Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Bilans Majątku Polskiego

Posted by Marucha w dniu 2014-10-19 (Niedziela)

Na przełomie lat 1989 i 1990 – III RZECZPOSPOLITA otrzymała „w spadku” po Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ogromny majątek nieruchomy i ruchomy, całościowo pod względem wartości i częściowo pod względem składu – nieznany.

Pierwszym i naczelnym zadaniem pierwszego rządu III Rzeczpospolitej – równoległym do prowadzonych przemian politycznych – była inwentaryzacja, wycena, określenie docelowego przeznaczenia tegoż majątku, wraz z programem jego realizacji, bowiem było to warunkiem przekształcenia gospodarki sowiecko-komunistycznej na demokratyczną gospodarkę wolnorynkową.

Niestety, wbrew tej oczywistej powinności, pierwszy rząd p. Mazowieckiego, ani żaden z następnych do dziś tego nie uczynił.

Jedynie, powołany w kolejnym rządzie minister d/s „przekształceń własnościowych”, p. Lewandowski, podjął „próbę” wyceny wybranych kilkudziesięciu jednostek gospodarczych, angażując do tego celu nawet specjalistów zagranicznych, opłacając ich usługę w USD w horrendalnej wysokości (honoraria i pełne utrzymanie), zaciągając na ten cel pożyczkę zagranicą (kilkaset mln USD).

Wyników wyceny nie podano do wiadomości nawet Sejmowi, a po sprzedaży przedsiębiorstw nie poinformowano, czy sprzedaż pokryła chociaż koszty wyceny!

Następny minister w przekształconym resorcie na Ministerstwo Skarbu nic w tej mierze nie uczynił, ale z zapałem kontynuował partyzancką prywatyzację, nie przynoszącą jakoś dochodów Państwu, mimo przekształcania i znikania przedsiębiorstw, a nawet całych branż.

Jakaś dziwna indolencja, a nawet brak zainteresowania zapanowały w Sejmie i Senacie w tej sprawie jakby nie było, w dziedzinie gospodarczej, finansowej i ekonomiczno-socjalnej najważniejszej w Państwie – nie mówiąc, tej najżywotniejszej dla Narodu Polskiego.

Ponieważ działalność następnego ministra skarbu, p. Wąsacza, nic nowego i pozytywnego nie wniosła, wręcz przeciwnie, pogłębiła tragiczną sytuację, postanowiliśmy w oparciu o dane z corocznych bilansów oraz okresowych spisów rolnych i leśnych, a także z ewidencji nieruchomości miejskich, sporządzanych w ostatnich latach PRL – obliczyć wartość rzeczywistą majątku polskiego, pozostawionego przez PRL – III Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu na 1990 rok i w przeliczeniu na PLN i USD wg. aktualnych kursów w 1998 roku.

Przechodząc do analiz i wycen, musieliśmy przyjąć założenia, że:

* przedwojenny stan majątku polskiego, określany w 70% jako prywatny, a w 30% jako narodowo-państwowy, nie mógł być stanem wyjściowym i odniesienia do obliczeń i porównań, gdyż dotyczył innego terytorium, zakresu podmiotowo-gospodarczego, innych cen i wartości;

* stan powojenny wobec braku globalnej inwentaryzacji i wyceny (zinwentaryzowano jedynie pobieżnie substancję Warszawy i niektórych, większych zakładów oraz wybranych obiektów) – może tylko posłużyć jako stan wyjściowy do indywidualnych roszczeń reprywatyzacyjnych osób prawnych i fizycznych;

* stan aktualny w 1998 roku jest niemożliwy do uchwycenia, a nawet rozeznania – wobec prowadzonej partyzanckiej prywatyzacji oraz przekształceń własnościowych, nie mówiąc już o przechwyceniu ponad 15% majątku przez grupę tzw. „nowych właścicieli” jedynym okresem możliwym do identyfikacji podmiotowo-przedmiotowo-księgowo-wartościowej majątku polskiego w całości i w układzie własnościowym, okazał się stan aktualny na przełomie lat 1989/1990.

Jednak wobec szalejącej wówczas Inflacji złotego, na­leżało przeszacować wartości na moment de­nominacji złotego, z aktualizacją na 1998 rok i dla pewności z przeliczeniem także na USD, w/g ówczesnych i obecnych – oficjalnych przeliczników.

W układzie własnościowym całość majątku polskiego, przejętego w 1990 roku w spadku po b. PRL, po eliminacji z obliczeń jedynie szelfów morskich, wód bieżących, szczytów górskich i nie eksploatowanych bogactw naturalnych stanowiła wartość:

1. Własności Narodowe – obowiązane pozostawać nienaruszalne i wzbogacane dla następnych pokoleń (np. obiekty zamkowe i pałacowe, jak: Wawel, Malbork, Brzeg. Łazienki itd., parki, muzea, teatry, galerie, zbiory narodowe itp. – szacuje się ha wartość:
1100 bln zł. czyli – 46.0 mld USD, czyli – 161.0 mld PLN:

Uwaga: obliczeniami i szacunkami objęto kubaturę, architekturę, tereny; wartości historyczne, zawartości wnętrz i zbiory są nie do oszacowania.

2. Własności kościołów i legalnych związków wyznaniowych utrzymane, oddane i zwracane na zasadzie odrębnych ustaw i porozumień (np. kościoły i obiekty sakralne, uczelnie, domy opieki, tereny, nekropolie itp.) szacuje się na wartość:
1000 bln zł. czyli – 41.8 mld USD, czyli -146.3 mld PLN.

Uwaga: Jak wyżej w p. 1

3. Własności państwowe – pozostające nadal we władaniu Państwa aż do ew. innych decyzji w przyszłości (np. obiekty Parlamen­tu, prezydenckie, rządowe, reprezentacyjne, samorządowe, wojskowe, akademie, instytuty – wraz z terenami itp.) szacuje się na wartość:
1500 bln zł. czyli – 62.8 mld USD, czyli – 219.8 mld PLN:

4. Własności prywatne – pozostałe po na­cjonalizacji, parcelacji i konfiskatach, czyli nie przejęte przez Państwo w latach 1944-89, stanowią wartość:
1400 bln zł. czyli – 58.6 mld USD, czyli – 205.1 mld PLN:

5. Własności prywatne – przejęte przez Państwo w latach 1944-89, które winny być objęte Ustawą o reprywatyzacji i rekompensatach, stanowią wartość:
2000 bln zł. czyli – 83.7 mld USD, czyli – 293.0 mld PLN.

6. Własności państwowe – kwalifikowane do prywatyzacji i uwłaszczenia, stanowią wartość:
3500 bln zł. czyli – 146.4 mld USD, czyli – 512.4 mld PLN.

Zatem łączna wartość majątku polskiego, przejętego przez III Rzeczpospolitą Polską po Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na przełomie lat 1989-1990 wynosiła:
10500 bln zł. czyli – 439.3 mld USD, czyli – 1537.6 mld PLN.

Uwagi:
Zastrzeżenia wg poz. 1 i 2;
Wartość w poz. 6. obciążają rrekompensatyza mienie zabużańskie, szacowane na ca. 50.0 mld PLN:

Nie uwzględniono przemieszczenia własności państwowych (poz.6) i własności pry­watnych przedwojennych (poz.5) do własności prywatnych (poz.4) tzw. „nowych właścicieli”, którzy zostali nimi uwłaszczeni lub je zakupili w latach 1962-1989.

Błąd obliczeniowy wynosić może (+7-5%).

No i co? Korzystając z archiwów, które zachowały się po b. KP przy RM w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich, diecezjalnych, parafialnych, w szufladach ministerstw oraz danych z roczników GUS i biuletynów branżowych, można było rozeznać, wymierzyć, wycenić i zbilansować całość majątku polskiego.

Dla pewności prawidłowości dokonanej pracy – przeprowadzono kilka symulacji komputerowych, z których wynika niepodważalnie, że błąd obliczeniowy nie przekracza 5%.

Kto wątpi – proszę przeprowadzić symulację, biorąc za podstawę wyjściową np. obszar kraju.

Zresztą i panowie ministrowie coś nie coś „farby puścili”.

Pan Lewandowski podał, że gdyby doszło do reprywatyzacji – to pochłonęłaby ona 20% całości majątku państwowego, o wartości 400 bln zł, a zatem wartość majątku Państwa wynosiła w 1993 r.
2000 bln zł, czyli – 93,8 mld USD, czyli – 328,3 mld PLN.

Pan Kaczmarek potwierdził koszt reprywatyzacji, ale podał, że pochłonie ona 30% majątku Państwa.

Wynika z tego, że cały majątek państwowy w 1995 r. miał wartość:
1333,3 bln zł, czyli – 54,98 mld USD, czyli -189 mld PLN.

Aktualnie pan minister Wąsacz podał oficjalnie w Sejmie, że reprywatyzacja kosztować będzie 190 mld PLN, ale wartość całości pozostałego w 1998 roku majątku państwowego wynosi tylko 135 mld PLN.

W trakcie wystąpienia p. min. Wąsacza w Sejmie, transmitowanego przez TVP2, w którym oświadczył, że Ministerstwo Skarbu Państwa dokona wyceny ponad 10 rys. przedsiębiorstw i cały majątek państwowy możliwi do sprywatyzowania wynosi 135 mld PLN, wziąłem kalkulator i obliczyłem wartość tylko 10-ciu przedsiębiorstw, podanych w tym samym przemówieniu przez p. Ministra:

Banki (bez NBP, PKO i BGŻ); Polską Miedź; Polską Naftę, Telek. Polską, Polskie Cukrownie, PKP, PLL i Porty Lot, PZU i Ubezpieczenia (bez 1. Portfela), Energetyka, PPT – przeznaczonych do najbliższej prywatyzacji, przyjmując wycenę podaną tydzień wcześniej przez Ministerstwo Skarbu.

Otrzymałem łączną sumę 97 mld PLN.

Wynika z tego że pozostałe ponad 10 tys. przedsiębiorstw, warte są tylko 38 mld PLN, czyli przeciętnie po 3.8 mln zł!

Z reguły przedsiębiorstwa są w obrębie miast, sądzić zatem należy, ze same place tyle są warte! A zatem, albo p. Minister się pomylił, albo kpił w żywe oczy z posłów i społeczeństwa.

W związku z powyższym warto jest obliczyć różnice wartości polskiego majątku państwowego,
występujące na przestrzeni 9-ciu lat III RP w/g naszych danych, opartych na bilan­sach PRL
i podawanych przez kolejnych ministrów po 1990 roku.

Wartości majątku państwowego przejętego do prywatyzacji przez Min. Przekształceń i Mln.Skarbu w mld. PLN/USD – wg kursów w 1998 roku:

A – 1990r.
B – 1993r.
C – 1995r.
D – 1998r.

(bilans poz.5+6) (min.Lewandowski) (min.Kaczmarek) (min.Wąsacz)

805,4/230,7 328,3/93,8 189/54 135/38,6

1 .Różnice w odniesieniu do wartości A
= -477.1/136.3-616,4/176,1 -670,4/191,5

2. Różnice w odniesieniu do wartości B:
+477.1/136.3 = -139,3/39,8-193,3/55,2

3. Różnice w odniesieniu do wartości C:
+616.4/176,1 +139,3/39,8 = -54/15,4

4. Różnice w odniesieniu do wartości D:
+670,4/191,6 +193,3/55,2 +54/15,4 =

Jeżeli nawet uwzględnić fakt, że do budżetu w wyniku tej partyzanckiej prywatyzacji wpłynęło
21,5 mld PLN, a choćby dwa razy tyle – to występujące różnice przyprawiają o zawrót głowy.

Afery FOZZ, Bagsika, Bogatina i inne – stanowią margines w porównaniu z aferami, które musiały mieć miejsce w prowadzonej prywatyzacji majątku Państwa.

Chodzi tu bowiem nie o miliony, ale o setki miliardów PLN lub USD!

http://opolskoma.w.interia.pl

Komentarzy 35 do “Bilans Majątku Polskiego”

 1. Agaton said

  //Wyników wyceny nie podano do wiadomości nawet Sejmowi, a po sprzedaży przedsiębiorstw nie poinformowano, czy sprzedaż pokryła chociaż koszty wyceny!//

  Ocena rzeczywistych strat będzie możliwa dopiero po odsunięciu od władzy Bandy 5. Dlatego należy bojkotować wybory.

 2. maurycy said

  Musialy miec miejsce ? To zart czy co ? To byl z gory zaplanowany najwiekszy w histori kryminalny napad rabunkowy na Polske ! Dokonalo go zydowstwo z gory dokladnie go planujac ! Pod pozorem tzw reform ekonomicznych zaplanowano grabierz Polski ! Za pomoca pociagniec ekonomicznych i admistracyjnych swiadomie i cynicznie zydowstwo zaplanowalo dopowadzenie do bankructwa polskie podmioty gospodarcze co tez nastapilo a pozniej przejelo je za grosze ! Wiedza o tym doskonale zydowskie parchy z PIS ktore milcza jak zakleci na ten temat ! Bandziory odgrywaja lze opozycje i juz przebieraja nogami nd wladzy .Popiera ich z calych sil ,,lociec ,,Rydzyk i kijami i palkami zapedza Polakow w ich objecia .mowiac chamsko ze musza rzadzic bo nie ma dla nich alternatywy !!!TEn kryminalny uklad i grabiez trwa wiec nadal i brdzie trwal przy poparciu patriotow z Radyjka Maryja !

