Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Lily o Inne aspekty przemysłu co…
  Nic do ciebie nie o Sprawowanie władzy nad państwe…
  Lily o Inne aspekty przemysłu co…
  revers o Wolne tematy (52 – …
  Marek o Inne aspekty przemysłu co…
  gnago@o2.pl o Ludzi wybitnie uzdolnionych łą…
  gnago o Śmierć lekarza rodzinnego
  I*** o Herbert, czyli skąd się w…
  bryś o Wolne tematy (52 – …
  bryś o Śmierć lekarza rodzinnego
  Igor Niefiedow o Wolne tematy (52 – …
  Boydar o Wolne tematy (52 – …
  Igor Niefiedow o Dziś Węgry, jutro Polska – czy…
  Boydar o Wolne tematy (52 – …
  I*** o Wolne tematy (52 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 548 obserwujących.

Kto zarabia na śmierci małej Madzi z Sosnowca?

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

War­tość mar­ke­tin­go­wa matki Madzi wy­ce­nia­na jest dzi­siaj nawet na kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy zło­tych – pisze „Rzecz­po­spo­li­ta”. W cza­sach, kiedy była po­dej­rza­na o nie­umyśl­ne spo­wo­do­wa­nie śmier­ci Madzi, Ka­ta­rzy­na W. pro­po­no­wa­ła re­dak­cjom wy­wiad ze sobą w roli głów­nej za 40 tys. zł. – Wtedy nikt nie chciał jej za­pła­cić ta­kiej sumy, więc spu­ści­ła do 25 tys. zł. Jedna z gazet zgo­dzi­ła się na roz­mo­wę na wy­łącz­ność za 4 tys. zł – opo­wia­da „Rz” dzien­ni­karz, któ­re­mu matka Madzi wy­sy­ła­ła SMS-em pro­po­zy­cje roz­mo­wy za pie­nią­dze.

„Ka­ta­rzy­na W. ni­czym ra­so­wa ce­le­bryt­ka chęt­nie ko­rzy­sta­ła z po­pu­lar­no­ści, pro­po­nu­jąc wy­wia­dy za pie­nią­dze. Gdyby nie wy­my­śli­ła chwy­ta­ją­cej za serce bajki o po­rwa­niu có­recz­ki, dziś za­pew­ne nikt by o hi­sto­rii ro­dzi­ny W. z So­snow­ca nie pa­mię­tał, a za zdję­cie Ka­ta­rzy­ny W. ga­ze­ty ko­lo­ro­we nie pła­ci­ły­by jak za zdję­cia ce­le­bry­tów” – piszą w ar­ty­ku­le „Kto za­ra­bia na śmier­ci Madzi” Iza­be­la Kac­przak i Artur Gra­bek.

Spra­wa wy­wo­łu­je wiel­kie emo­cje, na któ­rych od mie­się­cy ba­zu­ją ko­lo­ro­we ga­ze­ty i te­le­wi­zje.

– Od pół roku sprze­da­je­my każde zdję­cie, które wiąże się z tą ro­dzi­ną – przy­zna­je szef jed­nej z agen­cji fo­to­gra­ficz­nych.

„Rz” po­da­je, że ceny zdjęć Ka­ta­rzy­ny nie od­bie­ga­ją od cen za ce­le­bry­tę (od 100 do 400 zł za zdję­cie). Re­dak­cje płacą za fo­to­gra­fie exc­lu­siv (np. Ka­ta­rzy­ny W. w szpi­ta­lu) po kilka ty­się­cy zło­tych.

Świet­nie mają się rów­nież ta­blo­idy. Jak pisze „Rz”, jed­ne­mu z nich sprze­daż z matką Madzi na okład­ce wzra­sta za każ­dym razem o 20-30 proc.

