Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Szczepan Zbigniewski o Nie strasz, nie strasz, b…
  Szczepan Zbigniewski o Nie strasz, nie strasz, b…
  revers o Aktualność geopolityki!?
  revers o Aktualność geopolityki!?
  bbebebe o Wolne tematy (82 – …
  kfskenve o Wolne tematy (82 – …
  Lily o „Papież Franciszek”jest naszą…
  revers o Nie strasz, nie strasz, b…
  AlexSailor o Kupiłeś „elektryka”? No to cię…
  Andy o Nie strasz, nie strasz, b…
  CBA o Wolne tematy (82 – …
  Yagiel o Wolne tematy (82 – …
  Lily o Wolne tematy (82 – …
  CBA o Wolne tematy (82 – …
  bryś o Nie strasz, nie strasz, b…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 625 obserwujących.

Putin: Rosja dopuszcza wycofywanie się z traktatów międzynarodowych

Posted by Marucha w dniu 2014-08-14 (Czwartek)

Fe­de­ra­cja Ro­syj­ska nie wy­klu­cza jed­no­stron­ne­go wy­co­fy­wa­nia się z mię­dzy­na­ro­do­wych trak­ta­tów, jeśli tego wy­ma­gać będą in­te­re­sy kraju – oświad­czył dzi­siaj pre­zy­dent Wła­di­mir Putin. Pod­kre­ślił, że w ten spo­sób po­stę­pu­ją Stany Zjed­no­czo­ne.

– USA w try­bie jed­no­stron­nym wy­co­fa­ły się z trak­ta­tu o ogra­ni­cze­niu stra­te­gicz­nych broni ofen­syw­nych. I spra­wa jest za­mknię­ta. Kie­ro­wa­li się, jak uwa­ża­ją, in­te­re­sa­mi bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go. Bę­dzie­my robić do­kład­nie to samo, gdy uzna­my to za ko­rzyst­ne i słu­żą­ce na­szym in­te­re­som – oznaj­mił Putin na spo­tka­niu w Jał­cie z de­pu­to­wa­ny­mi do Dumy Pań­stwo­wej, niż­szej izby ro­syj­skie­go par­la­men­tu.

Pre­zy­dent rów­nież za­prze­czył, ja­ko­by Rosja się mi­li­ta­ry­zo­wa­ła, roz­wi­ja­jąc swoje siły zbroj­ne. Putin oświad­czył, że jego kraj chce mieć „no­wo­cze­sną i kom­pak­to­wą” armię. Przy­po­mniał, że na te cele do 2021 roku prze­zna­czo­no 20 bln rubli (552 mld do­la­rów). We­dług Pu­ti­na cho­dzi o stwo­rze­nie ta­kich sys­te­mów broni, ja­kich inne kraje jesz­cze nie po­sia­da­ją.Putin po­in­for­mo­wał też, że za­rzą­dził utwo­rze­nie prze­zna­czo­nej do sta­cjo­no­wa­nia na Kry­mie grupy ope­ra­cyj­nej sił zbroj­nych, któ­rej kosz­ty funk­cjo­no­wa­nia nie po­win­ny być we­dług niego duże.

– Mi­ni­ster­stwo obro­ny przy­go­to­wa­ło od­dziel­ny pro­gram utwo­rze­nia i roz­wo­ju sił zbroj­nych na Kry­mie. Za­apro­bo­wa­łem ten pro­gram. Nie będą one zbyt wiel­kie, nie będą kosz­tow­ne – po­wie­dział Putin w Jał­cie w trak­cie swej wi­zy­ty na za­anek­to­wa­nym w marcu Kry­mie.

Putin: rząd prze­zna­czył na roz­wój Krymu 19,3 mld do­la­rów

Pre­zy­dent Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej Wła­di­mir Putin oświad­czył, że liczy na to, iż de­pu­to­wa­ni do Dumy Pań­stwo­wej FR ak­tyw­nie włą­czą się do pro­gra­mów roz­wo­ju Krymu. Przy­po­mniał, że rząd do 2020 roku prze­zna­czy na te cele ponad 700 mld rubli (19,3 mld do­la­rów).

Putin pod­kre­ślił na spo­tka­niu z de­pu­to­wa­ny­mi do Dumy Pań­stwo­wej FR w Jał­cie, że głów­nym celem władz Rosji jest za­pew­nie­nie dy­na­micz­ne­go roz­wo­ju Pół­wy­spu Krym­skie­go, uczy­nie­nie z niego go­spo­dar­czo sa­mo­wy­star­czal­ne­go i po­myśl­ne­go re­gio­nu, stwo­rze­nie no­wych miejsc pracy. – Trze­ba roz­wi­jać prze­mysł, sek­tor rol­no-prze­my­sło­wy, sferę so­cjal­ną i bran­żę tu­ry­stycz­ną – oznaj­mił.

Pre­zy­dent przy­po­mniał, że w 2015 roku za­koń­czy się okres przej­ścio­wy, w któ­rym płace i eme­ry­tu­ry na Kry­mie mają być do­pro­wa­dzo­ne do ogól­no­ro­syj­skiej śred­niej.

Jest to druga wi­zy­ta Pu­ti­na na Pół­wy­spie Krym­skim, ode­rwa­nym przez Rosję w marcu od Ukra­iny. Po raz pierw­szy pre­zy­dent prze­by­wał na Kry­mie wkrót­ce po anek­sji – 9 maja w ra­mach ob­cho­dów Dnia Zwy­cię­stwa nad hi­tle­row­ski­mi Niem­ca­mi od­wie­dził Se­wa­sto­pol, gdzie ode­brał pa­ra­dę okrę­tów Floty Czar­no­mor­skiej FR. Wi­zy­ta ta zi­ry­to­wa­ła Kijów i Za­chód, które uzna­ły ją za pro­wo­ka­cję.

http://wiadomosci.onet.pl

Komentarze 24 do “Putin: Rosja dopuszcza wycofywanie się z traktatów międzynarodowych”

 1. maniek said

  Brawo prezydencie Putin.

 2. Filo said

  O Jezuuuuu!
  Krym nie zostal ‚oderwany ‚ od Ukrainy!!
  Nigdy nie byl ukrainski!
  A poza tym odbylo sie tam referendum.
  Dla przyglupow ktorzy dalej nie rozumieja o co chodzi, to Krym oglosil sie niezaleznym od Ukrainy (referendum) nie dlatego ze chcial sie przylaczyc do Rosji tylko dlatego ze chcial zachowac status quo: autonomiczny parlament i mozliwosc porozumiewania sie w jezykaqch: rosyjskim, ukrainskim tatarskim.
  Kijowska banda im tego zabronila.
  No to sie wkurwili i………….. uratowali przed bombardowaniem i przesladowaniem

  Ja nie mam z tego zadnej korzysci ale tak mnie cieszy ze znacjonalizowali pokradzione wille i posiadlosci sukinsynow i lupiezcow ktorzy rozkradli i Ukraine i Krym!
  Przynajmniej teraz uchodzcy z Ukrainy maja gdzie spac.
  Bo im na Ukrainie dranie zbombardowali dachy nad glowa.

  Przecież to była informacja dla onetowców… i tak dość rzeczowa, jak na Onet. Mogli np. przemilczeć fakt, że Rosja robi to samo, co USA.
  Admin

 3. Mordka Rosenzweig said

  Ja pan Mordka pszeczytal:

  „Putin: rząd prze­zna­czył na roz­wój Krymu 19,3 mld do­la­rów”

  Ja pan Mordka uwasza, sze to jest zlodziejska kradziesz pieniedzy od nasza rasa.

  Te pieniadze powinny byc pszeznaczone dla ofiar holocaustu i na muzeum cierpien naszej rasy.

  Ja pan Mordka ruwniesz nie rozumie po co rozwijac Krym jak nasza rasa jusz tam nie ma szadna wladza.

 4. Author Instinct said

  Gadka dla mediów, żeby miały co mielić. Puste słowa. Moim zdaniem niezbyt rozsądne. Międzynarodowe traktaty się ma w dupie i się o tym nie gada. Jeśli się o tym gada to znaczy, że nie można sobie pozwolić na to żeby je mieć w dupie…

  Nie wiem, skąd Pan wyciągnął taką regułę – admin

 5. Filo said

  3
  Pan Mordka sie myli.
  Nasza rasa jest wszedzie . I nawet na Krymie.
  Ale zrodelko nam wysycha. Trzeba dobudowac wiecej pisuarow zeby nas nie szkalowali. . Bo nam sie ciagle cos nie podoba.
  Na Krymie

 6. adsenior said

  A ja uważam, że Putin, w przeciwieństwie do USraela, uprzedza, iż część traktatów ma w dupie!

 7. Luxeuro said

  „USA w try­bie jed­no­stron­nym wy­co­fa­ły się z trak­ta­tu o ogra­ni­cze­niu stra­te­gicz­nych broni ofen­syw­nych. I spra­wa jest za­mknię­ta. Kie­ro­wa­li się, jak uwa­ża­ją, in­te­re­sa­mi bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go. ”
  Pamietam to i byłem zdziwiony jaka była mała reakcja na to. Coś w rodzaju tego „reset” Clintonowej, „Zaczynamy na nowo bo już nam nie pasuje.” Nie ma słów na jakie to wszystko fałszywe, bo jak wiem, jak coś zagraża robienie kasy to do diabła z bezpieczeństwem.

 8. anATOM said

  Przepraszam urazonych ale o co kaman z tym said ?

 9. qwerty933 said

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz%2Fukrainska-ofensywa-na-wschodzie-stanela-mozliwe-kontrnatarcie-donbaskich-rebeliantow

  Wreszcie dobre wiesci.

 10. Griszka said

  @8
  Amerykanizacja portalu 🙂

  @9
  Mówi się, że za kilka dni ma nastąpić atak na Donieck. Rebelianci będą musieli zaatakować, aby wyeliminować artylerię wroga, która póki co ostrzeliwuje miasto z bezpiecznej odległości.

 11. markglogg said

  ]Czy kolejnym celem ataku „tandemu” NATO-Ukraina będzie Pridniestrowie?

  Ciekawa interpretacja „zestrzelenia” Boeinga NH17 pojawiła się w Rosji. Prawdziwy Boeing NH17 odleciał z Amsterdamu w 17 (znowu 17!) minut po odlocie zeń „czarterowego” Boeinga 777 o godz. 10 rano. Prawdziwy NH17 poleciał do Kuala Lumpur trasą nad Chersoniem, omijającą Donbas i do Kuala Lumpur doleciał w porządku. Jego „dubler” wyładowany trupami (ten malezyjski B777 zaginiony w marcu br.?) poleciał nad Donieckiem itd., resztę mniej więcej znają entuzjaści opracowań j.w.

  To dość dobrze „trzyma się kupy” i pasuje do wielu „pobocznych” informacji (typu nietknięte paszporty i zabawki dla dzieci, bezkrwiste woniejące nieświeżo zwłoki, brak rodzin płaczących po zabitych, etc.), ale mnie intryguje kwestia, znalezionych obok spalonych szczątków wraku, silników odrzutowych. „Na oko” są one o ok. 30-40 % mniejsze od oryginalnych silników Boeinga 777.

  Można sobie poczytać to tutaj:
  http://www.km.ru/world/2014/08/14/katastrofa-malaiziiskogo-boinga-pod-donetskom/747244-minuta-konspirologii-vse-passa

  Ktoś z komentatorów zauważył, że jak Putin „zamilczał” w 2000 roku, sprawę zatopienia „Kurska” torpedą z amerykańskiej łodzi podwodnej „Memfis”, z którą ten „Kursk” się zderzył, tak i obecnie władze Rosji zamilczają sprawę ewidentnej prowokacji NATO – prowokacji, która w praktyce odwróciła sytuację wojskową w Donbasie, dezorganizując rozpoczynającą się ofensywę „opłotczyków”.

  No i wszystko wygląda podobnie jak w przypadku „zamachu” 11 września 2001: prawda o tym, kto wysadził w powietrze aż TRZY wieże WTC w Nowym Jorku jest niedostępna, ale ten ówczesny „zamach” spełnił swe geopolityczne zadanie, dając pretekst do ataku USA na Afganistan a następnie na Irak itd.

  A po „katastrofie” Boeinga NH-17 17 lipca br., bez dalszych wyjaśnień posypały się sankcje na Rosję itd. Sankcje będące wstępem do ataku na rosyjskie strefy wpływu, ponoć jest już przygotowywana wspólna agresja, Ukrainy, Mołdawii oraz Rumunii, na Rosyjską Republikę Pridniestrowia. Ma to podobno nastąpić już tej najbliższej „Rosyjskiej Jesieni”.

 12. Romank said

 13. no name said

  Witam .
  A czy niedziwnym zbiegiem okoliczności , ,,ktoś” szykuje ponad naszymi głowami i pod naszymi stopami kolejnej ,,zimnej wojny ” ?
  Mecz do jednej bramki , i zaganianie stada ?

 14. maurycy said

  USA niezliczona ilosc razy podeptaly i opluly traktaty i normy prawa miedzynrodoego ze trudno ich traktowc powaznie .Oni uwazaja ze moga w razie potrzeby bombardowac, palic, mordowac, rownac z ziemia dowoly kraj na kuli ziemskiej jesli tego wymaga ich geszeft ! Wszystko to przy odrazajacej i kryminalnej propagandzie o wolnosci i prawach czlowieka ! Prawach bandytow z USA do robienia co im sie zywnie podoba ! Izrael podeptal niezliczona i niebotyczna ilosc rezolucji ONZ .I co ? Ano nic ! Bandziory z USA bronia zajadle jego jawnie kryminalnej dzialalnosci i maja wszelkie prawa zwyczajnie w dupie! Niestey te dzialania w zastraszajacym tempie sie upowszechniaja i juz praktycznie ani USA ani inni nie przestrzegaja zadnych norm i standardow moralnych ! W razie potrzeby uruchamiaja odrazajaca i niezwykle napastliwa propagande oglupijaca ludzi ktora ma uzasdniac ich dzialania, chocby sprawa Ukrainy .

 15. Luxeuro said

  Ad. 12 – Chory kraj i chore wojsko.

  Ad. 11 – „Ktoś z komentatorów zauważył, że jak Putin „zamilczał” w 2000 roku, sprawę zatopienia „Kurska” torpedą z amerykańskiej łodzi podwodnej „Memfis”, z którą ten „Kursk” się zderzył, tak i obecnie władze Rosji zamilczają sprawę ewidentnej prowokacji NATO – prowokacji, która w praktyce odwróciła sytuację wojskową w Donbasie, dezorganizując rozpoczynającą się ofensywę „opłotczyków”.”
  Kursk niby był „spłacony” przez Amerykanów. Pan sugeruje ze Putin gra po stronie atakującą Rosję w sprawie MH-17 ? To już bardzo głęboka teoria i nie myślę ze mamy informacje by to rozszyfrować.

 16. Romank said

  O tylko prez Putim zmowi ta modlitwe i ….moze podpisac co chce..i kiedy chce sie wycofacL0(()

  „Все обеты [], обязательства, клятвы и анафемы, будь называется ‚Konam,’ ‚Konas,’ или любым другим именем, которое мы можем обещать, или ругаться, или залоге, или чего мы может быть связан, с этого дня . Искупления до следующего (которого счастливым приходит ждем), мы покаяться не Пусть они будут сочтены освобожден, прощен, аннулированы и пуста, и сделал не имеет силы;. они не связано с нами, ни есть власть над нами обеты не надо считаться обеты; обязательст

 17. Luxeuro said

  Nie musimy się bać. USA wysyła swoich ludzików. Sa to straszaki by wywołać reakcje. Reakcje ktora spadnie na Polskę. Jak spadnie, wtedy natychmiast będzie konferencja by rozładować napięcie, ale Polska już będzie miała 400 pocisków nuklearnych na swoim terenie. Wiem, fantazja ale może i nie,

  „the Pentagon announced that approximately 600 soldiers from the Army’s 1st Brigade, 1st Cavalry Division will deploy to Poland and the Baltic states to help reassure European allies who feel threatened by Russian military moves. ”

  Zmiana nazwy naszego kraj z Polski na Pu.

  Ale cisza na temat MH-17 !!!!! Nie udało się.

 18. jowram said

  Striełkow w „odstawce”?
  http://lifenews.ru/news/138390

 19. […] Za; https://marucha.wordpress.com/2014/08/14/putin-rosja-dopuszcza-wycofywanie-sie-z-traktatow-miedzynaro… […]

 20. wi42 said

  Polski slad:

  http://politikus.ru/events/26951-pod-izyumom-likvidirovany-shest-boycov-chvk-asbs-othago.html

 21. wi42 said

  Strielkowa zastapi Wladimir Kononow jako minister obrony.
  Strielkow zostal Szefem Sztabu Generalnego – czyli de fakto praca bardziej merytoryczna.
  http://politikus.ru/events/26934-igor-strelkov-ushel-s-posta-ministra-oborony-na-dolzhnost-nachalnika-generalnogo-shtaba.html

 22. u said

  Bardzo dobrze nareszczcie Misio pakuzuje pazurki. W przeciwnym przypadku wamipry by krew wychlaly, i MIsia by nie bylo. Serio, nareszcie Putin pokazal specjalistom od wywolywania niekontrowalowanego w pozniejszym etapie – chaosu, ze nie z Ickiem wojna. Wypowiedzial sie jak lider nieprzekupny ( to bardzo wazne wg. PCRoberts`a, on wielokrotnie podkreslal w swoich artykulach, ze zle sie dzieje w Unii, bo kazdy lider jest skorumpowany przez „niezastapione i wyjatkowe supermocarstwo,” i skacze jak mu okriestra przygrywa, napisal , ze Blair bral rocznie od Busha II 50 mln icusiow i musial tanczyc, pod rytm wybijany na tam tamavh pod Doktryne Wolfowitza), poteznego, powaznego panstwa, a nie jak liderzy (wiadomo, ktorzy), ktorym pchly skacza po kolnierzu w bialej koszuli.

  Tak nawiasem mowiac, to nie jestem pewna czy uda sie zakonczyc „dyplomatycznie ” wojne domowa na Ukrainie. Wczesniej czy pozniej, a raczej lepiej wczesniej ( bo Stany jeszcze nie uchwalily Ustawy 2277, wiec jest nadzieja, ze nie dojdzie do bezposredniego spotkania sil militarnych supermocarstw) Putin zmuszony zostanie do silowego wprowadzenia pokoju, bo obawiam sie, ze inaczej bedzie mial analogiczne problemy, jak Assad w Syrii.

 23. Brat Dioskur said

  Tymczasem Bialy Konwoj wjezdza do Luganska.W koncu rezunom zmiekla rura i zgodzili sie na asyste przy wjezdzie na tereny powstancze.Jednakze od razu media zachodnie dodaja ,ze z Kijowa rowniez jada konwoje ,nie podajac liczby TIrow i nie dziwota ,bo z Rosji jedzie 280 TiRow!

 24. no name said

  niekontrolowany chaos ?
  ad u said ?
  dawno przestałem wierzyć w bajki .

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: