Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Jest to podłe i wręcz chore! Kłamstwa i brednie głoszone przez Zespół Macierewicza.

Posted by Marucha w dniu 2016-10-30 (Niedziela)

Konferencja Ministra Macierewicza i wypowiedzi uczestniczących w niej profesorów spowodowały, że po raz kolejny zabieram głos w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Niezmi­en­nie pow­tarzam: codzi­en­nie kap­i­tanowie roz­maity­ch linii lot­niczy­ch świata, bez­piecznie prze­wożą pon­ad 30 mil­ionów pasażerów. Sto­su­ją przy tym niezwyk­le prostą zasadę: nie przekraczanie obow­iązu­ją­cy­ch przepisów bez­pieczeńst­wa. Najważniejsze jest życie powier­zony­ch im pasażerów.

Państ­wowa Komis­ja Bada­nia Wypad­ków składała się z: wysok­iej klasy spec­jal­istów w dziedzinie lot­nict­wa, niezwyk­le staran­nie wyk­sz­tał­cony­ch pro­fe­sorów, dok­torów nauk tech­niczny­ch, kap­i­tanów linii lot­niczy­ch, pilotów doświad­czal­ny­ch, dok­torów prawa, medy­cyny, naw­iga­torów, mete­o­rologów, wyższy­ch ofi­cerów lot­nict­wa. Ludzie ci pra­cow­ali w różny­ch insty­tuc­jach i mias­tach. Myślę, że wielu z nich było sym­pa­tykami PiS. Zostali powołani do pra­cy i już 10 kwiet­nia 2010 roku, zjaw­ili się w Smoleńsku, na miejs­cu katas­tro­fy.

Już w niedługim cza­sie po katas­trofie, pan Macierewicz i członkowie jego zespołu par­la­men­tarne­go zaczęli szkalować prace państ­wowej komisji, zarzu­ca­jąc jej brak kwal­i­fikacji, kłamst­wa i ukry­wanie prawdy. Trwa to do dziś. Robią to całkowicie bezkarnie.

Czy ci wszyscy znakomi­ci fachow­cy i niezwyk­le prawi oby­wa­tele Pol­ski, chcieli śmier­ci swe­go Prezy­den­ta, jego goś­ci i ukrycia tego fak­tu?! Ile trze­ba mieć złej woli i zwycza­jnej podłoś­ci, aby posądzać ich o taki czyn? Czy nasz Naród tak nisko upadł, że nie znalazł się jeden spraw­iedli­wy, który powiedzi­ałby: Manip­u­lowano nami? Tylko około 30% oby­wa­teli uwierzyło w te bred­nie pana Macierewicza. Stało się to, przy niemałej pomo­cy kleru, że wspom­nę słowa jed­ne­go z ojców z Toru­nia: Oni byli prowadzeni na spec­jal­ne zamor­dowanie [ale polszczyzna… – admin]. Jest to podłe i wręcz chore!

Państ­wowa komis­ja dzi­ałała pro­fesjon­al­nie. Jak wszys­tkie komis­je na świecie. Zaczy­nała od sprawdza­nia doku­men­tów wyszkole­nia, star­tu samolo­tu i badała kole­jne czyn­noś­ci wykony­wane przez załogę do momen­tu katas­tro­fy.

Ekipę pana Macierewicza nie intere­sowała pra­ca załogi. Samolot pewnie leci­ał sam. Dopiero gdy guru wskazał kole­jny „wybuch” kole­jne­go rodza­ju „bom­by” panowie byli zain­tere­sowani dociekaniem. Odpowiem więc na część kłamstw i nieby­wały­ch bzdur głos­zony­ch przez zespół i pod­komis­je pana Min­is­tra Macierewicza.

Pro­fe­sorowie mają prob­lem, skąd się wzięły częś­ci samolo­tu przed brzozą. Pan Binien­da odkrył, że był to wręcz wybuch przed brzozą, choć samolot dalej leci­ał. Samolot leci­ał na całkowicie zdław­iony­ch sil­nikach, w automa­cie, wbrew instrukcji i log­ice. Automat zamieni­ał wysokość na pręd­kość i opadanie wynosiło 9m/sek., zami­ast 3m/sek.

Kap­i­tan mimo dwukrot­nej syg­nal­iza­cji „pull up” za późno pod­jął decyzję ode­jś­cia. Zro­bił to na około 20-stu metra­ch wysokoś­ci, zami­ast na stu metra­ch. Przestaw­ił manetki sil­ników na pełen ciąg. Za chwilę lewa końcówka skrzy­dła uderzyła w brzozę. Pow­stał moment i obrót samolo­tu w lewo, wzrost siły nośnej na prawym skrzy­dle i w kon­sek­wencji obrót samolo­tu wzdłuż osi podłużnej. Czyli praw­idłowa beczka.

W pozy­cji na ple­cach samolot zderzył się z ziemią. Przed­nią kabinę z pasażerami przyg­ni­atał i miażdżył cen­tropłat wraz z wózkami pod­wozia o wadzie około 7 ton, z pręd­koś­cią 270km/h i ogrom­ną energią kine­ty­czną. Tyl­ną część kabiny wraz z pasażerami wbi­jały w ziemię trzy sil­niki rozkrę­cone do 8200 obr/min. Każdy po 2,5 tony. Z dysz tych sil­ników w kierunku brzozy wydoby­wały się gazy o ogrom­nej energii i mogły zabrać ze sobą naj­cięższe częś­ci i detale rozbite­go samolo­tu i przemieś­cić je przed brzozę.

Dla przykładu podam: po lądowa­niu w Rzymie służby lot­niska chci­ały postaw­ić mój samolot najbliżej budynku-por­tu. Pole­cono mi skręt o 90 stop­ni, niemal w miejs­cu. Gdy dałem prawym sil­nikom niemal maksy­mal­ny ciąg za ogonem samolo­tu prze­jechał samochód tech­niczny. Został zde­molowany.

Pan Binien­da miał uwagi, że samolot spadł z małej wysokoś­ci. Twierdz­ił, że nie powinien się rozle­cieć na tyle mały­ch częś­ci, a ofi­ary nie powin­ny być w tak złym stanie. Żałos­ne stwierdze­nie jak na pro­fe­so­ra, i to inżyniera. Pan pro­fe­sor sug­erował kole­jną eksplozję lub wybuch, który spowodować miał roz­pad samolo­tu.

Samolot to nie kula met­alu: spadła, zro­biła dołek i pękła na dwie lub trzy częś­ci. To kon­strukc­ja głównie z dwu­milimetrowej blachy alu­min­iowej, z wręgami i podłużni­cami, skrzy­dła z dźwigarami, sil­niki, wsporniki itd. Po uderze­niu w ziemię samolot roz­pada się na mil­iony częś­ci.

Dam przykład: w Lesie Kabackim spadł IŁ-62. Samolot pod­chodz­ił do lądowa­nia w praw­idłowej ścieżce opada­jąc 3m/sek. Gdy odmówił ostat­ni sil­nik spadał pod­woziem i bagażnikami, a nie na ple­cach. Drze­wa amorty­zowały upadek. Rozsy­pał się jak TU-154. Do trum­ny jed­nej z naszy­ch znakomi­ty­ch koleżanek włożyliśmy jedynie klucze od mieszka­nia. Tyle pozostało. Panie pro­fe­sorze, trochę tech­nicznej wyobraźni! Podzi­wiam Panów nieby­wały tupet i niefra­sobli­wość.

Pan Nowaczyk stwierdz­ił auto­ry­taty­wnie, że przy­czyną katas­tro­fy było wprowadze­nie samolo­tu przez Ros­jan na zły pas. Pan Nowaczyk przys­tępu­jąc do tak odpowiedzial­nej pra­cy, nie zadał sobie trudu przeczy­ta­nia mapy lot­niska, zaled­wie jed­nej kartki papieru. A tam jest tylko jeden pas – to nie Lon­dyn, czy Ams­ter­dam. To są kpiny z ofi­ar i ich rodz­in.

Twierdzi­cie panowie, że Ros­janie nakła­niali Kap­i­tana do obniże­nia lotu do 50 metrów. Przy­pom­i­nam: tylko i wyłącznie kap­i­tan decy­du­je o pod­ję­ciu próby lądowa­nia. Nikt kap­i­tana nie zmusi do przekroczenia obow­iązu­ją­cy­ch go ograniczeń. Prze­cież on siedzi za sterami.

Gdy nasz samolot zjaw­iał się nad lot­niskiem smoleńskim, otrzy­mał stan­dar­d­ową infor­ma­cję o pogodzie. Pon­ad­to otrzy­mał nie­s­tandar­d­owa wiado­mość, niespo­tykaną na inny­ch lot­niskach: nie ma warunk­ów do lądowa­nia. Cóż to znaczy? To nad­gor­li­wość Ros­jan, aby Kap­i­tan nie pod­jął próby lądowa­nia w nieko­rzyst­ny­ch i niebez­pieczny­ch warunk­ach i nie narażał życia Prezy­den­ta i jego goś­ci. Pewnie i sami Ros­janie nie chcieli mieć prob­lemów i kłopotów.

Panie Macierewicz i panowie Pro­fe­sorowie, gdzie wasza logika o zamachu na Pana Prezy­den­ta, sko­ro Ros­janie już na samym początku sugeru­ją załodze lot na inne lot­nisko? Tu już roz­pada się mis­tern­ie układany plan „zamachu”. Pan Macierewicz nie darował niko­mu, więc i z Kap­i­tana zro­bił osobę niekom­pe­tent­ną. Kole­jną przy­czyną katas­tro­fy w/g Min­is­tra Macierewicza było to, iż Ros­janie: 1) nie „odpędzili” (cóż za kuri­ozal­ne określe­nie w nomen­klaturze lot­niczej) nasze­go samolo­tu od lot­niska; że 2) nie zamknęli lot­niska.

Panie Min­istrze, odpędza to się komary, lot­nisk się nie zamyka, chy­ba że na pasie jest uszkod­zony samolot. Tę sytu­ację należy rozu­mieć następu­ją­co: przyle­ci­ał samolot z Prezy­den­tem 40-mil­ionowe­go kra­ju nad Smoleńsk. Kap­i­tan otrzy­mał infor­ma­cję meteo. Warunki abso­lut­nie nie do lądowa­nia. Według pana Macierewicza Kap­i­tan-gapa, nie wie co ma robić: potrze­bu­je pomo­cy suflera, lid­era, opieku­na. Ros­janie nie „odpędza­ją” samolo­tu, nie zamyka­ją lot­niska. I stało się co się stało. Wina Ros­jan. To jest logika pana Min­is­tra Macierewicza.

Panowie Pro­fe­sorowie, wystar­czy mieć szczątkową wiedzę o aero­dy­nam­ice, teorii lotu i jego mechan­ice, żeby stwierdz­ić, że zało­ga była „prze­grana” już od wysokoś­ci 90 metrów, ponieważ zało­ga leci­ała łamiąc wszelkie przepisy, w automa­cie, opada­jąc 9m/sek, na całkowicie zdław­iony­ch sil­nikach. Aby prz­er­wać opadanie należało wykon­ać: odłącze­nie automatu 1 sekun­da, przestaw­ie­nie dźwig­ni ciągu i akcel­er­ac­ja sil­ników 8 sekund, przestaw­ie­nie wolan­ta na wznosze­nie 1 sekun­da. Razem 10 sekund, nie licząc bezwład­noś­ci masy samolo­tu z wypuszc­zonym pod­woziem i z wysunię­tymi kla­pami. 10 sekund opada­nia to 90 metrów wysokoś­ci i spotkanie z ziemią.

Tu już nic nie mogło pomóc. Piloci TU-154 przy tak niepro­fesjon­al­nym sterowa­niu, od wysokoś­ci 90 metrów, już nie mogli odle­cieć. Odpowiedź na pytanie, dlaczego więc znaleźli się na tej wysokoś­ci, zna­j­du­je się na taśmie z zapisem rozmów załogi. Anal­iza tych fak­tów jest niepod­ważal­na — to była przy­czy­na katas­tro­fy i nie zmienią tego kłamst­wa i bred­nie, głos­zone przez zespoły Min­is­tra Macierewicza.

inż. Jerzy Grzędziel­ski [emerytowany pilot – admin]

Ku Prawdzie:
Jest to podłe i wręcz chore! Jerzy Grzędzielski w swojej opinii jest bezkompromisowy. Wytyka kłamstwa i brednie głoszone nie tylko przez zespoły Macierewicza, powoływane do zbadania przyczyn tragedii smoleńskiej. Cóż… pilot jest na emeryturze i nie musi nikomu schlebiać, ani ukrywać swojego zdania. Czy to będzie znów głos wołającego na puszczy? Głos, poruszający sumienie tylko tych, którzy jeszcze nie mają wyrobionego zdania na wydarzenia w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku? Charty gotowe do… ataku? Brać go!

http://kuprawdzie.pl

Komentarzy 49 to “Jest to podłe i wręcz chore! Kłamstwa i brednie głoszone przez Zespół Macierewicza.”

 1. adsenior said

  No cóż, jak widać, temu bezstronnemu, kulturalnemu emerytowi, nie przeszkadza szkalować osób inaczej myślących i oceniających, niż on. Stare powiedzonko: ZA PIENIĄDZE, KSIĄDZ SIĘ MODLI, A CZŁOWIEK PODLI.

  Kogo on „szkaluje”? Idiotów, którzy zabierają głos w sprawach o których pojęcia nie mają?
  Jakie on z tego ma pieniądze?
  Admin

 2. Jerzy said

  Ad 1. Czy Adsenior to członek podkomisji Macierewicza? Gdzie są jakiekolwiek inne fakty i dowody dotyczące katastrofy oprócz już znanych? Znam osobiście jednego z członków tej podkomisji. Napewno nie posiada kwalifikacji do oceny takich wypadków ale za pieniądze powie i zrobi wszystko!

 3. Siggi said

  Z faktami się nie dyskutuje.

  Stara ludowa mądrość ciągle powtarzana w mojej rodzinnej wsi od setek lat.

  Prezesa Tysiąclecia „gryzie”sumienie za 10 kwietnia 2010 i znalazł maniaka,który ma wylansować zamach i już.

 4. Marucha said

  Re 2:
  Według podkomisji Macierewicza Rosjanie ZMUSILI polski samolot do lądowania.
  Niby ostrzegali, że nie ma warunków do lądowania (co oznacza: k***a, NIE LĄDUJCIE)… ale w gruncie rzeczy ZMUSILI. Przy pomocy potężnych magnesów.
  Taki bełkot, jaki wygenerowała ta podkomisja kwalifikuje się do Tworek.

 5. Leszek Karpinski said

  Cała ta sprawa śmierdzi, i nie ma opcji że to był wypadek, to był raczej zamach ale prawdopodobnie nie Rosjanie go z organizowali. Putin i Obama na jednym wózku jadą i grają w „szachy” ale to tylko pionki i oni też nie wszystko wiedzą. Możemy spekulować latami ale prawdy się nie dowiemy, są ludzie przy których głowy tych narodów opadają i tańczą jak im zagrają. A dla nas, Propaganda serwowana na gorąco. Jaki cel w tym mają ci co sznurkami pociągają? nie wiem, ale raczej ogólny niepokój i spory bo chcą wojny wszystkich z wszystkimi, a po niej , władzy absolutnej nad „garstką” tego co pozostanie. A te Marionetki i dmuchane laleczki pójdą, bezpiecznie do szuflady, na ten czas.

 6. Bronisław said

  Szanowny Autor pisze między innymi: „Tylko około 30% oby­wa­teli uwierzyło w te bred­nie pana Macierewicza. Stało się to, przy niemałej pomo­cy kleru, że wspom­nę słowa jed­ne­go z ojców z Toru­nia: Oni byli prowadzeni na spec­jal­ne zamor­dowanie . Jest to podłe i wręcz chore!”!!!
  Obawiam się, iż podobny odsetek obywateli Naszego Narodu wierzy, że ten „chazarski oszust”, jest autentycznym i gorliwym tak Polakiem, jak i katolikiem, jak się próbuje uwiarygodnić przed Naszym (najczęściej łatwowierny, a więc naiwnym) ultrakatolickim Narodem na każdych nadarzających się uroczystościach, zwłaszcza kościelnych?!!! Jedno co tym „oszustom okrągłostołowym” się niewątpliwie udało to podzielić Nasz Polski Naród, jak nikomu dotąd jeszcze w Naszej Historii, do czego wydatnie przyczyniły się „chyba” pozostałe nasze elity, z hierarchami na czele?!!! Nie traćmy jednak Nadzieji, bo „Któż, jak Bóg”!!! Pozdrawiam!

  Króluj Nam Chryste!!!

 7. głos z nikąd said

  Sa dwie warstwy na świecie, panie Leszku. Sa ONI i sa MY. Istnieje odwieczny konflikt pomiędzy ONI i MY. Na szczęscie w nieszczęsciu, są tez konflikty i to poważne wśród ONYCH i w tym nasza nadzieja. Moim zdaniem, bliżej nam do odpowiedzialnej dyktatury niz pozorowanej wolności,która po prostu jest nieodpowiedzialną wobec populacji dyktaturą. Pozorowana wolność bezwzględnie niszczy wszelkie przejawy odpowiedzialnej dyktatury, tylko z Rosją jakoś sobie nie może poradzić.

  A może wcale tak nie jest tylko odwrotnie. Nie wolno nam wiedziec za dużo.

 8. Kazek said

  Ad 5 – następny zainfekowany zamachem , podaj jedną przesłankę,że był to zamach !
  Przenikliwy obserwator polityczny: Obama i Putin jadą na jednym wózku , wykonują jedynie polecenia!
  Co to za głupoty, Internet podłączyli do domu wariatów.

 9. olekm said

  To nie była normalna katastrofa lotnicza.
  Kwestią do rozwiązania jest czy był to tzw. zamach warszawski (inż.Cierpisz) , maskirowka (FYM) czy zwykły zamach (Macierewicz) ? A może wszystko razem?
  A na pewno nie wypadek lotniczy.

 10. revers said

  na razie zarzadzono eksumacje ofiar katastrofy bo stwierdzono przestepstwo, a tomografy Macierewicza dopowiedza wiecej, a nawet odtworza ostania chwile wypadku, nie mowiac ze koszty komisji i badan przyczyn skocza bardzo wysoko.

  Nie takie fabrykacje dowodow znaja antki z wtc1,2,7.

 11. Halszka said

  „Tylko około 30% oby­wa­teli uwierzyło w te bred­nie pana Macierewicza. Stało się to, przy niemałej pomo­cy kleru, że wspom­nę słowa jed­ne­go z ojców z Toru­nia: Oni byli prowadzeni na spec­jal­ne zamor­dowanie [ale polszczyzna… – admin]. Jest to podłe i wręcz chore!”

  Tego właśnie nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego duchowieństwo, przecież ludzie wykształceni, przyjęli w większości tę obłędną, jawnie kłamliwą narrację? Taka narzucona „poprawność”? A sumienie? Pewnie jestem naiwna, ale pytam: dlaczego?

 12. Jan said

 13. olekm said

  Mizia o nadchodzącej wojnie z Rosją :

  „Po ujawnieniu raportu BND. „Nie można zlecić FSB zadania bez wiedzy Putina”

  skoro pojawiają się już dzisiaj tytuły artykułów zawierające nazwisko putin ……. a wczoraj jeszcze nie ….. to oznacza to jedno że będzie wojna … a droga do niej jest już bardzo krutka może nawet kilka dni .. polskie media dostały od kogoś zielone światło na oskarżanie imienne i mówienie w prost personalnie ……. putin – rosja zamordowała prezydenta polski ……… a głośniej zaczną jeszcze dziś … ruskie zabili naczelnego wodza ! wojska polskiego … które jest w sztywnym sojuszu nato !!! potem …… nato nie może pozwolić sobie na brak reakcji zbrojnej zabicie zwierzchnika sił zbrojnych armii nato ……. nie może ujść bezkarnie !!!

  no i jeśli przeforsują taką tezę to faktycznie nato nawet jakby nie chciało musi !!! musi !! nawet w brew polakom którzy chcieli by to darować …….. musi rozpierdolić rosje !!! bo inaczej wyszło by na to że można każdego przywódcę kraju nato zabić bez konsekwencji

  jesteśmy w czarnej dupie … jak powiedział wałęsa ” nie chcę ale muszę ” !!!!!!!!

  właściwie czekam już tylko na reakcję mediów rosyjskich ….. a potem kroki odwetowe rosji …… które też muszą nastąpić ostro i zdecydowanie

  bo ten komunikat z publikacją ruskiego genarała z wizerunku w mundurze i z nazwiska i wskazaniem na fsb podany jak by nie było w 1 programie polskiej telewizji rządowej nie może być zignorowany !!!

  gdyby to była stacja tvn , polsat lub inna prywatna za treść odpowiadał by właściciel …. prywatny w sytuacji że podała to polska telewizja państwowa odpowiada polski rząd który reprezentuje nas polaków !!!

  koniec kropka ……… ISTNIEJE NIKŁA SZANSA ŻE MOSKWA TO ZIGNORUJE ALE JEST TO NIKŁA SZANSA

  każdy z was by się wkórwił i wyciągnął konsekwencje gdyby was oskarżono w telewizji państwowej o morderstwo pokazując wasze zdjęcie imię i nazwisko !!!!!!

  prawda ? no tu jest tylko mała ruźnica oskarża się na cały świat rosję !! i personalnie władimira putina !!! on ma prawo jako człowiek do wyciągnięcia konsekwencji …… ale jako prezydent ma obowiązek ostro zareagować w obronie rosjan !!!

  ja wiem w polsce to ludzie nie pojmóją bo polscy przywódcy nie mają honoru prywatnego …….. i nie maja poczucia obowiązku ostrego interweniowania gdy obrażany jest cały naród …….. dla tego polskę i polaków każda nacja w sposób ostentacyjny jebie i szturcha jak tanią kurwę którą można dymać bić po ryju …… a konsekwencji nie poniesie się …….. zachód i reszta świata to wie ……

  putin i rosja nie dadzą sobą ciorać jak burą suką !!!

  a polskę nato zmusi swoimi sposobami aby polska poprosiła w związku z tym że niemiecka służba bezpieczeństwa dostarczyła „dowodów” na to że zwierzchnik armii nato a konkretnie wojska polskiego został zamordowany przez państwo będące wrogiem układu nato ….

  poprosiła o uruchomienie 5 artykułu umowy nato polska !!
  …”

 14. Maćko said

  12. Jan – wlasnie o tym myslalem. Dowód to zaden, ale poszlaka godna brania pod uwage.

 15. Alina said

  4 Marucha
  Na wszystkich nagraniach z kokpitu, i tych, które kończą się krzykami „O k…wa” i tych z krzykami „O Jezus” (tak tak, są różne) piloci mówią „ODCHODZIMY” tzn odchodzą na drugi krąg, a samolot spada.
  Członkowie podzespołu stwierdzili na konferencji w sejmie, że obie taśmy z czarnych skrzynek są pocięte i sklejane. Jakoś te treści nie są wałkowane, więc wciąż obowiązuje narracja TVN i Tuska. Dziwi tylko, że Marucha olewa fakty i z uporem maniaka klepie wersję MAK-u i Tuska, tak jakby był zaimpregnowany na fakty inne niż oficjalna wersja upichcona zespół-wespół przez zbrodniarzy.
  Teraz jest kociokwik z ekshumacjami. Z dotychczas przeprowadzonych 9 w 6 przypadkach w trumnach były inne ciała nic podali specjaliści Putina, ci sami, co do ciał wypluwali pety. Na tej próbce można ocenić, że 67% ciał nie leży tam gdzie powinno. Normalka? Np. zamiast Walentynowicz – Szmajdziński? Ma to rodzinom i prokuratorom nie przeszkadzać??????

  ——
  Co ma wspólnego pomylenie trudno nieraz rozpoznawanych szczątków z powodem katastrofy?
  Co mają z tym wspólnego jakieś bajdury o wypluwaniu petów?

  Nb. Piloci odchodzą, ale jest już za późno. Olali ostrzeżenie obsługi lotniska.

  To była, moim zdaniem, na 90% katastrofa.
  Admin

 16. Halszka said

  Panie Gajowy,
  Czy Alina” to Bartłomiej M.?

  ?? – admin

 17. Kielar76 said

  # 13 “a droga do niej jest już bardzo krutka’
  Bardzo uczona spekulacja, jednak dobrze najpierw nauczyc sie polskiej ortografii.

  Smolensk to niekonczaca sie okazja rozgrywek politycznych i korzysci, co doskonale wykorzystuje Macierewicz (o ile to jego prawdziwe nazwisko w co watpie).

 18. az tylu zwolennikow Macierewicza i jego teorii zamachu w Gajowce??? to ja pier*ole.
  Sorry , ale musze jako Polka z wielki zalem stwierdzic – Polska to kraj debili.

 19. adsenior said

  No proszę, jakie to podobne do stadnego oglądu świata. Jakie to nienawistne, do innych poglądów. Wszystkim moim oponentom odpowiadam, oni mogą nie wierzyć w zamach, mogą wierzyć w „pancerną brzozę”, w „pancerny płotek”, a czy to znaczy, że ja muszę podzielać ten pogląd? Dla przypomnienia, może porównany, jak wykosił podobny samolot las Na Kabatach / w którym zginęła Jantar/, a tutaj jedna brzózka go zniszczyła i obróciła go „do góry nogami”.

 20. ad 18
  stadny oglad swiata – spojny i zgodny w obrebie stada – to dobrodziejstwo . To jedyna szansa na utrzymanie stada. Ale tej nie ma w polskim stadzie ! To naprawde niedobrze. A najgorzej , ze to wcale nie zydki , ruskie i niemce knuja przeciw spojnosci i zgodzie stada – to niestety glownie polskie debile . Jak juz zawsze od zarania dziejow. Polska narodem wybranym? – a ch*j , z gory i zawsze przegranym.

 21. Głos Prawdy said

  W Rosji stale spadają śmigłowce Mi-8. Czy to tylko z technicznych przyczyn, lub jakaś specjalna dywersja skierowana konkretnie na ten rodzaj sprzętu, specjalistom ręce nie z dupy rosną, mogli by już zająć się tymi incydentami, ale czy to ręce nie sięgają ( nie dochodzą), czy liczą na przysłowiowy ruski Авось (wyraz oznacza: a może nicsię nie stanie) , jest przyczyną stałego spadania, tragedii. Bóg zna prawdę odnośnie Smolenska, ale bez gruntownych dowodów specjalistów z różnych krajów oskarżać Rosję o to nie można.

 22. A te ekshumacje, to kogo znalazły w tych trumnach? Jakoś cisza o tym… 🙂

  Cała ta imprezka jest obliczona jako element gry pod tytułem „zaczynamy wojnę!”. Przypuszczam, że scenariusz jest dopracowany w szczegółach, role są rozpisane, a świat i tort mają być podzielone na nowo. I kto wie, czy w ten sposób nie unikamy „opcji Samsona”? Bo międzynarodówka jakiegoś asa w rękawie musiała mieć…

 23. Bodzio said

  ad 18 @Adsenior
  (…) jak wykosił podobny samolot las Na Kabatach / w którym zginęła Jantar/
  Nawet jak się bredzi lub kłamie, to przynajmniej fakty i daty powinny się zgadzać.

 24. Zerohero said

  Nie było żadnego sensownego motywu zamachu, a spiskolodzy nie dostarczyli żadnych przekonuwojących dowodów. poza jednym – udowodnili własny debilizm. co do rebe Macierewicza, to oskarżając Rosjan o Wołyń, bredząc o przyniesieniu pokoju dla Kosowa itp. pokazał, że jest patologicznym psychopatą i kłamcą, który dopiero się rozkręca.

  Dokładnie. Zwolennicy zamachu generują brednie.
  Admin

 25. bart_w said

  Bart_w oświadcza z pełna odpowiedzialnością, że nie jest ani Bartłomiejem M ani Aliną. Bart W temat katastrofy w Smoleńsku omija szerokim łukiem, jako iz nie czuje się kompetentnym by zabierać w tej sprawie głos.

  Przepraszam za chwilowe zajęcie przestrzeni wirtualnej, ale należało się klarowne wyjasnienie. Juz sie z powrotem rehibernuję.

 26. Zerohero said

  @adsenior

  „Wszystkim moim oponentom odpowiadam, oni mogą nie wierzyć w zamach, mogą wierzyć w „pancerną brzozę”, w „pancerny płotek”, a czy to znaczy, że ja muszę podzielać ten pogląd?”

  To nie jest pogląd. to jest kłamstwo wspomagające podżeganie do wojny. Pan bezpodstawnie oskarża kogoś o morderswo. Biorąc pod uwagę konsekwencje, to PAN staje się w tym wypadku mordercą.
  I proszę pomiarkować się z hasłem dla idiotów pt. „Pancerna brzoza”. To robi wrażenie na ludziach którzy są zbyt tępi by obejrzeć choćby skutki zderzeń samochodów z drzewami i wyobrażają zobie, że skrzydło to kawał litego metalu.

 27. Maciuś said

  Moim zdaniem inż.Grzędzielski pisze prawdę, która do mnie dociera Macierewiczów natomiast nie i mam jej dosyć.

 28. Zdziwiony said

  „Płaczmy, płaczmy, płaczmy, lecz nie traćmy nadziei!”

  Jak podaje witryna masońska Ars Regia z 5.04.2012 r. po południu w dniu 29 marca 2012 r. odbył się na pod-paryskim cmentarzu Montmorency masoński pogrzeb „naszego Brata” Jana Winczakiewicza ∆ (prywatnie wuj Antoniego Macierewicza). Uroczystość religijna (brak informacji o jaką religię chodzi) odbyła się przed południem w kaplicy zamkowej w Blois.
  Ciekawa jest lista obecnych na masońskim pogrzebie: żona Joclyne, kuzynka Hanna Winczakiewicz i kuzyn Antoni Macierewicz, ponadto Bracia z Loży „Copernic” i ich bliscy: Sergiusz Chądzyński ∆, Marek Franciszkowski, Jan Karczewski ∆, Magda Knychalska, wdowa po Bracie Witoldzie, Mila ∆ i Emanuel Łopattowie, Jerzy Neumark, Anna i Jean Wojciech ∆ Sicińscy, Piotr Szemiński, Agata i Andrzej Wolscy i Witold Zachorski, który reprezentował Bibliotekę Polską w Paryżu. Rząd polski reprezentował Konsul Generalny. Po kilku przemówieniach jako ostatni głos zabrał Antoni Macierewicz „który mówił o swoich kontaktach z Bratem Janem i o jego patriotyzmie”.
  Przy osobach, o których wiem z innych źródeł, że należą do masonerii postawiłem znak ∆. Do mojej listy dochodzi zidentyfikowany tu jako mason nieżyjący już Witold Knychalski. Z tekstu notatki z Ars Regia wynika, że pozostali wymienieni znaleźli się w kręgu podejrzeń o przynależność do masonerii. http://opoka.giertych.pl/owk79.htm

  Inny klocek do układanki. A mianowicie, w Muzeum Literatury na Starym Mieście wśród sprzedawanych różnych publikacji PAN jest:

  „Jan Józef Lipski”

  Monografia bibliograficzna.

  Autorka : Jadwiga Kaczyńska

  Uzupełnienia : Hanna Natora-Macierewicz

  Ergo : „Polam i wszystko jasne”(St.M.)

  Już nie pytam dlaczego jaśnie iluminowane Panie właśnie J.J.Lipskim były zainteresowane.

 29. SAP said

  Myślenie to proces przetwarzania informacji w celu wyrobienia sobie opinii, ale kiedy nie jesteśmy krytyczni podczas przetwarzania tych informacji to czy rzeczywiście myślimy? Czy też bezmyślnie akceptujemy poglądy innych jako prawdę?
  http://trivium.wybudzeni.com/2016/01/

 30. ERROR 404 NSZ said

  Jeżeli w mieście Warsa i Sawy „klepną” jutro akceptację dla CETA, to masa dymna z kolejnym etapem „SMOLEŃSK” się powiedzie…
  W telewizorni będą tylko mielić o akcji „ZNICZ” o Smoleńsku etc., etc., a cyrograf będzie parafowany…
  Co czas przedświąteczny , to jakiś „kwiatek” .Przed Wigilią 2015 mało co nam nie „ożenili” lasów, mało co…

 31. Halszka said

  @16 ?? – admin

  Uprzejmie tłumaczę:

  Zaczęłam w dobrej wierze odpowiadać pani Alinie. Ale przy kolejnym zdaniu doszłam do wniosku, że to nie może być osoba słabo poinformowana, tylko celowo wprowadzająca w błąd. Ta bzdura o taśmach „pociętych i sklejonych”. Te 9 ekshumacji, z których 6 miało jakoby dowodzić pomyłki…
  Ja pamiętam tylko pomyłkę z ciałem Anny Walentynowicz, zamienionej z inną kobietą (jaki znów Szmajdziński?). A i tam nie było pewności, czy pomyłki nie popełniła rodzina przy identyfikacji zwłok.

  A już jak przeczytałam o „wersji wypichconej wespół – wzespół przez zbrodniarzy” (czyli zbrodniarzami mieliby być hurtowo wszyscy eksperci z komisji Laska) skasowałam moje próby tłumaczenia. Bo po co dyskutować z zaprogramowanym trollem?

  A pytanie, czy „Alina” to Bartłomiej M., wierny pupil Macierewicza? To żart.

 32. Alina said

  Informacja, że Tu-154 podchodził do lądowania prawie do końca na autopilocie, w 100 proc. potwierdza tezę, że załogę wprowadzono w błąd przy użyciu tzw. meaconingu – stwierdzili w maju 2010 r. Marek Strassenburg-Kleciak, i Hans Dodel.

  c.d.
  http://niepoprawni.pl/comment/1524140#comment-1524140

  Brednie. załodze w praktyce zakazano lądowania.
  Admin

 33. Alina said

  31 Halszka
  Nie mam wpływu na wielkość Pani wyobraźni, wiedzy, ani źródeł informacji, z jakich Pani korzysta. Po wpisach widać jednak, że to mocno ograniczone pola. Inwektywy nawet w zawoalowanej formie żartu obnażają raczej Pani poziom niż podrywają czyjś autorytet.
  Pisanie z jakiejś przestrzeni oderwanej od aktualnych wiadomości podawanych w Polsce jest dość śmieszne, równie śmieszne jak przekonanie o swojej komputerowej wyjątkowości, czy debilne stwierdzenie „po co dyskutować z zaprogramowanym trollem”.
  Fakty to nie trolle. Z faktami trudno dyskutować.

 34. Janek said

  Nie wiem, czy jeszce jestem zbanowany, ale chce powiedziec tylko tyle, ze w tym czasie bylem w UK i ogladnalem to co BBC po 4 dniach ‚sledztwa’ ustalilo. Pull-up, pull- up i buuum. Nigdy wczesniej takiej kreskowki nie widzialem zrobionej na okolicznosc wypadku lotniczego i to mi zasmiedzialo ohydnie.

 35. yagu said

  Panie , jak samolot moze zrobic beczke na wysokosci 6,6 metra ?
  Przeciez to glupota.

 36. proto said

  Jeżeli myślimy o katastrofie smoleńskiej w kategoriach zamachu, to jedynym jego sprawcą może być tylko i wyłącznie Macierewicz, bowiem to właśnie jemu śmierć wszystkich pasażerów przynosi największe korzyści. Cui prodest scelus is fecit.

 37. Listwa said

  Nie rozumiem tych ludzi, którzy przekonują innych że był zamach, a nie potrafią udowodnić, że ktokolwiek udowodnił ze zamach był.
  Wy najpierw udowodnijcie Ze PIS chce zakonczyc śledztwo.

  Zasady lotnictwa mówią „nie widzisz pasa nie lądujesz” Oni nie widzieli pasa a do lądowania podchodzili, Który zamachowiec ich do tego zmusił? a bez tego katastrofy by nie było.

  @ 15 Alina
  „O k…wa” i tych z krzykami „O Jezus” (tak tak, są różne) piloci mówią „ODCHODZIMY” tzn odchodzą na drugi krąg, a samolot spada.

  Zdaje się że ostatnie było „k…wa mać”. Wcześniej stracii fragment skrzydła oraz równowage w sile nosniej miedzy skrzydłami. Przez to nie mieli szans.

 38. Halszka said

  @33 Alina

  O, to pani nie jest pani trollem, to pani własne „przemyślenia”? To naprawdę pani współczuję.

  Wierzy pani absolutnie w każdą bzdurę, podawaną kiedykolwiek przez kogokolwiek. Nawet jeśli tych bzdur jest kilkadziesiąt, są ze sobą sprzeczne i w sumie nic nie trzyma się kupy. Byle był zamach.

  „Piloci mówią ODCHODZIMY” tzn odchodzą na drugi krąg.”. Nie. Drugi pilot mówi „odchodzimy”, tzn. że trzeba odejść. Ale już jest za późno i odejść nie są w stanie. Proszę przeczytać tekst pilota inż. Grzędzielskiego, który pani usiłuje komentować nie czytając. Albo nie rozumiejąc.

  Przedtem jeszcze odkopała pani tę starą, groteskową tezę o meaconingu. Obaj panowie wysnuli ją zaraz po katastrofie jako dowód, że piloci nie mieli pojęcia na jakiej wysokości się naprawdę znajdują. Bo co, nie słyszeli powtarzanego, alarmującego komunikatu „Pull up, pull up?” Nie słyszeli odczytywanej w kabinie po polsku wysokości nad ziemią w metrach? Potem już nikt do tej bredni nie wracał, z jej autorami włącznie. Dopiero pani. Gratulacje.

 39. Rob said

  Powiem tak; nigdy nie analizowałem róznych teorii związanych z 10.04.2010. Nie widzę żadnych sensownych argumentów świadczących o tym, że komukolwiek zależałoby na zamachnięciu się na ustępującego prezydenta.
  Jednak jakiś czas temu poprosiłem o opinię w tej kwestii człowieka z mojej rodziny który ukończył Uniwersytet ze specjalnością „inżynieria lotnicza”.
  Człowiek który nigdy się nie zapalał w dyskusjach politycznych (chyba głosował nawet ostatnio na PiS) stwierdził na zimno; głupi wypadek.

 40. proto said

  Ad. 40. Mogło zależeć na przykład Macierewiczowi, który na trumnach ofiar czy teraz ekshumacjach, chce dojechać do „godności” kagana Polinu. Pytanie tylko pozostaje, czy to była jego indywidualna akcja czy raczej w porozumieniu i we współpracy z Anglosyjonem?

 41. proto said

  Dlaczego Macierewicz nie wsiadł do samolotu do Smoleńska? Kto namaścił go na kagana po śmierci prezydenta?

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/odebral-telefon-i-powiedzial-ze-wraca-ratowac-panstwo-dlaczego-macierewicz-nie-dotarl-10-kwietnia-do-smolenska,418854.html

 42. ERROR 404 NSZ said

  Tzw. „oni” swoim wyrobnikom dają pewne zadania do wykonania i opłacają , patrz : Buzek, Tusk, etc., etc.,..
  Tako i macierewicz czy jak on tam się nazywa , ma zadanie do wykonania…
  A jak , że jest koszerny do „brudnego” samolotu wsiąść nie mógł…

 43. Leszek Karpinski said

  A ja wiem ze źródeł…., a moje źródła podają….., przecież komisja stwierdziła….,???? ahh Lemingi.

 44. Joe said

  POzwole jeszcze raz sie wlaczyc do Smolenska….Czy w calym gremium Gajowki znajdzie sie kilku sprawiedliwych ktorzy POjma prawidlo panujace na wszystkich lotniskach swiata….Ze…Jezeli pas startowy jest wolny (nie ma na nim przeszkody)…to kontroler na wiezy kontrolnej, nie moze zabronic kapitanowi podjecia decyzji o ladowaniu…W Smolensku ostrzegal i Jaka i Tu104…Jak wyladowal (nawet go pochwalil za majstersztyk) Tu 104 niestety nie mial szczescia albo umiejetnosci…i stalo sie….Jeszcze raz pisze KONTROLER jest tylko informatorem…

  ——
  Dokładnie to samo pisałem wiele razy. Wieża kontrolna może OSTRZEGAĆ, ale nie może ZAKAZAĆ lądowania, jeśli pas jest wolny.
  I wieża ostrzegła: „Nie ma warunków do lądowania”, co oznacza: „Nie lądujcie!”.
  A Macierewicz bredzi, że Rosjanie ZMUSILI samolot do lądowania, zamiast go ODPĘDZIĆ (sic!).
  To nie trafia do przekonania wielu osobom, nawet w gajówce….
  Admin

 45. panMarek said

  Jazda bez trzymanki to dopiero się zacznie, jak w sekcjach zwłok okaże się, że 59 zwłok jest zamienionych z czego 11 jest spopielonych nie tych co trzeba. Wtedy dopiero się zacznie, jak wyjdzie, że 87 rodzin pochowało nie swoich. Mord smoleński zejdzie na plan drugi. Taki los ludziom zgotowały ubeckie dynastie przywleczone w ’44 na ruskich tankach, razem z wszami i WSI.

  E tam, bzdury. Mogła się zdarzyć jakaś pomyłka przy tylu trudnych do zidentyfikowania ciałach – ale komu, na miłość boską, mogło by zależeć na zamienianiu zwłok – i po co?
  Admin

 46. Rwid said

  Dochodzenie katastrofy winno ograniczyc sie do ustalenia kto odpowiada za calkowita ignorancje przepisow bezpieczenstwa pasazerow.
  Brak alternatywnego lotniska (o zlych warunkach piloci zostali ostrzezeni przez W-we), swiadczy ze byli zdecydowani ladowac w Smolensku obojetnie na warunki. Rozmowy pilotow z pasazerami to kolejne zlamanie przepisow. Dlaczego podjeto probe ladowania mimo ostrzeznia ze „warunkow na ladowanie nie ma”.
  Za ostrzezenie kontroler winien dostac nagrode, gdyz nie bylo to jego obowiazkiem. Pilot pyta i otrzymuje informacje o warunkach na lotnisku i wowczas podejmuje decyzje.
  Jesli nie byloby jakichkolwiek zastrzezen co do wykonania obowiazujacych przepisow, wtedy mozna stawiac i badac inne teorie. Inaczej sprawa jest zamknieta.

  Cala tragiszopka smolenska to odcinanie kuponow przez cwaniakow robiacych kariery zerujac na tragedii. Macierewicz (czy jak mu tam) jest jednym z nich, albo niepoczytalny. Najpierw znalazl trotyl, a ostatnio rewelacyjne tasmy z dowodami. Debil czy s-syn?, na stanowisku MON.

 47. peacelover said

  ….. Antosia nalezy unieszkodliwic !!!
  Najlepiej w kaftanie bezpieczenstwa z kagancem na buzi !
  ( i…pilnowac 24 godzine na dobe !!! )

  Dopiero wtedy beda szanse na normalne fonkcjonowanie spoleczenstwa i …
  prace ludzi przy ustalaniu faktow !!

 48. Lily said

  Re 28:Zdziwiony
  Dekomunizacja…,Matka blizniakow,ma swoja ulice w Starachowicach.
  Mnie,juz nic nie moze zdziwic… Mozna powiedziec,nastal w Polsce,
  KULT KACZYNSKICH :>))

 49. Zdziwiony said

  Jerzy Grządzielewski jest emerytowanym kapitanem linii lotniczych. W swojej karierze zawodowej był również pilotem doświadczalnym samolotowym i szybowcowym, instruktorem lotniczym, inspektorem wyszkolenia lotniczego oraz oficerem rezerwy Wojsk Lotniczych. W powietrzu spędził ponad 25 000 godzin.

  Przeczytajcie jego opinię na temat katastrofy smoleńskiej z 4 września 2016:

  http://thefad.pl/aktualnosci/oto-opinia-doswiadczonego-pilota-ktory-w-powietrzu-spedzil-ponad-25-tysiecy-godzin-na-temat-katastrofy-smolenskiej/

  Było – admin

Sorry, the comment form is closed at this time.