Me­dial­nym hitem oka­za­ła się także roz­mo­wa z ro­dzi­ną W., którą pod ko­niec kwiet­nia wy­emi­to­wa­no na an­te­nie TVN w pro­gra­mie „Roz­mo­wy w toku”. „Rzecz­po­spo­li­ta” pod­kre­śla, że „dwu­krot­nie wzro­sła też oglą­dal­ność ka­na­łów in­for­ma­cyj­nych, gdy te re­la­cjo­no­wa­ły wy­da­rze­nia ze Ślą­ska”.

– Hi­sto­ria Ka­ta­rzy­ny W. z So­snow­ca nie tylko przy­ku­wa uwagę ludzi, ale także po­zwa­la za­an­ga­żo­wać wła­sne osądy, emo­cje, wzbu­dza silną spo­łecz­ną po­trze­bę okre­śle­nia win­nych i wy­mie­rze­nia kary – wy­ja­śnia psy­cho­log dr Jo­an­na He­idt­man.

Fe­no­men po­pu­lar­no­ści Ka­ta­rzy­ny W. tkwi rów­nież w nie­spo­dzie­wa­nych zwro­tach akcji jej hi­sto­rii.

– Ofia­ra, któ­rej za­gi­nę­ło dziec­ko, po pew­nym cza­sie staje się katem – pod­kre­śla w roz­mo­wie z „Rzecz­po­spo­li­tą” Jo­an­na Gep­fert, eks­pert w dzie­dzi­nie bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku z firmy PRPro­jekt.

Gep­fert twier­dzi, że wi­ze­run­ko­wo Ka­ta­rzy­nę W. można po­rów­nać do pierw­szo­pla­no­we­go bo­ha­te­ra do­brej ja­ko­ści te­le­no­we­li. – Nie mo­że­my mówić o rynku re­kla­mo­wym, ale za swoje zwie­rze­nia może żądać ho­no­ra­riów jak pierw­szo­pla­no­wa gwiaz­da se­ria­lu, czyli nawet 50 tys. zł – do­da­je Gep­fert.

Matce Madzi w czwar­tek przed­sta­wio­no za­rzut za­bój­stwa. Zo­sta­ła aresz­to­wa­na na trzy mie­sią­ce.

(Rzecz­po­spo­li­ta, TSz)
http://wiadomosci.onet.pl/

Komentarze 4 do “Kto zarabia na śmierci małej Madzi z Sosnowca?”

 1. ajar said

  A co sądzisz o takim postępowaniu?: czytaj http://natemat.pl/23085,w-poznanskiej-parafii-urodzilo-sie-dziecko-wikariusza-ksiadz-nie-wezwal-pogotowia-dziecko-zmarlo

 2. zagrypiona said

  Jakby sie bydlestwo ta szopka z matka Madzi nie interesowalo, to nikt by nie zarabial. a tak, lud zadny krwi jest wiec biznes sie kreci. 😉 Sroty pierdoty. A tymczasem:

  http://finanse.wp.pl/kat,104132,title,Podatek-katastralny-wprowadzaja-tylnymi-drzwiami,wid,14756281,wiadomosc.html

  Matki Madzi, Szymonek i inne wzruszajace historie sa po to by przykryc rabunek i ludobojstwo. Bo niestety spoleczenstwo jest tak skonstruowane ze da mu sie grac na uczuciach a jak portfel jest okradany to nic, w koncu to tylko pieniazki nic nie wazne, lepiej sie zajac serialami i wzruszajacymi historyjkami. 😉

 3. Zerohero said

  No właśnie. Pal licho brukowce i matkę. Zarabia władza bo daje ludziom igrzyska, ale tego onet w życiu nie przyzna bo jest częścią tej władzy.

 4. walerianda said

  W rzeczy samej, wartość w tej chwili Kararzyny W. dla mnie znacznie wzrosła i stanowi koszt jej utrzymania w areszcie dla całego społeczeństwa. I nic więcej ani o jeden grosik.

Sorry, the comment form is closed at this time.