Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

100 lat agresji żydowskiej na Polskę

Posted by Marucha w dniu 2015-09-05 (Sobota)

Lata kłamstw, propagandy i manipulacji historią Polski odniosły swój przykry skutek – większość Polaków nie ma zupełnie pojęcia, że kraj nasz, od co najmniej stu lat, jest przedmiotem otwartej żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości.

Prób stworzenia zarządu nad miejscową ludnością było w Polsce kilka, a każda z nich miała zupełnie inny charakter, była też realizowana za pomocą różnych sojuszy, państw, czy też organizacji międzynarodowych. Z dzisiejszej perspektywy, możemy niestety zauważyć, że starania te zostały uwieńczone – z punktu widzenia żydowskiego lobby – sukcesem.

Niestety, stopień przemilczenia prawdy przez większość źródeł, takich jak opracowania historyczne i naukowe, zarówno w PRL jak i III RP, jest powodem, że temat ten właściwie nie istnieje na polu debaty publicznej. Większość Polaków nawet nie wie o planach utworzenia państwa na terenach Polski w czasie I wojny światowej, ani o pogromach na Polakach dokonywanych w 1939 roku przez Żydów, które przygotowywały pole do okupacji z ramienia ZSRR. Nie widzą też oczywistej ciągłości pomiędzy elitami tzw. „żydokomuny”, a elitami III RP.

Naród ogląda za to ciągle kłamliwą i obraźliwą nagonkę na samego siebie, nagłaśnianą przez posłuszne syjonistom media świata euro-atlantyckiego, które wmawiają nam, że to my jesteśmy coś winni Żydom za, wyssany z palca, „polski nazizm” i „polskie obozy”.

Tymczasem oczywista prawda jest taka, że od ponad 100 lat, członkowie tego narodu, tworzą wewnętrzne, polskojęzyczne, ale skrajnie wrogie lobby, którego celem jest przejęcie władzy i protektoratu nad Polakami oraz pozbawienie ich suwerenności i praw do samostanowienia. Poniżej podaję relacje, fakty, dokumenty i źródła. Mam nadzieje, że ten skrótowy materiał, jedynie wzmiankujący problem, posłuży dla Polaków za bazę do dalszej analizy.

1. Pierwszy projekt żydowskiej okupacji Polski z ramienia niemieckiego zaborcy.

Wrzesień 1914 – Organizacja Żydów niemieckich, tzw. Niemiecki Komitet Ocalenia Żydów Rosyjskich, proponuje władzom niemieckim utworzenie tzw. „Judeopolonii”. Miała ona powstać na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego, a nadzór nad Polakami, z ramienia Niemiec, mieli objąć Żydzi. Projekt ten powstał zresztą dużo wcześniej. Wykrojenie państwa żydowskiego z ziem polskich postulował min. Jakub Frank już w XVIII w. A to, z kolei, fragment „Okólnika kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do żydów polskich”, przytoczony w książce S. Wysockiego „Żydzi w dziejach Polski”:

„Bracia i współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotszyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą (…).”

Początkowo zastanawiano się nad realizacją projektu „Judeopolonii” z ramienia carskiej Rosji. Sądzono, że uda się go przeforsować z racji silnej pozycji ekonomicznej na ziemiach Polski, która tym bardziej urosła w okresie zaborów. W pierwszych latach XX wieku Władimir Żabotyński nawoływał do popierania rusyfikacji Polaków pod zaborem rosyjskim i głosił hasło utworzenia „Judeopolonii”. Przewidywał pełną judaizację miast, a osiadła na wsi ludność polska miała pracować dla Żydów.

Żydowski poeta okresu Młodej Polski, Antoni Lange postulował judaizację Polaków i działanie, aby „naród polski stał się narodem pół-semickim”, co skutkowałoby „stworzeniem nowej rasy, nowego człowieka i nowego Boga”. Tego typu postulaty opisuje Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”.

Julian Unszlicht, Żyd, który sprzeciwiał się planom przejęcia Polski przez syjonistyczne lobby alarmował, że rewolucja z 1905 roku, będąca przedłużeniem wydarzeń rozpętanych ewidentnie przez masonerię w Rosji, „była rewolucją żydowską, mającą na celu utrwalić hegemonię Izraela nad Polską (…). Coraz natarczywiej żądano od socjalistów polskich by się wyparli swej narodowości, swych ideałów, a z proletariatu polskiego uczynili hołotę nacjonalizmu żydowskiego” (T. Jeske-Choński, Historia Żydów w Polsce).

Po wybuchu wojny, w wyniku podziału Europy na dwa bloki przeważyła jednak idea stworzenia państwa z ramienia Niemiec. Niemądrym byłoby twierdzić, że wszyscy Żydzi popierali projekt, jednak faktem historycznym jest, że był on poparty przez wszystkie organizacje żydowskie na terenie kraju i mógł liczyć na oczywistą aprobatę rodaków z terenów Rosji. Nie trzeba udowadniać, że realizacja takiego projektu, mogłaby bezpowrotnie przekreślić polskie szanse na niepodległość.

Niemcy, licząc na zjednanie sobie kapitału żydowskiego min. w USA , poważnie traktowały projekt „Judeopolonii”. Świadczyć o tym może min. fakt, że po zajęciu Warszawy wydano w Niemczech mapę, gdzie terytorium Polskie opatrzone było nazwą „Polacy silnie przemieszani z Żydami” z adnotacją, że będą to narody równoprawne. Nie było to jednak zadowalające dla wszystkich syjonistów i spowodowało rozłam wśród organizacji żydowskich. Wkrótce również losy wojny pokazały, że realizacja projektu w takim czy innym wariancie będzie niemożliwa.

Na fiasko idei stworzenia państwa na terytorium Polski reagowały również międzynarodowe organizacje żydowskie. Otwarcie sprzeciwiano się powstaniu po wojnie wolnej Polski. 28 IV 1918 w „Joodsche Wachter” apelowano: „A do was panujący wszystkich państw całej ziemi, zwracamy się z żądaniem (…) strzeżcie Izraela, nie dopuśćcie do największego nieszczęścia, jakie w dwudziestym wieku nasz naród mogło dosięgnąć; nie dopuśćcie do wolnej Polski, kosztem zniszczonego żydostwa” (Janusz Orlicki, „Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949”).

Proces powstawania idei żydowskiego państwa w Polsce opisał min. dr. Andrzej Leszek Szcześniak w pracy pt. „Judeopolonia – żydowskie państwo na ziemiach polskich”. Mieszkającym na naszej ziemi semitom nie udało się zablokować utworzenia II Rzeczypospolitej. Nim przejdziemy do następnej, udanej próby stworzenia żydowskiego protektoratu nad Polską, pozwolę sobie podsumować cytując autora:

„Próba przywalenia Polski kamieniem grobowym – jak określił to profesor J.R.Nowak – przez stworzenie na ziemiach polskich sztucznego tworu przy pomocy Niemców, zwanego Judeopolonią, zakończyła się fiaskiem. (…) Wrogowie nie potrafili docenić narodowych dążeń Polaków i wydawało im się, że nieograniczone pieniądze i wsparcie potężnego mocarstwa mogą być silniejsze nad wolę narodu do odrodzenia własnej ojczyzny. Z obłędnych planów jednak zrezygnowano (…), więc już od roku 1919 zaczęto planować zniewolenie Polski przy pomocy bolszewików, co zaowocowało w 1944 r. stworzeniem tzw. Polski Ludowej, (…)”

2. Idea żydowskiego protektoratu z ramienia ZSRR.

Już Jędrzej Giertych, przedwojenny polityk narodowy, w książce „Tragizm Losów Polski” z 1937 przewidział powojenny los ojczyzny:

„Rzeczą na stałe odpowiadającą widokom polityki żydowskiej w Polsce są trwałe rządy bezpośrednio żydowskie. (…) Gdyby nastąpiła w Polsce, rewolucja komunistyczna, żydzi automatycznie podnieśliby się do roli warstwy rządzącej”.

O roli Żydów i masonerii w rewolucji bolszewickiej w Rosji napisano wiele pokaźnych książek, ograniczę się więc do podania kilku liczb i faktów, a ocenę niech czytelnik wyrobi sobie sam.

Na przykład – w pierwszym rządzie bolszewickim na 22 ministrów, 18 było Żydami. W Komisariacie Wojny na 43 członków, Żydami było 34. Robert Wilton, korespondent „Times’a” podał, że na 556 stanowisk kierowniczych w armii, 447 piastowali Żydzi. Oprócz tego, bezspornym faktem jest, że zarówno Lenin, syn Marii A. Blank, jak i Trocki (prawdziwe nazwisko Lejba Bronsztajn) byli z pochodzenia Żydami. Dane przytoczone za książką R. Horynia „Geneza zbrodni bolszewickich 1917-53”. Zainteresowanych odsyłam do literatury tematu.

Wielu syjonistów widziało dla siebie szansę w zapowiadanym pochodzie bolszewizmu na zachód, a zmierzającym do podboju świata. Uznano, że żywioł żydowski będzie mógł pełnić ważną rolę w procesie „sowieckiej globalizacji”. W skali lokalnej natomiast, opcją minimum był sojusz Żydów polskich i rosyjskich i dążenie do scalenia go w obrębie jednego państwa. Jednocześnie w tych czasach przedstawiciele tego narodu mieli bardzo silną pozycję w kapitalistycznej Ameryce i przejęli już ogromną część sektora bankowego. Zarówno Trocki, jak i Lenin byli finansowani przez międzynarodowy kapitał żydowski, min. banki Marcusa Samuela i Morgana.

Popularność bolszewizmu była przyczyną masowych zdrad Żydów polskich podczas najazdu komunistów w 1920 roku, min. przez zdominowaną niemal wyłącznie przez nich, Komunistyczną Partię Polski. Miażdżąca skala kolaboracji z wrogiem żydowskich żołnierzy, a nawet całych batalionów spowodowało konieczność internowania wszystkich żydowskich członków armii, według klucza etnicznego, w obozie w Jabłonnie. Rozkaz ten wydał minister spraw wojskowych, Kazimierz Sosnkowski.

http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/historia-polski/jak-zydzi-zdradzali-polske-w-1920-roku/

Fakt niemal całkowitego zdominowania przedwojennego ruchu komunistycznego przez semitów potwierdza ks. dr. Stanisław Trzeciak w książce „Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce”, wydanej w 1939 roku.

„W r. 1935 w Warszawie na 4000 aresztowanych za działalność komunistyczną było 3.600 żydów, a 400 Polaków, czyli 90 % żydów i 10 % Polaków. Na 1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja Komunistycznej Partii Polski liczyła 70 % żydów, a 30 % Polaków, związek zaś komunistycznej młodzieży polskiej liczył 85 % żydów, a 15 % Polaków.

Wyroki sądowe Warszawskiej Apelacji, równającej się mniej więcej Województwu Warszawskiemu, skazały za komunistyczną działalność w r. 1937:

w styczniu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
w lutym: 77,00% żydów, 23,00% Polaków,
w marcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
w kwietniu: 91,25% żydów, 8,75% Polaków,
w maju: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,
w czerwcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
w lipcu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków,
w sierpniu: 100,00% żydów, 0,00% Polaków,
we wrześniu: 96,00% żydów, 4,00% Polaków,
w październiku: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,
w listopadzie: 60,00% żydów, 40,00% Polaków,
w grudniu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków.”

Identyczne zjawisko masowej kolaboracji żydowskiej przeciwko Rzeczpospolitej miało miejsce w roku 1939, na początku II wojny światowej, w czasie IV rozbioru Polski.

Dlaczego zupełnie nieznany jest w Polsce fakt krwawych pogromów dokonywanych na Polakach przez Żydów, które miały miejsce podczas wkraczania Armii Czerwonej na kresy wschodnie, min. 18 września w Grodnie?

Najlepiej będzie zacytować przykładowe relacje świadków, przytoczone w drugiej części książki „Judeopolonia” dr. Andrzeja Leszka Szcześniaka:

„Wieczorem z 18 na 19 września 1939 roku, w mieście wybuchła gwałtowna strzelanina zorganizowana przez komunistów, głównie Żydów i nacjonalistów białoruskich. (…) W pierwszych czołgach atakujących miasto nazajutrz miasto znajdowali się grodzieńscy Żydzi (…) wskazywali oni załogom czołgów strategiczne punkty w mieście. Tej nocy rebelianci z bronią długą i krótką atakowali rodziny inteligencji polskiej, urzędników, a nawet żołnierzy w pobliskich miasteczkach: w Skidlu, Łuninie, Jeziorach i innych.”

„Już wiedzieliśmy, że poprzedniej nocy wybuchła rebelia komunistyczno-żydowska. Strzelano do policji, do żołnierzy, do pojedynczych osób (…)”

„Bardzo okrutny los spotkał żołnierzy polskich i setki mieszkańców Grodna, których wskazały bojówki żydowskie i białoruskie. Mężczyzn najpierw okrutnie okaleczano. Obcinając nosy, członki, uszy, wydłubywano oczy, następnie wiązano po piętnastu drutem kolczastym, przywiązywano do czołgów i wleczono kamienistą drogą po kilkaset metrów. Wrzucano ich następnie do przydrożnych rowów i lejów po bombach. Jęki i krzyki pomordowanych słychać było w promieniu kilku kilometrów od miasta. Grozę sytuacji potęgowały pożary – to płonęły polskie domy niszczone przez młodych Żydów, przystrojonych w czerwone chusty i kokardy. (…) w Grodnie wymordowano 130 uczniów i podchorążych, dobijano rannych i obrońców. 12-letniego Tadzika Jasińskiego przywiązano do czołgu i ciągnięto po bruku. (…) Na placu pod Farą leżał wał zamordowanych (…) wielu uczniów gimnazjum kupieckiego zostało rannych, wielu znalazło się w więzieniach, ciężko ranni ukrywali się w mieście.”

Na przykładzie Grodna opisaliśmy jak przebiegał udział Żydów w bolszewickiej rewolucji. Podobne zdarzenia miały miejsce również w Rohatyniu, Łucku, Tyszowicach, Szczebrzeszynie, Przebrażu, Kołomyi, Lubomlu, Kownie i wielu innych. Zainteresowanych większą ilością relacji świadków, dokumentami i tekstami źródłowymi, odsyłam do obszernej książki dr. Szcześniaka.

Krwawe pogromy żydowskie na Polakach, będące początkiem procesu eliminacji polskiej elity przez sowietów i ich kolaborantów, przygotowywały grunt pod powstanie fasadowego państwa „polskiego” pod żydowskim protektoratem z ramienia Związku Radzieckiego.

3. Żydzi przejmują kontrolę nad Polską.

W latach 1939-41 rola Żydów w organizowaniu sowieckiej władzy w Polsce była potężna. Rozpoczął się plan realizacji drugiego projektu objęcia władzy nad naszym krajem. Tym razem nie miało to być wprawdzie własne państwo, lecz raczej pomysł administracji Polakami i utworzenie na naszej ziemi warstwy uprzywilejowanej, składającej się ze „swoich”, ewentualnie z udziałem miejscowych pożytecznych idiotów-karierowiczów.

