Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Rosja w obronie rodziny

Posted by Marucha w dniu 2014-11-20 (Czwartek)

Polecam bardzo ciekawą rozmowę o różnicy między Zachodem i Rosją w podejściu do rodziny, wartości tradycyjnych i chrześcijaństwa.

Nie jest tajemnicą, że w państwach demokratycznych tradycyjna rodzina nie stanowi już priorytetu. W pewnych krajach walczą ze słowami „mama” i „tata”, w innych od najmłodszych klas rozpowszechniają materiały w zakresie wychowania seksualnego, oparte na zasadach gender…

Niedawno kilka katolickich ruchów zorganizowało we Włoszech w turyńskim Pałacu Cisterna konferencję pod prowokacyjnym tytułem „Rodzina na Zachodzie – obiekt dyskryminacji?”. A ponieważ Rosja coraz bardziej uchodzi za bastion tradycyjnych wartości, to głównym mówcą na konferencji był zaproszony przez organizatorów ambasador Rosji przy ONZ i prezydent Światowego Kongresu Rodzin, Aleksiej Komow, który potem, w rozmowie z włoskim dziennikarzem katolickim Marco Fontaną tak omówił różnicę między Zachodem i Rosją w podejściu do rodziny, wartości tradycjnych i chrześcijaństwa:

Jak Pan uważa, czy rodzina jest obiektem dyskryminacji?

Obserwujemy dziś różne inicjatywy skierowane na narzucenie nowych i radykalnych ideologii, na przykład, teorię gender, zgodnie z którą płeć dana jest człowiekowi nie od Boga, ale jest swego rodzaju elementem struktury socjalnej. W przeszłości wiele sił stracono na zimną wojnę między światem kapitalistycznym i socjalistycznym, ale 20 lat temu świat stał się ideologicznie jednolity i globalne elity mogły zacząć rozszerzać swój nowy scenariusz wszędzie, bez granic. Widzimy, z jakim uporem narzucają nam swoje idee światowej przebudowy, wiele z nich ma korzenie neomarksistowskie, na przykład, pochodzące od tzw. szkoły frankfurckiej znanej w latach 20-40 XX wieku. (Oggi assistiamo a varie iniziative per imporre nuove e radicali ideologie rivoluzionarie, in particolare la teoria di genere secondo la quale il sesso di una persona non è dato da Dio, ma è piuttosto una sorta di costruzione sociale. In passato molta energia è stata spesa per combattere la „guerra fredda” tra Paesi capitalisti e Paesi socialisti, ma 20 anni fa il mondo si è trovato ideologicamente unito e le élite globali hanno potuto iniziare a diffondere la loro agenda ovunque, senza confini. Possiamo vedere la loro ostinazione nell’imporre idee rivoluzionarie, molte delle quali hanno chiare radici neo-marxiste. E questo è in gran parte dovuto a quella scuola di pensiero conosciuta come „Scuola di Francoforte”, molto attiva tra gli anni ’20 e ’40 del secolo scorso.)

Z czego zasłynęła ta szkoła filozoficzna?

Kiedy marzenie bolszewików z Leninem i Trockim na czele o światowej rewolucji poniosło klęskę, marksiści zaczęli analizować przyczynę swojej porażki. I doszli do wniosku, że mózgi proletariatu trzeba było „prać”, czyszcząc przede wszystkim z chrześcijańskiej i burżuazyjnej ideologii, czyli chrześcijaństwo trzeba było zniszczyć. Na nowym etapie historycznym postawiono za cel „wyprać mózgi” Europejczykom, aby zniszczyć chrześcijańskie wartości rodzinne.(Quando non avvenne la rivoluzione globale sognata dai bolscevichi, guidati da Lenin e Trotschi, i marxisti cominciarono ad analizzare il motivo di questo fallimento, concludendo che i cervelli del proletariato dovevano essere stati „lavati” dall’ideologia prevalentemente cristiana e borghese: dunque il cristianesimo doveva essere distrutto. In una nuova fase storica si sono prefissati lo scopo del „lavaggio del cervello” degli europei per eliminare i valori cristiani della famiglia).

Jakie jest miejsce Rosji w tym kontekście?

Rosja już od 23 lat nie jest państwem komunistycznym. Ideologia komunistyczna nie ma u nas szans na odrodzenie, ponieważ Rosjanie bardziej niż inne narody ucierpieli przez ten system. Kłamstwo i dezinformacja na temat Rosji w liberalnych zachodnich mediach zataja, niestety, ten fakt. Media mają inne cele. W ostatnich latach w Rosji zostały przyjęte różne przepisy wspierające rodzinę: zakazana jest reklama aborcji, a także agresywna propaganda LGBT wśród nieletnich. Rosja przeznacza do 10 tysięcy dolarów w ekwiwalencie rublowym na każde drugie dziecko w rodzinie, a przy narodzinach trzeciego dziecka rodzinie daje się działkę ziemi. W ciągu ostatnich dwudziestu lat w Rosji otwarto ponad 800 klasztorów i 30 tysięcy świątyń, dokąd przychodzą miliony młodych ludzi. To prawdziwy cud, po 70 latach wojującego ateizmu w Związku Radzieckim, w którym były miliony męczenników za wiarę.(La Russia non è uno Stato comunista già da 23 anni. Il comunismo non ha alcuna possibilità di rinnovarsi, perché i russi hanno sofferto più di qualsiasi altra nazione a causa dell’oppressione di questo sistema. Le molte bugie e la disinformazione sulla Russia nei media liberali occidentali, ahimé, tengono nascosto questo fatto. I media perseguono altri obiettivi. Molte leggi in favore delle famiglie sono state attuate negli ultimi anni in Russia: la pubblicità dell’aborto è ora vietata, così come la propaganda aggressiva tra i minori dello stile di vita LGBT. Seguendo determinati parametri economici, lo Stato russo concede fino a 10.000 dollari per ogni secondo figlio che nasce, mentre dà un pezzo di terra per la nascita del terzo. Negli ultimi 20 anni sono state aperti in Russia più di 800 monasteri e di 30.000 chiese, visitate da milioni di giovani. Questo è un evidente miracolo, dopo 70 anni di ateismo militante dell’Unione Sovietica, in cui vi sono stati milioni di martiri religiosi.)

W tej chwili obserwujemy bardzo interesujące zjawisko: w ostatnich 30 latach Ameryka i Rosja w pełni zamieniły się rolami na arenie międzynarodowej. O ile wcześniej ZSRR popierał rewolucyjne ruchy i walkę o niezależność narodową na całym świecie, a konserwatywna Ameryka próbowała ograniczyć ten proces, to teraz właśnie Rosja dąży do znalezienia równowagi w sytuacji w Syrii, na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w innych regionach, które zdestabilizowały się w wyniku amerykańskiego poparcia dla „kolorowych rewolucji” i „arabskiej wiosny” (która zamieniła się w antychrześcijańską zimę). (Stiamo inoltre assistendo a un fenomeno molto interessante: nel corso degli ultimi 30 anni, l’America e la Russia hanno completamente invertito i loro ruoli a livello internazionale. Se in precedenza l’Unione Sovietica sosteneva un movimento rivoluzionario e di liberazione nazionale in tutto il mondo e l’America conservatrice cercava di limitare questo processo, ora è la Russia che funge da moderatore e tenta di riequilibrare la situazione in Siria, in Medio Oriente, in Ucraina e in altre regioni destabilizzate dal sostegno americano alle „rivoluzioni colorate” e alla „primavera araba” (quest’ultima trasformatasi in un „inverno anti-cristiano).

No właśnie, a co pan sądzi na temat kryzysu na Ukrainie?

Sytuacja na Ukrainie jest bardzo skomplikowana. Przez wiele lat w tym kraju obok siebie mieszkały różne narodowości i zawsze istniało zrozumienie. Szkoda, że ostatnio niektóre międzynarodowe siły wykorzystywały wielonarodowość Ukrainy jako pretekst stworzenia problemów dla Rosji. Nie przypadkowo właśnie w tym kraju zainwestowano 5 miliardów dolarów na rozwój społeczeństwa ultraliberalnych inicjatyw, które nie mają nic wspólnego z wprowadzeniem wartości prawdziwej moralności. Rewolucja na Ukrainie jest bezprawna, ponieważ została zorganizowany przez tych samych specjalistów, którzy brali udział w „arabskiej wiośnie” i we wszystkich innych konfliktach na świecie. (La situazione in Ucraina è alquanto complicata. Da anni convivono in questo Paese diverse etnie, che hanno sempre trovato fra di loro un equilibrio. Peccato che negli ultimi mesi alcune potenze internazionali abbiano utilizzato il pretesto multiculturale per creare problemi alla Russia. Non è un caso che proprio in questo Paese siano stati investiti 5 miliardi di dollari per sviluppare quella che loro chiamano “democrazia”: una società basata su iniziative laiche ultra-liberiste, che nulla hanno a che vedere con l’esportazione di valori morali. Una delle ragioni principali di questa aggressione credo derivi dal fatto che la Russia costituisce l’ultimo e strenuo difensore dei valori cristiani e della famiglia. La rivoluzione in Ucraina è illegittima, perché organizzata da professionisti che sono stati impegnati anche nella Primavera araba e in tutti gli altri terreni di scontro nel mondo.)

Rewolucja na Ukrainie została zaaranżowana, aby przeciwstawić Rosji ideologicznie rozdrobnioną ludność, która wcześniej zawsze była przyjaźnie nastawiona do nas. Trwa wojna ideologiczna przeciwko Rosji, są podejmowane próby manipulowania opinią publiczną poprzez media. Trwa ekonomiczna, duchowa i fizyczna walka. Trwa wojna, która – i chcę, żeby to było jasne dla wszystkich – absolutnie nie jest potrzebna Rosji. Przypomnę, że jeśli dziś nie walczymy w Syrii, w innych krajach Bliskiego Wschodu, to ze względu na twardą pozycję, którą zajął prezydent Putin. Chyba najbardziej chce strzelać George Soros, który w ostatnich tygodniach oświadczył, że „trzeba sprowokować wojnę przeciwko Rosji”. Jednak w celu prowadzenia wojny potrzebne są dwie przeciwne strony, a Rosja nie zamierza tego robić: my w maksymalnym stopniu staramy się eksportować tradycyjne wartości moralne. (La rivoluzione in Ucraina è stata orchestrata per mettere contro la Russia una popolazione frammentata e da sempre nostra amica. Oggi sono in atto una guerra ideologica antirussa e tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica attraverso i media. Siamo di fronte a una battaglia economica, spirituale e fisica. Una guerra che la Russia – e voglio che sia chiaro – non ha nessuna intenzione di fare. Ricordo che se oggi non stiamo combattendo in Siria e in altri paesi del Medio Oriente è grazie alla forte presa di posizione del presidente Putin. Al massimo è George Soros a voler iniziare a sparare, avendo dichiarato nelle scorse settimane che “È necessario provocare una guerra contro la Russia”. Ma per combattere una guerra bisogna essere in due, e la Russia non ha intenzione di farlo: noi al massimo esportiamo valori morali tradizionali.)

Węgry zaczynają odczuwać coś nie w porządku, czy one naprawdę chcą wyjść z Unii Europejskiej?

Teraz istnieje ryzyko, że na Węgrzech może być realizowany scenariusz na modelu ukraińskim. Czyli zamach stanu przeciwko tym siłom, które ogłaszają o swoim zamiarze wycofania się z UE. To byłoby niczym więcej, jak atakiem na to suwerenne państwo, a także kolejnym zamachem na te wartości, o których mówimy.(Adesso il rischio è di assistere in Ungheria ad un copione analogo a quello ucraino. Cioè un golpe nei confronti di chi annuncia di voler uscire dall’Ue. Sarebbe un attentato all’indipendenza di questo Paese sovrano, ma è anche la stessa battaglia valoriale di cui abbiamo finora parlato.)

Czy klęska Obamy i druzgocące zwycięstwo republikanów mogą zmienić stosunki Ameryki z Rosją?

