Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

„Degradacja” Jaruzelskiego…?

Posted by Marucha w dniu 2016-12-28 (środa)

Nie będę mówić o rzeczywistości za oknem. Nie jestem po żadnej ze stron. Nie popieram ani tych, którzy po ośmiu latach w opozycji wzięli się do rządów w sposób skrajnie amatorski, do niczego nie przygotowani, tworzący prawne buble i ustawy pisane pod konkretne zamówienie, kupujący poparcie rozdawnictwem pieniędzy na kredyt, wszystko utopione w sosie zupełnie nieznośnej propagandy.

Nie popieram też tych, którzy po ośmiu latach rządów rosnącej biurokracji i kontroli nad obywatelem, występują teraz w roli obrońców nie wiadomo kogo, bo nie zwykłego Polaka, któremu za ich rządów przybyło jedynie obowiązków nakładanych przez państwo.

Przy czym jedni i drudzy prześcigają się w nienawiści do Rosji i w miłości do Ukrainy. Jedni i drudzy są siebie warci.

Niestety, skala poparcia partii rządzącej i głównych sił opozycji parlamentarnej dowodzi, że Polacy pragną dalej błędnego koła rządów postsolidarnościowych, że nie są gotowi na realną zmianę, zmianę, której przykłady mamy w świecie.

Cyrk, z którym mamy do czynienia, dotyczy mnie jak każdego innego obywatela naszego kraju. Świadczy on na pewno o naszej cywilizacyjnej degradacji. Jednak moja pozycja polityczna jest zupełnie inna od pozycji rządu i opozycji. To nie moja walka i nie zamierzam się w nią angażować, pozostawiając sobie prawo do krytyki z mojego punktu widzenia.

Przechodząc do meritum. W kolejną rocznicę stanu wojennego niezłomny minister Antoni Macierewicz zapowiedział degradację generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka do stopni szeregowców. Ma być to symboliczna odpłata za stan wojenny. Co więcej, zapowiedziano także prace nad przepisami, które dałyby prawo degradować pośmiertnie każdego wg uznania ministra.

Na razie, na szczęście, nie ma także podstawy prawnej do degradacji wymienionych generałów, ale możemy być spokojni – fanatycy z głębokim poczuciem misji z pewnością znajdą wyjście, aby zadośćuczynić swojemu swoistemu „poczuciu sprawiedliwości”, nie mającemu nic wspólnego ze sprawiedliwością i podszytego do głębi etyką Kalego.

To nie jest tak, jak mówi szef IPN, dr Jarosław Szarek, że degradacje „jest to wyraz zadośćuczynienia milionom Polaków, którzy byli przez dziesiątki lat w PRL-u niewoleni, marzyli o wolnej Polsce, a 13 grudnia te ich marzenia zostały w tak brutalny sposób zdławione”. Wbrew tej romantycznej wizji, ogromna większość Polaków przyjęła wówczas stan wojenny z ulgą.

Sam pamiętam spotkanie w rodzinnym domu w niedzielę 13 grudnia, kiedy do mojego Taty przyjechali koledzy w liczbie kilkunastu, prawie wszyscy członkowie Solidarności. Nie, nie głosili peanów na cześć WRON, ale wbrew obecnej propagandzie, ich największą troską było, aby nie doszło w Polsce do wojny domowej, do rozruchów, do tragedii rozlewu krwi. I to właśnie tej reakcji, a raczej – nazwijmy ją po imieniu – braku reakcji olbrzymiej większości społeczeństwa na stan wojenny, nie mogą dzisiaj znieść zwolennicy ideologii „wszystko albo nic”.

Bo Polacy odrzucili w 1981 r. straceńczy, ofiarny patriotyzm, nie dali się sprowokować do kolejnego „romantycznego” zrywu, w którym krew płynęłaby rynsztokami. Nie zachowali się, wg kryteriów dzisiejszych hiperpatriotów, jak należy. To ich boli, stąd nagromadzenie propagandy mającej zohydzić tych, którzy do rozlewu krwi nie dopuścili, stąd agresywna propaganda o „setkach ofiar stanu wojennego i dziesiątkach tysięcy aresztowanych”.

Ale – rzecz ciekawa – ta całkowicie jednostronna i narzucająca się bez prawa sprzeciwu, bez prawa posiadania innego zdania, propaganda, ma niewielkie odzwierciedlenie w poglądach Polaków. Wciąż więcej (41% do 35%) rodaków uważa decyzję wprowadzenia stanu wojennego za słuszną. Faktycznie jest to liczba większa, gdy część ludzi ankietowanych zwyczajnie boi się ujawniać poglądy niezgodne z obowiązującą linią propagandy.

Z czym zatem mamy do czynienia w przypadku zapowiedzianych degradacji? Z próbą dokonania radykalnej zmiany postrzegania historii przez Polaków.

Jestem daleki od używania słów nadużywanych przez hiperpatriotów, ale w tym wypadku ciśnie się na usta słowo „hańba” na określenie działań podejmowanych wobec osób, które nie spowodowały, ale zapobiegły masowemu rozlewowi krwi polskiej, i które zatrzymały proces staczania się praktycznej strony funkcjonowania ówczesnego państwa w niebyt.

Niedoszłą, na szczęście, alternatywą dla tej sytuacji, był rozkład państwa i wysoce prawdopodobna interwencja wojsk układu warszawskiego, połączona z hekatombą krwi polskiej i z perspektywą zmian geopolitycznych, które mogłyby zaprowadzić „zanarchizowanych Polaków” do kolejnego rozbioru i wciśnięcia w ramy jakiegoś nowego księstwa warszawskiego.

Przy wszystkich rzeczywistych ofiarach stanu wojennego, błędach rządzących generałów i niezależnie od oceny późniejszych posunięć generała Jaruzelskiego, należy jemu i jego współpracownikom oddać, że udało im się uczynić rzecz przeciwną do tego, co zrobił i sprowadził na Polaków swoją decyzją gen. Tadeusz Bór-Komorowski ze swoim sztabem, dając rozkaz do rozpoczęcia powstania warszawskiego. Patrzmy na historie realistycznie, a nie ideologicznie.

Po latach wartością stanu wojennego jest zapobieżenie masowemu rozlewowi krwi polskiej, tak jak winą powstania warszawskiego jest hekatomba krwi i zniszczenie dorobku pokoleń.

Z punktu widzenia historycznego, jak i z punktu widzenia narodu rozumianego, jako wspólnota przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń, nie jest istotne, że pierwsze dokonało się częściowo pod hasłami obrony socjalizmu, a wykonawcami byli ludzie przynajmniej deklarujący się jako komuniści, natomiast w drugim, ważne jest, że dokonało się pod najszczytniejszymi hasłami patriotyzmu. Ważne, pokazuje bowiem, że dzieje i życie narodu nie są prostym zbiorem formułek uważanych przez niektórych, czy nawet większość za najbardziej wzniosłe. Doskonale rozumieli te sytuacje i zależności polscy narodowcy, zarówno na emigracji, z Jędrzejem Giertychem na czele, jak i w Polsce z ks. Janem Stępniem czy Leonem Mireckim.

W sprawie degradacji generałów ważny jest atoli także drugi aspekt, a mianowicie powoływanie się na tzw. legalizm. Oto, czołowy hunwejbin prawdziwych patriotów, Sławomir Cenckiewicz, ogłosił, że nie jest zwolennikiem wchodzenia w kwestie stopni wojskowych, ale dlatego, że nie uważa PRL za legalne państwo, a sił zbrojnych PRL za legalne siły zbrojne Rzeczypospolitej.

Takie stawianie sprawy jest wyrazem ślepej wiary w tzw. legalizm. Współcześni polscy legaliści uczynili już nawet nie świętość, ale bożka z II RP. To jest punkt odniesienia ich legalizmu, razem z groteskowym (przynajmniej od lat 50-tych) tzw. rządem na uchodźstwie. Przyjrzyjmy się zatem nieco owemu legalizmowi, gdyż właśnie w nim odbija się w największym stopniu etyka Kalego polskiej tzw. prawicy niepodległościowej, etyka podwójnych standardów i ocen.

Ich „legalizm” wywodzi się bezpośrednio z zamachu majowego, który był zamachem stanu skierowanym przeciwko jak najbardziej legalnym rządom konstytucyjnym RP, których jedyną winą było to, że nie były „nasze” w ujęciu Piłsudskiego i jego fanatycznej koterii.

Ale idąc dalej, widzimy podbudowę owego „legalizmu” w przyjętej niezgodnie z przewidzianymi procedurami (a więc nielegalnie), konstytucji kwietniowej. Wreszcie, przypieczętowanie po wojnie – samowolna decyzja Augusta Zaleskiego o przedłużeniu prezydentury emigracyjnej. Doprawdy potężny fundament ma „legalizm”, na który powołują się dziś prawdziwi patrioci!

Prawdziwy, praktyczny legalizm, kiedy mówimy o państwach, ma swoje źródło nie tylko i nie przede wszystkim w wewnętrznych ustaleniach, ale głównie w tzw. międzynarodowym uznaniu. A uznanie to zostało najpierw przez mocarstwa światowe (a za nimi, przez większość innych państw) cofnięte rządowi emigracyjnemu premiera Arciszewskiego, który stał na gruncie negacji rzeczywistości, następnie zaś, dokonane na rzecz rządu powstałego w Polsce w efekcie ustaleń jałtańskich.

To ten rząd i ta Polska była dla społeczności międzynarodowej legalna. Nie cofnięto ich uznania nawet po sfałszowanych wyborach 1947 r., ani w najgorszym okresie stalinowskim. Watykan, który najdłużej uznawał rząd emigracyjny, respektował, a przynajmniej nie sprzeciwiał się faktycznym zmianom jakie zaszły w Polsce pod względem organizacji kościelnej, co było ściśle związane z nową Polską i jej władzami.

Warto też wspomnieć, że legaliści odrzucający fakt międzynarodowego uznania, jako decydujący o legalności państwa, nie protestują przeciwko decyzji Rady Ambasadorów, a więc czynnika zewnętrznego, z 1923 r., dotyczącej przynależności Wileńszczyzny do Polski. Pomimo wewnętrznego uznawania przez Sejm w Warszawie i Sejm w Wilnie tego regionu za część Polski, dopiero decyzja zewnętrzna nadała mu atrybut legalności na arenie międzynarodowej.

Nauka z tego jest taka, że nie możemy wybierać z historii tylko tego, co jest dla nas wygodne, lecz musimy starać się zachowywać obiektywne kryteria i stosować jednolite standardy, tym bardziej, że, jak to wielokrotnie podkreślałem, żyjemy w państwie będącym formalną i faktyczną kontynuacją PRL i podważanie jego legalności, zwłaszcza w kontekście jego kształtu terytorialnego (choć oczywiście nie tylko), jest działaniem na pograniczu szaleństwa.

Warto przy okazji dyskusji o legalności przypomnieć słowa Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego o państwie, takim, jakie ono za Jego życia było, czyli o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

Zapis z 21.X.1980 r. ze spotkania ze Stanisławem Kanią, I sekretarzem KC PZPR: „Nie dostrzegłem, by ZZ (rodzące się wolne związki zawodowe – przyp. AŚ) godziły w zwartość Bloku (państw komunistycznych – przyp. AŚ). Wszyscy, którzy doceniają aktualną sytuację międzynarodową, wiedzą, że byłoby to niemożliwe. Zresztą Polska nie może mieć dwóch wrogów – musi z którymś sąsiadem współpracować (teza R. Dmowskiego). Właściwsza jest rzeczą dla nas współpraca ze Słowianami. To wszyscy rozumieją”.

Zapis z rozmowy z Jerzym Turowiczem 27.X.1980 r.: ”Nie trzeba zmniejszać czujności Narodu i nie uzbrajać go w awanturniczą gotowość do wszelkich porywów, by nie doprowadzić do rozlewu krwi”.

Zapis z rozmowy z prof. Janem Szczepańskim z 14.XI.1980 r.: „Utrzymanie Państwa Polskiego leży w interesie Bloku. Rozsądek każe utrzymać Państwo Polskie, ale namiętności komponentów Bloku mogą stanąć na przeszkodzie rozsądkowi, i wtedy Państwo Polskie może być zagrożone. (…) Należy dążyć do utrzymania Państwa Polskiego, gdyż w centralnej Europie Polska jest warunkiem utrzymania równowagi politycznej Europy. Stąd trzeba Polsce pomagać, by wydobyła się z deflacji społ.-gosp.”

Z przemówienia do kombatantów 24.I.1981 r.: „Na pewno szlachetną rzeczą jest walczyć, ale w walce trzeba okazywać spokój, rozwagę i umiejętność doczekania się właściwej chwili. I mam wrażenie, Najmilsi, że obecnie jeszcze nie przyszła godzina. Może to nie są pocieszające życzenia na uroczystość, gdy się Chrystus rodzi. (…) W tej sali, kilka dni temu było ponad 250 chłopców w wieku 16-18 lat. (…) Patrzyłem na nich i myślałem: nie mogę zdobyć się ani na jeden krok nierozważny, który stałby się przyczyną śmierci tych chłopców, choćby jednego z nich. Bo choć na pewno doniosłą jest rzeczą pro Patria mori, ale sytuacja, w której żyjemy, wymaga żyć dla Ojczyzny. Nie tyle dla niej umierać, ile żyć dla niej. I to żyć mądrze, rozumnie, rozważnie, odpowiedzialnie, cierpliwie, przygotowując się do tych czasów, gdy będzie potrzeba nowych energii duchowych Narodu.”

(Wszystkie cytaty pochodzą z książki Petera Rainy, Kardynał Wyszyński i Solidarność, Warszawa 2005)

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Dokąd zaprowadzi nas grzebanie w przeszłości? Czy prawdziwi patrioci zdegradują wszystkich żołnierzy tzw. ludowego Wojska Polskiego? Czy wezmą się za dalszą przeszłość? Dopadną generałów „wysługujących się” zaborcom w czasie I wojny światowej? A może zdegradują gen. Zajączka i zdetronizują Stanisława Augusta za podpisanie traktatów rozbiorowych?

Cóż, obłęd nie jedno ma imię. Choć oczywiście fanatycy mają i swoje problemy jak np. problem degradacji Piłsudskiego za zamach stanu, nie mówiąc już o tym, że swój jedyny stopień wojskowy poza marszałkiem, otrzymał on od Austriaków, zaś władzę w 1918 od Rady Regencyjnej z nadania germańskich cesarzy.

Prawdziwi patrioci mają zaiste piękne wzorce w postaci pozbawienia obywatelstwa kilkudziesięciu oficerów PSZ w 1946 r. przez rząd Polski Ludowej. Tyle tyko że władze PRL po dwudziestu z górą latach wycofały się po cichu z tego skandalicznego aktu, a nawet przeprosiły. Kto i kiedy będzie przepraszał za Macierewicza i jego ekipę neo-jakobinów?

Adam Śmiech
Myśl Polska, nr 1-2 (1-8.01.2017)
http://mysl-polska.pl/1109

Komentarzy 65 to “„Degradacja” Jaruzelskiego…?”

 1. adsenior said

  No cóż, ludziska maja różnorakie poglądy. Oczywiście z poglądami autora całkowicie się nie zgadzam.

 2. Zerohero said

  Jeśli całkowicie się Pan nie zgadza, tzn. że popiera widowiskowe rzezie Polaków. Po to by jakiemuś mocarstwu związać ręce, po to by pokazać, by zadość stało się ambicjom przywódców i…aby tanie ktoś mógł odkupić kamienice. Jest więc Pan szkodnikiem i kawałem gnoya.
  Ewentualnie nie doczytał tekstu ze zrozumieniem i skupił się na samym Jaruzelskim. Wówczas jest Pan TYLKO półanalfabetą.

 3. Jerzy said

  Pragnąłbym gorąco, aby poglądy autora tekstu, pod którymi osobiście podpisuje się obiema rękami, stały się poglądami obecnie rządzących Polską. Czy jest na to jakakolwiek nadzieja?

 4. Boydar said

  Dwie uwagi, Panie Śmiech.

  To nie była koteria, nie była też Piłsudskiego. Zarówno Piłsudski jak i cała reszta stanowili własność i widzialne manipuladło kogoś innego. Natomiast użyte określenie ‚hunwejbini’ jest jak najbardziej zasadne.

  Druga uwaga odnosi się do podniesionego w artykule legalizmu. Legalizm nie ma moim zdaniem tu nic do rzeczy. Bo legalizm to prawdziwość fundamentów. Nie można być częściowo w ciąży i nie może być częściowego legalizmu. Myli się pojęcie legalizmu z pojęciem zasadności. Czy przepisy w Auschwitz mówiące o zamiataniu uliczek pomiędzy barakami były legalne czy zasadne ?

  Ani ci którzy nadawali stopnie generalskie inkryminowanym osobnikom, ani ci którzy dla zyskania poklasku gawiedzi chcą je teraz odbierać, nie są legalnymi reprezentantami Narodu Polskiego. Nie działali i nie działają w Jego interesie, jedynie w swoim. Jeżeli nawet takie czy inne działanie ówczesnych prominentnych osobników, współdziałało na rzecz braku biologicznej zagłady Polski i Polaków, to przyczyny takiego stanu rzeczy były dwie – mieli więcej instynktu od tasiemca, oraz że zostali do takiej roli wyznaczeni przez „siły wyższe”.

  Kiedy ekipa Gomułki patroszyła opanowane przez żydostwo szeregi armii i nauki, robiła to we własnym, dobrze pojętym interesie. Przyzwolenie na dalszy postęp zżydzenia kadr, groził utratą sterowności eksploatowanego obiektu, taki sam, tylko trochę inny Czarnobyl.

  Identyczną sytuacje obserwujemy obecnie. Wywala się z ogromnym hukiem jednych parchów, zastępując cichutko innym. Tyle że zapewne bardziej dyspozycyjnymi i bezwzględnymi wobec własnej krwi. Dalej z Polską i Polakami nie ma to nic wspólnego, byleby całkiem nie zdechli.

  Pojęcia manipuladła użyłem błędnie z pełną świadomością tego faktu.

 5. witek said

  Uważam, że rządzący nie stosują ” etyki Kalego”
  Oni wprowadzają talmudyzm, czyli Judeopolonię ( Polin)
  Przyznał to pan Śniadek, na stronach radia ” w klapie marynary”
  ( nie mogę zdobyć się na nazywanie tego ścieku tak Zacnym Imieniem)

  „W Sejmie odbyła się debata nad rządowym projektem ustawy obniżającej renty i emerytury funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Komisje zaproponowały kilka poprawek do projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
  Poseł Janusz Śniadek z PiS-u podkreślił, że ustawa przywraca sprawiedliwość, która powinna się dokonać wiele lat temu.

  – Ta ustawa to bardzo surowa sprawiedliwość, powiedziałbym taka starotestamentowa, ale jeszcze raz powtarzam: ta ustawa nie jest aktem odwetu ani zemsty.

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/zakonczyla-sie-sejmowa-debata-ws-ustawy-dezubekizacyjnej/

  O czołowym historyku IV RP, Cenckiewiczu szkoda pisać.
  Widać chłopina ma kompleksy…
  Może to przez dziadka czołowego UBeka Sopotu!?
  A Macierewicze pójdą dalej jak amen w pacierzu.
  Zresztą już na powyższych toruńskich stronach uprzejmie donoszą, że ” trwają konsultacje” ( ciekawe z kim)? nad
  „Projektem MON o zdegradowaniu stopnia żołnierza”

  Proszę zapoznać się z projektem:

  http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/3819/projekt_mon_zmiany_ustawy.html

  Stoi tam jasno, że minister MON może odebrać stopnie wojskowe na skutek donosu ze strony
  – IPN
  – Archiwów państwowych
  – organizacji kombatanckich i niepodległościowych

  I tak, takiemu Bukowskiemu ( byłemu nawróconemu na KOR politrukowi) nie spodoba się jakiś pułkownik doby PRL, i jużci odbiorą stopień, emeryturę i dobre imię….
  Chcą dokończyć to, przed czym uratował nas Prymas Tysiąclecia.
  Chcą wojny domowej.
  Razem z o Rydzykiem, jak widać….

 6. Marucha said

  Re 3:
  Jest taka sama nadzieja… jak na to, iż polactfo zrozumie, że Rosjanie nie po to wyzwolili Aleppo, żeby wyrżnąć jego ludność.

 7. Machowski said

  Degradacje, sracje. Proby zdobycia poklasku przez zydowskich manipulantow z PiS wsrod polactfa.
  Co z ustawa 1066, zabojczymi szczepionkami dla dziewczat i hucpa 500+, sprowadzaniem obcych wojsk i wiele innych waznych spraw? Co za obluda i perfidia!

 8. Alina said

  Jest oczywistą bzdurą, że nie można, nawet pośmiertnie ZDEGRADOWAĆ obu zbrodniarzy.
  Przecież istnieje pośmiertny awans, np. awansowani zostali wszyscy żołnierze zamordowani w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Twerze.
  Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich zdegradować skoro są udowodnione zbrodnie, fałszerstwa dokumentów.
  Nie rozumiem dlaczego obaj zbrodniarze mają pozostawać generałami nawet pośmiertnie, skoro jako żywi, podpadaliby pod degradację.
  Używanie argumentu, że jakiś inny generał spowodował więcej śmierci jest równie debilne, jak pretensje do garbatego, że ma zdrowe dzieci. W Powstaniu Warszawskim brali udział ochotnicy, świadomi zagrożenia własnego życia. Jaruzel z Kiszczakiem nikomu niczego dobrowolnie nie pozwolili czynić. Po to byli.

  ——
  Kto będzie decydował o degradacji?
  Chwilowa większość sejmowa?
  Rada Mędrców?
  Prymas?
  Admin?

 9. watazka said

  Degradacja Jaruzelskiego to jest skonczone swinstwo i debilizm.
  Tylko durnie i nieuki wstydza sie wlasnej historii i pozwalaja, zeby im byle prowokator narobil do lba tak, zeby przestal myslec.
  Polske w Jalcie sprzedali nasi sprzymierzency zachodni za pieniadze, ktore Ameryka byla winna Sowietom. Sprzedali nas jak krowy Stalinowi. Polakow w Jalcie nie bylo.
  Polska sie do komunizmu nie pchala. Sprzedali nas bez wiedzy i zgody. Teraz nam kaza odpowiadac za ustroj, ktory zmeczonemu, zmordowanemu narodowi narzucono. A narzucil ZACHOD!!
  A teraz to samo zydostwo nas przesladuje i wyzywa od bandytow komunistycznych.
  I nie chodzi o zydostwo. Bylo jest i pewnie bedzie.
  Chodzi o to, ze Polak papla co mu zydek kaze.
  Polak nie chce wiedziec co sie stalo w Polsce od 1973 -89. Ma gotowa papke gazetowa.
  Ze zdumieniem ogladam w wiadomosciach chinskich wywiad z jakims profesorem waznym, ktory wraz z cala ekipa zbiera wszystkie materialy o rewolucji kulturalnej. Ale zdumialo mnie to tylko na poczatku.
  Tajemnica przetrwania panstwa jest poszanowanie historii – jaka by nie byla.
  Tymczasem my sie bawimy w historyczne hieny cmentarne.

  „Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych to naród renegatów! Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia”.

  (ks. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski (1972)

  Dezubekizacja? (Bardzo ladne slowo). Moze zaczniemy od tych, ktorzy siedza w sejmie i zaltwili sobie renty poselskie. Tym gowno zrobia.
  Czy Bolkowi tez obetna?

 10. Isreal said

  AD 8 nie mam złudzeń co do pis, ale łajdaków trzeba degradować, za „zasługi” i profilaktycznie ……

 11. watazka said

  8
  Alina
  Karanie trupow to jest swoisty rodzaj tchorzostwa.
  Czemu nie karac zywych? Bo sie boimy?
  Kto zamordowal Lepera, dr Ratajczaka, Szpinete i paru polskich generalow?
  Kto nas sprzedal zydom?

  A jak juz chcemy byc tacy sprawiedliwi, to czemu nie odebrac bulawy marszalkowskiej Ziukowi?

  Mnie najbardziej intryguje odznaczenie najwyzszym polskim odznaczeniem Sorosa a grzebanie Jaruzelskiemu w orderach.

  Pani Alino
  Prosze sie przyznac: Co pani wie o gen. Jaruzelskim????
  I kto na niego najbardziej ujada?

 12. RAFA said

  Autor to prawdziwy „śmiech na sali”. Powtarza Pan te bzdury, którymi karmiono ten nieszczęsny naród od 81 roku. Pisze Pan bzdury delikatnie przemycając niby solidarnościowe zasługi Pana rodziny – NO NIE!!!!!

  Panie Rafa,
  Nie porywaj się Pan na p. Śmiecha…
  Admin

 13. revers said

  i jeszcze do tego degradacja prezydentury RP, gen.Jauzelski byl prezydentem RP, krotko i przejsciowo ale byl lepszym od kaprala Bolka i innych magistrow od Kwasniewskich moze nawet podporucznikow rezerwy ak ktos konczyl normalnie studia.

  Jak zyl odwagi nie bylo bo jeszcze papiery i teczki by poszly w ruch na magdalenkowych TW, trzon wladzy i elit po 1989 roku do dzis.

 14. Alina said

  O degradacji decyduje ten sam co o nominacji. To jest chyba dość oczywiste. Kto postawi wniosek o degradacji i jak go uzasadni, to jest właściwe pytanie. Kto? Bo chyba nikt nie ma złudzeń co do „zasług” obu zbrodniarzy.

  Lepiej by się zająć takim zbrodniarzami, jak Balcerowicz, Lewandowski, Bielecki, Kaczmarek, Wąsacz itd.
  Admin

 15. Alina said

  11 Watazka.
  Może wiem o Jaruzelskim zbyt dużo złych rzeczy, wystarczajaco dużo, żeby „ujadać”. Oprócz zbrodni, za które jest osobiście odpowiedzialny, złamał życie połowie mojego pokolenia, parę milionów wygonił na poniewierkę na obczyźnie, cofnął Polskę w rozwoju.

  Naprawdę to wygnali Polaków jego następcy. Liberałowie.
  Admin

 16. Marta1973 said

  Postaw komucha pod ścianą, a będzie piękniej mówił o prawach człowieka niż prezydent Jimmy Carter i okaże się żarliwszym obrońcą demokracji od starożytnych Greków 🙂
  Mylą się apologeci tego pana, jeszcze generała i jego kompana, też niestety jeszcze generała. Nie staną się oni dla nikogo męczennikami. Może poza garstką resortowych emerytów, którzy wkrótce będą musieli wydobyć zakopane w ogródku słoiki z „zielonymi” z czasów afery „Żelazo” i innych resortowych grabieży, aby żyć na dotychczasowym poziomie.

 17. Sceptyk said

  Nie chcę się wyrażać, ale skoro przez dwadzieścia i parę lat nie zdołano ani Kiszczaka ani Jaruzelskiego skazać i ukarać, słusznie czy niesłusznie, to przestańmy głupoty teraz czynić.
  Kto umarł, ten nie żyje i spod ludzkiej jurysdykcji zwolniony!

  Patryjoci nie mieli odwagi pozbawić ich stopni, gdy jeszcze żyli, choć byli schorowani i słabi.
  Teraz nagle się odważniki z nich zrobiły…
  Admin

 18. NICK said

  Skoro był matrioszką to mamy ciągłość.

  Ustrój taki czy siaki nic nie znaczy.

  Trudno oceniać to co było przez kilkadziesiąt lat.
  Jeśli plany sięgają lat stu i więcej, nawiązując do CAŁEJ historii.

  Od STWORZENIA… .

 19. ej said

  Teraz opracowania historyczne i podręczniki szkolne będą głosić, że szeregowcy Jaruzel i Kiszczak wprowadzili stan wojenny, a nieco później zniszczyli Komunę-1 i stworzyli Komunę-2. Szeregowcy potrafią.

 20. witek said

  Pani Alina pisze:

  O degradacji decyduje ten sam co o nominacji. To jest chyba dość oczywiste. Kto postawi wniosek o degradacji i jak go uzasadni, to jest właściwe pytanie. Kto? Bo chyba nikt nie ma złudzeń co do „zasług” obu zbrodniarzy.

  Szanowna Pani, a jak ukarać tych, którzy lekką ręką zniszczyli i rozkradli naszą narodową własność?
  Nasz przemysł, rolnictwo, kamienice?!
  Zasługi powszechnie widoczne, od Warszawy ( gdzie rządził niezłomny prezydent K. i nie zauważał złodziejstwa)
  A kto uzasadni wnioski o ich degradację?
  – naród!

  A kto tego dokona?!
  Zakłamana Solidarność, KOR czy inni macherzy!?
  Pani odpowie.

 21. witek said

  Pani Alino, a jak to zrobił tzn cofnął Polskę w rozwoju?!
  Wprowadził stan wojenny, sprzedał/zniszczył fabryki, a resztę pogonił na zmywaki do Anglii?!
  Pani dobrze się czuje?!

  ps. proszę porównać ilość wygnanych na poniewierkę czasów Jaruzela, do dzisiejszej emigracji ” zarobkowej”
  Rozumiem, że współcześni wyjechali tak sobie dla kaprysu, a „musieli wyjechać” tylko ” niezłomni solidarnościowcy” 🙂

 22. NICK said

  Zawsze są ofiary… .
  Oby tylko tak mało jak we tzw. socjaliźmie.
  Witku. (21).

 23. Piszę więc jestem said

  Kto był świadkiem na własnej skórze
  owoców działania tzw komisarzy stanu wojennego
  nie ma watpliwości, co miał za CEL
  tow. Generał połkniętego kija na Naród Polski.

  Układanka ciągnie sie nieprzerwanie od AD1926 po
  dziś dzień,
  z małymi „tąpnięciami” potrzebnymi na
  przemieszczenie sił i pozycji, tak
  aby Wróg-Naród Polski, nie miał już żadnych szans na przeciwdziałanie.

  Kto szkolił kadrę: Piłsuda; Bieruta; Gomółki; Gierka, Jaruzelskiego; Mazowieckiego . . .aż po KaczJota I-go?! – Kto???!

  Nie zorientowanym, czas na nauke historii, bo

  Jeżeli Jaruzelski nie zasługuje chociaż na degradację,
  choć przecie szpiega przecież kara się nieco mocniej, to kto z nas
  zasługuje wogóle jeszcze na prawo do . . .

  Życia jako Polak, w kontekście
  sądu ostatecznego i spojrzenia w oczy naszym
  Ojcom, Pradziadom ?! – może tak
  postawiona sprawa
  nieco wyciśnie dyskusję z wodolejstwa . . .

  Oczywiście bez obrazy, w miarę możliwości . . .

 24. Alina said

  21 Witek
  Gdyby wówczas Jaruzel nie wygonił najaktywniejszych, nie byłoby emigracji unijnej. Podejrzewam nawet, że referendum unijne miałoby negatywny wynik. Do unii zagonili nas uczniowie diabła ,czyli towarzysze Miller i Kwaśniewski. Jeśli ktoś tego nie pojmuje, to czcza dyskusja.

  A kogo, konkretnie, z tych najaktywniejszych wygonił i kto z nich mógł przeważyć szalę w referendum?
  Bo na moje oko to wyjechało najwięcej liberałów i demokratów.
  Admin

 25. Joannus said

  Odnośnie ”zbrodni” stanu wojennego.
  Otóż była zaiste wielka, bo nie doprowadziła do tego co działo się na Węgrzech w 1956 r. albo i na tzw. majdanie ukrowskim.

 26. NICK said

  Napisz Pan. (23).
  Napisz. Porównaj.
  Matrioszkę wtedy (socjalizm) i czasy obecne.

  Napisz Pan o zależnościach… .
  O podległości, zwłaszcza.
  Wtedy i dzisiaj.

  Napisz Pan o Gospodarce.

  P.S. KTO wszedł do Nas z butami?
  KORnik?

  A, może, matrioszka?

 27. Joannus said

  Ad 24
  Na litość, niech pani się nie ośmiesza.
  Wszak referendum unijne rozstrzygnęło ok 78% głosujących. Przeciwko była tylko opcja narodowców i ludzi roztropnych.

 28. NICK said

  Dopiero teraz artykuł przeczytałem.
  Znaczy, generalnie, zgoda z tezami.

 29. Maciuś said

  A mnie się żyło za Wolskiego dobrze.
  Miałem stałą pełną miskę, nie musiałem się o nic martwić.
  I co najważniejsze, nikt na mnie za onego nie napadał w mieszkaniu. jak to ma miejsce dzisiaj. Za PiS…dy.
  Jeżeli nie podskakiwałem za dużo, to Wolski pozwolił mi żyć, a nawet upijać się, kopulować i robić co chceta.
  By zanadto nie mieszać się do politykierstwa. Wolski dał szanse wielu z nas bezpłatnej nauki i ustawienia się.
  Dlaczego jakaś świ…nia PSYCHOPATYCZNA typu Macierewicz ma mieć prawo zdegradować Wolskiego???

 30. witek said

  Alina pisze:
  „Gdyby wówczas Jaruzel nie wygonił najaktywniejszych, nie byłoby emigracji unijnej”

  Szanowna Pani, a kto zabronił wrócić tym najaktywniejszym do tzw wolnej Polski?!
  Czuma zdaje się, że wrócił 🙂
  Radek też się przywlókł z London City, razem ze swoją Ryfką
  I cóż mamy?!

 31. Isreal said

  ad20 dobrze się Pan czuje? ci wyganiają, tamten nie puszczał w ogóle i trzymał za mordę , a tzw liberały to pomiot jaruzelskich….
  ad15 strofują Panią mając racje co do różnych innych, ale nie mają racji sugerując zasługi jaruzela itp.

 32. Roman B said

  Jeszcze gen. dyw. Wojciech Jaruzelski wielu matkom służył .
  matka sowiecka co to w świat kazała nieść komunizm – kłamstwo ,które miało napełnić brzuchy biednych i głodnych…
  matka bansterów która generała Jaruzelskiego skusiła (za zgodą moskiewskiej matki surowej )do zawrócenia łajby na spokojne wody zaprzaństwa. ARKĘ SB ków poprowadził jako sternik i słowa dotrzymał
  matka demokracja i wolność która kochała i kocha tylko tych co cuchną kłamstwem, zdradą i lepkimi rękami
  Jeśli Jaruzelski jest dla was bohaterem bo nie dotrzymał słowa komunisty i zdradził idąc do Rockefellera i Sorosa na służbę to znam innych „bohaterów” z tej samej stajni u nas w Polszu:)
  Nie dawajmy naszym pociechom wzoru akurat tej postaci jako Mężą stanu i opatrzności 🙂
  Jeden z wielu na drodze do polskiego zniewolenia…

  ——
  Panie Romanie,
  Przecież generał „wzorem” nie jest.
  I tu nawet nie o niego chodzi – lecz o ludzi małych i nędznych, którzy chcą historię Polski przekłamać dla własnej podłej satysfakcji.
  Admin

 33. strach na wruble said

  P.S. KTO wszedł do Nas z butami?
  KORnik?

  Jak to kto? Putin !!!

  (wybaczy pan, ale misie zebrało…)

 34. strach na wruble said

  Panie Witku, ja nie mam czasu tłumaczyć Panu z detalami, a także przykładami, co nas powstrzymuje od powrotu na łono Starego Kraju. Niech Pan weźmie i zastanowi się, a jak nie, to wystarczy poczytać publikacje różne, takoż i z głównego rynsztoka. Tylko ze zrozumieniem. Wtedy Pan pojmie, co nas trzyma w obcej nam ziemi.

  pozdr.

 35. witek said

  Panie Strachu, na moje oko Stary Kraj przeznaczony został do osiedleń… ale unych.
  Was polskiej emigracji nie biorą pod uwagę.
  Przykre ale prawdziwe.
  Dlatego tak mocno nas antagonizują, to oczywiste!

 36. ej said

  Naprawdę Polaków wygnał z Polski jaruzel ze swoją bandą. To jaruzel stworzył Komunę-2, czyli III RP i był jej pierwszym szefem.

  … i o 10 lat opóźnił otwarcie przed nami bram raju Unii Europejskiej…
  Admin

 37. ej said

  Ad 27, tzn. w Polsce jest 22 % Polaków, a reszta polskojęzyczni.

 38. ej said

  Do 36 Nie sądzę, żeby opóźnił. Przecież nawet Niemcy musiały stracić trochę czasu i kasy na przysposobienie NRD. Nawet Austria weszła do raju dopiero w 1995 (sic!), a Polska w niecałe 10 lat po niej. To co opóźnił?

  ——
  Nie chodzi bynajmniej o datę formalnego wejścia do UE – a o dużo wcześniejsze przygotowania w postaci „dostosowywania” polskich norm, prawodawstwa a nawet etyki do „standardów” unijnych.
  Admin

 39. Letz said

  Jak zwykle magiel tematow zsastepczych dla choloty.
  Posmiertne awanse czy degradacje – to jak umarlemu kadzidlo.

 40. ej said

  Ad 38 Przystąpienie Polski do ue odbyło się zgodnie z reżyserią. Jaruzel działał zgodnie z reżyserią. Co on tam mógł opóźnić, albo przyspieszyć. Działał w wyznaczonych ramach.

  Widzę, że dysponuje Pan głęboką i niejawną wiedzą 🙂
  Admin

 41. Carlos said

  nie musze znac szczegolow-znamienne jest ze Michnik kazal odpierd…..c sie od generala i on bronil go przed Sejmem

 42. strach na wruble said

  Tak, panie WItku, mniej więcej. Nawet jesli nowi osadnicy (repatrianci?????) moga potrzebować kadry inżynierskiej i technicznej, oferowane przez nich warunki będa nie do zaakceptowania wobec światowych stawek. Pozostaną zatem ci od czarnej roboty.

  Bo skąd się bierze ta apoteoza ciężkiej, najlepiej niedopłacanej pracy rąk własnych, wtłaczana nam przez kilka pokoleń?

  Ale to już zupełnie inna historia, jak powiada poeta Rudyard Kipling w ostatnim słowie Księgi Dzunglji.

  … Skąd się bierze apoteoza pracy własnych rąk?
  Może stąd, że TYLKO ta praca jest produkcyjna, że tylko ona pomnaża bogactwo kraju?
  Admin

 43. Majster said

  Jaruzelski był rzeczywiście zasłużony. Dwóch Orderów Lenina nie dają za darmo.Robił to co mu kazano – inaczej nie dostałby władzy. Poza tym autor ma luki w wykształceniu : Stanisława ANTONIEGO – nie Augusta, nie da się zdetronizować. On sam abdykował na rzecz carycy. Uważa się, że z powodu stanu wojennego wyemigrowało około miliona ludzi, co pozwoliło ograniczyć opozycję, tak samo było z Solidarnością. Usunięto niewygodnych, aby różne Bolki mogły zająć ich miejsce. Degradacją nie ma się co przejmować, bo ma znaczenie symboliczne

 44. Jerzy Habdas-USA said

  Pomyślał,a nawet napisał!
  Czy to zwykły pech,że…
  rozlega się powszechny śmiech??? J.H.-USA

 45. watazka said

  Polska sie rozpada miedzy innym dlatego, ze Polacy stale nie wierza, ze mozna postepowac zgodnie z prawem.
  i tylko prawo moze kogos skazac albo nie. Dochodzenia w sprawie Jaruzelskiego nie bylo. I nie bedzie,. Bo sie zaden zyd, ktory Polska rzadzi nie zgodzi.
  A Polakowi nie potrzebna zadna prawna procedura. Gesi.

  – Dochodzenia w sprawie Smolenska – nie bylo
  – rozrachunkow z Pilsudzkim- nie bylo
  – Dochodzenie w sprawie stanu wojennego – nie bylo (a jest w sprawozdaniu CIA : covert operations)
  – dochodzenie w sprawie Fundacji Batorego – nie bylo i nie bedzie ( a informacji jest pelno kto i dlaczego przygotowal stan wojenny)
  – dochodzenia w sprawie Katynia i kto naprawde i kiedy podal wadomosc o Katyniu – nie bylo ( Jest w sprawozdaniu CIA)
  – Zgody ONZ na napasc na Jugoslawie – nie bylo
  – dochodzenia w sprawie kto i dlaczego wysyla polskie wojska na nielegalne, niezadeklarowane wojny bez zgody ONZ – nie bylo i nie bedzie. Kto odpowiada za smierc polskich zolnierzy w nielegalnych wojnach?
  – dochodzenia w/s kto i dlaczego wyslal polskie wojska do Iraku – nie bylo
  – dochodzenie w sprawie finansow wysylanych regularnie ne Ukraine- nie bylo
  – dochodzenia w sprawie zamkniecia stoczni – nie bylo
  – dochodzenia w sprawie zlikwidowania polskich zwiazkow zawodowych – nie bylo
  – dochodzenia w sprawie wymordowania polskich generalow w „wyzwolonej” Polsce – nie bylo.
  – dochodzenia w sprawie tajemniczych samobojstw na wielka skale – nie bylo
  – dochodzenia w sprawie Okraglego Stolu – nie bylo

  Polacy maja w dupie i Dekalog i prawo i polska konstytucje.

  Pani Alina zapomina, ze przyzwoitosc nakazuje rozpatrzenie spraw metoda prawna a nie pyskowkami z magla.

  I chce pani Alinie wyjasnic, ze nie uciekalismy przed Jaruzelem tylko rzed holota Solidarnosci, po tym jak Anglicy wymalowali , ze Polska zagraza zachodnim rynkom i nalezy polskie ambicje ukrocic. A Zachod dolozy wszelkich staran, zeby tym ambicjom zapobiec.
  Solidarnosc dostala ponad cwierc miliona dolarow na rozwalenie Polski. jest o tym w Covert operations – raport CIA.

  Nikt wtedy nie robil w Anglii z tego tajemnicy.
  Soros tez z tego nie robil tajemnicy. Ani Reagan.

  I dochodzenia w sprawie drani z Solidarnosci, ktorzy Polske sprzedali – tez nie bylo, nie ma i nie bedzie, bo wszyscy sie zadekowali w sejmie.

  Kazdy kto ma odrobine mozgu moze posluchac przemowienia Jaruzela:
  „Rada panstwa postanowila…”

  Wariacje na temat gen. Jaruzelskiego ukazuja wszelkie oznaki hucpy.
  Zgadnijcie dlaczego zydy tak go nienawidza? (Dochodzenia tez nie bylo)

  A kochaja w Polsce Sorosa, Balcerowicza, Belke
  Najwyzszy czas zeby pani Alina nie pieprzyla jak glupek nieuczony, ze miliony Polakow…
  Niech najpierw to udowodni.

  W ogole obecnen awantury w sejmie i w Trybunale swiadcza najlepiej o tym, ze Polacy nie potrafia sie rzadzic, a jak sobie nasraja we wlasne gacie – cale 10 milionow, ktore poparlo zdrajcow – to wskazuja zlodzieja wyznaczonego przez szeptanke zydowska.

  Pani Halinie brak tego poczucia sprawiedliwosci.
  Skompromitowalo ja te „pare milionow”
  jak sie pani nie wstydzi???
  Dwa miliony Polakow wyjechalo z Polski PRZED stanem wojennym co mozna sprawdzic w statystykach.
  najwiecej Polakow wyjechalo juz z ;wyzwolonej Polski” po roku 89.

  Na takich klamstwach i podniecaniu nienawisci budujemy opinie na podstawie szeptanki i falszywych mediow.
  Ciekawe, czyja to wina, ze teraz jest burdel w Sejmie???

  Jaruzelskiego!. Odebrac mu ordery. No i jest o czym gadac.
  I pewnie Putin namieszal.

  Polacy sa tak oglupiali, ze okropnie ich przejeli rzesista plota w 1980 roku, ze „sowieckie wojska juz staly na wschodniej granicy i lada chwila mialy wkroczyc do Polski”
  Ta panika wtedy , ktora ja dokladniusienko pamietam, przejdzie do historii Polski jak przyklad polskiego tepactwa!!!
  Sowieckie wojska nie potrzebowaly wkraczacs do Polski. Bo juz tam byly: W Legnicy, w Swinoujsciu i dwa i pol tysiaca czolgow w DDR-nie.
  Czy nam naprawde nie wstyd, ze nam analizatorki w mozgu ktos wylaczyl??
  Bez tych analizatorkow rzeczywiscie trudno o wstyd.

  ——
  Byłoby dobrze, gdyby nie wrzucał Pan do jednego worka Pierwszej, polskiej Solidarności – i tej drugiej, żydowskiej.
  Admin

 46. MatkaPolka said

  Usunąć Macierewicza ze stanowiska Ministra Obrony Narodowej – zdegradować ze stanowiska

  Rozstrzelać członków KOR-u – Macierewicza, Kaczyńskiego, Michnika, …ZA ZDRADĘ RACJI STANU

  {{{Więcej o destrukcyjnej i antypolskiej działalności Macierewicza – o przewrotnej jego działalności,
  O wywłaszczeniu narodu zamiast uwłaszczeniu –

  SUWERENNOŚĆ NARODU POLSKIEGO
  http://suwerennosc.blogspot.ca/2010/02/lis-w-skorze-lwa-czyli-przychodzi_26.html

  Jak widać, już w styczniu 2000 roku A. Macierewicz miał dobrze utrwaloną w naszym społeczeństwie opinię, delikatnie mówiąc, apostaty sprawy narodowej. (c.d.n.)

  • Lis w skórze lwa, czyli – Przychodzi Macierewicz z propozycją (1)

  • Lis w skórze lwa, czyli – Przychodzi Macierewicz z propozycją (2)

  • Lis w skórze lwa, czyli – Przychodzi Macierewicz z propozycją (3)

  • Lis w skórze lwa, czyli – Przychodzi Macierewicz z propozycją (4)

  • Lis w skórze lwa, czyli – Przychodzi Macierewicz z propozycją (5)}}}

  To oni prosili Jaruzelskiego o wprowadzenie Stanu Wojennego – to ONI SĄ za to odpowiedzialni !!!
  To Oni błagali Gorbaczowa, żeby Związek Radziecki NIE oddał Polsce Kresów Wschodnich (Jaruzelski zgodził się na ten dar 1989)

  Jaruzelski obalił Gierka – bo polska gierkowska była najlepszym okresem dla Polski – największa dynamika rozwoju kraju – wybudowano najwięcej mieszkań, najwięcej zakładów, a na to Żydzi nie mogli się zgodzić; Gomółka i Gierek byli narodowcami i ograniczali rolę Żydów

  Gierek tępił Żydów z KOR-u no to zrobili mu ogólnopolskie „Strajki o Kiełbasę” i doprowadzili do usunięcia Gierka – patrz „Przerwana Dekada” „ Nikt mnie już więcej nie pytał”

  Żydzi są mistrzami w sterowaniu masami – i wykorzystywaniem ruchów społecznych mas dla osiągnięcia swoich celów.

  Stan wojenny Jaruzelski wprowadził na życzenie Geremka i Macierewicza, a także o dziwo papieża Santo subito Jana Pawła II. To papież podobno zaproponował, a potem już w osobnym liście kilka dni po ogłoszeniu stanu wojennego gen. Papież przyznawał Jaruzelskiemu rację, że stan wojenny był „mniejszym złem”

  Jaruzelski był organizatorem „Okrągłego Stołu” – zdrady narodowej, gdzie Żydzi z SB, dogadali się. z Żydami z KOR-u i kościoła (JudeoEpiskopatu)

  Jaruzelski dopuścił KOR do władzy – powstała Gazeta Wyborcza Michnika, Unia Wolności objęła władzę , premierem został Mazowiecki – „nasz” premier, a prezydentem Jaruzelski -„wasz” prezydent ,

  Jaruzelski uratował żydowskie rządy w Polsce – kiedy do głosu zaczęli dochodzić autentyczni przedstawiciele narodu

  Stan wojenny to było 10 lat recesji gospodarczej – puste sklepy i haki w sklepach – kartki na wszystko (mięso, cukier, papierosy, wódka ..), dewaluowanie wartości przemysłu – przygotowanie do rozbioru Polski, PLUS masowa emigracja z kraju (MSW paszporty dawała bez kłopotu) – czyli w istocie depopulacja narodu i wyeksportowanie najbardziej zaangażowanej części społeczeństwa. – W Polsce zostali Żydzi ci co najwięcej byli „prześladowani” – i przejęli władzę. Kwarantanna „opozycji demokratycznej” w komfortowych warunkach to nie było wiezienie. Ci co nie „z towarzystwa” byli wiezieni w innych warunkach – a naród biedował

  Stowarzyszenie Poszkodowanych przez stan wojenny – tak łatwo nie rozgrzeszy Jaruzelskiego.

  Potem nastąpił Mazowiecki i Balcerowicz – i rozkradanie kraju – wywłaszczenie narodu pod hasłem uwłaszczenia.
  Uwłaszczenie Żydów – nomenklatury partyjnej i oficerów Służb Specjalnych na majątku wypracowanym przez cały naród i społeczeństwo.

  Żadnej możliwości inwazji Sowieckiej nie było – Imperium zła było już od dawna przygotowywane do rozkładu, co też natychmiast nastąpiło; nota bene zastąpione innym imperium zła – „zachodnia demokracją”

  Czy słowa Michnika – „Odwalcie się od Generała” cos nam mówią?

  Czy rozstrzelano członków KOR-u i Opozycji Demokratycznej – no nie – pełnią cały czas swoja role – Michnik, Macierewicz, Kaczyński – naznaczonych przez gen. Kiszczaka jako „Opozycja Demokratyczna”

  Tak wprowadzenie „Stanu Wojennego” było nielegalne w sensie prawnym wbrew Konstytucji, wbrew obowiązującemu prawu.
  Akcja tylko teoretycznie była wymierzona przeciw „Opozycji Demokratycznej” dążącej i do wywrócenia systemu. – w istocie Stan wojenny wprowadzono na jej własne życzenie

  Czy komunistyczna władza w Polsce, żydokomuna, zainstalowana przez Stalina w ogóle była legalna?
  Czy „Opozycja Demokratyczna” w Polsce reprezentująca obcy interes – USA- duży Izrael, i mały Izrael,
  Interes Niemiec i Rewanżyzmu niemieckiego – jest i była w ogóle legalna ?
  .
  Bez żadnego najmniejszego „Wystrzału z Aurory” nastąpiła rewolucja i nastąpiło kompletne wywłaszczenie narodu zamiast jego uwłaszczenia.

  Po przemianach ustrojowych, po transformacji ustrojowej, po kryminalnej prywatyzacji nastąpił kolejny akt agresji na Polskę. – Nastąpiło Zjednoczenie Niemiec i rozpoczęła się Agresja Niemiec na Polskę i inne kraje Europy środkowo wschodniej w ramach Unii Europejskiej, przy zaangażowaniu USA i NATO(Żyda z Manhattanu), a nada wszystko Międzynarodowego Pana Bankowego – (MFW, Bank Światowy)

 47. watazka said

  44
  Watazka

  Kto naprawde wprowadzil stan wojenny?

  MEDIALNE FAKTY: TO WAŁĘSA WPROWADZIŁ STAN WOJENNY / Recenzja

  http://medialnefakty.blogspot.com.au/2012/12/to-waesa-wprowadzi-stan-wojenny-recenzja.html

  Oczywiscie pomylilo mi sie: Mialo byc cwierc miliarda. A le jest jeszcze lepiej : CIA placilo Solidarnosci $400 000 rocznie. No to gdzie te pieniadze?

  A oto fragmenty raportu CIA:

  Ronald Reagan’s Legacy:

  Eight Years of CIA Covert Action

  by William Blum

  Covert Action Quarterly, Winter 1990

  – Translation into Polish of a book that accuses the Soviet Union of a World War II massacre of Polish Army officers. The book was to be smuggled into Poland.

  – $400,000 a year to the Solidarity trade union in Poland, to clandestinely print underground publications, as well as funds for other political organizations, youth groups, and churches. This is in addition to several million dollars allocated to Solidarity by the U.S. Congress.

 48. Yah said

  Typowe. Robią z człowieka kozła ofiarnego, a bez niego i stanu wojennego nie byliby u władzy. W stanie wojennym ukuł się „etos” ( has, ha, ha) Solidarności, zabójstwem Popiełuszki napuścili Polaków na tzw. komunę. Problemem Jaruzelskiego był nie tyle stan wojenny ile paktowanie ( nie wiem czy świadome czy nieświadome konsekwencji) z patronem społeczeństw otwartych – Sorosem i zapoczątkowanie w ten sposób upadku Polski.

  Cofając sie do lat 80-tych. to ustawa Wilczka zapoczątkowała eksplozje przedsiębiorczości Polaków. I tu poszło nie tak jak chciał Zachód – bo Polska pozostawiona sama sobie rozwijała by się w błyskawicznym tempie. Pewnie dlatego momentalnie pojawiła się inflacja wywołana rewaloryzacja płac co z jednej strony utrudniło działalność gospodarcza, a z drugiej strony potwierdzało niewydolność komuny. Gdyby nie ta inflacja ludziom może by przyszło do głowy, że ten Zachód nie jest taki fajny.

  Nie mniej ciężko ocenić czy wprowadzenie stanu wojennego to była prawdziwa chęć uspokojenia nastrojów w Polsce czy element dłuższego planu mającego doprowadzić do władzy Kaczyńskich i Macierewiczów

 49. strach na wruble said

  … Skąd się bierze apoteoza pracy własnych rąk?
  Może stąd, że TYLKO ta praca jest produkcyjna, że tylko ona pomnaża bogactwo kraju?
  Admin

  Nie o to mi sie rozchodziło. Chodzi mi nie o apoteozę działalności (włączając pracę) produkcyjnej, ale pracy dla samej idei pracy, co mamy zakodowane w naszej mentalności. Podświadomie chcemy czuć, że tylko ciężka, najlepiej niedopłacana praca i poświęcenie jest najwyższym kryterium oceny wartości człowieka (jak głosił napis na transparencie w Pasłeku w roku 1970 bez okazji). Jeśli ktoś ma za robotę tak płacone, że jest w stanie w miarę spokojnie żyć, a więc lepiej niż inni, którzy rozciągają od pierwszego do pierwszego, to znaczy że coś tu nie tak i musi kompinator jakiś czy cuś. A jeśli ktoś działa, czy pracuje na własne konto to juz na pewno złodziej. Osiedla domków jednorodzinnych nazywano złodziejówkami. To zresztą potwierdza obecna polityka gospodarcza Starego Kraju, gdzie próby wybicia się na niezależnośc tłumione są w zarodku przez wszystko rządowe co się rusza, zwłaszcza przez urząd podatkowy, przy równoczesnym zielonym swietle dla obcych.

  Za moich czasów nawet dyskryminowano tak zwaną pracę umysłową. Kto nie pracował ciężko i fizycznie, uważany był powszechnie, świadomie lub podświadomie za śmierdzącego lenia.

  Pracę fizyczną produkcyjną już zastępują roboty, co zresztą zapodaje dzisiejszy onet.

  Apoteoza pracy fizycznej w powyższym pojęciu to jeden z głównych elementów dążenia do utrzymania w nas mentalności niewolniczej.

  Pójdę więc bardzo wkrótce, a może lada chwila, na emeryturę, nie wiem, czy zasłużoną. Choć mi sugerowano abym przyniósł trumnę do roboty (nieciężkiej). Mam gdzieś opinię społeczną.

  (proszę wybaczyć za nadmierną długość uzewnętrznienia się i niekoniecznie w temacie)

 50. Joe said

  Jaruzelski to mial tyle do POwiedzenia co rabin na gestapo.Przyjechal Gorbaczow i mu osobiscie wyjasnil jakie sa dyrektywy.POjechal do Rotszildow ,dali mu zapewnienie…Pilnowal „bidok” jak umial zeby w otwartych wrotach na ZAPAD
  sie nie zadeptali…A tym co zostali hamowal ile mial sil do raju unijnego….I to tyle w tym „goracym”temacie

  Myślę, że Jaruzelski miał dużo więcej do powiedzenia, niż Duda, Szydło, Macierewicz, Waszczykowski i cała ta menażeria małpów skacząca przed każdym z gałęzi na gałąź.
  Admin

 51. witek said

  Najlepsze roboty nie zastąpią człowieka.
  Tylko wymiana energii pomiędzy człowiekiem, a naturą przewidywana jest w Planie Bożym.

  „CZYŃCIE SOBIE ZIEMIĘ PODDANĄ”

  ( a współcześni myslą, że dobrobyt tworzą banki)

 52. panMarek said

  „Czy prawdziwi patrioci zdegradują wszystkich żołnierzy tzw. ludowego Wojska Polskiego?”
  Wszystkich nie – tylko zdrajców i morderców!

 53. Marucha said

  Re 49:
  Oczywiście nie miałem na myśli tylko pracy fizycznej.

 54. watazka said

  52
  Antropolog
  Polactwo, ktore nie przezylo wojny i nie pamieta albo nie moze pamietac okupacji ani zakonczenia wojny, moze miec klopoty ze zrozumieniem mieszkancow Aleppo.

  Wszystkim na gajowce dedykuje te ten „Christmas w wyzwolonym Aleppo” z Najlepszymi Zyczeniami Noworocznymi.
  Oby nasze dzieci i wnuki nie musialy przezyc, zeby pamietac czas wojny;

  Ja pamietam wyzwolenie, dlatego radosc mieszkancow Aleppo ma dla mnie potrojne znaczenie: Tego zachodnie media nie pokaza:

  Christmas in liberated Aleppo! Merry Christmas to all! 🇸🇾 – YouTube

  ——
  Niech Pan z tym gnojem nie dyskutuje.
  Ten ch** wie jedno: Rosjanie wymordowali mieszkańców Aleppo, a potem udawali, że ich wyzwolili. Pewnie wierzy też w Srebrenicę, iracką bombę nuklearną, ucisk libijczyków przez Kadafiego, krasnoludki etc.
  Admin

 55. Miet said

  Ojjj… coś mi się zdaje, że szykuje się, któraś tam kolejna „powtórka z rozrywki”.
  Mieliśmy już przecież okres „rozliczeń” według obowiązującej zasady: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych.
  Rozliczono więc paru i to z jednej strony, paru takich, którzy najmniej zaszkodzili Polsce i Polakom. Gawiedź była zadowolona i nawet były oklaski w kościele.

  Teraz będzie podobnie – zredukuje się renty paru podpadniętym obecnemu układowi, zdegraduje się paru oficerów nieboszczyków, i gawiedź będzie klaskać i cieszyć się, że zdrajców wreszcie dopadła ręka sprawiedliwości.
  Prawdziwym zdrajcom, oczywiście włos z głowy nie spadnie, bo jak świat światem, zwycięzców nigdy się nie rozlicza ani nie sądzi.

  Przypominam, że w PRLu we wszystkich służbach rządowych, jak np. SB były dwie frakcje: Natolin i Puławy. Retorycznie zapytam – która frakcja wyszła zwycięsko z całej tej solidarnościowej farsy, no która???

 56. Joannus said

  Ad 48

  Szanowny Panie Yah.
  Mała uwaga.
  Pretensja do generała za oddanie władzy korosolidarnościowcom jest płytka.
  A co miał innego uczynić, skoro; papa, KOR, Solidarność, zdrajcy z ZSRR, usmani i ogłupiony motłoch stanowili jeden zwarty front.
  Gdyby postąpił wedle ”myśli” Okulickiego z 1944 z konsekwencją nieprzewidywalnych do końca destrukcyjnych następstw dla Polski, miałby dziś tablice i ulice w każdym nawet najmniejszym miasteczku.

 57. Joe said

  Panie Miet szanowny 55…Pulawy miejsce mego urodzenia i wieloletniego zamieszkania prosze zostawic w swietym spokoju.To szambo bylo na ul.Pulawskiej we warszawce,dlatego zwano ich pulawianie.To stalino-chazarstwo nie ma nic wspolnego z siedziba Czartoryskich Pulawami…

 58. Roman B said

  Trochę odbiegając od tematu dziadygi generała i jego „towarzyszy” z SLD ,których dziś spotkac można tylko na kortach tenisowych czy innych fitness and spa i to nie w promocji:)
  Dziś na TOK FM podano (jadąc autem prawie spowodowałem wypadek) że w POlsce nie ma bezrobocia!!!
  Kolejnym dziwem niech będzie troska ekonomistów i o tych co muszą zwiększyć płace minimalną (koncerny ,strefy ekonomiczne) i o nieudaczników -wobec zwiększenia stawki będą ich wyrzucać z pracy…
  KUŹWA A CO MNIE OBCHODZĄ NIEUDACZNICY :):):) ?

 59. Piszę więc jestem said

  Właściwie, red.Michalkiewicz musi wiedzieć

  co jest co i gdzie,

  bo był zaproszony na obrady:

  WINDSOR GROUP!

  MOże ktoś zna relację z tego spotkania, bo

  choć proszę red.M

  od tylu już lat,

  nie ma nawet zgłoski na temat . . .

  Czy kruk może judokrukowi oko wykoleić?

 60. Miet said

  Re.57.
  Panie Joe, a czy ja gdzieś napisałem, że chodzi mi o miasto Puławy?
  Dobrze Pan zauważył o kogo mi chodziło – bynajmniej nie o miasto Puławy, do którego i ja czuję sentyment bo w młodości wiele razy przebywałem tam na wakacjach.
  Okolice, Kazimierz Dolny, Janowiec i wieś Oblasy wspominam z łezką w oku.

 61. watazka said

  45
  Marucha
  Nie wiem, ile bylo tych Solidarnosci ale Walesa byl zawsze tylko jeden.
  My jeszcze dlugo bedziemy rozpatrywac te kolorowa rewolucje w Polsce przygotowana przez Zachod.
  Zachod sie do niej przyznaje., Polakom trudno uwierzyc, zwlaszcza tym, ktorzy popierali Solidarnosc- w zupelnie innym celu niz KOR czy Walesa.
  Teraz tak sie dziwia sobie Ukraincy. (NYT wlasnie podal, ze Janukowicz mial racje! – po cos my te zabe jedli?) Ukraina tez sie dala zlapac na obietnice Zachodu.
  Ja nie mam pretensji do nikogo o to, ze sie dal porwac entuzjazmowi tlumu.

  Jest mi tylko przykro, ze i wtedy i teraz ulotki o samodzielnej Polsce, ktora potrafila stanac na nogi, tylko dlatego, ze Zachod mial gowno do powiedzenia – no wiec takie ulotki sa zabronione, bo to jest popieranie komunistycznych zbrodniarzy.
  Ja nie chce wracac do Polski. Spotkaloby mnie dokladnie to samo co w 1980 roku od entuzjastow Solidarnosci. A przeciez moim grzechem bylo tlumaczenie prasy brytyjskiej o zdesperowanych rynkach zachodnich, ktorym Polska zagraza.
  Polacy zas czytali tylko to, co mieszalo Polske, polskie wladze i polski przemysl z blotem: przestarzale urzadzenia, Zachod sie z nas smieje, planowa gospodarka, ktora dusi polski biznes, nie- efektywne zaklady panstwowe, prywatne przedsiebiorstwa sa tansze, bo nas duzo kosztuja panstwowe firmy,
  sowieci nas okradaja, robotnicy nie maja tych samych praw co na Zachodzie, gdzie nawet buty sie produkuje specjalne dla robotnikow, zeby zwiekszyc ich wydajnosc pracy. ( z tymi butami to akurat guzik prawda – w Polsce dawali kazionne zdrowotne buty i ubrania ochronne w laboratoriach i na budowie – nazywalo sie to „sorty mundurowe”. )
  W Polsce rzadko kiedy mielismy zdrajcow.
  Lata 80-te zas wyhodowaly nam armie Chalabisow.

  Teraz Polska jest w pulapce, chlew w sejmie, nasi politycy zachowuja sie jak lumpenploretariat pod budka z piwem, zadarte mamy ze wszystkimi, popieramy mordercow ludnosci cywilnej na swiecie, wojny przeciwko ludnosci cywilnej; popieramy najwiekszych masowych mordercow; nasze dzieci znaja tylko wojny gwiezdne i komputerowe gry o zabijaniu.
  Dla takich jak ja i 8 milionow Polakow nie ma miejsca w Polsce gdzie przy wielkich haslach o bandytach komunistycznych, wolnosci i niezaleznosci Polski i wielkich osiagnieciach Biedronki – polskie dzieci sa porywane do burdeli, narkomania kwitnie, nienotowana przestepczosc w kraju, bezdomni zamarzaja na mrozie a zonkosie podrzynaja zonom gardla i morduja wlasne dzieci.

  Do konca moich studiow nie slyszelismy w Polsce o Holokauscie. Teraz za takie oswiadczenie mozna zostac zamordowanym.
  Za najgorszych czasow stalinowskich nie bylo takiego zamordyzmu jak jest teraz w Polsce. Generalowie gina od przymusowych samobojstw, caly rzad wylatuje w powietrze – i zagadki nie da sie rozwiazac.
  Kiedy w Polsce, w 68 roku zaaresztowali Michnika, to cale tlumy nie baly sie wyjsc na ulice i protestowac.
  Teraz nikt sie nie odwazy nawet przejsc kolo wiezienia, w ktorym siedzi Mateusz Piskorski. Tchorz oblecial odwaznych Polakow.

  W czasach „terroru komunistycznego’ – mozna bylo zarejstrowac nielegalny zwiazek Solidarnosc???????
  Ale teraz za probe rejestracji parti Zmiana – Piskorski siedzi bezprawnie w wiezieniu jako wiezien polityczny – bez zarzutow, bez rozprawy i bez podania przyczyn..
  Nikt sie nie odwazy zaprotestowac. Moga zamordowac. Wszycy czekaja az Piskorski zgnije w wiezieniu. Ratajczak zginal na parkingu. I tez sie nic nie stalo.
  Leper, Petelicki….
  Polacy popieraja nazim i banderowcow, a polski podatnik oplaca ukrainskich nazioli.
  Piewcy majdanu siedza w sejmie. Trudno zrozumiec dlaczego az 12 % Polakow glosowalo na Kukiza, ktoremu sie marzylo zwyciestwo PiSu teraz pan Kukiz boleje ze PiS wybory wygral.

  A poniewaz jest nedza, Polska jest KASTOWA i zadluzona – wierchuszka z Solidarnosci oplywa w dostatki, naukowcow wyrzuca sie z uczelni, a wsadza zbukow seksualnaych do tworzenia narybku zbukowego.
  Znam dzieci znajomych, ktore po TRZECIM dyplomie uczelni tez nie znalazly pracy i pakuja czekoladki w sreberka w Anglii. A Szydlowa leci z pyskiem do Anglii, ze Anglia ma tym dzieciom z dyplomami zapewnic pakowanie czekoladek w sreberko. . Dzieci zas dzialaczy solidarnosciowych zachowuja sie jak udzielne ksiezniczki mongolskie.
  Polska sie nie rozmnaza.. Moze i dobrze. Po co nam mlodzi Polacy potrzebni ? Na kanonierfuter i umowy smieciowe?

  Ogladam polski film. Bardzo slaby gdy chodzi o fabule ale straszliwie amerykanski: ladne buzie, aktorstwo przecietne i amerykanski sposob zycia: dworek na prowincji po rodzicach i dziadkach i apartament ogromny, prawie nowojorski w Warszawie. Wypucowane wnetrza i wyfiokowane panie. W kuchni przy garach wystrojone w suknie wieczorowe.
  Tatus narzeczonej i narzeczonego z miejsca sie zaprzyjazniaja bo maja … wspolnych przodkow: cichociemnych i zolnierzy wykletych!
  I tatus, architekt, syn wykletego ktory dostaje wreszcie pierwsza nagrode za wspanialy projekt: Ofiar komunizmu. A te nagrode zawdziecza tatusiowi narzeczonego, ktory jest synem cichociemnego a ojczym narzeczonej cierpial w komunistycznym wiezieniu!
  Rzygac sie chce. Zwlaszcza w dworku po rodzicach i dziadkach.

  Na koniec, nie zapomne krzyku rozpaczy mojej nauczycielki od biologii liceum, na kilka dni przed moim wyjazdem.
  W czasie przypadkowego spotkaniaw 1980 roku, prof. Ewa H tlumaczyla mi zrozpaczona:
  ” Co mysmy takiego zroibili? Ja i moi rodzice, i cala nasza rodzina i wszyscy znajomi harowalismy w tej Polsce cale zycie. Kazdy nowy dom, kazda nowa ulica – byla nasza i bylismy dumni z polskiej wsi, gdy moja rodzina pod Wieliczka przestala brac wode ze studni. Cale zycie poswiecilam szkole. Nasi uczniowie sa teraz naukowcami, pracuja w wielkich zakladach i waznych biurach. Budowalismy szkoly i przedszkola, zeby polskie dzieci mialy co jesc i gdzie sie uczyc. Teraz zachodnia dywersja robi z nas przestepcow? Do partii nie wolno nalezec? A do UB – mozna??
  Prof. H przeszla w dziecinstwie chorobe Heinego -mediny i wyraznie kulala i czesto niedomagala. Ale byla znakomitym nauczycielem. Bardzo przywiazanym do wszystkiego co polskie.
  Trzy lata temu, jej jedyna corka przyleciala na pogrzeb matki z Belgii.
  Takich jak ona w Polsce bylo bardzo duzo.

  A my szukamy winnego: nie obecnych przestepcow, ktorzy pozwalaja obcym wojskom maszerowac po Polsce jak po pastwisku. My wyciagamy winnych z grobow, bo juz sie nie moga bronic.

  Znalezlismy wreszcie winnego: to my sami.

  To 10 milionow Polakow, ktorzy zapalia miloscia do obcej agentury; to czciciele zlotego cielca, dla ktorych zboczeniec, wyjec, narkoman, zydowski pedal i awanturnik George Michael jest piekniejszy od polskiego Mazowsza a markowe szmaty z przerobki wtornej z odpadow przemyslowych sa piekniejsze od polskich trampek i pionierkow. Wazne, zeby byly markowe i koniecznie Made in China.
  Nie wiem, ktora czesc Solidarnosci odpowiada za obecny blichtr oligarchow i nedze plebsu.
  Jakis pacan wypisuje, ze to Jaruzelski wygnal 8 milionow Polakow z kraju.
  Pacan z Pacanowa.

  Znalezlismy winnego: To my sami.

  Co mysmy takiego zrobili, czym sie narazili Polacy, ktorzy Polske odbudowali po wojnie??
  W Polsce byl zamach stanu.
  Przy poparciu narodu.
  Nikt nie chcial negocjowac z rzadem, ktory szedl na duze ustepstwa.

  Przypadek Ukrainy powinien nas w koncu nauczyc, ze chorego sie nie zabija. Chorego sie leczy.
  W Polsce bylo duzo niedomagan i byly problemy. Ale na szale historii powinno sie raczej klasc dobre i zle zjawiska i szukac rownowagi, reform niz rozpieprzenia szalek wyrzucenia (roz) wagi.

  Na przykladzie Chin i Rosji i Czech i Kazachstanu i Bialorusi widac, ze mozna korygowac, usprawniac system..
  Bo inaczej moze sie okazac, ze miedzy PRL a III RP nie ma specjalnej roznicy:

  Same shit – different assholes.

 62. Joe said

  Re 60…”fakcje:Natolin i Pulawy…Jedna rzeczywiscie byla ulokowana a Natolinie,ale czy druga w Pulawach?Czytelnik ma prawo tak rozumiec.Ja wiem ze to nie byla zamierzona info…ale tak ku przestrodze…A swoja droga okolice piekne w ktorych i ja zostawilem cala mlodosc…Pozdrowko Panie Miet i Panem Bogiem…Niech ten Nowy Rok dla nas wszystkich Gajowkowiczow bedzie RADOSNYM…

 63. Bardzo krótka uwaga:

  Uważam, że kiedy się bierze historycznie ważny rozpęd, nie należy hamować a już nigdy się zatrzymywać.

  Stąd też postuluję, aby ci sami cywile, którzy odbiorą Jaruzelskiemu stopień generalski, bezzwłocznie wzięli się za odebranie tytułu carycy Katarzynie II i żeby zaraz potem zdegradowali rzymskiego cesarza Nerona, a na jego miejsce wstawili judejskiego króla Heroda (w cesarskiej pieczątce wystarczy podmienić dwie litery).

  Proponuję jednocześnie, aby w/wymienieni politycy nie próbowali usunąć ze stanowiska prezydenta Putina, bo Władomir Władimirowicz żyje i może dać po mordzie.

 64. Maćko said

  63. Rozpuszczalnku – dowcipnie, celnie i logicznie. 🙂

 65. Miet said

  Re.62.
  Przyznaję rację Panie Joe, postaram się bardziej uważać następnym razem. W językowym żargonie mawiało się krótko – Natolin, Puławy – ale gdy się pisze, trzeba być bardziej precyzyjnym.
  Wzajemnie życzę pomyślności w Nowym Roku 2017.

Sorry, the comment form is closed at this time.