Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Niemieckie media: USA organizowały z terytorium Niemiec porwania i tortury

Posted by Marucha w dniu 2013-11-15 (Piątek)

Wal­cząc z ter­ro­ry­zmem, służ­by USA or­ga­ni­zo­wa­ły, dzia­ła­jąc z te­ry­to­rium Nie­miec, po­rwa­nia i tor­tu­ry po­dej­rza­nych osób – po­da­ły dziś nie­miec­kie media. Te­le­wi­zja NDR oraz dzien­nik „Su­ed­deut­sche Ze­itung” za­po­wie­dzia­ły pu­bli­ka­cję ma­te­ria­łów od jutra.

Zadanie budowy więzień przeznaczonych do torturowania otrzymała baza CIA we Frankfurcie nad Menem (Fot. AFP)

Ame­ry­kań­ska Se­cret Se­rvi­ce oraz mi­ni­ster­stwo bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go USA za­trzy­my­wa­ły na nie­miec­kich lot­ni­skach po­dej­rza­nych o ter­ro­ryzm – po­in­for­mo­wał nie­miec­ki dzien­ni­karz John Goetz.

Agen­ci in­wi­gi­lo­wa­li na po­le­ce­nie USA osoby ubie­ga­ją­ce się o azyl i zbie­ra­li in­for­ma­cje, które mogły mieć zna­cze­nie w wy­zna­cza­niu celów ata­ków bez­za­ło­go­wych sa­mo­lo­tów – dro­nów. Za­da­nie bu­do­wy wię­zień prze­zna­czo­nych do tor­tu­ro­wa­nia (więź­niów) otrzy­ma­ła baza CIA we Frank­fur­cie nad Menem.

Jak po­wie­dział Goetz, in­for­ma­cje po­cho­dzą od in­for­ma­to­rów z USA oraz są wy­ni­kiem po­szu­ki­wań w ame­ry­kań­skich ban­kach in­for­ma­cji. – Eme­ry­to­wa­ni funk­cjo­na­riu­sze ame­ry­kań­skich służb bez­pie­czeń­stwa są bar­dzo roz­mow­ni – po­wie­dział dzien­ni­karz „Su­edeut­sche Ze­itung”. Goetz to­wa­rzy­szył po­sło­wi nie­miec­kich Zie­lo­nych Han­so­wi-Chri­stia­no­wi Stro­ebe­le w nie­daw­nym spo­tka­niu z byłym pra­cow­ni­kiem ame­ry­kań­skich służb wy­wia­dow­czych Edwar­dem Snow­de­nem w Mo­skwie.

Obie re­dak­cje za­po­wie­dzia­ły, że jutro roz­pocz­ną pu­bli­ka­cję ma­te­ria­łów o dzia­łal­no­ści służb USA za­ty­tu­ło­wa­nych „Tajna wojna”.

(MB)
http://wiadomosci.onet.pl

Co tam CIA… wy jeszcze nie wiecie, co wyprawia rosyjskie FSB!
Skąd wiemy, że FSB coś wyprawia?
Stąd, że starannie się maskuje i nic jej nie można udowodnić. Jakby miała czyste ręce, to by się nie maskowała.
Admin

Komentarze 2 do “Niemieckie media: USA organizowały z terytorium Niemiec porwania i tortury”

 1. AlexSailor said

  @Admin.

  To coś jak z iracką bronią chemiczną i nuklearną, której wszyscy poszukiwali przez lata.
  Aż w końcu wielki amerykański mąż stanu, Zbigniew Brzeziński, który ze względu na imię i nazwisko, przez Polaków uważany jak za w jakiś sposób związanym z Polską, stwierdził, że:

  „Iracka broń chemiczna została ukryta w miejscach niemożliwych do wykrycia”.

  Skoro niemożliwych, no to nie można jej znaleźć, co jest oczywiste.

 2. biscoter said

  Widać Niemcy maja nadal za złe Obamie, ze podsluchiwal im telefony Merkel. Nie przeproszono ich za to, nie wynagrodzono krzywd w sposob zadowalajacy, wiec Merkel zaczela wyciagac haki. Jesli wojna na haki potrwa dluzej, to mozemy sie jeszcze wielu bardzo ciekawych rzeczy dowiedziec.

Sorry, the comment form is closed at this time.