Republikanie są po naszej stronie w różnych zagadnieniach etycznych: oni również występują przeciwko aborcji i są za wartościami tradycyjnej rodziny. Pozostaje jednak problem neokonserwatystów, którzy są o wiele bardziej agresywni w stosunku do Rosji. Dla nich amerykańskie imperium i jego bogactwo jest ważniejsze od samego Jezusa Chrystusa. Z nimi będzie bardzo trudno zbudować dialog. Zobaczymy, kto wygra prawybory: dopiero wtedy będzie jasne, czy jest możliwe, aby komunikować się z nimi w pozytywny sposób i walczyć razem o tradycyjne wartości, które dzielimy.(I repubblicani sono nostri amici sui diversi temi etici: contrari all’aborto e a favore dei valori della famiglia tradizionale. Resta il problema dei neocons, che sono molto più aggressivi dei democratici nei confronti dei russi. Per costoro l’impero americano e la sua ricchezza è più importante anche di Gesù Cristo. Con questa parte politica è difficilissimo avviare un dialogo. Vedremo chi vincerà le primarie: solo allora capiremo se sarà possibile comunicare positivamente e intraprendere un percorso comune di lotta in difesa dei valori tradizionali condivisi.)

Bush usprawiedliwiał wojnę USA z Irakiem nazywając ją „wojną pomiędzy dobrem a złem”. Co dziś jest złem dla Rosji?

Myślę, że w dzisiejszym świecie, strony zamieniły się miejscami. Dziś Rosja jest krajem, który popiera ideę dobra, zaś Ameryka współpracuje ze złem. Patrząc na niedawną przeszłości widzimy, że wszystkie wojny i rewolucje były rozpętane ze względu na interesy gospodarcze Ameryki: to jest fakt. Wystarczy odwołać się do czasów Gorbaczowa, gdy zostały przyjęte zobowiązania, aby byłe republiki radzieckie pozostały neutralne; ale tak się nie stało. Nie wszczynaliśmy rewolucji w Meksyku, aby zawiązać tam antyamerykański rząd; oni zaś wkroczyli na naszą historyczną przestrzeń. Mam nadzieję, że nasz rząd znajdzie uznanie światowej opinii publicznej, jako obrońca wartości chrześcijańskich i wartości wolności narodów.(Penso che nel mondo di oggi si siano invertite le parti. Oggi la Russia è una nazione amica del bene, mentre l’America è collusa col male. Guardando alla storia recente tutte le guerre e le rivoluzioni sono iniziate per interessi economici filoamericani: questo è un dato di fatto. Basti pensare ai tempi di Gorbačёv, vi era l’impegno che le Repubbliche ex sovietiche rimanessero neutrali; così non è stato. Noi non abbiamo promosso una rivoluzione in Messico per imporre un governo antiamericano; loro invece hanno attaccato il nostro territorio storico. Spero che il nostro Governo venga sempre più riconosciuto dall’opinione pubblica mondiale come il difensore dei valori cristiani e della libertà dei popoli.)

A Putin? Niektóre partie na Zachodzie zgłosiły go do pokojowej nagrody Nobla, ale inni porównują go z Hitlerem i przypisują mu najgorsze cechy. Ma też opozycję wewnątrz Rosji. Co zamierza?

Putin jest dziś wolnym człowiekiem, ostatnim wielkim przywódcą starego typu który potrafi otwarcie stanąć po stronie prawdy przeciwko laicyzacji państw, dzikiej globalizacji i samobójczemu liberalizmowi. Istnieja jeszcze niewielkie grupy w naszej klasie politycznej i naszych ultraliberalnych elit, finansowane przez Amerykanów, które przeszkadzają i sabotują decyzje rządu wdrażania reform Putina inspirowanych tradycją chrześcijańską. Wierzę w przemianę u młodego pokolenia, które jest jednak bliżej naszego przywódcy i chce pójść przyjętą drogą wolności. (Putin oggi è un uomo libero, l’ultimo grande leader alla vecchia maniera che può battersi per un’operazione di verità nei confronti della laicizzazione degli Stati, della globalizzazione selvaggia, del liberalismo suicida. – Esistono ancora alcune piccole sezioni della nostra classe dirigente e delle nostre élite ultralibertarie che, finanziate dagli americani, ostacolano e sabotano le decisioni del Governo sulle riforme di Putin ispirate alla tradizione cristiana. Confido nel ricambio generazionale, che invece è vicino al nostro leader e vuole completare il percorso di libertà intrapreso.)

Bogusław Jeznach
http://jeznach.neon24.pl

Komentarze 22 to “Rosja w obronie rodziny”

 1. semperparatus said

  Prawie wszystko się zgadza…powinni jeszcze całkowicie zabronić dokonywania aborcji…to haniebny,antychrześcijański i antyludzki proceder…szkodzący też samemu państwu i narodowi rosyjskiemu w wymiarze strategicznym…A także zintensyfikować walkę z alkoholizmem…Zyczymy im sukcesów z całego serca…bo Rosja jest w tej chwili nadzieją wolnych ludzi…

 2. Inkwizytor said

  re 1

  Projekt zakazujący całkowicie mordowania nienarodzonych prędzej pojawi się w schizmatyckiej prawosławnej Rosji niż w katolickiej ale unijnej Polsce. Stawiam 120 gr czarnego kawioru z astrachańskiej bieługi, że tak będzie

 3. ALI BABA said

 4. Inkwizytor said

  Idź na szczaw i mirabelki z politkowską gudłaju

 5. jowram said

  Jeżeli nadal chcesz trzymać głowę w kuble, jeżeli wiesz z całą pewnością, że Rosjanie to siermiężne kacapy żyjące w lepiankach, dla których Polska to wymarzony raj dobrobytu – nie czytaj dalej. Tępe lemingi, do których niewątpliwie należysz, mają własne gazety i “niezależne” witryny internetowe, gdzie mogą bez zakłóceń zewnętrznych przebywać w swym wirtualnym świecie i niczym kundelki obszczekiwać tego, kogo wskaże im palcem facet trzymający je na smyczy. Tu nie masz czego szukać.

  Dla całej reszty – oto garść faktów dotyczących współczesnej Rosji, która po okresie smuty, pod rządami prezydenta Władimira Putina zaczyna odzyskiwać nie tylko znaczenie na arenie międzynarodowej, ale i odbudowywać w Rosjanach poczucie dumy, patriotyzmu i – co jest bardzo ważne – zwracać się ku chrześcijaństwu.

  Na początek przytoczymy artykuł Natalii Olszaneckiej z 2010 roku, a więc mający charakter historyczny. Od tamtej pory zaszły w Rosji spore zmiany, ale o tym będzie mowa później.

  http://www.bibula.com/?p=74233

 6. slowianin said

  Węgry nie są żadnym suwerennym państwemv z chwilą wcielenia do państwa o nazwie Unia Zydopejska

 7. Klub Inteligentów Gazety Polskiej said

  Rodzina jest patologicznym, złym tworem, którego plugawe ciągoty może utrzymać na wodzy jedynie boska interwencja. Dawid Wildstein – jeden z tytanów intelektu naszego Klubu napisał o tym rozprawę teologiczną:

  http://www.fronda.pl/blogi/amdg/fronda-69-dawid-wildstein-bog-nie-lubi-rodziny,37308.html

 8. JO said

  ad.2. Panie Inkwizytor, Pan zaczyna miec objawy Obledu.

 9. Marucha said

  Re 8:
  Przepraszam, nie rozumiem: co Pan ma na myśli?

 10. JO said

  ad.9. Pan Inkwizytor, mimo Olbrzymiej relacji Gajowki, ktora ten Pan czyta – caly czas bredzi o niby Katolickij Polsce i Gloszac wbrew Olbrzymiej udokumentowanej wiedzy, ze dzisiejsza Polska nie jest Polska, nie jest Katolicka – uzywa nazwy KATOLICKA POLSKA przeciwstawiajac jej Prawoslawna Rosje dzis.

  Takie sformulowania Pana Inkwizytora, powtarzane na kazdym kroku:
  1. Ukazuja falszywy obraz sytuacji w PRL Bis
  2. Szkaluja Religie Rzymsko-Katolicka
  3. Obracaja Imie Polski i Narodu Polskiego
  4. Sieja niepotrzebnie chora agresje

  i zapewne cos w tym stylu zarzutow bym znalazl wiecej..

  Swiadczy to wszystko o niezbornosci Umyslowej Pana Inkwizytora. Ja upominam tego Pana….

 11. @10
  Dodał „ale unijnej”. Nie wyczuł Pan w jego wpisie ironii.

 12. Marucha said

  Re 10:
  Nie po raz pierwszy widzę, że ma Pan trudności z ironią…
  Przecież choćby Marucha co i raz to pisze o Polsce jako o „praworządnym państwie”, o sądach jako „niezawisłych”, o lemingach jako „mądrym i rozsądnym narodzie” itd.
  Czy za każdym razem mamy wsadzać cudzysłowy?

 13. JO said

  ad.12. Ja nie mam trudnosci z ironia. Przeciez Pan dobrze pamieta, ze sam ja uzywalem wielkokrotnie i to w stylu jaki ma ciagle Pan Inkwizytor.

  Ja nie widze tego stylu Ironii u Pana, Panie Gajowy. Pan zachowuje Umiar, ktorego nie ma u Pana Inkwizytora, ot i tyle ukazuje….
  Podtrzymuje swoje uwagi…

 14. Inkwizytor said

  Tak sobie myślę obserwując schizmatycką Rosję, że to ona nawróci postkatolicką Polskę i Europę. A ty JO tak się nie denerwuje, może brak umiaru wynika z mojej grupy krwi 0 Rh -. Ty jako ekspert od tych spraw z pewnością skojarzysz te dwa fakty

 15. Boydar said

  Ciekaw jestem, czy ja dożyję takiego polskiego Ambasadora jak Komow …

 16. towarzysz0 said

  Co sadzi prawoslawny Rosjanin Sterligow?

 17. towarzysz0 said

  a tu maly artykulik o Sterligowie
  http://www.kp.ru/daily/26276.5/3153684/

 18. towarzysz0 said

  Co sie stanie, gdy Putina zabraknie?

  http://www.mk.ru/social/article/2013/09/30/923139-german-sterligov-chto-budet-kogda-putina-ne-stanet.html

 19. JO said

  ad.14. Panie Inkwizytor. Pan ma bystrosc grupy 0 i to rozpoznaje sie od razu..
  Prosze jednak sobie nie pozwalac na mowienie do mnie na ty. Bedziemy to robic, jak razem zobaczymy dno dobrej Rosyjskiej Wodki lub Polskiego Samogona przy dobrym jedzeniu i rozmowie w doborowym towarzystwie.

  Trzymajmy jakosc naszej kultury poki co a nawet i potem w szczegolnosci w Gajowce, bo w kolo, w swiecie zwroty Pan, Pani, Tato, Mama, Dziedek, Babcia sie ruguje i mlodzi nie maja przykladu, ktory przynajmniej tu nalezy dawac.

 20. Boydar said

  Panie JO, zawiodłem się; Pan Inkwizytor zamiast Pana zastrzelić, taktownie oddał figurę, a Pan Się dalej znęca.

 21. Inkwizytor said

  Re 19

  Spoko wodza. Co do dobrej ruskie wódki to polecam Bieługę, wkusnowata no dorogowata, ponad 2000 rubelków za 0,5.

 22. Nie Mam Nicka said

  re2 ”Projekt zakazujący całkowicie mordowania nienarodzonych prędzej pojawi się w schizmatyckiej prawosławnej Rosji niż w katolickiej ale unijnej Polsce. Stawiam 120 gr czarnego kawioru z astrachańskiej bieługi, że tak będzie”

  Proszę dać tę wiadomość Episkopatowi Polski i organizacjom świeckich katolików w Polsce, a ogłoszą pana jednogłośnie ”ruskim agentem”, ”zwolennikiem dyktatury Putina” i ”wrogiem Kościoła Katolickiego” etc.

  Sam wiele razy myślałem o wstąpieniu do jakiejś organizacji lub ruchu o charakterze katolickim, ale jak widzę co oni głoszą to mam dość. Podobnie i nie zapisałem się do żądnej organizacji ekologicznej, nawet do rodzimego LOP, po tym jak zobaczyłem komu zależy na tzw. ekologii i do czego te ruchy w rzeczywistości służą!

Sorry, the comment form is closed at this time.