Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Dlaczego szejkowie nie chcą uchodźców?

Posted by Marucha w dniu 2015-09-24 (Czwartek)

Kryzys imigracyjny, którego jesteśmy świadkami, ze zrozumiałych względów budzi wiele emocji. Stawiane jest pytanie o to, dlaczego ociekające petrodolarami monarchie naftowe są głuche na wołania swych braci w wierze?

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przyczyn, dla których jeden z „bogatych krajów arabskich”, Kuwejt, nie przyjmuje i najpewniej nie przyjmie do siebie imigrantów (na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuję, że owe „bogate kraje arabskie” to arabskie kraje Zatoki Perskiej zrzeszone w ramach Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej – Gulf Cooperation Council – GCC, czyli: Kuwejt, Katar, Bahrajn, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska).

Jedną z przyczyn, dla których ten właśnie kraj jest przedmiotem niniejszego artykułu jest fakt, że odnotowuje się w nim z różnym natężeniem wszystkie te zjawiska, które w innych krajach Zatoki negatywnie rzutują na kwestię ewentualnego przyjęcia imigrantów.

Na potrzeby niniejszego artykułu zakładam, że przyjęcie imigrantów na własne terytorium lub ich nieprzyjęcie są jedynymi możliwymi sposobami postępowania w obliczu migracyjnego problemu. Nie oznacza to, że ten pogląd podzielam.

Kluczową przyczyną, dla której kraje GCC nie przyjmują imigrantów pochodzących z ogarniętych wojną krajów jest – w opinii szeregu publicystów – lęk państw arabskich przed zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataków terrorystycznych na ich terenie.

Pogląd, ten, choć nie jest pozbawiony podstaw, to, jak sądzę, nie oddaje istoty problemu. Pamiętać należy, że największym w regionie eksporterem terrorystów-samobójców jest Arabia Saudyjska i to z finansowanych przez nią wahabickich meczetów pochodzi duża część bojowników walczących dziś z niewiernymi na wszystkich frontach. Kuwejt, zrzeszony w ramach GCC jest sygnatariuszem umowy o ruchu bezwizowym z Arabią Saudyjską, w związku z czym narażony jest bez przerwy na podobne ryzyko, czego zresztą doświadczył w czerwcowy piątek miesiąca Ramadan bieżącego roku, kiedy to młody Saudyjczyk powiązany z Państwem Muzułmańskim wysadził się w powietrze w szyickim meczecie Imama Sadiqa.

Skądinąd, wydarzenie to ucięło spekulację na temat tego, czy Kuwejt jest krajem zinfiltrowanym przez Państwo Muzułmańskie. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że Kuwejt wystawiony jest permanentnie na podwyższone ryzyko ataków terrorystycznych, z którym, jak dotąd, dość sprawnie sobie radzi. Gdzie zatem tkwi źródło obaw Kuwejtczyków przed przyjęciem fali imigrantów?

Przede wszystkim, celem naszkicowania tła, pozwolę sobie zaprezentować garść statystyk dotyczących Kuwejtu. Powierzchnia Kuwejtu wynosi bez mała 18 tys. km 2 , czyli w przybliżeniu równa się całkowitej powierzchni województwa podkarpackiego. W chwili obecnej w Kuwejcie mieszka ok. 4 mln. osób, z czego ok. 1,2 mln to osoby posiadające kuwejckie obywatelstwo. W związku z tym, 70% mieszkańców Kuwejtu to przybysze z innych krajów, pozostający w Kuwejcie na podstawie kontraktów pracowniczych. 1,1 mln to pracownicy pochodzący z innych krajów arabskich (głównie z Egiptu i Syrii), 1,6 mln to pracownicy pochodzący z Azji (głównie z Indii, Bangladeszu, Filipin i Pakistanu). Istnieje ponadto liczna grupa tzw. Bidun, czyli zamieszkujących w Kuwejcie bezpaństwowców, którym Kuwejt z różnych względów odmawia obywatelstwa. Ich liczbę szacuje się na 100-150 tys.

Jeśli chodzi o kwestię wyznania, to w Kuwejcie żyje ok. 0,75 mln chrześcijan (głównie z filipińskim paszportem, choć jest też mała rdzenna chrześcijańska (anglikańska) społeczność). Szacuje się, że hinduistów jest ok. 0,6 mln, a liczbę buddystów szacuje się na ok. 100 tys., przy czym w oficjalnych statystykach tych wyznań nie bierze się pod uwagę, jako niebędących „wyznaniami księgi”, a wyznawcy tych wierzeń wciągani są w oficjalne statystyki jako muzułmanie.

Gdy chodzi o przekrój wyznaniowy wśród samych Kuwejtczyków, to szacuje się, że ok. 70 proc. spośród nich to muzułmanie sunnici, reszta to szyici z nieistotnym procentem innych wyznań.

Jak wynika z powyższych danych, Kuwejt to niewielkie państwo, którego ludność we własnym kraju stanowi mniejszość i to zdecydowaną. Już sam ten fakt może stanowić – i zapewne stanowi – spore wyzwanie dla kuwejckich służb bezpieczeństwa. Zagrożenia dla stabilności politycznej kraju leżą jednak nie tylko po stronie ludności przybywającej do Kuwejtu w celach zarobkowych, czyli tzw. ekspatriantów. Liczne problemy wewnętrzne są także udziałem ludności, którą w Kuwejcie można uznać za rdzenną.

Pierwszą rysą na pozornie gładkiej powierzchni kuwejckiej społeczności jest kwestia tzw. Bidun, czyli bezpaństwowców, którym odmawia się przyznania obywatelstwa, choć kuwejcką ziemię zamieszkują praktycznie od początku istnienia państwa. Są to w głównej mierze potomkowie Beduinów, przemierzających pustynie bliskowschodnie, którzy w wyniku ustalenia granic po drugiej wojnie światowej i w latach 60-tych XX w. zachęceni bądź zmuszeni zostali do osiedlenia się w poszczególnych krajach regionu.

Z chwilą uznania niepodległości kolejnych państw Zatoki Perskiej przez społeczność międzynarodową, ludność tę odsunięto na margines ostatecznie uniemożliwiając jej nabycie obywatelstwa. W chwili obecnej pozbawieni są oni podstawowych praw, takich jak państwowa opieka medyczna, czy edukacja. Problemem jest dla nich uzyskanie jakichkolwiek oficjalnych dokumentów wydawanych przez państwowe instytucje, jak np. akty zgonu, czy małżeństwa. Problem nabrzmiewa, a Bidun coraz głośniej upominają się o swoje prawa, z narastającym zniecierpliwieniem przełykając kolejne zniewagi ze strony władz centralnych (ostatnia rządowa propozycja rozwiązania problemu Bidun z 2014r. to udzielenie im obywatelstwa … Komorów).

Kolejnym możliwym źródłem napięcia wewnętrznego jest kuwejckie wydanie nabrzmiewającego w całym regionie konfliktu szyicko-sunnickiego. Należy zauważyć, że w Kuwejcie jak dotąd, w przeciwieństwie do innych krajów regionu, takich jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, czy Jemen, ma ono dość łagodny przebieg. Wyraźną próbą zmiany tego stanu rzeczy był wspominany powyżej atak bombowy przeprowadzony w czerwcu br. W wyniku zamachu zginęło 26 osób, a ponad dwieście odniosło rany.

W następstwie ataku, na znak solidarności w meczetach kuwejckich odbyły się wspólne, sunnicko-szyickie modlitwy. Spoistość kuwejckiego społeczeństwa wydaje się w tym przypadku zachowana, ale raz po raz dają znać o sobie oznaki rosnącej nieufności pod adresem szyickiej mniejszości, której zarzuca się kontakty z Iranem i z jej regionalnymi agentami, przez co poddaje się pod wątpliwość lojalność tej mniejszości względem państwa (oskarżenie o agenturalność na rzecz Iranu w Kuwejcie to, jak w Polsce oskarżenie o agenturalność na rzecz Rosji). Przykładem obrazującym to zjawisko był tumult polityczny, do jakiego doszło po czerwcowym spotkaniu jednego z szyickich kuwejckich polityków, Abdul-Hamida Dashti’ego, z przedstawicielami libańskiego Hezbollahu.

Kolejną przeszkodą utrudniającą ewentualną decyzję o przyjęciu uchodźców z Syrii (czy z innych krajów objętych wojną) jest sytuacja gospodarcza Kuwejtu. Faktem jest, że podstawowym dochodem budżetowym Kuwejtu jest dochód z eksportu ropy naftowej. Faktem jest również to, że wpływy z tego tytułu od lat przewyższają wydatki państwowe, a kraj wykazuje nadwyżki budżetowe praktycznie co roku.

Kuwejt nie jest jednak pozbawiony kłopotów gospodarczych, z których najgłośniejszy ostatnimi czasy jest kryzys mieszkaniowy. W związku z wysokim przyrostem naturalnym i z niewydolnym sektorem budowlanym (a raczej nieudolną rządową polityką mieszkaniową), w Kuwejcie od lat buduje się zbyt mało mieszkań, co przekłada się na ich ceny przebijające kolejne sufity.

Zgodnie z raportem Kuwait Construction Industry August 2015 przygotowanym przez firmę Venture Onsite, w 2015r. na rynku kuwejckim brakuje mieszkań w ilości ponad 110 tys. jednostek (w perspektywie następnych 6 lat przewiduje się stały wzrost popytu na mieszkania osiągający poziom 8 proc. rocznie). Brak mieszkań powoduje kryzys, a ten nakłada się na rekordowe zapotrzebowanie na materiały budowlane w regionie.

Naglona wyżem demograficznym i przerażona perspektywą wypączkowania u niej kolejnego odgałęzienia „arabskiej wiosny” Arabia Saudyjska inwestuje na potęgę budując m.in. nowe miasta od podstaw, a najbogatszy w regionie Katar zajęty jest m.in. realizacją projektów związanych z organizacją na swoim terenie mistrzostw świata w piłce nożnej. Wszystko to podbija ceny materiałów budowlanych na lokalnych rynkach do rekordowych poziomów i to w momencie, kiedy ceny ropy naftowej wycierają rynkowe dna.

Kryzys mieszkaniowy w Kuwejcie pogłębia się, doprowadzając raz za razem do wystąpień ulicznych zniecierpliwionej młodzieży, której własne „em” subsydiowane przez państwo należy się z mocy prawa.

Kwestie kruchej stabilizacji lokalnej sytuacji politycznej w Kuwejcie to nie jedyna przyczyna, dla której społeczność kuwejcka z nieufnością patrzy na napływową ludność. Przyczyną dla takiego stanu rzeczy są też fatalne doświadczenia, jakie były ich udziałem podczas najazdu irackiego na Kuwejt w latach 1990-1991. Przed ową inwazją w Kuwejcie schronienie znalazło ok. czterystu tysięcy Palestyńczyków wyrzuconych z własnej ziemi w wyniku założenia i w toku kolejnych ekspansji państwa Izrael. Z uwagi na wysokie kwalifikacje i dobrą renomę w regionie, obejmowali oni stanowiska cieszące się wysokim prestiżem i odpowiednimi zarobkami (lekarze, architekci, inżynierowie budowlani, menedżerowie).

Niestety, w trakcie samej inwazji najważniejsza wówczas organizacja palestyńska, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) ustami swojego zwierzchnika, Jasira Arafata, wyraziła swoje poparcie dla odbywającej się agresji. Chodziło o wsparcie Saddama Husajna, jako lokalnego lidera prowadzącego antyamerykańską, a więc antyizraelską politykę. Lokalnie działanie to odczytane zostało względem diaspory palestyńskiej jako akt nielojalności wobec zdruzgotanych kuwejckich gospodarzy.

Wynikiem tego, już po oswobodzeniu, było wyrzucenie z Kuwejtu większości Palestyńczyków zamieszkujących dotychczas ten kraj i stosowanie bardziej selektywnej polityki w doborze potencjalnych imigrantów z regionu bliskowschodniego. Inną możliwą przyczyną dla podjęcia tak radykalnych kroków było wykorzystanie nadarzającej się okazji do pozbycia się z kraju mniejszości, która na początku lat 90-tych zaczęła liczebnie dorównywać rdzennym mieszkańcom Kuwejtu.

Bez względu na fakt, czy Kuwejtczycy mają podstawy, by czuć się zdradzonymi przez wyhodowaną u siebie mniejszość, czy nie, to postawa taka jest faktem i musi być brana pod uwagę w zaistniałej w tych dniach sytuacji.

Obok naszkicowanych powyżej względów, dla których państwa leżące nad Zatoką Perską z niechęcią patrzą na możliwość przyjęcia imigrantów, jest jeszcze jedna kwestia, której nie sposób tu pominąć. Kwestią tą są preferencje samych potencjalnych imigrantów co do wyboru przyszłego miejsca osiedlenia.

Potencjalni imigranci mają pełną świadomość tego, że w nowym kraju osiedlenia, jeśli za taki obiorą sobie któryś z krajów Zatoki Perskiej, nigdy nie będą pełnoprawnymi członkami lokalnych społeczeństw, na zawsze pozostaną mieszkańcami drugiej, czy trzeciej kategorii. Bramy uniwersytetów i politechnik nie będą stały przed nimi otworem, a szanse na założenie rodziny odwlec trzeba będzie w przyszłość, kiedy sfinansowanie małżeństwa będzie dla potencjalnego imigranta w zasięgu ręki, a lokalne władze nie będą w tym widziały zagrożenia.

To wszystko tylko w sytuacji, jeśli lokalne władze uznają, że imigranci napływający do danego kraju będą dla lokalnego rynku pracy przydatni. W Zatoce Perskiej instytucja dotowania, czy subsydiowania imigrantów, czy uchodźców na własnym terenie nie istnieje. Choć dystans w linii prostej pomiędzy Damaszkiem a Kuwait City jest zbliżony do dystansu w linii prostej dzielącego Damaszek od Aten, to z perspektywy potencjalnego emigranta wybór między Kuwejtem czy Arabią Saudyjską, a którymkolwiek z państw UE to żaden wybór.

Kuwejt jest więc krajem o niezwykle kruchych podstawach stabilności społecznej. Zagrożeniami dla stabilności państwa są niezadowolenie samych Kuwejtczyków wywołane pogarszającymi się warunkami bytowymi, a w szczególności niemożnością zapewnienia młodemu pokoleniu mieszkań. Kolejnym zagrożeniem jest niepewna sytuacja Bidun i ich ewentualne roszczenia polityczne. Kruche kuwejckie status quo może lec w gruzach pod wpływem ludności napływowej stanowiącej zdecydowaną większość mieszkańców kraju. Wszystko to w atmosferze nieufności wobec mniejszości napływowych wynikającej z konkretnych wydarzeń historycznych.

Względy zaprezentowane powyżej dotyczą w dużej mierze także pozostałych krajów GCC, w szczególności tych o mniejszym potencjale ludnościowym. Arabia Saudyjska dodatkowo ma zapewne świadomość tego, że wprowadzenie na teren GCC setek tysięcy imigrantów to faktyczny koniec tej organizacji i zaprzepaszczenie kilku dekad politycznego wysiłku elit tego kraju nad zbudowaniem saudyjskiego przewodnictwa w regionie.
Kuwejt, jak i inne państwa regionu, jest socjologiczną mieszanką wybuchową.

Ilość i skala narosłych przez lata konfliktów wewnętrznych jest na tyle duża, że o zaburzenie panującego wciąż jeszcze kruchego status quo jest bardziej niż łatwo. Którekolwiek spomiędzy światowych mocarstw zechce na poważnie podpalić ten region, prawdopodobnie osiągnie cel. Polisą ubezpieczeniową regionu są jego baza surowcowa i nieprzewidywalne dla światowej gospodarki skutki pogrążenia się Zatoki w otchłani chaosu.

Władze Kuwejtu, jakkolwiek nieudolne i nieprzezorne przy innych okazjach, z tego, co może nieść ze sobą nagła zmiana struktury społecznej muszą świetnie zdawać sobie sprawę. Dlatego, w mojej ocenie, państwo Kuwejt nie zliberalizuje swojej polityki imigracyjnej. Przeciwne działanie byłoby dla niego samobójstwem. Jeśli ktoś inny na samobójstwo się decyduje, to jest to jego prywatna tragedia, ale trudno z oburzeniem oczekiwać w samobójstwie solidarności.

Ksawery
http://www.pch24.pl

Komentarzy 47 to “Dlaczego szejkowie nie chcą uchodźców?”

 1. watazka said

  Nie po to szejkowie chca wykurzyc Syryjczykow z Bliskiego Wschodu, zeby ich goscic iu siebie. Przeciez te szejki caly czas siuchtaja z Izraelem.

 2. Ehze said

  Wahhabism zostal stworzony przez tak zwanych „donmeh” zydow (islamskich kryptozydow: zydow ktorzy oficjalnie przeszli na

  IslamiI oficjalnie robili (i robia) za muzulmanow

  Takze: Ataturk byl donmehem i donmehami byli ci co zmajstrowali rzez Ormian (oficjanie Turcy a w rzeczywistosci donmeh zydzi)

  http://www.strategic-culture.org/news/2011/10/26/the-doenmeh-the-middle-easts-most-whispered-secret-part-ii.html

 3. Ehze said

  Takze:

  donmehami jest tak zwana „Saudytjska Rodzina Krolewska”

  http://www.truedemocracy.net/hj33/08.html

 4. Ehze said

  Mialo oczywiscie byc:

  Saudyjska

 5. astronauta said

  „instytucja dotowania, czy subsydiowania imigrantów, czy uchodźców na własnym terenie nie istnieje” i to jest clue wszystkiego. Europa daje kasę za nic (socjal) co tylko demoralizuje społeczeństwo i ściąga różnych ludzi.

 6. Tak bez obiadu dzisiaj???

 7. ojojoj said

  Bzdura. Szejkowie nie chca uchodzcow bo sami z zydami to uchodztwo zoorganizowali. Przypominam, glownymi silami za atakiem na Libie, Tunezje, Egipt, Syrie, byli i sa zydzi z szejkami z takich krajow jak Katar czy Saudia. Zachod tylko dostarczal tym szejkom bron, ktorzy ja potem uzywali oraz rozprowadzali dla wzburzonych tlumow.

 8. NC said

  Saudyjscy wahhabici sa skrajnym skrzydłem sunnitów.
  Sunnici reprezentuja 85% mahometan na swiecie.

  W Syrii, Iraki Iranie, a także Afganistanie i Azerbajdżanie są szyici.
  Szyici to ogółem 15% mahometan na swiecie.

  Sunnici, a zwłąszcza wahabici, uważaja szyitów za heretyków, zasługujących na śmierć, i rzecz jasna nie będą ich ani chronic, ani popierać.
  Taki sam stosunek maja do chrześcijan.

  ISIS (ISIL) to wahabici, wyszkoleni, uzbrojeni i opłacani przez USA, Arabie Saudyjska, Katar i Izrael (Izrael nie płaci, co to to nie, ale ich szkoli za pieniądze pozostałych filantropów).

 9. MatkaPolka said

  Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies

  WZYWA DO DESTRUKCJI CHRESCIJANSKICH SPOŁECZEŃSTW W EUROPIE

  Wiecej info na
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zniszczenie-europy-uchodzcami-spisek-agentow-nwo-i-czcicieli-szatana-2015-09

  Barbara Lerner Spectre, założycielce-dyrektorze Paideia, Europejskiego Instytutu Badań Żydowskich w Szwecji. W szeroko pokazywanym programie TV, Spectre zadeklarowała na długo przed wojną syryjską:

  „Europa nie nauczyła się być multikulti, i uważam, że my [Żydzi] będziemy częścią tej transformacji, która musi nastąpić. Europa nie będzie społeczeństwem monolitycznym jakim była w ostatnim stuleciu.

  „Żydzi będą w samym centrum tego. Jest to ogromna transformacja Europy i ona teraz ma być multikulti, i Żydzi będą odrzucani z powodu naszej wiodącej roli, ale bez tej wiodącej roli i bez tej transformaji, Europa nie przetrwa”.

  Skoro „Europa nie będzie społeczeństwem monolitycznym jakim była w ostatnim stuleciu”, to jak Spectre zamierza zdekonstruować strukturę społeczną Europy? Cóż, „multikulturowość” Spectre postrzega jako broń. Dlatego kiedy kilka lat temu rozpoczęła się wojna z Syrią, Spectre była na pewno zadowolona. Jak wszyscy wiemy, jedną z pośrednich skutków wojen jest zmuszanie ludzi do migracji do innych regionów świata.

  Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies

 10. MatkaPolka said

  Dr. David Duke & Patrick Slattery on the New Evil, Zio-created War in Syria! – August 28th, 2013

  DAVID Duke – Wojna w Syrii zrobiona przez Syjonizm

  Pod wideo w rozwinięciu można pobrać książkę – CELOWE ZNISZCZENIE ZACHODNIEJ CYWILIZACJI PRZEZ SYJONIZM – format .pdf i Word

  Oraz 2 minutowy booklet – video informacja na ten temat

  132 page e-book on the Zionist-engineered INTENTIONAL destruction of Western civilization. Click on the „DOWNLOAD (7.52 MB)” green banner link.

  Booklet updated on July 20th, 2015. (Now with over 80,000 Downloads!)
  PDF file: http://www.mediafire.com/download/5lw

 11. klimek said

  Te kryminalne multi – kulti nie po to zorganiozwalo zydowstwo zeby ich brali na swoj wikt szejkowie ! ! ! Co do tego ze oni to zorganiozowqali i organizuja te klasyczne zydowskie multi -kulti nie ma watpliwosci Zydowski zlodziej ,oszust i kanalia Soros wydrukowal uchodzcom ksiazeczki ze szczegolami jak maja sie poruszac w zalatwieniu formalnosci i gdzie maja sobie wyludzac pieniadze ! np gdzie w Warszawie maja sie starac załatwic formalnosci tak dokladne ze glowa boli !Oprocz adresu instytucji Numer pokoju ,pietro na ktorym jest ten pokoj ! ! ! Zydowskie zdegenrowane pismaki typu Szostkiewicz ,Krasko ,Guqala ,Olejnik i inne zdegerowane scierwa wychdza z siebie zeby prac mozgi Polakom aby za szelka cene transportowc uchdzcow do Europy i do Polski ! Wiec o jakich tu szejkach moze byc mowa?

 12. Mordka Rosenzweig said

  re 9

  Szanowna pani Matka Polka,

  Ja pan Mordka prubowal sciagnac ta antysemityczna ksiaszka ale jest zabroniona.

  Czy moszna prosic aby zamiescic cala ta ksiaszka we wpis u pan Gajowy?

 13. aaaaaaaaaaaaaaaaa said

  @7

  100/100……………….nie mówiąc już o tym ,że połowa z nich pewnie już spowinowacona z nimi……

 14. MatkaPolka said

  ŻYDOWSKIE POCHODZENIE WAHABITÓW

  http://gazetawarszawska.com/judaizm-islam/2143-wahhabis

  Amerykański departament obrony wydał tłumaczenie licznych irackich dokumentów wywiadowczych z czasów Saddama. Jeden raport Generalnego Dyrektoriatu Wywiadu Wojskowego z września 2002r., zatytułowany „Powstanie wahabizmu i jego historyczne korzenie”, ukazuje że iracki rząd obawiał się nikczemnych celów wahabitów z Arabii Saudyjskiej, często zwanych salafistami, knujących z Zachodem w celu podminowania islamu.

  Raport opiera się głównie na „Pamiętnikach Hemphera”, które szczegółowo opisują jak brytyjski szpieg na Bliskim Wschodzie, w połowie XVIIIw., nawiązał kontakt a Abdulem Wahhabem, w celu utworzenia wywrotowej wersji islamu, niesławnej wahabistycznej sekty, która stała się kamieniem węgielnym reżimu Saudów. Ruch był czasowo zwalczany przez ottomańskie armie w połowie XIXw. Jednak z pomocą Brytyjczyków, wahabici i ich sponsorzy – Saudowie, powrócili do władzy i założyli własne państwo w 1932r. Od tamtego czasu, Saudowie ściśle współpracowali z Amerykanami, którym winni byli ogromne bogactwa ropy za sponsoring różnych islamskich fundamentalistycznych organizacji i innych tajnych operacji, szczególnie „dzihadu” w Afganistanie. Lecz Saudowie jednocześnie używali swego potężnego bogactwa do promowania niszczycielskiej wersji islamu w różnych częściach świata, co stanowiło jedną z największych kampanii propagandowych w historii świata.

  Wielu obrońców wahabitów, jako legalnego ruchu reformatorskiego islamu, próbowało zdyskredytować pamiętniki jako fałszywe. W tym np. Bernard Haykel, profesor Studiów Bliskowschodnich na Princeton University, który, bez jakiegokolwiek dowodu, zakłada iż pamiętniki napisał Ayyub Sabri Pasha.

  Jednakże, gdy pamiętniki pojawiły się w latach 70. XXw., Pasha napisał swoją wersje historii już w 1888r. Ayyub Sabri Pasha był dobrze znanym ottomańskim pisarzem i tureckim admirałem, który służył w ottomańskiej armii na Półwyspie Arabskim. Napisał kilka książek o tym regionie i jego historii, np. „Początki i rozprzestrzenianie się wahabizmu”, gdzie opisuje związki Abdula Wahhaba i jego spiski z Hempherem.

  Ponadto, iracki wywiad odkrył kilka zaskakujących twierdzeń, pochodzących z prac w języku arabskim, które nie zostały przetłumaczone na angielski. Raport podsumowuje, że zarówno Abdul Wahhab i jego sponsor ibn Saud, który założył dynastię Saudów, mieli żydowskie pochodzenie.

  Np. D. Mustafa Turan napisał w The Donmeh Jews [żydzi donmeh – Ussus], że Muhammad ibn Abdul Wahhab był potomkiem donmeh-żydowskiej rodziny z Turcji. Donmeh byli potomkami wyznawców fałszywego mesjasza, Sabbataja Cwi, który zaszokował żydowstwo w 1666r. przechodząc na islam. Upatrując to jako świętą tajemnicę, wyznawcy Cwiego naśladowali jego konwersję na islam, jednakże w skrytości trzymali się swoich kabalistycznych doktryn. W Europie sabiatianom, w następnym wieku, przewodził Jakub Frank, twierdzący że jest reinkarnowanym Cwi. I, według To Eliminate the Opiate [wyeliminować narkotyk] rabina Antelmana, należeli do nich Rotshildowie, którzy przyłożyli rękę do ufundowania bawarskich iluminatów. Społeczność donmeh w Turcji była skupiona w Salonikach, które stały się masońską gawrą. Tutaj powstał ruch młodoturków, który przyczynił się do upadku imperium muzułmańskiego Turków Ottomańskich. Jest dowód na to, że sam Ataturk, założyciel nowoczesnego państwa tureckiego, był także donmeh.

  Turan utrzymuje, że dziadek Abdula Wahhaba, Sulayman, był właściwie Shulmanem i należał do żydowskiej społeczności Bursy w Turcji. Następnie osiedlił się w Damaszku i symulował wiarę islamską, ale został podobno wygnany za praktykowanie czarów. Udał się do Egiptu, ale i tam spotkał się z potępieniem więc udał się do Hidżazu, gdzie się ożenił i spłodził Abdula Wahhaba. Według raportu te same informacje znajdują się w The Donmeh Jews and the Origin of the Saudi Wahabis [żydzi donmeh i powstanie saudyjskich wahabitów], Rifata Salima Kabara.

  Twierdzenie iż rodzina Saudów ma żydowskie pochodzenie zostało opublikowanie przez Mohammada Sakhera, o którym uważa się, że został zamordowany przez reżim za swoje rewelacje. W raporcie znajdują się podobne ustalenia, lecz z innych źródeł. Według The Wahabi Movement/The Truth and Roots [ruch wahabitów/prawda i pochodzenie] Abdula Wahhaba Ibrahima Al-Shammari, np. ibn Saud był w rzeczywistości potomkiem Mordechaia bin Ibrahima bin Mushi, żydowskiego kupca z Basry. Wydaje się, że gdy został zaproszony przez członków arabskiego plemienia Aniza, oświadczył że jest jednym z nich i podróżował z nimi do Najadu, a jego nowym imieniem stało się Markhan bin Ibrahim bin Musa.

  Ponadto, Abdul Wahhab pochodził z Wahib Al-Tamimi, więc jak powiedział al Said Nasir w The History of the Saud Family [historii rodzimy Saudów], ambasador Saudów w Kairze, Abdullah bin Ibrahim al Mufaddal, zapłacił Muhammadowi Al-Tamimi 35000 [jinee – nie mam pojęcia co to było] w roku 1943, aby stworzył drzewo genealogiczne rodziny Saudów i Abdula Wahhaba i połączył je w jedno, dowodząc jednocześnie ich pochodzenia od proroka Mahometa.

  Trudne może być potwierdzenie tych rewelacji. Są one jednak interesujące w świetle roli jaką odgrywa Arabia Saudyjska w odniesieniu do wspierania sił Zachodu na Bliskim Wschodzie i wszędzie indziej. Szczególnie zadziwiająca i wątpliwa jest forma islamu jaką reprezentują wahabizm i salafizm; obecnie zaprowadza to tylko zamęt do islamskich tradycji, dzieli muzułmanów – przez co zajmują się trywialnymi utarczkami – umożliwiając prowadzenie skutecznej wojny z wyznawcami tej religii.

 15. MatkaPolka said

  The Covert Origins of ISIS – Jak CIA STWORZAŁA ISIS

  ISIS – twór CIA
  The Geopolitics of World War III

 16. MatkaPolka said

  The Syrian War What You’re Not Being Told

  Ukraine Crisis – What You’re Not Being Told

  It turns out that Poroshenko, was exposed by a leaked diplomatic cable released by wikileaks in 2008 as having worked as a mole for the U.S. State Department since 2006. They referred to him as “Our Ukraine insider” and much of the cable referred to information that he was providing. (A separate cable showed that the U.S. knew Poroshenko was corrupt even at that point.)
  Poroszenko byl agentem już od 2006 roku

 17. MatkaPolka said

  ISIS leader Abu Bakr Al Baghdadi is a Jewish Mossad Agent Simon Elliot, a Jewish born zionist CIA and Mossad agent.
  Lider Państwa Islamskiego Abu Bakr Al Baghdadi – Simon Elliot – to Żyd i syjonista agent Mossadu i CIA

  Prof Wolniewicz: Żydzi stoją w Europie za masową imigracją i mogą być do nich o to pretensje.

 18. RomanK said

  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/201035#.VgRCF2tmqSp

 19. RomanK said

  Szejki doskonale znaja swoich braci:-))))
  Oto jeden z nich …biedaczyna po 10 latach chce wrocic do domciu,,ale zeby go deportowali bo nir ma za co…okazuje sie, ze w Anglii trzeba …NA WSZYSTKO CIEZKO PRACOWAC!!!! a on nie moze znalezc pracy zeby nie robic nic…. i oszczedzic na spelnienie marzen o podrozach….. z islamskim pozdrowieniem Q—wq Wasza Mac….

 20. MatkaPolka said

  @11 Mordka Rosenzweig

  Bez problemu można sciagnąc . pdf ma 7.5 MB, a word dox – 21 MB

 21. marta15 said

  w ramach kabaretu, jakie globalne zydostwo sobie urzadza kosztem ludzkosci ,panowie szejkowie z Arabii Saudyskiej
  ( bombardujacej obecnie Jemen i wspierajaca barbarzynski ISIL) , maja przewodniczyc zgomadzeniu w tzw. ONZ poswieconemu ,ha, ha obronie praw ludzkich .
  To kolejna satyra podobna do nadania nagrdy pokojowej Nobla Obamie ze to ,ze zaatakowal Syrie i Libie.
  To taki zydowski humor kosztem milionow istnien.
  http://www.globalresearch.ca/united-nations-farce-saudi-arabia-to-head-un-human-rights-council/5477833

 22. Mordka Rosenzweig said

  re 18

  Szanowna pan MatkaPolka,

  Chyba szanowna pani nie zrozumiala.

  Dostep do tej site jest u pan Mordka zabroniony, a wiec nie moszna sciagnac.

 23. Boydar said

  Panie Mordko, gdzie to Panu wrzucić ? Albo jakiś mail …

 24. parva said

  Zwięzła odpowiedż na zadane pytanie w powyższym artykule:

 25. Mordka Rosenzweig said

  re 21

  Szanowny pan Boydar,

  Pan Mordka mosze tylko powiedziec:

  A SHAYNEM DANK co znaczy w jezyku u nasza rasa dziekuje bardzo.

  Jesli jest to za dusze aby zamiescic jako komentasz to jak pan Gajowy wruci to on ma e-mail do pan Mordka i pan Mordka prosi pan Gajowy aby go udostepnil dla pan Boydar.

  Chociasz pan Mordka jest u nasza rasa BALEBATIM co znaczy bardzo respektowany w nasza komunity to tym razem nie chce prosic pan Bibi o ta pszysluga.

 26. SAP said

  Kocham araby

 27. MatkaPolka said

  tu można sciagnać
  CELOWE ZNISZCZENIE ZACHODNIEJ CYWILIZACJI PRZEZ SYJONIZM – format .pdf
  http://www.mediafire.com/download/5lwx1hqxi2bf5hl/WNDebateBooklet+07-20-15.pdf
  (***)

  o Islamie

  SUNNIZM I SZYIZM – NURTY ISLAMU W STANIE WOJNY

  http://www.himavanti.org/pl/c/mistyka-sufizm-i-kabala/sunnizm-i-szyizm-nurty-islamu-w-stanie-wojny

  Sufi zwykle szeroko czerpali z mistyki szyickiej, a większość sufickich zakonów i bractw wywodzi się z nurtów szyickich, czyli z misteryjnego islamu. Ostatnimi czasy, u początku XXI wieku, pewne agresywne jednostki o rodowodzie z sekty sunnickich wahhabitów zwalczają w swoich publikacjach zarówno szyizm jak i wywodzący się głównie z szyizmu sufizm. Nawet w Polsce pojawił się agresywny sunnizm wahabicki pragnący uznania za jedyną i prawowierną tradycję islamską (Islam po polsku).

  Warto zapoznać się z początkami szyizmu i sunnizmu, aby zrozumieć o co walczą pomiędzy sobą muzułmanie w Tunezji, Egipcie, Jemenie, Iraku, Afganistanie, Syrii czy innych krajach uchodzących za muzułmańskie. Warto gonić precz domagających się wyłączności na reprezentowanie islamu wahabickich fanatyków, którzy jako sekta zajmują się głównie szkoleniem bojowników dżihadu i sianiem nienawiści pomiędzy ugrupowaniami religijnymi wewnątrz samego islamu.

  Szyici byli i są brutalnie prześladowani przez sunnitów, wobec których stanowili polityczną i duchową opozycję. Pierwszych trzech kalifów, tzw. prawowiernych, uważali za uzurpatorów nielegalnei rządzących społecznością muzułmanów. Bezustannie walczyli z ortodoksyjną władzą, oficjalnie lub nie ujawniając swych poglądów. Dogmat o pierwszeństwie potomków Imama Hazrat Ali do rządzenia kalifatem był właściwie jedyną, istotną różnicą pomiędzy szyizmem a islamem sunnickim. Szyici rozwinęli doktrynę i kult (szyizm) charakteryzujące się wieloma elementami ezoterycznymi (alchemia duchowa).

  Intencją Proroka Muhammada był POKÓJ (Islam), a wahabici z Arabii Saudyjskiej swoje wrogie nastawienie do wszystkich zasiewają niczym jad także w Indii, nie tylko w Polsce czy Francji. Jeśli zobaczymy na You Tube filmiki o tym, jakoby sufizm czy wręcz szyizm pochodził od szatana (shaytan) to wiemy, że autorem jest na pewno fanatyczny aż do obłędu inkwizytor z wahabickiej sekty skrajnie pojmowanego sunnizmu. Wojna powstała u początków islamu ciągle trwa i przynosi liczne ofiary. Jeśli coś pochodzi od szatanów, to jest to fanatyzm i parcie na wojnę ze wszystkimi inaczej wierzącymi czyli inkwizycja muzułmańska tworzona przez skrajne i sekciarskie ugrupowania.

