Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Libia pogrążyła się w anarchii. O tym się nie mówi.

Posted by Marucha w dniu 2014-03-21 (piątek)

Gajówka pisała o tym od chwili, kiedy zaczęto w Libii wprowadzać demokrację, ale ukazanie się poniższego artykułu na Onecie to szok.
Admin

Pra­wie dwa i pół roku temu cały świat pa­trzył, jak w Libii zlin­czo­wa­no i za­bi­to dyk­ta­to­ra Mu­am­ma­ra Kad­da­fie­go. Prze­ko­ny­wa­no, że naród li­bij­ski od­zy­ska wol­ność. Teraz o Libii mówi i pisze się rzad­ko. Tym­cza­sem kraj zdą­żył po­grą­żyć się w cha­osie i anar­chii. Eks­per­ci alar­mu­ją: Libia stała się wy­lę­gar­nią ter­ro­ry­stów i nową „czar­ną dziu­rą” na mapie świa­ta.

Utracone przywileje

– Zruj­no­wa­no bo­ga­ty i cu­dow­ny kraj – Tanya Valko*, pol­ska orien­ta­list­ka i pi­sar­ka, au­tor­ka kilku po­pu­lar­no-na­uko­wych ksią­żek o Libii i po­wie­ści o kra­jach arab­skich, w tym be­st­sel­le­ro­wej „Arab­skiej sagi”, nie po­zo­sta­wia złu­dzeń. Mówi o „prze­ra­ża­ją­cych ak­tach prze­mo­cy”.

Valko miesz­ka­ła w Libii przez 13 lat, była na­uczy­ciel­ką w pol­skiej szko­le w Try­po­li­sie, wie­lo­let­nią asy­stent­ką am­ba­sa­do­rów RP. W swo­ich książ­kach pi­sa­ła o zwy­cza­jach i życiu co­dzien­nym. Przed­sta­wia­ła Libię „od kuch­ni”. Dzi­siaj ze­sta­wia przy­wi­le­je, ja­ki­mi cie­szy­li się Li­bij­czy­cy przed re­wo­lu­cją, a które – jak pod­kre­śla – stra­ci­li bez­pow­rot­nie, z obec­ną sy­tu­acją, w któ­rej – jak twier­dzi – w kraju „bra­ku­je nie­jed­no­krot­nie pod­sta­wo­wych pro­duk­tów”.

Wśród przy­wi­le­jów były m.​in. : 1) brak ra­chun­ków za prąd i za wodę, które były dar­mo­we dla wszyst­kich oby­wa­te­li; 2) brak opro­cen­to­wa­nia po­ży­czek; banki w Libii były pań­stwo­we, po­życz­ki były praw­nie za­gwa­ran­to­wa­ne dla wszyst­kich; 3) do­ta­cje pań­stwo­we na miesz­ka­nia dla mło­dych mał­żeństw; 4) ksią­żecz­ka ro­dzin­na, na którą mał­żeń­stwa ku­po­wa­ły za sym­bo­licz­ną kwotę sprzęt go­spo­dar­stwa do­mo­we­go, a wszyst­kie środ­ki czysz­czą­ce i che­micz­ne były rów­nież do­to­wa­ne; 5) bez­płat­na edu­ka­cja i opie­ka zdro­wot­na; 6) wy­so­kie be­ci­ko­we i wy­praw­ka dla dziec­ka za darmo. Valko pod­kre­śla też, że wszyst­kie pro­duk­ty dzie­cię­ce po­cząw­szy od od­ży­wek, mleka w prosz­ku po pam­per­sy były do­to­wa­ne.

Po­nad­to pi­sar­ka wska­zu­je, że „przed rzą­da­mi Kad­da­fie­go tylko 25 proc. Li­bij­czy­ków umia­ło czy­tać i pisać”. Dziś wskaź­nik anal­fa­be­ty­zmu wy­no­si 23 proc.

– Rząd usta­na­wiał licz­ne sty­pen­dia dla stu­den­tów, w tym do Pol­ski, gdzie w la­tach 70-80-tych stu­dent do­sta­wał co­mie­sięcz­ne sty­pen­dium w wy­so­ko­ści 500 do­la­rów, dar­mo­we miesz­ka­nie oraz ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne. Dziew­czę­ta li­bij­skie miały pełny do­stęp do edu­ka­cji, w tym rów­nież były ob­ję­te pro­gra­mem sty­pen­dial­nym – opi­su­je, za­zna­cza­jąc, że „dzię­ki temu jedna czwar­ta Li­bij­czy­ków po­sia­da uni­wer­sy­tec­kie wy­kształ­ce­nie”.

– Li­bij­czy­cy, któ­rzy chcie­li zo­stać rol­ni­ka­mi, otrzy­my­wa­li zie­mię, bu­dyn­ki go­spo­dar­cze, sprzęt, na­sio­na, żywy in­wen­tarz za darmo. Rów­nież prze­pięk­ne farmy, w tym te wy­bu­do­wa­ne przez Po­znań­ski Kom­bi­nat Bu­dow­la­ny w gó­rach Gha­ria­nu i oko­li­cy – wy­li­cza dalej.

– Jeśli Li­bij­czyk po­trze­bo­wał skom­pli­ko­wa­ne­go za­bie­gu me­dycz­ne­go, rząd fun­do­wał mu wy­jazd za­gra­nicz­ny i w ca­ło­ści po­kry­wał prze­lot, le­cze­nie i re­kon­wa­le­scen­cję.

– Li­bij­czyk „ku­po­wał” sa­mo­chód, a rząd do­pła­cał mu po­ło­wę ceny auta, zaś oso­bom pra­cu­ją­cym w urzę­dach pań­stwo­wych i rzą­dzie fun­do­wał auto, a ob­da­ro­wa­ny mu­siał tylko za­pła­cić cło w wy­so­ko­ści 1 proc. war­to­ści po­jaz­du

– Cena ben­zy­ny w Libii wy­no­si­ła 14 cen­tów ame­ry­kań­skich za jeden litr.

– Kad­da­fi prze­pro­wa­dził naj­więk­szy na świe­cie pro­jekt iry­ga­cji, Great Man­ma­de River (Wiel­ka Sztucz­na Rzeka) w celu za­pew­nie­nia do­staw wody pu­styn­ne­mu kra­jo­wi – koń­czy Valko.

A jak jest obec­nie?

– Przy­kro to po­wie­dzieć, ale Libia jest dzi­siaj jed­nym z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych kra­jów arab­skich – oce­nia pi­sar­ka w roz­mo­wie z One­tem.

„Kryjówka terrorystów”

Fak­tycz­nie, w Libii w ostat­nich mie­sią­cach ob­fi­cie leje się krew. Co rusz do­cho­dzi do starć i za­mie­szek w naj­więk­szych, ale też mniej­szych mia­stach. Po­ry­wa­ni są dy­plo­ma­ci, ata­ko­wa­ne am­ba­sa­dy, mor­do­wa­ni przed­sta­wi­cie­le władz.

Rząd nie pa­nu­je nad sy­tu­acją. I otwar­cie to przy­zna­je. W stycz­niu li­bij­ski par­la­ment wpro­wa­dził w kraju stan wy­jąt­ko­wy i po­sta­wił armię w stan go­to­wo­ści. Wcze­śniej dzia­ły się rze­czy zdu­mie­wa­ją­ce. Ich sym­bo­lem było zu­chwa­łe po­rwa­nie w paź­dzier­ni­ku 2013 roku pre­mie­ra Libii – Alego Zaj­da­na.

Woj­ciech Ja­giel­ski, ko­re­spon­dent Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej, w roz­mo­wie z ser­wi­sem menstream.​pl, mówił: „Libia stała się takim afry­kań­skim Afga­ni­sta­nem. Po­grą­ży­ła się w cha­osie, jest zna­ko­mi­tą kry­jów­ką dla wszel­kiej maści ugru­po­wań fun­da­men­ta­li­stycz­nych, ter­ro­ry­stycz­nych a także prze­myt­ni­czych, prze­stęp­czych”.

Jak do tego do­szło?

Władza zbrojnych band

– Na po­cząt­ku oczy­wi­ście była eu­fo­ria i ra­do­sne ma­ni­fe­sta­cje na Placu Zie­lo­nym, obec­nie Placu Mę­czen­ni­ków w Try­po­li­sie. Jed­nak z bie­giem czasu w kraju za­czął sze­rzyć się ter­ror – opo­wia­da nam Tanya Valko.

Re­be­lian­ci, któ­rzy z po­mo­cą ame­ry­kań­skich i fran­cu­skich bom­bow­ców, oba­li­li Kad­da­fie­go, nie po­zwo­li­li się jed­nak roz­bro­ić. Wpraw­dzie w Libii, w lipcu 2013 roku, prze­pro­wa­dzo­no względ­nie wolne wy­bo­ry i wy­ło­nio­no nowy rząd, lecz w wielu re­gio­nach kraju fak­tycz­ną wła­dzę sta­no­wią sa­mo­zwań­cze bry­ga­dy pa­ra­mi­li­tar­ne (mi­li­cje), zło­żo­ne z by­łych re­wo­lu­cjo­ni­stów.

Z sze­re­gów opo­zy­cji wobec Kad­da­fie­go wy­wo­dzi się rów­nież pre­mier Ali Zaj­dan, który po wy­bu­chu po­wsta­nia prze­ciw­ko dyk­ta­to­ro­wi w 2011 roku, peł­nił funk­cję jej nie­ofi­cjal­ne­go rzecz­ni­ka w Eu­ro­pie. Lecz jego wła­dza jest ilu­zo­rycz­na.

– W Libii bu­do­wa­na jest nowa armia, po­dej­mo­wa­ne są próby roz­bra­ja­nia bry­gad pa­ra­mi­li­tar­nych. Pro­blem w tym, że w cza­sie wojny one uro­sły w siłę i dziś od­gry­wa­ją zna­czą­cą rolę. Pil­nu­ją po­rząd­ku, ale re­ali­zu­ją też wła­sne cele po­li­tycz­ne, mają wła­sne po­my­sły na urzą­dze­nie spo­łe­czeń­stwa, or­ga­ni­zu­ją wła­sne wię­zie­nia, w któ­rych osa­dza­ją osoby, które uzna­ją za mar­gi­nes spo­łecz­ny, a także wro­gów po­li­tycz­nych – tłu­ma­czy dr Kon­rad Pę­dzi­wiatr, orien­ta­li­sta z Wyż­szej Szko­ły Eu­ro­pej­skiej im. Jó­ze­fa Ti­sch­ne­ra w Kra­ko­wie.

Cały kraj po­krył się siat­ką zbroj­nych band, które wal­czą z wła­dzą cen­tral­ną. Prze­ję­ły re­zy­den­cje, bu­dyn­ki, obiek­ty woj­sko­we. Wcze­śniej rząd przez pe­wien czas sta­rał się ku­po­wać ich lo­jal­ność. Opła­cał je, do­pó­ki się nie zbun­to­wa­ły.

Tanya Valko: „Broń, którą otrzy­ma­li re­wo­lu­cjo­ni­ści, nie zo­sta­ła od­da­na, bo­wiem Li­bij­czy­cy twier­dzi­li, że w kraju jest nie­bez­piecz­nie”.

– To była praw­da, gdyż za­czę­ły się two­rzyć bo­jów­ki sa­mo­dziel­nie wy­mie­rza­ją­ce spra­wie­dli­wość po­plecz­ni­kom Kad­da­fie­go. Jed­nak przy oka­zji sto­so­wa­no wen­de­tę, tak po­pu­lar­ną w kra­jach arab­skich. Msz­czo­no się na nie­przy­ja­cio­łach rodów i ple­mion, wy­cią­ga­no z domów nie­lu­bia­nych są­sia­dów i strze­la­no im w głowę. Zda­rza­ją się też ma­so­we eg­ze­ku­cje zwo­len­ni­ków Kad­da­fie­go (53 osoby pod Syrtą). Roz­po­czę­ła się ma­so­wa emi­gra­cja, bo­wiem nikt nie był pe­wien dnia ani go­dzi­ny – kon­ty­nu­uje.

Efekt? Dzi­siaj zwy­kłym Li­bij­czy­kom bra­ku­je nawet pod­sta­wo­we­go po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa. – To, co się dzie­je, czyli re­gu­lar­ne bitwy na uli­cach, są tego naj­lep­szym do­wo­dem, a po­rwa­nie pre­mie­ra to było wręcz mi­strzo­stwo świa­ta; coś nie­wy­obra­żal­ne­go w „nor­mal­nym”, cy­wi­li­zo­wa­nym kraju – oce­nia dr Pę­dzi­wiatr.

Bunt na polach naftowych

Zbun­to­wa­ni uczest­ni­cy zbroj­nej re­be­lii prze­ciw Kad­da­fie­mu się­gnę­li rów­nież po naj­więk­sze bo­gac­two Libii – ropę. Prze­ję­li kon­tro­lę nad wie­lo­ma por­ta­mi naf­to­wy­mi we wschod­niej czę­ści kraju, a potem też na po­łu­dniu. Pro­duk­cja i eks­port ropy gwał­tow­nie spa­dły. Rząd grozi wy­sła­niem woj­ska, a kry­zys go­spo­dar­czy się po­głę­bia. Nad kra­jem za­wi­sła groź­ba roz­pa­du.

Se­pa­ra­ty­ści ze wscho­du w li­sto­pa­dzie 2013 roku po­wo­ła­li nawet wła­sny rząd, do­ma­ga­jąc się wyż­szych płac i więk­szych praw po­li­tycz­nych.

Efekt? We­dług ocen Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go go­spo­dar­ka Libii, która ba­zu­je na ropie, w 2013 roku skur­czy­ła się o 5,1 proc. Pre­mier otwar­cie mówił o „nie­wy­pła­cal­no­ści” rządu. W tej sy­tu­acji ła­go­dze­nie spo­łecz­ne­go nie­za­do­wo­le­nia z po­wo­du spad­ku po­zio­mu życia jest bar­dzo trud­ne.

Póki co nie­któ­rzy eks­per­ci i dzien­ni­ka­rze oce­nia­ją, że Libia fak­tycz­nie już się roz­pa­dła albo jest bar­dzo bli­ska po­dzia­łu. Ro­syj­ski ara­bi­sta Jew­gie­nij Sa­ta­now­ski mówi: „Libii jako pań­stwa de facto nie ma. Są od­dziel­nie wzię­ci ludzi. Kto ma na tyle broni, ten wal­czy o eks­port ropy i kon­tro­lę nad te­ry­to­rium. Nic ponad to”.

An­drzej Mel­ler, który to­wa­rzy­szył po­wstań­com w cza­sie re­be­lii prze­ciw­ko Kad­da­fie­mu, tak w paź­dzier­ni­ku 2013 opi­sy­wał na ła­mach „Ty­go­dni­ka Po­wszech­ne­go” sy­tu­ację w Libii: „Zwy­cięz­cy mu­dża­he­di­ni – było ich kil­ka­set ty­się­cy – nie ufa­jąc nowym wła­dzom cen­tral­nym, nie zło­ży­li broni. Wró­ci­li do swych miast, a Libia po­wo­li za­czę­ła ule­gać roz­bi­ciu dziel­ni­co­we­mu. Ar­se­na­ły Kad­da­fie­go roz­pro­szy­ły się po re­gio­nie: z tej broni strze­la­no w Mali i Egip­cie, uży­wa­ją jej sy­ryj­scy po­wstań­cy – w Libii zaś nie za­pew­ni­ła bez­pie­czeń­stwa, kraj ogar­nął ban­dy­tyzm”.

Woj­ciech Ja­giel­ski (w roz­mo­wie z menstream.​pl) zwra­ca z kolei uwagę, że „wojna w Mali, a wcze­śniej za­ję­cie po­ło­wy kraju przez sa­ha­ryj­skich dżi­ha­dy­stów, to oczy­wi­sty i bez­po­śred­ni re­zul­tat oba­le­nia wła­dzy i roz­pa­du li­bij­skie­go pań­stwa”. Sau­dyj­ska ga­ze­ta „Arab News” pisze wręcz o „peł­za­ją­cej woj­nie do­mo­wej”, wska­zu­jąc na ak­ty­wi­za­cję ele­men­tów zwią­za­nych z Al-Ka­idą.

Tro­chę ina­czej widzi to dr Pę­dzi­wiatr: „W Libii pań­stwo jest bu­do­wa­ne od pod­staw. To musi tro­chę po­trwać. Mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Libii mówił ostat­nio, że to, co się dzie­je w jego re­sor­cie, jest jak re­mont miesz­ka­nia w sy­tu­acji, gdy się w nim miesz­ka; jak re­mont bez wy­pro­wadz­ki. Bu­do­wa­nie sys­te­mu po­li­tycz­ne­go od pod­staw w kraju, który wcze­śniej był rzą­dzo­ny przez klan Kad­da­fie­go, to gi­gan­tycz­ne wy­zwa­nie dla władz”.

Przy­zna­je jed­nak, że pro­ces bu­do­wa­nia no­we­go pań­stwa nie prze­bie­ga zbyt pręż­nie.

„Zachód nie miał wyjścia”

Co na to wszyst­ko pań­stwa Za­cho­du, które po­mo­gły oba­lić Kad­da­fie­go i go­rą­co wspie­ra­ły „arab­ską wio­snę”? Stra­ci­ły za­in­te­re­so­wa­nie Libią. Choć pre­mier Zaj­dan pod ko­niec ubie­głe­go roku ostrze­gał, że „spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa nie może to­le­ro­wać kraju w środ­ku re­gio­nu śród­ziem­no­mor­skie­go, który jest źró­dłem prze­mo­cy, ter­ro­ry­zmu i mor­derstw”, wska­zu­jąc na moż­li­wą „in­ter­wen­cję sił za­gra­nicz­nych”, to nic nie wska­zu­je na to, aby mogła ona na­stą­pić.

– Za­chód tro­chę nie miał wyj­ścia, mu­siał się wy­co­fać, aby nie być po­sa­dzo­nym o to, że na­rzu­cił Li­bij­czy­kom swoje po­rząd­ki. Obec­nie po­ma­ga Libii. Ta współ­pra­ca od­by­wa się na wielu po­zio­mach, np. w szko­le­niu armii, wspie­ra­niu re­form. Wię­cej nie może zro­bić. Do in­ter­wen­cji zbroj­nej ra­czej nie doj­dzie – prze­wi­du­je dr Pę­dzi­wiatr.

Tanya Valko ma zu­peł­nie inny od po­wszech­nie przy­ję­te­go po­gląd na pomoc państw Za­cho­du: „Pań­stwa Za­cho­du bom­bar­do­wa­ły Libię we wła­snym in­te­re­sie, a nie w in­te­re­sie Li­bij­czy­ków, a teraz „wy­pię­ły” się na ludzi, nie­win­nych cy­wi­lów, któ­rzy naj­bar­dziej ucier­pie­li, bo już zre­ali­zo­wa­ły swój po­kręt­ny plan. Jed­nak na­le­ża­ło­by zadać py­ta­nie, komu za­le­ża­ło na de­sta­bi­li­za­cji w re­gio­nie? Czy ko­lej­ne źró­deł­ko z ropą jest aż tak ważne, żeby nisz­czyć kraj i jego miesz­kań­ców?” – pyta.

„Ziemia bezprawia”

Bar­dziej od rzą­dów i po­li­ty­ków ak­tyw­ne są or­ga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we i obroń­cy praw czło­wie­ka, któ­rzy pu­bli­ku­ją ko­lej­ne alar­mu­ją­ce ra­por­ty.

W paź­dzier­ni­ku 2013 roku ra­port biura Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Praw Czło­wie­ka i oen­ze­tow­skiej misji w Libii sy­gna­li­zo­wał, że w li­bij­skich wię­zie­niach sto­su­je się tor­tu­ry na dużą skalę. Z kolei or­ga­ni­za­cja Human Ri­ghts Watch w swoim co­rocz­nym ra­por­cie zwró­ci­ła uwagę na na­stę­pu­ją­ce pro­ble­my tego kraju: krwa­we walki ple­mien­ne, ataki na przed­sta­wi­ciel­stwa dy­plo­ma­tycz­ne, nisz­cze­nie su­fic­kich miejsc kultu re­li­gij­ne­go, po­rwa­nia, za­bój­stwa, pracę przy­mu­so­wą, tor­tu­ry.

Do­cho­dzi też do po­gro­mów chrze­ści­jan. Ar­cy­bi­skup Ra­ba­tu Vin­cent Lan­del prze­wod­ni­czą­cy Re­gio­nal­nej Kon­fe­ren­cji Bi­sku­piej Afry­ki Pół­noc­nej (CERNA), obej­mu­ją­cej Ma­ro­ko, Al­gie­rię, Tu­ne­zję i Libię in­for­mo­wał w paź­dzier­ni­ku 2013 roku, że rząd, za­miast chro­nić chrze­ści­jan, za­le­cił im opusz­cze­nie kraju. Cy­re­naj­kę na wscho­dzie, opa­no­wa­ną przez zbroj­ne bandy is­la­mi­stów, okre­ślił jako „zie­mię bez­pra­wia”.

„Kobiety w czasach Kaddafiego miały pełną swobodę”

Do­dat­ko­wo w grud­niu li­bij­skie Zgro­ma­dze­nie Na­ro­do­we uzna­ło prawo sza­ria­tu za pod­sta­wę pań­stwo­we­go pra­wo­daw­stwa i dzia­łal­no­ści wszyst­kich in­sty­tu­cji. W związ­ku z tym wszyst­kie prze­pi­sy będą mu­sia­ły być zgod­ne z za­sa­da­mi opi­sa­ny­mi m.​in. w Ko­ra­nie.

– Nie wszyst­kim oby­wa­te­lom po­do­ba się, iż nowy rząd chce zro­bić z la­ic­kiej Libii mu­zuł­mań­skie pań­stwo rzą­dzą­ce się pra­wem sza­ria­tu. Już krót­kie spoj­rze­nie na osoby w Zgro­ma­dze­niu mówi nam wszyst­ko. Są to dy­sy­den­ci, któ­rzy ucie­kli z Libii za rzą­dów Kad­da­fie­go, który ści­gał i su­ro­wo karał zwo­len­ni­ków fun­da­men­ta­li­zmu is­lam­skie­go. Prze­by­wa­li oni w więk­szo­ści 10-15 lat w ta­kich or­to­dok­syj­nych mu­zuł­mań­skich kra­jach jak Ara­bia Sau­dyj­ska, Ku­wejt czy Katar, a teraz wró­ci­li sze­rzyć re­stryk­cyj­ny islam w swo­jej oj­czyź­nie – ko­men­tu­je Tanya Valko, pod­kre­śla­jąc, że „sza­riat wiąże się z licz­ny­mi ob­ostrze­nia­mi, w tym przede wszyst­kim w sto­sun­ku do ko­biet, które w Libii cza­sów Kad­da­fie­go miały pełną swo­bo­dę”.

– Jeśli tak dalej pój­dzie, może Li­bij­ki będą mu­sia­ły przy­wdziać czar­ne abaje (wierzch­nie okry­cie no­szo­ne w kra­jach mu­zuł­mań­skich – red.) jak w Ara­bii Sau­dyj­skiej? Może nie bę­dzie re­spek­to­wa­ny usta­no­wio­ny przez pra­wo­daw­stwo Kad­da­fie­go wiek ko­bie­ty go­to­wej do za­mąż­pój­ścia i za­cznie się wy­da­wać za mąż ośmio­lat­ki, tak jak w Ara­bii Sau­dyj­skiej czy Je­me­nie? – pyta.

Z kolei dr Pę­dzi­wiatr uważa, że de­cy­zja li­bij­skie­go Zgro­ma­dze­nia Na­ro­do­we­go jest tylko „sym­bo­licz­nym pod­kre­śle­niem wagi re­li­gii”. – W tym sen­sie jest ważna. Rządy po­dob­ne do tych, które wpro­wa­dzi­li w Afga­ni­sta­nie ta­li­bo­wie, Libii ra­czej nie grożą. Warto jed­nak ob­ser­wo­wać na­sta­wie­nie sił rzą­do­wych do sze­ro­ko po­ję­te­go plu­ra­li­zmu. Myślę m.​in. o pra­wach ko­biet – prze­ko­nu­je ara­bi­sta z Wyż­szej Szko­ły Eu­ro­pej­skiej im. Ti­sch­ne­ra.

– Po­waż­niej­szym wy­zwa­niem jest uzna­nie zróż­ni­co­wa­nia we­wnątrz­kra­jo­we­go i we­wnątrz­mu­zuł­mań­skie­go. Spo­rym pro­ble­mem jest brak zro­zu­mie­nia i po­sza­no­wa­nia dla su­fi­zmu. Do­szło do zbu­rze­nia świą­tyń su­fic­kich, wła­dze nie były w sta­nie albo nie chcia­ły za­re­ago­wać na te in­cy­den­ty? – prze­ko­nu­je.

Chaos… i co dalej?

Chaos pa­nu­ją­cy w Libii sta­wia pod dużym zna­kiem za­py­ta­nia do­ko­na­nia „arab­skiej wio­sny”, tym bar­dziej że rów­nież inne kraje, które ona ob­ję­ła (Egipt, Syria) da­le­kie są od sta­bi­li­za­cji. Po­ja­wia­ją się coraz licz­niej­sze głosy, że oba­le­nie Kad­da­fie­go było błę­dem, bo taką sta­bi­li­za­cję gwa­ran­to­wał.

Dr Pę­dzi­wiatr nie zga­dza się z ta­ki­mi opi­nia­mi. – Naj­ła­twiej­sze są rządy jed­ne­go mą­dre­go fi­lo­zo­fa, ale Li­bij­czy­cy po­ka­za­li, że tego typu rzą­dów mają dosyć. Bra­ku­je tro­chę przy­go­to­wa­nia, aby bu­do­wać to nowe pań­stwo, pomoc jest bar­dzo ważna. To wszyst­ko musi po­trwać – uważa.

Jego zda­niem w tym pro­ce­sie nie po­win­no cho­dzić tylko o za­im­por­to­wa­nie wzor­ców in­sty­tu­cjo­nal­nych z Za­cho­du, ale także próbę wy­ko­rzy­sta­nia tra­dy­cyj­nych metod rzą­dze­nia, „by lu­dzie nie po­strze­ga­li no­wych in­sty­tu­cji jako na­rzu­co­nych z ze­wnątrz”.

Dużo bar­dziej pe­sy­mi­stycz­nie sy­tu­ację w Libii oce­nia Tanya Valko: „Nie­ste­ty teraz już nic w Libii tak szyb­ko się nie zmie­ni: ani na lep­sze, ani na gor­sze”. – Długo oby­wa­te­le tego kraju będą mu­sie­li wy­cho­dzić z bagna, które po­zo­sta­ło po „arab­skiej wio­śnie” – pro­gno­zu­je.

– Libia za­wsze była przy­ja­znym kra­jem, tak dla swo­ich oby­wa­te­li, jak i cu­dzo­ziem­ców, a teraz wszy­scy boją się w niej żyć – koń­czy au­tor­ka ksią­żek „Libia od kuch­ni” i „Życie co­dzien­ne w Try­po­li­sie”.

Tanya Valko to pseu­do­nim ar­ty­stycz­ny pi­sar­ki. Na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej tłu­ma­czy, dla­cze­go go używa: „Mam dwa dłu­gie i bar­dzo po­waż­ne imio­na oraz dwa ty­po­wo pol­skie na­zwi­ska. Nie do wy­mó­wie­nia dla cu­dzo­ziem­ców. Oba­wiam się, że nie zmie­ści­ły­by się w jed­nej li­nij­ce na okład­ce, chyba żeby je pisać wzdłuż. Poza tym dbam o bez­pie­czeń­stwo swoje i mojej ro­dzi­ny. Po­ru­szam te­ma­ty nie­zbyt po­pu­lar­ne i dla nie­któ­rych draż­li­we, więc mo­gła­bym się spo­tkać z nie­przy­jem­no­ścia­mi. Chcąc tego unik­nąć, piszę pod pseu­do­ni­mem”.

http://wiadomosci.onet.pl

Gdzie są teraz przeciwnicy „dyktatora i masowego mordercy”, Kasdaffego? Czy znowu powiedzą, że „popełniono może błąd, ale wtedy wszystko wyglądało na to, że mieliśmy rację”?
Admin

Komentarzy 55 to “Libia pogrążyła się w anarchii. O tym się nie mówi.”

 1. Fran SA said

  Re: ‚popelniono blad’

  Mysle, ze znowu powiedza:
  ‚Popelnilismy blad, ale racja byla po naszej stronie’.

  Ale ci co pyskuja na WSZYSTKICH Arabow – maja sie dobrze.
  Zastanawia (choc juz naprawde nie wiem dlaczego) fakt, ze jakos nikt nie probuje nawet zaproponowac sankcji na Izrael. Ten BDS jest proba bojkotu – ale nie sankcjonowaniem.
  W tym samym czasie huczno i glosno o ‚lamaniu prawa miedzynarodowego przez Putina’- – a zatroskani milosnicy demokracji domagaja sie zwiekszenia sankcji na Rosje.

  Widac z tego, ze sankcje – ale tylko usankcjonowane przez USA – staly sie jedynym srodkiem dyplomacji i ‚porozumienia’ miedzy narodami.
  Kiedys, to sie nazywal szantaz.

 2. Zetef said

  Czytałem kilka razy o projekcie ‚Great Man­ma­de River’ – zapierające dech w piersiach przedsięwzięcie. Pobudowane własnymi siłami i według własnego projektu. Bez kredytów.
  Pułkownik Kadafi miał jeszcze jeden zbrodniczy pomysł.
  Chciał rozliczać się za ropę w złotych dinarach a nie za papierowy amerykański szajs. Takiej bezczelności nikt by nie wytrzymał.
  Jakoś tak się składa, że wszędzie gdzie pojawia się amerykańsko-żydowskie plugastwo, zostaje zrujnowany kraj i morze nieszczęścia.
  Pani Valko pyta ‚Czy ko­lej­ne źró­deł­ko z ropą jest aż tak ważne, żeby nisz­czyć kraj i jego miesz­kań­ców?’
  Może Pani Valko to dobry człowiek, pełen współczucia i dobroci, ale coś bym jej nieskromnie poradził.
  Dorośnij kobieto i rozejrzyj się wokoło. Oczywiście ze kolejne ‚źródełko’ jest ważne. Ważniejsze niż cokolwiek innego. Ludzie się rozmnażają a ropa nie. Dla dobrego geszeftu można poświęcić całe narody.

 3. Dzonyy said

  To się nazywa bombowa demokracja.

 4. Boryna said

  Nasz Dziennik wzywal do nalotów na Libie a teraz dowojny z Rosją.

 5. Isreal said

  „dziel i rządź”

  mały żeby trzymać w ryzach świat musi go atomizować………….

 6. bodo said

  No i co z tego, że za Kadafiego Libijczycy mieli tak dobrze, bo kto to widział żeby ludzie w „reżimie” mieli tak dobrze. Dobrze to mogą mieć baksterzy, kłamcy, złodzieje, malwersanci, wybabrani /niepotrzebne skreślić/ tudzież inne k…wy i zwyrodnialcy, ale do tego potrzebna jest „demokracja” i „wolność”, jak nie przymierzając u nas.

 7. Ali Baba said

  A w Wenezueli….?! Tam jest już ponad 20 ofiar śmiertelnych i ciągle się kotłuje…Wiadomo kto kotłuje..A w naszych ścierwomediach cisza jak makiem zasiał..!!

 8. Fran SA said

  Ad.6
  Bodo
  Ja sie zastanawiam, co takiego przeszkadzalo Sikorskiemu w Libii, ze poslal polskie wojska (po co?) i obiecywal kontrakty za zburzenie Libii i mordowanie ludnosci cywilnej.
  No i za obecny burdel.
  Nie wiem, w ktorej kategorii opisanej przez Bodo zmiescilo sie wojsko polskie:

  http://monsieurb.neon24.pl/post/31097,sikorski-zalatwi-kontrakty-w-libii

 9. Fran SA said

  Ad.7
  Ali Baba
  U nas cisza o Wenezueli, bo mamy pelne rece roboty na Ukrainie. Jak sie uporamy z Ukraina i Krymem (juz nie ukrainskim) – to sie zajmiemy Wenezuela

  http://rt.com/news/poland-accelerates-missile-shield-189/

 10. Griszka said

  Ukrainie zrobią ten sam burdel. Oczywiście frakcja POPiS też gorąco popierała tamtejszą rozróbę. Teraz żaden z neokonów się nie odezwie.

 11. dżibril said

  Przecież we Włoszech „cywilizowanym kraju” też kiedyś porwano premiera (i naiwnością jest sądzenie, że zrobili to „lewacy”).

 12. Zerohero said

  no właśnie. Ten sam burderl, a robią go te same siły, tylko za pomocą innych pionków. Tymczasem polskie lemingi bezwarunkowo popierają NATO na Ukrainie oraz pokrzykują na „imperialistyczną” Rosję. A co nagannego moralnie zrobiła Rosja? Aj waj. Podbiła bez wystrzału rosyjski Krym, który i tak chciał do Rosji. Zablokowałą libizację Syrii. Uratowałą Osetyńczyków przed zagładą. W swoim interesie, ale jednak. Nie używała białego fosforu, zubożonego uranu, nie organizowała szwadronów śmierci aby tubylcy wycinali się wzajemnie. A k..wa jeżdzą po niej gorzej niż po ZSRR Stalina. Tak. Takiej prasy Rosja na Zachodzie nie miała nawet 80 lat temu!

  Czy na sali jest kekarz?

 13. Nemo said

  @10

  Oczywiście, że tak; ten burdel już powoli zaczyna być widoczny.

 14. Dzonyy said

  Zaraz naciągną Ukraińców na kasę z Międzynarodowego (hue hue, międzynarodowy) Funduszu Walutowego a potem dobiją na odsetkach. Znów zaczną się rozruchy, oczywiście spontaniczne i patriotycznie oddolne, a potem już tylko patrzeć, jak bratnia pomoc będzie maszerować równym krokiem, niosąc kolejną demokrację

 15. JO said

  Libie POGRAZYLA Zydo_masoneria w Anarchii, bo na Rozwoj maja Certyfikat tylko niektore panstwa – np -Niemcy..a w reszcie tzw Panstw rozwoj maja tylko poszczegone grupy lub osoby.
  Zydo-Masoneria pograza w anarchii KAZDE Panstwo Narodowe.
  Wprowadzenie prawa Koranicznego to wprowadzenie Anarchii a i pelna Talmudyczna kontrola spoleczenstw gotowych odebrac Zycie na Rozkaz…

 16. JO said

  Zachod = Zydo-masoneria majaca swe osrodki dowodzenia w ZydoUSAeli i Izraelu..

 17. JO said

  Zachod to Talmudycznie Oglupione i podbite spoleczensywa, ktore systematycznie sie Oglupuia, niewoli, kontroluje, manipuluje, konfliktuje, depolaryzuje….to Satanizm.

 18. Ość said

  I o to właśnie globalistom żydowskim chodzi. Rząd (NWO) się sam wyżywi, jak to powiedział kiedyś pewien okrągły żydowski bufon.

 19. RomanK said

 20. Karol said

  Ukradli zloto i pieniadze w bankach „zachodu” Kadafiemu, teraz Ukraincom, i wiecej ich nic nie obchodzi.

 21. Reblogged this on ZYGFRYD GDECZYK.

 22. Polak Maly said

  Zarohero jak zwykle trafny komentarz. Dlaczego tak ostro na niej jezdza? Z bezsilnosci. Oberzyd nie panuje juz nad USD i EUR a Putin jest rosyjskim patriota i nie daje sobie w kasze dmuchac. Trzymac kciuki, oby go poprzez wewnatrzrosyjskie macki nie usuneli.
  Do Jo: dzisiaj Zachod to rowniez Polska, bo pod butem oberzyda, Jan kobylanski o Ukrainie trafnie pisal, Polak na Ukrainie nie co szukac i zadnego Dziedzictwa Kresowego po fakcie Wolynskich Rzezi nie ma i Malopolski wschodniej nie ma, jest Ukraina Zachodnia, ktorej narod Polaka nie kocha.
  Niemcy nie maja rozwoju na certyfikat, bo srodki produkcji nie w ich rekach i nie Niemcy czerpia zyski z tej produkcji.

 23. sniddy said

  Bajka o złych dyktatorach – polecam: http://www.youtube.com/watch?v=hoMjm_B_nE8

 24. Luxeuro said

  Wyprawy Atlantyckie Kartagińczyków wzdłuż Zachodniej Afryki,

  „Celem wyprawy Atlantyckich Kartagińczyków jest dyskutowany, ale wydaje się oczywiste że handel był jednym ich celów. Miles cytuje uderzający fragment u Herodota (ok. 450 pne) , opisujący szczegółowo unikalny system barteru opartym na wzajemnym zaufaniu i sprawiedliwej wymianie opracowanej przez Kartagińczyków w celu ułatwienia handlu z różnymi plemionami Afryki Zachodniej . Po dotarciu do danej ziemi , ” Kartagińczycy wyładowali swoje towary ,organizując je w uporządkowany sposób wzdłuż plaży , i wysyłali sygnał dymny do tubylców” , pisze Herodot , by przyszli zbadać towar. Oni zaś powracają na swoje łodzie.

  Tubylcy, pisze Herodot, podchodzą by zbadać towar, ” i na miejsce na ziemi zostawiają pewną ilość złota w zamian”, a następnie wycofują się. Kartagińczycy „powracają na ląd by ocenić złoto. Jeśli jest to uczciwa cena za ich towar, zbierają go i odchodzą. Jeśli złoto wydaje się zbyt marne, wracają do swoich statków i czekają na tubylców by dodali więcej złota. System jest „idealnie szczery”, pisze Herodot, ” gdyż Kartagińczycy nie dotykają złota aż on równa się wartość towarów i tubylce nie dotykają towaru aż złoto jest zabrane.”

  O jak to się rożni ot modelu Rzymskiego który do dzisiaj jest powszechny. Może dlatego Kartagińczyków Rzym musiał zmazać z ziemi.

 25. Re: 19 RomanK

  Czyzby Pan, Panie Romku jednoznacznie wskazal ja Polacy w Polsce maja sie zorganizowac (niezwlocznie) i ruszyc na „kneSejm”???.
  Ale Panie Romku, gdzie sa taczki i widly?…Pewnie Hiszpanie znajda jakies po drodze…i na „kopach” wyniosa szubrawcow zajmujace rzadowe synekury…
  Podoba mi sie bardzo hiszpanska solidarnosc wobec biedy i bezrobocia jakie zgotowal im „jewRopejski kolchoz”…, tylko czy my Polacy musimy (wyglada na to ze tak) znalezc sie w hiszpanskich butach i bedziemy musieli przejsc hiszpanska droga do zrozumienia (by zrozumiec i uswiadomic sobie – kazdy z nas) czym jest Ojczyzna i wlasny Narod Polski.

  Cierpienie stanie sie bardzo dobra wskazowka (drogowskazem) do wolnosci i suwerennosci osobistej i narodowej.
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawlczaca.com

  P.S. Panie Romku, bardzo dobry material edukacyjny. Dziekuje ze Pan go zapodal.

 26. Re: 18
  Wystarczy zorganizowac „pielgrzymke” pod „kneSejm” (1-2 miliony osob), grzecznie odciac prad, wode i gaz ze wszystkich urzedow administracji szubrawcow i cierpliwie czekac, az szczury wypelzna na powierzchnie, a w….iony tlum „demokratycznie” wskaze im droge do najblizszego samolotu lecacego prosto do telAviwu.
  ======================
  jasiek z toronto

  http://polskwalczaca.com

  P.S. Mysle, ze sa fachowcy od gazu, pradu i wody…no i przydaliby sie „fachowcy” od smoly i pierza (kaczego)…do wysmarowania nikczemnikow politycznych i gospodarczych…

 27. Brat Dioskur said

  Zamordowanie Kaddafiego, w rezultacie czego w Trypolisie powstalo decyzyjne vacum , uruchomilo na dotad niespotykana skale mechanizm przemytu ludzi z Afryki do Europy.Nie tylko Lampeduza ,ale hiszpanskie enklawy w Maroku przezywaja powtarzajace sie szturmy setek Murzynow ,ktorzy nie baczac na zasieki i 6 metrowy plot ,niejednokrotnie ciezko poranieni ,stawiajaw koncu stope na terytorium UE,co automatycznie umozliwia im otwarcie procedury zmierzajacej do uzyskania pozwolenia na pobyt w UE .Przewozi sie ich pozniej na kontynent a rezultaty tych transportow odnadujemy po jakims czasie w niespodziewanym wprowadzeniu przez Sejm ustawy ,obdarzajacej azylantow wyjatkowymi przywilejami , o czym zreszta juz w gajowce byla mowa.Alarmuja Hiszpanie ,Wlosi i Grecy o podwojeniu , a nawet potrojeniu sie liczby mieszkancow Czarnego Kontynentu ,ktorzy przedzieraja sie przez granice UE a Bruksela ….milczy!Och ,bylbym przeoczyl.Odezwala sie gromkim glosem potepienia skierowanym w strone Madrytu ,kiedy hiszpanscy straznicy uzyli gumowych kul usilujac powstrzymac kolejny szturm Murzynow na jedna z enklaw.Ostatnio do enklawy Millela przedarlo sie kilkuset czarnych i trzeba bylo widziec jak calowali ziemie i wyczyniali prawdziwie malpie fikolki po udanym szturmie .W wywiadzie udzelonym na goraco hiszp. TV jeden z takich czarnuchow oswiadczyl bezczelnie ,ze Europejczycy maja mu pomoc,przy czym dodal,ze na zewnatrz drutow koczuja jeszcze dziesiatki tysiecy podobnych mu amatorow na europejskla pomoc.Prasa jest niezwykle zdawkowa w komentowaniu tego najazdu,ale przebija ton lekkiego zniecierpliwienia ,bo kazdy wie ,ze taki czarnuch ulokowany w jednym z krajow europejskich, pierwszy rok cieszy sie ,ze moze sie wyspac i najesc nie pracujac ,ale pozniej wymagania jego zaczynaja rosnac i rozglada sie za jakas „praca'”dorywcza ,ktora najczesciej sa napady rabunkowe i wlamania.Dobre 90% przestepcow wlaman ,zlapanymi przez kamery przemyslowe a pokazywanych w TV programach policyjnych, jest czarnymi!

 28. RomanK said

  Panie Jasiu,,jak pan mnie zna nigdy nie zmuszam czytelnika, zeby zgadywal co mam na mysli:-))_)
  Skoro pisze zorganizowac sie- to dokladnie to co pisze..zorganizowac…zadne taczki, zadne czyny spoleczne, zadne wywozenia…zadne pielgrzymki i spacerki patriotyczne…zadne Muzyczki….Wylacznie tylko madra i powszechna Organizacja..osiedla ,gminy, powiaty , wojewodztwa…Centrum….i otoczenie baczna opieka Tego co Polskie…bylo, jest …i bedzie.
  Organizacja jest po to…. zeby sami uciekli….i nie zabrali tego co ukradli.
  Najlepszym poczatkiem jest Organizacja Bojkotu..bo to potrafi kazdy.

 29. JO said

  ad.28. Tak wlasnie. Czemu tego nikt nie potrafi zrozumiec, ze zorganizowac sie, to oznacza Dzialac wg Ustalonych regol RAZEM i to jest klucz do Zwyciestwa.

  Coz, jak moze dzialac wielu razem, skoro Tradycjonalistow jest jak kocich lez a i Oni Razem tak dzialaja jak w Gajowce widac….

  Na innych nie ma co liczyc…

 30. JO said

  Razem organizowac sie to oznacza, ze Rolnicy maja kupowac uslugi Weterynaryjne TYLKO od Wyznaczonych Lekarzy . Pasze tylko od wyznaczonych mieszalni, Chleb maja robic tylko z wlasnego zborza i sprzedawac tam gdzie ma byc Tradycyjny Kupiec. Pozyczki mamy dawac sobie nawzajem!!! a nie brac z Banku…Ubojnie drobiu…bydla…maja robic pod potrzeby Tradycyjnych Katolikow i nie tylko ale to przede wszystkim jest Zbyt…etc, etc, etc Szkoly…dzieci do Katolickich szkol a nie Zydowskich…przeciez Szkoly Juz sa….

  Ale coz z D rozmawiac o tym nie ma co, bo d nie podejmie tematu, wypcha sie sianem, ze to utopia, ze to ..cokolwiek…jakakolwiek wymowka dla D jest dobra…

 31. Re: 28 RomanK
  Do jasnej ciasnej, niechajze Pan oprawi swoim komentarzem (nawet dwoma slowami) nie dla mnie, ale dla tych, ktorzy tutaj zagladaja i czytaja. Oni sie ucza, bo ktos ich musi nauczyc myslec i wyciagac wnioski. Samo sie nic nie zrobi, ani samo sie nic nie naprawi.
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 32. JO said

  Kiedys, jak bylem mlody to budowalem Kosciol Katolicki, nie wiedzialem , ze w stylu nieco Modernistycznym, dla mnie to byl ukochany Kosciol oczekiwany przez cala dzielnice malego miasteczka.

  Ten kosciol budowala cala dzielnica,. Organizowal wszystko Ksiadz od rozbiorki starych poniemickiech domow z cegly, po czyszczenie tych cegiel i kazdy centymetr muru a potem wyposarzenie…

  Ludzie moga sie organizowac. Potrzebuje Pasterza, co by powiedzial im jaki cel maja osiagnac , po co, dlaczego i w jaki sposob. Ludzie potrzebuja dyrygenta.

  A gdzie mamy Dyrygentow, pasterzy..????
  No gdzie, czy ktos moze mi wskazac choc jednego takiego Ksiedza procz Ksiedza Karola i Ksiezy Bractwa????
  Czy ktos moze mi wskazac choc jednego takiego Tradycyjnego Katolika??? co poprowzdzil by Ludzi , zjednoczyl by ich gospodarczo??

  Czy mamy strone imternetowa Tradycyjnych Katolikow Uslog?
  Czy wiecie, ze masonska Strona Szlachty Polskiej taka strone posiada??

  A gdzie sa Tradycyjni Katolicy, co wymieniaja sie informacjami o swoich firmach???

  Po prostu zal gardlo sciska jakimi jestesmy bezjajecznymi ludzmi…

 33. JO said

  Tylko w tylek kazdego kopac i wyjechac na Bialorus, bo liczyc na to by taki jeden z drugim tylek ruszyl i cos zrobil procz gadania, to nie ma co, to plonne nadzieje, plonne zale….

 34. JO said

  Czy przy Bractwie dziala jakas Grupa Ludzi co by sie organizowala, chocby poprzez promocje swoich Firm???

  Pewnie nie, bo po co….

 35. JO said

  A moze ktorys z Tradycjonalistow powie, ze taki pomysl to jest niekatolicki i trzeba organizowac swoje firmy w oparciu o jaknajwiesza Zydo-Masonska Baze..?

 36. JO said

  Ooooo zapomnialem , ze przeciez przy kazdej probie zorganizowania sie pod szyldem Tradycyjnego Katolicyzmu Bractwo Piusa X zostanie wyrzucone z Polski….
  Zapomnialem….

 37. Griszka said

  @36
  Zaraz taki jeden pierdoła z Teksasu, ormowiec-hobbysta, Pana pouczy, że przecież „samo FSSPX to agentura żydo-masońska”. A kto się z nim nie zgadza ten niech kładzie dowód osobisty na stół.

 38. Mordka Rosenzweig said

  re 19

  Szanowny pan Roman,

  Ja pan Mordka obejszal ten filmik o Hiszpania.

  Ja pan Mordka musi powiedziec sze to jest normalna kolej rzeczy.

  Najpierw tszeba wymordowac kler, a potem robic demonstracje sze jest bezprawie i glud.

 39. JO said

  ad.37. Bractwo Uratowalo Polske. Bez Bractwa by nie bylo Polski i Polskosci w ogole.. Jednak to wciaz za malo , za malo my Tradycyjni Katolicy wspieramy Bractwo, za malo dzialamy dla Bozej Chwaly i Dobra Naszego Panstwa i Narodu…

 40. JO said

  Wydaje sie, ze My jestesmy na etapie, ze wciaz od Bractwa Bierzemy a za malo dajemy…. My czekamy az Bractwo Nawroci Wszytkich Polakow i niepolakow w tym Tuska i Komorowskiego…i wowczas napewno bedziemy miec w Polsce raj. 🙂
  Wydaje sie , ze takie jest podswadome nas wszystkich tu myslenie…

 41. Griszka said

  @39
  Wielu nawet nie zna podstaw dogmatyki katolickiej i myśli, że zbawienie można uzyskać w każdej religii. A co dopiero tutaj mówić o sporze FSSPX z Watykanem na temat SVII i liturgii katolickiej. Bractwo jest tak naprawdę szalupą ratunkową dla tej niewielkiej grupy ludzi, która się tymi sprawami interesuje na poważnie. Dla reszty nazwisko Lefebvre jest niepojętą abstrakcją i to się raczej nie zmieni.

 42. Maverick said

  Sposorowal libijska al kajde ten sam pseudo lider Obama tak naprawde lucyferian w sluzbie kabaly I NWO.

  Puppet masters po Bushu zrobily Amerykanom podstawke, faceta ktoryprzemawia iscie lucyferianska podwojna nowomowa, morduje chrzescijan w Afryce, Libi, Syri, wspieral bractwo muzulmanskie w Egipcie ale wladze aresztowaly wszystkich jego najemnikow, On tez stoi za zawierucha na Ukrainie wspierana poprzez nasze kundelki na sluzbie lucyfera, jak Tusk I Sikoraski.

 43. Polityk, który popełnił błąd, powinien odejść.

 44. marta15 said

  http://normanfinkelstein.com/2014/everything-you-need-to-know-about-middle-east-politics/

 45. Lach said

  „Wiosna Nasza”
  I tak co Wiosnę.

 46. Kronikarz said

  Drwiny ta ich democracy.
  Płakać się chce.

 47. Marek said

  PanieJO szanowny, pan potrafi napisać 5 komentarzy jeden pod drugim w ciągu 5 minut, jak pan to robi?
  Nie da się tego skleić w 1 lub 2?
  Ja pana proszę 🙂

  To się nazywa „nyndrowaniem” 🙂
  Admin

 48. Infonurt2 ( na domenie Infonurt2 ;Bylem tam dwa lata na indywidualnym kontrakcie inzyniera w Sebha i Trypolisie.Mieszkalem drugi trok w Zawii. Albin Siwak , robol, byl tam w konsulacie w randze ministra „zeslany” przez Jaruzelskiego aby nie przeszkadzal transforacji . On opowiada ze znajomi w konsulacie twierdza ze mozna sie poruszac tylko w dzien.Libia jest zajeta przez Dziki Zachod tylko nad morzem. 90% kraju jest w rekach plemion. Amerykanie zainkasowali $170 miliardow .. NATO bombardowalo miasta szpitale i szczegolnie wodociag wart $35 miliardow. Kadafiego zabili najemnicy jak uciekal z Syrte gdyz ludobojcy z NATO bombardowali cala cywilna ludnosci miasta. Chcial ocalic mieszkancow. Jego kolumna w nocy, dostala dronem . Kadafi, ciezko ranny zostal potem ujety przez najmenikow i ci go dobili. Akcje prowadzili Clinotowa – w iminieu Obamy USA i prezeydent Francji Zyd ..Nicolas Sarkozy. NATO i liderzy Zachodu bioracy udzial w tej zbrodni – powinni stanac przed swiatowym sadem kryminalnym o ludobojstwo!! Tak jak Pol Pot ..Wiele informacji jest u na na Infonurt2. Kliknij Kadafi lub Libia . Sieprzyli sprawe Chiny i Purin- wstrzymali sie od glosu w radzie bezpieczenstwa ONZ – za co teraz Putin stracil Ukraine!.Co do Chin to ich obecnie okrazaja..Beda jakis cza improwzowac zjawiska przyrody HAARP-em.

 49. Re: Artykul.
  Ksiadz Piotr Natanek mowil o Libii i nie tylko.

  http://www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1

  Sluchac ks. Piotra Natanka i uczyc sie.
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 50. RomanK said

  Uj panie Mordka..pan to widzi…Pan to nauczy tych zrobionych pod gruszka:-)))????

 51. ojojoj said

  re. 49
  wacpanie jasiek, Natanek moze wypedzac zle duchy z czlowieka (ma moc obiecana przez JC), moze nawet byc swietym – wedlug II.Sob.Wat. oczywiscie – dla mnie on nie istnieje, z bardzo prostego powodu – krzewi posoborowe bzdury tak jak mason Dziwisz, ktory chcial mu przymknac jape. Moze uzdrowi niejednego opetanego, tylko po co? kiedy ten opetany wpadnie w kolejne opetanie – tylko tym razem „made in Grzechynia”. Natanek i Dziwisz to taki PO-PiS, tylko Natanek niedouczony za bardzo, prymityw – jak PIS, a Dziwisz to ekspert, jak PO, tzn. bardziej wtajemniczony – i na tym pierdzeniu, bitwa o prawde sie konczy.

 52. Gutek said

  Oj dobre spostrzeżenie nicku „ojojoj ” o polskich pasterzach nierównej rangi !

  Libia i w niej lemingi zasłużyli na to co maja,od dobroci i bogactwa człowiek glupieje,od biedy i nedzy zdycha jak bezpański kot czy pies.

  Polskie lemingi zasluguja na to samo,bo tym ze wsi nawet nie chce się się własnych plodow rolnych mieć z ziemi po ojcach i dziadkach, a za to kto nie szanuje MATKI ZIEMI czeka ich w niej proch i zapomnienie !
  Ci w miescie musieli pojsc z torbami ze swych fabryk ,hut,kopalni,stoczni ,bo nie potrafili ich obronić dla siebie i rozjechali się za chlebem po swiecie,po to otwarto im granice (jechać i nie wracac ,na to miejsce przyjadą swojaki) .

  Natomiast uczeni w pismie maja się dobrze ,bo to przeciez nie czysta krew ,to MIESZANCE i potafia zadbac o siebie ,po to sobie stworzyli partyjne zloby i administracyjne stanowiska,takze straz miejska i agencje ochraniarskie,milicje i wojsko.

  Czy dziś znajdziesz Polaka na urzędzie ,albo w sluzbach mundurowych ?
  Sa ale obywatele polscy ale to sa „spec polacy”,którzy maja nawet kłopoty z jezykiem polskim (nowo przybyli z nabytym od reki obywatelstwem),to MIESZANCE.

  A wiecie na czym polega mieszanie krwi ?
  Jak nie wiecie zapytajcie swiadkow jehowy albo samotne matki wychowujące dzieci.

  Polska pograzyla się w OBCEJ ZATRUTEJ KRWI RAKOTWORCZEJ !
  Jeszcze nie jest za pozno aby „Polsce przetoczyć krew”.

 53. JO said

  ad.47, ..pomiedzu zastrzykiemn a podaniem tabletki z 40 klientami….
  Niech Pan sprobuje sam, a przekona sie , ze mozna, co wychodzi na jak to okreslil Pan Gajowy – Nyndrowanie…choc nim nie jest…

 54. MatkaPolka said

  Take dla przypomnienia
  Libia Kadafiego

  https://marucha.wordpress.com/2011/05/18/czego-mozemy-nauczyc-sie-od-arabow/

 55. fansekty said

  @ boryna @ 4 aleśSS ty głupi

Sorry, the comment form is closed at this time.