Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Zbrodnia na polskich dzieciach (1)

Posted by Marucha w dniu 2013-06-06 (Czwartek)

Seksualne, pedofilskie, kryminalne zbuki, których podnieca molestowanie i deprawowanie dzieci, działają zupełnie bezkarnie w całej Unii Jewrejskiej. – admin.

„W przypadku tego dokumentu autorzy celowo orędowali za tym, aby edukacja seksualna rozpoczynała się w momencie narodzin. (…) Dokument może być podstawą umożliwiającą przekonanie polityków i decydentów o znaczeniu wprowadzenia wychowania seksualnego lub o konieczności jego poszerzenia” – czytamy w dokumencie zatytułowanym „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”. Opracowanie to wykonały Biuro Regionalne WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) dla Europy oraz niemiecka organizacja – Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii (BZgA), która ten dokument wydała.

Arkadiusz Robaczewski i Marian Piłka protestują przeciwko lewackim nowinkom przez budynkiem MEN. Fot. Jan Bodakowski

Polskie Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Zdrowia zamierzają wprowadzić do polskich szkół – podstawowych i średnich oraz przedszkoli (!) tzw. edukację seksualną jako przedmiot obowiązkowy.

Oznacza to, że rodzice nie będą mieli nic do powiedzenia w tej sprawie. Innymi słowy mamy do czynienia z zamiarem demoralizacji dzieci już od małego. O ile koncepcja ta nie zostanie zablokowana przez rodziców, Kościół katolicki w Polsce oraz inne polskie (nie tylko z nazwy) organizacje, na naszych dzieciach zostanie popełniona wyjątkowa zbrodnia.

Na razie dokument ten został zaprezentowany i przedyskutowany 22.04.br. na konferencji w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z udziałem przedstawicieli ministerstw edukacji i zdrowia oraz niektórych uczelni i innych placówek naukowych.

Holistyczna edukacja seksualna

Autorzy „Standardów” mają ambicje nie lada. Ostrożnie krytykują tradycyjne pojmowanie tej edukacji, gdyż – jak piszą – koncentrowała się ona na ryzyku, jakie niesie seksualność oraz chorobach przenoszonych drogą płciową, co „często przeraża dzieci i młode osoby” i „nie odpowiada na ich zapotrzebowaniu na informacje oraz umiejętności”. Toteż tak pojmowana edukacja seksualna ma mieć charakter holistyczny. A właściwie totalny, o czym za chwilę. Autorzy ubolewają, że „znaczna część uczenia się własnej seksualności pozostaje poza zakresem działania specjalistów”, toteż owi „specjaliści” powinni kształtować tzw. seksualność dzieci (!) i młodzieży.

W „Standardach” znajdujemy opis historyczny edukacji seksualnej. Tak więc „rewolucja seksualna” lat 70. XX w. zbiegła się z z rozwojem i dostępem do metod antykoncepcyjnych oraz legalizacją przerywania ciąży w latach 70. i 80. To wszystko przyspieszyło emancypację kobiet, a jednocześnie pojawiło się pojęcie „okresu młodzieńczego”, kiedy występowało już „angażowanie się w związki i prowadzenie życia seksualnego (na długo) przed wstąpieniem w związki małżeńskie czy życia w wolnych związkach, a także coraz późniejszym wstępowania w związki małżeńskie oraz zakładaniem rodziny”.

Autorzy chwalą Europę Zachodnią za wprowadzenie edukacji seksualnej w latach 70. i 80., przypominając, że Szwecja uczyniła to jako pierwsza w 1955 r. (Zabrakło tu wiedzy autorom, gdyż pierwsi uczynili to komuniści węgierscy w czasie trwającej 133 dni Węgierskiej Republiki Rad.) Pochwałę uzyskała też Irlandia „gdzie wpływ religii jest niezwykle silny”, ale „edukacja seksualna stała się przedmiotem obowiązkowym w szkołach podstawowych i średnich”. Za to „oberwała” Europa Środkowa i Wschodnia, która mimo upadku komunizmu, w wielu krajach wprowadziła przedmiot „przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie”, które zaprzecza, że „młodzi ludzie stopniowo coraz bardziej interesują się związkami partnerskimi, a w szczególności temu, iż mogliby być aktywni seksualnie przed zawarciem związku małżeńskiego”. Powodem takiego stanu rzeczy (prócz Czech i Estonii) jest konserwatyzm „pojawiąjący się w różnych sferach życia publicznego, w tym politycznego, kulturalnego i religijnego”.

Jak napisałem powyżej, dokument ten lansuje wręcz totalne podejście do edukacji seksualnej. Tak więc przedmiot ten powinien być łączony nie tylko z biologią, ale również z wychowaniem obywatelskim, naukami społecznymi, filozofią, religią (sic!), językami, a nawet zajęciami sportowymi. Zajęcia te mają prowadzić różni nauczyciele, a jeden spośród nich otrzymałby zadanie koordynacji. W te zajęcia proponuje się włączyć służbę zdrowia i organizacje pozarządowe.

Z satysfakcją autorzy odnotowują, że w coraz większej liczbie krajów europejskich przedmiot ten staje się obowiązkowy bez możliwości wypisanie dziecka z tych zajęć „w sytuacji, gdy rodzice mają zastrzeżenia dotyczące programu nauczania”. Postulują także, aby edukacja seksualna stała się przedmiotem egzaminacyjnym. Łaskawie natomiast zezwalają na „pewne formy współpracy z rodzicami” celem „nieformalnego dopasowania nieformalnej roli rodziców i formalnie prowadzonej edukacji seksualnej w szkole”.

Kategorie „lepsze” i „gorsze”

W „Standardach” wyróżnia się trzy kategorie programów szkolnych dotyczących spraw seksu. Pierwszy koncentruje się na zachowaniu abstynencji seksualnej przed zawarciem małżeństwa. Drugi – zwraca uwagę na abstynencję seksualną jako zachowanie opcjonalne, niemniej prezentuje również zasady antykoncepcji i bezpiecznego seksu. Wreszcie trzeci – holistyczna edukacja seksualna, która – jak twierdzą autorzy – przedstawia elementy programu drugiego „w szerszej perspektywie w odniesieniu do wzrostu i rozwoju osobniczego oraz seksualnego”.

Pierwszy typ programów jest silnie propagowany i popierany w stanach USA rządzonych przez republikanów oraz występuje w krajach rozwijających się i w Europie Wschodniej. Toteż z żalem autorzy piszą: „Niestety, w USA prowadzone są prawie wyłącznie programy typu 1 i 2”. Pocieszają się jednak, że „w krajach Europy Zachodniej dominują programy przede wszystkim typu 3”.

„Prawo” do seksualizacji dzieci

„Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do dostosowanej do wieku edukacji seksualnej” – czytamy w dokumencie. Stwierdzenie to wybitnie bałamutne, ponieważ – jak wynika ze „Standardów” – WHO oraz władze Unii Europejskiej chcą przyznać sobie prawo seksualizacji dzieci od noworodka do wieku młodzieńczego bez względu na wolę rodziców. Równie pokrętnie autorzy powołują się na Konwencję ONZ o Prawach Dziecka z 1989 r., w której przyznaje się prawo do wolności poszukiwania, otrzymywania i upowszechniania wszelkiego typu informacji i idei, a art. 19 Konwencji zobowiązuje państwa-sygnatariuszy do zapewnienia dzieciom wiedzy umożliwiającej ochronę, między innymi przed wykorzystaniem seksualnym.

W opracowaniu znajdujemy definicje następujących pojęć: płeć, seksualność, zdrowie seksualne, prawa seksualne, edukacja seksualna.

Zatrzymajmy się tylko nad niektórymi. Otóż według autorów „Seksualność stanowi kluczowy aspekt istnienia człowieka w trakcie jego życia i dotyczy płci, tożsamości i ról płciowych, orientacji seksualnej, erotyzmu, przyjemności, intymności oraz prokreacji. Seksualność jest odczuwana i wyrażana w myślach, fantazjach, pragnieniach, wierzeniach, postawach, wartościach, zachowaniach, praktykach, rolach i związkach. Podczas gdy seksualność może obejmować wszystkie te aspekty nie wszystkie one są doświadczane bądź wyrażane. Na seksualność wpływają interakcje pomiędzy czynnikami biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, etycznymi, prawnymi, historycznymi, religijnymi i duchowymi. (…) seksualność jest kluczowym aspektem istnienia człowieka; nie jest ona ograniczona do określonych grup wiekowych (?), jest ściśle związana z płcią, obejmuje różne orientacje seksualne (!) i jest znacznie szerszym pojęciem niż prokreacja”.

Mamy też i nowe pojęcie „prawa seksualne”, które „obejmują prawa człowieka uznane w prawie krajowym, międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka oraz w innych dokumentach dotyczących konsensusów w tym zakresie. Obejmują one prawa wszystkich osób, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy …” Jakby tego było mało, okazuje się, że osławiona Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (IPPF) sformułowała Deklarację Praw Seksualnych.

Rodzice w opracowaniu traktowani są marginalnie. Oto jeden z cytatów dotyczących roli rodziców w tej sprawie: „rodzice, inni członkowie rodziny oraz inne nieformalne źródła są istotne w nauce dotyczącej związków międzyludzkich oraz seksualności, zwłaszcza w przypadku osób młodszych. Należy jednak zaznaczyć, iż w nowoczesnym społeczeństwie tego typu edukacja seksualna jest często niewystarczająca, ponieważ rodzice lub rodzina oraz inne nieformalne źródła często nie mają dostatecznej wiedzy … (…) Ponadto młodzi ludzie, kiedy osiągną dojrzałość płciową, często wolą uczyć się od innych, a nie od rodziców, ponieważ uważają, że są z nimi w zbyt bliskim kontakcie”. A nadto: „…seksualność jest różna u dzieci i osób dorosłych” dlatego „dorośli nie powinni oceniać zachowań dzieci i młodzieży z własnej perspektywy”.

Deklarowane cele

„Edukacja seksualna rozpoczyna się w momencie narodzin” – czytamy w „Standardach”. A jest ona oparta na: prawach człowieka (seksualnych i reprodukcyjnych), równości płci, akceptacji różnorodności, aktualnych sprawdzonych informacjach naukowych. Kto będzie określał, które informacje są „sprawdzone” autorzy dyskretnie przemilczają.

W tak pojętej edukacji „Standardy” deklarują m.in. „osiągnięcie społecznego klimatu tolerancji, otwartości i szacunku w odniesieniu do seksualności, różnych stylów życia, postaw i wartości”. Poza tym chodzi o „umożliwienie zdobycia odpowiednich informacji o fizycznych, kognitywnych, społecznych, emocjonalnych i kulturowych aspektach seksualności, antykoncepcji, zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową i HIV, a także wymuszeniach seksualnych”.

Nihil novi

W całym dokumencie nie istnieje słowa takie jak moralność, wierność, czystość, cnota, szacunek dla rodziców. WHO w omawianym opracowaniu, a właściwie instrukcji, propaguje relatywizm wobec wszelkich kultur, religii i praw. Ale to nic nowego. „Jeśli chcemy powołać światowy rząd, musimy usunąć z umysłów ludzi pojęcie indywidualizmu, wykorzenić lojalność wobec tradycji rodzinnej, patriotyzmu, religijnych dogmatów” – mówił przed laty George Brock Chisholm, kanadyjski psychiatra, pierwszy dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. „Jeśli oczekujemy zmian w ludzkich zachowaniach, niezbędna jest ponowna interpretacja pojęć dobra i zła, które są dzisiaj podstawą w edukacji dzieci”.

Dla Chisholma moralność była „psychologicznym zaburzeniem”. Rodzinę nazywał „rozsadnikiem nacjonalizmów i uprzedzeń”. Zaś „największe zagrożenie dla ludzkości” stanowiły według niego osoby „ślepo podążające za naukami swoich ojców i matek”. Cytat z Chisholma mógłby stanowić motto do „Standardów”. Ale to nie wszystko. W następnym odcinku omówimy „Matrycę edukacji seksualnej”, stanowiącej integralną część dokumentu. „Skandal” to byłoby określenie o wiele za łagodne.

CDN

Zbigniew Lipiński
http://sol.myslpolska.pl

Komentarze 44 to “Zbrodnia na polskich dzieciach (1)”

 1. rafal said

  Urodzilem sie w 1975-pamietam bajki puszczane w czasie swiat wielkiej nocy i bozego narodzenia.lata80.disney,bajki radzieckie,polskie seriale i polskie kreskowki.przepiekne.dorastalem na przelomie lat 80-90’nie potzrboalem zadnej edukacji seksauanej.czytalem duzo,rozmawialem z rodzicami.uwielbiam prawdziwe porzadne kobiety,zdrowy,przepelniony erotyka sex.uwazam sie za oszoloma,zacofanca,homofoba,ksenofoba itp ciemnogrodzianina.

 2. AlexSailor said

  @Rafal

  Człowieku! O czym Pan piszesz??
  Chce Pan polemizować z poglądami i dążeniami przedstawionymi w artykule???
  Równie dobrze mógłby Pan nawracać diabła.

  Nie ma co dyskutować.
  Nie chcemy tego diabelstwa, a za same takie pomysły, nie mówiąc o ich wprowadzaniu żądamy kary głównej po przeprowadzeniu krótkiego procesu.
  Kary głównej zawartej w prawie naturalnym oczywiście, a jak już się nie da to chociaż w kodeksie karnym.

  KONIEC DYSKUSJI
  Diabła Pan nie nawrócisz.

  Piszę w ten sposób, bo zaprezentował Pan kardynalny (podstawowy) błąd (usterkę) myślenia Polaków.
  Mierzenie innych swoją miarą.
  Polacy, katolicy szerzej, zwracają uwagę na argument, prawdę, wnioskowanie logiczne, skutki doświadczenia.
  Ale to nie znaczy, że w innych cywilizacjach i systemach wartości jest tak samo.
  Często zamiast argumentów i prawdy, jest zasada „nasze ma być na wierzchu”.
  Nie liczy się nic tylko interes, w najlepszym przypadku cel, do jakiego się dąży.

  Dlatego w kontaktach, starciach z innymi cywilizacjami i systemami wartości nie ma sensu dyskusja, argumenty, prawda obiektywna (która dla części z nich nie istnieje).
  Przekonywać, to można Polaków, katolików, może jeszcze chrześcijan.
  Czy jednak w tym przypadku trzeba przekonywać nas do czegokolwiek poza wielkością, rodzajem i sposobem zasądzenia oraz wymierzenia kary demoralizatorom??????????????

  Dla porządku przypomnę, że w USA za kradzież konia karano śmiercią.
  A tu mamy coś więcej niż kradzież konia.
  To jest kradzież dzieci i ich zniszczenie przez czynienie niewolnikami.

 3. Jan said

  Ad.1
  Dobrodziejstwa demokracji po ”odzyskaniu wolności” są takie, że lata o których Pan wspomina i wcześniejsze trochę jawią się jako prawie modelowe. Przynajmniej dzieci nik nie gorszył. Nie przyjeżdżali panowie pedofile na gościnne występy.
  Biada gorszycielom maluczkich, jak zapewnił Pan Jezus.

 4. Boryna said

  Deprawacja moralna młodziezy jest istotnym celem żydowskiej tzw. szkoły frankfurckiej i nowej lewicy.Przez uporczywe sianie rozwiązłości obyczajowej chcą oni zniszczyć rodzinę,doprowadzić do depopulacji, sprowadzic zachowanie człowieka do poziomu zwierząt, zniszczyć ideały i hart ducha oraz unicestwić cywilizjację chrześciajńską. Nie można na to pozwolić.

 5. rafal said

  Nie mozna pozwolic-wiec co mamy zobic?

 6. Sowa said

  Dokument źródłowy:

  Click to access WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.pdf

  A o samej konferencji – mało. Na stronie MEN tylko sucha wzmianka
  http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4759%3Akalendarz-ministrow-22-28-kwietnia-2013-r&catid=295%3Akalendarz-spotka-zewntrznych&Itemid=389

  Na stronie PAN – nic. Zupełnie nic.Nic dziwnego, skoro niejaka Wanda Nowicka wykłada w szkole Gender Mainstreamingu w PAN. Szambo.

  Poza tym:
  http://blog.pro-life.pl/konferencja-pan-na-temat-standardow-edukacji-seksualnej-w-europie/

 7. Tusia said

  Ad3 100/100.http://historia.newsweek.pl/akcja-hiacynt–jak-general-kiszczak-z-gejami-walczyl,86878,1,1.html

  I akurat miał rację.
  Admin

 8. Ad. 5

  Jeśli pedofil przyjedzie do waszej miejscowości na jakieś spotkania zaproszony przez „liberalną i lewicową młodzież”, jeśli przyjedzie taki urzędnik unijny, jeśli przyjedzie autorytet moralny znany ze swoich poglądów na deprawację młodzieży to nie dopuścić go do szkoły, ani żadnego urzędu kultury. Blokować, zastosować pobicie, obrzucić trzydziestodniowymi jajami, zbluzgać najohydniej w świecie, dziecko zwolnić ze szkoły na taki dzień mówiąc, że jest chore.
  Nie napiszę, aby takiego osobnika wyciągnąć w zaułek i zamordować, bo chociaż bym takiego pedofila poćwiartował szaszką, to mają na mnie wystarczająco dużo i sobie nie będę dokładał nawoływania do zabójstw 😉

 9. rafal said

  Zaplacisz za mnie kolegium?albo pojdziesz siedziec?nie ma sprawy,zrobie z takim porzadek jak przyedzie do mojej miejscowosci.

 10. rafal said

  Bo raczej na przychylosc oraz obrone tlumu nie licze.tlum nie mysli.

 11. Marucha said

  Pamiętajcie!
  Używajcie tego w dyskusji!
  Te skurwysyny spod ciemnej gwiazdy, które chcą nauczać seksu wasze dzieci, nawet te przedszkolne – to zwykłe PEDOFILSKIE ŚCIERWA.
  Tych zbuków trzeba KARAĆ, Najlepiej wsadzając do więzienia razem z pospolitymi kryminalistami.
  Molestowanie seksualne nieletnich przy pomocy słów, obrazów czy w jakikolwiek inny sposób jest KARALNE.
  Nie ma znaczenia, czy zbuki nazwą sami siebie „wychowawcami seksualnymi”, „instruktorami” czy „nauczycielami”. Są zboczeńcami z wyjątkowo plugawej kategorii: PEDOFILE.

 12. rafal said

  Trzeba jak w symetrii-robic tygrysy za leb!!!!!!

 13. Griszka said

  WHO jest najwyraźniej elementem siatki pedofilskiej.
  Najlepiej jakby poznać konkretne imiona i nazwiska, które stoją za takimi makabrycznymi deklaracjami. Włącznie z adresami domowymi.

 14. Radosław37 said

  Czy na balach studniówkowych w 2014 roku, będzie można tańczyć z osobą tej samej płci? Słyszałem, że jest taki projekt.

 15. JO said

  Musi Polacy sie Krew.

 16. JO said

  Polac…

 17. mironik said

  re1. jak urodzony trochę wcześniej, chyba niezupełnie tak było, bo zwyczajnie puszczali pornola lekcji biologii, w 5 ? klasie podstawówki?, nie wiem dokładnie bo sobie darowałem, ale prymusi i dziewczęta zwłaszcza to bywali w szoku.

 18. CzemuTybet said

  Powiedział abba Antoni: Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc: „Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”

 19. Ad. 9
  Jeśli ktoś zamorduje jakąś wyjątkowo perfidną pedofilską gnidę to z chęcią wezmę winę na siebie i odsiedzę ile trzeba. Mogę nawet dokonać samospalenia, byle by zmieść to tatałajstwo z powierzchni ziemi. Dulce et decorum est pro patria mori.

 20. Zerohero said

  Do 13 roku życia „te sprawy” dla mnie nie istniały, nie interesowały mnie. Rodzice mi wcześniej powiedzieli co i jak, bo jednak nie wypada, że dziecko nie wiedziało skąd się biorą dzieci. Później sam sie trochę pointeresowałem 🙂

  W zasadzie nie jest to jakaś suer rozbudowana wiedza. Jeśli ktoś chce z tego robić super rozbudowany dział w systemie edukacji, to ma tylko jeden cel: indoktrynację. Indoktrynacja działa przez powtarzanie.

  Przyznam, że daleko mi np. do takiego Pana JO, np. nie łącze w sposób nierozerwalny seksu z prokreacją. To co jednak ONI wyprawiają to jest totalne przegięcie. Tych bydlaków trzeba powystrzelać, oni z luzkości chcą zrobić gówno.

 21. Zerohero said

  Re 19, Robertgrunholz

  Jeśli dokona Pan samospalenia w proteście przeciw „reżimowi” Putina, to dowie się cała ludzkość, Hollywood nakręci film, PIS nazwie jakieś rondo Pańkim imieniem.

  Ale w TEJ sprawie nie liczyłbym na rozgłos. Nie warto. Lepiej spalić samochód jakiemuś „edukatorowi” promującemu zabawę siusiakiem małego dziecka. I w sumie to też może być użyte przeciw nam. Trzeba rozwagi i pomysłowości.

 22. Ad. 20

  Zależy kto by miał mnie zagrać 😉

  W proteście przeciwko rządom w Polsce dokonano już nie jednego samospalenia, taka sytuacja miała miejsce już bodajże trzy razy w ciągu ostatnich dwóch lat. Uważam też zatem, że lepiej byłoby się wyspowiadać, a potem poczekać na jakieś spotkanie np. Bilderbergów. Wtedy wystarczy samochód, a w nim bomba o sile, która zniszczy cały budynek pod którym nad zatrzymają. Cudowne…

 23. Niestety to tylko marzenia. Pozostaje nam pisać w internecie…

 24. JO said

  ad.21. Wykonanie wyroku na Mordercy jest naszym obowiazkiem , jednak na rowni z nim a nawet moralnie wiekszym jest budowanie srodowiska Katolickiego, ktore z racji swojego istnienia nie pozwoli na gniezdzenie sie takich Mordercow w nim samym.

  Za PRL musialo dojsc do czegos niespotykanego w historii Polski, gdzie srodowisko Katolickie dopuscilo do przejecia wladzy przez Progresistow, Rewolucjonistow jak Wojtyla I to w sposob niemalze niezauwazony. Ja musiala byc przesiaknieta formacja Biskupia ideami Rewolucyjnymi – Modernistycznymi skoro Wojtyla mial miejsce bedac Chroniony przez caly okres swojego Zycia a nawet kariery jako Ksiadz.

  Historycy oraz Prawnicy maja pole do popisu w nowozytnej historii PRL w tym Bis czy Calej Polski. Potrzebujemy wiecej Dariuszow Ratajczakow, by poznac prawdziwa historie do konca, ktora jest coraz bardziej niszczona , zmieniana by zmieniajac o niej informacje zmienic lub zniszczyc NAS

 25. JO said

  Uwazam, ze powinnismy brac przyklad z Naszych Przodkow I Historii. Powinnismy Dokonywac Osadow I Wykonywac Wyroki jak to bylo za okupacji w tym samym czasie prowadzic podziemne nauczanie, podziemne Uniwersytety jakim jest Gajowka, tworzac Podziemne Panstwo z Podziemnym Narodem….Podziemny Kosciol….Krolestwo Polskie. Bedziemy , juz jestesmy traktowani jak przestepcy a nawet terrorysci ale to tylko potwierdza sluszna regule.
  Nigdy nie powinnismy zagnac sie do kolejnego Powstania czy w formie zbrojnej czy „solidarnosciowej-kolorowej rewolucji”.

  Nasza walka musi byc obliczona na Setki Lat w Przod a moze I wiecej, tak jak Zydomasoneria oblicza czas swego zwyciestwa daleko mierzac przyszlosc I w niej wydarzenia.

  Trwanie jest naszym teraz celem rozbudowujac ilosc Polakow tak poprzez rozbudzanie samoswiadomosci w tym Wiary jak I Budowanie RODZIN wielodzietnych Katolickich.

  Wykonywanie Wyrokuw to w tym odseparowanie tych gnid malych , ktore sluza unym, np majac policjanta w Rodzinie – nalezy go odseparowac….

 26. Tu akurat pan JO ma sporo racji. Z punktu widzenia polskich niepodległościowców, jedyne co można robić to tworzenie Podziemnego Państwa Polskiego. Tworzyć w tajemnicy własne szkoły i uniwersytety, namawiać „naszych” lekarzy by wypisywali nam fałszywe zaświadczenia o przyjętych szczepieniach, stworzyć projekt Konstytucji, dekretów, oraz ustaw i całą linią programową. Musiałby też powstać równoległy Rząd i Sądy, które wydawałyby wyroki śmierci na zdrajcach Narodu Polskiego. Wystarczy karteczka z imieniem, nazwiskiem i adresem. Oficjalne przeczytanie wyroku, dwóch trzyma za ręce, trzeci podstawia stołek i zarzuca sznur przez żyrandol.
  Nie potrzeba by było nawet żadnych ogromnych sum pieniędzy. Po prostu brakuje do tego zadania odpowiednich ludzi.

 27. JO said

  ad.25. Tak wlasnie. By powstalo takie Panstwo , musi byc odrodzona Elita , bo to ona Panstwo Tworzy a nie motloch, ktory jest produkowany dzis na Olbrzymia skale – patrz wklejony przeze mnie list 17 latki.

  Takie Panstwo musi dzialac w sposob miedzynarodowy, zorganizowany.

  Celem panstwa jest Przechowywanie Swietego Magisterium I Zywej Tkanki Narodowej Ochrona, czyli tylko tych ludzi, ktorzy sa Katolikami – Ortodoksami – NARODEM

  Rola Panstwa nie moze byc Nawracanie , bo to rola Kosciola. Panstwo podziemne musi zadbac o NAROD a bedac nierozdzielone od Kosciola – musi zadbac o bezpieczenstwo Sw Magisterium.

  Takich Osrodkow jak Bractwa Szkoly powinny powstawac w Panstwie podziemnym. Dzieci uczeszczajace do zwyklej szkoly musza miec Szkole PRAWDZIWA a w niej uczyc sie Trwac, rozpoznawac Zlo, byc jak szpieg juz od dziecka, umiec milczec, umiec Trwac wiedzac, ze w Unych szkole jest tylko Chwile….

 28. JO said

  Powinnismy budowac mozliwosci ewakuacji ludzi a nawet rodzin poza Unie Europejska a w tym powinnismy prosic Bialorus o Pomoc, by przyjmowala Naszych Uchodzcow. Tam powinnismy rowniez budowac nasze zaplecze , tam I w Rosji powinnismy szukac wsparcia…

 29. Ad. 26 i 27

  Elita nie odrodzi się szybko. Musi być odpowiednio wyedukowana i wychowana, a kiedy ktoś puszcza dzieci do szkół w Polsce w 99% wypadków niszczy swoje potomstwo psychicznie, przy okazji też zaprzepaszczając szansę na uwolnienie się spod jarzma wroga. Takie dzieci uczone w Podziemiu muszą nie tylko być nauczone milczeć, ale wykazywać daleko idącą nieufność do wszystkich poza ich własną rodziną i rodziny przyjaciółmi. Spoufalający się z nimi nauczyciel nie może uzyskać ich zaufania.

  Moim zdaniem myli się jednak Pan odnośnie tego, że powinniśmy uciekać. Ucieczka to rozwiązanie ostateczne, kiedy już taka Podziemna zorganizowana społeczność nie byłaby w stanie zapewnić jakiejś rodzinie godziwej pracy po znajomości, albo chociaż pomóc jej z mieszkaniem, jedzeniem i rachunkami. Nasze ośrodki zagraniczne powinny przyjmować ludzi w najgorszej sytuacji materialnej niezdolne do działalności na rzecz Ruchu Odbudowy.

  Struktura już jakaś jest np. Obóz Wielkiej Polski Romana Dmowskiego, bardzo aktywny wśród Polaków mieszkających za granicą.

 30. Błysk said

  Program ,który był przedstawiony na konferencji w PAN- ie jest jawnym niszczeniem katolicyzmu i Polski . Ale mam wątpliwości czy akurat osoby w rodzaju panów Piłki ,Marka Jurka / o Robaczewskim nie wspomnę ,bo to nie co ina para kaloszy/ maja prawo protestować niby w obronie zagrożonych wartości narodu. Mogli to czynić w ZCHN-ie ,czego nie robili ,tylko współpracowali z żydowską Unią Demokratyczną.

 31. Glos z Nikad said

  P.Alex (#2): W USA zamordowanie Indianina bwalo nagradzane. Skalpowanie w formie jaka znamy wprowadzili kolonisci. Niefortunny przyklad z prawem karzacym za kradziez konia, choc obyczaj byl ze wszech miar sluszny, jako ze bez konia na stepie czy pustyni sie umieralo.

  Jesli chodzi o meritum sprawy, to wyglada, ze sytuacja wkroczyla w faze zmian nieodrwacalnych. Stare Pisma (wlaczajac ksiege Enocha) powiadaja, ze wynaturzenie konczylo sie zawsze kataklizmem. Mozemy spokojnie usiasc i czekac na koniec swiata, ktory ludzkosc sama sobie przygotowawszy, wdrozy.

  Koniec ludzkosci juz sie zaczal poprzez powszechna indoktrynacje przeciw Naturze. Normalni stali sie juz nienormalnymi (oszolomy, wyksztalciuchy, et al).

  Nawet bym do tego nie mieszal religii, by nie lac wody na mlyn antyteisycznym srodowiskom.

  I tyle.

 32. Nemo said

  Ad.29

  „Struktura już jakaś jest np. Obóz Wielkiej Polski Romana Dmowskiego, bardzo aktywny wśród Polaków mieszkających za granicą.”

  Potwierdzam.Ciekawy temat nam się rozwinął.Nie tak dawno rozmawialiśmy ze szwagrem o tym,że przyjdzie nam zejść do podziemia. Pozdrawiam wszystkich.

 33. marta15 said

  „Jeśli chcemy powołać światowy rząd, musimy usunąć z umysłów ludzi pojęcie indywidualizmu, wykorzenić lojalność wobec tradycji rodzinnej, patriotyzmu, religijnych dogmatów” – mówił przed laty George Brock Chisholm, kanadyjski psychiatra, pierwszy dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.
  „Jeśli oczekujemy zmian w ludzkich zachowaniach, niezbędna jest ponowna interpretacja pojęć dobra i zła, które są dzisiaj podstawą w edukacji dzieci”
  Szkoly publiczne, na calym swiecie, zajmuja sie NIE wychowywanem , nauczeniem dzieci czym jest dobro, prawda, sprawiedliwosc etc., ALE aktywna demoralizacja i „nauka” tolerancji czyli przywolenia na kazde zlo I dewiacje , oraz tzw. relatywizmu moralnego. Za publiczn pieniadze , uzyskane z pieniedzy obywateli/podatnikow ucza dzieci ze nie ma prawdy obiektywnej, za kazda opinia ma sens, ze wszystko jest wzgledne itd, itp.
  Na sile doprowadzaja do demoralizajci mlodego pokolenia pod pretekstem „oswicenia sekualnego”. Jest to dzialanie ze wszech miar demoniczne, szatanskie I anty-ludzkie.
  Chca oni zdegradowac ludzi do pozycji bydlat ktore bezmyslne maja tylko myslec o kopulacji , zarciu i durnowatej rozrywce.

 34. Nemo said

  @marta15

  „Chca oni zdegradowac ludzi do pozycji bydlat ktore bezmyslne maja tylko myslec o kopulacji , zarciu i durnowatej rozrywce.”

  Znakomicie ów tręd ukazują amerykańskie sitcomy 🙂

 35. marta15 said

  ad 34 telewizji od wielu lat juz nie ogladam. I zupelnie, ale to zupelnie tego nie zaluje, ani mi jej nie brakuje.
  Polecam jako znakomita odtrutke na , wyprane z myslenia przez medialne presstytuki , glowy.

 36. marta15 said

  wileu nie widzi jeszcze bardziej perfidnej zbrodnii, jaka sie odkonuje na naszych sumieniach za posrednictwem demonicznej sekty watykasnkiej powstalej w celu wyniszczenia prawdziwego KK i prawdziwej wiary.
  Miliony zaczadzonych durniow nie widzi lub udaje , ze nie widzi jak sekta perfidnie, celowo , sprawnie wyniszcza katolicka wiare i moralnosc. Ale …najciemnje jest pod latarnia.
  Tu kolejny, milionowy przyklad na to ze to co pisze jest prawda. Ale durniow i tak nic nie przekona.
  Duren bedzie pokornie szedl na powrozie do bram piekiel. Bo sekta go tam prowadzi.
  Watykanskie radio zachwala wyjatkowo perfidny pedofilsko–pornograficzny film o „milosci” dwoch lesbijek, ktory dostal nagrode na demoncziznym festiwalu w Cannaes.

  http://traditioninaction.org/movies/019_Blue.htm

 37. Aguirre said

  Dlatego powinno się rozpieprzyć MEN i powrócić do prywatnego lub przyklasztornego szkolnictwa. Bandyci za nasze pieniądze chcą niszczyć nasze dzieci. Proponuję się zbroić i jak te k… to wprowadzą to z chłopcami narodowcami wyjść na ulicę i nakopać im do dupy. Policja będzie po naszej stronie przecież oni też mają rodziny i dzieci.

 38. marta15 said

  a tu znowu pelna radosci wiadomosoc dla kato-lemingow.”Ich ” papiez, ktory celowo i z premedytacja, wprowadzil cale kohorty pedofilow, sodomitow I innej masci dewiatnow do Koscila bedzie „kanonizowany”. I dirnie znou beda piac z zachwytu I pomniko nowe wystawaic temu ktory z zapalem niszczyl Tradycyjny KK, twiedzil ze wszystkie religie zasluguja na szacunke bo zawieraja ‚zalazki” prawdy, odwiedzl synagogi, dostawal honorowe medale od masonow I mial gdzies gleboko Prawdzwie naucznie KK.
  http://www.fronda.pl/a/kanonizacja-jana-pawla-ii-w-pazdzierniku,28655.html

 39. marta15 said

  tu kolejny dowd na szatanskowsc skety watykasnkiej. Finasowuaj oni ne tylko antykoncepcje ale I aborcje.
  „..A spokesman for the Archdiocese of New York has admitted that his archdiocese was indirectly funding abortions and birth control, despite his publicized fight against the health care law’s birth control provisions, according to the New York Times.

  The Archdiocese gave acknowledgment in 2012 that some of its local Catholic institutions offer insurance plans that include payment for contraceptive drugs.
  However, this is the first time that it has admitted that some of the plans FUND ABORTIONS….”.

  http://spectator.org/blog/2013/05/28/dolan-admits-to-archdiocese-ab

  „…But even as Cardinal Dolan insists that requiring some religiously affiliated employers to pay for contraception services would be an unprecedented, and intolerable, government intrusion on religious liberty, the archdiocese he heads has quietly been paying for such coverage, albeit reluctantly and indirectly, for thousands of its unionized employees for over a decade….. ”
  http://www.nytimes.com/2013/05/27/nyregion/new-york-archdiocese-reluctantly-paying-for-birth-control.html?pagewanted=all&_r=2&

 40. Nemo said

  Ad.35

  Ja też nie oglądam tv.pani Marto,to tylko ten mój czarny humor.

 41. marta15 said

  ad 40 I dobrze ze pan nie oglada. Tak trzymac.
  Przyznam ze prawie nie znam ludzi, ktorzy nie ogladaja tego bezwzglednego odmozdzacza lepetyn I samodzielnego myslenia, czyli TV. Obecnie mass media sa zdalnie sterowana tuba rozmaitej masci masonow, ateistow, liberalow, etc.
  ktorych celem jest dalsze, calkowite zniewolenie I tak juz zniewolnych mas.
  Nie widze absolutnei zadnej korzysci, zadnego celu , zadnej przyjemsnci w ogladaniu tej skorumpowanej propagandy.

 42. Nemo said

  Ad.42

  Podejrzewam,że większość ludzi z pośród tych,którzy przejrzeli na oczy,którzy wiedzą co się na prawdę dzieje na świecie,nie ogląda tv. Jakiś czas temu,by sprawdzić siłę moich nerwów,włączyłem”fakty” w tvn-e.Wytrzymałem z pięć minut.

 43. Miłek said

  Ad. 39 Pani Marto:
  A response, from the lawyers at the Canon Law Centre: „…………In light of these principles, it is clear that while the direct procurement of an abortion is punished with a latae sententiae excommunication as per canon 1398, there is no penal sanction attached to the act of making provision for health care plans which provide abortion (much less that fund contraception)……..”
  http://rorate-caeli.blogspot.com/search?updated-max=2013-05-28T23:59:00Z

 44. kasia`78 said

  Uczono nas w szkole, że mamy trójpodział władzy w Polsce na ustawodawczą, wykonawczą i sadowniczą, okazuje się, że 4ta to massmedia głównego nurtu przekłamujące rzeczywistość, kształtujące „świadomość” baranów, 5ta sanepid – szczepionkowy przymus i gnębienie rodziców którzy nie szczepią, czy raczej nie trują swoich dzieci gównem szczepionkami zwanym, 6ta to banda oszołomów z MEN, które to w imię tfu, kurwa, nauki, odebrało nam – tradycyjnym rodzicom – prawo do choćby referendum i wyrażenia opinii w tej sprawie. Gdzie my i nasza, suwerenów władza? A że są też rodzice myślący niestety inaczej, miałam ostatnio przykład w rozmowie z równolatką, mamą 9latki, która stwierdziła, że teraz edu seksu jest i tak za późno, gdyż dziewczynki wcześniej dojrzewają i córka jej znajomej dostała okres rok wcześniej, niż edukowano o tym w szkole(!!!) Pytam się więc od czego wy jesteście, myślący inaczej rodzice? Żyd będzie wam dzieci edukował? to gratuluję polotu i dobrego samopoczucia. Biologia, dojrzewanie, fizjologia a zachęcanie do jebania się (każdy z każdym, bo to przyjemne) na całe majty bez ograniczeń już noworodków to chyba spore naginanie tudzież przeginanie rzeczywistości, czy mnie coś ominęło? Bo przyznam szczerze, że to ja wśród baranów czuję się baranem, bo beczę inaczej niż oni. Traktują mnie jak przygłupa snującego teorie spiskowe bądź babsztyla bez 5tej klepki. Tak, że faktycznie koniec tej cywilizacji bliski skoro Polak Polakowi wilkiem. Zróbmy to państwo podziemne i polaków – nie-polaków nauczmy prawdziwej Polski albo…

Sorry, the comment form is closed at this time.