  Szia, Szyizm – – stronnictwo Alego – obok sunnizmu i charydżyzmu stanowi jeden z trzech głównych nurtów współczesnego islamu, drugi po sunnizmie co do liczby wyznawców. Szyici nie uznają trzech pierwszych kalifów. Rozdział od sunnitów dokonał się w wyniku sporu o władzę po śmierci kalifa Hazrat Ali. Szyici nie uznali nowego kalifa wybranego bez zgody Domu Proroka. Prawowitymi następcami Muhammada dla szyitów są jedynie potomkowie Hazrat Ali i córki proroka, Fatimy, to jest Alidzi. Szyici w większości dogmatów wiary jak i praktyk religijnych nie różnią się od sunnitów, jednak (z wyjątkiem zajdytów) uważają że pełni objawienia można dostąpić jedynie za pośrednictwem imama z proroczego rodu Alidów, który na końcu świata objawi się jako al-Mahdi.

  Pierwotnie szyizm był wyznawany głównie przez muzułmanów pochodzenia arabskiego, ale za panowania dynastii Safawidów (1501-1773) doszło do nieomal całkowitej szyizacji Iranu. W chwili obecnej wpływy szyizmu utrzymują się głównie na terytorium dawnej Persji (90-96%), Azerbejdżanu (85%), w Iraku (56-61%) i Libanie (około 30%). Z szyizmu wywodzą się takie nurty religijne jak druzyzm, alewizm, alawizm (nusajryzm), babizm, bahaizm i jazydyzm. W Polsce często używa się określenia szyizm na będący jego odłamem imamizm. Mniejszość szyicka zamieszkuje także Polskę.

  SUNNIZM I SZYIZM
  by Seyyed Hossein Nasr
  Fragment książki „Idee i wartości islamu”

 28. Drogi Panie Gajowy! Udalo sie p.Listwie w 171
  komentarzu 2015-09-23 @15:o7:02, zapewne pod nieobecnosc p.Admina, umiescic bezczelne
  slowa pod adresem stalego goscia Gajowki p.
  Juliusza Prawdzica do Jego komentarza 154.
  Unikajmy niekulturalnych autorow komentarzy na
  przyszlosc, lepiej zbanowac takiego autora i wygnac precz nikczemnika, ktory tylko ubliza
  naszym komentatorom a zarazem czytelnikom
  Gajowki, ktorzy czerpia tu wiadomosci o biezacych jak i historycznych wydarzeniach u nas i w szerokim swiecie.
  Pozdrawiam serdecznie Pana Maruche i zespol
  wiernych komentatorow i czytelnikow Gajowki.

 29. Boydar said

  Tylko 137 stron z ilustracjami, trochę dużo jak na łamy Gajówki.

  s2—

  Zionism is a Cultural Cancer that is Destroying White Nations!

  By Making Destructive Behavior Socially Acceptable

  The Zionists have emasculated our nation by destroying our pride in America’s Christian history. Without a commonly held memory a nation ceases to exist as a cohesive unit. The Zionists have labeled America’s Christian Founding Fathers as “racists” and “white slavers” while at the same time suppressing the fact that the Zionists fi-nanced and participated in the Black slave trade. The Zionists have promoted multiculturalism, celebrating every culture, no matter how backward and barbaric, except for White Western European culture. The Zionists have driven our Christian heritage from the public square through the efforts of the ADL and the ACLU Lobby Groups. American children will grow up in a society wiped clean of any vestiges of the Bible, Christ or the Cross. However, the Menorah is still allowed in public displays and in the White House for Hannukah celebrations.

  The Zionists have torn our borders wide open, permitting, indeed cheering, the Third World immigrants who will soon replace the White Christian American majority. The Jacob Javits’s and the Lautenbergs have designed legislation that will, in the not too distant future, eventually genocide the White Race of people. They have done all this while simultaneously supporting a Zionist-only State in the Middle East. The Zionists have pushed, created and profited from pornography and perverse entertainment. The Zionists make up 90% of all American pornog-raphers. The Hollywood they run has mainstreamed wife-swapping, common law marriages, fornication, homo-sexuality, lesbianism, transvestitism, pedophilia, drug and alcohol abuse and self-indulgence. The Zionists have brought homosexuality out of the closet and into our faces through numerous “rights” legislations. Sodomy is shown in their Zionist-controlled media & movies as normal, healthy, enjoyable and something to celebrate openly in as brazen a fashion as possible. Six year old children in our Public Schools are shown videos promoting anal sex between males. The Zionists have founded, funded and fronted every homosexual advocacy group in America.

  With their control of the Public Educational System and Collegiate level academia, they have filled the minds of the young with Marxism, Deconstructionism, relativism, anti-White hatred, and lies about “diversity” and non-judgmentalism. The Zionists have subverted our government. With Zionist control of the media, both print and television, the two major political parties have been guided away from the interests of the European-American majority, rendering us unworthy of self-preservation. The war in Iraq, the 9/11 attacks and a possible clash with Iran in the near future, are all results of the Zionist subjugation of the most powerful nation on earth, and the prior-itizing of the Middle East’s concerns over those of the United States. The Zionists have brought radical feminism to American women & girls. Thanks to the steady diet of anti-male, anti-marriage & anti-family books, lectures & college courses from the likes of the Gloria Steinems, the Betty Friedans, and the Susan Sontags, many women now see the prospect of marriage and child-rearing as an impediment to their liberation. Planned Parenthood & the National Abortion Rights Action League (NARAL) is run from top to bottom by Zionists. Unregulated abortion on demand is touted in the controlled Media as a positive social good for the United States. With a large percentage of abortion doctors being “members of the tribe”, the Zionists have definitely made a killing out of killing. The Zion-ists have sold us the packaged lies of egalitarianism. All are equal in intelligence, morality, accomplishments — except of course, for the Zionists themselves, whose own leaders refer to their people as being uniquely moral and wise. Our Zionist media masters truly believe they have a God-given right to rule over us. To publicly criticize their ill-gotten power structure, results in being blacklisted & labeled as a “racist”, a “hater” or an “anti-Semite”!

  s2===

 30. Boydar said

  s3+4 —

  Table of Contents

  Download the hyperlinked/sourced booklet @ mediafire.com/download/6z6u23llnk5ripq/NDebateBooklet_07-20-15.pdf

  5. White people stole the land from the Indians!
  6. New Immigrants can steal the land if they want to!
  6. Indians lived peaceful lives before Whites arrived!
  6. How dare Whites force Indians to get an education!
  7. Whites have no right to steal land! Go back to Europe!
  7. Advanced Indians built the Pyramids & Geoglyphs!
  7. Whites stole the land in Australia & New Zealand!
  8. Movies don’t brainwash! Their just entertainment!
  9. Stop analyzing things so much! Focus on the positive!
  9. „Diversity” (non-whiteness) is our greatest strength!
  10. To end Racism we need more non-white immigrants!
  10. Who cares what Whites invented! We’re not smarter!
  11. WHITE ONLY schools are discrimination!
  12. WHITE ONLY countries are discriminatory & selfish!
  12. No guns allowed for the Public equals a safer society.
  13. Communism in theory is a great idea.
  14. Of course we are a FREE COUNTRY!
  14. We’re NOT a White Country! We’re a Melting Pot!
  15. That’s racist to say. I didn’t move because I’m White!
  16. I refuse to hate someone because of their skin color!
  17. Who cares if 5 Rothschild brothers took over Banking!
  18. Who cares if Rothschild seized UK banking in 1 day!
  19. Whites must help Blacks because we enslaved them!
  19. Dropping the Bomb on the Japs. was the right move.
  22. The creation of Israel was “God’s Will”!
  32. The Illuminati is just a Conspiracy Theory.
  33. American Jews never conspired to overthrow Russia!
  36. Mel Gibson is just a crazy anti-Semite!
  37. Fighting & Violence solves nothing in life!
  37. Blacks could govern a First World Nation just fine!
  38. The Civil War was fought to end Southern Slavery.
  39. Concentration camps were invented by evil Germans!
  39. The Titanic was the worst naval disaster of all time!
  42. Germans killed thousands of civilians during air raids.
  42. Ernst Zundel should be banned from Canada & U.S.!
  42. Japan can remain Japanese but Ireland can’t be Irish.
  43. The U.K. has no right to be a White only country!
  43. Non-white hiring quotas are fair! Employers are racist!
  44. Half White & half Black children are S0 cute though.
  45. ‘Undocumented workers’ are only bettering their lives!
  46. Latino’s can separate from the US if they want to!
  47. I don’t judge people by their color of their skin!
  47. Racial crime stats. are all falsified due to Lying Cops!
  49. White people commit crimes too!
  49. White people don’t deserve their own TV network!
  49. How dare you say that dog breeds vary in intelligence!
  50. Whites only have higher IQs because they’ve cheated!
  51. I’m glad we have ‘Hate Speech’ Laws, to shut you up!
  51. I’m not going to read your books for I am not a Racist!
  51. I don’t care what you say for you’re a racist & a bigot!
  51. Race doesn’t exist; as it is just a ‘social construct’!
  52. So what if the non-whites here have advocacy groups?
  53. Whites would commit crimes too if they were jobless!
  54. Murdered Whites in South Africa is simply payback!
  56. I’m relieved that we aren’t allowed advocacy groups!
  56. Only White people can be RACIST!
  58. Who cares if we are losing our Christian Identity?
  59. Who cares if prayers have been removed from schools?
  59. Who cares if kids in schools can’t celebrate Christmas?
  60. Who cares if Islam conquers Europe & Christians die?
  61. Non-whites can date white women; you can’t stop love!
  62. Why do you hate Jews when they’re ‘God’s Chosen’?
  64. Jews run the media so no Holocaust ever happens again.
  67. So what if Nations have deported the Jews 109 times!
  67. Anti-Semite! You hate Jews just because they’re Jews!
  68. The Jews media empire is a result of honest hard work.
  69. Jews who are of the white race created these problems!
  69. As if Jews did WW I, WW II & the Great Depression!
  71. As if Jews steal our money! Give me an example!
  72. The book, Protocols of the Elders of Zion is a forgery!
  73. So what if White countries are all committing suicide!
  73. Today’s Jews are ‘God’s Chosen’! (or Master Race)
  73. How dare you say Jews drink White children’s blood!
  74. Israel is our friend & only ally in the Middle East!
  75. Israel has the right to exist solely as a Jewish State!
  76. WTC # 7 fell due to fires & dust from across the street!
  77. The Arabs did 9/11 because they hate our Freedoms!
  77. Who cares if our own corrupt government did 9/11?
  78. The Bible says God will ‘Bless’ me if I help the Jews!
  80. I’m getting raptured so who cares. WW3 is God’s Will!
  81. We need to go bomb Iran as they’re about to get Nukes!
  82. The Jews didn’t crucify Christ; the Romans did it!
  83. The Jews believe in the same Bible as Christians do.
  84. Everyone should participate in the Gay Pride Parade.
  85. Gay people should be allowed to marry each other.
  86. Blacks only riot because Whites have held them down!
  87. Blacks commit more crimes due to cops racial profiling.
  88. Okay you’re right, but there’s nothing we can do?
  89. Ok we’re almost a minority, but we can’t deport them?
  89. It’s too much work to divide our Nations into two areas.
  90. You just can’t deport the Jews to a remote location!
  91. As if White people aren’t having kids anymore!
  92. Women are now free & not ruled by their husbands!
  93. Women should work; they’ve been denied it too long!
  93. Being a housewife is the lowest thing a woman can do!
  94. Who cares if homes cost so much, change is inevitable.
  95. Women are free to abort their children if they want to!
  95. So what if Arabs in Europe are out breeding Whites?
  96. The FED is necessary & we should be satisfied with it.
  98. As if Jesus would be upset with the Jewish run FED!
  99. Germans got tried at Nuremberg & justice prevailed.
  103. We Allies ‘Liberated’ Germany & the German people!
  106. As if the US killed over 1 Million POWs after the war!
  107. Wicked Germans turned Jews into soap & lampshades!
  108. As if the Holocaust didn’t happen! I’ve seen the pics.!
  113. Hitler burned down Germany’s Parliament building!
  113. Hitler’s Grandfather was a Jew, so he was ¼ Jewish!
  113. Hitler wanted to kill everyone but blond haired people.
  118. Who cares if Germany was right in both World Wars!
  119. As if Jews ask God to forgive them for FUTURE sins!
  120. As if Whites can’t get Tay-Sachs disease & Jews can!
  120. Non-whites would never rise up & kill their tyrants!
  120. ‘Stormfront’ is just a White Supremacist website!
  121. ‘Freedom of Speech’ doesn’t include ‘Hate Speech’!
  121. Of course everyone is British if their born in Britain!
  122. If religious tolerance isn’t defended America will fall.
  122. Of course Government Approved vaccines are safe!
  124. What can I do right now to help defeat the Zionists?
  124. Ok, but how do you plan to change the whole system?
  125. Yes, we’ll soon be a minority, but how do we fight it?

  s3+4 ===

 31. Lesio said

  Wahabiccy szejkowie to żydzi, albo słudzy syjonistów. Dlaczego komukolwiek mają pomagać, skoro w ich interesie jest szkodzenie ludzkości i podpalanie świata? Proszę obejrzeć sobie zdjęcia z ostatniego wypadku z Mekki. Martwi pielgrzymi są tam traktowani gorzej niż zwierzęce ścierwa. Ludzie zrzuceni w stosy jak śmiecie i odpadki. A Saudowie jeszcze mówią, że spotkał ich zaszczyt, bo zginęli w domu boga. To jest Arabia Saudyjska – kult mamony i absolutna pogarda dla ludzkiego życia.

 32. Zbyszko said

  Zniszczona Europa z łagodnym klimatem, pięknymi porami roku, pięknym zróżnicowaniem terenu, piękne góry, jeziora, lasy, równiny, polany itd, brakiem dzikich groźnych zwierząt, bogata w urodzajne ziemie i lasy, spolegliwe, pracowite narody (te co jeszcze zostaną), bogata, gotowa infrastruktura, bogactwa naturalne, woda itd, itp… będzie do kupienia (a raczej do wzięcia, bo teraz właśnie inwestuje się w ten cały proces pieniądze) przez konglomerat USrael/GCC…
  Europejscy sługusy tego Układu nie będą już wtedy potrzebni. Oni właśnie robią swoje i jak zrobią to będą mogli odejść.
  Jeżeli łudzą się że będzie inaczej, to gratuluję dobrego samopoczucia i naiwności

 33. Zbyszko said

  Zbyszko @30 Uchodźcy/najeźdźcy są tylko jednym z narzędzi tego procesu, takim jak np kapitał który trzeba wyłożyć na tą całą ich logistykę. Narzędziem tanim, bo nie trzeba ich kupować, są za darmo do wzięcia. No! za cenę destabilizacji Iraku, Libii, Syrii itp, ale oni byli tam dodatkowym bonusem, bo tam inwestowało się pieniądze na inny cel.

 34. parva said

  Specjalnie dla Pana SAPa fragment wiersza napisany przez Emira Rzewuskiego:
  Dzieci morza i wiatru,
  oblubieńcy bojów, wy trony najezdnicze,
  beduińskiej sławy,
  klacze dzielne i drogie,
  rumaki zuchwałe.
  Witam was kuhailany ,
  ozdobo pustyni.
  Niech Hindostan diamentem
  Golkondy się chwali,
  niech szczycą się perłami nadbrzeża Bahrajnu
  i Kaszmiru dolin
  i łąki laharu.

  Niech się pajęczyn tkanin
  pysznią w miękkich szalach,
  lecz ja syn wolnej ziemi
  i nędznych namiotów.
  wzgardzający bogactwy
  i rozkosze świata,
  ja miecza wychowaniec
  i dziecko najazdów,
  wam śpiewy swe poświęcam
  lube kuhailany etc ,etc

  Wiersz ten zapisywałam bardzo dawno temu ,jest raczej odbiegający od oryginału ,może ktoś ma oryginał ,chętnie bym sie zapoznała.

 35. Listwa said

  @ 26 Teresa Weronska said
  A pani też chyba stwardnienia w mózgu mylą się z krystalizacją poglądów.
  Komentarz Juliusza Prawdzica @ 154 jest nędzny i głupawy. Nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem prawdy i pisaniem o niej, o czym pan Prawdzic przebąkuje. Osobiście pomijam teksty tego pana, gdyż sa mętne i niezrozumiałe. Komentarz @ 154 zasłużył jednak na uwagę z racji jego wyjątkowo głupawej i niekulturalnej treści.

  Może pan Prawdzić powinien więcej pisać o swojej spermie, a nie Jezusa Chrystusa?

  A czym mój komentarz pani ubliżył?
  Bo dlaczego są niby bezczelne to trolu nie jesteś w stanie podać.

  Nie podoba ci sie prawda o muzułamanach?

 36. Boydar said

  Czekałem cierpliwie na Pana, Panie Listwa 🙂

 37. Mordka Rosenzweig said

  re 23, 25

  Szanowny pani MatkaPolka oraz Szanowny Pan Boydar,

  Ja pan Mordka dziekuje za ten ostatni link bo dzialal i pan Mordka ma teraz dokument szkalujacy nasza rasa.

  Dziekuje pan Boydar za pomoc.

  Bardzo dźwięczny pan Mordka.

 38. Boydar said

  Aaaa, nie zbiednieję, Shalom ! 🙂 Panie Mordko Najuszanowniejszy

 39. Mordka Rosenzweig said

  re 35,

  Szanowny pan Listwa,

  Ja pan Mordka jest obuszony, sze szanowny pan krytykuje pan Juliusz.

  Pan Juliusz wymaga duszy szacunek za pisanie o sperma od kturej, jak moszna logicznie wnioskowac, jest duszy ekspert, a to w dzisiejsze czasy jest bardzo mile widziane oraz politycznie poprawne, a szczegulnie jesli jest polaczone z religia katolicka.

  Ja pan Mordka nie jest pewien czy pan Juliusz mosze sie jusz zakwalifikowac do sama elita ekpertuw od sperma tzw. grupa spermojad, ale pan Mordka logicznie wnioskuje sze tak.

 40. Glos Prawdy said

  lzej bedzie przeliczyc za kim zydzi nie stoja.

 41. Lesio said

  Ad. Nie stoją na przykład za Prezydentem Syrii Asadem, dlatego próbują go podstępnie zniszczyć. Asad i Syryjczycy pokazali całemu światu, w tym wszystkim Polakom, jak ważny jest ciągły OPÓR i nieustający BUNT przeciwko żydostwu i syjonizmowi. Bierzmy z nich dobry przykład. Chwała im za to na wieki!

 42. Listwa said

  @ 39 Mordka Rosenzweig

  Szanowny Pan,
  twierdzi , że z logicznego punktu widzenia on przez próbowanie stał sie taki ekspert od sperma?
  To i ja też się oburzam jeśli jest to tak bardzo mile widziane oraz politycznie poprawne. Ile ci eksperci musza sie nałykać. Chudzinki.

  Oby pan Juliusz poprawił te swoje teksty i już niczego nie łykał.

 43. Listwa said

  Marta Robin podobno powiedziała (a zmarła w 1981 r. we Francji) , że muzułmanów wypędzi z Europy jakiś król ze wschodu.

  Tu trochę na jej temat (przyjeła w swym małym pokoiku ponad 100 000 osób) :
  http://www.voxdomini.com.pl/sw/marta_robin.html

  Pan Putin ma szanse i środki i raczej niczego szkodliwego nie łyka.

 44. Listwa said

  @ 36 Boydar

  No , swoich jednostek się nie opuszcza.

 45. marta15 said

  UWAGA !!!!!!!!na te Strone.
  https://theuglytruth.wordpress.com/2015/09/24/the-polish-town-that-refuses-to-face-its-anti-semitic-past/#comments
  ——-

  Pod pozorem walki z Israelem i Syjonizmem jawnie promuja Nazizm i Marksizm.
  Wlasciciel strony , niejaki Mark Glenn udaje tradycyjnego katolika ,ale to calkowity heretyk i apostata.
  Jego poglady na ‚katolicyzm’ i religie sa blizsze globalnej , lucyferianskiej religii promowanej przez Franciszka niz prawdziwej religii jakiej od 2000 lat naucza Kosciol Katolicki ( nie mylic z sekta Watkanska- 2 , ktora owa Instytucje KK formalnie przejela w 1962-65).

  https://theuglytruth.wordpress.com/2015/09/24/the-csto-arrives-in-iraq-and-syria/

  to jest ciekawe , ze wiele stron ostro krytykujacych Izrael i Zydow jednoczesnie promuje faszyzm i komunizm,
  czyli wniosek jest, ze plyna one z TEGO SAMEGO ZRODLA.

 46. Zerohero said

  Początek trochę ciężko się czyta:

  W kilku pierwszych linijach Celem niniejszego artykułu (…) na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuję (…) przedmiotem niniejszego artykułu (…) Na potrzeby niniejszego artykułu zakładam.

  A unikanie nazywania rzeczy po imieniu nie zachęca do wprowadzenia taryfy ulgowej. Wszak, co jak moi przedmówcy zauważyli:

  – konflikty między Arabami rozniecały zachodnie służby.
  – Kuwejt to sztuczne państewko stworzone przez Anglików. Anglicy po prostu wykroili wielkie złoże ropy i powołali na jego miejscu „państwo” by w razie czego normalne państwo arabskie nie mogło w oaprciu o tę ropę zbudować zbyt wielkiej potęgi.
  – imigracja afrykańsko-bliwskowschodnia do Europy jest świadomym celem rządzących Europą.
  – szejkowie nie po to niszczą Syrię by przyjmować uchodźców z Syrii
  – szejkowie nie mają nic do gadania. Konta mają w USA, ale nie mają prawa pobrać gotówki, więc to bogactwo pozorne. Broń mają z USA, więc ich armia jest zależna od USA

 47. Tekla said

  Nie chca uchodzców ,gdyz nie maja takich pieknych pałaców jak Niemcy..gdzie uchodzcy sa zakwaterowywani..

  http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Fluechtlinge-beziehen-Schloss-Salzau,fluechtlinge3772.html

Sorry, the comment form is closed at this time.