Dr. A. L. Szcześniak przytacza zatrważające dane: Żydzi, podczas okupacji sowieckiej w tych latach, zajmowali 75 – 90 % stanowisk administracyjnych (!) oraz poważny procent dolnych warstw aparatu terroru. Dokonano wtedy ich rękami ogromnej zbrodni na narodzie polskim, wymordowano elity intelektualne i wojskowe, a na ich miejsce wprowadzono własnych uzurpatorów.

W tym celu utworzono w 1943 roku w Moskwie tzw. Związek Patriotów Polskich, którego organem prasowym było pismo „Wolna Polska”. Organizacja ta powstała z inicjatywy zbolszewizowanych Żydów, często zdrajców Polski i kolaborantów z KPP. Byli to min. Jakub Berman, Alfred Lampe, Hilary Minc, Julia Brygystierowa, Jerzy Borejsza (Goldberg) i Paweł Hofmann. Oczywiście, dla niepoznaki, dobrano sobie kilku, etnicznie polskich, zatwardziałych komunistów, jak Wanda Wasilewska, czy skoligacony z Żydami, Aleksander Zawadzki (miał żonę Żydówkę).

Aby zagwarantować ich posłuszeństwo, ludziom tym umożliwiano szybką karierę w aparacie sowieckim. Mimo, iż wielu z członków ZPP wcześniej, oficjalnie deklarowało brak zainteresowania istnieniem, w ogóle, niepodległej Polski jako takiej (!), zwrócili się oni do Moskwy z pomysłem utworzenia armii „polskiej”. Historyk Jerzy Brochocki, w książce „Rewolta marcowa” pisze:

„W czasie gdy Berling szkolił dywizję, prowadził ją (….) w bój pod Lenino, potem organizował korpus, a następnie armię – oni opanowali bez reszty aparat polityczny, służby specjalne, prokuraturę i sądownictwo dywizji, korpusu, armii. Oto jeden tylko, ale jakże wymowny przykład: na 30 politruków w drugiej dywizji dwudziestu siedmiu było Żydami”. „Swoimi” obsadzono prawie wszystkie stanowiska pełnomocników Związku Patriotów Polskich.”

Oprócz tego utworzono Komitet Organizacyjny Żydów w Polsce. Inicjatorem był Jakub Berman, który przedstawił ten plan, sowieckiemu Żydowi, szefowi radzieckiego MSW, Ł. Berii. W skład kierownictwa weszli J. Berman, E. Szyr i H. Minc. Wśród członków był min. Ozjasz Szechter, ojciec syjonisty Adama Michnika.

Stalin rozumiał, że Żydzi, co najmniej nieprzywiązani do naszej tradycji, a często wręcz wrogo nastawieni do Polaków, będą doskonałą kadrą zarządzającą, która dopiero „wychowa” przyszłe pokolenie obywateli nawykłych do radzieckiej władzy. Nawet Stefan Kisielewski pisał w 1968 roku w swych dziennikach:

„Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego podjąć z gojów. (…) Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał”.

Jeśli chodzi o pierwsze lata powojenne to liczby przedstawia Jan Bodakowski:

„Sowiecki doradca czyli nadzorca oddelegowany z Moskwy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%. (….) Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów (udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie). Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami.
(….)
Innym przykładem obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski. Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj). Żydami byli też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników wojewody – rzekomo wszyscy oni pozwolili by na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach. Instrumentem komunistycznego terroru było też ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie kadry dowódczej (służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące). Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu.”

http://www.prawy.pl/historia/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry-kierowniczej

Aby zrozumieć te liczby dodam, że oficjalnie udział Żydów w społeczeństwie drugiej połowy lat czterdziestych stanowił około….1 procenta. Było to jednak świadome kłamstwo, mające zakamuflować fakt semickiej dominacji. Dlatego po wojnie utworzono mit, który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Kłamliwa propaganda głosiła jakoby w Polsce już nie było Żydów. Nieprzypadkowo podawano, po wyzwoleniu Oświęcimia przez Armię Czerwoną, że zginęło tu 3 mln 400 tys ludzi żydowskiego pochodzenia, co odpowiadało prawie w stu procentach ich liczbie w przedwojennej Polsce.

Ostatnie dane, akceptowane również przez samych Żydów, oceniają liczbę zgładzonych w Oświęcimiu ludzi na 1 milion 100 tys. w tym 600-800 tys. Żydów. Nawet polska wikipedia podaje je i przyznaje, że: „Nadal jednak istnieją poglądy, podtrzymujące ocenę liczby ofiar w wysokości 4 lub więcej milionów osób. Liczby te wyprowadzane są z pewnych danych cząstkowych według zasad, którymi posłużyła się wspomniana komisja radziecka. Nie znajduje to uznania u większości współczesnych badaczy.”

Tymczasem, dla niepoznaki, zmieniano masowo nazwiska, a nawet imiona ojców i matek. Ciągłe przypominanie tematu „holokaustu”, miało również inny cel – ogrom cierpienia i krzywdy ludzkiej wykorzystywano cynicznie, aby każdego, kto byłby przeciwny obcej dominacji, przyrównać w propagandzie do hitlerowców. W ten sposób wytwarzano w zmęczonych i zdziesiątkowanych wojną Polakach, odruch nie poddawania Żydów jakiejkolwiek krytyce.

Tak więc od 1945 roku udaje się Żydom zrealizować, po niepowodzeniu koncepcji tzw. „Judeopolonii”, projekt protektoratu nad rdzenną ludnością polską – judeobolszewię. To rękami tego lobby dokonano eksterminacji polskich elit patriotycznych.

4. 1968 – Kontrolowany desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie.

Interes syjonistów w rewolucji bolszewickiej doskonale sprecyzował Murry Butler podczas bankietu organizacji British – Israel World Federation w 1937 roku: „Komunizm jest narzędziem, które służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej i jednego pieniądza światowego” (Henryk Pająk – „Piąty rozbiór Polski”). Ponad 35 lat później, w 1972 roku, w tej samej British – Israel World Federation, światowe żydostwo oficjalnie zadekretowało rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Sam plan kontrolowanego upadku komunizmu, w wyniku auto-rozkładu, został nakreślony dużo wcześniej.

Po rozpadzie alianckiej koalicji syjonistów radzieckich i amerykańskich i nastaniu okresu „zimnej wojny”, polityka politycznego światowego lobby żydowskiego musiała ulec znacznej modyfikacji. Z czasem stało się jasne, że ZSRR nie zagwarantuje im ekspansji, ani nawet utrzymania wpływów, które systematycznie tracili. Po wojnie w siłę urosły Stany Zjednoczone, gdzie już od lat mieli oni niezwykle silną pozycję.

Z czasem stało się więc jasne, że powstały z udziałem Żydów i masonerii, sowiecki twór, musi przestać istnieć, ponieważ nie zagwarantuje on ogólnoświatowej dominacji syjonistów, co zdawało się być możliwe do zrealizowania, za pomocą Stanów Zjednoczonych.

W PRL, po śmierci Stalina, Żydzi stracili w Polsce monopol na władzę i, pomimo utrzymania bardzo silnej pozycji, do głosu doszło stronnictwo natolińczyków, popierane przez Chruszczowa.

Wobec tych uwarunkowań w skali lokalnej, jak i wskutek zmiany polityki międzynarodowych syjonistów, skonstruowano plan desantu kilkunastu tysięcy członków elity żydowskiej na zachód, jako męczenników i ofiar „odwiecznego polskiego anty-semityzmu”. Już w 1956 kierowane przez nich lobby post-stalinowskie (tzw. „puławianie”) rozpoczęło organizowanie koncesjonowanej opozycji, takiej jak np. Klub Krzywego Koła, powołany z inicjatywy Bermana, lub Klub Inteligencji Katolickiej.

Po utraceniu monopolu na władzę syjoniści zaczęli wszem i wobec krytykować błędy socjalizmu i „walczyć z systemem”. Tak tworzony był grunt pod wydarzenia z marca 1968 roku. Wtedy to lobby morderców naszego narodu przyjęło maskę patriotów broniących polskiej sztuki i kultury.

Wielu Polaków, czyni tutaj błąd przedstawiając lidera natolińczyków, Gomułkę, jako zwolennika „polskiej drogi do socjalizmu”, który mimo iż był komunistą, przejawiał resztki świadomości pro-polskiej i chciał Polski rządzonej przez Polaków. Niektórzy są nawet skłonni okrzyknąć go bohaterem narodowym.

Trochę światła na sprawę, rzuca – po raz kolejny – dr. Szcześniak w książce „Judeopolonia II”:

„Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, iż Julia (Luna) Brygisterowa, odpowiedzialna za politykę kadrową ZPP, założyła tajne żydowskie biuro matrymonialne, którego celem było kojarzenie małżeństw zdolnych i sprawujących władzę Polaków z młodymi Żydówkami (Gomułka, Jóźwiak, Zawadzki, Sztachelski, Bieńkowski, Kliszko i wielu innych)”.

Znamienne jest, że W. Gomułka brał udział w tajnej konspiracji Żydów, mającej zmylić miejscowych. Według żydowskiego prawa, był ostatnim Polakiem w swoim rodzie, a jego dzieci mogłyby być już uznane za „stuprocentowych” Żydów. Wobec tego zasadne jest podejrzenie, że Władysław Gomułka mógł również konspirować, w 1968 roku, kontrolowany desant „wypędzonych” członków lobby syjonistycznego, które sprawowało władzę w okresie stalinizmu. Zauważmy, że duża ich część została przy władzy, natomiast ani zbrodnie, ani okupacja z ramienia Sowietów nie zostały nazwane po imieniu. Nikt nie osądził katów narodu polskiego. Dopuszczono tylko kosmetyczną krytykę stalinowskich mordów i represji.

Sprawa rzekomego „wypędzenia” Żydów do dzisiaj stanowi „argument” potwierdzający tezę „odwiecznego polskiego antysemityzmu”. Przykładowo, w trzydziestolecie wydarzeń marcowych organizowane były wielkie uroczystości, z udziałem żydowskiej Gazety Wyborczej, Fundacji Batorego oraz wiernopoddańczymi mowami „polskich”, kajających się polityków. Odbyło się seminarium pod wymownym tytułem „Co można uratować z dziedzictwa Żydów polskich po Holokauście, Kielcach i Marcu 68 ?”. Marzec 68 został przyrównany do obozów koncentracyjnych. A jak było naprawdę? Jerzy Brochocki pisze:

„Badając sprawę marca 1968 roku i jego konsekwencji szukałem jakiegokolwiek dowodu, że którykolwiek z ówczesnych emigrantów został do wyjazdu zmuszony. Ani w relacjach ludzi czynnych wówczas po obu stronach, ani w dokumentach na taki przypadek nie natrafiłem. (….) nikt dotychczas nie zaprezentował przypadku „wyrzucenia” Żyda z Polski, ani w marcu 1968, ani w którejkolwiek z poprzednich emigracji po II wojnie światowej”.

1968 był zaplanowanym początkiem zrzutu polskojęzycznych Żydów na zachód. Zasilali oni min. organizacje emigracyjne. Wielkim paradoksem i kłamstwem było to, że w USA i Europie zachodniej byli i są znani i podziwiani jako anty-systemowi dysydenci i bojownicy o wolność i prawa człowieka. Tak rozpoczynają się przygotowania do procesu przygotowywania powrotu Żydów do władzy w Polsce – tym razem z ramienia USA, czyli międzynarodowej, żydowskiej finansjery.

5. Żydzi tworzą nowy protektorat nad Polską – z ramienia międzynarodowej syjonistycznej finansjery.

Jako że próba zarządzania Polakami za pomocą terroru okazała się niemożliwa, jak i z powodu zmiany polityki światowego lobby syjonistycznego, zrobiono wszystko, aby niedawni funkcjonariusze stalinowskiego reżimu oraz ich potomkowie stali się w oczach Polaków gorliwymi patriotami i anty-komunistami. Na tym polega tragedia naszego narodu, że inter-nacjonalistyczny socjalizm wprowadzali w Polsce przedstawiciele tego samego lobby (często ci sami ludzie, lub ich potomkowie i rodziny), które dokonywało jego demontażu.

Oni zostali bohaterami i ikonami III RP. Bronisław Geremek, syn rabina z Nalewek, Adam Michnik vel. Szechter, Kwaśniewski vel. Stolzman, Marek Borowski (Jakub Berman to jego wuj) czy kat Polaków, przemianowany potem na kapitalistycznego ekonomistę, Zygmunt Bauman to tylko niektóre przykłady, będące czubkiem góry lodowej.

Do elit weszli członkowie, założonego przez „Puławian” – Klubu Krzywego Koła, czy Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, jak znany z anty-polskich publikacji Jan Tomasz Gross, Jan Lityński vel. Lorenz, Jacek Kuroń, Helena Łuczywo vel. Chaber, Jerzy Turowicz vel. Turnau czy Jerzy Urban vel. Urbach. Utworzono z tych ludzi główny trzon KOR, potem za ich pomocą, przedstawiając jako „doradców” i „ekspertów” przejęto Solidarność. Jednocześnie ta część Żydów, która utrzymała dość mocne wpływy w Polsce, włączyła się w plan auto-likwidacji PRL-u.

Henryk Pająk w książce „Grabarze polskiej nadziei 1980-2005”, napisał:

„Fenomen Solidarności to fenomen bezbolesnego zwijania żydowskiego Sowłagru przez nowoczesny syjonizm sowiecki i zachodni – to przyzwolenie na ten niby „fenomen polskiego zrywu”, prowokowany przez incydenty w rodzaju podwyżek cen na żywność, obcinanie norm produkcyjnych, represjonowanie niepokornych „użytecznych durniów”.

(….)Ten sam Jaruzelski, który jeszcze w latach 70. patronował usuwaniu Żydów z armii, w stanie wojennym i potem radykalnie przestawił azymuty na służalczość wobec nowych panów. Pod groźbą izolacji reżimu w kręgach politycznych i gospodarczych Zachodu, zaczął usłużnie zabiegać o akceptację wpływowych kręgów żydowskich w Europie i na świecie.

Występował jako przyjaciel Żydów, który rozgromił pierwszą „Solidarność”, gdyż była „antysemicka”, „nacjonalistyczna”. Sprzyjała kreowaniu takiego obrazu „otwartego” na Zachód Jaruzelskiego jego komitywa z Michnikiem. Starając się zyskać poparcie światowego lobby, Jaruzelski oskarżał Polaków o „antysemityzm”, co było szczególną podłością tego zdrajcy i zaprzańca polskości. Są tego przynajmniej dwa nikczemne przykłady. Jeden z nich podaje osławiony Aleksander Smolar, zaciekły wróg polskości na łamach podziemnego „Aneksu” z 1986 roku (nr 41-42, s. 121)’. Potwierdzał takie przykłady żydowski publicysta z USA Michael Kaufman w książce Mad dreams saving grace, Poland: A Nation in Conspiracy, New York 1989, s. 17P. Kaufman opisał tam zachowanie Jaruzelskiego w czasie wizyty w Polsce prezesa Światowego Kongresu Żydów Edgara Bronfmana. Pisał, że rządowi oficjele wciąż powtarzali oskarżenia, że Solidarność wyrażała antysemickie poglądy i postawy.

Tak oto sami światowej rangi Żydzi – syjoniści potwierdzali, że w zniszczeniu pierwszej „Solidarności” hunta Jaruzelsko-Kiszczkowa sprzęgła swoje wysiłki z polskojęzycznymi Żydami w walce z „Solidarnością”, z jej twórcami, a nurt ten reprezentowała właśnie „banda czterech” – Kuroń, Geremek, Mazowiecki, Michnik i cały KOR, bastion późniejszej Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Mając dookoła tylu wrogów – w szeregach własnych, w wojsku, Bezpiece, w KOR i w zachodnim syjonizmie – „Solidarność” musiało spotkać to, co ją spotkało – rozbicie od wewnątrz, eliminacja jej twórców o narodowym, robotniczym rodowodzie. Ciąg dalszy, czyli skutki tej zmasowanej dywersji, sabotażu, pałek ZOMO i pałek propagandy medialnej polskojęzycznej i zachodniej – już znamy.”

Dlatego już w 1985 Wojciech Jaruzelski spotkał się z jednym z najważniejszych decydentów międzynarodowej finansjery, Davidem Rockefellerem, co opisuje w swoich pamiętnikach Zbigniew Brzeziński.

W tym samym czasie, synchronicznie, podobny proces zachodził z sowieckiej Rosji, o czym szerzej w książce Henryka Pająka, pełnej faktów i źródeł. Plan bowiem nie dotyczył jedynie Polski, ale całego tzw. „bloku sowieckiego”.

Równocześnie, w Polsce, rozpoczęto pacyfikowanie ewentualnego buntu narodu polskiego przeciwko żydowskiej supremacji. Odbyło się to za pomocą kłamliwej propagandy, wedle której Polacy są tradycyjnymi antysemitami i szowinistami. Skutki tej operacji na umysłach naszych rodaków widzimy, jakże jaskrawo, po dziś dzień.

Należy tu wymienić między innymi anty-polski wiersz Jana Błońskiego pt. „Polacy patrzą na getto” z 1987 roku, który był zlepkiem kłamstw i pomówień na temat – rzekomo – niewłaściwej postawy Polaków podczas wojny. Od tej pory anty-polskie, choć polskojęzyczne, publikacje, mnożą się jak grzyby po deszczu. W procesie tym biorą udział także, zdominowane przez syjonistów, media USA i Europy. W ten sposób Żydzi staną się świętością, której nie wolno krytykować. Gazeta prowadzona przez byłą żydokomunę i jej lobby zostaje gazetą „wolnych”, „demokratycznych” Polaków. To projekt syjonistów amerykańskich i ich wspólników – byłych stalinowców, pseudo-dysydentów był główną dźwignią wydarzeń w 1989 roku.

Oprócz oczywistego faktu, że głównymi architektami i rozgrywającymi okrągłego stołu byli członkowie lobby syjonistycznego, do ustalenia pozostaje procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia podczas obrad.

Wg. Henryka Pająka na 57 przedstawicieli strony opozycyjnej było, aż 47 osób pochodzenia semickiego. Powołuje się on tu min. na informacje podane na przedwyborczej ulotce przez Kazimierza Świtonia, który zasłynął z tego, że jako jedyny wygarnął w sejmie Lechowi Wałęsie jego agenturalną przeszłość. Weryfikacja tych danych jest trudna z uwagi na zatajanie swojego pochodzenia przez wielu Żydów.

Znamiennym jest jednak, że najczęściej informacji na temat pochodzenia rodziców tych ludzi nie sposób znaleźć, w ogromnej ilości przypadków wikipedia nie podaje żadnych danych, mimo iż publikacja ich to norma w biografiach, życiorysach, jak i w samej wikipedii. Wg. obiegowych relacji wiele z informacji zawartych jest w danych tajnych kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). Nie jest jednak możliwe dotarcie do oryginału tego dokumentu, sprawa więc wymaga dalszych badań i dociekań.

Po stronie partyjnej Żydzi stanowili zdecydowaną mniejszość (Henryk Pająk mówi o ok. 20 procentach), lecz byli to polscy zdrajcy i sowieccy namiestnicy, którym za udział w realizacji projektu zagwarantowano bezkarność i nierozliczenie zbrodni na narodzie polskim oraz udział w życiu politycznym i gospodarczym w „nowej Polsce”.

Plan przejęcia Polski udał się w 100 procentach i trwa do dzisiaj. W wyniku transformacji ustrojowej zlikwidowany został dorobek materialny Polaków, a kraj stał się amerykańską kolonią i żerowiskiem dla obcych firm. Tragedią było przyjęcie projektu amerykańskiego spekulanta i syjonisty, Georga Sorosa vel. Schwartza, czyli planu gospodarczego (piątego) rozbioru Polski. Przekonano nas, że musimy wyzbyć się wszystkiego, a im więcej obcych firm przejmie kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami, tym lepiej. Fundacja Batorego, założona przez Sorosa, likwidatora polskiej suwerenności ekonomicznej, przekonywała Polaków aby oddać swą suwerenność na rzecz przystąpienia do „euro-kołchozu” i nawoływała do przyśpieszenia procesu prywatyzacji w imię spełnienia unijnych „wymogów”. Przy okazji niszczono świadomość historyczną i poczucie własnej wartości oraz dezinformowano Polaków, promując min. antypolskie książki J.T. Grossa.

Od tej pory dogmat uległości wobec USA – głównej siły międzynarodowego syjonizmu – jest dla post-okrągłostołowego reżimu niepodważalny. To tam szkoleni są prezydenci, premierzy i liderzy III RP – jak choćby Kwaśniewski, Tusk czy – obecna kandydatka na premiera – Beata Szydło.

Ten projekt żydowskiej dominacji nad Polską – różni się zupełnie od Judeopolonii, czy Judeobolszewii. Teraz chodzi o to, aby włączyć Polskę do globalnego imperium syjonistycznej finansjery, która chce stworzyć jednobiegunowy świat pod kontrolą USA. Również Unia Europejska ma tych samych mocodawców, czego wymownym symbolem może być Fundacja Batorego. To właśnie w sektorze „Stanów zjednoczonych Europy”, jako części światowego imperium, dokonał się V rozbiór Polski. Nacisk kładziony jest na supremację ekonomiczną, min. poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Centralny, oraz dalszą likwidację gospodarczej samodzielności.

Jest też stosunkowo dużo etnicznie polskich kosmopolitów, którzy kolaborują w procesie zwijania suwerenności Polski. Nadreprezentacja Żydów w elitach dalej jest jednak ogromna. Oprócz likwidacji ekonomicznej Polski, likwidowane są również polska tradycja, kultura i poczucie własnej wartości.

Ten skrótowy materiał opowiada o niezwykle groźnym, wewnętrznym wrogu – syjonizmie polskojęzycznym – który od ponad 100 lat, mniej lub bardziej otwarcie, domaga się zarządu nad Polską.

Czy nikogo już nie dziwi, że Żydzi pozwalają sobie otwarcie na obrażenie Polaków?

W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. (…) Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – żydowski pisarz Artur Sandauer.

Trzeba ukrócić to żydowskie eldorado na ziemiach polskich. Czytajcie i przekazujcie ten tekst dalej. Nie możemy pozwolić sobie na istnienie wroga wewnętrznego, nie ma tolerancji dla istnienia lobby, które uzurpuje sobie prawo do władzy nad nami i pracuje przeciwko naszej niepodległości.

Socjalnacjonalista
https://socjalnacjonalista.wordpress.com

Komentarze 33 to “100 lat agresji żydowskiej na Polskę”

 1. Julian said

  Wiem jedno ze jak by nie bylo tyle zydostwa w polsce przed wojna to by nie bylo takiego okruciestwa ze str niemcow do polakow . Mordy na polskiej ludnosci zawdzieczamy zydowkim kolaborantom , a po drugie skat w polsce sa teraz zydzi PRZYSZLI Z ARMIA CZERWONA czyli naszym wrogiem rosja .BOLSZEWICKIE ZYDY BYLY NAJGORSZE

 2. ERROR 404 NSZ said

  Ad 1 Julian

  Doprecyzuję trochę Pana wywód :

  Nie wszyscy żydzi są zli , to po pierwsze
  Ci mający „ambicje” zawładnąć ziemią doczesną są jak jemioły na zdrowych drzewach , to po drugie
  Zawsze działają zza kotary z ukrycia , z drugiego planu , suflują , pociągają za sznurki i wychodzi po latach ich sprawcza wola np. Katyń i inne mordy
  , to po trzecie
  Ich bronią jest fałsz, obłuda , zakłamanie , nienawiść do wiary prawdziwej, no i oczywiście ich bożek … mamona…..

  Pozdrawiam serdecznie , ERROR 404 NSZ

 3. Kar said

  ..wkrotce ulice Europy tak beda wygladac:

  Ethiopian/Israeli/Jewish/Awesome

 4. Re: 2 Error…
  Czy bylby Pan w stanie podac nazwisko jednego zyda o ktorym Pan raczy wspominac???. (w sesie pozytywnym)…
  Bylbym bardzo zobowiazany…
  ==================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 5. Kojak said

  od 2 !ERROR! Przestan pan opowiadac brednie ! Nie wszyscy Zydzi sa żli ? To gdziesa ci twoi szlachetni skoro widza te skurwysynstwa dokonywane l przez ich pobratymcow oszustow zlodzieji i zwyczajnych bandytow ? Gdzie,gdzie, gdzie oni sa ? Jesli to sa tacy rzekomo wedlug ciebie szlachetni to pownni zabrac glos i sie sprzecoic ! To jest taka sama holota tylko mniej bezczelna i agresywna !

 6. tyle w temacie said

  Konkluzja artykulu falszywa, mowi o zaszlosci. Dzisiaj jest oczywistym, ze idea lichwiarza stworzenia jednobiegunowego imperium zydowskiej finansiery
  spelzla na panewce. Kto tego nie dostrzega, ten slepy.
  Zagrozenie Polski Polaka w okresie dwu- a predzej wielobiegunowosci sil na swiecie to zydowskie Miedzymorze, panstwo-lacznik
  miedzy sprzymierzonymi Rosja i Niemcami. Sprzymierzenie takie jest pozadane i potrzebne, tym samym w pelni realne. Dla Polaka wskazanym jest uczestnictwo w nim ale w realizacji roli suwerena moze byc olany poprzez sasiadow, ktorym sprawa polska nigdy nie bedzie nadrzedna nad wlasna narodowa. Dlatego juz dzisiaj powinien zakapowac, ze pomocnym mu moze byc przede wszystkim, jak nie wylacznie, Rosjanin.

 7. Sadłowski said

  Ad. 3. Kar

  Oby nie Panie Kar; ale wszystko ku temu zmierza. Coraz ich więcej się mnoży i mnoży, jak królików… także i w Polsce.

 8. Marucha said

  Jest garstka przyzwoitych Żydów: Gilad Atzmon, prof. Shahak, prof. Finkelstein etc. ale ich głosy giną w odmętach żydowskiej antypolskości. Praktycznie nie liczą się w mediach.

  Pan Julian opuścił niedobrowolnie gajówkę. Nie toleruję obrażania i wyzywania innych gajówkowiczów,.

 9. Jan Rokicki said

  Kolejna agresja dokonana rękami islamistów przy niemal całkowitej bierności KK.

  http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa/news-abp-hoser-uchodzcy-europa-bedzie-muzulmanska-polski-ten-prob,nId,1880041

 10. Antares said

  Nie wiem ile faktycznie zginęło żydków w Treblince, Bełcu czy Sobiborze ale i tak serce się raduje że chociaż trochę ich tam poginęło. Dobry żydek to martwy żydek. Swoją drogą, w czacie wojny było jednak trochę debili którzy narażali życie swoje i sowich rodzin dla ratowania tych dzieci diabła pomimo iż na pewno wiedzieli jakie to skurwiele. No tak, znowu ta chrześcijańską miłość wroga.

 11. ERROR 404 NSZ said

  Ad4 i Ad 5 Pan Jasiek i Pan Kojak

  Dziękuje Panu Marusze za wstawiennictwo.

  A Panom dopowiem jeszcze tak , nie bez kozery podpisuje się ERROR 404 NSZ , NSZ to nie tylko ZŻNSZ , a po drugie w szeregach NSZ-u walcząc o
  Polskę wolną też byli Żydzi ( i tych zawsze będę opisywał z dużej litery)

  Urazy nie czuję i kłaniam się nisko , ERROR 404 NSZ, Krzemieniec Podlaski.

 12. Vici said

  Jesli Ci POLAKU mowia zlo dobrem zwycierzaj .To ze to slogan „zydowski”ktory cie rozbraja wewnetrznie dokumentnie.Polska dobroc naiwnosc lenistwo ciemnota intelektualne.Tworzy te patologie w naszym kraju.Gdzie nasza „Rycerskosc”bitnosc zadziornosc.A co zrobisz jak ta „Dzicz” poderznie ci gardlo.Twoja zone zgwalca corke zgwalca syna zabija wraz z toba.Dom ci spala.Nadal bedziesz czekal na cud z nieba?
  Nadal bedziesz karmil te Bydlo z bliskiego wschodu.Ktore plynie do Europy poto by ci glowe uciac.CHCESZ MIEC POKOJ POLAKU szykuj sie do WOJNY.
  POLACY usuncie ta WASZA PSEUDO WLADZE.I nie zawacham sie napisac „I TO SILA”Wtedy poczujesz sie naprawde „SLOWIANINEM” POLAKIEM.A nie kundlem do roboty stworzonym do przynoszenia zyskow „swiatowej „MAFII” Syjonistycznej.
  Rozumiesz oco sie toczy „GRA”

 13. artykuł raczej dobry, ale błędem i nieuctwem jest nazywanie żydów Semitami…Polscy żydzi, to tureccy Chazarowie, a tzw. Aszkenazi i Sefaddyjczycy (wyznawcy judaizmu z zachodniej Europy), to potomkowie prozelitów (przechrzty) z Rzymian, czy Kartagińczyków na judaizm. Starożytni Judejczycy (Semici) , to obecni Palestyńczycy….Taką ciekawostką może być i to że żydzi, Aszkenazi, Sefardyjczycy, czy tzw. orientalni „żydzi” (bliskowschodni wyznawcy judaizmu) nigdy nie władali semickim językiem „swoich przodków” (hebrajskim, czy aramejskim…). Tak więc prawdą jest, że pomiędzy starożytnymi Judejczykami (Semitami), a współczesnymi żydami (Chazarami), Aszkenazi, czy Sefardejczykami nie ma żadnego związku, bo każda z tych grup wyznawców judaizmu posługiwała się jakimś innym językiem, ale nie hebrajskim, czy aramejskim…Mamy do czynienia z 3 językami hebrajskimi…1) Starożytny hebrajski, który bezpowrotnie zaginał, zapisany był jedynie współgłoskami…2) nowohebrajski odtworzony przez masoretów, przez dodanie samogłosek, ale na ile zgodnie z prawdą, to sam Pan Bóg raczy wiedzieć i 3) wspłóczesny hebrajski stworzony przez syjonistów pod koniec XIX wieku i siłą narzucony wszystkim wyznawcą różnym odmianom judaizmu…Tak więc współcześni „żydzi” nie są ani etniczna, ani językową, ani kulturową kontynuacją Judejczyków (Semitów)…

 14. semperparatus said

  Re.8…Nicolas Dunin…vel Rupella…Żyd,który się nawrócił na katolicyzm…a później zdemaskował Talmud…i zbrodnicze treści w nim zawarte…uzyskał audiencję u ówczesnego papieża…bodaj Grzegorza IX…i uświadomił go tej kwestii…(1236)…Dopiero od tego czasu Kościół pojął całą przestępczą naturę tej pseudo-religii…W związku z tą sprawą polecam wspaniałą pracę Michaela Jonesa…”Gwiazda i Krzyż”…

 15. semperparatus said

  przepraszam…DONIN

 16. watazka said

  12
  Zygmunt Jakubowski
  To prawda co pan pisze. Nawet slow ‚zyd’ zostalo po raz pierwszy uzyte w 18 wieku. Zyd w zadnym jezyku nie ma biblijnej konotacji.
  No i na Bliskim Wschodzie nie ma zadnych archeologicznych pamiatek po zydach. A sa po wszystkich innych kulturach starozytnego swiata.

  Rotszyldy kupily Jerozolime w 1829 roku

  http://www.evilworldnews.press/2015/06/12/1829-newspaper-rothschilds-have-purchased-jerusalem/#prettyPhoto

 17. zzzzzz said

  wiekszosc to prawda z tym ze trzeba rozroznic Zyda wyznajacego religie judaistyczna i szabesgoja tzn zyda ktory nie wyznaje religii ale ma wszystkie parszywe nawyki „narodu wybranego” pogarde dla innych, mamone jako rzecz najwazniejsza,bezwzgledne poporzadkowanie silniejszym. Te cechy ma tez wiekszosc rodowitych Polakow ktorzy dorwali sie do koryta w Polsce po 89 i ja niszcza isprzedaja na kazdym szczeblu. Warto dodac ze sa tradycyjni Zydzi-tzw netuli karta ktorzy uwazaja powstanie tworu zwanego-czort wie dlaczego- Izraelem za tragedie dla Judaizmu. nawiasem mowiac wszystkie filmy tyczce Katolicyzmu na you tube sa zafalszowana przykrywka dla wciskania katolikom ciemnoty i falszu. Np wybielaja glowna role zydow w zamordowaniu Jezusa Chrystusa i powtarzaja do znudzenia bzdure jakoby byl On zydem co jest wierutnym nonsensem-Jezus byl wcielonym Bogiem, ktory w codowny sposob narodzil sie z Bogarodzicy Marii zawsze dziewicy. Byl tez ochszczony przez Jana Chszciciela dlatego tez prosba do bractwa w Chrystusie nie ogladac tych protestanckich bzdetow np 40 dni po zmatwywstaniu itd itp-szkoda czasu Polacy musza tez poszukac w sobie tragedii jaka wydarzyla sie po 89
  Rosjanie juz sie otrzasneli ze swego Jelcyna My winismy tez wystawic rachunek Walesie i Balcerowiczowi oraz Belce i Kaczorom za to co zrobili z dorobkiem spolecznym 1945-89. to wlasnie oni i ich przydupasy roztrwonili i rozkradli wszystko.
  Nawiasem mowiac przecietny Amerykanin jest swiecie przekonany ze nalezy do „narodu Wybranego”-i tez tak traktuje reszte swiata-bydlo i niewolnicy

 18. Joannus said

  ”My winismy tez wystawic rachunek Walesie i Balcerowiczowi oraz Belce i Kaczorom za to co zrobili z dorobkiem spolecznym 1945-89. to wlasnie oni i ich przydupasy roztrwonili i rozkradli wszystko.”

  Jeżeli do tego dojdzie to tylko pod jednym i to koniecznym warunkiem Panie/i/ Zzzzzz. A mianowicie brakiem towaru w kolorowych opakowaniach.
  Nie ja to wymyśliłem, chociaż zgadzam się, Polak jest jak wół co się nażre i leży nie zważając na nic. Dopiero gdy poczuje głód zrywa się i szarżuje na oślep.

 19. romek said

  Walka trwa !

  Zbyt stary żeby nosić broń i walczyć jak inni
  wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kronikarza
  zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia

  mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd
  przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie
  wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu

  pozostało nam tylko miejsce przywiązania do miejsca
  jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów i domów
  jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic

  piszę tak jak potrafię w rytmie nieskończonych tygodni
  poniedziałek: magazyny puste jednostką obiegową stał się szczur
  wtorek: burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców
  środa: rozmowy o zawieszeniu broni nieprzyjaciel internował posłów
  nie znamy ich miejsca pobytu to znaczy miejsca kaźni
  czwartek: po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów
  wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji
  piątek: początek dżumy
  sobota: popełnił samobójstwo N.N. niezłomny obrońca
  niedziela: nie ma wody odparliśmy szturm przy bramie wschodniej
  zwanej Bramą Przymierza

  wiem monotonne to wszystko nikogo nie zdoła poruszyć

  unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach
  podobno tylko one cenione są na obcych rynkach
  ale z niejaką dumą pragnę donieść światu
  że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci
  nasze dzieci nie lubią bajek bawią się w zabijanie
  na jawie i we śnie marzą o zupie chlebie i kości
  zupełnie jak psy i koty

  wieczorem lubię wędrować po rubieżach Miasta
  wzdłuż granic naszej niepewnej wolności
  patrzę z góry na mrowie wojsk ich światła
  słucham hałasu bębnów barbarzyńskich wrzasków
  doprawdy niepojęte że Miasto jeszcze się broni

  oblężenie trwa długo wrogowie muszą się zmieniać
  nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady
  Goci Tatarzy Szwedzi hufce Cesarza pułki Przemienienia Pańskiego
  kto ich policzy
  kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie
  od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę przez zieleń czerwień do zimowej czerni

  tedy wieczorem uwolniony od faktów mogę pomyśleć
  o sprawach dawnych dalekich na przykład o naszych
  sprzymierzeńcach za morzem wiem współczują szczerze
  ślą mąkę worki otuchy tłuszcz i dobre rady
  nie wiedzą nawet że nas zdradzili ich ojcowie
  nasi byli alianci z czasów drugiej Apokalipsy
  synowie są bez winy zasługują na wdzięczność więc jesteśmy wdzięczni

  nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia
  ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni
  obrońcy Dalajlamy Kurdowie afgańscy górale

  teraz kiedy piszę te słowa zwolennicy ugody
  zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnych
  zwykłe wahanie nastrojów losy jeszcze się ważą

  cmentarze rosną maleje liczba obrońców
  ale obrona trwa i będzie trwała do końca

  i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden
  on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania
  on będzie Miasto

  patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci
  najgorszą ze wszystkich twarz zdrady

  i tylko sny nasze nie zostały upokorzone

 20. RomanK said

  Nie od 100 lat..ale od 800…
  Pierwszy Rozbior Polski byl aktem przejecia wladzy polityczno ekonomicznej z rak kasty szlachckiej poprzez skomplikowany process kahalnych dzialan i instytucji Shtadlanow..jakie zapoczatkowane zostaly tzw Konferencja Warszawska w sprawie Roznowiercow.
  Przygotowanie kadr z przyjeciem chrztu i herbow przez tzw Frankistow dopelnilo dziela..eliminacji…tzw sarmacje zastapila parchacja i trwa do dzis .
  Dzis jak zauwazycie ostre wystapienie Ziemkiewicza…to juz zamienia sie w spor zydzi Polin…uwazajacy Polin za swoja wylaczna domene…i Zydzi ameryklanscy , ktorzy juz im nei sa do niczego potrzebni… POmogli w przejkeciu Polski i sa juz im do neiczego nei potrzebni…i wara im od tego co nalezy do tych ktorzy trzymaja Polin jako swoja wlasna. Z calym dobrodziejstwem inwentarza. KTo chce moze sie przenisc ale na warunkachj miejscowego Kahalu…miejsca jest duzo, wylano na zbity leb 8 mln gojow..teraz reszte sie bedzie straszyc Arabami…
  Dosc prosty scenariusz..i praktycznie calosc udaje sie tylko i wylacznie dzieki glupocie i naiwnosci…i klotliwosci polskich gojow. Nie pierwsi oni i nie ostatni…
  czepiac sie feretronow i wyc…to niestety nie to samo co byc Chrzecijaninem,

 21. ireneusz tadeusz said

  pomocą tej mułzumańskiej dziczy stoją żydowskie organizacje
  [ wszelkie fundacje a namnożyliście ich wiele ]

  żydostwo to mafia syjonistyczno-lewacka ! ale nie ciesz sie bo uważam że 90% żydo-chazarów w Polsce i europie popiera mafie syjonistyczną !
  !
  JESTEŚCIE ŚMIERTELNYMI WROGAMI !!! Hitler miał rację co do was !!
  cytuję . Jedynym celem żydostwa jest złamanie narodowych i społecznych sił oporu ,
  Kłamstwo obłuda i oszustwo wrogie dla wychowania cywilizacji eropejskiej były dla zydów esencja życia !

  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! ROSJO OBUDZ SIE UE to śmiertelni wrogowie Słowian !

 22. Lesio said

  Początek żydowskiej agresji na Polskę należy datować na okres wczesnego średniowiecza, kiedy żydowscy bandyci i handlarze niewolnikami zjawiali się u nas, by polować na młodych mężczyzn, kobiety i dzieci, które potem masowo wywożono na wschód i sprzedawano jak zwierzęta na targach i sukach islamskiego kalifatu.

 23. NICK said

  Panie Romku. (19).
  To jest pańskie? Czy cytat?

 24. Codreanu said

  Ad 10.
  „Nie wiem ile faktycznie zginęło żydków w Treblince, Bełcu czy Sobiborze ale i tak serce się raduje że chociaż trochę ich tam poginęło. Dobry żydek to martwy żydek. Swoją drogą, w czacie wojny było jednak trochę debili którzy narażali życie swoje i sowich rodzin dla ratowania tych dzieci diabła pomimo iż na pewno wiedzieli jakie to skurwiele. No tak, znowu ta chrześcijańską miłość wroga.”

  To że pojedyncze osoby ratowały żydów, to nic złego, o ile robiły to na WŁASNĄ odpowiedzialność i nie narażali życia swojej rodziny, sąsiadów itp. Natomiast trzeba stanowczo POTĘPIĆ masowe, zorganizowane akcje pomagania żydom, prowadzone przez polskie podziemie, które wiązały się z zabijaniem każdego, który był oskarżany o tzw. „szmalcownictwo”.

  Tak samo uważam za szczyt idiotyzmu chwalenie się tym, że ratowaliśmy żydów podczas II wojny światowej, jednocześnie narzekając na zło żydowskiej okupacji Polski.
  Zastanówcie się, co o nas pomyślą inni, kiedy spojrzą na nas – Polacy potrafili z narażeniem życia ratować wrogich żydów podczas II wojny światowej, ale jakoś nie mogli uratować swoich rodaków od banderowskich rzeźników.

  Co dobrego dla POLAKÓW zrobiła ta cała Rada pomocy żydom „Żegota”.?

  Jak na ironię to filosemityzm wygenerował nam więcej antypolonizmu niż antysemityzm.
  Początkowo Hitler miał przyjazne nastawienie do Polski, bo widział nas jako obrońców Europy przed żydo-komuną oraz jako potencjalnych sojuszników w walce z żydowską supremacją. Ale mason Beck to wszystko zepsuł. I mamy to co mamy.
  Piłsudski miał judeofilskie ciągoty, ale trochę dziwnym wydaje się to, że Piłsudski zszedł z tego świata zaledwie rok po podpisaniu paktu o nieagresji z Niemcami. Piłsudski był trochę jak Stalin był ok dopóki spełniał żydowskie zachcianki, natomiast kiedy obaj wąsaci Józefowie zaczęli schodzić z jedynej słusznej żydowskiej ścieżki, to nagle sobie zeszli z tego świata.

  Nie było by powstania Chmielnickiego gdyby szlachta na wschodzie Rzeczypospolitej, będąca na pasku żydów nie traktowała tamtejszych chłopów jak bydło.

  Efektem chwalenia się „polską dobrocią dla Żydów” mogą być takie filmiki jak poniżej:

  Ale jest w tym prawda, że Polska była syjonistyczna, bo rząd II RP wspierał emigrację żydostwa do Palestyny, czasami nawet wbrew Brytyjczykom:
  http://historia.focus.pl/swiat/jak-polacy-stworzyli-izrael-296

  Czy Pan zdaje sobie sprawę, że policja czy inne organy ścigania mogą uzyskać Pana adres IP i dojść, kim Pan jest?
  Admin

 25. siu said

  nie wiem czy ktoś to publikował na gajówce ale posłuchajcie typowy, żydowski, roszczeniowy tok myślowy:

 26. Eliza said

  Czy jest to możliwe?

 27. Boydar said

  Zaczynam czytać artykuł i od razu po tytule nasuwa mi się pytanie – gdzie podziało się brakujące zero !?!?

  Czytam dalej …

 28. Boydar said

  Chronologicznie :

  Pan Antares (10) ma coś z czajnikiem, może to korozja ale stawiam na dywersję.

  Pan Roman (20) wyraźnie nie doszacowuje, ale dobre i to.

  Jeden Pan Lesio (22) stanął na wysokości zadania, gratuluję.

  A artykułu nie doczytałem, już wolę rewelacje Michalkiewicza. Tak czy siak smaży im się koło dupy; jeden drugiego sprzeda jak za hitlerowskiej okupacji, takie une już są.

 29. RomanK said

 30. ERROR 404 NSZ said

  Ad 22 P Lesio

  „Cały handel niewolnikami w Stambule pozostawał w rękach 2 tysięcy zorganizowanych w osobny cech żydów , którzy zarówno tutaj , jak i w innych miejscowościach nad morzem Śródziemnym (w Tunisie , Liworno) prowadzili ten dochodowy proceder…” za prof. Andrzejem Dziubińskim

  Z wyrazami szacunku ,ERROR 404 NSZ

 31. Mordka Rosenzweig said

  re 8

  Szanowny pan Gajowy,

  Ja pan Mordka by dyskutowal pan prof. Finkelstein.

  To sze on muwil aby nie robic z holocaust hutzpa to fakt, ale taksze muwil sze jest pszede wszystkim pan zyd ktury ma na wzgledzie dobro dla nasza rasa. Tak samo muwil jak pan Giremek.

  Ja pan Mordka chce podac pszyklad dobre czlowieki zydy:

  Ezra Pound
  Benjamin Freedman
  Mordechai Vanunu

  no i oczywiscie jeszcze jeden ale pszez skromnosc pan Mordka go nie wymieni.

 32. NICK said

  P. Mordka. (31) 🙂 .
  Pozdrowienia. 🙂 .

 33. Marucha said

  Re 31:
  Finkelstein jest uczciwy w tym sensie, że jasno mówi, iż jest Żydem i obchodzą go interesy żydowskie. Nie udaje Polaka, Amerykanina czy Hindusa.
  To jest moim zdaniem uczciwe postawienie sprawy, choć niekoniecznie zgodne z polskimi interesami.

Sorry, the comment form is closed at this time.