Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 7 kwietnia, 2014

Ukraina: separatyści ogłosili Niepodległą Republikę Doniecką

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Pro­ro­syj­scy se­pa­ra­ty­ści, któ­rzy oku­pu­ją sie­dzi­bę rady ob­wo­do­wej w Do­niec­ku na wschod­niej Ukra­inie, ogło­si­li po­wsta­nie Nie­pod­le­głej Re­pu­bli­ki Do­niec­kiej.

Separatyści już wczoraj przejęli siedzibę miejscowych władz. De­kla­ra­cję nie­pod­le­gło­ści uchwa­li­ło ok. 50 osób, które zaj­mu­ją ten bu­dy­nek – po­da­ła agen­cja In­ter­fax-Ukra­ina.

W nie­dzie­lę se­pa­ra­ty­ści prze­ję­li kon­tro­lę nad sie­dzi­bą władz ob­wo­do­wych w Do­niec­ku i Char­ko­wie oraz wtar­gnę­li do bu­dyn­ku Służ­by Bez­pie­czeń­stwa w Łu­gań­sku.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 115 Komentarzy »

Potencjalnie jesteśmy bogaczami

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Polska posiada w swoich zasobach naturalnych całą tablicę Mendelejewa. Niektóre ze złóż surowców są gigantyczne i jedyne w swoim rodzaju i wcale nie o łupkach mowa…

Niestety rządzący planują raczej sprzedaż polskich przedsiębiorstw strategicznych zagranicznym podmiotom, sprzedaż koncesji na wydobycia, sprzedaż złóż a nie ich eksploatację…

A potencjalnie jesteśmy bogaczami!
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 45 Komentarzy »

Demonizacja Putina

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Artykuł sponsorowany krwawymi rublami, jakie gajowy regularnie otrzymuje od Putina pocztą dyplomatyczną. Tym razem zasponsorować dał się indyjski minister spraw zagranicznych Indii.
Admin

Z naszej perspektywy trudno zrozumieć napastliwy atak na prezydenta [Władimira] Putina prowadzony przez zachodnie kręgi polityczne, a w szczególności przez media. Media, które oczywiście odzwierciedlają dominującą postawę amerykańskich i europejskich kręgów politycznych wobec rosyjskiego prezydenta.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 46 Komentarzy »

Hipokryzja sądowa w USA sięgnęła zenitu!

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Stephanie Irene Greene, zdjęcie z kartoteki więziennej

Jak bardzo system prawny I orzeczenia sądu mają wpływ na zniszczenie integracji narodu i zabicie zdrowego rozsądku może świadczyć ostatnia decyzja sądu w spawie dotyczącej śmierci nowonarodzonego obywatela.

Sędzia w Sparanburg w stanie Południowa Karolina skazał na 20 lat więzienia matkę za zamordowanie z premedytacją swojego własnego dziecka przez podanie mu morfiny.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 10 Komentarzy »

Ukraińskie teorie spiskowe

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Świadectwem kryzysu świadomości politycznej na Ukrainie są mnożące się teorie spiskowe. Dotyczą one niemal każdego z ostatnich bulwersujących zdarzeń, w rodzaju kijowskiej strzelaniny między Prawym Sektorem a Samoobroną Majdanu, ale także kręcą się wokół oskarżeń o szykowanie zamachów bombowych, do wtóru opowieści o sobowtórze Janukowycza i oczywiście guzie mózgu Putina. W jednej z takich historii pojawia się i polski wątek.

Chodzi o głośną śmierć Ołeksandra Muzyczki – „Saszki Biłego”, jednego z przywódców Prawego Sektora. Zginął on 24 marca podczas próby zatrzymania przez specjalny oddział milicji podporządkowanej władzom w Kijowie.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 12 Komentarzy »

Polska żegluga śródlądowa – świadectwo zaniedbań

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Polska jak wiadomo zawsze była krajem dróg podłych, mostów marnych i rządów głupich, a że po raz pierwszy spostrzeżenie to sformułowano bodaj w XVIII wieku, więc nie dopisano do niego obserwacji na temat kolei (z jej braku) i kanałów żeglugowych – bo akurat te wówczas w Rzeczypospolitej powstawały i miały się całkiem dobrze, z pożytkiem dla narodu i jego gospodarki.

Drogi, mosty i władze mamy do dziś jak widać. Kolei żal bardziej kopać, bo poza rolnictwem i rybołówstwem nikt chyba tak nie oberwał przez ostatnie 25 lat (przemysłu nie liczymy w ogóle w związku z jego likwidacją). Pozostaje więc pytanie: co tak zawiniły rządzącym naszym krajem rzeki i kanały, budowane jeszcze przez Stanisława Augusta, a potem przez kolejnych naszych królów z dynastii Romanowych, że aż doprowadzono je do tak fatalnego stanu, jaki mamy dzisiaj?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 12 Komentarzy »

Donald Tusk agentem Putina? Nie można tego wykluczyć.

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

W zasadzie to niczego nie można wykluczyć. Np. że Obama jest agentem Komorowskiego, albo że niemal wszyscy polscy dziennikarze to agenci syjonizmu lub idioci.
Admin

Działalność Donalda Tuska oraz jego rządu na przestrzeni lat 2007-2013 może sugerować, że jest on agentem Putina, którego głównym celem jest podejmowanie decyzji korzystnych dla Kremla i Gazpromu. Poniżej zestawienie konkretnych faktów, które to uprawdopodobniają.

• Dążenie do podpisania długoterminowego kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu do Polski. Pierwotnie rząd Tuska chciał, aby kontrakt obowiązywał aż do 2037 roku! Pod naporem Unii Europejskiej nasi rządzący zgodzili się jednak, aby kontrakt skrócić. Ostatecznie został on zawarty na okres do 2022 roku.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 13 Komentarzy »

Msza trydencka to nie chwilowa moda!

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Msza trydencka nie jest – jak niektórzy mówili – chwilową modą lub fascynacją „nowością”. Pociąga ona ludzi z każdej grupy wiekowej, ale można zaobserwować, że najliczniejszą grupą wiernych są ludzie młodzi i młode rodziny, co pozwala bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi dla portalu PCh24.pl ks. Kamil Mielniczuk, wikariusz parafii pw. Św. Teodora w Wojciechowie.

[Biskup Rzymu ma wszakże na temat Mszy Trydenckiej zupełnie inne zdanie, ale wierzymy, że dłużej klasztora, niż przeora – admin]

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 29 Komentarzy »

Znany polski bokser o homoseksualistach: trzeba ich leczyć

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

„Chcę zatrzymać ataki na Kościół i powszechny grzech. Homoseksualistów trzeba leczyć” – deklaruje w rozmowie z portalem wPolityce bokser Tomasz Adamek. Sportowiec w wywiadzie podkreśla także swoje antyaborcyjne przekonania.

Na pytanie serwisu Karnowskich o opinię nt. ideologii gender, bokser odpowiedział wprost: „Nikt mi nie wmówi, że tzw. Anna Grodzka to kobieta, Bóg zadecydował, że to mężczyzna i nikt tego nie zmieni”. W opinii pięściarza „współczesna Europa chce narzucić Polsce powszechną aborcję na życzenie, na każdym etapie ciąży”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 28 Komentarzy »

Fiodor Łukjanow ws. Ukrainy: i Rosja, i Zachód się pomylili

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Nikt na Za­cho­dzie nie ocze­ki­wał, że wszyst­ko pój­dzie tak szyb­ko i tak ra­dy­kal­nie – mówi na temat kry­zy­su ukra­iń­skie­go ro­syj­ski po­li­to­log Fio­dor Łu­kja­now, re­dak­tor na­czel­ny pisma „Rosja w glo­bal­nej po­li­ty­ce”. – Wielu z nas, ale także na Za­cho­dzie po pro­stu nie do­ce­ni­ło tego, do ja­kie­go stop­nia nie­trwa­ła jest kon­struk­cja pań­stwa ukra­iń­skie­go. I my, i oni się po­my­li­li – do­da­je.

Łu­kja­now pod­kre­śla, że na Za­cho­dzie są­dzo­no, że kry­zys ukra­iń­ski to druga sesja „po­ma­rań­czo­wej” re­wo­lu­cji; „że wy­star­czy trosz­kę wes­przeć naród, który po­wstał prze­ciw­ko sko­rum­po­wa­ne­mu ty­ra­no­wi i wszyst­ko bę­dzie pięk­nie”. – A w Rosji, od­ra­bia­jąc lek­cję tejże po­ma­rań­czo­wej re­wo­lu­cji, na okre­ślo­nym eta­pie, my­śla­no tak: trze­ba po­ka­zać bru­tal­ność i od razu stłu­mić wy­stą­pie­nia, wtedy wszyst­ko bę­dzie do­brze – pod­kre­śla w roz­mo­wie z „Kom­so­mol­ską Praw­dą”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 1 Comment »

Cień nazizmu nad Ukrainą

Posted by Marucha w dniu 2014-04-07 (Poniedziałek)

Od obalenia rządu Janukowycza na Ukrainie w końcu lutego 2014 r. media głównego nurtu masowo próbowały wybielić charakter obecnego rządu ukraińskiego. Zjawisko tego rodzaju pojawiło się nawet w niektórych lewicowych publikacjach i na stronach internetowych, np. w niedawnej dwuczęściowej serii w rabble.ca.

Jurij Szuchewycz, syn Romana Szuchewycza na zjeździe Prawego Sektora

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 4 Komentarze »