  >>>>>>>>>>>
  Panie Maurycy!
  Kilkakrotnie, w sposób dość obelżywy, oskarżył mnie Pan o usuwanie Pańskich wpisów.
  Kilkakrotnie wyjaśniałem Panu, że sam system może zatrzymać wpis do moderacji i że niczego nie usuwałem.
  Pan milczał. Zero poczucia wstydu, zero zażenowania.
  Nie doczekałem się nawet słówka przeprosin.
  Zaczynam dojrzewać do powzięcia decyzji.
  Admin

 3. Anteas said

  Za drugiej RP mawiano że Polska nierządem stoi i to była prawda, bo jak spróbowano wprowadzić praworządność, to piernikiem została rozebrana przez sąsiadów. Trzecia RP jest lepsza niż druga bo nie tylko nierządem ale i przekrętami stoi. Niech nas Ręka boska broni, abyśmy próbowali to zmienić, bo nadepniemy na odcisk komuś, kto ma znajomości za granicą, i znowu się mapa polityczna Europy zmieni. A tego przecież nie chcemy, bo znowu trzeba by było kupować kolejny atlas geograficzny.

 4. Tetleyteas said

  Atlas? Bilety na samolot. raczej.

 5. jazmig said

  Wartość majątku jest taka, jaką ktoś jest gotów zapłacić w chwili kupna tego majątku. Gros polskiego przemysłu produkowała towary o wartości muzealnej. Gdy otwarto granice, napłynęły tańsze i lepsze towary z zachodu, co spowodowało masowe bankructwa przemysłu produkującego na rynek. Zbankrutowały zakłady włókniarskie w Łodzi, radiowe Kasprzaka, produkujące telewizory i magnetofony itp. Część fabryk wykupiły firmy zachodnie, uruchamiając produkcję swoich towarów. Dotyczy to zakładów chemicznych, produkujących proszki do prania. Padły nierentowne huty, uratowała się stocznia szczecińska, bo wykupili ją jej dyrektorzy, którzy wprowadzili nowoczesne technologie, ale po pewnym czasie rząd Millera zniszczył tę stocznię, ukradł ją właścicielom i doprowadził do jej bankructwa. Stocznia gdańska sztucznie podtrzymywana padła ostatecznie za rządów Tuska, ale już Kaczyński ją położył złym zarządzaniem.

  Zwracam uwagę, że w PRL był jeden bank: NBP, a oprócz tego PKO i walutowy dla ludzi PeKaO. Inne banki powstały jako wydzielone z powyższych, albo zbudowane od podstaw przez zachodnie banki.

  Nie wiem, jaka była realna, tynkowa wartość polskiego przemysłu, ale nie aż tak wysoka, jak się wielu ludziom wydaje.

  Dziękujemy za dawkę standardowych pierdoł wyjętych z żydowskiej dupy. – admin

 6. Dictum said

  Bojkot miałby sens, gdyby tak wszyscy ludzie dobrej woli.
  Głosowanie miałoby sens, gdyby wszyscy ludzie dobrej woli glosowali na partię ludzi dobrej woli, a takiej nie ma.
  I zasadniczo jest impas.

 7. Polak said

  cz I – XX lecie międzywojenne :
  Sanacja nie była może była tolerancyjna,miodziowata etc(choć przed samą wojną sporo sie poprawiło nawet w kwestii metod sprawowania władzy) Chodzi o aspekt GOSPODARCZY-osiągnieica II RP takie jak Centralny Okręg Przemysłowy,szereg innych państwowych zakładów produkujących np najnowoczesniejszy w owym czasie na świecie średni bombowiec ,reforma waluty a kiedy Niemcy jak to maja w zwyczaju sabotowali postanowienia Traktatu Wersalskiego to Polacy zbudowali najnowocześniejszy w tym rejonie port w Gdyni. A to wszystko w skrajnie niekorzystnych warunkach. Najpierw I wojna kiedy to Niemcy nawet klamki mosięzne zabierali,potem najazd bolszewików.wielki kryzys,wojna celna z Niemcami(wygrana przez Polskę) no i zagrożenie-najpierw sowieckie a potem i niemieckie zmuszające nas do nakładów na obronność w wys ok 20 %%
  budżetu(dziś jest to 2%%).Kiedy rumuński książę przyjechał do Polski to był zdziwiony ,ze wszyscy rekruci maja buty.Rumuni kupili od nas licencje na samolot P-24
  a potem dzieki polskim inżynierom zmodernizowali go i nazwali IAR 80(potem kiedy polskich inżynierów zabrakło-do konca wojny nic nowego nie stworzyli).Zresztą podobnie było z Turcją. Samoloty eksportowalismy także do Grecji,Bułgarii ,działa do Wielkiej Brytanii a plany czy wręcz bliski sfinalizowania
  rozmowy (m.in na dostawę kilku tys granatników do Jugosławii) były bardzo szerokie.
  Osiagnięcia gospodarcze II RP są niepodważalne do tego jeszcze solidne rezerwy złota -co w porównaniu z dzisiejszym piramidalnym zadłuzeniem
  daje do myslenia i mobilizuje do porównań .
  Reasumując II RP rozwijała się w takim tempie (pomimo skrajnie niekorzystnych warunków i pomimo tego iz po I wojnie i po nejeździe bolszewików zniszczenia były przeogromne) ,że dziś mielibysmy sytuację nie gorsza od europejskiej przeciętnej.
  Niestety odwieczni „przyjaciele” jak zwykle ……………….
  cz II XX lecie postkomuny :
  Gospodarka (rabunkowa) oraz tolerancyjno-demokratyczne metody sprawowania władzy czy raczej namiestnikostwa.
  Majątek narodowy wyprzedany za bezcen.
  Mnóstwo nieruchomości przejętych przez perfidnych „przyjaciół”.
  Promowanie antypolonizmu -za próby anemicznej obrony więzienie lub śmierć (dr Ratajczak, Szcześniak).
  Szereg stricte totalitarnych działań
  Dewianci w sejmie, w przedszkolach czy w „Teleranku”.
  „Polityka” nadstawiania – …
  plecków
  do …
  klepania-
  -przekłada się to nie tylko na traktowanie nas jak śmieci (pouczanie,odbieranie dzieci,antypolskie kłamstwa, żadania haraczy etc) ale także na wymierne straty – w przypadku państw dużo mniejszych a dbających o swój honor -np Litwy – mowy nie ma o przejmowaniu nieruchomości na taką skale jak w Polsce.
  Nietykalność aferzystów, UBowskich zbrodniarzy a jednocześnie drastyczne kary dla tych co protestuja przeciw promocji zbrodniarzy itp
  Zadłużenie ok 3 BLN czyli 3 tys MLD !!
  Nadreprezentacja perfidnych na „stołeczkach” niczym w stalinowskim UB.
  MeNdia w obcych rekach -skuteczne narzędzie sączenia czy raczej zalewania jadem rozkładu.
  Elity opanowane przez szkodników (dorżnięcie owych a co gorsza podmiana ciagnie się za nami
  od czasów bermanowskich).
  Zapaść demograficzna.

 8. Guła said

  Sektor bankowy:

  Polski budżet stracił na prywatyzacji banków 200 miliardów?

  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-budzet-stracil-na-prywatyzacji-bankow-200-miliardow-1469454.html

 9. bart_w said

  Zaczynam dojrzewać do powzięcia decyzji.
  Admin

  Zostaw Pan, panie Admin. Malo, niech Pan nawet nie usuwa tych wpisow z zarzutami. Niech wiszą i niech kłują. Niech sam czyta i potem patrzy w lustro.

  Ale to Pańska chałupa, pańska decyzja. A moim wieku moge sobie pozwolic na wyrażanie tego, co myslę.

 10. Boydar said

  A słyszał Pan Bart, że wampir nie ma odbicia w lustrze ? Nie, żebym ja zaraz coś, tylko tak jakoś 🙂

 11. bart_w said

  Materialnie być może wartość majątku nie była tak wysoka jak możemy to pojmować. Ale nie zapominajmy, że wraz z przejęciem biznesu, przejmuje się więcej, niż wartość gruntu, budynków I maszynerii. przejmuje się kwalifikacje pracowników I ich doświadczenie, a także rynek razem z klientami, oraz całą infrastructure plus produkcje zafiliowaną. W ten sposób zniszczono nie tylko stocznie, ale i cały swiatowy rynek odbiorców reputowanej marki. Dotyczy to również innych dziedzin przemysłu i usług. W przypadku przemyslu spożywczego, nawet nie silono sie na jakikolwiek kamuflaż, wyprzedawano za bezcen choćby murzynom z Afryki (browar w Tychach o wydajnosci ponad miliona hekto rocznie), byle nie pozostał w polskich rękach. Ciekawa sprawa, byc może prowokacja Ciechana wynika z tych samych przeslanek. Interesujące byłoby prześledzić historie dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa z innowacyjna technologia cementu sprzed dziesięciu lat, niestety zapomniałem nazwy. Przejął bank za friko (drogą akceleracji kredytu) i sprzedal Niemcom za frakcje wartości. Znamienne, że kulejące firmy pozostawiane są zazwyczaj we względnym spokoju.

  Jako niewinnną dygresję, niech mi będzie wolno przypomnieć trudność procedury inicjacji własnej tzw. działalności gospodarczej w Kraju, w porównaniu do innych warunków, choćby w Anglii, czy w USA, gdzie zarejestrowanie korporacji zabiera niecałe jedno popołudnie, a urzędnik przez telefon prowadzi literalnie za rączkę kandydata na przedsiębiorcę.

  Nawet nie chce misie wyciągac wniosków.

 12. Polak said

  http://wirtualnapolonia.com/2012/12/20/gdybym-byl-okupantem/

  Gdybym był okupantem…

  Gdybym był okupantem i chciał zniszczyć naród to wyganiałbym młodych, mądrych ludzi zagranicę “za chlebem” na emigrację, podnosiłbym podatki i wprowadzałbym nowe, dawał podwyżki i kolejne przywileje resortom siłowym, stawiałbym 500 nowych radarów, wzmacniałbym inwigilację obywateli, likwidowałbym państwowe szkolnictwo i służbę zdrowia oraz ograniczałbym do nich dostęp, oddałbym banki, media i handel obcym i wrogom Polski, wyśmiewałbym ich wartości i religię, skłócałbym młodych ze starszymi, aby przez “odwróconą hipotekę” przejąć za bezcen ich mieszkania i domy, zachęcałbym ich kobiety do feminizmu, prostytucji i aborcji, aby nie nadawały się na dobre matki i żony, zadłużałbym ich bezpośrednio oraz pośrednio przez państwo i gminy, aby nie mogli się temu sprzeciwiać, likwidowałbym ich przemysł, a w zamian budowałbym ogromne stadiony na kredyt, aby przynosiły straty, dopuszczałbym do sejmu złodziei i degeneratów, itd. Obejrzyj się wokoło! Ślepy jestes?!
  Pseudonim: cobra
  O jednym z okupantów.
  Dla wywalczenia okupacyjnego tworu parapaństwowego na BW musieli oddawać życie, poświęcać olbrzymie środki etc
  Na niszczeniu Polski zrobili monstrualny geszeft.
  Nieruchomości przejęte w wyniku wyrzucenia rdzennych mieszkańców mają po dziś dzień w świetle prawa międzynarodowego nieuregulowany
  status prawny.
  To co przejęli w Polsce w wyniku różnorakich rewizji, dla których pretekstem były długofalowe skutki wojny – to jest już ich własnością i nikt tego
  nie podważa. Kiedy wprowadzą podatek katastralny – większość Polaków nie będzie stać na jego zapłacenie. Spadną ceny, mnożyć się będą licytacje, przetargi i inne geszefty. I znowu to co zagarną będzie bezspornie ich.
  Już dziś bardzo mało z nich zajmuje się ciężką, słabo płatną pracą. Większość z nich albo robi geszefty o jakich gdzie indziej nie mogli by nawet pomarzyć albo też umiejscowiona jest w punktach newralgicznych.
  Niewolników mają ilu chcą. Ci niewolnicy pracują ciężko, często bardzo starając się aby pracy nie stracić. Na BW rdzenni mieszkańcy ziem okupowanych nie są aż tak dobrymi wyrobnikami. Co gorsza są niepewni bo co i rusz przychodzi im do głowy aby podłożyć bombę bądź wręcz samemu się wysadzić.
  Za zbrodnie na BW świat ocenia ich jednoznacznie. Okupowana Polska jest ich najwierniejszym sojusznikiem. Liczba kolaborantów, pożytecznych
  idiotów czy zwykłych lemingów przewyższa znacznie liczbę okupantów (nawet gdyby liczyć także tych „nieczystych” rasowo).

 13. Polak said

  Co jeszcze trzeba żeby lemingi zauważyły , że coś jest nie tak ?! Rozkradli majątek narodowy wart ok 600 MLD; zadłużyli tak, ze nie ma szans na spłatę; zmusili do pracy do smierci a nie do emerytury, nakręcili spiralę antypolonizmu, skłócili Polaków, zdegenerowali młode pokolenie, przejęli media, obsadzili niemal wszystkie kluczowe stanowiska – albo swoimi albo zdrajcami, zgotowali leminżerii los prostytutek dla okupantów (męskich i damskich) !! A może jak zabiora im stołki spod dooopy (kataster) to obudzą się z letargu ?

 14. bart_w said

  Panie Boydar, to jak on nie chce, niech się nie patrzy w lustro. Jego sprawa.

 15. Polak said

  http://www.rohama.org/en/mobile/7085
  KTO jest dla Polski większym zagrożeniem – islamiści czy lobby niszczące Polskę na różne sposoby i to nie od wczoraj ?
  W Palestynie Zydzi i rdzenni mieszkańcy żyli zgodnie od stuleci. Kiedy rozpoczęło się masowe osadnictwo syjonistów rozpoczęły się konflikty. Nie tylko z miejscowymi ale także z Brytyjczykami (m.in atak stricte terrorystyczny w wykonaniu gangu Sterna – rozwalenie hotelu przy pomocy bomby – kilkadziesiąt ofiar smiertelnych).
  Dziś Żydzi pouczają nas nt tolerancji wobec mniejszości a nawet wręcz oceniają. O kuriozalnych „oskarżeniach” o niemieckie zbrodnie nie warto byłoby wspominac gdyby nie to
  iż wykorzystali swe wpływy zeby urobic nam opinie zdziczałych bandytów.
  W tym pomogły wypowiedzi naczelnego rabina oraz premierów Izraela.
  Były ambasador Izraela w W-wie został szefem jednej z organizacji wymuszającej mega-haracze pod pretekstem wojny – tym razem kosztem kraju najbardziej poszkodowanego -Polski. A sam Izrael dokonał nawet swego czasu wyceny swych nezrealizowanych jeszcze „roszczeń”. Do tego zachowanie izraelskich „wycieczek”.
  Doprawdy dziwi mnie iż dosyc toporne zagranie typu – dobry i zły policjant kogokolwiek jeszcze przekonuje. W roli „dobrego” wystepuje Izrael a w roli złego – potomkowie KPP
  oraz lobby Żydów z USA. Czy naprawdę ktokolwiek jest tak naiwny iz w konflikcie z powyższymi Izrael poza taktycznymi zagrywkami stanie na powaznie po stronie Polski ?
  Przypomne tylko iz Szlomo Morela chronili az do same smierci a wiadome lobby w Polsce doprowadziło do tego iz do samej smierci pobierał emeryture wielokrotnie przywyższającą emerytury jego ofiar …

  50 mld w nieruchomościach dla gminy, więcej dla prywatnych, absolutny rekord świata
  w nakładach na promocje ich kultury w przeliczeniu a jednego członka tej społeczności
  no i te geszefty – istna Ziemia Obiecana.
  Co najważniejsze nie trzeba tak jak w okupowanej Palestynie robić wszystkiego –
  – łącznie z wywiezieniem śmieci – istny EDEN – stanowisk do obsadzenie znacznie więcej
  niż „wybrańców”.
  Podstawy do budowy własnego państwa jakby nieco solidniejsze niż w początkach syjonistycznej kolonizacji Palestyny.
  A lemingi śpią mocnym snem hipnotycznym …

  3 tysiące miliardów (3 biliony) długu (źródło „Puls Biznesu” z początku
  lipca br) ,zniszczony niemal do cna 9 potencjał świata ,totalna zapaśc
  demograficzna , totalna degrengolada – całkowity zanik instyntktu juz nie
  tylko narodowego ale wręcz samozachowawczego.
  PO położyła gospodarkę -zasłania sie gorszą koniunkturą -lemingi wielbia
  PO , nawet na Ziemiach Zachodnich gdzie juz wyrzucają Polaków z domów
  głosują na PO .
  Kultura -jeden z filarów narody zawłaszczana przez Zydów i pedałów .
  BIEDNA Polska bije absolutny rekord świata w nakładach na promocje
  kultury żydowskiej w przeliczeniu na jednego członka tej społecznosci
  (muzeum żydowskie 600 ,muzeum powstania 30 )
  Polacy od 20 lat czekają na reprywatyzacje a Zydzi biora co chca -np
  kamienica w Bielsko-Białej przejeta na „podstawie” ustnej relacji
  spisanej w Izraelu ,
  kilkutysieczna gmina zydowska przejęła mienie o wartości 50 MILIARDÓW .
  Polacy sami pluja na wszystko co polskie – tak jak ich media i
  niepolskie autorytety zaprogramują (troche wykorzystują to iż za komuny
  polskie produkty często rzeczywiście były gorsze od zachodnich),
  Polacy wynajdują pochodzenie -5
  woda po kisielu byle tylko nie polskie -najlepiej zydowskie lub tworzą
  narody -śląskie,kaszubskie,mazurskie etc
  Polacy z Kazachstanu 20 lat czekają na możliwość powrotu a tacy jak
  Simon Mol dostają od państwa mieszkania i stały zasiłek (haracz).
  Niewygodni jak Ratajczak, Adwent czy kilku badaczy i dziennikarzy
  zwiazanych z zamachem w Smoleńsku zabijani sa bez pardonu .

  Na przykładzie bydła antykrzyżowego widac jak toksyczne sa wpływy
  wiadomej cywilizacji .
  Szczególna troską obdarzają młodzież . Nie tylko wylansowali owsika –
  „róbta co chceta”
  – juz coraz to czesciej na woodstocku goszcza zydzi -mazowiecki , hołdys
  i inni –
  nie tylko szczuja naćpanych janczarów ale i sami czują się niczym ryba w
  wodzie –
  juz nie sa mniejszością – czują się tacy „równi” -nie to co oszołomy i
  mohery. Takie puszczanie oka – knajactwo to także tresura zbydlęconej
  wiekszości -szczucie na polską mniejszość – na tych oszołomów, moherów
  etc -podobnie jak w debilinych programach majewskiego czy wojewódzkiego
  -na młodziez działa to niczym kwas na metal szlachetny
  -tworzy sie nowotwór – tacy „Polacy” szczekający na tych co sie buntuja
  będa podstawa judeopolonii .
  Do tego jeszcze „prawo”- za klapsa odbieranie dzieci .
  Tworzą lub lansują mniejszości tak zeby każdy czuł sie najpierw
  członkiem mniejszosci a dopiero potem (choć lepiej dla nich żeby i to
  nie ) -Polakiem.
  Wtedy kiedy większość stanowic będa mniejszości to i oni -dominująca
  mniejszość będa w większości . Jak tak policzyć knajackie
  bydło,plugawych antyklerykałów, alkoholików,narkomanów,zboków itp – to
  już właściwie mniejszości stanowią większość.

 16. bart_w said

  Kataster nie zabierze im żadnych stołków. Ich po prostu stac na kataster, zreszta pamiętajmy, że podatki są dla prolu. Kataster słuzy do tego, zeby odebrać nieruchomości zwykłym ludziom. Oraz, nie mylmy pojęć, kataster istnieje juz teraz, tylko chodzi o wprowadzenie drakońskich stawek, w dodatku ustalanych przez urzędnika niskiego szczebla wedlug uznania (domniemana wartość rynkowa).

  A lemingi (nie lubię tego określenia, bo leming to bardzo sympatyczne zwierzątko i wcale nie takie durne, jak mu sie przypisuje), nie zrobia nic, poniewaz są zindoktrynowani od maleńkości i od dwóch pokoleń. Oni wiedzą, że tak ma być, bo tak ma być. Można miec nadzieję w interwencje z zewnątrz, ale to zaowocowałoby jedynie zmianą okupanta z którym nie można się dogadac na takiego, z którym przy odrobinie dobrych intencji byc może można się dogadać.

 17. bart_w said

  KTO jest dla Polski większym zagrożeniem – islamiści czy lobby niszczące Polskę na różne sposoby i to nie od wczoraj ?

  Islamiści fizycznie, lobby materialnie. Ale spokojnie. Islamistów nie wpuszczą do Polin. Polin jest dla Nich.
  Polin to bedzie piękny i bogaty kraj, byc może nawet polskojęzyczny, ale miejsca w nim dla słowiańskich Polaków nie będzie. Już zresztą nie ma.

 18. Polak said

  Oni dzięki katastrowi a ściślej mowiąc dzięki licytacjom i przetargom przejma mnóstwo nieruchomości. Będzie to ostatni etap pozbawiania Polaków własności. Stawka podatku naliczana będzie w/g rynkowej wartości. Tylko, że
  mnóstwo ludzi będzie chciało sprzedać swe nieruchomości, inni nie będą płacić i po jakims czasie wartość niezapłaconego haraczu będzie taka, ze nieruchomośc będzie licytowana. Tak czy siak – podatek katastrofalny płącić trzeba będzie w/g teoretycznej wartości ale jak ktos zechce sprzedać to dostanie mniej niż połowę wartości. Zmianę okupanta już zaliczyliśmy – 25 lat temu. Pod żadną okupacją nie ma dla nas żadnych perspektyw
  i z żadnym okupantem dogadac sie nie idzie. Ludzkie lemingi także sa sympatyczne. Często dużo bardziej sympatyczne niż „zapiekłe oszołomy”. Co ważniejsze nie psuja innym dobrego samopoczucia katastrofalnymi teoriami spiskowymi. Bywa wręcz, ze jako np pracownicy, głowy rodzin, przyjaciele sa naprawdę wartościowi. Jednak tak jak raz na jakiś czas lemingi-zwierzątka tak też i ludzkie lemingi pędzą ku zagładzie i zadeptuja tych
  co zbyt wolno pędzą.
  Islamistów tak naprawdę mają rozpracowanych niemal co do joty. Jak będzie trzeba to wykorzystaja ich do tego żeby miec pretekst do „obrony” nas przed nimi. To oni stworzyli hamas, oni mieli swój duzy (byc może decydujący)
  udział w 11 11 (WTC). Jak będzie potrzebny pretekst do ostatecznego zacisnięcia petli to i u nas sie nie zawahają.
  Groźne są społeczeństwa w miare jednorodne. Tam gdzie trzeba uważac zeby nie pojawic sie w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej godzinie, gdzie trzeba konkurowac z tymi co będą pracowac za miske ryżu
  o względy „panów” – tam nie ma mowy o buncie przeciw zarządzającym.
  Pomimo tego, ze obecnie dominuje postawa leminga to jednak Polacy są nieobliczalni i moga stanowic wieksze zagrożenie niż islamiści.
  Nasz potencjał stanowi zagrożenie. I to nie tylko ten ludnościowy, geopolityczny etc. Polska nie szła na układy z Niemcami. To, że „zarzucają”
  nam odpowiedzialność za wojnę to ponury znak naszych czasów. Jednak prawda prędzej czy później zwycięży. Wtedy możemy stać się liderami
  nie tylko dla krajów Europy środkowo-wschodniej. Dziś kiedy upadliśmy tak nisko brzmi to jak bajka o żelaznym wilku. Jednak nasi wrogowie planując
  na pokolenia a nie tylko do końca kadencji zdają sobie sprawę iz w dłuższej perspektywie jest to realne zagrożenie. Dlatego w tak niewiarygodnie
  bezczelny sposób próbują wmówić młodemu pokoleniu iż Polacy wysysają z mlekiem matki nie tylko antysemityzm ale i chęć palenia żywcem żydowskich dzieci. Polacy są spadkobiercami naprawdę wyjątkowej tradycji (bez cudzysłowia jak w przypadku opluwaczy) i dlatego robią wszystko żeby upodlić nas tak żeby do głowy nam nie przyszło buntować się i jeszcze innych pociągnąć za sobą.
  Natomiast mi zależy na odpowiedzi na pytanie co możemy zrobić. Czy nasza spolegliwość i brak odruchów obronnych nie rozbestwia naszych wrogów ?
  Czy nie mamy przypadkiem innego wyjścia jak bronić się i ratować co się da ?
  Czy lemingi nie powinny przynajmniej nie kolaborować opluwając bądź ośmieszając (bawiąc się przy tym dobrze) odruchy obronne ?

 19. konfuzjusz said

  Leming (zwierzątko) nie idzie na zaglade. On świetnie pływa, dzięki czemu osiedlil sie i rozmnożył na Grenlandii. Mit o lemingowatości leminga stworzyli brytyjscy pseudonaukowcy wspomagani przez filmokratów na przełomie lat czterdziestych I pięćdziesiątych, o ile pamiętam.

  Bo mity, proszę szanownego gremium, rządzą światem i mają o wiele większe znaczenie niż obiektywna rzeczywistość.

  Znaczy się, jeśli powszechna opinia twierdzi, ze Polacy z mlekiem ojca to i tamto, to tak ma być i nie ma dyskusji. Należy się 65 miliardów.

 20. maurycy said

  od Panie Gajowy ! Moj ostatni wpis odnosnie wegla nie ukazywal sie bardzo dlugo chyba ze dwa dni . Nastepowala cala litaniA nasteonych wpisow ! Nie wiem czy on wogole sie ukazal bo przestalem sie nim interesowac Uwazam ze byl napisano dobrze i zawieral dosc MERYTORYCZNE uwagi w przeciwienstwie do innych ! Mialem PODEJRZENIA UZASADNIONE ZE COS TU NIE JEST W PORZADKU . NIE MIALEM ZAMIARU OBRAZAC ,PANA . NIE WIEM DO DZISIAJ O CO TU CHODZI. Z TEGO WYNIKA ZE JACYS LUDZIE CHYBA TU BUSZUJA I BLOKUJA OKRESLONE WPISY . WEZME TO POD UWAGE PAN Z KOLEJI MNIE OBRAZA PRZYPISUJAC MI NIECNE INTENCJE .PROSZE TEN SYSTEM SKORYGOWAC , NAPRAWIC,USZCZELNIC BO INNI TEZ BEDA BYC MOZE MIELI NIESLUSZNE PODEJRZENIA . jA, PANA ROZUMIEM ALE PROSZE ZROZUMIEC MNIE JESLI TO SIE WIELOKROTNIE POWTARZA . PANA CENIE (TO NIE JEST WAZELINA ! ) JESLI U PANA SIE DZIEJA DZIWNE RZECZY TO CZLOWIEK JEST SZCZEGOLNIE WYCZULONY I BYC MOZE ZBYT GWAŁTOWNIE PROTESTUJE . JESLI PAN SIE CZUJE DOTKNIETY TO PANA PRZEPRASZAM !

 21. Romank said

  W PRL policzone i podlegaly rejestrowi..nawet najmniejsze przedmioty- jak lyzki w stolowce pracowniczej..choinka z plastyiku i bmbki na choinke,,,na wszystkim byl numer ewidencyjny zwany inwentaryzacyjnym. Co rok robiono tzw inwentaryzacje z natury…. zatem pisanie, ze nie wiadomo ile bylo majatku,,,to sciema.
  Wystarczy wyciagnac ksieg inwentarzowe… na kazxde zlamane krzeslo byl robiony protokol zniszczenia z wyjasnieniem i spisanie z inwentarza.
  Zatem pisanie cyt:
  Na przełomie lat 1989 i 1990 – III RZECZPOSPOLITA otrzymała „w spadku” po Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ogromny majątek nieruchomy i ruchomy, całościowo pod względem wartości i częściowo pod względem składu – nieznany.”…to zacieranie sladow.

  Reprywatyzacje byly sa i beda…
  Rewolucja Francuska zreprywatyzowala majatek Kosciola Krolestwa i arystokracji,,na rzecz burzuazji…w zdecydowanej wikszosci zydowskiej..frankistowskiej
  Rewolucja Pazdziernikowa reprywatyzowala wszystko co gojow na rzecz zydo-bolszewikow….frankistow
  i tak po kolei jedna za druga prywatyzacje…
  W rewolucji Pojednania ze solidarnoscia w Polsce wlasnoscia narodowa obdfzieono oligarchie…
  tak samo w calych demoludach…oligarchie tez zydowska ..franjkistowaska .
  Wpisuje sie to w” prywatyzacje” globalna, gdzie przy pomocy dlugu..zamienia sie cala ludzkosc w nierolnicza mase…prywatyzujac na Rzecz Kahalu Swiatowegfo Glolablengo tez zydowskiegio….i Frankistowskiego…

  W Polsce tez bedzie i wielu innych krajach nastepna reprywatyzacja…

  ad 5, Panie Jazming doskonala logika….
  Dlatego kazda szanujaca sie panska siostra znajac swoja wartosc bierze uczciwa cene,,,tylko bezwartosciowe gojki i szmaty daja za darmo.

 22. Romank said

  KTO jest dla Polski większym zagrożeniem – islamiści, czy lobby niszczące Polskę na różne sposoby i to nie od wczoraj ?

  Pyta niczym Hamlet pan Polak….
  odpowiadam:
  Najwiekszym zagrozeniam dla Polaki –jestes pan sam- panie Polak!
  Zlo Niemocy-siedzi w panu…i kazdym innym panu Polaku…..
  I jeszcze jedno przyslowie Polak sobie kupi… ze- jak byl kurduplem -dalej sie kurdupi….

 23. Boydar said

  Za chwilę padnie zarzut, że to jest „niezwiązane” 🙂

 24. Marucha said

  Re 20:
  Panie Maurycy – mimo iż dziesiątki razy wyjaśniałem na forum, dlaczego niektóre wpisy są zatrzymywane przez system do moderacji – Pan kilkakrotnie oskarżył mnie osobiście o jakieś niecne zamiary, nie przebierając w słowach.
  Za jakiś czas sytuacja się powtórzy, mamy to jak w banku – znów padną z Pana strony zarzuty o cenzurę, tłumienie wolności słowa itd. – bez względu na udzielane uprzednio wyjaśnienia.

  Pan „nie miał zamiaru” mnie obrażać? Kpi Pan? No to co to jest?
  Gdzie jest moj komentarz ? Dokonales pan cenzury i ordynarnej manipulacji Moj komentarz nie chwalac sie byl najbardziej rzeczowy Widac te fakty panu nie pasowaly W niczym tez nie przesadzilem Ludzie ktorzy dokonuja malwersacji na setki a chyba miliardy dolarow na szkode panstwa powinni w normalnym kraju zawisnac na szubienicy i nie jest to zadna przesada ! Czyzbys pan chronil zydowskich zlodzieji i bandytow, stojac na strazy ich kryminalnych geszeftow ? A zarzekales sie pan ze jestes obiektywy jak zarzrzucalem panu niecne uczynki . Widac cos jest na rzeczy skoro dopusciles sie pan dranstwa
  Komentarz 14.10.2014 o 16:14:48, https://marucha.wordpress.com/2014/10/13/jak-to-z-weglem-bylo/#comment-420486

  Nikt tu nic nie blokuje i nie gmera przy gajówce. Wszystko, co było wrzucone do moderacji, zostaje przeze mnie z powrotem umieszczone na forum. Wyjątkiem są osoby zbanowane, ale nawet i im co nieco przepuszczam.

 25. Polak said

  „…KTO jest dla Polski większym zagrożeniem – islamiści, czy lobby niszczące Polskę na różne sposoby i to nie od wczoraj ?

  Pyta niczym Hamlet pan Polak….
  odpowiadam:
  Najwiekszym zagrozeniam dla Polaki –jestes pan sam- panie Polak!
  Zlo Niemocy-siedzi w panu…i kazdym innym panu Polaku…..
  I jeszcze jedno przyslowie Polak sobie kupi… ze- jak byl kurduplem -dalej sie kurdupi….”
  Polak Panie Romank nie raz w historii bywał kurduplem ale i nie raz gigantem. Jeśli nie do końca Pan zrozumiał to wyjasniam. Nie chodzi o to zeby wszystkie winy zrzucac na odwiecznych „przyjaciół”. Chodzi o oszacowanie strat zwrócenie uwagi na fakt, że jeśli nie odetniemy sie od bezcennych wpływów owych „przyjaciół” to trud naprawy będzie trudem Syzyfa. A jakby sie jeszcze udało znaleźć skutecznych rad sposoby …
  PS Kiedyś Gajówka była przede wszystkim skarbnicą wiedzy na temat najbardziej niepoprawny. Od jakiegos czasu Gospodarz znacznie rozszerzył horyzonty. Co nie umiejszając zasług Gajowego zaskutkowało także znacznym „rozwodnieniem” dyskusji. Temat zarzucony przeze mnie – wydaje mi sie dosyc ważki (choc moze troche nie do końca „w temacie” głównego wątku i moze odrobine przydługo) spłycony poprzez ciekawostki przyrodnicze (nawet ciekawe choc porównanie z dotykającym nas największym w historii swiata kłamstwem dosyć niefortunne) czy wątpliwej jakości twórczość poetycką …

 26. NyndrO said

  Panie Maurycy,ja też jakiś czas temu zauważyłem,że bardzo ciężko przyswoić Panu komunikat,że niektóre komentarze przytrzymuje automat.A nawet,gdyby to akurat nie automat,a jakieś siły,to i tak w Pana przypadku NIE MARUCHA GAJOWY I . Ale wie Pan co,jeszcze trudniej przyszło Panu przeprosić.Bardzo trudno.To zastanawiające..połączywszy powyższe z wybuchami takimi,jak przytoczony przez Pana Kierownika w 24. (zmusił Go Pan kłamstwami,które że tak powiem miały rzucić taki letki cień na osobę Kierownika,któren to wymierzył z nagana do najczystszej Pana merytoryki * swoją drogą,to zadziała ewentualnie TYLKO poza Gajówką), że się brzydko wyrażę,tworzy to bardzo ciekawy Pana „profil psychologiczny”.

 27. NyndrO said

  Wie Pan co,Panie Maurycy? A mógłby Pan po prostu spróbować ocenić swój wpis?Po prostu napisać,co Pan o nim myśli. Proszę Pana! * „Gdzie jest moj komentarz ? Dokonales pan cenzury i ordynarnej manipulacji Moj komentarz nie chwalac sie byl najbardziej rzeczowy Widac te fakty panu nie pasowaly W niczym tez nie przesadzilem Ludzie ktorzy dokonuja malwersacji na setki a chyba miliardy dolarow na szkode panstwa powinni w normalnym kraju zawisnac na szubienicy i nie jest to zadna przesada ! Czyzbys pan chronil zydowskich zlodzieji i bandytow, stojac na strazy ich kryminalnych geszeftow ? A zarzekales sie pan ze jestes obiektywy jak zarzrzucalem panu niecne uczynki . Widac cos jest na rzeczy skoro dopusciles sie pan dranstwa”

 28. Jack Ravenno said

  @1 „Ocena rzeczywistych strat będzie możliwa dopiero po odsunięciu od władzy Bandy 5. Dlatego należy bojkotować wybory.”

  No to bojkotuj i patrz jak się odsuwa od władzy banda 5!

  Ręce opadają od takiej logiki. Pytanie dodatkowe: jak ma zostać odsunięta od władzy banda 5?

 29. Romank said

  Wybaczy pan ale nie wiem , kto to pisze sa dwie ksywy Polak i Stanislaw Polak i tu nie za bardzo wiem, ktory to pisze…
  To co pisze pan Stanislaw Polak…ma sens odwolujac sie sie do korzeni…i ma swoja pozytywna aure odzialowywania…
  W panskim wpisie odnosze wrazenie- ze chce pan- jak cala plejada patryjotof zwalic wine na koze..ale pan wyjasnil w drugim wpisie ze nie bylo to panska intencja. I dobrze!

  Wszystko zalezy tylko i wylacznie od nas samych..od kazdego z osobna i od nas, jako wspolnoty.
  POniewaz nei ma zadnego dzialania wspolnego…jest to dowodem calkowitego skordupienia spolecznosci Polakow…a ta gatstka ktora sie szarpie jest poprostu za mala, niezorganizowana…i nie potrafiaca ze soba rozmawiac,,,,
  Wlasnie glownie z niezdolnosci do odpowiedzialnosci za swoja przyszlosc….
  Widzi pan..sa pewne prawdlowosci ktoprych nalezty suie trzymac..w tym ta:
  Nie zawsze brat jest naszym przyjacielem, ale przyjaciel zawsze jet naszym bratem…..
  Do tego musi kazdy dojsc sam,.,,,

 30. Boydar said

  Wow !

 31. zazarro said

  Panie ” Romank said” czy nie może Pan te swoje żydowskie bzdety wygłaszać gdzieś tam na Synaju, tylko tu w kraju który z litości kilkaset lat temu dał wam schronienie przed pogromem jaki zgotowała wam Europa.Wiadomo od dawna że wdzięczności u was za grosz nie ma. Jesteście zdolni do niszczenia wszystkich i wszystkiego aby osiągnąć własne korzyści, a później macie pretensje do wszystkich że nie jesteście lubiani – wstydu Pan nie ma – zresztą wstyd jest wam obcy.

  Dejpan spokój, z Romana K taki żyd, jak ze mnie baletnica – admin

 32. Romank said

  Dej mu pan spokoj panie Gajowy…na bezzydziu i Kafel Zyd….:-_)_)) niech sie wyladuje:-)))
  niech wyleje swoje strachy i komplexy…przegnaj sie Zasrarro i tfu…. pluj ,,,na koze:-)))na capa:-))))
  Wypluj z siebie kurdupla…:-))) Pluj,,ino zamknij oczy//// bo ci wyleza:-_)))
  Nie boj sie mozgu nei wyplujesz :-)_) ni ma co:-))_)

 33. Ad. 2 (Admin)

  „Zero poczucia wstydu, zero zażenowania.”

  – Zachowanie typowe dla psychopatów.

 34. Ad. 5

  „Wartość majątku jest taka, jaką ktoś jest gotów zapłacić w chwili kupna tego majątku.”

  – Waść mówisz o cenie i to cenie chwilowej. Wartość to nie jest cena. 🙂

  Przykład: Jeżeli zrozpaczona kobieta sprzedaje swoją drogocenną złotą biżuterię za psi grosz, czy to oznacza, że ta biżuteria jest warta psi grosz? 🙂

  Jesteś Waść liberałem, czyli WROGIEM POLAKÓW. Więc przynajmniej się Waść tym nie chwal…

 35. Ad. 20

  Zechce pan kierować pretensje nie do Gajowego, a do twórców i administratorów oprogramowania wordpress?

Sorry, the comment form is closed at this time.