obu fil­mach zde­cy­do­waliśmy, że bę­dzie­my re­la­cjo­no­wać wy­łącz­nie udo­ku­men­to­wa­ne fak­ty. Wy­szli­śmy z za­ło­że­nia, że kim­kol­wiek ten czło­wiek jest z po­cho­dze­nia i z uro­dze­nia, to nie­wąt­pli­wie je­go bio­gra­fia ma cią­głość i spój­ność od ro­ku 1943 – i od te­go ro­ku, ten czło­wiek, kim­kol­wiek jest, kon­se­kwent­nie reprezen­tu­je i re­ali­zu­je so­wiec­ką ra­cję sta­nu wo­bec Po­la­ków. Dla mnie to jest bez­dy­sku­syj­ne, nie­za­leż­nie od te­go, czy ję­zy­kiem je­go uro­dze­nia był pol­ski, czy ro­syj­ski.

Czy­li, jak Pan już to kie­dyś po­wie­dział, w Pol­sce rzą­dzi­ła agen­tu­ra? Na­dal rzą­dzi?

W Pol­sce re­pre­zen­to­wa­ne są bar­dzo sil­nie i sku­tecz­nie ra­cje sta­nu co naj­mniej kil­ku państw, z któ­rych żad­ne nie jest pań­stwem pol­skim. Mó­wiąc wprost – Pol­ską rzą­dzi kon­sor­cjum służb spe­cjal­nych, re­pre­zen­tu­ją­cych kil­ka róż­nych państw i bo­ję się, że w tej „kon­ste­la­cji” służ­by pol­skie, je­śli jesz­cze ist­nie­ją, są w głę­bo­kiej de­fen­sy­wie i moż­li­wo­ści ich dzia­ła­nia, przede wszyst­kim re­ali­zo­wa­nia pol­skiej ra­cji sta­nu, są bar­dzo moc­no ogra­ni­czo­ne.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 55 Komentarzy »

Bulwersujące kulisy powstania filmu BBC „Stadiony nienawiści”

Posted by Marucha w dniu 2012-06-10 (Niedziela)

Brytyjski tygodnik „The Economist” opublikował na swojej stronie internetowej list przesłany do redakcji przez jednego z członków społeczności żydowskiej w Polsce. Z jego słów wynika, że brytyjska telewizja nakręciła z nim godzinną rozmowę, po czym zmanipulowała i wyrwała z kontekstu jego wypowiedzi.

List Jonathana Orsteina, dyrektora Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie został opublikowany w całości pod artykułem poświęconym filmowi brytyjskiej telewizji publicznej.

Z filmu BBC, wyemitowanego kilka dni temu, wynika że w Polsce i Ukrainie powszechny jest rasizm, a stadiony pełne są przemocy. Pokazano kilkanaście prawdziwych ujęć mających udowadniać tę tezę. W filmie wypowiadał się też angielski piłkarz Sol Campbell, który wzywał angielskich kibiców, by nie jechali do Euro 2012, bo wrócą „w trumnie”. Padło także zdanie, że nasze kraje nie zasługują na Euro 2012.

Przeciwko filmowi protestował rządy Ukrainy i Polski.

Oburzony Orstein, mieszkający w Polsce, ale mający korzenie żydowsko-amerykańskie napisał w liście, że dziennikarze BBC poprosili go o rozmowę na temat „antysemityzmu w Polsce”. „Wywiad trwał około godzinę, podczas której podkreśliłem, że niewielka część kibiców w Polsce, która ma na swoim koncie rasistowskie, czy antysemickie zachowania nie jest reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa. Podkreśliłem niesamowity postęp , jaki zanotowała Polska przez 11 lat, które tu spędziłem i dokładnie wyjaśniłem, że krakowska wspólnota żydowska, z którą blisko współpracuję (…) czuje się bezpiecznie i czuje się zasymilowana z polskim społeczeństwem”.

Orstein proponował też dziennikarzom BBC rozmowę z piłkarzami izraelskimi grającymi do końca tego sezonu w Wiśle Kraków – Maorem Meliksonem i Dudu Bitonem. Twierdzi, że reporterzy BBC powiedzieli mu na tę propozycję, że to „nie pasowałoby do historii”.

„Tendencyjny program, który został wyemitowany przez BBC One 28 maja pt. „Stadiony nienawiści” (tytuł, z którego nie zdawałem sobie sprawy podczas rozmowy wywiadu) kompletnie wzgardził czymkolwiek pozytywnym, co powiedziałem. Wyemitowano tylko komentarze krytyczne wobec Polski. Jestem głęboko wstrząśnięty tą nieetyczną formą dziennikarstwa” – pisze Orstein.

Wcześniej w polskich mediach wypowiadali się dziennikarz „Rzeczposposlitej” Dariusz Rosiak i rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Obaj stwierdzili, że rozmawiali z dziennikarzami BBC, ale ich wypowiedzi w ogóle nie zostały wykorzystane w filmie.

Oprac. Mad, Economist.com
http://rebelya.pl/

Posted in Polityka | 16 Komentarzy »

Wiedza wspólna

Posted by Marucha w dniu 2012-06-10 (Niedziela)

Drodzy Przyjaciele. Dzielę się wiedzą z dwóch tematów z inspiracji innych.

Jest to wiedza powszechna wyrażona być może innymi słowami i zdaniami, ale wiedza wspólna a więc nie mogę sobie rościć do tego żadnych specyficznych praw. Jeśli ktoś chciałby dzielić się tym w swoim środowisku z moim nazwiskiem czy bez albo w innych słowach ma do tego drogę otwartą. Jeśli jednak z moim nazwiskiem i adresem to proszę nie zmieniać formy i treści.

Nazwisko Walther Raurhenau zasłynęło w 1922 niechlubnie w Polsce ale chlubnie wśród Niemców i generalnie mówiąc wśród Aszkanazi i im pochodnych i innych wrogów Polski, (Układ w Rapallo). Był bogatym przemysłowcem, żydem, ministrem Kanclerza Niemiec Josef(a) Wirth.

W 1922 roku Kanclerz Niemiec Josef Wirth oświadczył, że Polskę trzeba wykończyć i do tego będzie zmierzać jego polityka.

W późniejszych czasach ustanowiono w Niemczech Nagrodę Imienia Walther(a) Raurhenau:
http://wpolityce.pl/artykuly/29723-w-1922-roku-kanclerz-niemiec-josef-wirth-oswiadczyl-ze-polske-trzeba-wykonczyc-i-do-tego-bedzie-zmierzac-jego-polityka

Premier Polski Tusk (2012) przyjął tę nagrodę.

Inna nagroda/medal Niemiec to Gustawa Stresemanna innego śmiertelnego wroga Polski. Ten medal przyjął Władysław Bartoszewski, – minister w rządzie w Polsce „mianowany” autorytetem.

Bartoszewski, Tusk, Radosław Sikorski (też minister spraw zagranicznych) i jeszcze wielu innych tego rodzaju naci ministerialnych scharakteryzował Jerzy Robert Nowak w książce i przypomniał miedzy innymi „Gajowy” w „Gajówce” na przykładzie Bartoszewskiego:
https://marucha.wordpress.com/2007/11/28/pytania-na-ktore-profesor-bartoszewski-nie-odpowie/

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 3 Komentarze »

Nowicka dopuściła się płatnej protekcji? Sprawa wraca do sądu

Posted by Marucha w dniu 2012-06-10 (Niedziela)

Sprawa jednej z najobrzydliwszych polskojęzycznych postaci w naszej polityce, „obrończyni praw kobiet” Wandy Nowickiej, sponsorowanej przez producentów środków aborcyjnych, powraca – admin.

Czy wicemarszałek Sejmu odpowie za nielegalny lobbing i płatną protekcję? Sąd przyjął zażalenie obrońców życia i ponownie zajmie się wysoce podejrzanymi działaniami Wandy Nowickiej.

W listopadzie 2011 roku Fundacja Pro – prawo do życia zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nielegalnego lobbingu, płatnej protekcji i nielegalnej reklamy środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych przez Wandę Nowicką.

– Nasze podejrzenia bazują przede wszystkim na aktach sprawy, którą Wanda Nowicka wytoczyła wcześniej Joannie Najfeld, a w toku której ujawniono powiązania Wandy Nowickiej z koncernem Gedeon Richter, produkującym środki wczesnoporonne oraz koncernem IPAS, produkującym „wysysarki do dzieci” mówi w rozmowie z PCh24 Aleksandra Michalczyk, prawnik z Fundacji Pro – prawo do życia.

O sprawie informowaliśmy wcześniej na stronach PCh24.pl.

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, którą kierowała Wanda Nowicka, otrzymała dotacje od podmiotów zajmujących się produkcją środków antykoncepcyjnych, promocją antykoncepcji oraz produkcją i dystrybucją przyrządów służących do wykonywania aborcji. Przykładem może być fakt, iż z wpłat dokonanych przez Gedeon Richter sfinansowano m.in. druk materiałów edukacyjnych dla grup młodzieżowych Ponton zajmujących się m.in. edukacją seksualną w szkołach. Wśród wydrukowanych broszur znajdowała się broszura pt. „antykoncepcja po stosunku” zawierająca opis działania środka antykoncepcyjnego, którego producentem jest firma Gedeon Richter. Nazwa środka była wielokrotnie przywoływana w broszurze.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 4 Komentarze »