Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Postęp odbytem zdeterminowany

Posted by Marucha w dniu 2015-06-29 (Poniedziałek)

Postepowy zachod zacofana Rosja

Gajowy Marucha

Komentarzy 105 to “Postęp odbytem zdeterminowany”

 1. Yon said

  Panie Gajowy, a cóż to za nowy podpis? 🙂

 2. Marek said

  „Zatrute źródło: Masoneria”

  Jakkolwiek organizacyjnie i koncepcyjnie żydostwo się podzieliło, to jednak ich dziedzictwem i łącznikiem pozostała kabała, wspólne źró­dło tajemnej wiedzy i “boskich umiejętności”. W jej ramach rozwijano ustawicznie kult diabła, który został zaanektowany przez masonerię w formie religii lucyferycznej i przez nią narzucony światu.

  Kult diabła ustawicznie pogłębiano i rozwijano w trzech zasadni­czych kierunkach: czarnoksięstwa, nierządu sakralnego i ofiar z ludzi.

  Czarnoksięstwo zasadza się na założeniach ich teoretycznej wiedzy o świecie duchowo-boskim (Sefirot), o zbawieniu człowieka i funk­cji cierpienia. Wiedza ta stanowi całkowitą odwrotność do pouczenia Bożego, na którym budował przez dwa tysiące lat katolicki Kościół. Kabaliści bowiem twierdzą, że Lucyfer, Belzebub i Astaroth należą do świata bogów (Sefirot), a wąż przemawiający do Adama i Ewy w raju to inspirator i opiekun, chroniący kabalistów przed niesprawiedliwością Boga chrześcijan, który swych wyznawców chce utrzymać w niewoli przez pozbawianie ich dostępu do wiedzy (magii).

  Dla kabalistów wąż jest więc uosobieniem mądrości, która jest jed­nak poznaniem dobra i zła. Stąd w wężu obok dobra drzemie zło. Ka­balista korzystając z “dobrej” mądrości węża, zabezpiecza się równo­cześnie przez drzemiącym w nim złem, np. kreśląc wokół siebie kredą okrąg (symbol boskiej doskonałości) lub używając pentagramu (pięcio­ramienna gwiazda zwrócona do góry tylko jednym szpicem). Prawdę mówiąc, te zabezpieczenia mają taką wartość, jak instrukcja lisa dana kurom, jak się mają przed nim bronić.

  Istota “mądrości węża” jest zakodowana w tzw. Kaduceuszu Her­mesa – w mitologii greckiej symbolu ładu i pokoju. Wyobraża on rów­nowagę pomiędzy przeciwstawnymi siłami oraz ich jedność – brak różnicy między dobrem a złem. Kaduceusz Hermesa legł u fundamen­tu nowej, liberalnej ideologii, w której każde wierzenie, każdy pogląd i każde zachowanie ma taką samą wartość. Stanowi on klucz do po­znania logiki myślenia i działania kabalistów – masonów.

  Dwa węże oplatające pionową oś świata dla nich symbolizują szlak wiodący z ziemi do nieba, któremu towarzyszy nieodzowność tak do­bra, jak i zła. Jest to zarazem droga odrodzenia wtajemniczonego, na której panuje nieustanny ruch wznoszenia się i opadania (raz ku dobru, raz ku złu) wymuszony przez uniwersalną siłę (En-Sof). Dlatego temu ruchowi wtajemniczony bezwolnie i bezkarnie musi ulegać, -bo umożli­wia on osiągnięcie celu. Dwa skrzydła lub kula wieńcząca pionową oś świata wskazują na ten cel. Jest nim stan boskości, a zarazem powrót do sofirotycznego nieba. Ale ostatecznym ich celem jest osiągnięcie pełnej jedności ze swym bogiem. Jak on wygląda, możemy poznać dzięki jego samo-objawianiu się w czasie ekstaz mistycznych kabalistów.

  Udoskonalony portret Baphometa – Lucyfera (patrz w oryginale broszury) sporzą­dził na tej postawie mason kabalista, Eliphas Levi Zahet (1810-1875).

  Symbolika zawarta w tym wizerunku od góry oznacza: słup światła wieńczący łeb – imię Lucyfera (niosący światło); rogi – królewską wła­dzę; gwiazda – dla kabalistów święty pentagram, a dla czarnoksiężników “wielki arkan”; skrzydła – przynależność do Sefirot; narządy tak kobie­ce, jak i męskie – w kabale atrybut istot boskich; Kaduceusz Hermesa w brzuchu – jedność przeciwieństw; tron na globie – symbol panowania nad światem; na rękach napisy solve i coagula “zwiąż” i ,,rozwiąż” ­czarnoksięska władza rozwiązywania i związywania zła i dobra.

  Eliphas Levi stał się jednym z największych czarnoksiężników. Jego dzieło Dogmat i rytuał wysokiej magii było milowym krokiem w rozwoju okultyzmu. Księga ta dzielona na 22 rozdziały – bo tyle jest liter w alfabecie hebrajskim i kart w tarocie – traktuje magię jako prawdziwe kapłaństwo ze swoimi kapłanami, ołtarzami i liturgią.

  Samo imię Baphomet, będące anagramem, czytane na wspak (temoh­pab), oznacza: Templi omnium hominum pacis abbas (ojciec świątyni powszechnego pokoju między ludźmi). Dla tego boga masońscy kapła­ni kabalistycznej religii odprawiają liturgię czarnych mszy, a wszystko w tej liturgii jest na wspak, na opak, na bluźnierczą odwrotność. Nieod­łącznym elementem tej liturgii jest magia seksualna (prostytucja) o cha­rakterze orgiastycznym, w której Baphomet ma szczególne upodobanie. Dlatego jest z iście diabelską przebiegłością rozpowszechniana przez kabalistów zwłaszcza pośród chrześcijan.

  Znany jest opis tej liturgii odprawianej już w XVIII w. przez kabalistę, przechrztę, mesjasza Jakuba Franka wraz z jego królewskim dworem:

  …dnia ósmego był Matuszewski -Nadwornieński ochrzczony i Nasz Pan z Jejmością nagą trzymali go do chrztu (…). Wiele orgii seksualnych po­przedzało (podobne) obrzędy frankistów. Np. w lipcu 1795 r. we Lwowie (…) miała miejsce mistyczna orgia, która zaczęła się od tego, że Frank pobłogosławił swoich wyznawców krzyżem i słowami: “Daj nam moc widzenia Go i wielkie szczęście służenia Mu” (Baphometowi), następnie jak opisuje jeden z frankistów – Pan postawił wartę z naszych na dworze, aby nikt nie odważył się patrzeć na okna nawet, sam wszedłszy z Braćmi i Siostrami, rozebrał się do naga, toż i wszem zgromadzonym rozkazał, a wziąwszy ławkę przybił w środku gwóźdź i postawił na niej dwie świe­ce zapalone, a do tego gwoździa przywiesił swój Krzyż i tak klęknąwszy najprzód sam wziął krzyż i skłoniwszy się na wszystkie cztery strony go pocałował, toż Jejmość, a potem wszem rozkazał uczynić, dopiero potem obcowanie nastąpiło podług jego wyznaczenia. Współżyło wówczas ze sobą czternaście par jego wyznawców, a jedna z kobiet, nie nawykła do takich widoków, dostała ataku śmiechu, że się uspokoić nie mogła, Frank kazał zgasić świece i dalej orgia przebiegała po ciemku.

  Kult Baphometa stale się rozwijał i inspirował jego wyznawców do ko­lejnych szaleństw, które wprost przerażają swą ohydą i generują najbardziej mroczne zachowania ludzkie. Według kabały wszyscy bogowie magii są ze świata Sefirot, z Lucyferem, Belzebubem i Astarothem na czele. Są oni dwupłciowi w znaczeniu hermafrodycznym, tzn. posiadają narządy rodne męskie i żeńskie i robią z nich użytek, by dokonywać kolejnych kreacji.

  W księgach kabały wyjaśnia się pochodzenie demonów od Ewy, która je zrodziła, spółkując z wężem w raju. Demony miał także spło­dzić Adam i jego synowie, współżyjąc z istotami ze świata Sefirot. Stąd dążenie kabalistów do przyzywania na rytualne orgie „boskich gości” w celu odbycia z nimi kopulacji (przynajmniej dochodzi do niej w formie rytualno-misteryjnej).

  Założony 30 kwietnia 1966 r. w San Francisco Światowy Kościół Szatana przez żydowskiego kabalistę, masona, Antoniego Szandora La­Veya był następnym milowym krokiem w rozwoju liturgii kultu Bapho­meta. La Vey jest autorem Biblii Szatana, w której zachęca do ulegania wszystkim zwierzęcym instynktom, a zwłaszcza popędowi seksualne­mu i agresji.

  Natomiast w kolejnej książce Satanistyczny rytuał, zawarł szczegółowe instrukcje kultu Zła. Od tego czasu w USA, a wkrótce w całym świecie, zaczęły mnożyć się relacje o demonicznych rytuałach, podczas których składane są ofiary nie tylko ze zwierząt, ale także z lu­dzi. Towarzyszą im sadystyczne orgie, często z udziałem dzieci. W Ka­nadzie tysiące osób zeznało, że jako dzieci były świadkami okrutnych scen związanych z kultem satanistycznym. Zmuszano je do jedzenia kału, picia moczu i krwi. Gwałcono je i wciągano w orgie seksualne, bywały też świadkami zabójstw rytualnych.

  W USA ginie co roku bez śladu kilkaset tysięcy dzieci, w tym niektóre zbyt małe, by uznać, że uciekły same z domu. Policja odnajduje co roku parę tysięcy niezidentyfikowanych zwłok dzieci. Wiele tortur, zabójstw z następującym po nich kanibalizmem wynika u satanistów z przekonania, że w ciele ludzkim jest energia, którą można sobie przyswoić. Im mniejsza jest istota żywa, tym cenniejsza w oczach Bożych. Dlatego warto ją za­bić i spożywając jej ciało, zdobyć ogromną, jak wierzą, energię. Niektóre dziewczęta z kręgów satanistycznych, tzw. breeders, specjalnie zachodzą w ciążę 30 kwietnia, aby 31 października w wigilię Wszystkich Świętych, dla nich święta Halloween, dokonać aborcji i złożyć w ofierze Szatano­wi niemowlę, które zostaje spożyte przez uczestników rytualnej uczty. Nachalne narzucanie społeczeństwom prawa do aborcji, a czasem wręcz zmuszanie do niej, ma także charakter rytualny kultu Baphometa.

  Często zdarzają się w kręgach satanistów zabójstwa dorosłych na pod­łożu rytualnym lub dla rozładowania agresji. Ponadto setki młodych ludzi w USA popełnia także samobójstwo pod wpływem słuchania satanistycz­nej muzyki heavy metal. W samych nazwach amerykańskich zespołów he­avy metalowych zawiera się często słowo “śmierć”, “mordercy”, ,,krew”, np.: Spill your Blood (Przelej swą krew), Mega-death (Mega-śmierć), Mandatory Suicide (Samobójstwo na rozkaz), Slayers (Mordercy). Zjawi­sko to występuje również w Polsce, wystarczy wspomnieć o niesłychanie sławnym wśród młodzieży zespole Behemoth (!), do 1992 r. występują­cym pod nazwą Baphomet (!), którego lider, Nergal, niejednokrotnie pu­blicznie na scenie dopuszczał się profanacji symboli religii katolickiej, np. podarł i spalił Biblię podczas jednego ze swoich koncertów.

  Obecnie Ameryka z racji swych masońskich tradycji oraz jako świa­towe centrum kabały i syjonizmu jest najbardziej dotknięta skutkami opętania. Jednakże zaraza kultu Lucyfera dotarła już do wszystkich kra­jów i powyższe dane liczbowe należałoby w skali świata wielokrotnie powiększyć. Za nimi kryje się bezmiar cierpienia, życiowych tragedii oraz upodlenia milionów ludzi, którzy stali się igraszką zezwierzęco­nych sług Baphometa. To zło szerzone w świecie coraz częściej zagląda do naszych domów, by niszczyć zwłaszcza nasze dzieci i młodzież.

  Nie zapominajmy jednak, że główne działania żydo-masonerii są wy­mierzone przeciwko katolickiemu Kościołowi i zostały one krwawo zapi­sane w historii poszczególnych narodów. Powróćmy zatem do przerwanej relacji o rewolucjach i wojnach, których celem było jego zniszczenie. […]

  ks. Tadeusz Kiersztyn

  Fragment z książki „Zatrute źródło: Masoneria”, ks. Tadeusz Kiersztyn, Kraków 2010

  książka do pobrania:
  http://www.bibula.com/docs/zatrute_zrodlo_masoneria.pdf

 3. XHDKK (Była Honorowa Dywizja Komandosów Kultury, Ale Chyba Teraz To Już Nie Honorowa) said

  Porzygaliśmy się wszyscy chórem.
  I nie pomogło to zdjęcie na dole pięknych Rosjanek.

  Przepraszamy za dosadność ekspresji, ale odzwierciedla ona nasze samopoczucie fizyczne i moralne.

  Panie Gajowy, tak sie nie robi. Są pewne granice estetyki, a nawet (naprawde?) przyzwoitości.

  Idziemy sie dohaftować, bo nas znów skręca.

 4. RomanK said

  Trudno o lepsza zbitke edukacyjna…. Jedyny wlasciwy tytul-
  Wybierz Przyszlosc!

 5. Marucha said

  Re 3:
  Proszę mi wierzyć, mnie też zbiera się na wymioty, gdy widzę takie zbuki… ale tak jak lekarz musi nieraz badać odchody, tak i blogger czasami musi upaprać się np. pedałami.

 6. XHDKK (Była Honorowa Dywizja Komandosów Kultury, Ale Chyba Teraz To Już Nie Honorowa) said

  Zlituj się waćpan, ale nie paprac nas wszystkich przy okazji.

  Zaprawdę, milszy byłby makrowizerunek zbliżenia sr….cej d—–y.

  Chyba trzeba rozwiązać ten cały HDKK, bo wbrew założeniom zaczyna emanować z nas brak kultury wypowiedzi………….

  Kto nie zobaczy, może nie uwierzyć… – admin

 7. XHDKK (Była Honorowa Dywizja Komandosów Kultury, Ale Chyba Teraz To Już Nie Honorowa) said

  Będąc w krzakach za wyżej wymienioną potrzebą, przypadkowo ujrzeliśmy nieco uspokajająca scenkę z nieskażonej Natury. Jakie one są ładne!

  Foxes pushing each other into the air with their rear ends. Explored.

 8. JO said

  Bardzo dobre I pozytecznne zestawienie zdjec!.

  ad.6. Dziwie sie Panu, ze Pan tak tu, a nie codziennie patrzac w kolo siebie – wymiotuje ( o ile Pan mieszka w „Europie”..)

  Proponuje, by Pan zaczal wymiotowac …, moze tym sposobem zmieni Pan Ten Swiat…!

 9. XHDKK (Była Honorowa Dywizja Komandosów Kultury, Ale Chyba Teraz To Już Nie Honorowa) said

  Powiedzmy sobie wprost. Zjawiska propagowane przez właścicieli tego świata mają na celu przeciwstawienie się chrześcijaństwu, zwłaszcza Kościołowi. Odurnienie ludzkości to drugorzędna sprawa. Dlatego gazeciory i inne pomyjogeny zawsze i niezmiennie umieszczają doniesienia o nich w sąsiedztwie opisów reakcji Kościoła i osób argumentujących religijnie. Żeby sie ludziom wzięło i skojarzyło. Naszym skromnym zdaniem, z naszej strony, ze strony ludzi normalnych, nie ma potrzeby uruchamiac aż tak ciężkiej artylerii, ponieważ szkoda amunicji. Owe wciskane populacji na siłę trendy i zachowania są po prostu przeciw normalności, czyli przeciw Naturze. Cokolwiek budzi naturalny, instynktowny sprzeciw i obrzydzenie, jest nienormalnościa i skazane jest na naturalne uschnięcie. Natury zwyciężyc nie można. Angażowanie Kościoła, czy w ogóle religii do opozycji przeciw zjawiskom, które są nieprawidłowe, po pierwsze godzi w powagę Kościoła, po drugie, pokrywa sie z celem tych, którzy je inicjują i pielęgnują.

  My tutaj nie mamy zamiaru udowadniać, czemu rzeczy nienaturalne i nieprawidłowe są nie prawidłowe, tylko chcielibyśmy apelować o racjonalne podejście do sytuacji, o nie poddawanie się sterowaniu umysłem, które jest niczym innym jak inżynierią dusz. Gdy ONI bezpośrednia otakują Kościół, wtedy owszem, mamy obowiązek Go bronić, panie Boydar. Ale jeśli mamy do czynienia z podgryzaniem dookoła, wtedy leczenie powinno być objawowe, za pomoca packi na muchy, a w powazniejszych przypadkach „letadlo a praszek”. Tak, jak to zrobili Turcy – wzięli motopompę i rozpirzyli to całe towarzystwo. Pamiętajmy, że mamy bardzo wiele wspólnych z Turkami genów…

  Juz więcej dziś nic nie napiszemy, albowiem wciąż nas mdli.

 10. XHDKK (Była Honorowa Dywizja Komandosów Kultury, Ale Chyba Teraz To Już Nie Honorowa) said

  Nie mieszkamy w Europie, panie JO.

  Ale jeden z nas jeżdżąc po Ameryce truckiem czyli tak zwanym w Polsce Tirem był raz świadkiem ciekawej sceny.

  W górach Kentucky jest taki truck stop, czyli stacja benzynowa połączona z miejscem wypoczynku dla utrudzonych truckarzy. Pożal sie B. co to jest za stacja w porównaniu z powiedzmy w skrócie cywilizowanymi placówkami tego typu. Wyobraźmy sobie taki jakby barak jakieś może trzydzieści metrów na dwadzieścia, w kącie jakaś kanapa, w środku stoliki, pod czołową ścianą kontuar, gdzie sie płaci za dizel i za kanapki czy zupinke jakąś gorącą i kawę. Budynek umiejscowiony jest w kotlinie między górami, co przypomina trochę tatrzańska halę w pomniejszeniu. Tam mieszkają hillbille i rednecki, którzy pędzą bimber z kukurydzy, nie ruszają sie nigdzie bez strzelby i maja zdrowe podejście do rzeczywistości. W rogu pod sufitem wisiał stary telewizor i właśnie leciał wywiad na poważnie z przedstawicielem mniejszości pedalskiej z Kaliforni. Indywiduum charakterystycznie skrzeczącym głosem referowało sytuację owej mikrospołeczności, otóż jacy to oni są biedni, dyskryminowani i w ogólności prześladowani przez zacowana zapyziałe społeczeństwo i czego oni oczekuja od ustawodawstwa (przywilejów znaczy się). Telewidzowie, to znaczy miejscowi, dla których truck stop jest właściwie jedyna w okolicy kulturalna placówką, oraz kierowcy tirów, rechotali zdrowym śmiechem tak, że o mało co nie pospadali z tych swoich stołków i kanapy. A był to juz okres obowiązującego politycznego poprawniactwa.

  I tak trzeba. Bierzmy przykład z hillbillów i rednecków.

 11. JO said

  https://gajowka.wordpress.com/jaktak-walczyc-indywidualnymi-dzialaniamilista-dzialan/

 12. RomanK said

  ad 10 hehehehheheheheheh./..;)))))))))))))0000
  Widzi pan- malo kto wie ze tzw Amerykanie to nie ci ogladani w TIVI i prezentowani w TIVI , ale ci co ogladaja to…..to i rechola

 13. HDKK said

  Odruchy wymiotne są reakcją, a nie akcją. Nie mieszajmy pojęć. Mamy troche żal do Gospodarza że zamieszcza takie ohydy.

  Do rzeczy. Niech każdy robi to, co umie najlepiej w ramach społeczności, co zreszta jest od nas oczekiwane na Górze. Nikt z nas nie jest kombajnem. Marucha robi informację, HDKK starało sie robic kulturę i stara się cos jeszcze, ale wzorem sowietów pochwali się tym czyms dopiero wtedy gdy to wyjdzie. Inni robia inne rzeczy, ale najlepiej wychodzi jak sie pracuje po cichu, żeby źli ludzie nie przeszkadzali w ten czy inny sposób. Ktoś niedawno napisał bardzo mądrze a krótko. Chcesz coś osiągnąć, nie gadaj tylko rób.

  (a mieliśmy sie juz dziś nie odzywać…)

 14. u said

  Zboczeńcy to oczywiste , że są pozbawieni wszelkiego wstydu, najbardziej intymne związki splugawili, wystawili swój odór na ulicȩ, traktując publikȩ jako fanów cieżkiego, wynaturzonego – porna. Wcale siȩ nie zdziwiȩ, nie bȩdȩ zaskoczona jak na nastȩpnym manifescie degeneractwa, podnieceni ekshibicjoniści ku uciesze wiwatujących im debilów – pokaża fachową masturbacjȩ i kopulacjȩ.

  Wiadomo, że ten sodomizm jest forsowany nie przez wielbicieli wynaturzeń nie godnych człowieka ( oni maja ich w dupie, tylko są im potrezbni – czasowo) lecz jest wprowadzany na siłȩ w ramach walki z Rodzina. To sprawa dla mecenasów sodomizmu najwyższej rangi.

 15. Marucha said

  Re 13:
  Jeśli chcemy wizualnie skontrastować „postęp” i „zacofanie”, trudno obyć się bez pokazania, czym ów postęp jest. Łagodniejszy obrazek ani nie odda tego gnoju moralnego i estetycznego, w jakim nurzają się pedałujący postępowcy, ani nie odzwierciedli obrzydzenia autora demotywatora. To musi być wstrząs – porównywalny do tego, jaki osiąga się pokazując kierowcom naturalistyczne zdjęcia wypadków drogowych.

 16. marta15 said

  widze, ze sporo tu urazonych takim zestawieniem zdjec.
  odlsylam do odpowiedzi z ad 8 pana JO.

  „…Dziwie sie Panu, ze Pan tak tu, a nie codziennie patrzac w kolo siebie – wymiotuje ( o ile Pan mieszka w „Europie”..)
  Proponuje, by Pan zaczal wymiotowac …, moze tym sposobem zmieni Pan
  Ten Swiat…!..”

 17. marta15 said

  ad 14 tak ,tylko ze wiele ludzi , tzw normalnych, zwyczajanych ludzi
  , w tym i wielu tzw. katulikuf to kupuje.
  Skad wiem?? Bo rozmawiam z ludzmi.

 18. JO said

  ad.15. Dokladnie.

 19. Boydar said

  A to bezkropką to co to ? Mikrofilm ?

 20. Easy Rider said

  Z punktu widzenia przepisów dotyczących porządku publicznego, sprawa jest prosta – tego rodzaju rzygliwe scenki niewątpliwie wyczerpują znamiona czynu, określonego w Kodeksie Wykroczeń:

  Rozdział XVI
  Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

  Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

  Ten zapis daje jednoznaczną podstawę do określonych działań (może już na etapie zezwolenia na imprezę) – ale żadnych działań nie będzie, bo to byłaby nietolerancja, homofobia, faszyzm (z komorami gazowymi w tle) i może jeszcze kilka innych tego typu określeń. Nie wiem, czego jeszcze trzeba, aby uznano te pedalskie ruje za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – jak zaczną się publicznie walić „w kakao”?

  P.S. Nie wiem, czy zilustrowana scena pochodzi z Polski, wydaje się że raczej nie, ale to nieistotne dla dyskusji, bo już dawno minął czas, w którym ludziom mogło się wydawać, że „u nas do tego nigdy nie dojdzie”.

 21. HDKK said

  Olaboga, pani Marto. Co oni niby kupują?

  Naturalistyczne zdjęcia wypadków drogowych tez mijaja sie z celem, bo przeciez żaden kierowca nie chce spowodować wypadku. Nie, po stokroć nie, musimy protestowac przeciw plugawym ekspozycjom, naewt jeśli one nie maja na celu promocji ohydy.

  I teraz tak. Ci co są niechetni Gajówce nie omieszkają zawołac chórem zgodnym, że Gajówka promuje perwersję. I co im mozna zrobić?

  (ale to tylko że tak powiemy, efekt uboczny. Pierwsza reakcją jest obrzydzenie).

 22. HDKK said

  A daj Pan spokój z tym ustawodawstwem. To mozna zmienic jednym naciśnięciem klawisza. My mówimy o obyczajowości, normalności, nie o prawie, które i tak zeszło do rangi narzędzia utrzymywania motłochu w stanie przerażenia.

 23. marat said

  Czy te paski i okulary nie przeszkadzają im przy fiku-miku?

 24. parva said

  Uwaga Rodzice! Geje mają wam coś do powiedzenia…
  Będziemy uprawiać pederastię z waszymi synami, symbolami waszej słabej męskości, waszych płytkich marzeń i wulgarnych kłamstw. Będziemy ich uwodzić w waszych szkołach, w waszych internatach, w waszych gimnazjach, w waszych szatniach, w waszych halach sportowych, w waszych seminariach, grupach młodzieżowych, w waszych toaletach, w waszych kinach, w waszych kasynach wojskowych, na postojach ciężarówek, w waszych męskich klubach, w izbach kongresu; wszędzie tam, gdziekolwiek mężczyźni spotykają się z innymi mężczyznami. Wasi synowie staną się naszymi sługusami i będą spełniać nasze prośby. Będą zmieniać nasz wizerunek. Będą nas pragnąć i uwielbiać.

  Kobiety, domagacie się wolności. Mówicie, że już nie jesteście zadowolone z mężczyzn, oni czynią was nieszczęśliwymi. My, znawcy męskiego oblicza, męskiej fizjonomii, zabierzemy od was mężczyzn. Będziemy ich podziwiać; będziemy ich uczyć; będziemy ich tulić, gdy będą płakać. Kobiety, mówicie, że chciałybyście żyć ze sobą zamiast z mężczyznami. Zatem idźcie i bądźcie ze sobą. My damy mężczyznom taką przyjemność, jakiej nigdy nie zaznali, ponieważ jesteśmy przede wszystkim mężczyznami i tylko mężczyzna wie jak być miłym dla innego mężczyzny; tylko mężczyzna potrafi zrozumieć głębię i uczucia, umysł i ciało innego mężczyzny.

  Wszelkie prawo zakazujące aktywności homoseksualnej zostanie zniesione. W to miejsce będzie wprowadzona legislacja, która będzie popierała miłość między mężczyznami. Wszyscy homoseksualiści muszą być razem jak bracia; musimy być zjednoczeni pod względem artystycznym, filozoficznym, społecznym, politycznym i finansowym. Odniesiemy zwycięstwo tylko wtedy, gdy wspólnie stawimy czoła kłamstwom heteroseksualnego wroga.

  Jeśli się ośmielicie wołać na nas: faggot, ciota, pedał będziemy was dźgać w serca i plugawić wasze martwe, słabe ciała.

  Będziemy pisać wiersze o miłości między mężczyznami; będziemy wystawiać sztuki, w których mężczyzna będzie otwarcie pieścił drugiego mężczyznę; będziemy produkować filmy o miłości pomiędzy bohaterskimi mężczyznami, które zastąpią tanie, sztuczne, sentymentalne, mdłe, młodzieżowe heteroseksualne namiętności, które zdominowały ekrany kin. Będziemy rzeźbić posągi pięknych, młodych mężczyzn, odważnych sportowców, które następnie zostaną umieszczone w waszych parkach, na waszych skwerach i placach. Muzea na całym świecie będą wypełnione jedynie obrazami przedstawiającymi pełnych wdzięku nagich chłopców.

  Nasi pisarze i artyści będą się kochali z eleganckimi i wykwintnymi mężczyznami, i to my odniesiemy sukces, gdyż jesteśmy mistrzami w stylu ubierania się. Będziemy pozbywać się heteroseksualnych związków poprzez ich ośmieszanie, szkalowanie, w czym jesteśmy dobrzy.

  Będziemy demaskować wpływowych homoseksualistów, którzy ukrywają się jako heteroseksualiści. Będziecie zszokowani i przerażeni, kiedy odkryjecie, że wasi prezydenci i ich synowie, wasi biznesmeni, senatorowie, burmistrzowie, generałowie, sportowcy, wasze gwiazdy filmowe, osobowości telewizyjne, liderzy, kapłani nie są tymi sami, znanymi, burżujami, heteroseksualnymi postaciami jakimi wam się wydawali. Jesteśmy wszędzie, przeniknęliśmy do waszych szeregów. Bądźcie ostrożni, kiedy będziecie mówić o homoseksualistach, gdyż zawsze jesteśmy pośród was, możemy siedzieć przy biurku z wami, możemy sypiać w tym samym łóżku.

  Nie będzie żadnego kompromisu. Nie jesteśmy słabeuszami z klasy średniej. Obdarzeni wielką inteligencją jesteśmy naturalnymi arystokratami rasy ludzkiej i arystokratami, którzy nigdy nie zadawalają się byle czym. Ci, którzy się nam sprzeciwią będą wygnani. Będziemy mobilizować własne armie, jak Miszima, by was pokonać. Podbijemy świat, gdyż wojownicy zainspirowani i połączeni miłością homoseksualną oraz honorem będą niezwyciężeni jak mityczni wojownicy greccy.

  Zostanie zniesiona rodzina opierająca się na kłamstwie, zdradzie, przeciętności, hipokryzji i przemocy. Rodzina, która jedynie tłumi czystą wyobraźnię i krępuje wolną wolę, musi być wyeliminowana. Doskonali chłopcy będą się poczynać i rozwijać w laboratoriach genetycznych. Będą zjednoczeni ze sobą w komunach pod kontrolą i kierownictwem homoseksualnych uczonych.

  Wszystkie kościoły, które potępiają nas będą zamknięte. Naszymi jedynymi bogami są przystojni młodzi mężczyźni. Wyznajemy kult piękna, moralności i estetyki. Wszystko co jest brzydkie, wulgarne i banalne będzie unicestwione. Ponieważ jesteśmy wolni od heteroseksualnych konwencji klasy średniej, wolno nam żyć własnym życiem zgodnie z tym, co nam dyktuje wyobraźnia. Dla nas za dużo, to nie wszystko.

  Znakomite społeczeństwo, które się pojawi będzie zarządzane przez elitę składającą się z gejów poetów. Jednym z głównych wymagań do sprawowania władzy w nowym społeczeństwie homoerotyzmu będzie słabość do greckiej namiętności. Jakikolwiek mężczyzna skażony heteroseksualną żądzą będzie automatycznie wykluczany z wpływowego stanowiska. Wszyscy mężczyźni, którzy będą upierać się i głupio obstawać przy heteroseksualizmie będą nękani w sądach i przestaną się liczyć.

  Napiszemy na nowo historię, tę historię, która wypełniona jest i upodlona waszymi heteroseksualnymi kłamstwami i wypaczeniami. Będziemy przedstawiać homoseksualizm wielkich przywódców i myślicieli, którzy zmienili świat. Będziemy ukazywać, że homoseksualizm i inteligencja oraz wyobraźnia są ze sobą nierozerwalnie związane i, że homoseksualizm jest warunkiem prawdziwej szlachetności, prawdziwego piękna w człowieku.

  Będziemy zwycięzcami, ponieważ jesteśmy zasileni dziką goryczą uciśnionych, którzy zostali zmuszeni do odgrywania raczej niewielkich ról w waszych niemych, heteroseksualnych przedstawieniach odgrywanych od wieków. Jesteśmy także zdolni otworzyć ogień i znieść barykady stojące na drodze do osiągnięcia zwycięstwa ostatecznej rewolucji.
  Drżyjcie heteroseksualne świnie, kiedy pojawimy się przed wami bez naszych masek.”

  Michael Swift, “Gej Rewolucjonista”- przedruk za zapisem kongresowym, po raz pierwszy opublikowany w „Gay Community News,” 15-21 luty 1987 r.

 25. AQQ said

 26. RomanK said

  Ten kabaret to chyba sztandarowy przyklad….zidiocenia parchaTEJ SARMACJI udajacych polskich artystow…
  Nie wstyd ludziom to ,,ogladac??????tzn przed innymi ludzmi????

 27. Catolicus said

  http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Plik:Bolek_i_lolek.svg
  Gej (homo sexualistus, waginosceptyk, waginofob) – osoba niemieszkająca na wyspie Lesbos nad morzem Gejskim (przez informatyków zwanym E-gejskim). Są to osobniki płci męskiej i lubią osobniki tej samej płci. Żywią się głównie kiełbasą, bananami i parówkami, popijając to jogurtem homogenizowanym; lubią też czekoladowe rożki. Pierwszymi znakami rozpoznawczymi mogą być np.: rozbieranie się przy kolegach na basenie, imponując ptaszkiem, gimnastykowanie się przed nimi i odejście od dziewczyny, która „mieszka za daleko” (tzn. ulicę dalej).
  Winkydinky
  Oto przykład!
  Każdy gej posiada w domu dzwonek do drzwi, który wydaje barwne dźwięki jakiegoś ptaka, pozwala to na rozpoznanie, kiedy z przypadkową wizytą wpadnie inny gej i po otworzeniu drzwi na wstępie powie „ale ma pan fajnego ptaszka”. Geje są znienawidzeni przez ONR, MW, NOP, JKM, LPR, a także dresiarze i ziomki nie przepadają za nimi. W wyniku tej presji wytworzyli swoją bojówkę zwaną Antifą. Uwielbiają nieprzewidywalną „Modę na sukces”. Biorą udział w paradach i imprezach na orientację, podczas nich poszukują ptaków w lesie. Występują u nich dziwne relacje rodzinne. Często mają rodzonych braci, dla których są braćmi ciotecznymi. Jak widać, ich ulubiony serial ma wpływ nawet na ich sytuację rodzinną. Zazwyczaj są wychowywani przez samotne matki, które biją ich kablem od pilota lub bezprzewodową słuchawką od prysznica. Nie mówią „tak”, tylko „o giej”. Z nauczycielem nie wita się dzień dobry tylko vale magistra. Lubią wszystko co długie. Nie wyobrażają sobie życia bez czekolady i lodów. Pracują nad mięśniami ust i nie tylko.
  więcej na http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Gej

 28. Anzelm said

  AD . 13 – Myślę, że dużo lepiej obrazuje tę chęć „zobrazownia zgorszenia”,

  zdięcie ciał ofiar islamu,

  gdzie głowy . . .rosną na brzuchu!

  To jest informacja, bez Z G O R S Z E N I A !

  Za to pełna ekspresji aż do omdlenia!

  Zgorszenie nigdy nie ma nic wspólnego z . . .

  ostrzeżeniem, bo już unicestwiło cnotę wstydu!

  Wstyd świadczy o stanie sumienia, bez wstydu sumienie jest martwe!

  ROzwaga to roztropność czyli cnota, więc szok proszę podawać jako szok,

  a nie zgorszenie jako cnotę ostrzegania!

  Ciężka sztuka, wiem dużo o tem m m .

 29. HDKK said

  Vale magistra znaczy żegnaj nauczycielu, więc raczej tak sie żegnają, a nie witają.

  (Vale magistra cum debilis cupa – żegnaj nauczycielu z zepsutej beczki).

  „Czy te paski i okulary nie przeszkadzają im przy fiku-miku?”

  Odp. A co nas to obchodzi?

 30. HDKK said

  Panie Anzelmie, niech Pan to łaskawie przełoży na codzienna mowę. Nie każdy z nas jest humanistą. Nie mówimy o zgorszeniu, na to jesteśmy za starzy, ale o oburzeniu wskutek zaprzeczeniu estetyce. Na widok akcje bandersynów czy dzikusów pustynnych ręka idzie mimowolnie tam, gdzie trzymamy spluwę i naboje, podczas gdy widząc liżących się pedryli „tylko” zwracamy pawia i czujemy mdłości do końca dnia.

 31. Boydar said

  Czy przez te ca. dwa tygodnie (od 13 czerwca) to HDDK już swoją zarzyganą chałupę posprzątało ?

 32. Anzelm said

  Boydar – żygowiny to po prostu ty,

  oto twoja twarz bez woalki,

  a kto jeszcze nie widzi,

  sam sobie winny.

  G A N G R E N A to Ty

  Panie Anzelm, proszę nie obrażać ludzi! I to bez powodu.
  Admin

 33. Boydar said

  No, prawie. Faktem jest, że system się zakrztusił, potem wyrzygał przez erzet, a potem pojawiłem się ja. A Pan Anzelm to skąd, jeśli nie tajemnica.

  Miałem spytać wcześniej – czy Pan Anzelm zgłaszał sprzeciw wobec „Gay Pride Warsaw 2015” ? Siakoś nie pamiętam, może niezbyt głośno było a ja trochę na uszy słabuję.

  Tu ma Pan całą galerię, polecam – http://paradarownosci.eu/galeria/parada-rownosci-2015

 34. Anzelm said

  Panu polecam o o odrobinę skromności,

  zanim coś ala bdr zaistnialo, to i nni już dawno ,dawno ,byli .

  To ciekawe, jak jajko podaje się za ” rabina”

  takim jest tzw. bdr

  Brak wstydu, to jest dopiero „cnotawybrana”

 35. NyndrO said

 36. JO said

  Ad.28. Pan Anzelm Ma Racje .
  Trzeba tez powiedziec, ze takie zgorszenia mamy nacodzien w kolo Nas !

  Gajowka jest witryna informacyjna. Czesto czlowiek zaczyna widziec, jak ” gazeta” to opisze, wstawiajac pod nos obraz, ktory przyzyciowo widzi sie 1000 ce razy.

  Jednak celem kazdej informacji, jest wywolanie Dzialania I o tym trzeba mowic I organizowac.

 37. JO said

  Ad.26. Daj Pan spokoj Sarmacji, gdzie Pan widzisz sarmacje? Taka to sarmacja jak dzis Komunisci…

  Puknij sie Pan w swoja siwa glowe. Nasiaknales Pan za mlodu glupota I w niej tkwisz.

 38. Yah said

  Ad 31

  Szanowny Panie Boydar możemy poczynić:

  primo – ciekawe obserwacje antropologiczne
  secundo – skutki zaburzeń na poziomie hormonalnym ( nie wiem czy nie skutek badziewia sojowego ładowanego do każdego pieczywa)

 39. Boydar said

  Pan Anzelm to taki alter ego Pana JO. Tylko bardziej konkretne i zrównoważone. No i ma poczucie humoru, co zawsze cenię. Dla mnie, nie użyte słowa są najważniejsze, tylko zawarta w nich myśl.

 40. Geroni said

  A te dzieci ruskie to putina ? 😉

 41. JO said

  ad.37. Pan niech uwaza, by nie byl alter ego Pana NIcka.
  Ja na zartach sie nie znam za bardzo I znac sie nie chce, w szczegolnosci na glupich.

 42. Boydar said

  W ramach eksperymentu proponuję, aby zanieznał się Pan JO w kolorach świateł na sygnalizatorze obok zebry.

 43. JO said

  ad.40. Blazen kolejny.

 44. Boydar said

  Tak, Panie Geroni, wykapany Tatuś.

 45. Boydar said

  Ale jaki sympatyczny, Panie JO 🙂

 46. JO said

  ad.43. Podejrzewam, ze to jakis virus 🙂

 47. Boydar said

  Nie, nie, błazenki tak mają od dziecka.

 48. JO said

  ad.45. Pan sie robi na Stanczyka, Panie Boydar?

 49. Boydar said

  Nawiązując do topiku; ja nie przyszedłem do Gajówki żeby się z Panem kochać. Zobaczyłem w sieci miejsce, gdzie Gospodarz napier dala głupotę, to i się przysiadłem. Krzesło mam własne, miejsca wiele nie zajmuję, nie jem dużo, kiedyś sobie pójdę.

  ALE JESZCZE NIE TERAZ !!!

 50. Yah said

  Szanowny Panie Gajowy ściągnij Pan tych kochanków z pierwszej strony bo ja już nie mogę na to patrzyć a i połowica się na mnie dziwnie spogląda jak zobaczyła góra część memu ( dolnej nie było widać 🙂 ) Panie Gajowy, dzieci są w domu nie mogę siać zgorszenia …

 51. JO said

  ad.47. Panu odbija Panie Boydar. Wiecej nie beda z Panem tak rozmawial. Prosze do mnie nie robic wtretow typu odzywek, polslowek ala Nick, bo tylko marnujemy tu wpisy czczym gadaniem odbijac paleczki bezsensownym gadaniem.

  Prosze przypisac wina na moja strone, ze nie znam sie na zartach. Ja nie trawie takich osob / odzywek/ bakow myslowych ala Nick , ktore Pan czesto uskutecznia w tym w moim kierunku.

  Dla dobra Gajowki wpisow, prosze sie ograniczyc wiec z wypowiedziami pod moim adresem.

  Panie JO, kto jeszcze pozostał w gajówce, kogo Pan akceptuje?
  Admin

 52. markglogg said

  Napisano w tekście głównym:

  Istota “mądrości węża” jest zakodowana w tzw. Kaduceuszu Hermesa – w mitologii greckiej symbolu ładu i pokoju. Wyobraża on rówonowagę pomiędzy przeciwstawnymi siłami oraz ich jedność – brak różnicy między dobrem a złem. Kaduceusz Hermesa legł u fundamentu nowej, liberalnej ideologii, w której każde wierzenie, każdy pogląd i każde zachowanie ma taką samą wartość. Stanowi on klucz do poznania logiki myślenia i działania kabalistów – masonów.

  Poniżej obrazek ilustrujący jak w roku 1902 tenże „Kaduceusz Hermesa” został zaakceptowany jako symbol Służb Medycznych Armii Stanów Zjednoczonych.

  Po 99 latach z tego „Kaduceusza Hermesa” US Army Medical Corps w jakiś magiczny sposób „wyewoluował”, przyjęty oficjalnie przez Sejm w roku 2001, NOWY znak Pogotowia Ratunkowego w Polsce:
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2015/04/Ratownictwo-
  zastąpil on „stary” znak ratownictwa, w postaci Niebieskiego Krzyża, wciąż zachowanego przez GOPR, TOPR i WOPR:

  Ten NOWY z 2001 roku znak ratownictwa już w ogóle nie ma w sobie „skrzydeł” hermesowskiego kaduceusza, ale po prostu znak MARTWEGO WĘŻA na patyku, magiczny znak, którym Mojżesz uodporniał swój lud od jadu ukąszeń ŻYWYCH WĘŻY na pustyni. Ślad sześcioramiennej Gwiazdy Dawida też się pojawił na Nowym Znaku polskiego Pogotowia Ratunkowego:
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2015/04/Moses-serpent-in-

  CO OZNACZA TA ZMIANA SYMBOLI MEDYCZNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH?

  Tutaj przetłumaczę li tylko opinie ZNANYCH OSOBISTOŚCI o tym jaki jest związek miedzy Złem i Dobrem, w zależności od ich DOZY, Dobro względnie Zło w świecie stwarzających (Prawo dosis facit venenum ojca farmacji Paracelsusa, wiek XVI):

  „Zawsze chciał Zła i zawsze dobro stwarzał”,/b> – Goethe o Szatanie w „Doktor Faustus”

  „A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się Zło” – Św. Paweł List do Rzymian 7:19

  „Według nich (chrześcijańskich autorytetów) mądrość jest Złem, a głupota dobrem” – rzymski filozof Celsus w „Prawdziwym Słowie”, obficie cytowanym przez Orygenesa w „Przeciw Celsusowi” pod koniec II wieku ne

  Jakby Gajowy powyższe ZŁE SKOJARZENIA, najbardziej w świecie znanych pisarzy (Goethe, św. Paweł, Paracelsus oraz Celsus cytowany przez Orygenesa), odważył się na „gajówce” przytoczyć, to proponuję przeczytać w całości lekturę „Satanic 999 Verses” of mark9lo99 – The GOOD out of EVIL (and vice versa) – lucyferycznego („czyniącego światło”) w swej istocie utworu stymulowanego wypowiedziami „gajówkarzy” nt. nicku markglogg – http://markglogg.eu/?p=1107

 53. Boydar said

  Ależ oczywiście, Drogi Panie JO. Tak właśnie stanie się zaraz potem, jak mi się wiza turystyczna w Gajówce wyekspiruje, albo Panu. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja przyniosłem własne krzesło. A Pan na czym żeś du.pę posadził ?

 54. markglogg said

  NOWY znak Pogotowia Ratunkowego się nie wyświetla w mym teście powyżej. Zatem jeszcze raz go wkleję:

  (To z tekstu Szkic socjo-historiozoficzny: Znaczenie Świąt Zwycięstwa 8 i 9 maja w Polsce, który „cenzura Gajówki” winna chyba przepuścić – https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/05/11/szkic-socjo-historiozoficzny-znaczenie-swiat-zwyciestwa-8-i-9-maja-w-polsce/

 55. GIETRZWAŁD said

  Panie Boydar,
  proszę trzymać się, jak najbardziej swojej linii, tak jak do tej pory…
  i nie poddawać się JObcym i Amzelmowym wpływom… 🙂
  pozdrawiam

 56. markglogg said

  A tutaj „mojżeszowe” pochodzenie NOWEGO znaku Pogotowia Ratunkowego:
  https://wiernipolsce.files.wordpress.com/2015/05/moses-serpent-in-action.jpg?w=300&h=157

 57. Marucha said

  Re 40:
  Kulega Geroni dowcip powiedział, matoły!.
  Trzy, cztery – śmiać się!

 58. Boydar said

  Trochę się Pan Gajowy machnął – „… Panie Anzelm, proszę nie obrażać ludzi! …”

  Przecież Pan Anzelm obraża wyłącznie gojów.

 59. Marucha said

  Re 50:
  Bez trudu może Pan żonę zatrzymać przy monitorze jeszcze 5 sekund i pokazać obie części obrazka wraz z podpisami. Jej ewentualna reakcja – od obrzydzenia do puszczenia pawia – będzie dowodem na jej normalność.
  A dzieci… zapewne gorsze rzeczy oglądają, gdy rodzice nie widzą. W tym świecie nie uchroni ich Pan przed łajnem rozrzucanym na 360 stopni przez media i przemysł rozrywkowy – ale może ich Pan nauczyć, jak się przed nim zasłaniać i jak zmywać/zdrapywać.

 60. Boydar said

  @ (40) i (57)

  Jak to łajno na Bożej Grządce przemienia się w cudną różę, poniekąd są to „Dzieci Putina”. Wielce prawdopodobne, że to właśnie za Jego sprawą się urodzą, a nie co innego …

  Trafiony. To za Putina Rosja po raz pierwszy od długiego czasu zanotowała DODATNI przyrost naturalny.
  Admin

 61. Yah said

  Ad 59
  Wie Pan, Panie Gajowy, ja nie muszę sprawdzać normalności mojej żony 😉 – jest normalna i dlatego jest moją żoną. Dzieci też doskonale orientują się kto rzuca g…nem i jak tego g…na unikać. Raczej chodzi o reakcję normalnej rodziny – „Co ty tata oglądasz ???” Ale wyjaśnię najbliższym , że nie wszystkie rodziny są normalne i to sposób aby sprawdzić który z członków rodziny jest normalny. Opiszę komentarz dzieci …

  Ten obrazek powisi jeszcze do wieczora i spadnie na dalsze miejsce.
  Admin

 62. Dzonyy said

  Jak ja bym chciał takiej normalności stoptrucku o jakiej Pan HDKK pisał gdzieś w górach daaawnej Ameryki. Bez tego całego kolorowego rzygu , ze zdrowym podejściem do życia (do rzyci też). Dla siebie, dla dzieci.

  Co do dzieci było w Gajówce o ulgach dla rodzin w Rosji. Tyle w temacie.

 63. JO said

  ad.51. Pan sobie kpi Panie Gajowy, a ja nie. Pan moze sobie pozwolic nasrac na glowe, czego Pan nie robie, wiec prosze nie wytykac palcem.

  Pan jak cos Palnie, w stylu „wola pomste o nieba” , to od razu musza wszyscy wierzyc w Pana sugestie, no nie?

  NIe podchodzic dzis prosze do mnie. Moja Zona jest w szpitalu, wiec moge kopac…Dzis zartow ze mna nie ma 😦

 64. GIETRZWAŁD said

  B.dobrze Panie Gajowy, dobra robota!

  …nie jestem tu do rozdawania laurek,
  ale czytając powyższe wpisy widzę, że u niektórych nastąpił prawidłowy odruch i reakcja organizmu.
  Tylko nie rozumiem potem tego oburzenia i pretensji do Pana Gajowego a wręcz nawet żądania usunięcia tej perwersji!

  Ja by jeszcze dał wielki wytłuszczony nagłówek-pytanie nad tym zdjęciem;
  Polacy-katolicy czy chcecie naprawdę takiej Polski ?!

  Faktycznie, jak już widać co raz mniej prawdziwych mężczyzn w Polsce…
  pozdrawiam

 65. Marucha said

  Re 63:
  Przykro mi z powodu żony, mam nadzieję, że to nic poważnego. Kopać Pan nie musi, bo jest Pan dorosłym człowiekiem i nie powinien się odreagowywać na osobach postronnych (albo na sprzętach).

  Co do „srania na głowę”… otóż, Panie JO… do mnie g…o jakoś nie chce się przylepić. Już wielu próbowało, i w gajówce, i poza nią. I jakoś nie wpłynęło to ani na popularność gajówki, ani na stosunek jej gości do mnie.

 66. JO said

  To nie Pisz Panie G, ze bys Pan dodal , a pochwal sie, ze gdzies dodales.,
  Kazdy by dodal, zrobil, posikal, nakopal…by, by, by…

  :)))))

 67. Marucha said

  Re 64:
  Tak myślę, jak Pan.

 68. Marucha said

  Re 66:
  Może nie każdy potrafi robić demotywatory na komputerze. A sugestię p. Gietrzwałd wkrótce wykorzystam. Będzie obrzydlistwo.

 69. JO said

  ad.65. Jakos do mnie NIKT nie smie sie przyczepic w Gajowce Dzialanie. Czy Pan wie dlaczego?
  (przezywam Zony pobyt w szpitali I dzis nie koniecznie moge miec cierpliwosc to niektorych tekstow..)

  A jednak Gajowka Dzialanie dziala, mimo specyficznego podejscie co niektorych w Gajwce Glownej, od ktorego tylko banem czesto lub ustnym kopniakiem mozna sie odkleic.

  Panie Gajowy, ja zdaje sobie sprawe, ze popularnosci sobie nie zrobie „latarka po oczach swiecac” pytajac ” co zrobiles dla Polski” ? 🙂 dla Prawdy…

  Tylko samych wrogow… 😦

  Milczac ,dzialc wspolnie, w tym swiecie nie da sie . Glosno o tym piszac, narazic sie mozna tylko na ataki od przesmiewcow.

  ————-

  Dziekuje, I ja ufam Bogu, ze ze zdrowiem Zony bedzie dobrze.

  ———————

  Poza tym, nie odpowiedzial mi Pan na pytanie w sprawie Panskiego zaangarzownia w temacie kontaktow z Ambasada Rosji. Czy Pan sie angarzuje, czy mam to robic bez Pana?

  Wystapilem jako Gajowicz reprezentujac Gajowke. To Pana Gajowka, a Ambasada prosi o pelne sprawozdanie z pisemna prosba, dziekujac za poparcie I gest pisania „Wojennych Ikon” dla Rosyjskiego Narodu.
  JO

 70. Boydar said

  „Monumentalne budowle użyteczności publicznej, transkontynentalne linie, osuszanie bagien i nawadnianie pustyń. A także ogólnoświatowa akcja charytatywna pod hasłem „Rzuć Obola dla biednego Żyda” – te wszystkie wiekopomne dokonania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, od ponad dwóch tysięcy lat budzą podziw i szacunek wszystkich JO na całym świecie.”

  Coś mi się porąbało ? To z upału, przepraszam Panie Jezu, Ty przecież głównie rozmawiałeś … a potem umarłeś … na trzy dni …

 71. JO said

  ad.70. Pan sie myli Boydar. Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko rozmawial a przede wszystkim zaswiadczal PUBLICZNYM DZIALANIEM w tym wspolnym z Apostolami, ktorzy niestety niemalze wszyscy go opuscili…procz Jana.

  Poza tym, nie wzywa sie Pana Boga na daremno, Boydar.

 72. Boydar said

  To delikatne zagadnienie Panie JO, i raz, może dwa, mi się od Gajowego Maruchy oberwało. Nie będę ryzykował.

  Powiem tylko tyle – Boga wzywają najczęściej i najgłośniej ci, którym się wydaje, że ich Bóg opuścił. Leżą pod figurą i zawodzą, czasem nawet na styropianie. Ja aż takim sierotą w żadnej mierze się nie czuję. Kiedy jednak cały ludzki rozum nie może sprostać zadaniu, to wtedy właśnie trzeba. I przychodzi wiara, i pomoc.

 73. Yah said

  Ad 64
  „Tylko nie rozumiem potem tego oburzenia i pretensji do Pana Gajowego a wręcz nawet żądania usunięcia tej perwersji!”

  Może jestem ćwierć inteligent ale Pańskiego komentarza tez nie rozumiem.

  Takie zdjęcia na 50% lub więcej normalnego inaczej społeczeństwa nie robią kompletnie żadnego wrażenia. Dlaczego bo w tzw. parsie kobieco-feministycznej podobne zachowania są lansowane od prawie 20 lat. Brak takich zdjęć i zachowań jest dla tych 50% oznaka patologii i zacofania cywilizacyjnego. A lansowany jest zniewieściały ( mentalnie !!! ), wrażliwy narcystyczny chłop i samodzielna, niezależna, przebojowa, niepotrzebująca wsparcia baba-chłop. Kurna jak ze związków takich ludzi mogą się rodzić i wyrastać normalni ludzie. Właśnie mamy wchodzące w dorosłość pierwsze pokolenie ludzi – potomków mentalnych degeneratów kreowanych przez „nowoczesne” europejskie media. A takie zdjęcie , z takim komentarzem jak Pan zaproponował to powinno być w GW i TVN bo w Gajówce to nikogo na ten temat nie trzeba uświadamiać. Chociaż z drugiej strony, zakładając, że Gajówkę odwiedzają nowi, młodzi goście może i trzeba strzelić między oczy.

  Ad 59 ponownie

  Panie Gajowy komentarz dzieci – ” Błeee …. weź to wyłącz”

 74. Boydar said

  Siakieś normalne Dzieci … 🙂

 75. GIETRZWAŁD said

  ad 73

  Panie Yah,

  proszę sobie wyobrazić sytuację nawet całkiem realną,
  że stoi pan na przystanku z dziećmi i oczekuje np. na autobus
  a obok dwóch takich zboków-pedałów całuje się i ściska,
  to co by pan zrobił na komentarz dzieci – ” Błeee …. weź to wyłącz”,
  albo robi pan „coś” aby „oni” zaprzestali natychmiast tego zgorszenia -co jest zdrową reakcją
  albo bierze pan dzieci i idzie na inny przystanek…wybór należy do pana,
  ale w życiu trzeba mieć mocne zasady i być konkretnym aż do bólu,
  wtedy dzieci zobaczą, jakiego mają normalnego, kochanego Ojca,
  …i jeszcze jedno, takich zdjęć nie może pan zostawiać bez zdrowego, normalnego komentarza,

  …też mam gromadkę dzieci w domu
  proszę się samego nie biczować, wszytko jest w porządku…
  pozdrawiam

 76. Yah said

  Ad 74

  Dla nas zacofanych i ciemnych – normalne, dla nowoczesnych i otwartych – jakieś dziwne 🙂

 77. Yah said

  Ad 75

  Ma Pan w 100% rację takie zdjęcia to tez element wychowania, a i łatwiej wtedy o odpowiednią, zbiorową reakcję na zachowanie na przystanku.

  Pozdrawiam

 78. HDKK said

  Panie JO, mamy takie pytanie do Pana.

  Pan tu się beztrosko przepycha pustosłowiem z gośćmi, które znając Pańską słabość specjalnie prowokują (abstrahując juz od meritum), podczas gdy, jak Pan donosi, Pańska Małżonka, najbliższa przecież Panu osoba, przebywa w szpitalu. Panie, tam jest Pańskie miejsce na dzień dzisiejszy, wszystko inne odchodzi na plan dalszy. Nie ma czasu na warzęchowanie******, niech Pan zajmie sie tym, co ważne. My poczekamy, nie ma sprawy. I proszę od nas życzyć szanownej Połowie jak najszybszego powrotu do zdrowia.

  ******Warzęcha, warzecha – starosłowiańska nazwa chrzanu.

 79. HDKK said

  Prestigitatorstwo (palce szybsze niz myśl), znowu dało znac o sobie.

  Uwaga do pana JO, nie pytanie. Gwoli formalności.

  Bo jesteśmy starsi, to nam wolno a nawet trzeba.

 80. JO said

  ad.78. Jestem przy niej.
  Dziekuje za zyczenia.

 81. 15vagabunda said

  Typowo żydowskie epatowanie obrzydzielstwami i wynaturzeniami, tylko chora osobowość nie ma odruchu wymiotnego.
  Należy się przed tym bronić i ostro traktować tych zboków, w tej chwili na usługach lobby żydowskiego.
  I g. mnie obchodzi że ich los jest marny i tak się wkrótce zapiją, zaćpają o ile ich AIDS nie zgarnie. Nie chcą się leczyć, ich wybór.
  Jak ktoś mądry stwierdził na podstawie badań wiek temu ” jest wielu alkoholików bez zaburzeń seksualnych ale nie spotkałem homoseksualisty nie uzależnionego od alkoholu”.
  Czyli cioty – chorobę macie we łbie nie tam gdzie chcielibyście, nie ma co tym zadem wywijać tylko do psychiatry marsz !

 82. Marucha said

  Czy zdaniem Państwa bardziej przemawiajacy i w ogóle lepszy byłby taki demotywator?

 83. Marucha said

  Re 81:
  Pedalstwo to choroba psychiczna. Rzutuje ona na inne funkcje organizmu.
  Pedał z reguły jest człowiekiem niezrównoważonym, kłamliwym, egoistycznym, skłonnym do sprzeniewierzania się i zdrady, przejawiającym cechy psychopatyczne.
  Nie jest tak, że pedał „tylko” ma zboczenia seksualne, a reszta mózgu jest w porządku. Nie. Jego cała jaźń jest zboczona i chora.
  Nie bez powodu pedałów nie dopuszczano do pewnych zawodów.

 84. Boydar said

  Tatusiu, co to znaczy rozwiązłe ?

 85. HDKK said

  Pedalstwo to aktualnie trynd w celu zgarnięcia uzurpowanych przywilejów, co jest wykorzystywane przez właścicieli tego świata w celu destrukcji intelektu populacji.

 86. Marucha said

  Re 84:
  No widzi Pan sam.
  Nie da się gówna opisać bez opisania jego zapachu i kształtu.

 87. Boydar said

  „Ja to wiem, Pan Doktor to wie, ale kot może mieć wątpliwość” …

  Kiedyś, bardzo dawno temu, czytałem opis wysiłków człowieka, próbującego bez rysowania wytłumaczyć co to jest korba.

  A gów.no ? Pachnie jak gów.no, i wygląda nie inaczej. Kłopocik.

 88. HDKK said

  Jak sie sznurowadło obluzuje to wtedy jest rozwiązłe.

  A ty synek myslałeś że co?

 89. HDKK said

  Inżynier Paprocki. Rok 1966. Człowiek dusza, mądrość nieprzeciętna. nasz nauczyciel od chemii nieorganicznej i ogólnej w technikum. Czasem opowiadał kawały.

  Raz sie ślepy pyta – jak wygląda mleko. To mu gościu tłumaczy, że mleko to tak jak woda, tylko że białe. A co to jest biale? Białe, białe.. Biały jest na ten przykład łabądź. A co to jest łąbądź? To łatwe pytanie. Łabądź to taki duży ptak, co ma taką krzywą szyję. A co to jest krzywe? Gościu podnosi z ziemi kkawał gałęzi i powiada, masz, pmacaj sobie, ten patyk jest krzywy. Ślepy maca i maca i nagle wykrzykuje. O, nareszcie wiem, jak wygląda mleko.

  I tym to pozytywnym akcentem…

  Bo choć mamy w środku tygodnia weekend, robota w chałupie czeka wielkimi krokami. Remont na stare lata.

 90. HDKK said

  G—o jest to przedmiot codziennego użydku zaopatrzony inskrypcja made in china.

  Druga, starsza definicja. Jest to pół litra na dwóch.

 91. Boydar said

  I te kolorowe Panie, to właśnie od tego sznurowadła ??? Taaatusiu !!!

 92. Dzonyy said

  I tego pół litra na dwóch się trzymajmy 🙂

 93. Boydar said

  Jestem za.

 94. Isreal said

  ad 40 ad 57
  …Panie Gajowy…….

  gratulować!?

  ))

 95. HDKK (Harcząca z przepracowania Dywizja..... ech,co tam) said

  Kolorowe panie mają mężów którzy są właśnie w uczciwej pracy w przeciwieństwie do tych co całymi dniami bębnią w klapiature jako iz najwidoczniej mają czas. Oni ci mężowie zarabiają na to, żeby owe panie mogły sobie sprawic kolorowe suknie i żeby miały czas pochodzic sobie z koleżankami i zadbac o siebie. Gdyby oni nie byli w robocie uczciwej, toby prawdopodobnie pokazali się na wizerunku razem ze swoimi pięknymi wybrankami. A ci, co aktualnie kłapią w kłapiaturę to na nich najpewniej pracuja żony jak u Cygan albo ostatecznie mają dziś sobotę i moga sobie pokłapać. Ale nie my. O, nie. Na nas mimo soboty czeka robota, trzeba malować w kanciapie ściany i sufit, nie ma zmiłuj się.

 96. HDKK (Harcząca z przepracowania Dywizja..... ech,co tam) said

  Sznurowadło może z braku laku służyć do tego żeby dzieci nie było. A jak sie rozwiąże, to ewentualne dzieci będą skutkiem rozwiązłości.

  Że tez staremu bykowi trzeba tłumaczyć jak niemiec krowie.

 97. HDKK (Harcząca z przepracowania Dywizja..... ech,co tam) said

  Juz sobie idziemy, bo arbajt nic nie warten.

 98. Boydar said

  Wszystko niby prawidłowo, tylko przesłanie mi umkło było … można jeszcze raz ? Jak Niemiec krowie ?

  Aha, ja bębnię w klawiaturę pomiędzy jedną betoniarką a drugą, a teraz mam five o’clock; tak że ten tego, no !

 99. bobolanin said

  Panie Gajowy co za paskudna prowokacja 😛 😀 😀 😀

 100. Rokitnik said

  😛

 101. Maverick said

  świat musi mieć podwalimy etyczne, moralne, i musi mieć zasady współżycia oraz wychowania. Respektu dla starszego pokolenia.

  Róbta co chceta nie jest żadną wolnością, ani też publiczne obnoszenie się zboczeniami. Oczywiście ci promujący takie zachowania jakimś dziwnym trafem nie wychowują swoich swoich dzieci w ideji genderyzmu.

 102. Maverick said

  https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s480x480/1383298_849762045060504_6696123181562445762_n.jpg?oh=51648f156c6ae0380c1c972f34c84df6&oe=562A3191

  Znak na niebie, czy tez ludzka wyobraźnia, biały koń Apokalipsy?

 103. bobolanin said

  ad 102
  Photoshop

 104. ... said

  kobiety w ciąży są piękne 🙂 jednak uważam,że takie napiętnowanie homoseksualistów mija się z celem.Wydaje mi się,że Ci ludzie i tak są nieszczęśliwi,a takie napominanie sprzyja tylko agresji.Oczywiście TAKIE akcentowanie swoich preferencji jest niesmaczne.

  Ci ludzie są nieszczęśliwi? Podobno chcącemu nie dzieje się krzywda.
  To MY jesteśmy nieszczęśliwi, widząc jak to plugastwo uzyskuje coraz większe wpływy w społeczeństwie, w tym na nasze dzieci, jak rujnowana jest moralność i rodzina.
  Admin

 105. ... said

  oczywiście,że nieszczęśliwi – większość z nich nie jest w stanie nawiązać relacji emocjonalnych,a cała ich miłość sprowadza się często do przypadkowego seksu z przypadkowym partnerem.A za uwypuklanie takowych to winę ponoszą politycy podnosząc ten temat do rangi politycznej i myślę,że to jest chyba najbardziej niesmaczne – bazować na czyimś nieszczęściu.

  Nie ma dla nich współczucia. To ludzka mierzwa, odpadki, gnój.
  Admin

Sorry, the comment form is closed at this time.