Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 24 stycznia, 2015

Amerykanie szpiegują wrogów i sojuszników

Posted by Marucha w dniu 2015-01-24 (Sobota)

Nie całkiem ufam Wikileaks i Snowdenowi (może niesłusznie), ale warto przeczytać poniższe.
Admin

Amerykański wywiad nie robi wyjątku nawet dla swoich sojuszników. Wikileaks opublikował niedawno dwa utajnione wcześniej dokumenty CIA. To instrukcje uczące agentów jak przemieszczać się wewnątrz Unii Europejskiej z pominięciem systemów bezpieczeństwa i zachować „legendę-przykrycie” w celu pracy konspiracyjnej.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 11 Komentarzy »

Zacharczenko zapowiedział, że zakaże brania jeńców

Posted by Marucha w dniu 2015-01-24 (Sobota)

ZacharczenkoSzef proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandr Zacharczenko zapowiedział, że wyda rozkaz, zgodnie z którym nie będą już brani jeńcy. „Nie potrzebujemy wymian” – powiedział szef DRL.

Jak dodał Zacharczenko, podjął on taką decyzję po tym, jak w Doniecku 22 stycznia ostrzelany został przystanek transportu publicznego.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 15 Komentarzy »

BBG: „Russia Today” jest tak samo niebezpieczna, jak Państwo Islamskie

Posted by Marucha w dniu 2015-01-24 (Sobota)

Russia_Today_Logo_Al Qaeda
Były szef NBC News, Andrew Lack, który został w ostatnich dniach wyznaczony na stanowisko przewodniczącego Rady Zarządu ds. Transmisji USA (BBG) powiedział w wywiadzie dla New York Timesa, że działalność spółki Russia Today (RT) stanowi takie same zagrożenie dla USA, jak Państwo Islamskie.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Me(r)dia, Polityka | 37 Komentarzy »

Kto spoczywa na radzieckich cmentarzach

Posted by Marucha w dniu 2015-01-24 (Sobota)

Na warszawskim Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, gdzie pochowano ich co najmniej 21,5 tys., zbiorowe groby enenów (od N.N. – osoba, której imię i nazwisko nie są znane) rozmieszczono z dala od monumentalnego wejścia przy ul. Żwirki i Wigury.

Na każdym znajduje się niski, najczęściej mocno zmurszały, betonowy słupek. Dawniej na tych słupkach były wymalowane czerwone gwiazdy. Dziś po gwiazdach prawie nie ma śladu. Na niektórych zbiorowych grobach położono kamienne płyty lub wetknięto w murawę tabliczki z fotografiami, symbolami religijnymi (prawosławnymi, katolickimi i muzułmańskimi) oraz imionami i nazwiskami żołnierzy, którzy powinni tu spoczywać.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 11 Komentarzy »

Info ECAG: Krym znacjonalizował kompanię energetyczną Achmetowa

Posted by Marucha w dniu 2015-01-24 (Sobota)

W środę 21 stycznia Rada Państwa Republiki Krymu dokonała nacjonalizacji kompanii DTEK „Krymenergo”, należącej do ukraińskiego holdingu energetycznego DTEK, którego właścicielem jest znany ukraiński oligarcha Rinat Achmetow.

– Uważamy, że sfera energetyki powinna być kontrolowana przez państwo. Wierzę, że w rękach państwa ta kompania przyniesie Krymowi więcej pożytku – powiedział podczas sesji krymskiego parlamentu głowa republiki Siergiej Aksjonow. Zapewnił, że „własność kompanii pozostanie w państwowych rękach, jej prywatyzacja nie jest planowana”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 9 Komentarzy »

Co robili Żydzi na „spontanicznym” Majdanie?

Posted by Marucha w dniu 2015-01-24 (Sobota)

Żydzi na Euromajdanie

Oficer CAHAL (armia izraelska) i jeszcze 300 żydowskich bojówkarzy zostało instruktorami euromajdanowskiej tłuszczy.

Portal Stowarzyszenia Gmin i Organizacji Żydowskich Ukrainy, którego szefem jest pijarowski menedżer euromajdanu, żyd Josif Eisels, osłaniający nazistów żyda Tiahnyboka-Frotmana, wyhodowanych przez szefa Europejskiego Sojuszu Żydowskiego, miliardera i żyda I. Kołomojskiego, opublikował wywiad korespondenta Michaiła Golda z pewnym żydem izraelskim, którego autor wywiadu przedstawia jako „jednego z głównych ludzi w skomplikowanym systemie samoobrony Majdanu i barykad na Hruszewskiej”, nie wymieniając go z nazwiska.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 18 Komentarzy »

Pięć pytań do banków, które udzielały tzw. kredytów frankowych

Posted by Marucha w dniu 2015-01-24 (Sobota)

Mam gorz­ką sa­tys­fak­cję, że do­strze­żo­no wresz­cie wagę pro­ble­mu, o któ­rym mówię i piszę od ponad pię­ciu lat: do­pie­ro głę­bo­kie za­ła­ma­nie (bo tak na­le­ży na­zwać nasz stycz­nio­wy „czar­ny czwar­tek”) zwró­ci­ło uwagę Rzą­dzą­cych, Par­tie Wła­dzy i po­wią­za­nych z nimi me­diów (czyli pra­wie wszyst­kich) na to, co u nas robią in­sty­tu­cje fi­nan­so­we, a zwłasz­cza banki.

Od po­cząt­ku twier­dzę, że mamy do czy­nie­nia z jedną z więk­szych mi­sty­fi­ka­cji, a można rów­nież po­dej­rze­wać, że miała ona na celu wy­łu­dze­nie od kre­dy­to­bior­ców nie­na­leż­nych świad­czeń po­przez wpro­wa­dze­nie ich w błąd czy też wy­zy­ska­nie błędu, czyli są to po­dej­rze­nia dość po­waż­ne, a spra­wę po­win­ni obej­rzeć także pro­ku­ra­to­rzy.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 33 Komentarze »