Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Zenon_K o Wolne tematy (09 – …
  Crestone o O tych, którzy się na niemieck…
  Mietek o O tych, którzy się na niemieck…
  Crestone o Rosyjska agencja regulacyjna z…
  CBA o Wolne tematy (09 – …
  Ja o Liczba urodzeń w Polsce najmni…
  Jabo o Nie chcą umierać za pomniki…
  Mietek o O tych, którzy się na niemieck…
  UZA o Nie chcą umierać za pomniki…
  plausi o Nowa ustawa psychiatryczna. Ka…
  Listwa o Nowa ustawa psychiatryczna. Ka…
  Liwiusz o Rosyjska agencja regulacyjna z…
  prostopopolsku o Nie chcą umierać za pomniki…
  Marucha o Liczba urodzeń w Polsce najmni…
  Ramirez o O tych, którzy się na niemieck…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Wydano rozkaz rozpoczęcia szturmu na kijowskie merostwo

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Funkcjonariusze ukraińskich organów porządku publicznego otrzymali rozkaz uwolnienia kijowskiego merostwa i stołecznego Domu Związków Zawodowych z rąk demonstrantów – donosi agencja LIGABiznesInform.

Według informacji źródła agencji, szturm na oba budynki ma się odbyć w nocy z 9 na 10 grudnia. Szczegółów na temat planowanej operacji źródło nie podało.

http://polish.ruvr.ru/

Napięta sytuacja na Ukrainie. Centrum Kijowa bez barykad

Na Ukra­inie nadal na­pię­ta sy­tu­acja. Ukra­iń­skie siły po­rząd­ko­we zli­kwi­do­wa­ły ostat­nią ba­ry­ka­dę w cen­trum sto­li­cy. W akcji, która roz­po­czę­ła się wie­czo­rem, brało udział 400 funk­cjo­na­riu­szy. Ni­ko­go nie za­trzy­ma­no.

O pierw­szej w nocy padła ba­ry­ka­da w oko­li­cach Rady Naj­wyż­szej. Siły po­rząd­ko­we roz­dzie­li­ły pro­te­stu­ją­cych na dwie grupy i tra­dy­cyj­ną me­to­dą od­su­nę­ły tar­cza­mi z zaj­mo­wa­nych po­zy­cji. We­dług opo­nen­tów władz, mi­li­cja dzia­ła­ła agre­syw­nie i biła ludzi. [W Polsce, gdyby demonstranci zajęli budynki władz, policja weszła by z nimi oczywiście w spokojny, kulturalny dialog – admin]

Około 4 miej­sco­we­go czasu, funk­cjo­na­riu­sze roz­bi­li ostat­nie ba­ry­ka­dy, które znaj­do­wa­ły się w po­bli­żu Ad­mi­ni­stra­cji Pre­zy­den­ta. Na jed­nej z nich ma­ni­fe­stan­tów od­su­wa­no tar­cza­mi. We­dług in­ter­ne­to­wej te­le­wi­zji Oby­wa­tel­skiej, 10 osób ucier­pia­ło. Wśród po­szko­do­wa­nych jest co naj­mniej dwóch mi­li­cjan­tów.

Jeden z nich za­truł się gazem, uży­tym przez pro­wo­ka­to­rów, któ­rzy zna­leź­li się wśród pro­te­stu­ją­cych. Druga ba­ry­ka­da pod­da­ła się sama. Opo­zy­cjo­ni­ści wy­co­fa­li się, po­nie­waż nie mie­li­by szans w ewen­tu­al­nym star­ciu z od­dzia­ła­mi spe­cjal­ny­mi Ber­kut.

Tym­cza­sem w nocy sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji Ca­the­ri­ne Ash­ton, która dziś przy­jeż­dża do Ki­jo­wa, wy­da­ła oświad­cze­nie, w któ­rym za­ape­lo­wa­ła do ukra­iń­skich władz o po­wstrzy­ma­nie się od uży­cia siły. Pod­kre­śli­ła, że z za­nie­po­ko­je­niem śle­dzi­ła in­for­ma­cje, iż siły po­rząd­ko­we prze­szu­ka­ły biuro par­tii Oj­czy­zna Julii Ty­mo­szen­ko.

Jej zda­niem, takie dzia­ła­nia mogą do­pro­wa­dzić do ze­rwa­nia pla­no­wa­nych na dziś roz­mów opo­zy­cji i wła­dzy.

„Mi­li­cja z na­ro­dem”

Po zaj­ściach w oko­li­cy Ban­ko­wej wzmoc­nio­no ba­ry­ka­dę chro­nią­cą wej­ście na Maj­dan od ulicy In­sty­tuc­kiej. Za ba­ry­ka­dą ze­bra­ło się ok. 200 de­mon­stran­tów, któ­rzy usta­wi­li się w zwar­tej gru­pie.

Skan­du­ją: „Mi­li­cja z na­ro­dem”. Pro­te­stu­ją­cy są spo­koj­ni, nie za­cho­wu­ją się agre­syw­nie.

W sie­dzi­bie ki­jow­skie­go ma­gi­stra­tu kilka go­dzin wcze­śniej wy­łą­czo­no prąd. Po od­cię­ciu elek­trycz­no­ści znacz­na część de­mon­stran­tów opu­ści­ła bu­dy­nek i zgro­ma­dzi­ła się przed wej­ściem.

Pro­te­sty na Ukra­inie

Na Ukra­inie od kil­ku­na­stu dni trwa­ją pro­te­sty prze­ciw­ko de­cy­zji władz, które zde­cy­do­wa­ły się nie pod­pi­sy­wać umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Unią Eu­ro­pej­ską.

Cen­trum pro­te­stów jest ki­jow­ski plac Nie­pod­le­gło­ści, gdzie prze­by­wa kilka ty­się­cy ludzi. De­mon­stran­ci blo­ku­ją do­jaz­dy do ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, pi­kie­tu­ją gma­chy rządu i par­la­men­tu oraz Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej.

(IAR/PAP,żg)
http://wiadomosci.onet.pl

Komentarzy 11 do “Wydano rozkaz rozpoczęcia szturmu na kijowskie merostwo”

 1. syoTroll said

  „Wśród po­szko­do­wa­nych jest co naj­mniej dwóch mi­li­cjan­tów” czytaj milicjanci sami się pobili. Skoro pojawiły się barykady to żeby przywrócić porządek trzeba je usunąć, logiczne. No chyba, że Ukraińcy chcą żeby stały tam do najbliższych wyborów, na pamiątkę.

 2. Marucha said

  Jest to naoczny dowód, jak brutalny jest rząd Janukowicza.
  W innych krajach – USA, Izrael. Francja, nie wspominając nawet o Polsce – rząd dał by demonstrującym i okupującym gmachy administracji państwowej ciepłą strawę, kawę i odzież stosowną do pory roku.

 3. AlexSailor said

  Widać administracja Janukowicza nie nauczyła się niczego od „starszych i mądrzejszych” w Polsce i Rosji.
  Zamiast cackać się z demonstrantami, trzeba było ich wylegitymować i bez przemocy skazać przed sądem na rujnujące kary finansowe i jakieś tam duperelne tygodnie aresztu.
  Systematycznie, po kilkadziesiąt osób dziennie.
  Komornicy zaś powinni wyruszyć dnia następnego po wydaniu wyroków, jeśli to prawnie możliwe.
  Całość powinna rozejść się propagandą szeptaną.
  Wówczas liczba opłacanych po 150 grzywien dziennie demonstrantów zaczęłaby topnieć w tempie błyskawicznym.

  Następnie do akcji powinny przystąpić służby kontrwywiadowcze wyłapując uczestników demonstracji, którzy przyjmowali pieniądze.
  Wystarczy udowodnić, że kasa pochodziła z zza granicy i piękne wyroki za współpracę z obcym wywiadem i zdradę sypać siejąc popłoch wśród ogłupionego tłumu.

  Oczywiście później jakaś amnestia, gdy sprawa się uspokoi, za jakiś rok, dwa.
  Ale nie umorzenie grzywien, bo zdrada nie może się opłacać.

 4. Kazik said

  ad 3 . ma Pan rację . Dodam , że przywódcy tej awantury powinni być aresztowani pod zarzutem zdrady Państwa . Po otrzymaniu odpowiedniego wyroku z konfiskatą mienia , wykorzystać ich w pudle do szycia kufajek dla komisarzu unijnych , ogólnie dla ich mocodawców .

 5. Inkwizytor said

  W miłujących pokój USA jakaś kobieta z dzieckiem, jadąc samochodem zamotała się w okolicy Białego Domu i nie skończyło się to dla niej dobrze a w Kijowie „demonstranci” moga nawet kamieniami rzucać w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Janukowicza i krzywda im się nie dzieje. Dziwne to wszystko. Czyżby kolejna prowokacja Putina ? 😦

 6. Juziek said

  Stalin by wiedział jak zaprowadzić tam porządek!

 7. Psiemislavius said

  Czy demonstranci są bezmózgowymi baranami, czy mają coś wspólnego z żydami?

  Czy demonstranci mają coś wspólnego z żydami? Nie wiem, ale na pewno żydzi mają masę wspólnego z demonstracjami.
  Admin

 8. Krzysztof P said

  Kazdy z demonstrantów bezposrednio albo posrednio dostał ichniejsze Hrywny za STANIE. Jak tutaj wielokrotnie zostało to udowodnione, ONI maja jedeno marzenie w y r w a c sie z Ukrainy na zachod !
  To nawet nasza zinfiltrowana „S” miała wiecej rozsadku bo wyartykułowala w swoich wiekopomnych postulatach CO CHCE?
  Z prespektywy CZASU I HISTORII mozemy sie z tego podsmiewac, ale wowczas wierzyliśmy w autentyczne ZMIANY wewnatrz Demoludów i N I K T nawet nie myślał, opuszczac swoją Ojczyzne !!!!
  Rezyserzy zajść mieli jednak inne plany – i teraz wszyscy sie wymądrzają, ze bylismy s t e r o w a n i ?
  A ja Wam Bracia powiem, że tak WSPNIALYCH Polaków i takiej autentycznej Solidarności ludzkiej – nie widzialem i pewnie juz NIGDY nie zobaczę, jak wowczas przy tym ciagłym straszeniu i…wywołaniem sztucznych niedostatków jako KARĘ za nasz pokojowy OPÓR władzy.!

 9. błysk said

  Janukowycz powinien już dawno zrobić porządek z wielbicielami rezunów .Dziwie się że dotychczas toleruje ich rządy w zachodniej Ukrainie i nie zrobił
  nic by prawda o banderowcach dotarła do szkół . Podobnie i wyrok na Banderę był nonsensowny : nie może być bohaterem narodowym, bo nie ma ukraińskiego obywatelstwa, zamiast orzec wprost,że był bandytą i rzecznikiem monstrów ukraińskich.

 10. Rysio said

  Ludzie są podatni na propagandę jak cholera.

  Teraz media robią świętego z Mandeli.

 11. Jan said

  W kreowanym fałszywym obrazie Ukrainy pragnącej stowarzyszenia z UE, brakuje akcji strony przeciwnej i tamtejszego ortodoksyjnego Kościoła.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: