Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Voodoosch o MSZ Chin: USA kreują kryzys, a…
  Listwa o Wolne tematy (57 – …
  Peryskop o Wolne tematy (57 – …
  Peryskop o Amerykańscy naukowcy opracowal…
  Listwa o Wolne tematy (57 – …
  misieku o Wolne tematy (57 – …
  Enya o Amerykański liberalny komik kr…
  Piskorz o „Berlingowcy. Żołnierze tragic…
  Peryskop o Wypadek w Chorwacji…czy…
  Piskorz o „Berlingowcy. Żołnierze tragic…
  Maverick o Wolne tematy (57 – …
  Piskorz o Wolne tematy (57 – …
  bryś o Amerykańscy naukowcy opracowal…
  Greg o Wolne tematy (57 – …
  Krzysztof M o Wolne tematy (57 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 617 obserwujących.

USA oficjalnie: Szykujemy się do III wojny światowej

Posted by Marucha w dniu 2014-10-19 (Niedziela)

W Stanach Zjednoczonych powstała strategia militarna armii amerykańskiej na lata 2020 – 2040. Przewiduje ona udział USA w wielu konfliktach i zaangażowanie w tzw. wojny prewencyjne i konfrontacje z innymi supermocarstwami

Stany Zjed­no­czo­ne szy­ku­ją się do glo­bal­ne­go kon­flik­tu, w któ­rym je­dy­ny­mi wy­gra­ny­mi mają być Ame­ry­ka­nie.

Armia USA przy­go­to­wa­ła już ofen­syw­ną dok­try­nę wo­jen­ną na lata 2020-2040, którą stresz­czo­no w spe­cjal­nym do­ku­men­cie pt. „The U.S. Army Ope­ra­ting Con­cept”. Do­ku­ment po­ja­wił się kilka dni temu w sieci.

W skró­cie: uza­sad­nia on pro­wa­dze­nie wojen pre­wen­cyj­nych przez USA i an­ga­żo­wa­nie się Ame­ry­ka­nów w kon­flik­ty we wszel­kich re­gio­nach świa­ta, które są ogni­ska­mi za­pal­ny­mi. Wszyst­ko po to, by zdo­być moż­li­wie jak naj­wię­cej przy­czół­ków i tym samym uczy­nić armię ame­ry­kań­ską bar­dziej mo­bil­ną. Armia ta ma być też ope­ra­cyj­nie ela­stycz­niej­sza i umieć wal­czyć w tzw. woj­nach hy­bry­do­wych, w ja­kich ostat­nio spe­cja­li­zu­je się Rosja (służ­by spe­cjal­ne, dy­wer­sja taj­nych armii, cy­ber­woj­ny, kon­tro­lo­wa­ny ter­ro­ryzm, two­rze­nie cha­osu in­for­ma­cyj­ne­go). To dla­te­go jako po­ten­cjal­ne­go wroga Ame­ry­ka­nie wy­mie­nia­ją w do­ku­men­cie wła­śnie Rosję…

Do­ku­ment „The U.S. Army Ope­ra­ting Con­cept (AOC)” jest sy­gno­wa­ny pod­pi­sa­mi: gen. Ray­mon­da T. Od­ier­no, czyli głów­no­do­wo­dzą­ce­go armią lą­do­wą Sta­nów Zjed­no­czo­nych oraz gen. Da­vi­da G. Per­kin­sa, który od­po­wia­da w armii USA za tak­ty­kę i szko­le­nia. Tytuł do­ku­men­tu jest wy­mow­ny: „Win in a Com­plex World” (Wy­graj w skom­pli­ko­wa­nym świe­cie).

Ame­ry­ka­nie za­kła­da­ją bo­wiem, że w la­tach 2020–2040 muszą utrzy­mać po­zy­cję su­per­mo­car­stwa. Chcą nie tyle mo­de­ro­wać, co bu­do­wać na na­rzu­co­nych przez USA za­sa­dach geo­po­li­tycz­ny kształt świa­ta. Jeśli nie­zbęd­ny bę­dzie ku temu kon­flikt glo­bal­ny, Ame­ry­ka­nie nie wy­stra­szą się kon­se­kwen­cji. Ge­ne­ra­ło­wie wprost piszą o roz­po­czy­na­niu kon­flik­tów pre­wen­cyj­nych ma­ją­cych na celu utrzy­ma­nie wpły­wów Sta­nów Zjed­no­czo­nych w po­szcze­gól­nych re­gio­nach świa­ta (głów­nie w Azji i Eu­ro­pie).

Do­ku­ment pre­cy­zu­je, kim są po­ten­cjal­ni wro­go­wie mo­gą­cy za­gra­żać he­ge­mo­nii USA w świe­cie: to Ro­sja­nie i Chiń­czy­cy. Au­to­rzy stra­te­gii piszą o za­blo­ko­wa­niu chiń­skiej eks­pan­sji wszel­ki­mi moż­li­wy­mi środ­ka­mi. Rosja z kolei już teraz jest na ce­low­ni­ku ame­ry­kań­skiej armii. Two­rzo­ne są dy­plo­ma­tycz­ne sce­na­riu­sze roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tu ukra­iń­skie­go na wy­pa­dek eska­la­cji dzia­łań wo­jen­nych oraz plany mi­li­tar­ne do­ty­czą­ce po­wstrzy­ma­nia mo­car­stwo­wych ape­ty­tów Rosji (jak można mnie­mać w re­gio­nie Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej). Mowa jest też o Iraku, Ira­nie, Pań­stwie Is­lam­skim i Korei Pół­noc­nej. Wszyst­kie te kraje mają od­czu­wać pre­sję ze stro­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych, być na ce­low­ni­ku armii i od­czu­wać za­gro­że­nie jej ewen­tu­al­nym ata­kiem.

Bill Van Auken, ame­ry­kań­ski le­wi­co­wy po­li­tyk i kan­dy­dat na pre­zy­den­ta USA w 2004 roku, ostrzegł, że do­ku­ment ten to za­po­wiedź strasz­nych pla­nów moż­nych tego świa­ta. Stwier­dził, że to dowód na to, iż Stany Zjed­no­czo­ne szy­ku­ją się do III wojny świa­to­wej.

W oryginale: prze­po­wied­nia zbli­ża­ją­cej się wojny – wideo z nagraniem wypowiedzi jasnowidza Jackowskiego.
http://www.fakt.pl

 

 

Komentarzy 11 do “USA oficjalnie: Szykujemy się do III wojny światowej”

 1. slowianin said

  Ten ma rację-kto ma siłę….żadna nowość

 2. maasteer said

  Przecież USA dążą tylko do wprowadzenia demokracji i wolności dla wszystkich!, a wszelkie podejmowane przez nich działania to tylko odpowiedź na imperialistyczne działania reżimu Putlera. Kto tego nie rozumie ten jest ruskim agentem.

 3. Jankes said

  Bardzo dobrze robią, bo III wojna światowa jest nieunikniona na całą skalę, aczkolwiek jej zaczątek się zaczął w Syrii i na banderowskiej Ukrainie.

 4. gd-ap said

  … to może nie ma co się jednak przyjmować tymi kredytami we frankach, i zyć spokojnie dalej nie angażując się w żadne sprawy polskie (nawiązuję do inego artykułu w Gajówce z dziejszego dnia).

  Domniemam, że III wojna światowa tym się będzie różnić od pozostałych , iż jeńców w niej nie będzie. Chyba, że krótkoterminowo utrzymywana przy życiu trzoda „podludzi” brana po przeskanowaniu tęczówek oka jako dawcy organów do przeszczepów lub źródło krwi dla żołnierzy „armii pokoju”.

  Ogólnie George Orwell był wielkim wizjonerem

 5. AlexSailor said

  Niestety w dokumencie nie ma najważniejszego, to jest wymienienia głównego konkurenta ameryki – Europy i UE.
  To jest 600 milionów ludzi, poziom uzbrojenia i przemysłu podobny, a nawet większy.
  Zatem starym anglosaskim sposobem trzeba rozpętać wojnę na terenie Europy, a chociażby na jej części, przy czym najłatwiej
  zrobić to w Europie Środkowej i wplątać w to Polskę i Niemcy.
  Jak zwykle zresztą.

  Mnie ciekawi, w jakim stopniu w UE działa wiadoma agentura, która doprowadza ją do ruiny.
  Np. opłaty za CO2, które są praktycznie nie znane gdzie indziej, czynią Europejski przemysł niekonkurencyjny wobec chińskiego i amerykańskiego, a na dodatek zmuszają do idiotycznych inwestycji i uzależniają od importowanego gazu oraz ropy.
  Przypomnę, że to nie Rosja jest głównym eksporterem ropy, ale państwa pozostające pod protektoratem innego mocarstwa.

 6. wojna? jaka wojna?
  Ich zasypie Yellowstone Super Caldera zanim sie obejrza… cala planeta ucierpi tez niestety… zadnej wyobrazni w tym Nowym Swiecie…

 7. Zerohero said

  @5, Alex Sailor

  USA i Europę kontroluje ta sama pejsata banksterka, więc bez przesady z tym niszczeniem Europy przez USA. Oni tylko przekładają aktywa w ramach swoich dwóch przedsiębiorstw.

 8. Re: Artykul…
  zydowscy lichwiarze (szakale) „napalili” sie na wojne jak szczerbaty na suchary…
  Tak, tak, bedzie wojna, ale to bedzie juz ostatnia…z wyjazdem na „ksiezyc”…w jedna strone…

  Lichwiarze „przepuscili” okazje do zawladniecia swiatem…no i druga taka juz sie nie powtorzy. Teraz juz tylko sobie moga w swych zydowskich „szczekaczkach” poszczekac…I NIC WIECEJ !!!…
  (A Amerykanie? Ano maja w d…pie wojne i w slusznej wiekszosci mysla jak „zwiazac koniec z koncem”, by nie wyleciec na ulice na „darmowe zupki” finansowane przez kolejnego zyda kontrolujacego hipoteki… jp.morgana)…

  No coz, zapowiada sie bardzo ciekawie z pikujacym w dol dolarem (tj. jego sila nabywcza)…Ach, paliwo „tanieje”, ale zywnosc idzie w „gore”…Mozna nie jezdzic, ale jesc trzeba…
  =====================================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. A oto lichwiarskie „rodziny” kontrolujace juz pol swiata…

 9. Toni said

  Prawdziwi władcy USA, tj. lichwiarze i podległa im masońska swołocz jankeska, chyba zrozumieli, że rządu światowego i globalistycznego Imperium Mundi nie uda się im zmontować na drodze propagandowo-lichwiarskiej, czyli „pokojowymi” metodami.
  Spowodowanie wojny wydaje się im jedynym rozsądnym rozwiązaniem, by zapędzić narody do globalnego kołchozu. Przerażeni kataklizmem wojennym ludzie szybko zgodzą sie na jedno światowe państwo. A przy tej okazji objawi się światu on – rzekomy „mąż pokoju”, który zaprowadzi „pojednanie” między wszystkimi narodami, państwami i religiami, i konflikty znikną. Ludzkość w podziwie padnie przed nim na kolana i zacznie go czcić… A on zacznie sugerować, że jest właśnie Chrystusem, który ponownie przybył na Ziemię… A tak naprawdę będzie Antychrystem i zaprowadzi niespotykany dotychczas despotyzm w skali światowej. Ale jego rządy i cała ta despocja przetrwają tylko trzy i pół roku (42 miesiące, dwukrotnie zapowiedziane w Apokalipsie). Ludziom jednak, którzy przyjmą na ręka lub czoło znamię tej bestii, będzie się wydawało, że ten nowy „raj” na Ziemi nigdy się nie skończy…

 10. Re: 9 Toni.
  Owszem ma Pan racje o czym mowi Apokalipsa sw. Jana, ktorej rozpoczecie nastapilo 14 maja 2014 roku i ucisk bedzie trwal ok. 3.5 roku dla tych, ktorzy beda przesladowani (juz zreszta sa) za wiare w Jezusa Chrystusa.
  Ale jest jedno „ale”… Jesli ludzie sie nawroca w slusznej wiekszosci, to dla Boga nic nie jest niemozliwe…i moze On skrocic czas i odwrocic bieg zapowiedzianych wydarzen zapisanych w Biblii.

  Kiedys moja tesciowa zapytala mnie: „Czy bedzie trzy dni ciemnosci (majac na mysli trzy dni calkowitej ciemnosci w sensie atmosferycznym)???.
  Odpowiedzialem jej: „A skad taka pewnosc ze to nie akurat przez trzy dni wszyscy ludzie na ziemi nie oslepna???” (przestana widziec jak sw. Pawel? (Szawel)…
  Przyznala, ze jest zdumiona moja odpowiedzia…
  Ano wlasnie Panie Toni. Wszyscy widza znaki czasu, ale nie wszyscy je rozumieja…
  ============================
  Milego dnia zycze
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 11. Atanazy said

  Panie Jaśku, z tekstów mistyków wynika, że to nie ludzie oślepną, tylko będzie wtedy trwała kara wymierzana bezbożnym, których diabły będą zabierać do piekła.
  Słowo dawane prorokom bywa jednak symboliczne i wieloznaczne, więc pewności mieć nie można.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: