Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  I*** o Herbert, czyli skąd się w…
  bryś o Wolne tematy (52 – …
  bryś o Śmierć lekarza rodzinnego
  Igor Niefiedow o Wolne tematy (52 – …
  Boydar o Wolne tematy (52 – …
  Igor Niefiedow o Dziś Węgry, jutro Polska – czy…
  Boydar o Wolne tematy (52 – …
  I*** o Wolne tematy (52 – …
  Lily o Wolne tematy (52 – …
  Igor Niefiedow o Wolne tematy (52 – …
  Siekiera_Motyka o Śmierć lekarza rodzinnego
  revers o Wolne tematy (52 – …
  Boydar o Herbert, czyli skąd się w…
  Boydar o Wolne tematy (52 – …
  irtur o Skąd pochodzą Polacy? „Jesteśm…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 548 obserwujących.

Chińskie linie lotnicze nie chcą kupować pozwoleń UE na emisję CO2

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Naj­więk­sze chiń­skie linie lot­ni­cze po­in­for­mo­wa­ły, że nie będą pła­cić za unij­ne po­zwo­le­nia na emi­sję CO2 w Eu­ro­pie. Od 1 stycz­nia taki obo­wią­zek mają wszy­scy prze­woź­ni­cy, któ­rych sa­mo­lo­ty star­tu­ją lub lą­du­ją na europejskich lot­ni­skach.

Linie lot­ni­cze ob­słu­gu­ją­ce loty z i do UE muszą kupić w 2012 r. na unij­nym rynku handlu emi­sja­mi (Sys­te­mu Han­dlu Emi­sja­mi – ETS) ok. 15 proc. po­zwo­leń na emi­sję CO2, a resz­tę do­sta­ną darmo. Prze­pi­sy te – jako nie­zgod­ne z pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym – za­skar­ży­ły ame­ry­kań­skie linie lot­ni­cze. Jed­nak Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści UE pod ko­niec grud­nia ub.r. od­rzu­cił za­rzu­ty ame­ry­kań­skich linii lot­ni­czych, ar­gu­men­tu­jąc, że unij­ny sys­tem han­dlu emi­sja­mi CO2 w lot­nic­twie nie na­ru­sza prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go.

Oprócz ame­ry­kań­skich linii lot­ni­czych, nowe prze­pi­sy skry­ty­ko­wa­ły Indie, Ka­na­da i Chiny. Te ostat­nie, tak jak ame­ry­kań­skie linie, za­po­wia­da­ły za­skar­że­nie unij­nych prze­pi­sów.

Jak in­for­mu­je w czwar­tek BBC, Chai Haibo z Chiń­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Trans­por­tu Lot­ni­cze­go (CATA), po­wie­dział, że linie na­le­żą­ce do sto­wa­rzy­sze­nia „nie będą współ­pra­co­wać” w kwe­stii ETS. CATA re­pre­zen­tu­je czte­ry naj­waż­niej­sze chiń­skie linie lot­ni­cze: Air China, China So­uthern Air­li­nes, China Eastern Air­li­nes i Ha­inan Air­li­nes.

„CATA w imie­niu chiń­skich linii lot­ni­czych, jest zde­cy­do­wa­nie prze­ciw­ne nie­wła­ści­wym prak­ty­kom UE jed­no­stron­ne­go zmu­sza­nia mię­dzy­na­ro­do­wych linii lot­ni­czych do udzia­łu w ETS” – po­wie­dział w czwar­tek Chai Haibo cy­to­wa­ny przez BBC.

Z kolei agen­cji Reu­te­ra po­wie­dział, że „Chiny nie będą współ­pra­co­wać z Unią Eu­ro­pej­ską w ra­mach ETS, więc chiń­skie linie lot­ni­cze nie będą na­kła­dać do­dat­ko­wych opłat na klien­tów”.

CATA sza­cu­je, że ETS bę­dzie kosz­to­wać chiń­skie linie lot­ni­cze 800 mi­lio­nów ju­anów (123 mln euro) w pierw­szym roku i ponad trzy­krot­nie wię­cej w 2020 roku. Chiny ostrze­ga­ją, że mogą wpro­wa­dzić środ­ki od­we­to­we w sto­sun­ku do opła­ty wy­rów­naw­czej.

Jed­no­cze­śnie BBC po­da­je, że linie lot­ni­cze, które nie będą re­spek­to­wać no­wych usta­leń mogą zo­stać uka­ra­ne grzyw­ną, a nawet może być wy­da­ny zakaz la­ta­nia do re­gio­nu.

KE wy­li­czy­ła nie­daw­no, że w sku­tek no­wych prze­pi­sów bi­le­ty na tra­sach trans­atlan­tyc­kich mogą po­dro­żeć od 2 do 12 euro.

Nie­miec­ka Lu­fthan­sa, w po­nie­dzia­łek za­po­wie­dzia­ła, że prze­rzu­ci na pa­sa­że­rów spo­dzie­wa­ne kosz­ty za­ku­pu za 130 mln euro ze­zwo­leń na emi­sję spa­lin zgod­nie z nowym sys­te­mem ETS. Prze­woź­nik za­po­wie­dział do­da­nie kosz­tów no­we­go unij­ne­go Sys­te­mu Han­dlu Emi­sja­mi ETS do do­pła­ty pa­li­wo­wej.

Mię­dzy­na­ro­do­we­go Zrze­sze­nia Prze­woź­ni­ków Po­wietrz­nych (IATA), osza­co­wa­ło, że rocz­ne kosz­ty ETS dla bran­ży lot­ni­czej wy­nio­są w tym roku 900 mln euro, a w 2020 r. – 2,8 mld euro.

Pła­ce­niu za po­zwo­le­nia sprze­ci­wia się też 26 kra­jów zrze­szo­nych w Mię­dzy­na­ro­do­wej Or­ga­ni­za­cji Lot­nic­twa Cy­wil­ne­go (ICAO), poza USA i Chi­na­mi są to także Rosja, Bra­zy­lia i Indie. Wcze­śniej KE wska­zy­wa­ła, że ICAO od wielu lat nie jest w sta­nie wy­pra­co­wać mię­dzy­na­ro­do­wych środ­ków ob­ni­ża­nia emi­sji w lot­nic­twie.

Eu­ro­pej­ski sys­tem han­dlu emi­sja­mi (ETS) ist­nie­je od 2005 r. Po­cząt­ko­wo obej­mo­wał wy­łącz­nie na­ziem­ne in­sta­la­cje prze­my­sło­we.

http://onet.pl

Komentarzy 9 do “Chińskie linie lotnicze nie chcą kupować pozwoleń UE na emisję CO2”

 1. Polon said

  Niesamowite, kiedyś się u mnie mówiło, że jak nie masz co robić to idź na drzewo banany prostować. Co niektórzy zrobili to dosłownie i jeszcze za mają za to wynagrodzenie. Ciekawe kiedy będziemy płacić za :oddychanie, puszczanie wiatrów, deszcz, promienie słoneczne,(bo za radiowe jest przecież obowiązek). Cóż powoli godzę się, z tym że moja wolność bardzo się kurczy.
  Dlatego chciałem wiedzieć jaki jest średni wiek czytelników gajówki. Jak nie ma za wielu młodszych niż 40lat to zanika sens czytania i wyciągania wniosków, bo starsi i tak wszystko zabiorą do grobu. Ja natomiast się wyśpię i będę mógł wypoczęty pracować na norweskiej ziemi.

 2. Brat Dioskur said

  Wydawalo mi sie ,ze znam roznorakie instytucje Eurokolchozu,ale o tej ,ktora inkasuje kase za emisje jeszcze nie slyszalem.Przy najblizszej okazji zwroce sie do posla z mojego okregu z prosba o interpelacje w parlamencie ,tylko sie nie smiac ,tu jeszce posel wie co od niego swiekra chce…..

 3. Niedaleko said

  Nie do wiary jak głupim trzeba być by w coś takiego się wciągnąć.

  Amerykanie to samo zrobili,

  http://www.guardian.co.uk/environment/2012/sep/22/senate-bill-us-airlines-eu-carbon-emissions-laws

 4. alexirin said

  to jest chore lemingi kiedy zaczniecie protestować kazdy wymyslony przez brukselskich zydow podatek w koncowym rozrachunku płacimy my jak długo jeszcze będą nas doić ?
  trzeba ograniczyć to do minimum
  chinczycy nie sa debilami jak widac

 5. jowram said

  Wstawaj, kraju ogromny,Wstawaj na śmiertelny bój Z faszystowską siłą ciemną,Z przeklętą hordą”Została skomponowana po to,aby dodawać odwagi żołnierzom, którzy wiedzieli,że mogą nie dożyć kolejnego dnia,stąd jej słowa i marszowa podniosła muzyka.

 6. Rysio said

  re 1. „….Ciekawe kiedy będziemy płacić za ddychanie….”,

  Już płaciliśmy za oddychanie. W PRLu była specjalna opłata za zdrowe powietrze w uzdrowiskach – może ktoś wie więcej na ten temat.

 7. Rysio said

  re 5. „…Wstawaj, kraju ogromny,Wstawaj na śmiertelny bój Z faszystowską siłą ciemną…”

  zapomnieli dodać w tej piosence ” pod przewodnictwem Jewrów”

  🙂

 8. Zerohero said

  Globalny podatek na rząd światowy.

 9. Siggi said

  ad.5-Jowram. „Swieszczennaja wajna-Swieta wojna”jest jedna ze sztandarowych piesni z okresu Wielkiej Wojny Ojczyznianej (..tak Rosjanie nazywaja IIwojne swiatowa,choc uwazaja ,ze dla nich ona rozpoczela sie 22 czerwca 1941r.).Wielka Wojna Ojczyzniana to dla Rosji i Rosjan wielki patriotyczny zryw narodu wobec smiertelnego wroga i zagrozenia.Tym terminem okreslana byla i jest wojna z Napoleonem w 1812r ,jako ogolnonarodowy zryw.Te zrywy ,mimo ogromu ofiar i strat zakonczyly sie viktoria , z czego Rosjanie maja powody byc dumni i kultywowac pamiec bohaterow ,ktorzy oddali zycie dla tej viktorii.
  Przy okazji wspomne ( … jestem z lubuskiego),ze w moim regionie jest kilka cmentarzy oficerskich i zolnierskich Armii Czerwonej i np.w Wolsztynie jest w centrum miasta ladnie utrzymany cmentarz oficerski,na ktorym spoczywa kilkunastu Bohaterow Zwiazku Radzieckiego.W czasie wojny przyznano okolo 5tys.takich tytulow(…a moze troche wiecej) ,za wyjatkowe bohaterstwo w walce i dowodzeniu.Osoba z zlota gwiazda Bohatera Zwiazku Radzieckiego na piersi cieszyla sie i cieszy sie w spoleczenstwie wielkim uznaniem i autorytetem.
  Wiele piesni m.in. Dzien Pabiedy,Zurawie, spiewane zwlaszcza przez Chor Aleksandrowa,sa na swiecie powszechnie znane ,sluchane,ktore niosa wiele artyzmu,sa wzruszajace nie tylko dla Rosjan.No i publika rosyjska w salach koncertowych,operowych,jak zawsze manifestuje swoja wielka kulture – powstaje w szacunku dla wykonywnego dziela i wykonawcow.To taki automatyczny odruch ,czesto zwyklych ludzi o wielkiej kulturze osobistej.

Sorry, the comment form is closed at this time.