Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Szokujące dokumenty! Plan Hitlera dla Polski wciąż aktualny

Posted by Marucha w dniu 2016-09-03 (sobota)

Już w okresie drugiej wojny światowej Niemcy opracowali dokładny plan podporządkowania sobie terenów położonych za ich wschodnią granicą.

Brutalna, masowa eksterminacja Polaków, Ukraińców czy Rosjan nie wchodziła w grę. Trzeba było poszukać „miękkich” rozwiązań, skutecznie wspomagających pomniejszenie niechcianych populacji.

Postawiono zatem na promocję aborcji, rozdzielanie rodzin wskutek emigracji ekonomicznej, stłoczenie ludzi w miastach i „cichą sterylizację”. Tak osłabiane, niechciane narody miały się degradować do czasu, gdy pleniący się Niemcy będą mogli zastąpić „słabe” populacje.

 

Politykę Niemiec wobec ludności na okupowanych ziemiach polskich najlepiej opisują dokumenty wytworzone w czasie drugiej wojny światowej przez wysokich niemieckich funkcjonariuszy. Nie do przecenienia jest w tej kwestii memoriał Traktowanie ludności byłych obszarów Polski z punktu widzenia polityki rasowej autorstwa doktora Erharda Wetzela i Günthera Hechta opublikowany na łamach „Zeszytów Oświęcimskich”.

Niemcy zakładali, że Polska – zamieszkana przez Polaków i Żydów – będzie w przyszłości pod dominującym wpływem Niemiec. Przy czym nie było wątpliwości, że są to nacje rodzajowo obce i nienadające się do zasymilowania. Stąd też uznano, że niemieckie państwo nie ma żadnego interesu w narodowym i kulturalnym podniesieniu i wychowaniu ani polskiej, ani żydowskiej ludności pozostałego polskiego obszaru.

Zaproponowano dwa schematy działań, bazujące na tym samym założeniu: utrzymaniu Polaków i Żydów w jednakowy sposób na niskim poziomie życiowym i pozbawieniu ich wszelkich praw zarówno pod względem politycznym, jak narodowym i kulturalnym.

Niemców nie interesował standard życia podbijanych nacji – byleby tylko był on na odpowiednio niskim poziomie, a ewentualne choroby nie przenosiły się na teren Rzeszy. Nie znaczy to, że Niemcy nie byli zainteresowani stroną medyczną. Ich plan zakładał szeroki dostęp i promocję wszelkich środków ograniczających rozrodczość.

Spędzenie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Rasowo‑higienicznych zarządzeń w żadnym razie nie należy popierać. Podobna polityka miała dotyczyć Żydów.

Niemcy pracowali też nad metodami cichej sterylizacji. Doświadczenia w zakresie wykorzystania do tego celu promieni rentgenowskich prowadzone były w obozach koncentracyjnych. Metoda ta miała być skrycie wykorzystywana na masową skalę, ale wyniki eksperymentów uznano za mało satysfakcjonujące, szczególnie z uwagi na liczne skutki uboczne spowodowane przyjęciem nadmiernych dawek promieniowania. Jak w marcu 1942 roku pisał odpowiedzialny za wszelakie niemieckie programy masowej zagłady Victor Brack, te niedoskonałości eksperymentowanej metody narażały ją na dekonspirację.

Jako, że plany te nie były możliwe do przeprowadzenia w praktyce, Himmler – jak zeznał Rudolf Höss, komendant niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz‑Birkenau w czasie swojego procesu, godził się z tym, że Polacy i Czesi pozostaną w ramach niemieckiej przestrzeni życiowej, zorganizowani w formie zależnych od Rzeszy krajów wasalnych.

Kolejne ciekawe zapiski dotyczące polityki wschodniej Niemiec pochodzą z 2 października 1940 roku i zostały zawarte w tajnej notatce sygnowanej przez Martina Bormanna, przybocznego Führera. Sygnalizował on, iż Adolf Hitler zainteresowany jest pozyskiwaniem dla Rzeszy własności ziemskich. Chodziło o zapewnienie wyżywienia wielkim miastom. Prócz ziemi potrzebna była tania – i co ważne, sezonowa – siła robocza. Oczywiście robotnicy ściągani byliby z Polski, a po zakończeniu zbiorów – odsyłani z powrotem. Bezwarunkowo należy baczyć, aby nie było żadnych polskich panów. Tam, gdzie istnieją, powinni – jakkolwiek może to brzmieć twardo – zostać wytępieni – pisał Bormann.

Jak określił, Generalna Gubernia jest polskim rezerwatem, wielkim polskim obozem pracy. Polacy mają z tego korzyść, ponieważ utrzymujemy ich w zdrowiu, dbamy o to, ażeby nie wyginęli z głodu itd. Nigdy jednak nie wolno nam podnieść ich na wyższy poziom, gdyż wówczas staliby się anarchistami i komunistami – ostrzegał.

Wizja Polaka – jako najemnego, słabo opłacanego robotnika – znakomicie łączyła się z polityką osłabiania polskiej populacji. Jej tezy w piśmie z 12 grudnia 1941 roku do Centrali Przesiedleńczej w Łodzi wyłożył Ernst Damzog, rezydujący w Poznaniu inspektor niemieckiej policji bezpieczeństwa, który zasłynął z masowych wysiedleń Polaków z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa.

Damzog wskazywał, iż celem polityki państwa jest niszczenie odrębności życiowej obcych narodowości za pomocą odpowiednich środków stosownych do panującego ducha czasów. Rozwiązania były zasadniczo dwa: asymilacja lub eliminacja. Ludy pierwotne stosowały najczęściej tę ostatnią metodę. Jest to wprawdzie metoda twarda i brutalna, jednakże w ostatecznej konsekwencji prowadzi do naturalnego wyniku, polegającego na tym, że biologicznie silniejszy wchodzi w posiadanie większej przestrzeni życiowej – pisał Ernst Damzog.

Wróćmy jednak do bardziej „cywilizowanych” metod. To na przykład planowe wysyłanie na roboty do Rzeszy w pierwszej kolejności żonatych Polaków i zamężnych Polek. Przez to bowiem rozrywa się rodziny, co spowoduje, przy dłuższym tam zatrudnieniu, wydatne zmniejszenie liczby urodzeń.

Kolejną metodą była sterylizacja polskich warstw prymitywnych. Choć jak wskazano, postulatu tego oraz jego rezultatów nie można w żadnym wypadku porównywać ze skutkami metod eugeniki. Jak bowiem zauważono, ucisk gospodarczy, stosowany wobec prymitywnych warstw, nie przeszkodzi im w produkowaniu licznego potomstwa. Można więc położyć temu kres jedynie przez środki wypleniające. Ponieważ zaś warstwa ta najczęściej nie przedstawia w procesie pracy zbyt wielkiej wartości, można by, również z gospodarczego punktu widzenia patrząc, przyjąć odpowiedzialność za tę metodę. Oczywiście należałoby, stosując ją, zrobić szeroki użytek z pojęcia „chory dziedzicznie” względnie „społecznie niepotrzebny”. Rozchodzi się tutaj nie o negatywną metodę eugeniczną, lecz po prostu o sposób wyplenienia narodu.

Zakładano, że warstwy wyższe, społecznie wartościowe można znacznie osłabić już w przeciągu kilku pokoleń, gdyż na skutek zarządzeń godzących w rodzinę i jej sytuację gospodarczą, warstwy te zawierałyby małżeństwa dopiero bardzo późno, a i potem zmuszone by były świadomie ograniczyć liczbę potomstwa.

Osobą odpowiedzialną za realizację zagadnień rasowych i narodowościowo-biologicznych miał być lekarz urzędowy. Jak podkreślano, walka narodowościowa nie jest politycznym, lecz biologicznym zmaganiem, z którego zawsze wychodzi zwycięsko naród biologicznie silniejszy i życiowo dzielniejszy. Walka narodowościowa oznacza w swojej ostatecznej konsekwencji alternatywę: ty albo ja, a tym razem chcemy być tymi, którzy walkę poprowadzili lepiej.

Niemcy oczywiście nie skupiali się tylko na sprawie polskiej, bo plan wschodni był znacznie szerszy. Pisał o nim doktor Wetzel w piśmie z 27 kwietnia 1942 roku. Polacy postrzegani byli jednak jako najbardziej wrogo usposobieni w stosunku do Niemców, liczebnie najsilniejsi, a wskutek tego najniebezpieczniejsi ze wszystkich obcoplemieńców, których wysiedlenie plan przewiduje – diagnozował Wetzel.

Jego zdaniem, Polacy są też narodem, który najbardziej skłania się do konspiracji. Niemniej Wetzel odżegnywał się od rozwiązania kwestii polskiej w sposób ostateczny, czyli poprzez masową eliminację. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza, że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem, musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów – postulował.

Wetzel pisał też o rozwiązaniu problemu Rosjan i Ukraińców poprzez stosowanie metod zmniejszających i osłabiających populację oraz sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. Niemcy chcieli utrzymywać w lepszej kondycji społeczeństwo ukraińskie, które miało być przeciwwagą dla Rosjan. Tu Wetzel postulował jednak ostrożność, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której to Ukraińcy zajmą miejsce Rosjan. Chodziło o „znośny” poziom rozmnażania. Aby ten cel osiągnąć, Wetzel postulował zaniechanie na terenach wschodnich wszelkich zachęt (stosowanych w Rzeszy) mających na celu zwiększenie liczby narodzin.

Zniechęcać też miały koszty, jakie powoduje posiadanie dzieci. Rozwijane miały być bowiem postawy konsumpcyjne, w myśl: ile więcej mogę mieć dla siebie, nie mając dzieci. Kobiety od ciąż miała odstraszać propaganda groźnych dla zdrowia porodów, która przy okazji napędzałaby zapotrzebowanie na środki zapobiegawcze. Przemysł produkujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani też spędzenie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu.

Postulowano też kształcenie akuszerek i felczerek specjalizujących się w przeprowadzaniu sztucznych poronień. Ich wysoka fachowość miała wzbudzać zaufanie. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności – wskazywano. Stawiano też na propagowanie dobrowolnej sterylizacji, niezapobieganie śmiertelności niemowląt – ba, wręcz postulowano, aby nie edukować matek w zakresie pielęgnacji niemowląt.

Niemcy chcieli utrzymywać taką politykę do czasu, w którym oni sami byliby w stanie zasiedlić tereny wschodnie. Całkowite biologiczne wyniszczenie Rosjan nie może tak długo leżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy sami w stanie zapełnić tego terenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne narody objęłyby ten obszar, co również nie leżałoby w naszym interesie. Naszym celem przy wprowadzeniu tych środków jest tylko to, ażeby Rosjan o tyle osłabić, ażeby nie mogli nas przytłaczać masą swoich ludzi.

Niemcy dążyli bowiem do niezagrożonego przewodnictwa na kontynencie europejskim.

Marcin Austyn

Wykorzystane archiwalne fragmenty dokumentów pochodzą z opracowania zawartego w „Zeszytach Oświęcimskich” nr 2 (1958), s. 43–50, publikowanych przez Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu.

Pełny tekst ukazał się w 52 numerze magazynu „Polonia Christiana”, który tym razem pomaga w zrozumieniu polityki Niemiec i postrzeganiu przez ten naród swojej roli w świecie. Zachęcamy do zakupu!

Za http://www.pch24.pl/szokujace-dokumenty–plan-hitlera-dla-polski-wciaz-aktualny,45601,i.html
http://www.bibula.com

Komentarze 92 to “Szokujące dokumenty! Plan Hitlera dla Polski wciąż aktualny”

 1. Edwin said

  Obecny plan zostal udoskonalony. Teraz jest propaganda „wolnosci i demokracji” lub „spoleczenstwa otwartego”.

 2. RomanK said

  Przeciez to program rozwoju spoleczno gospodarczego IIIRP…

  Pokaz mi program – powiem ci kim jestes….

 3. Alina said

  http://rdi.org.pl/

 4. Hasso C. said

  Plan Hitlera dla Polski moze byc dalej aktualny, ale nie realizuja go Niemcy. I dzisiaj jest on realizowany bardziej skutecznie wobec samych Niemcow, ktorzy maja jeden z najnizszych wskaznikow urodzin na swiecie. Szkoda, ze artykul tego nie uwydatnil.

 5. L2P said

  ad4
  sluszna uwaga i ..nie realizowali…

  `magazyn „Polonia Christiana” `[ Polonia Christiana to katolicki magazyn wydawany w Krakowie..]

  przez Krakauer ? balonik,.. a moze wlasciwa nazwa;

  magazyn `polonia judaica„..

  [ wrog ludzkosci, ma super prawa – II Rzeczypospolita trzymala ten chorobliwy stan !
  spolkujesz z wrogami przejetymi i zarzadzanymi przez paracha,.. potem placz, ze boli…]

  po wojnie nst.totalna zydo-komunistyczna zmiana faktow, falsyfikacja i nadanie calkowicie innego biegu wydarzeniom..zw. judaica historia..p/k slynny holoszwindel… co sie naumialo i wkuwalo od podstawowki,..

  falszowanie dokumentow, zeznan swiadkow-przez tortury iinne..caly pier..ony teatr..dla leminow.

  Nurumberga\um..dzis w dobie intranatu i chocby ostatnimi laty, zydowskich wojenek, wlacznie z paroletnim bytem `israchela`- wypadaloby zakojarzyc i nie macic..dojrzec paralele z NJWO !

 6. Hasso C. said

  Ad 5) Wie Pan, ja czytalem dzienniki Franka i tam tez nic nie bylo o propagowaniu abortow ani rozdawaniu prezerwatyw pod Wawelem. Jedyna mysl, ktora przewija sie stale, to jak zapewnic spokoj i czyste tory, i jak wycisnac wiecej zarcia i robotnikow dla Rejchu. Niedostatecznosc kadr administracji okupacyjnej przy ciaglej aktywnosci partyzantow („bandytow”) zmuszala do wiekszej brutalnosci, ktora z kolei zachecala ludzi do aktow zemsty i oporu. Zadnej ludobojczej mysli per se w tym nie bylo. Nikt nie mial na to czasu ani sensu.

 7. L2P said

  obrazek fotoshopka wklejony do artykuliku `polsko niemiecko – cos tam` mowi sam za siebie a reszta gudlaja wodoleje strachy na lachy pomyje na Niemcy i tak to sie kreci..krecia sprawka..

  prosze sobie wyobrazic slowiansko- germansko – saskie stowarzyszenie..parch nie ma nic do powiedzenia nie ma sily, moc nie do zniszczenia..

  [ tak myslal car i do tego nawiazywal czesto pomagajac zwasnionym oraz cesarz Franciszek ostoja swego rodzaju symbion oparty na Watykanie, z tym zydowie mielki wielki frasunek..]

 8. Hasso C. said

  Przy obecnych ukladach i nastrojach to mrzonki, dla kogos marzenie. Niewiele w historii przykladow sojuszy sasiadow. Najlepszy przyjaciel to wrog wroga 🙂 Takie wrazenie, ze w Polsce celowo ktos kreci germanofobie. i rusofobie.

 9. Maćko said

  Hasso – co pan rozumie pod slowem „Niemcy”? … Ludzi zamieszkuajcych terytorium administracyjne czy rzad z Makrela na czele? Bo mozemy sobie bzdecic na okraglo 100 postów myslac kazdy o czyms innym.
  Plan Himmlera realizuja NIEMCY jako kraj reprezentowany przerz ich rzad z Makrela na czele. Realizacja planu przebiega w sposób skoordynowany równiez przez inne strony wplywajace sterowniczo na Polske ( USA, Israel, GB, Sz++cja a nawet Szwejcaria )
  Wyszczególnione w panie punkty sa realizowane bez 2 zdan, to oczywiste. Czy to ten sam plan czy podobny, malo istotne dla ofiar.

  Jesli chodzi o spadek urodzen etnicznych Niemców w Niemczech – to wie pan czym jest spowodowany? Mozna prosic o analize?

  https://filmyprawdy.wordpress.com/2012/08/13/nazistowskie-metody-depopulacji-polski-wciaz-realizowane/

  a) Polacy

  Ich liczbę będzie się musiało ocenić na 20 do 24 milionów. Są oni najbar­dziej wrogo usposobieni w stosunku do Niemców, liczebnie najsilniejsi a wskutek tego najniebezpieczniejsi ze wszystkich obcoplemieńców któ­rych wysiedlenie plan przewiduje. Są narodem, który najbardziej skłania się do konspiracji.

  Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nic można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju roz­wiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przy­szłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie po­traktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów.

  Sprawa przyszłego traktowania Rosjan …….

  Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego po­niżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na razie leży w naszym interesie powiększenie liczby Ukraiń­ców jako przeciwwagi w stosunku do Rosjan. Nie powinno to jednak do­prowadzić do tego, ażeby Ukraińcy zajęli później miejsce Rosjan. ….

 10. Maćko said

  William Engdahl:
  Following their devastating 1918 defeat in the First World War, leading circles of Germany—
  the high-level Reichswehr military command, influential Junker agrarian nobility of the large
  Prussian landed estates, influential mandarins of the German Beamtentum or civil service,
  and key industry and banking leaders—indeed, all major pillars of Germany’s permanent
  institutional power, had reached a consensus on a long-term, secret strategy. They were
  determined to regain Germany’s destined role as an economic and political Great Power in
  world affairs.
  Reichspresident von Hindenburg had summed it up in remarks to an audience of German
  youth at one point during the 1920s: „Was deutsch war, muss wieder deutsch werden” –
  „What was German once, must again be German”.
  Carl Duisberg of I.G. Farben, the chemicals cartel that enjoyed strategic agreements with
  ‘Rockefeller’s “Standard Oil, as well as DuPoint and other leading US companies, had outlined
  the German industry elites’ strategic economic aims in 1931, two years before Hitler took
  office.

 11. L2P said

  ad8
  zawsze krecili i po to sa.. wykonywac prace antychrysta…

  Polak to byl zywiol wielki, niezalezny, prawejwiary, nieprzewidywalny i wojowniczy stad musial byc `ucywilizowany`, skonczylo sie `gilotyna tkanki szarobialej` oraz `ujednoliceniem-nasadzeniem` z wrogiem, stad ta ich notoryczna do nas nienawisc…sami przeciez nie lubia jakiejkolwiek mixacji..
  [ diabel i jego pomiot nie znosi z natury rzeczy swiatla…wiedza i wolnosc ma byc dla niego..stanowi odwrotnosc planu Bozego.. dla rodzaju ludzkiego a szczegolnie jego bialych dzieci ! ]

  jesli biala rasa a raczej biala, Biblijna, rodzina chce przetrwac i zachowac pierwiastek Bozy, bedzie musiala znalezc porozumienie, ponad diabla podzialami..

  [ o tym `nasi wielcy` wiedzieli i o to sie starali, wojny nie zawsze byly wojnami bankierow dla lichwy i naszego wyniszczenia, wiele wojen toczylo sie o zachowanie ladu i porzadku Biblijnego-miecz obosieczny.]

  w przeciwnym razie wypelni sie proroctwo Sw. Jana i Slowo Pana Jezusa.. o `garstce`..co juz sie uwidacznia.[ whites are gone and done..ilumienati..]

 12. Nikt said

  Docent Józef Kossecki przedstawił te dokumenty już w latach siedemdziesiątych w książce pt. Cybernetyka kultury w rozdziale Cybernetyczne problemy walki informacyjnej (poniżej fragment) przy okazji omawiania metod niszczenia informacyjnego struktury przeciwnika. Zajmował się również wieloma innymi zagadnieniami wojny demograficznej i polityki pronatalistycznej, w różnych materiałach określoną problematykę znacznie rozszerzył, w tym wielokrotnie na naszych łamach (socjocybernetyka.pl) w tekstach i filmach.
  ‚Dezorganizacja pośrednia może się na pozór wydawać mało wydajną metodą walki, gdyż na jej rezultaty trzeba stosunkowo długo czekać. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę rezultaty uzyskiwane w długich okresach czasu, wówczas okazuje się, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod walki informacyjnej. Jej skuteczność doceniali w pełni hitlerowcy, którzy mimo posługiwania się energetycznymi metodami walki stosowali na wielką skalę metody dezorganizacji pośredniej. Warto przytoczyć ciekawy przykład z tego zakresu.
  W wydawanych przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu „Zeszytach Oświęcimskich”, opublikowano reprodukcje dokumentów sprawy SS-Brigadeführera Carla Clauberga; jeden z dokumentów dotyczy Generalnego Planu Wschodniego Reichsfuhrera SS. Pochodzi on z 1942 r., kiedy to wydawało się hitlerowcom, że wygrają wojnę i będą mogli w pełni zrealizować swe plany na wschodzie. W dokumencie tym czytamy m. in.:
  „Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem, musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów […] Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy […] Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki […] Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani też spędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić np. akuszerki lub felczerki w powodowaniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadomienie matek w zakresie pielęgnacji niemowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domów dziecka itp. instytucji […] Nam Niemcom chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy już nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi.”
  Powyższy cytat pozwala zorientować się, na jak wielką skalę mogą być przeprowadzane działania z zakresu dezorganizacji pośredniej. Analogiczne do opisanych powyżej metody dezorganizacji pośredniej stosują na szeroką skalę ośrodki wojny psychologicznej w USA.’

 13. Siekiera_Motyka said

  Ad. 12 – https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2010/01/zeszytyoswiecimskie2.pdf

 14. RSA said

  Ciekawie byłoby też się zastanowić, czy podobny, może nawet w stopniu jeszcze bardziej zaawansowanym, program, nie jest stosowany wobec Niemiec… być może sobie na to zasłużyli.

 15. revers said

  Franksistów, pro posthitlerków jest pełno we współczesnej Polsce, znajdzie się
  wśród polskojezycznych decydentów, partyjnych fuehrerkow, byłych medialnych guru, przeważnie z gminy …

  http://niezlomni.com/skandaliczny-wpis-bylego-prezentera-superstacji/

  najwazniejsze że szczepionkowe ustawy podpisane, HPV, konserwujaće alminium na miejscu z skutakami ubocznymi jak autyzm, nieplodnośc, choroby kobiece.

 16. Hasso C. said

  Czytajac powyzsze wpisy, mam wrazenie, ze wielu w ogole nie czyta komentarzy za wyjatkiem swoich wlasnych. Ten sam zlowieszczy cytat o aborcji dla Polakow wklejono w kilku roznych komentarzach – to musi byc wazny element antyniemieckiej propagandy i swiadomosci Polakow. Przykre, bo to nie byla zadna ustawa, zarzadzenie, nic o mocy prawnej, nic co w realnym zyciu byloby zastosowane. Po prostu jakis fanat napisal Himlerowi, co on mysli na ten temat. Moze mu jakas Polka czegos nie dala.

  Natomiast realne jest to, co zrobiono z Niemcami ze Slaska, Pomorza, Prus Wschodnich w 1945 i pozniej. Realne sa amerykanskie obozy smierci dla jencow niemieckich, niewolnicza praca milionow Niemcow w obozach pracy w ZSRR po wojnie. Dywanowe naloty na Drezno, Hamburg, i wszystkie duze i srednie miasta (jednym z ostatnich bylo Swinoujscie, ktore nalecieli w momencie, kiedy dziesiatki tysiecy ludzi koczowaly w porcie, czekajac na transport do Danii – masakra – nie bylo gdzie sie chowac). W sumie, po maju 1945 zginelo, czy zmarlo do 9 milionow Niemcow. Mozna sobie poczytac o tym w ksiazkach Jamesa Bacqua jak „Other Losses”, „Crimes and Mercies”. On byl chyba pierwszym, ktory na Zachodzie udokumentowal skale tej tragedii.

  Panie Macku, ja staram sie byc precyzyjny. Jak mowie o rzadzie czy panstwie na zachod od Odry, to przewaznie pisze „RFN” a jesli sprzed wojny, to Rejch czy 3. Rzesza. Niemcy to dla mnie narod, zywiol, duch nawet czasem. Podobnie jak Rosja czy Polska.

  L2P, ja widze, ze rozumujemy podobnie. Dla mnie bardziej sie liczy Cywilizacja Zachodnia niz konkretnie panstwowosc polska czy niemiecka. Cos w stylu Pata Buchanana. Pan tez poza Polska tworzy:) ?

 17. re1truth2 said

  Re 16

  Bardzo przepraszam, ciekawe kto kręci… H.ss.
  [W sumie, po maju 1945 zginelo, czy zmarlo do 9 milionow Niemcow. Mozna sobie poczytac o tym w ksiazkach Jamesa Bacqua jak „Other Losses”, „Crimes and Mercies”. On byl chyba pierwszym, ktory na Zachodzie udokumentowal skale tej tragedii. ]

  Czyli według pisarza i cytat’czyka przed majem 1945 i po zginęło razem do 16,6 mln Niemców, dobrze liczę?

 18. Hasso C. said

  Ad 17) Prosze nie zapominac, ze cale spolecznosci Niemcow nadwolzanskich, balkanskich, z centralnej i wschodniej Polski, z Czechoslowacji, zostaly wygnane lub ewakulowane przed i po 1945, (ja tu nie mowie o milionach wyrzuconych z „Ziem Odzyskanych”). I ci uchodzcy podniesli cyfry populacji RFN i NRD, w ten sposob ukrywajac straty wojenne i powojenne. Jest na ten temat ksiazka: Heinz Nawratil, Die deutschen Nachkriegsverluste (2008), polecam. We „Wspomnieniach” Adenauer napisal o wygnanych : „Do zon okupacyjnych dotarlo tylko 7,3 miliona. 6 milionow Niemcow zniklo z powierzchni Ziemi. Przepadli, umarli.”
  Zachecam Pana/Pania do zapoznania sie ze zrodlami. Jest na ten temat duzo materialu. Moze wtedy bedzie latwiej rozmawiac, i nie bedzie potrzeby stosowac takich smiesznych chwytow, jak powyzszy.

 19. re1truth2 said

  A co w tym śmiesznego, przecież to ‚wasze’ słowa [Hasso C. said
  2016-09-04 (niedziela) @ 09:20:32 … W sumie, po maju 1945 zginelo, czy zmarlo do 9 milionow Niemcow.]
  Do którego roku?

 20. Hasso C. said

  Ad 19) Nie, mialem na mysli powyzsza ilustracje. Wie pan, ja nie badalem tych materialow sam i nie moge panu dac konkretnej cyfry. Przeczytalem ksiazki, artykuly, ktore powoluja sie na dokumenty i swiadkow, i wnioski odbiegaja od oficjalnej historii i oficjalnych cyfr. A do tego, wiadomo, ze narod niemiecki nie ma wolnych mediow i akademii, zeby te sprawy badac w sposob obiektywny. Teraz powie pan, na pewno, ze ja jestem pro-niemiecki, folksdojcz moze nawet. Wtedy odpowiem mu, ze nie bedac wierzacym, staram sie przestrzegac 10 przykazan, w tym i osmego. Ok?

 21. re1truth2 said

  Na ilustracji jest podane 7,6 mln,więc co się nie zgadza z [ We „Wspomnieniach” Adenauer napisal o wygnanych : „Do zon okupacyjnych dotarlo tylko 7,3 miliona. 6 milionow Niemcow zniklo z powierzchni Ziemi. Przepadli, umarli.”]

 22. Hasso C. said

  Ad 21) Smieszne jest zamieszczanie ilustracji jako dowodow na cokolwiek, bez podawania ich pochodzenia ani zrodel, ja podstawie ktorych powstaly. Milej lektury!

 23. re1truth2 said

  Re 16
  Ja, jawohl nie dała – to na pewno nie jest element niemieckiej propagandy[Przykre, bo to nie byla zadna ustawa, zarzadzenie, nic o mocy prawnej, nic co w realnym zyciu byloby zastosowane. Po prostu jakis fanat napisal Himlerowi, co on mysli na ten temat. Moze mu jakas Polka czegos nie dala. ]

  [Gedanken zum Generalplan Ost des Reichsführers SS” (Dokument Nr. 2). Verfasser ist in beiden Fällen der rassenpolitische Dezernent des Ostministeriums, Amtsgerichtsrat Dr. Erhard Wetzel. Wer war dieser Dr. Wetzel? Am 7. Juli 1903 in Stettin geboren, hatte er Jura studiert und war zur Zeit der Machtübernahme Gerichtsassessor. Da seine Parteiakten das ominöse Eintrittsdatum 1. Mai 1933 ausweisen, war er also kaum Nationalsozialist aus Überzeugung, sondern gehörte zu jenen berühmt gewordenen „Maikäfern”, …] – http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1958_3_5_heiber.pdf
  i tak dalej i dalej, a oni są niewinni… bo to nie ma mocy prawnej, a zabijali et cetera.

 24. re1truth2 said

  W następnym na razie jest w moderacji.

 25. re1truth2 said

  http://vignette2.wikia.nocookie.net/uzbrojenie/images/c/cf/800px-Ofiary_II_Wojny_Swiatowej_PL.svg.png/revision/latest?cb=20110826070458&path-prefix=pl
  http://www.fallen.io/ww2/

 26. Grażyna said

  Doc. Józef Kossecki mówi w kilku wykładach o realizacji planu Himlera w Polsce.

  .https://www.youtube.com/watch?v=_bFvIj-cB4w

 27. Grażyna said

  Do pana Hasso C

  Przykład niemieckiej bezczelności. Niemka w Szczecinie krzyczy, aby Polacy przyjmowali uchodźców.

 28. Hasso C. said

  Pani Grazyno, to lewaczka, tak zwana antifa, ktora jest wspolczesna zaraza w zachodniej Europie. W Szwecji na przyklad napadaja oni i groza smiercia ludziom przeciwnym imigracji. Taka choroba psychiczna. Ale mysle, ze w Polsce dosyc ludzi pokazalo jej Kozakiewicza gest, zeby nie chcialo jej sie wracac. To nie jest bynajmniej „przedstawicielka narodu niemieckiego” 🙂

 29. Hasso C. said

  Ja naprawde zachecam do lektury dziennikow Hansa Franka, tam widac, jak ta okupacja wygladala z Wawela. Zadnych wielkich planow, zwlaszcza po lipcu 1941, tylko chodzilo o przetrwanie i wzgledny spokoj.
  Przeciez chyba nie musimy sobie nawzajem tlumaczyc, ze ekipa Hitlera byla organizacja przestepcza, sfinansowana przez globalistow tamtego czasu. Tak jak nie mozna zwyklego Rosjanina oskarzac o przestepstwa bolszewikow, tak nie mozna zwyklego Niemca oskarzac i nienawidziec za czyny Hitlera et co.

 30. Boydar said

  Panie Hasso, nie negując prawdziwości ani potworności; po co pod artykułem o planach dezintegracji Polski i Polaków przytacza Pan (16) okoliczność Drezna, Hamburga, czy amerykańskich obozów ? Trzeba było na wiecach NSDAP nie krzyczeć Heil Hitler a nie teraz płakać w rękaw fałszywie zamieniając kolejność zdarzeń miejscami. Zna Pan takie polskie powiedzonko „świnia co drze wór i kwiczy” ?

 31. Hasso C. said

  Ad 30) Nie, nie znam tego powiedzonka. Ale dobre pytanie:dlaczego przyszlo mi do glowy Drezno i obozy Eisenhowera. Ano, chyba dlatego, ze „Generalplan Ost” (nie wykonany) przypomnial mi o ludobojczym „Planie Morgenthaua”, ktory przeciez czesciowo zostal wykonany w Niemczech i o popularnej w Waszyngtonie ksiazce Zyda Teodora Kaufmana „Germany must perish” ktora mowila o likwidacji narodu niemieckiego metoda kastracji.
  Nie mozna zapominac, ze 1 wrzesnia 1939 zaczela sie Gehenna nie tylko dla Polakow. Tak, wielu darlo sie heil hitler i wyobrazalo sobie nie wiadomo co. Ale taki Hitler nie wzial sie sam z siebie. Najpierw byl Traktat Wersalski i wiele innych rzeczy, ktore doprowadzily Niemcow do takiej desperacji, ze uwierzyli temu maniakowi. I Niemcy stali sie narzedziem zniszczenia, i Europy i samych siebie.

 32. Boydar said

  „Gwałcić, to ich zbójeckie prawo; ale krzyczeć to nasz zasrany obowiązek”

  Liczba ludności III Rzeszy w dniu 1 września 1939, to pi razy oko dziewięćdziesiąt milionów.

  Ilu krzyczało ?

 33. Hasso C. said

  To retoryczne pytanie, panie Boydar. Mysli pan, ze nie krzyczalby pan z nimi, wtedy?

 34. Maćko said

  Panie Hasso, jest pan pod wplywem propagandy niemieckiej, która niemieckiego podatnika kosztowala miliardy marek i yeuro, a której celem bylo pokazanie, ze Reich nie byl taki zly, ze tak niesprawiedliwie i okrutnie niemców potraktowano.
  Tez przejsciowo bylem pod wplywem mendialnym i zapomnialem o tysiacach opisów kampanii wrzesniowej i zycia pod okupacja kt´re przeczytalem.

  Taka jest charakterystyka pamieci ludzkiej, ze usuwaja sie z niej nieprzypominane informacje a na powierzchni utrzymuja sie te ostatnie, te czesto powtarzane, tez bardzo mocny wplyw wywierajace. Czyli palowanie mendiatyczne ciepienie Niemców, obraz osoby która ugrzezla w topiacym sie asfalcie w planacym Dreznie sa obecne a obrazy strzelacych do kolumn cywili pilotów niemieckich sie zacieraja w swiadomosci.

  Dlatego, panie Hasso, jeslis pan Polak i dobry czlek, musi pan wrócic do czytania a moze i sluchnia wspomnien z wojny 39-45 w Polsce i ogólniej w Europie Wschodniej.
  Bez tego, przewodnosc pana dróg korelacyjnych bedzie panu platac figle a dla ludzi znajacych temat bedziesz pan synonimem „$%&&%%)^^”… a nawet jeszcze gorszego „·”!·$%%

  😉
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bloodlands
  Ksiazka napisana przez : https://pl.wikipedia.org/wiki/Timothy_Snyder
  Wstrzasajaca i dobrze udokuemntowana

 35. Maćko said

  Hasso – Powyzsza oraz ponizsza pozycje moze pan sobie 2 5 sekund sciagna z Amazon na Kundla w puterze czy telefonie.
  Richard C. Lukas (ur. 1937) – amerykański historyk polskiego pochodzenia. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki związanej z okupacją hitlerowską Polski oraz relacjami polsko-żydowskimi. Zasłynął napisaną w 1986 r. książką „Forgotten Holocaust” („Zapomniany Holocaust”) poświęconą cierpieniom Polaków w czasie II wojny światowej. Publikacja spotkała się z głosami krytyki ze strony środowisk żydowskich za zrównanie wojennych doświadczeń Polaków i Żydów.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Lukas
  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/150173/zapomniany-holokaust

  Niemcy napadli na Polske, wykorzystali nas, wymordowali miliony, okradli, zrujnowali, oklamali, zniszczyli nasz przemysl, handel i finanse a pan tu pie+doli o ich ciezkim losie….

 36. Boydar said

  Tego nie wiem, nie jestem żydoszkopem, nie jestem protestantem, nie jestem tysiącsiedemsetletnim butnym chamem. Nawet jeśli jestem bandytą, nie chwalę się tym przed całym światem i nie czynię z tego religii. A jeśli dostaję czasem wpier dol, to dobrze wiem, że ciężko zapracowałem. Jeśli my, Polacy, musimy zrozumieć, że Katyń nie zdarzył się bez naszej przyczyny, tym bardziej tzw. Niemcy powinni się cieszyć, że w ogóle ma jeszcze kto po niemiecku mówić. Bo po sprawiedliwości, to już nie powinien.

 37. Hasso C. said

  Nic mi nie wiadomo o tych miliardach podatnika. Pan mysli, panie Macku, ze oni Bacque-owi placili? Ze Goodrichowi placili? Mam wrazenie,ze te miliardy ida na destrukcje wszelkiego poczucia godnosci i swiadomosci narodowej Niemcow. Ale ma Pan racje, ze trudno utrzymywac sie w roznych polach medialnych jednoczesnie, ale probuje. To bardzo celna uwaga. Ale czym ta wojna byla dla Polakow sluchalem od dziecka z obu stron rodziny, dlatego nie mam szansy tego zapomniec nawet, gdybym chcial. Ojciec z Poznanskiego, mama z Warszawy. To wlasnie ojciec opowiadal mi, jak Drezno plonelo – sam widzial w nocy, z 50km.
  Jak pisze na sajtach niemieckich o polskiej stronie medalu, to nie jest to prowokacja, a tu jest. Czy to sie kiedys zmieni?

 38. Hasso C. said

  Kiedys tlumaczylem wywiad Lukasa z powrotem na angielski, ale ksiazki nie zdazylem przeczytac. Dzieki panie Macku.

 39. Hasso C. said

  To wlasnie wrogosc i strach przed Niemcami wynikajace z nieznajomosci tego, jak swiat wyglada przez niemieckie okulary, prowadzi do patologii polskiej polityki zagranicznej, jesli tak to mozna nazwac (nie mozna). Dlatego prowokuje.

 40. Maćko said

  37 Hasso – propaganda kosztuje…

  Magdalena Ziętek-Wielomska debiutuje przed kamerą HarFORu z referatem pt.:

  Z NIEMIECKĄ PRECYZJĄ
  O SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU INFORMACJĄ

  Autorka przedstawia w nim metody oddziaływania państwa na swoje otoczenie za pomocą synergii działań sieci rozmaitych instytucji. Silną stroną prelekcji są liczne, współczesne przykłady wpływu organizacji z Republiki Federalnej Niemiec na polskie sprawy polityczne i społeczne.
  ***

  Mozemy tylko nazwac albo i wyobrazic sobie tylko to, co ma nazwe w naszym leksykonie, to co dla nas istnieje. Im wiecej wiemy, tym wiecej widzimy, abstrahujac od naszych talentów czy inteligencji.

  Uszanowania za pisanie o Polsce i naszych ofiarach na forach niemieckich, moze Pan podrzucic tutaj linki do wgladu, pare osób czyta po niemiecku.

  Ale … JBNB, to Niemcy, sterowane przez zydów niemieckich z GB i z USA, napadly na Polske, Rosje, Francje itd… i zachowywali sie w wielu krajach podbitych gorzej niz Alianci w Reichu. Wojny sa coraz okrutniejsze, ale w okrucienstwie Niemcy w Polsce pobili wszelkie rekordy bestialstwa.

 41. Maćko said

  39 Hasso! Polska byla do niedawna pod 99% zaborme niemickim. Dzisiaj zabór jest 90 procentowy.

 42. L2P said

  ad16
  tak,
  z nadzieja na rychly powrot do… [ `swoich gudlajow` a przy okazji wypedze toto w diably ]
  …zapachow ojczyznianych..

  ad36-40 i 1
  `Niemcy napadli na Polske, wykorzystali nas, wymordowali miliony, okradli, zrujnowali, oklamali, zniszczyli nasz przemysl, handel i finanse a pan tu pie+doli o ich ciezkim losie….`- naczytalo sie oj naczytalo..parcha..

  `Magdalena Ziętek-Wielomska debiutuje przed kamerą HarFORu z referatem pt.:
  Z NIEMIECKĄ PRECYZJĄ
  O SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU INFORMACJĄ` – p. Macko duskutujesz poslugujac sie `polska gudlajowa` no rozeznanie takie nie dziwi, cepem o snopek..no cepem

  `obraz osoby która ugrzezla w topiacym sie asfalcie w planacym Dreznie sa obecne a obrazy strzelacych do kolumn cywili pilotów niemieckich sie zacieraja w swiadomosci.`- a tu pan siebie przeskoczyl i pokazal oblicze, masz pan szczescie , ze panu tego nie zycze..

  Macko zajadly i ma swoje racje szkoda tylko, ze to co drugiemu zarzuca sam wypisuje i zaklina, a to zyci gudlaja bawi pane Macko, oto mu chodzi..piane z pyska toczyc..

  Jak wsciekle i bezrozumne psy … a cap czeka i lapy zaciera..

  Polska pod zaborem panie ale ZZZZZ YYYYY DDDDD AAAAA !!!!!!

  ad32
  „Gwałcić, to ich zbójeckie prawo; ale krzyczeć to nasz zasrany obowiązek”

  wojna jest gwaltem i trzeba myslec wczesniej a nie pozniej i to z przykrymi refleksjami…

  gudlaj w Polsce siedzial i siedzi..

  [ Niemcy za Hitlera przynajmniej go sobie wyczyscili i chcieli wiecej..
  nie propagowac histori gudlajowych..
  i nie skakc sobie do gardel..]

 43. L2P said

  Wiki.gudlaja.piki..
  Richard C. Lukas (ur. 1937) – amerykański historyk polskiego pochodzenia [czy tylko ? ]. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki związanej z okupacją hitlerowską Polski oraz relacjami polsko-żydowskimi. Zasłynął napisaną w 1986 r. [ przed wyzwoleniem solidarnym] książką „Forgotten Holocaust” („Zapomniany Holocaust”) poświęconą cierpieniom Polaków w czasie II wojny światowej. Publikacja spotkała się z głosami krytyki ze strony środowisk żydowskich za `zrównanie wojennych doświadczeń Polaków i Żydów.`

  Pisarze z nadania publikuja po schemacie..ludzie obudzcie sie i nie badzcie ..ta.pa.petami..

  Polacy generalnie Slowianie [ jak i inne biale narody przez milenia ] mieli tzw. holocaust z rak zydow ale nie zydowie ! tych paru tj mniej niz 200 tys w II sw. padlo z brudu i glodu w obozach pracy … [ egzekucje tez byly ale nie tak jak to zyd przedstawia ] po `dywanach alijantow` papu zabraklo i weszka znowu zatyfusiala bo cyklo sie przemiescil..jak burza..

  `zielonego` pojecia a tyle `piany` i nie meczec ze strachu bo wlasciciel bardziej wystrzyze i wykolejkuje..

 44. Hasso C. said

  Ad 40) Panie Macku, chetnie bym pokazal, ale blog w ktorym sie udzielalem byl rewizjonistyczny i zniknal w zwiazku z rozprawa i uwiezieniem U. Haverbeck. Tam zamiescilem tlumaczenie wywiadu z Lukasem wlasnie. I np. raport rzadu emigracyjnego o obozach koncentracyjnych (i ani slowa w nich o komorach), i tam byly dobre dyskusje. A poza tym, rzucam pare slow tu czy tam. Polecam miesiecznik „Compact”, najlepszy periodyk polityczny niemieckojezyczny, jest tez na necie.
  A Zietek-Wielomska nic nie mowi o wybielaniu okupacji hitlerowskiej. Kto zaprzecza, ze byla brutalna i przestepcza?

 45. L2P said

  .https://www.youtube.com/watch?v=snXhKtqyUvA&feature=em-subs_digest-vrecs

  Zietek-Wielomska Maaagdaleeena – powtarzam zydowka typowa dziobata mac..a autorytet..

  matryks zydowski a ktora prawdaparchata prawdziwsza…strata czasu…gulgulgulgul..

  ad44
  `rzucam pare slow tu czy tam`

  uswiadamiac moze to da co dobrego i przebije bariere zauroczenia zw. `pomrocznosc jasna` ?..

  [ czego to gudlaj nie wymysli ]

 46. intervojager said

  Tajne nauczanie w Polskich przedszkolach dawno było?

 47. ,... said

  4, 6, 8, 18, 20, 22, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 44, . Hasso C. said …
  – Niedostatecznosc kadr administracji okupacyjnej przy ciaglej aktywnosci partyzantow („bandytow”) zmuszala do wiekszej brutalnosci, ktora z kolei zachecala ludzi do aktow zemsty i oporu. Zadnej ludobojczej mysli per se w tym nie bylo. Nikt nie mial na to czasu ani sensu.
  – Niewiele w historii przykladow sojuszy sasiadow. Najlepszy przyjaciel to wrog wroga Takie wrazenie, ze w Polsce celowo ktos kreci germanofobie. i rusofobie.
  – 16 Czytajac powyzsze wpisy, mam wrazenie, ze wielu w ogole nie czyta komentarzy za wyjatkiem swoich wlasnych. .. Po prostu jakis fanat napisal Himlerowi, co on mysli na ten temat. Moze mu jakas Polka czegos nie dala. …
  L2P, ja widze, ze rozumujemy podobnie. Dla mnie bardziej sie liczy Cywilizacja Zachodnia niz konkretnie panstwowosc polska czy niemiecka. Cos w stylu Pata Buchanana. Pan tez poza Polska tworzy:) ?
  – Ad 17) Prosze nie zapominac, ze cale spolecznosci Niemcow nadwolzanskich, balkanskich, z centralnej i wschodniej Polski, z Czechoslowacji, zostaly wygnane lub ewakulowane przed i po 1945, (ja tu nie mowie o milionach wyrzuconych z „Ziem Odzyskanych”). I ci uchodzcy podniesli cyfry populacji RFN i NRD, w ten sposob ukrywajac straty wojenne i powojenne.


  – Ad 19) Nie, mialem na mysli powyzsza ilustracje. Wie pan, ja nie badalem tych materialow sam i nie moge panu dac konkretnej cyfry. <— die Anzahl- to liczba, cyfra to die
  – Ad 21) Smieszne jest zamieszczanie ilustracji jako dowodow na cokolwiek, bez podawania ich pochodzenia ani zrodel, ja podstawie ktorych powstaly.
  – To nie jest bynajmniej „przedstawicielka narodu niemieckiego” ??? a to co https://www.youtube.com/watch?v=ZWYJn5BxkhE
  – Ja naprawde zachecam do lektury dziennikow Hansa Franka, tam widac, jak ta okupacja wygladala z Wawela. Zadnych wielkich planow…
  – i o popularnej w Waszyngtonie ksiazce Zyda Teodora Kaufmana „Germany must perish” ktora mowila o likwidacji narodu niemieckiego metoda kastracji.
  – To retoryczne pytanie, panie Boydar. Mysli pan, ze nie krzyczalby pan z nimi, wtedy?
  – Ale czym ta wojna byla dla Polakow sluchalem od dziecka z obu stron rodziny, dlatego nie mam szansy tego zapomniec nawet, gdybym chcial. Ojciec z Poznanskiego, mama z Warszawy. To wlasnie ojciec opowiadal mi, jak Drezno plonelo – sam widzial w nocy, z 50km.
  – To wlasnie wrogosc i strach przed Niemcami wynikajace z nieznajomosci tego, jak swiat wyglada przez niemieckie okulary, prowadzi do patologii polskiej polityki zagranicznej,.. – jaki strach?

  Herr Hasso C. jest obywatelem amerykańskim i nadaje z USA, stąd jego odwaga w głoszeniu teorii III Rzeszy Niemieckiej (Reich). Parę miesięcy wstecz wymieniał się, chyba z Mietem, co do miejsc zamieszkania. Uwaga, forumowicze i Admin, Hasso to niebezpieczny troll.

 48. Maćko said

  L2P – Szanowny Panie (?) – Moze mi pan powie, jak sie zaczyna kazde ludzkie dzialanie? Od czego musi sie zaczac, bez czego sie nigdy nie zacznie? To tak abysmy zaczeli od pojec pierwotnych ustalonych zanim wejdziemy w szczególy.

  44 Hasso – no to szkoda, bo by bardzo sie przydalo móc siegnac do zródel przez pana cytowanych.

  42. L2P – moze sie pan postarac pisac jasno i logicznie? Moze w punktach? Zawile i hermetyczne to pana pisanie, wiec daje sie interpretowac róznorako. Krótkie zdania oznajmujace i bedziemy wiedziec o co panu chodzi. ok?

 49. Boydar said

  Czyżby się Pan Maćko pochorował studiując prace śp. docenta ? Jest Zyrtec, jest Claritine, jest Carbo medicinalis i kwaśne mleko jest … jeszcze.

 50. Maćko said

  48. Boydar. Konkretnie prosze pisac albo wcale. Dawno juz panu przypominalem, ze Gajówka to Matecznik Polskosci i Wiary a nie pub czy klub dla zgorzknialych zrzedów.

  1. Do jakiego wpisu mojego sie pan dowala?
  2. Na jaka chorobe mam sie leczyc?
  3. Jaki wklad dla innych ma ten idiotyczny wpis?

  Chcesz pan bzdecic i bruzdzic to won na inne forum.

 51. Boydar said

  W czasach kiedy nie chodziłem do przedszkola to mówiło się w takich przypadkach „nerwy w konserwy”, Panie Maćko.

  Ale tak swoją drogą, to szacun za odwagę; jakby nie patrzył, ryzykuje Pan, że jednak kiedyś odpowiem na nurtujące Pana pytania. Póki co, miej Pan pretensje do Gospodarza; zakazał mi wnoszenia kaganka oświaty 🙂

  To nie tak było. Niech Pan to sprostuje.
  Admin

 52. Maćko said

  Gadowski o PiSie – pierwsze minuty wydaja mi sie bardzo sluszne.

  Zalaczam komentarza kolegi z sieci:
  Chodzi o to zeby wierzyc w Polske i we
  wspolnote. Nie chodzi o to czy Tatar, Litwin, Kopernik, czy Jankiel, czy
  jakis Szwed co zostal i pokochal ten kraj. Trzeba to wysluchac, zeby
  zrozumiec ze Polacy budowali ten system wartosci przez wieki. Budowali w
  malych dworkach, a nie w zamkach magnatow. Budowali dla wszystkich, ktorzy
  wierzyli ze Polska to ich dom. Ale warunkiem tego aby ten system mogl
  trwac byla sila Polski i przyjecie zasady, ze musimy za wszelka cene
  bronic naszej wspolnoty. Potem zaczelo sie to psuc, bo nie mozna juz bylo
  poprawic tylko spieprzyc. A potem tych co to rozumieli, wyslano na Sybir,
  zmuszono do emigracji, zabito nam strzalem w potylice czy zaglodzono w
  lagrach. Ale moze nie polegli na prozno. Zobaczymy… Mamy tak silne
  antypanstwo i zdegenerowane elyty ktore maja pieniadze i ogromne wplywy.
  To nie chodzi o to zeby z kims (Niemcem, Hamerykaninem, Ruskiem, czy
  Francuzem). To chodzi o to, zeby z Polakiem, albo tym, kto pokochal Polske
  i chce jej sluzyc.

 53. Maćko said

  47 . .., bardzo diagnostyczny wpis. Uklony

 54. Boydar said

  @ wniosek formalny Pana Gajowego pod (51)

  No dobrze, nie zakazał, wyraził zgodę na nieniesienie. Ale ten zakaz to tak wisiał w powietrzu; ja to czułem przez skórę …

 55. Hasso C. said

  Ad 47) „… bardzo niebezpieczny troll…” pochlebia mi Pan 🙂 Ale nie nadaje z Hameryki i nie jestem trollem na czyichs uslugach, a moja ideologia to jednosc Bialej Rasy wobec nadciagajacej annihilacji. Nadaje z Europy. Paralem sie przez dluzszy czas tlumaczeniem tekstow historycznych, glownie rewizjonistycznych, z roznych jezykow na polski i angielski. Takie hobby. Ale po przyjsciu do Gajowki, zaszokowala mnie kolosalna wrogosc i brak jakichkolwiek prob porozumienia sie z zachodnim sasiadem na poziomie normalnych ludzi. Niemcy pisza sobie a Polacy sobie. Dwa rozne uniwersy mentalne. Gdyby tak zorganizowac spotkania ludzi zainteresowanych historia najnowsza. Tam, w Niemczech, jest duzo ludzi dobrej woli, otwartych na dialog. Nie mniej konieczny jest dialog z Rosjanami, z Czechami zreszta tez. Rosjanie z Niemcami maja takie dialogi i tam sie czuje duzo wzajemnego respektu.

 56. Boydar said

  @ Pan Hasso

  Pisze Pan – „… wrogość i brak jakichkolwiek prób porozumienia się z zachodnim sąsiadem na poziomie normalnych ludzi …”

  A dlaczego podejrzewa Pan Polaków o chęć porozumienia się z bandytami ? Najpierw się z nimi porozumiemy, a potem oni wbiją nam po raz kolejny nóż w plecy ? Pier dolić taki interes ! To już lepiej nie mówić nic.

  Zapytałem Pana ilu było przeciw. Odbił Pan piłeczkę nie udzielając odpowiedzi. Rozumiem, za brak oklasków bojówki rozliczały. A w takim razie, ilu było/jest przeciwko konceptom Frau Eriki Steinbach ? I co, też strach przed bojówkami ?

 57. Hasso C. said

  O wlasnie, Panski wpis (56) Panie Boydar, najlepiej pokazuje ten problem, o ktorym mowie i ktory mnie boli. Pan na Niemcow patrzy jak na bandytow a Niemcy na Polakow jak na nieprzejednanych nienawistnikow, ktorzy upieraja sie przy wyjatkowosci swoich cierpien. Mysli Pan, ze Niemcy nie czuja tej wrogosci? Wszystko widac. Ja jakos nie widze tych bandytow wsrod ludzi, z ktorymi sie kontaktuje. Ich problemem jest niekontrolowana imigracja, trach przed wojna domowa z muzulmanami, zdrada wlasnych elit, podporzadkowanie ich dyktatowi z USA, coraz gorsze warunki ekonomiczne. Tam nikt, z wyjatkiem malych ziomkostw, ktore skladaja sie ze starych ludzi wspominajacych swoje krzywdy, nikt nie mysli o straconych ziemiach. Juz niedlugo oni stana sie mniejszoscia we wlasnym kraju. Erika Steinbach? Duzo wiecej Polakow wie, kto to jest, niz Niemcow 🙂 Gdyby nie nagonki polskiej prasy na nia, jeszcze mniej by o niej wiedzialo. Rece opadaja.\\

  ——
  Erica Steinbach… ofiara „nagonek”…
  Nikt nie myśli o utraconych ziemiach…

  Komu Pan chce zrobić wodę z mózgu?
  Admin

 58. Maćko said

  57 Hasso – tacy sami sa Brytoni, Zabojadzi, Hiszpanie. Amerykanie… porzadnie, normalni ludzie, dobrzy do wybitki i wcale nie sklonni do bitki.
  Jesli wezmiemy to za ustalone i ugodzone, to wtedy pozostaje do zaptytania nastepujace:

  Kto i dla czyjego dobra manipuluje nami wszystkimi?

 59. NICK said

  Kto i dla czyjego dobra manipuluje nami wszystkimi?

  Eureka?

 60. Boydar said

  Panie Hasso, ja widzę że do Pana to też trzeba obrazowo, zupełnie jak do Pani Aliny.

  Pan i Pańscy chcielibyście ruchać mnie, moja babę, moje dzieci, moją Ojczyznę i w ogóle wszystko co moje bo od Boga dostałem. Z uwagi na wrodzony takt i poczucie estetyki nie jesteście zadowoleni, że ruchany się marszczy w trakcie; powinien się wedle waszego konceptu uśmiechać życzliwie. Wyraźnie czujecie wrogość i to wam psuje samopoczucie.

  Panie Hasso, bardzo trudno udawać jest uczciwego człowieka. Wiem coś o tym, bo udaję już przeszło pięćdziesiąt lat. Uczciwy człowiek któremu napluto w oczy tak jak wyżej, w najlepszym wypadku zamilczałby lub udał że nie słyszy. Cóż zresztą mógłby innego. Pan nie, Pan dalej tnie głupa. Jest to zrozumiałe tylko w jednym przypadku; Pan jest w pracy. A pecunia non olet. Ja to ewentualnie rozumiem, ale, cytując Panią Alinę – „pozwoli Pan” że dalej będę się jednak marszczył.

  😀
  Admin

 61. Hasso C. said

  Ad 58) To dobre pytanie, uwazam. W moim przekonaniu, obie wojny swiatowe, rewolucje w Rosji 1905 i 1917, zalew imigrantow, organizuje miedzynarodowka sterowana przez top finansistow, przy aktywnej pomocy ich mniejszych braci. Takie nazwiska jak Schiff, Untermeyer, Baruch, Morgenthau, Kissinger, Soros wreszcie. Czytal Pan ksiazki Kevina MacDonalda, artykuly Andrew Joyce’a w Occidental Observer? Dobra lektura.
  Tak to widze.

 62. Maćko said

  60. Hasso – jasne. Wiemy. Czytalem.

  Ale konkretnie, to kto dzisiaj steruje Niemcami?

  Naprzód, przed kazdym dzialaniem, musi istniec IDEA. Z idei wyplywa strategia.

  My widzimy taktyke jaka sie stosuje, oceniamy strategie, ale ja nie widze dookola pewnej wiedzy co do IDEI przewodnej.

  Np. Zalew islamistów na Europe.
  To moze byc forma walki kalifatu z reszta Swiata majaca na celu opanowanie Ziemi przez Islam dla glorii Alleha. Ale czy tak jest?
  To moze byc rykoszet pazernosci Korporatokracji wojennej szukajacej zysków ze sprzedazy broni wszyskim stronom.
  To moze byc walka Israela o dominacje nad swoim sasiedstwem.

 63. Hasso C. said

  Ad 61) Mnie sie zdaje, jestem nawet przekonany, ze ludzie zawiadujacy tymi procesami kieruja sie pobudkami swojej religii. Oni realizuja swoje plany dlugofalowo (nie trzeba tu wspominac Protokolow bo to moze byc dobra falszywka) pod haslem „czyncie sobie Ziemie poddana” itp.
  Musi byc jakies centrum decyzyjne, mysle, ze religijne w szerokim tego slowa znaczeniu, ktore pilnuje wykonu. Przypomina mi sie jeden bardzo znany obraz przedstawiajacy rodzine Rotszyldow przy stole, w modlitwie, pokryci szalami, tak ze ani jednej twarzy nie widac. Tak siebie widza. Potem jest wypowiedz Ovadii Josefa i innych, o zwierzecej naturze nas.

  Imigracja i likwidacja Bialej Rasy to po prostu zniszczenie tej czesci stada, ktore mogloby sprawiac klopoty.

 64. Hasso C. said

  I jeszcze: ja w ogole nie rozpatruje Islamu i dzihadu jako samodzielnej sily zagrazajacej Zachodniej Cywilizacji. To sa narzedzia. Wystarczylby rozkaz „zamknac granice”, „deportowac”. Oczywiscie teraz juz troche na to za pozno, w kazdym razie w Europie. W USA Trump moglby spokojnie przywrocic normalny rozklad demograficzny, jesli by mu na to pozwolili, ale nie pozwola, zdaje mi sie.

 65. Maćko said

  63. Hasso, Pan z USA wiec po naglijsku szprecha:
  https://www.politicalislam.com/author/
  Statistical methods applied to the Islamic texts showed that:

  Islam is far more of a political system than a religion.
  There is no unmitigated good in Islam for the Kafir (non-Muslim).
  Islam’s ethical system is dualistic and is not based on the Golden Rule.
  Islamic doctrine cannot be reconciled with our concepts of human rights and our Constitution.
  The great majority, 96%, of all Islamic doctrine about women subjugates them.
  The Sunna (what Mohammed did and said) is more important than the Koran in a Muslim’s daily life.

  Co do 62 Hasso … to mam klopot z taka teza. Otóz kleszcz czy wibrion cholery sa durne i nie mysla o smierci nosiciela, maja to w doopie. Natomias pasożydzi durni nie sa i wiedza, ze aby pasożydowac musza miec zdrowego i silnego nosiciela.
  A wynalezienie maszyny-która-wszystko-potrafi-sama-zrobic jeszcze nie jest na jutro.

 66. re1truth2 said

  Uzupełnienie do 47 ,… said
  1. [2016/07/08/polowanie-na-policjantow-w-dallas-czarnoskorzy-snajperzy-zastrzelili-czterech-funkcjonariuszy/ Hasso C. said 2016-07-08 (piątek) @ 15:13:38
  Moja optyka na policje amerykanska jest taka: dobry sredni poziom. Na pewno zdarzaja sie psychopaci, ale oni dlugo nie zagrzewaja miejsca – szybko wylatuja.] – skąd to wie.
  2. próbka po’pis’owa [2016/06/03/przeniesmy-walke-na-teren-niemiec/ Hasso C. said 2016-06-03 (piątek) @ 20:53:01
  Hitleryzm przyszedl do wladzy dzieki „Ukladowi Wersalskiemu” i hojnej pomocy z Anglii i USA dla mlodej partii NSDAP. Dosyc jest literatury na ten demat, nie ma potrzeby tego walkowac za kazdym razem.
  Ponadto nie zgadzam sie, ze narod niemiecki jest wrogiem Polski. Ten narod to najbardziej ucisniety psychologicznie narod w Europie. Depresja chroniczna w skali calego spoleczenstwa. Nie znacie to nie gadajcie bzdur.]
  3. Gospodarz nie zaspał i konkretnie przyłożył za 2 próbkę [Niemcy od samego zarania swego istnienia są wrogiem Polski. I chuj mnie obchodzi ich depresja, Weltschmerz itd.
  Admin]
  4. Czy mam jeszcze sięgać dalej do historii?
  5. Troll.

 67. Blaszany Bębenek said

  Moje spotkania niemieckie:
  – 3 sąsiadów i sąsiadki
  – realne dni od 01 do 09. IX. 1939 r. zapisane w pamięci,
  – rzeka uchodźców z Łodzi (Litzmannstadt) i ich ostrzał z samolotów (ponad 50 zabitych) – to nie film propagandowy PRL
  – wykryty niemiecki szpieg, podpierający sie kulą, wśród tłumu uciekinierów – nadawał lusterkiem do samolotów; został ścięty przez konwojującego go ułana podczas ucieczki w lesie;
  – realny dzień i wieczór ostrzału uchodźców i wojska przez V kolumnę,
  – pożary zabudowań pół wsi, nie przypadkowe, podpalane pochodnią
  – rewizja domu i zabudowań – tłumacz Czech! (nie bójta sie jo Czech)
  – następnego dnia pobieranie wody z naszej głębokiej studni (na matce sprawdzono czy woda nie jest zatruta)- gut wasser!!
  – po południu znojnego dnia walki na odległość 3 km, wizyta dziękczynna, za dobrą wodę, z grochówką. Moje blond włosy urzekły żołnierzy do tego stopnia, ze przymierzyli mi swój hełm!!, oglądali zdjęcia rodzinne.
  – noc przespali w domu, zjedli śniadanko domowe, wypili mleko prosto od krowy, umyli się pod studnią zimną wrześniową wodą, ogolili i powojowali dalej.
  Okresu okupacji nie będę opisywał, bo byłaby to długa, długa opowieść, którą nikt nie chciałby czytać, ani słuchać. Po wojnie uczyłem się w gimnazjum w którym uczył mnie chemii i matematyki były więzień Auschwitz, więc czasem dawał się namówić na wspomnienia. Na wycieczkę szkolną do Auschwitz nie dał się namówić. W czasie wycieczki przewodnik pokazał nam krematoria (wąskie małe drzwiczki?) i zapomniał pokazać komór gazowych.
  Potem urzekło mnie morze, więc zdobyłem miejsce w egzaminie konkursowym 70/1300 kandydatów w liceum w Gdańsku. Budowałem na praktyce Brygadę Makowskiego, czyściłem i malowałem wydobyte z morza wraki statków w stoczni w Gdyni
  Poznałem w Gdyńskiej Stoczni wielu Kaszubów i dziewczynę, której 4 bracia zginęli na Ostfroncie. Nie zauważałem wtedy szczególnej nienawiści miejscowych do ZSRR, ani do Rosjan. Podczas wycieczki na Expo w zrujnowanym Wrocławiu (Festung Breslau) słuchałem opowieści dwóch Kaszubów o ich służbie w Afrika Korps, o prawie zdobytym Egipcie. Wszyscy, żołnierze i oficerowie, chorowali na biegunkę…. i teraz pytanie do pana Hasso c.
  Co było tego przyczyną i gdzie tkwił błąd w przegranej wojnie afrykańskiej przez generała Erwina Rommela, lisa pustyni? Po przeczytaniu powieści i świętych ksiąg mogę powiedzieć, że wiem.
  Pozdrowienia

 68. Marucha said

  Re 54:
  To nie był żaden zakaz, nawet taki wiszący w powietrzu.
  Po prostu uznałem Pana tłumaczenie, zrozumiałem je i uznałem, że dalej nie ma co wyjaśniać.

 69. Marucha said

  Re 55:
  Panie Hasso, Niemcy prowadzą wrogą Polsce politykę od tysiąca lat – i nic się w niej nie zmieniło w czasach obecnych. Zmieniła się tylko strategia.
  Żywioł germański był, jest i będzie naszym wrogiem.

  Że są w Niemczech ludzie dobrej woli? Nie wątpię. Nie mają oni większego wpływu na politykę. Możemy sobie z nimi pogadać towarzysko…

 70. L2P said

  ad 48
  panien Macko szanuje panskie starania i prostoty prosbe lecz trzeba w zdaniu ujac co w stronie, stad te zawijalosci..i tematy trudne `szalencze`.. odsylam na wpis generalny, tam tlumaczenie prapoczatku [ dla przyszlosc ] w nawiazaniu do Pana, od czego tu zaczac.. a principio porozumienia odnosnie skad dokad lub unde ubi est..

  ad 60
  obrazowo nie powiem wrecz odczuwalnie gratuluje sexcesu..jak nie piorem to palka lub mlotkiem..

  ad 69

  fakt, Rosjanin Litwak i Niemiec, Szwed i Czecho-Slowak sasiadami a tu;

  `Żywioł germański był, jest i będzie naszym wrogiem`

  fakt z kazdym z tych sil mielismy problemy…

  ale tym tokiem jestesmy skazani ..a z tym nie moge sie zgodzic..

  zywiol zydowski [ pomiot szatana ] nas toczy i naszych sasiadow [ gl.Niemcy ] jak robak i jego nalezy
  jasno winic !

  nie pozwolic napuszczac, niezaleznie od powodow, jednego narodu bialego na drugi !
  tak bylo i chca wiecej, nie miec watpliwosci !

 71. Hasso C. said

  Ad 67) Drogi panie Bebenku, Dzieki za piekne wspomnienia. Historia oczyma ludzi dobrych jest chyba najprawdziwsza.
  Dlaczego to pytanie o Romla? Nie wiem, co odpowiedziec, na jakim poziomie. Nie jestem historykiem.Mozna powiedziec, ze cala ta wojna byla przegrana od poczatku, z zasady, Mozna powiedziec, ze straty konwojow z zaopatrzeniem byly dziesiatkowane przez samoloty z Malty, a wiecej Niemcy nie mogli posylac, bo musieli zaopatrywac Ostfront. Mozna powiedziec, wreszcie, ze Anglicy, Churchill potrzebowal tego zwyciestwa z powodow politycznych: nie mogl pozwolic sobie na jeszcze jedna kolosalna porazke, i rzucil ile bylo trzeba. Jasne, ze biegunki i choroby nie pomagaly Niemcom, ale choroby sa zawsze w tym klimacie. A Pan co mysli?

 72. Hasso C. said

  Ad 69) Taka juz natura zywiolu, ze jest ekspansywny, czy to woda, czy ogien, czy powietrze czy Germanie. Pytanie: dlaczego nie moze zywiol polski zyc z tamtym w jakiejs, korzystnej dla obu stron, symbiozie, skoro i tak jestesmy na siebie skazani. W kazdym razie, dopoki Niemcy w ogole jeszcze istnieja.

 73. Boydar said

  Ponieważ z tym zakazem to była moja nadinterpretacja, nie czuję się związany słowem.

  Posłuchajcie Hasso, jak to jest, że ten „żywioł” i ta „symbioza” odbywać się musi zawsze jakoś po tej stronie Odry i Nysy (Łużyckiej). Jak to jest, że zachęca Pan i przekonuje do „współpracy”, ale tylko w granicach RP. Jak to jest, że „ambasada” we Wrocławiu ma taki przerost zatrudnienia. Jak to jest, że każda uczciwa próba nawiązania relacji gospodarczych kończy się awanturami w sądach arbitrażowych. O papierach na przytłaczającą większość funkcjonującej na terenie Polski warstwy medialnej nie wspomnę, mając na względzie zjadliwą uwagę Makreli „przecież Polacy wcale nie musieli tego robić”. Zupełnie nie zauważyła, że to nie „Polacy zrobili” tylko płatni agenci niemieckojęzycznej grupy kapitałowej.

  Krótko mówiąc, do czego Panu potrzebna ta „symbioza”; bo do czego hubie, to uczyłem się w szkole. Tu zresztą też Pan łże; z symbiozy korzyść odnoszą obie strony.

 74. Marucha said

  Re 73:
  „Symbioza” solitera z jego żywicielem…

  Niemcy od samego początku III RP okazali się naszymi wrogami, mimo pustych słów rzucanych polskiej publiczce – o „pojednaniu”, o „wsparciu”, o byciu „adwokatem w Unii Europejskiej”.
  Systematyczne sabotowanie i niszczenie polskiej gospodarki, wykup prasy, wykup ziemi, antypolska propaganda w mediach – to są podstawy do symbiozy?

  Polacy wiedzą, gdzie należy szukać symbiozy. Na pewno nie na zachód od Odry i Nysy. Na pewno nie z Niemcami, Francuzami i Anglikami – i z obcymi przybyszami, których sobie nasprowadzali.

 75. Hasso C. said

  Ad 73) Panie Boydar. Oskarzenie o klamstwo, czy lganie, to bardzo powazna sprawa, przynajmniej dla mnie. Nigdy tego tu swiadomie nie robilem i prosze nie probowac obrazac, do tego bezpodstawnie bezpodstawnie, jesli rozmowa ma mniec jakikolwiek sens. To juz nie pierwszy pana wypad pod moim adresem, prawda?

 76. Boydar said

  Nie, Panie Hasso, nieprawda. Już samo to zdanie jest kłamstwem – „… to już nie pierwszy pana wypad pod moim adresem …”. Bo widzi Pan, ja jestem u siebie, jak te Żółtki przy Air Force One. Ile razy zacznie Pan robić wodę z mózgu, tyle razy oberwie Pan po ryju. Tylko to nie są żadne „wypady”; to Pan w trakcie „wypadu” służbowego doznaje systemowej porażki. Wstydziłby się Pan, żeby Werwolf tak na psy schodził; Gehlen z Himmlerem w grobach się przewracają.

 77. Peryskop said

  W kontekście, również dyskusji, powraca kwestia sensu „przebaczania i proszenia o przebaczenie”.

  Bo jak podrążyć w genezie owego listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku – operacyjnie nazywanym później „orędziem” – to wyłania się inicjatywa strony tych „starszych i mądrzejszych”.

  Na tamte sprawy trzeba dziś umieć patrzeć z perspektywy skutków. Czyli wydanych owoców.

  Łącznie ze sprytnym przyblokowaniem roszczeń reparacyjnych.

  W imię „miłosierdzia” – of course.

 78. revers said

  W Macklerburgi Pommern, 21% glosow otrzymala niemiecka AfD, budza sie niemcy ale w objeciach roznych anakond, migrackich globalnych przetasowan , to juz cos w barometrze przedwyborczym.

  Chc w Prenzlau z tego regionu do sklepu nie mozna wejsc zeby nie nadziac sie na liczna gromadke niemcow z Namibii, czy w chustach z Syrii sunickich Saudis, lub inne mieszance. Okrzykow juz nie ma kaufhausach „Achtung, Polen!” , nie ma co krasc, lub dawno skradzione.

 79. Maćko said

  Szanowni – czy ktos sie nie zgadza z teza, ze POLSKA JEST NEOKOLONIA NIEMIEC?

  Mozemy dyzkutowac, czy to zabór, neokolonia, okupacja gospodarcza, ale nie warto.
  Polska jest pod konktrola finansowa, gospodarcza, kulturalna i polityczna obcych nam sil. Glównie z Niemiec. Wykonawcami planu menipulacyjnego sa Zydzi, zdrajcy, socjopaci, Ukraincy czy inne powsinogi, ale ideologiem kolonizacji-pauperyzacji Polski siedza w Niemczech i Niemcy glównie czerpia z tego korzysci.
  L2P i Hasso – tak, czy nie?
  A jesli nie, to kto kolonizuje Polske?

 80. Hasso C. said

  Ad 79) Nazwa ma jednak znaczenie. Nie mozna sie porozumiewac nie majac pojec i nazw, co do ktorych rozmowcy sie zgadzaja. Nie jestem pewien, czy wszyscy tu sie zgodza, jesli zaczne definiowac pojecie „kolonia” a zwlaszcza „neokolonia”, i zwlaszcza – „Niemcy”. Boydar zaraz zacznie chamic, taka natura.

  Za czasow PRL i RWPG stale slyszalem, ze swinie pedza rurociagami to ruskich, ze statki im za darmo rychtujemy, itd. itp. Teraz – ze Niemcy nas wysysaja i skolonizowali. Niemcy za to jecza, ze ich kraj zalewaja miliony prymitywnych gwalcicieli, ktorzy wkrotce zabiora sie do odcinania im glow. Pracuja tak ciezko, ze duza czesc spoleczenstwa ma chroniczny stres i depresje, jest na lekach. Atmosfera w Niemczech wsrod normalnych ludzi jest grobowa.

  Czy koncerny z siedziba w Niemczech wykorzystuja polska tania sila robocza? Jasne. Czy niemieckojezyczne koncerny medialne robia nam wode z mozgow? Oczywiscie. A co by robili ci ludzie, gdyby te koncerny nie dawaly im pracy?

  Summa summarum: uwazam, ze wplyw niemieckojezycznych koncernow industrialnych i medialnych na polityke polska jest wielki i nieuzasadniony. Wplyw zydowskich magnatow na Polske jest ogromny i nieuzasadniony. To sa fakty i z tym nalezy walczyc. Jednak, gdybym dzis byl mlody i mogl decydowac, nie wyjechalbym z Polski. Wtedy, w 1987-88, siegnelismy dna i skusilem sie. Poszlo dobrze. Dzis bym tu zawalczyl.

 81. Boydar said

  Maćko, Ty wyciągnij zza paska jakieś cudowne narzędzie socjocybernertyczne i zrób z niej użytek jak Polak i mężczyzna. Bo jak przychodzi co do czego to stać Cię jedynie na „A masz ! Ty wstrętny wrogu !”

 82. Hasso C. said

  Zlosliwy moglby powiedziec: sama Polska sie podstawila. Do EU chciala, do Nato chciala, to teraz nas doja. Trza bylo przy ruskich zostac i te swinie rurociagiem przyjazni dalej gonic. Taniej by wyszlo i przyjemniej.

 83. Maćko said

  80. Hasso – zdrowy rozsadek poparty cybernetyka jasno pokazuje, ze chamów trzeba ignorowac – czyli przecinac sprzezenia zwrotne, tak aby bylo zerowe. Warto abym o tym pamietal sam na codzien, dlatego przypominam.
  Glupich trzeba uczyc, nawet jesli nie sa w stanie pojac zlozonych mechanizmów. Ludzi trzeba ciagnac do góry a nie ponizac.

  Dotyczy to chamstwa. Natomiast wykroczenia juz trzeba koniecznie korygowac aby nie szkodzic innym brakiem reakcji.

  W sumie, Hasso, sie dosc … sporo? … zgadzamy, róznice chyba nie sa takie duze.
  Rozumiem doskonale ine narody i czesto powtarzam, ze Niemcy tez sa pod okupacja. Podobnie jak Sz*edzi, Franzuci czy Hamerykanie. I osób wiekszosc nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.
  Nazwa ma znaczenie, ale aby sie na jaks zgodzic to moze byc proces dosc dlugi, dlatego oddalam soe do slowa w kierunku pojecia. Osobiscie neokolonia najbardziej mi lezy choc wydaje mi sie, ze zabór dociera szerzej do nieprzygotowanych odbiorców.

 84. Boydar said

  Gut, Mat’ko, guuut !

 85. Hasso C. said

  Zgadzamy sie faktycznie sporo.
  Swoja droga, Stalin to byl geniusz. Zrobil na Odrze i Nysie taki mentalny grand canyon, jak chyba nigdzie na swiecie. Na stulecia. Komentarze tutaj to pieknie ilustruja. Choc, przemierzajac w tym roku rowerem Sudety i Dolny Slask, prawie 700 km tego, bylem mile zaskoczony, ze w wielu miejscach sa lokalne muzea i wystawy, w ktorych pokazuja historie tej ziemi. Z wyjatkiem, a jesli – to bardzo delikatnie, wypedzenia.

  Canyon wykopali Niemcy.
  Zaczynają mnie trochę mierzić Pana teorie, że niechęć Polaków do Niemców nie jest niczym umotywowana.
  Admin

 86. NICK said

  Jak brak partnera odpowiedniego?
  Niektórzy biorą co podleci. Nieprawdaż, Lubelaku?
  Nawet H., który ostatnio taki jakiś bardziej spolegliwy. Knuj. Wróć, znaczy knuje coś.
  Teraz zaś wespół ze starym członkiem Gajówki.
  Patrzmy.

  Zacytuję klasyka: „taki mentalny grand canyon, jak chyba nigdzie na swiecie. Na stulecia”
  No głębia.
  Zniemczonego.

 87. Maćko said

  Szanowni – ilez tu zametu niepotrzebnego wprowadzaja niektórzy… zastanawiam sie po co?

 88. NICK said

  Nnnooo.
  Aż głowa boli.

 89. Boydar said

  Jak dla mnie to duplikat. Mam to gdzieś. Niech się Gajowy martwi.

 90. Zdziwiony said

  Oczywistość, Panie NICK, wg Hasso ten genialny grand canyon najlepiej, gdy zostanie zasypany i nastąpi „symbioza” (Anschluß).

 91. NICK said

  Tzw, spryt, zniemczonego aż nadto wychodzi, Panie Zdziwiony. Od wczoraj ma przydzielonych lepszych oficerów-podpowiadaczy.

  Panie Maćko. Zastosuj Pan ‚kroki’ (…) i wedle punktów swych, rozpoznaj.
  Jak to leciało?
  Primo… .
  Bo coś mi się wydaje, że uczeń się nie nauczył. Nawet swej socjocybernetyki.

  Basta.

 92. L2P said

  ad 79
  `Wykonawcami planu menipulacyjnego sa Zydzi, zdrajcy, socjopaci, `…`ideologiem kolonizacji-pauperyzacji Polski siedza w Niemczech i Niemcy glównie czerpia z tego korzysci.`

  Panie Maciusiu, pisze ja tylko do `bialych` braci i siostr a reszta niech nie czyta i pojdzie do swojej bajki..ktokolwiek to jest na czele z `zydam`i..
  [ une to nie biale i cala reszta kundysow..o kolorach nie wspomne w tym o cuchnacych czarkach..ujme to tak..`tolerancja` jest w piekle bo w niebie panuje `rasizm`..tam tylko `bialosc`, jasnosc i w pzrzecudnych kolorach i potedze swietosc, a nie jakos to bedzie i sie oczyscimy..]

  Historyja cywilizacji niszczenia bialych narodow i ich rodzin nastapila juz u zarania naszych dziejow..
  [ Biblja wyraznie o tym mowi w S.T. ] mimo nakazow wyniszczenia wroga, zasad wiary, oraz ostatecznie reakcji i pomocy Boga – potop, ten problem przetrwal, odrodzil sie i przez nst. milenia nas toczy.l.!
  [ co, jak i wiekszosc na to dowodow i okolicznosci skrzetnie jest przed nami ukrywana ! diabla nie ma..?! ]

  Okrutne wojny pod roznymi haslami i wyszukanymi powodami o dominacje dobra lub zla byly i sa prowadzone…

  Swietnym tego p/k Polska, Rosja i Niemcy [ poniewaz po wygranej ok 1200 n.e rozpoczela sie `zlego` dominacja i migracja tego `zlego nasienia`, na te goscinne ziemie, zawsze z sila dominujaca, zagniezdzajac sie tam na dobre, skad po dzis dzien kraje te, sa znane z hodowania zla, co to teraz swiatem rzadzi – polsko-rosyjskie i niemieckie `zydki` oraz ich corp-arystokracja..] a czego kazdy rozumny `bialy` nienawidzi.

  Naturalnie u Pana Boga za to jest kara i nia bialych holokast, dosc logiczne.[ diabel i jego dzieci zawsze przeciwnie postepuje..i wmowia..lecz to nie oni byli potepieni oni sa potepionymi.. ] gl. biali Slowianie i Germanie dosluzyli gehenny i maja tzw. pieklo na ziemi, za wspolzycie z `pomiotem`..z czasem wrecz nierozpoznawalnym ! [ dzis mowa diabelska jakis to wolny i bogaty..a jest dokladnie odwrotnie..]

  [ Bog nakazal ich zniesc z powierzchni ziemi a na inne narody traktowac, jak `lew i waz` ! ]

  Czytajac chocby `gajowke` doswiadcza sie, jak to zlo wroslo, w nasza mentalnosc i nasze narodowe cialo..reszty blogierni nawet nie ma co ruszac – 95 % internatu jest scisle kontrolowana `po wierzchu` prosto hazarnia..

  Nie rozumiejac tego prostego faktu nie powinno sie wypowiadac na tematy polityczne, Niemcy byly wrecz zmuszone i skorzystaly z oczyszczenia od tego zlego za pomoca Hitlera ale na czas krotki, za co do dzis slono placa, ale najciekawsze jest to, jak szatan panuje nad ludzmi, ze tego nie widza i beda sie klocic i zabijac, pomimo ze sa bracmi w wierze i stworzeniu, po mieczu i po kondzieli i maja oczywistych wspolnych wrogow…[ iside work of the national and personal body..]

  dlatego moi drodzy to nazywa sie, CZASY OSTATECZNE
  [ w/g zlego aka `zyda` mesjanistyczne, co nie dziwi..zapowiedziane o antychryscie.. ante saecula.. ]
  one juz trwaja.. zly czas, bardzo zly czas…

Sorry, the comment form is closed at this time.