Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Prof. Jan Hartman: skończy się spaleniem czarownicy na stosie

Posted by Marucha w dniu 2014-10-01 (Środa)

Z profesorem Janem Hartmanem rozmawia Jacek Gądek, dziennikarz Onetu.

– W prze­strze­ni pu­blicz­nej (spra­wa fe­lie­to­nu o ka­zi­rodz­twie) ra­czej skoń­czy się spa­le­niem cza­row­ni­cy na sto­sie bądź za­rżnię­ciem kozła ofiar­ne­go – mówi prof. Jan Hart­man, ko­men­tu­jąc spra­wę kon­tro­wer­syj­ne­go wpisu na swoim blogu.

Nie boi się Pan o po­sa­dę na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim?

A dla­cze­go miał­bym się bać? [No pewnie, dlaczego niby? – admin]

Bo – to cytat z oświad­cze­nia uczel­ni – „wła­dze Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go jed­no­znacz­nie od­ci­na­ją się od opu­bli­ko­wa­nych pry­wat­nych opi­nii pana pro­fe­so­ra” na temat ka­zi­rodz­twa.

In­sty­tu­cje tak wła­śnie muszą się za­cho­wy­wać.

Muszą?

Nie mają wyj­ścia. Je­że­li in­sty­tu­cja jest pod pre­sją spo­łecz­ną, to musi uru­cho­mić pro­ce­du­rę obron­ną.

Ja jed­nak nie na­pi­sa­łem nic, co na­ru­sza­ło­by prawo czy też dobre imię uni­wer­sy­te­tu. Nie ma zatem żad­nych pod­staw do for­mu­ło­wa­nia w po­stę­po­wa­niu dys­cy­pli­nar­nym sen­ten­cji wy­ro­ków, które by­ły­by dla mnie nie­ko­rzyst­ne. Ab­so­lut­nie jed­nak nie mogę mieć pre­ten­sji do uczel­ni, bo na miej­scu jej władz po­stą­pił­bym tak samo.

Liczę się z tym, że mogę zostać zastrzelony i poniesiony.

I też stwier­dził­by Pan, że Pana słowa o za­ini­cjo­wa­niu de­ba­ty nt. le­ga­li­za­cji związ­ków ka­zi­rod­czych to – znów cytat z oświad­cze­nia UJ – „godzą w dobro, spo­łecz­ny sta­tus i god­ność wy­ko­ny­wa­ne­go za­wo­du na­uczy­cie­la aka­de­mic­kie­go”?

Tego aku­rat frag­men­tu oświad­cze­nia UJ nie zna­łem. Nie sądzę jed­nak, aby osoba, która to zda­nie re­da­go­wa­ła, w ogóle czy­ta­ła mój fe­lie­ton. A już na pewno nie ze zro­zu­mie­niem.

Ro­zu­mie­nie tek­stu, który – jak mój fe­lie­ton – ma pewne cechy li­te­rac­kie, nie jest aż takie pro­ste. Trze­ba go prze­czy­tać kilka razy i prze­my­śleć. Mój tekst re­fe­ru­je dys­ku­sję, która toczy się teraz w Niem­czech – a jest ona czymś, co łamie nie­zwy­kle silne tabu, bo o ka­zi­rodz­twie mamy prze­cież nie mówić. Ta dys­ku­sja w RFN jest rze­czą zde­cy­do­wa­nie godną od­no­to­wa­nia przez etyka. Od­no­si się ona zresz­tą do bar­dzo re­al­ne­go, bo­le­sne­go, choć wciąż ta­jem­ni­cze­go fe­no­me­nu ero­tycz­nych związ­ków w ro­dzeń­stwach.

Rolą fi­lo­zo­fa i etyka – moją rolą – jest na­kła­niać do dys­ku­sji, przed­sta­wiać ar­gu­men­ty, otwie­rać de­ba­tę pu­blicz­ną. Je­że­li jed­nak na­ru­sza się tabu, to w oczy­wi­sty spo­sób uru­cha­mia się pro­ces skła­da­nia kozła ofiar­ne­go.

A prze­cież nie ma wąt­pli­wo­ści, że nie na­pi­sa­łem, iż był­bym za le­ga­li­za­cją związ­ków ka­zi­rod­czych. Na­pi­sa­łem coś wręcz prze­ciw­ne­go, choć nie wy­klu­czam, że ktoś prze­ko­nał­by mnie, że pol­skie re­gu­la­cje trze­ba by po­pra­wić i przy­jąć, dajmy na to, roz­wią­za­nia z in­ne­go kraju eu­ro­pej­skie­go. Bo spra­wa re­gu­lo­wa­na jest roz­ma­icie. Ten temat jest u nas zu­peł­nie nie­prze­dy­sku­to­wa­ny. Mnie oso­bi­ście in­te­re­su­ją zwłasz­cza fakty do­ty­czą­ce sa­me­go zła­ma­nia tabu i to w tak waż­nym miej­scu, jak Niem­cy.

Od­bę­dzie Pan de­ba­tę z rzecz­ni­kiem dys­cy­pli­ny na uczel­ni?

Jak mnie za­pro­szą i będą pytać, to tak, ale to bez zna­cze­nia.

Bo?

W prze­strze­ni pu­blicz­nej ra­czej skoń­czy się spa­le­niem cza­row­ni­cy na sto­sie bądź za­rżnię­ciem kozła ofiar­ne­go.

Ja tym­cza­sem chcę po­ka­zać, jaka jest dys­pro­por­cja po­mię­dzy Za­cho­dem a Pol­ską. Na Za­cho­dzie ra­cjo­nal­nie i spo­koj­nie roz­ma­wia się o te­ma­tach draż­li­wych, na­ru­sza­ją­cych tabu. A w Pol­sce? Nie. W Pol­sce, jeśli ktoś po­wa­ży się na­ru­szyć ja­kieś tabu w prze­strze­ni pu­blicz­nej, to staje się przed­mio­tem na­gon­ki. A ja takie te­ma­ty otwie­ram i przed­sta­wiam ar­gu­men­ty, trud­no więc żebym nie po­no­sił kosz­tów.

I dla­te­go oba­wia się Pan spa­le­nia na sto­sie?

Liczę się z tym. Po­ru­szam pro­ble­my, mówię o waż­nych rze­czach, za­cze­piam po­tę­gi – ale za­wsze w do­brej wie­rze i w imię ra­cjo­nal­no­ści, praw­dy. Za­wsze w związ­ku z tym po­no­szę ry­zy­ko. Jest takie po­wie­dze­nie: nosił wilk razy kilka, po­nie­śli i wilka. Liczę się z tym że mogę zo­stać za­strze­lo­ny i po­nie­sio­ny.

Ten dzień wła­śnie nad­szedł?

Nie wiem. Za­wsze za­cho­wu­ję spo­kój, a i nie jest to pierw­sza, druga ani trze­cia po­dob­na hi­sto­ria. Je­stem już za­har­to­wa­ny i go­to­wy. Wiem, że bycie fi­lo­zo­fem, peł­nie­nie roli etyka w życiu pu­blicz­nym to nie jest za­ba­wa. Oczy­wi­ście można się pod­li­zy­wać i przy­mi­lać do po­tęż­nych gra­czy życia spo­łecz­ne­go, ale można też taką rolę trak­to­wać po­waż­nie.

Porównując spotykające mnie represje do tych stosowanych w PRL wobec mojego ojca, to te dzisiejsze to jednak jest betka. Ale jeśli PiS wróci do władzy, to sytuacja może się zmienić.

Wiele osób – może nawet jest to od­czu­cie dość po­wszech­ne – ode­bra­ło Pana we­zwa­nie do dys­ku­sji nt. le­ga­li­za­cji ka­zi­rodz­twa jasno: Hart­ma­no­wi już od­bi­ło.

A ja znam osoby, które prze­czy­ta­ły mój tekst ze zro­zu­mie­niem.

Wła­dze UJ nie po­tra­fią czy­tać fe­lie­to­nów?

Wąt­pię, żeby wła­dze UJ wczy­ty­wa­ły się w isto­tę mo­je­go tek­stu. Po pro­stu mu­sia­ły za­dzia­łać od­ru­cho­wo i z za­sa­dy bro­nić uni­wer­sy­te­tu: skoro spra­wa jest po­li­tycz­na i nie­bez­piecz­na, to trze­ba się od­ciąć. Cał­ko­wi­cie ro­zu­miem rek­to­ra UJ.

Co teraz?

Zo­bacz­my, co bę­dzie dalej. Ja po pro­stu mam ży­cio­wą misję: je­stem fi­lo­zo­fem. I z tego ty­tu­łu mam wiele nie­przy­jem­no­ści. Przy za­cho­wa­niu wszyst­kich pro­por­cji wszy­scy wiel­cy fi­lo­zo­fo­wie, któ­rzy nad­sta­wia­li karku – Ary­sto­te­les, Pla­ton, So­kra­tes – do­świad­cza­li roz­ma­itych przy­kro­ści. Ja też muszę za­pła­cić cenę za bycie fi­lo­zo­fem w życiu pu­blicz­nym.

Wcze­śniej spo­ty­kał się Pan już z rzecz­ni­kiem dys­cy­pli­ny?

Chyba nie mia­łem żad­nej spra­wy dys­cy­pli­nar­nej. Uczel­nie jed­nak czę­sto otrzy­mu­ją szka­lu­ją­ce mnie pisma – a jest ich bar­dzo dużo – z we­zwa­nia­mi do sto­so­wa­nia wobec mnie re­pre­sji.

Po­wtó­rzę jed­nak: każdy, kto po­ka­zu­je pal­cem brzyd­kie miej­sca i otwie­ra usta tam, gdzie inni mil­czą; każdy, kto po­zwa­la sobie na kry­ty­kę świę­to­ści i ich pod­wa­ża­nie, na­ra­ża się i ry­zy­ku­je. Jed­nak po­rów­nu­jąc spo­ty­ka­ją­ce mnie re­pre­sje do tych sto­so­wa­nych w PRL wobec mo­je­go ojca, który był opo­zy­cjo­ni­stą, to te dzi­siej­sze to jed­nak jest betka. Ale jeśli PiS wróci do wła­dzy, to sy­tu­acja może się zmie­nić.

http://wiadomosci.onet.pl

Komentarzy 56 do “Prof. Jan Hartman: skończy się spaleniem czarownicy na stosie”

 1. Sowa said

  „każdy, kto pozwala sobie na krytykę świętości i ich podważanie, naraża się i ryzykuje.”

  Plemię żmijowe. Pochodzenie zobowiązuje do niszczenia nawet tych nędznych resztek chcrześcijańskich zasad moralnych. Won gnoju.

 2. lopek said

  Więcej takich Hartmanów – bo tylko wtedy ludzie dostrzegą z kim mają do czynienia i zaczną w swoim domu robić porządki. Tak swoją drogą czy Hartman jako filozof – próbował kanapkę z szynką pchać prosto do swojego odbytu a nie do otworu gębowego? Jeżeli nie to dopiero wszystko przed nim – ale przecież i tak już sra swoją gębą.

 3. Dictum said

  Filozof? Etyk? – z kupą gnoju w mózgu?
  Pomioty szatana i tyle! Odczłowieczone idywiduua, które ta nasza Matka Ziemia Ojczysta nosi od wieków na naszą zgubę.

 4. Vici said

  Smiecie (wynocha z POLSKI).

 5. deV said

  Bardzo dobrze. Z jednej strony testują nas, ile można jeszcze znieść. Skoro z pedalstwem się udało, to trzeba pójść nieco dalej. Myślę, że pierwszym krokiem już jest promocja adopcji dzieci przez pedałów i k***y-lesby. Szambo wybiło. Z drugiej strony dobrze, bo ob-żyd-liwiec musiał jeszcze uciec z podkulonym ogonem. Zrobią z niego męczennika, to pewne.
  Ja, ze swej strony, mam ochotę odesłać JE Rektorowi UJ dyplom uniwersytecki, skoro takie ścierwa są teraz profesorami na mojej uczelnie, to nic mi po nm.

 6. Luxeuro said

  „Na Za­cho­dzie ra­cjo­nal­nie i spo­koj­nie roz­ma­wia się o te­ma­tach draż­li­wych, na­ru­sza­ją­cych tabu. ”
  I dlatego jest tak dobrze tam 😦
  Ad 5 – „Z jednej strony testują nas, ile można jeszcze znieść. Skoro z pedalstwem się udało, to trzeba pójść nieco dalej. Myślę, że pierwszym krokiem już jest promocja adopcji dzieci przez pedałów i k***y-lesby.”
  Myślę że ma Pan racje. Dokładne tak postępują w Niemczech. Jest to kontynuacja Weimaru i żniw jego Żmij które mają dzisiaj swoją siedzibę w Hollywood
  http://www.darkmoon.me/2013/the-sexual-decadence-of-weimar-germany-by-lasha-darkmoon/

 7. Atanazy said

  Szatańska, przebiegła i bardzo pokrętna jest logika rozumowania w wywodzie tego człowieka. Potrzebne jest oświecenie umysłu przez Ducha Świętego, by nie dać się zwieść , lecz skutecznie temu przeciwstawić. Więcej takich Hartmanów jest w stanie zrobić wielkie szkody implantując bezbożny światopogląd i antywartości w społeczeństwie.

 8. Jacek said

  Jak zwykle diabel prowokuje. A zaczelo sie tak niewinnie od „Milosc o dopowiedzialnosc” to tez byla „nowosc” podwazajaca „tabu”.

 9. Agaton said

  Ad 5 – „Z jednej strony testują nas, ile można jeszcze znieść. Skoro z pedalstwem się udało, to trzeba pójść nieco dalej. Myślę, że pierwszym krokiem już jest promocja adopcji dzieci przez pedałów i k***y-lesby.”

  Ich celem jest niszczenie instytucji, w tym instytucji małżeństwa. Tu niżej, to wypowiedź Mashy Gessen, żydówki, lesbijki która adoptowała 3 dzieci i wychowuje je z kolejnymi partnerkami. Masha jest znajomą Putina, była zapraszana na Kreml, napisała jego biografię.

  //It’s a no-brainer that (gay people) should have the right to marry, but I also think equally that it’s a no-brainer that the institution of marriage should not exist… Fighting for gay marriage generally involves lying about what we are going to do with marriage when we get there—-because we lie that the institution of marriage is not going to change, and that is a lie. The institution of marriage is going to change, and it should change. And again, I don’t think it should exist. And I don’t like taking part in creating fictions about my life. That’s sort of not what I had in mind when I came out thirty years ago. I have three kids who have five parents, more or less, and I don’t see why they shouldn’t have five parents legally… I met my new partner, and she had just had a baby, and that baby’s biological father is my brother, and my daughter’s biological father is a man who lives in Russia, and my adopted son also considers him his father. So the five parents break down into two groups of three . . . . And really, I would like to live in a legal system that is capable of reflecting that reality, and I don’t think that’s compatible with the institution of marriage.//
  http://www.abc.net.au/radionational/programs/lifematters/why-get-married/4058506

 10. Inkwizytor said

  „Masha jest znajomą Putina, była zapraszana na Kreml, napisała jego biografię.”

  No i co z tego wynika ?

 11. Agaton said

  Edukacja – tak należy z nimi walczyć.
  [4godz 15min], ktoś Tu się bardzo postarał, trzeba to docenić.
  https://archive.org/details/OneThirdOfTheHolocaust

 12. Agaton said

  //No i co z tego wynika ?//

  Admin zrozumiał i pewnie Panu wkrótce odpowie.

 13. wanderer said

  Czy ja dobrze zrozumialem, ze ten debil przyrownuje sie do wielkich filozofow – Arystotelesa, Platona i Sokratesa?
  Oni sie tak nisko w gownie nie babrali jak on.

 14. Moher49 said

  Polskie uniwersytety, ten w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Warszawie psują swoją reputację zatrudniając i zapraszając takie indywidua. W polską naukę też wlazł szkodliwy wirus i żre ją od środka.

 15. Nemo said

  „Liczę się z tym, że mogę zostać zastrzelony i poniesiony.”

  Ja także na to liczę. Chociaż wystarczyła by w zupełności kastracja.

 16. NC said

  Re 15: Wystarczy deportacja.

 17. Romank said

  Hartman to student Ojca Krapca..u niego pisal prace magisterska…tzn..ze to rzutuje na Ojca???
  Dokladnie idac tokiem myslenia, jak to Masha rzutuje na Putina….
  Zdecydowana wiekszosc dziwek w Posce to byle dziewczynki, ktore w bialych sukienkach szly do I Komunii Swietej…
  Ludzie..jak nie macie nic do powiedzenia…madrego…zdrzemnijcie sie..

 18. Dictum said

  ad. 17. No własnie, Judasz był uczniem Pana Jezusa.
  ad. 15. Kastracja to mało, jeszcze separacja (getto nie byłoby głupie).

 19. ojojoj said

  Hujman poprostu przekazal spoleczenstwu jakie sa wytyczne kahalu na przyszle lata, pedalstwo sie znudzilo, pedofilia juz w niektorych krajach jest legalna i rozwija sie w ustalonym tempie w innych, pora na kolejna lopate gnoju do obory gojom rzucic na pozarcie. Ja nie rozumiem np. dlaczego z „tych debatujacych” nikt nie zada prostego pytania hujmanowi – w jakim celu ma byc ta debata, co ma z niej wyniknac? Bo jak widac hartman teraz maci, ze nikt nie zrozumial jego tekstu, on tylko chcial sobie podebatowac, a wlasciwie to jest przeciwko i wogole nie rozumie o co biegac z tym oburzeniem. A odp. na powyzsze pytanko rozwialoby wszystkie watpliwosci w sekundzie, nawet niekumatym wiejskim babom ogladajacym telenowele po calych dniach.

 20. Griszka said

  Palikotowi nie przeszkadzało towarzystwo zadeklarowanego pedofila Cohna-Bendicta, ale obraził się na Hartmanna. Czyżby Palikot szykował się teraz do zakładania partii ultrakatolickiej ? Może reaktywuje Ozon.

 21. Dictum said

  ad. 7.
  Panie Atanazy, toż to najwyraźniej zbliżają się czasy ostateczne. Takiej erupcji zła rozlewanego po całej kuli ziemskiej jeszcze świat nie zaznał. Zła w każdej dziedzinie. Ale szatan zabrał się za rzecz fundamentalną, czyli promowanie grzechu nieczystości jako coś zgodnego z naturą. Grzech nieczystości to – wg słów Matki Bożej – największa obraza Boga.
  Oremus!!!

 22. Griszka said

  „Zdecydowana wiekszosc dziwek w Posce to byle dziewczynki, ktore w bialych sukienkach szly do I Komunii Swietej…”

  To skutki katolicznictwa, które wypromował także JP II i które stale broni czołowy adwokat modernistów RomanK 🙂 🙂
  Bardzo dziękuje za to świadectwo „)

 23. Brat Dioskur said

  Dobre sobie …a czy w przypadku prof. Razny UJ rowniez „uruchomil procedure ochronna ” ,czy ja po prostu zwolnil?
  Niedawno zamiescilem w gajowce reportaz hol. TV z podrozy do Krakowa hol. Zydowki,ktora m.i. przeprowadzila wywiad z Hartmanem.Na pytanie czy w Polsce wystepuje jeszcze antysemityzm odpowiedzial ,ze ” lot of ….” .Rozdzielil go jednak miedzy dwie grupy pokoleniowe. Tak wiec wg Hartmana antysemityzm dla mlodych Polakow jest czysta abstrakacja ,natomiast starsi Polacy pamietajacy Zydow w dalszym ciagu maja do nich glebokie uprzedzenia.Profesor wyzszej uczelni a z logika na bakier, bowiem pokolenie ,ktore zylo wspolnie z Zydami juz wymarlo,jako ze nalezaly do niego osoby urodzone nie pozniej niz w 1929-30r.!Pozostali,czyli pozniej urodzeni , przezyli wojne jako dzieci a po wojnie Zydow juz nie bylo.Jednakze na tym nie koniec filozoficznych wygibasow Hartmana.Otoz informuje on Holenderke ,ze wprawdzie mlodzi Polacy nie sa antysemitami ,ale nie byliby soba gdyby nie znalezli zastepczych ofiar .I tak ksenofobia ,homofobia ,antygenderyzm oraz uprzedzenia do niepelnosprawnych swieca w dzisiejszej Polsce triumfy!Wniosek wiec stad plynie oczywisty ,ze rozmieszczenie w Polsce baz NATO jest potrzeba chwili!

 24. Marucha said

  Prof. Hartman otwiera po prostu okno Overtona:
  http://polish.ruvr.ru/2014_09_27/Overton-jak-zaakceptowac-nieakceptowalna-idee-1461/

  Idea przechodzi przez etapy:
  1. Nie do pomyślenia, zabroniona
  2. Radykalna; zabroniona, ale z zastrzeżeniami;
  3. Akceptowalna;
  4. Sensowna;
  5. Popularna; możliwa do przyjęcia przez społeczeństwo;
  6. Decyzja polityczna, legalizacja, umocnienie się w polityce państwowej.

 25. Mordka Rosenzweig said

  re 24

  Ja pan Mordka jest w pelen szacunek dla pan Gajowy i jego wpis.

  Ale ja pan Mordka uwasza, sze zamiast pana Overtona moszna po prostu zapytac nasz wielki papiesz pan Franek co o tym mysli.

  Ja pan Mordka tesz proponuje szeby odrazu dawac sluby dla te piekne pary.

 26. Filo said

  25
  Mordka Rosenzweig
  Pan Mordka widac nie zrozumial daleko idacych intencji pana profesora.
  Nie po to tak bardzo sami sie staralismy a i namawiamy naszych braci banderowcow do przylaczenia sie do Zachodu, zeby teraz nie szanowac zachodniej kultury i odmawiac slubow ” dla te piekne pary”.
  Bo te piekne pary szanowny Panie Mordka beda coraz piekniejsze:

  eurosodomia:
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/eurosodoma-zoofilia-coraz-popularniejsza-wsrod-europejczykow-2014-09

 27. revers said

  na dzisiaj czarownice z narkotykami koncza paleniem zbiorow.

  a dochod z przemytu narkotykow i papierosow, prostytucji, wlasnej plantacji narkotykow wlicza sie w PKB-Eurokolchozu, i tak PKB dzieki takim liczeniom PKB wzrosl o 3%.

  Dziwne ale za poproszenie wody w sklepie po rosyjsku mozna byc zarznietym nozem na miejscu o czym przekonala sie jedna ukraika w lepszej ukrainie.

 28. revers said

  … np. liczniem PKB Niemiec. …

 29. NICK said

  No, właśnie. Poproszę, znających temat: ‚kto, kiedy i w jaki sposób wynalazł „język ukraiński”‚?

 30. Mordka Rosenzweig said

  re 29

  Szanowny pan Nick,

  Prosze nie zadawac takie pytania bo to tylko pokazuje dusza ignorancja w temacie.

  Jezyk ukrainski byl wynaleziony pszez pan Sienkiewcz w jego trylogia.

 31. NICK said

  (30) Pan to zawsze:
  Chłe!!!:) Chłe! Chłe. Chłe… . Chłe :(.

 32. Romank said

  A dlaczego Prawosieki gadaja po rosyjsku,,a nie ukrainsku???:-))))

 33. marta15 said

  Hartman nie powinien sie obawiac „spalenia na stosie” .
  To maly pikus w prownaniu do palenia sie na wieki wiekow, i na wieki wiekow, i na wieki wiekow w nieustannym ogniu piekielnym.
  A to go czego, NA PEWNO , jak nie zmieni swych pogladow i postepowania

 34. Filo said

  30
  Mordka Rosenzweig
  Szanowny pan ma racje tylko polowicznie.
  Nasz wielki pisarz spisal tylko to co mowili polskie chlopy panszczyzniane co uciekaly przed polska szlachta co ich naduzywala.
  A juz niektore nasze wrogi opowiadaja, ze te banderowcy sa ‚of Polish extraction’.
  Ja sie z tym wszystkim nie zgadzam, bo uwazam, ze nazwanie waluty ‚karbowancem’ albo grzywna jest zupelnie przypadkowe i nie ma nic wspolnego z pojeciem kary, ktore musieli znosic polskie chlopskie przodki.

 35. Miet said

  Ojjj… cwaniutki ten Hartman jest – jak zresztą przystało na przedstawiciela „starszych i mądrzejszych”. Nawet na tatusia się powołuje, który był w „opozycji” – ciekawe przeciwko komu była ta opozycja ,… ojjj ciekawe.
  Nasz Hartman -junior szczerze odpowiada, że nie obawia się zwolnienia z pracy. No przecież, gdyby pokazał, że się obawia to ośmieszyłby się wobec gojów i całego swojego narodu – przecież chroni go prawo antysemitniczne.
  Rektor UJ musiałby być samobójcą, gdyby go zwolnił – a jak znam uczelnianą rzeczywistość w Polsce, to administratorzy uczelniani raczej mi na samobójców nie wyglądają.

  Żeby wykazać, że antysemitnikiem nie jestem, to obwieszczam, że bardzo sobie cenię jednego Hartmana, który był mądrym matematykiem i razem z innym – również mądrym matematykiem Mikusińskim, napisał bardzo dobry podręcznik z funkcji rzeczywistych i teorii miary.
  Mam nadzieję, że ten Hartman z UJ to nie jego rodzina.:-)))

 36. ENKI said

  Jak rozmawiać z Hartmanem? Proponuję słowami prawdziwego intelektualisty żydowskiego, artysty i pisarza.
  Gilada Atzmona:
  – Nie ma tradycji żydowskiego humanizmu… Jeśli Żyd pracuje jako humanista, robi to wbrew tradycji
  żydowskiej, wbrew nie-humanistycznej tradycji żydowskiej.
  -Wyjątkowe w kulturze żydowskiej jest to, że oni potrafią z każdej ideologii zrobić religię… nową żydowską religią są
  prawa człowieka… zabijamy w imię praw człowieka. Niszczymy narody w imię praw człowieka. Najeżdżamy kraje w imię
  praw gejów, i tak dalej…
  -Szkoła Frankfurcka, ludzie, którzy wierzyli, że należy rozmontować Zachód. Wypowiedzieli wojnę patriarchalnej
  rodzinie, kościołowi i systemowi edukacji. I dużo z tego osiągnęli…
  -Polityka tożsamości. Obecnie żyjemy w społeczeństwie podzielonym na marginalne grupy, jakichś 25 czy 30 synagog.
  Synagoga gejów. Synagoga muzułman. Synagoga czarnoskórych. Synagoga nie wiem czego. I wszystkie te sekciarskie
  grupy angażują się w sekciarskie wojny…
  -Wszyscy ci mądrzy Żydzi, jak Adorno, Marcuse i Kissinger, są tak naprawdę swego rodzaju socjologami, którzy uważają,
  że ta planeta jest ich małym laboratorium, i prowadzą eksperymenty na ludzkości. Skutek jest zawsze dewastujący.
  -W dyskusji zdominowanej przez lewicę – w koszernej dyskusji – nie negocjujemy z rzeczywistością. Nie dbamy o
  argumenty. Przyjęliśmy koszerną filozofię talmudyczną, która jest w zasadzie światem binarnym: “tak” i “nie”, “dobry” i
  “zły”. Używamy negatywnych etykietek, by wyeliminować z dyskusji ludzi, którzy podpadają pod te kategorie.
  -Lewica jest obrzydliwa i jest to tragiczne…Teraz nie znajduję już u lewicy żadnej formy rozumowania i myślenia
  etycznego…winię za to szkołę frankfurcką…(Ten fragment szczególnie skierowany do Hartmana).
  – Owi żydowscy myśliciele dążyli do zniszczenia Zachodu, wszystkich jego cech charakterystycznych, a to jest nasza historia, nasza kultura, nasza edukacja, nasza patriarchalna rodzina, kościół, religia, wszystko, co przyczyniłoby się do lepszego społeczeństwa…Jest jasne, że byli przekonani, że to będzie dobre dla Żydów, bo jeśli ludzie nie mają swojej kultury i dziedzictwa, sztuki i patriarchalnej rodziny i zniknął ich kościół, to wtedy Żydzi są jak wszyscy inni. Zredukowali całe społeczeństwo do wykorzenionych ludzi, tabula rasa. I dokładnie tu jesteśmy. Udało nam się zniszczyć inteligencję.
  No to teraz wszyscy jesteśmy jednako głupi…

 37. Halszka said

  ad 9. 10
  „Masha Gessen jest znajomą Putina. Napisała jego biografię”…

  Znajomą?
  A jakże. Napisała jego biografię. w której nazwała go potworem. Tłumaczyła tam, jak to się stało, że taki brutalny przeciętniak, kagiebista, mógł zostać prezydentem. Jej zdaniem niestety „rodzina Jelcyna nie miała nikogo innego pod ręką”. W zachodniej prasie nazywano ją „najbardziej zawziętą i elokwentną przeciwniczką Putina”.

  Po tej biografii jeszcze napisała książkę, wychwalającą bohaterstwo panienek z Pussy Riot.

  Szczęśliwie już wyniosła się z powrotem do Nowego Jorku w obawie przed nietolerancją. Jest lesbijką, obawiała się że w Rosji zakwestionują jej adopcję rosyjskiego dziecka.

  Można powiedzieć, dobra znajoma…

 38. marta15 said

  tu czlowiek, ktorego jewelita splilaby na stosie bo ma odwage mowic to co
  politycznienie jest poprawne.

 39. marta15 said

  okolo 58 min Gilad mowi bardzo ciekawie o tzw political corectness.
  warto posluchac.

 40. deV said

  „Jed­nak po­rów­nu­jąc spo­ty­ka­ją­ce mnie re­pre­sje do tych sto­so­wa­nych w PRL wobec mo­je­go ojca, który był opo­zy­cjo­ni­stą, to te dzi­siej­sze to jed­nak jest betka. ”

  Czytam takie Hartmanowe bzdety, to przypomina mi się pewien ponury żart.
  Dzieci opowiadają jak bohatersko zginęli ich dziadkowie. I różnie dzieci mówią, że babcia w powstaniu, dziadek na froncie. I nauczycielka się pyta małego Aarona, jak zginęli jego dziadkowie. Mały Aaronek mówi, że jego dziadek zginął w Auschwitz. Pani poruszona tym faktem, dopytuje się, jak to się stało? „No… poślizgnął się o karabin i spadł z wieży”.

 41. Romank said

  ad 7// j abym tu nie mieszal Ducha Sw…potezny kop w dupe zupelnie wystarczy!

 42. Dictum said

  ad. 39
  Jednak kopa w dupę może dać tylko ktoś pod natchnieniem Niebios.

 43. przemądrzałe bydlę said

  @29 (NICK)
  Александр Каревин „Русь нерусская (Как рождалась ‚рідна мова’)”
  https://docs.google.com/file/d/0B8TIlxG5fy77MG1Ob0hBbUVyQjA/edit?pli=1

 44. u said

  Niech ten profesor zboczeniec gwalci wlasne dzieci, a dzieci jego niech spolkuja miedzy soba. to bedzie jego biznes. Ale niech nie zaleca kazirodztwa innym, bo to nie niego biznes.

 45. Dictum said

  ad. 44
  Nasz biznes jest, żeby takie bydło nie pracowało w szkolnictwie, żeby miało zakaz zbliżania się do dzieci i młodzieży na 2 kilometry, ale to bydło ma „uczone” wykłady z „filozofii” i „etyki” na prastarej polskiej uczelni i dzieci są zmuszone wysłuchiwać, co to bydło ma do powiedzenia.

 46. Mordka Rosenzweig said

  re 39

  Szanowna pani Marta15,

  Ja pan Mordka nie potszebuje 58 min aby wytlumaczyc poprawnosc polityczna.

  Ja pan Mordka mosze to wytlumaczyc w jedno zdanie:

  Poprawność Polityczna jest doktryną wypracowaną przez megalomaniaków z zaburzeniami psychicznymi stanowiących i stanowiących zdecydownaną mniejszość, a następnie promowaną przez główne środki przekazu, przekonywując całe społeczenstwo, że jest absolutnie możliwe aby podnieść gówno za czysty koniec.

  😀 😀 – admin

 47. u said

  @ 45

  Jak taka kadra beda „ozdabiane” katedry na renomowanej uczelni, to wiadomo, ze z uczelni stanie sie – obora. I moze o to temu bydlakowi chodzilo, gdy sie obajwil tym gownem. Kazdy najlepiej sie czuje, gdzie mu pasuje, bydlakowi – obora. Oczywiste jest, ze etyka w bydlecym wydaniu musi miec walory – perwersyjne w najwyzszym wymiarze zboczenia.

 48. Romank said

  UJ zwolnil z pracy pania Profesor Anne Razny…czy Hartmana nie powinien tez???

 49. Miet said

  Re.47.
  Panie Romanie, już napisałem, że UJ Hartmana nie zwolni i wiadomo dlaczego.
  W Polsce takie Hartmany decydują, kto ma kierować uniwersytetem – rektor może tylko prosić aby tak to robili aby ta obroża, którą ma na szyjce, go za bardzo nie uwierała – i to tyle, nic więcej.
  W innych częściach globu jest nie dużo lepiej. Ogon psem kręci.

 50. vigil said

  Z Hartmana taki filozof i etyk jaki z koziej dupu traba. Nie obrazajac kozy. Sam jest zapewne ofiara kaziroctwa http://ghr.nlm.nih.gov/condition/tay-sachs-disease

 51. NICK said

  (43) Przemądrzałe Bydlę.
  Dzieki ale pojawia się tylko strona tytulowa… .

 52. Hartman nasrał sąsiadowi na wycieraczkę,zadzwonił mu do drzwi – a teraz stoi na klatce schodowej i wrzeszczy „Ludzie! Będą mnie prześladować! Na pewno dostanę w mordę! Ta ciemnota spali mnie na stosie!”.

  Tymczasem sąsiad wyjrzy, zobaczy kto mu narobił pod drzwiami… i sam bez słowa posprząta.

 53. bobo said

  Jak tak lubi naruszać tabu i cierpieć za prawdę to niech ruszy temat penalizacji za podważanie oficjalnej wersji holokaustu

 54. Miet said

  Re.52.
  Doskonała charakterystyka relacji żydowsko-polskich. Tak właśnie w Polsce to wszystko się odbywa – gdzie by nie zajrzeć, czego by nie dotknąć, pisze Pan tak jak jest.

 55. Ad. 50

  Z tym tekstem z linku jest coś nie tak. 🙂 W praktyce wygląda to tak, że ludzie rodzą się normalni, normalnie się rozwijają, zaczynają prowadzić biznesy, a tu nagle bum! i układ nerwowy wysiada, co często kończy się na wózku w roli niemal rośliny.

  Pisząc „ludzie” miałem na myśli ludzi, a nie gojów.

 56. przemądrzałe bydlę said

  @51
  Jest cała książka (234 str.), tylko trzeba przewinąć w dół.
  Albo kliknąć na strzałkę pośrodku górnego paska i ściągnie się pdf.

Sorry, the comment form is closed at this time.