Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  W ostanią niedzielę… o Wolne tematy (24 – …
  Boydar o Wolne tematy (24 – …
  Greg o Wolne tematy (24 – …
  Yagiel o Wolne tematy (24 – …
  Znowóż KATASTROFA ko… o Wolne tematy (24 – …
  zagłoba sum o USA nastawiają przeciwko sobie…
  revers o Wolne tematy (24 – …
  zprowincji o Zanim padną salwy
  Liwiusz o Zielone ludziki
  Lily o Wolne tematy (24 – …
  Dang o Chiny, Rosja, świat. Rok …
  miś puchatek o Zielone ludziki
  matirani o Wolne tematy (24 – …
  Leo o Zielone ludziki
  sudbina Srba o Jak rosyjska ropa umknęła…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Archive for 4 grudnia, 2013

Tylicz i jego mofeta – bulgot kosmicznej wody

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Kie­dyś Łem­ko­wie prze­ko­ny­wa­li, że pod Ty­li­czem czuć od­dech pie­kła. Kilka wie­ków póź­niej owe dia­bel­skie wy­zie­wy miały pomóc So­wie­tom w wy­gra­niu ko­smicz­ne­go wy­ści­gu z Ame­ry­ka­na­mi. Ale o tym wie­dzie­li nie­licz­ni, bo pro­jekt był ob­ję­ty naj­ści­ślej­szą ta­jem­ni­cą…

W nie­wiel­kiej roz­pa­dli­nie ujęta w kilka krę­gów woda bul­go­cze, świsz­cze, dyszy. Jej po­wierzch­nia pęcz­nie­je od bąbli, które pę­ka­ją jeden po dru­gim. Obok, na drew­nia­nym ta­ra­sie, grupa tu­ry­stów po­dzi­wia nie­zwy­kłe wi­do­wi­sko. Oto mo­fe­ta – ponoć jedna z naj­oka­zal­szych w Eu­ro­pie. Znaj­du­je się za­le­d­wie kilka minut spa­ce­rem od cen­trum Ty­li­cza w Ma­ło­pol­sce.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 4 Komentarze »

Czy Europejczycy są antysemitami?

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Na­si­le­nie an­ty­se­mi­ty­zmu znacz­nie różni się po­mię­dzy kra­ja­mi. O naj­wyż­szym jego po­zio­mie do­no­szą Żydzi z Wę­gier, Bel­gii i Fran­cji, i pra­wie po­ło­wa roz­wa­ża z tego po­wo­du emi­gra­cję.

[Ależ nie kończcie na „rozważaniach” – realizujcie wasze plany! – admin]

Opu­bli­ko­wa­nie przez Agen­cję Praw Pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej ra­por­tu „Dys­kry­mi­na­cja i zbrod­nie nie­na­wi­ści prze­ciw­ko Żydom w kra­jach człon­kow­skich Unii: do­świad­cze­nia i per­cep­cja an­ty­se­mi­ty­zmu” po­wi­nien sta­no­wić oka­zję do głęb­szej re­flek­sji wśród wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest te­ma­ty­ka walki z uprze­dze­nia­mi. Wspo­mnia­ny ra­port, opar­ty na ba­da­niu son­da­żo­wym wśród Żydów w ośmiu kra­jach Unii, ofe­ru­je naj­szer­szy jak dotąd w Eu­ro­pie prze­gląd prze­ja­wów an­ty­se­mi­ty­zmu.

Już pierw­sze dane są wy­star­cza­ją­co nie­po­ko­ją­ce: 66 proc. re­spon­den­tów uważa an­ty­se­mi­tyzm za po­waż­ny pro­blem, zaś 76 proc. od­czu­ło, że w ciągu ostat­nich pię­ciu lat sy­tu­acja ule­gła po­gor­sze­niu. Po­nad­to w ciągu 12 mie­się­cy po­prze­dza­ją­cych son­daż, 21 proc. do­świad­czy­ło in­cy­den­tu an­ty­se­mic­kie­go. Fakt, że tylko 2 proc. ba­da­nych padło ofia­rą prze­mo­cy fi­zycz­nej nie zmie­nia faktu, że obe­lży­wy język i groź­by wer­bal­ne także wy­rzą­dza­ją krzyw­dę.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 66 Komentarzy »

Klasa idiotyczna, a nie polityczna

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Klasa idiotyczna, czy klasa agenturalna? – admin.

Historia lubi się powtarzać, Lech Kaczyński dla walki z Rosją poleciał do stolicy Gruzji – Tbilisi, zaś jego brat dla tych samych dokładnie celów udał się na Ukrainę, do Kijowa. Po raz kolejny też Kaczyński stał się dla naczelnego „Gazety Wyborczej” polskim patriotą, osobą godną najwyższych pochwał.

Ilekroć lider PiS-u zaatakuje Rosję, bo bezprzykładne angażowanie się przedstawicieli polskiej klasy politycznej w wewnętrzne sprawy Ukrainy, jest faktycznie wymierzone w Rosję, tyle też razy może liczyć na pochwały Michnika. Widać, że swoiście pojmowany polski interes narodowy, polegający na wzniecaniu kolejnych punktów zapalnych w stosunkach polsko-rosyjskich, jest silniejszy niż bieżące animozje dawnych towarzyszy z KOR-u. Obaj po raz kolejny okazali się na odcinku rosyjskim pojętnymi uczniami Jerzego Giedroycia, który niepodległość Polski uzależniał od istnienia niezależnej (ale tylko od Rosji) Ukrainy. Dziś gwarantem „niezależności” Ukrainy ma być Unia Europejska, jutro zapewne usłyszymy także o jej członkostwie w NATO.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 27 Komentarzy »

W najbliższy piątek PO-PSL wywłaszczy z oszczędności 16 mln Polaków. Gra idzie o setki miliardów złotych!

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Koalicja PO-PSL chce, aby projekt nowelizacji ustawy o OFE – będący w istocie największą nacjonalizacją od czasu zakończenia II wojny światowej – przeszedł przez Sejm w ekspresowym tempie. Sprawnie przeprowadzony skok na miliardy złotych zgromadzone w OFE jest rządowi Tuska potrzebny jak tlen. Wszystko przez potężne długi wytworzone w ciągu ostatnich 6 lat, na których spłatę nie ma już pieniędzy.

[To nie jest „nacjonalizacja”. To jest zwykła kradzież. – admin]

Niestety wiele wskazuje na to, że grabież naszych oszczędności stanie się faktem, mimo że przed jej dokonaniem partię Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka przestrzegało wielu ekspertów i instytucji. Przypomnijmy: Komisja Nadzoru Finansowego publicznie ostrzegała, że jeśli zmiany proponowane przez rząd Tuska wejdą w życie, to OFE zostaną przymusowo przekształcone w agresywne fundusze akcji. Wiąże się z tym potężne ryzyko utraty całego kapitału przy pierwszej większej bessie na rynku akcji.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 41 Komentarzy »

Papieskie twitty

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Od samego początku podchodziłem z wielkim sceptycyzmem do pomysłu podłączenia się papieża Franciszka do Twittera. Niestety, w miarę upływu czasu mój sceptycyzm zmienił się w dezaprobatę.

Cóż bowiem można przekazać światu za pomocą 140 znaków, czyli  mniej, niż w standardowym SMS-ie? Otóż można przekazać prawie wyłącznie hasła, rzeczy ocierające się o granicę trywialności: „Chorobę należy wyleczyć, aby być zdrowym, czego i Wam życzę”.

Popatrzmy na ostatni „twitt” Franciszka:

„Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjaźni z Jezusem. Nie bójcie się pozwolić Panu was kochać”.

Co to znaczy „pozwolić się kochać” Jezusowi? Czy na tym ma polegać wiara katolicka – na biernym, łaskawie udzielonym Jezusowi przyzwoleniu na kochanie nas? A co poza tym? Róbta, co chceta?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 13 Komentarzy »

Gente Armenus, natione Polonus

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

75 lat temu zmarł ks. abp Józef Teofil Teodorowicz, „najwybitniejszy z polskich Ormian”. Gente Armenus, natione Polonus – z pochodzenia Ormianin, z narodowości Polak.

Pochodził z Pokucia. Rodzina przybyła do Rzeczypospolitej w XVII wieku. Studiował prawo i teologię. W 1887 r. przyjął świecenia kapłańskie. Wybitny kaznodzieja, administrator i polityk. Wydawał polskie gazety „Ruch Katolicki” i „Przedświt”. Zaprzyjaźnił się z ks. Adamem Stefanem Sapiehą, późniejszym arcybiskupem krakowskim. Dobrze się rozumieli i szanowali do końca życia.

W roku 1902 został metropolitą katolickoormiańskim we Lwowie.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół/religia | 4 Komentarze »

Kraków: Palikotowa Grodzka ucieka przed narodowcami

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Miał być atrakcją spotkania ze studentami – poseł vel Grodzka. Zapowiedziało się NOP i poseł pomaszerował w siną dal… Ulicą Grodzką (w Krakowie) na Wiejską (w Warszawie).

Parlamentaryzm w całej swojej historii wprowadzał bardzo różne dziwolągi w swoje szeregi, od prostytutek (nie tylko politycznych – to zbyt oczywiste), przez oderwanych od rzeczywistości wariatów, aż po – sięgając bardzo głęboko – Incitatusa, konia Kaliguli.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 5 Komentarzy »

Islandzka policja po raz pierwszy zastrzeliła przestępcę

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Islandzka policja po raz pierwszy w historii kraju przeprowadziła operację zatrzymania przestępcy, w której trakcie podejrzany został zabity.

Bezprecedensowe, według szefa islandzkiej policji Haraldura Johannessena, zdarzenie miało miejsce w stolicy kraju, Reykjaviku. Mężczyzna w średnim wieku z nieznanych powodów otworzył chaotyczny ogień ze strzelby. Podczas zatrzymania stawiał zaciekły opór i strzelał do policjantów. Napastnik został ciężko ranny przez jednego z nich i zmarł w szpitalu.

Johannessen złożył krewnym i bliskim zmarłego kondolencje. Oświadczył także, że kierownictwo policji i jej szeregowi pracownicy ubolewają z powodu zajścia. [sic! – admin]

http://polish.ruvr.ru

Posted in Różne | 27 Komentarzy »

„Wściekłe psy” z OUN

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

„Strzelanina w urzędzie pocztowym”, „Krwawy napad hajdamaków”, „Woźny położył trupem 2 bandytów” – krzyczały tytuły polskiej prasy w pierwszych dniach grudnia 1932 roku.

Proces bojówkarzy OUN oskarżonych o napad na pocztę. Fot. NAC

Istotnie, 30 listopada tego roku w Gródku Jagiellońskim, mieście powiatowym w województwie lwowskim rozegrały się sceny niczym z gangsterskiego filmu. Senną ciszę spokojnej mieściny zakłócił nagle huk strzałów rewolwerowych. Polała się krew. Już wkrótce okazało się, że nie był to zwykły bandycki napad. Brutalnego „skoku” dokonał liczny oddział terrorystów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 26 Komentarzy »

Profil polskiego alkoholika: samotne kobiety i mężczyźni

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Aż 80 proc. dorosłych Polaków spożywa alkohol, a problem z jego nadużywaniem ma 12 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Problem z nadużywaniem alkoholu dotyka znacznie więcej mężczyzn (20,4 proc.) niż kobiet (3,5 proc.). 7,3 proc. Polaków wypija ponad 12 litrów czystego alkoholu rocznie i to na nich przypada aż 46,1 proc. wypijanego w Polsce alkoholu.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 25 Komentarzy »

Śpijcie spokojnie. Pan Jezus tylko udawał.

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

„W Ewangelii Jezus się nie złości, ale udaje oburzenie, gdy uczniowie czegoś nie rozumieją – mówił Ojciec Święty. – Uczniom z Emaus mówi: «Nierozumni i ociężali sercem». Kimś właśnie takim jest ten, kto nie rozumie spraw Bożych.

http://pl.radiovaticana.va/news/2013/11/29/franciszek...

W rzeczywistości Franciszek użył słów włoskich: fa finta, czyli udaje.

Chyba czeka nas korekta Ewangelii. Pojawią się w niej słowa:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. No, chyba, że udaję.

W utworze fantastycznym o nazwie Koran, w surze 4, wersecie 157 można przeczytać, że żydzi „ani nie zabili, ani nie ukrzyżowali Jezusa, posłańca Boża, tylko kogoś innego, kto był tylko do niego podobny”.

A może wtedy Pan Jezus też tylko udawał? Miejmy nadzieję, że papież Franciszek, specjalista od autentycznej interpretacji Koranu (obacz: Radość Ewangelii, N. 253) nam to wyjaśni, w końcu Wielki Post coraz bliżej.

A może, skoro Pan Jezus „udawał”, to Jego Wikariusz też czasem udaje i robi sobie z nas nabiał? No bo w sumie dlaczego nie? Bądźmy konsekwentni. Jeśli Franciszek ma zamiar doprowadzić do sytuacji, że w Kościele wszyscy udają, robią dobre miny do złej gry i nie traktują się poważnie, to jest na najlepszej drodze.

Napisał Dextimus dnia 2.12.13
http://breviarium.blogspot.se

Posted in Kościół/religia | 33 Komentarze »

Wielka manifestacja przeciw „homomałżeństwom” na Tajwanie!

Posted by Marucha w dniu 2013-12-04 (Środa)

Między 200 a 300 tys. osób wzięło udział w gigantycznej manifestacji obrońców rodziny na Tajwanie. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec planów instytucjonalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych.

O sprawie donosi portal Fronda. Uczestnicy demonstracji nieśli transparenty na których widniały napisy: „Chcemy rodziny z mamą i tatą” i „Chrońmy przeszłe pokolenia”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 3 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: