Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku?

Posted by Marucha w dniu 2017-01-31 (wtorek)

Co to znaczy: padła? To znaczy, że zawaliła się jak spróchniały dom, który, jak twierdzą te państwa, które na tym skorzystały, trzeba było rozebrać na części i podzielić się nimi.

To wydarzenie, jeśli weźmie się pod uwagę jak potężna obszarowo była stara Polska – liczyła przeszło 1.000.000 kilometrów kwadratowych, więc 3 razy tyle, ile liczy dzisiejsza – wprowadzić nas musi w osłupienie. Jakim sposobem tak ogromne państwo mogło zwyczajnie rąbnąć? Nie stało się to w żadnych zamierzchłych czasach, ale zaledwie 200 lat temu.

Cóż to jest 200 lat?! To są 3 żywoty ludzkie liczone po 70 lat życia. Wydarzenie to nie tylko nas dziwi, ale i pali wstydem, bo to przydarzyło się nam, Polakom; bo to ciągle jeszcze nie zagojona, ropiejąca rana; my ciągle jeszcze nie wiemy: stoimy, czy nie stoimy?

Na pytanie: dlaczego Polska padła? – dali już jakoby odpowiedź nasi najlepsi historycy: Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, którzy tworzyli tak zwaną szkołę krakowską. Ich diagnoza sprowadzała się do stwierdzenia, że Polska padła z własnej winy: a bo rząd był słaby, a bo parlamentaryzm był wybujały, a bo Polakom brakowało instynktu samorządności. Byli jeszcze historycy ze szkoły warszawskiej i podobnie myśleli, mając jedynie więcej wiary w możliwość podniesienia się Polski.

Trzeba narrację tę, stworzoną przez naszych szacownych historyków, odrzucić. Inna była przyczyna upadku Polski. Bo oto co się naprawdę stało. Obrazowo mówiąc, Polska to był dom, w którym mieszkał gospodarz i w którym w pewnej chwili zamieszkał razem z nimi jego gość. Gospodarzem byli Polacy, a gościem byli Żydzi. Ten gość był więcej niż nieciekawy, bo to był unikalny w skali światowej przestępca, oszust i zdrajca, a jeśli mu okoliczności na to pozwalały, to i morderca, o czym gospodarz zasadniczo nie wiedział, a docierające o tym ze świata pogłosy lekceważył. Tymczasem byłby to niezrozumiały wyjątek, gdyby taki gość w domu dobrodusznie naiwnego gospodarza nie dokonał na niego zamachu, by jego miejsce zająć.

Nie dajmy historykom wmawiać sobie – zresztą to robią przede wszystkim nasi wrogowie – że Polska upadła wskutek braku energii, cnót i zmysłu państwowego Polaków. Nie plujmy sami na siebie i nie pozwalajmy robić tego innym. Nie ma powodu, byśmy tracili wiarę w swoje państwowotwórcze siły.

Wielu uzna może, że to określenie: unikalny w skali światowej przestępca i morderca, jest wyrazem skrajnego antysemityzmu i zechce łaskawie zniechęcić się. Żeby do tego nie doszło, sięgnijmy od razu po dowody, które pokażą, że to wcale nie histeria, a zwyczajna prawda.

Najprzód tedy dajmy małą próbkę tych wypowiedzi o Żydach, które pojawiły się w świecie na przestrzeni 2000 lat. Bez obawy jednak, ograniczymy się do kilku spośród tysiąca.

Pierwszą osobą, do której zgłosimy się po wypowiedź na temat Żydów, będzie… Jezus Chrystus. Kto nie wierzy w boskość Chrystusa, musi przynajmniej przyznać, że był to genialny wizjoner dziejów ludzkości. Otóż według Chrystusa, dzieje ludzkości w swej podstawowej konstrukcji są przepołowione na dzieje dobra i na dzieje zła; pierwsze realizują Królestwo Boże, które zmierza ku wieczności i dlatego jest jakby nie z tego świata; drugie realizują królestwo szatana, które, nie zmierzając do Boga i wieczności, zasklepia się wyłącznie w świecie doczesnym i z nienawiścią zwalcza to pierwsze. Zaś Żydom rzuca Chrystus w twarz, że są satanistami, mówiąc im: „Wy z ojca diabła jesteście i chcecie pełnić jego wolę”, a tym samym stwierdza, że Żydzi należą do królestwa szatana. „Jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą” – zapowiedział nam Chrystus, podkreślając stałość tej opozycji 2 królestw, co jest sednem historii świata. O tym powinno się pisać w podręcznikach szkolnych, jeśli młode pokolenie chce się uczyć prawdziwej historii.

To, co się świeżo na naszych oczach dzieje, tę prawdę o 2 królestwach jaskrawo nam ilustruje. Żydomasoński twór, Unia Europejska, bez chrześcijaństwa i bez Boga, zalał Europę i wprowadza do niej najdziksze obyczaje, barbarzyństwo na każdym kroku. Przekonujemy się, że Chrystus miał rację, mówiąc o Żydach i o szatanie jako o wspólnikach w złym.

U progu czasów nowożytnych na temat Żydów zabrał głos w osobnej książce „Żydzi a kłamstwo” wielki reformator religijny, Marcin Luter. Oto mały fragment z jego dzieła:

„Żydzi to wierutni kłamcy i pijawki krwiożercze. Żydzi są nieznośnym ciężarem naszym. Narzekają na nas, że ich gnębimy i uciskamy, a nie ma wśród nas nikogo, co by na oścież nie otworzył domów swych, aby wyszli do miejsca, z którego do nas przybyli. Jeszcze byśmy ich podarunkami obsypali na drogę, by się tylko od nas wynieśli. Żydzi nas w naszym własnym kraju uciskają, my w pocie czoła pracujemy, a oni spokojnie owoc naszej pracy zjadają. Rabują nasze pieniądze i dobra lichwą. Żydzi są tak hardzi, że nie słuchają nikogo; choć słyszą argumenty, nie ustępują. Jest to naród złośliwy, nękający inne narody przez lichwę i grabież. Jeśli władcy pożyczą oni 100 florenów, wycisnął 20.000 z poddanych. Musimy ich się strzec. Książęta i rząd siedzą z boku i śpią. Żydzi nie tylko praktykują lichwę, ale uczą, że ta lichwa jest prawem im nadaną, że sam Bóg przez usta Mojżesza nakazał im uprawiać lichwę wśród innowierców.

Żaden poganin nie czyni takich rzeczy i nikt by tego nie robił oprócz samego diabła i tych, którymi on zawładnął, jak zawładnął Żydami. Cóż nam począć? Zastosujmy mądrość innych krajów, jak Francja, Hiszpania, które zmusiły ich, aby zdali sprawę z tego, co ukradli, i postąpili sprawiedliwie wydalając Żydów z kraju. A więc precz!”

Z wypowiedzi Lutra wynika, że Żydzi wśród narodów świata są skorpionem. W tym miejscu, robiąc małą odskocznię, postawmy sobie pytanie, jak do tego doszło, że Żydzi stali się takim skorpionem. Wiadomo, że to jest zjawisko tajemnicze i wyjątkowe w skali świata. W Księdze Powtórzonego Prawa, którą przypisuje się autorstwu mojżeszowemu, znajduje się całkiem otwarta wypowiedź:

I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i ty będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Jahwe umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu, zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni.”

W tym krótkim tekście zawarta została cała konstytucja narodu żydowskiego, w której wyłożony został cel: zapanowanie nad narodami świata, i podane zostały środki: lichwiarskie sztuczki finansowe. Żydzi mają być panami świata, ponieważ będą finansjerą świata. Ma tu miejsce niezwykły szowinizm narodowy, który Żydom podsuwa i zaleca ich religia. To jest ten niebywały, unikalny w skali światowej skandal, że mafijność narodu żydowskiego wypływa z jego religii do tego celu zmajstrowanej, co czyni z Żydów tak upartych i bezwzględnych przestępców.

Przejdźmy teraz do dalszych wypowiedzi. Beniamin Franklin podzielił się swoją wiedzą o Żydach na zebraniu Kongresu Stanów w 1787 roku:

„Wszędzie, gdzie się pojawili, kolejność była ta sama. Od podkopywania poziomu moralnego ludności przez namowę do zbrodni, z której mogli korzystać jako paserzy, czy inaczej od stępienia ideałów przez zarażenie ludzi materialistycznym światopoglądem, od systematycznego niszczenia handlu do opanowywania z jednej strony lichwą, nieuczciwą konkurencją, oszustwem i korupcją bogactw i kapitałów krajowych – za ich zaś pomocą sprężyn życia państwowego, czyniąc sobie powolnymi potrzebujące grosza władze – a z drugiej strony do ostatecznej ruiny społeczeństwa na drodze rewolucji i rzucenia ich bezwiednej masy pod stopy żydowskie… Jeśli w przedłożonym tu projekcie konstytucji nie wyłączycie Żydów z granic Stanów Zjednoczonych, natenczas nie przeminą 2 stulecia, a Żydzi napłyną tu tak masowo, że kraj nasz opanują i pożrą. Jeśli wy ich nie wyłączycie, natenczas potomkowie wasi będą tymi, którzy tam w pocie czoła pracować będą w służbie u Żydów, a Żydzi, tucząc się ich pracą, będą się rozpierali w kantorach i zacierali ręce z zadowolenia.”

Tak, Franklin trafnie to zauważył, że Żydzi podstępem zagarniają bogactwa gospodarza, by następnie stanąć za pulpitem sterowniczym jego państwa. To się już dziś w Ameryce stało. W tej chwili jest ona zadłużona powyżej uszu w swoim własnym jakoby banku, a w rzeczywistości w kieszeniach żydowskich, bo bank jest własnością Żydów, na sumę 13 bilionów dolarów. Ile odsetek płaci Żydom skarb państwa?

Tak tedy żydowscy bankierzy wessali już całe bogactwo Stanów Zjednoczonych i ich obywateli uczynili swoimi niewolnikami. Tak jest, jeśli się weźmie pod uwagę, że na każdego obywatela przypada z bogactwa kraju 20.000 dolarów, zaś państwowego długu 64.000 dolarów [w roku 2012 – admin]. Czym się to – chyba już wkrótce – skończy?

Również sami Żydzi dają świadectwa o sobie samych, które wyciekły im wbrew ich woli, a w których zupełnie się odkrywają. Dokumentem, który odsłania bez reszty najtajniejsze kulisy działania Żydów na całym świecie, są „Protokoły Mędrców Syjonu”. Na ich temat Żydzi nie byli w stanie nic powiedzieć poza jednym: że są fałszywe. Jest stara zasada łacińska: gratis asseritur, gratis negatur, co znaczy: jeśli bez dowodów się coś stwierdza, to bez dowodów można temu zaprzeczyć. Ale dowody przeciw żydowskiemu twierdzeniu mamy, zwłaszcza teraz po upływie czasu, bo się ze zdumieniem przekonujemy, jak punkt po punkcie cały rozkład jazdy, zawartych w tych Protokołach, jest przez Żydów w świecie realizowany.

Z tym dokumentem łączy się inny, krótki, ale porażający, sporządzony w formie ulotki w języku hebrajskim, więc jakby zaszyfrowany, który polscy wojskowi znaleźli u żydowskiego dowódcy pułkowego, Zundera, w 1919 roku. Oto jego brzmienie:

„Synowie Izraela! Godzina naszego zwycięstwa jest bliska. Jesteśmy u progu panowania nad światem, to, o czym mogliśmy jedynie w marzeniu myśleć, staje się obecnie rzeczywistością… Przez zręczną propagandę poddaliśmy krytyce i wyszydzeniu powagę i praktykę religii, która jest nam obcą, złupiliśmy te świątynie, które są nam obce, zachwialiśmy wśród narodów i państw ich kulturę i ich tradycje, znaleźliśmy wśród tych narodów i państw ich kulturę i ich tradycje, znaleźliśmy wśród tych narodów więcej ludzi do naszej pracy, niż było nam potrzeba. Zrobiliśmy wszystko, co potrzebne, by podbić naród rosyjski przez potęgę żydowską i zmusiliśmy go w końcu, by upadł na kolana przed nami. Rosja, śmiertelnie zraniona, jest teraz na naszej łasce. Strach przeklęty przed niebezpieczeństwem nie powinien nam pozwolić ani na współczucie, ani na litość. Nareszcie danym nam jest patrzeć na łzy narodu rosyjskiego. Zabierając mu jego dobro i jego złoto, uczyniliśmy z tego narodu podłych niewolników.

Lecz bądźcie roztropnymi i dyskretnymi. Należy zniszczyć najlepsze elementy, elementy uświadomione, aby Rosja nie otrzymała już więcej rządów… Wojna i walki wewnętrzne zniszczą skarby kultury stworzone przez narody chrześcijańskie. Bądźcie roztropnymi, synowie Izraela. Bronstein, Apfelbaum, Rosenfeld, Steingerg (Trocki, Zinowiew, Kamieniew) i mnóstwo innych wiernych synów Izraela jest w komisariatach, odgrywają pierwszą rolę. Synowie Izraela! Zewrzyjcie bardziej szeregi i walczcie za wasz wieczny ideał.”

Przytoczyliśmy tylko kilka świadectw z tysiąca możliwych. A teraz przyjrzyjmy się, z konieczności pobieżnie, jak to zamieszkiwanie żydowskich gości razem z Polakami na przestrzeni wieków się przedstawiało.

Zacząć nam trzeba od połowy XIII wieku, kiedy to z obszaru całej niemal Europy – z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech – przez rozgrodzone granice ciągnęli do Polski Żydzi. Szczególnym ich instalatorem okazał się Bolesław Pobożny, książę kaliski. Ich ciężkim, a jakoby niezasłużonym losem wzruszał się do łez. Płakali mu tedy Żydzi w kamizelkę, wciskając równocześnie do rąk sakiewki z pieniędzmi; zaklinali się na swoją niewinność i wyrzekali na złość ludzi, którzy im wszystkiego zazdrościli.

Książę zarzekł się, że w Polsce zawiść ich nigdy nie dosięgnie. W wydanych w 1264 roku Statuta Judeorum tym szatańskim oszustom nadał… nietykalność!, coś jakby dzisiejszy immunitet poselski, wyłączając ich spod gestii sądów miejskich; także zagwarantował nienaruszalność ich majątków, co pozwalało im na dowolny szaber.

Król Kazimierz Wielki te statuty Bolesława Pobożnego ubogacił dalszymi korzystnymi dla Żydów rozwiązaniami i zatwierdzi na obszarze całego kraju w roku 1334. Król Kazimierz Jagiellończyk natomiast udzielił Żydom przywileju bicia monety i wypuszczania jej na rynek, czyli zawodowym przestępcom finansowym dał kontrolę nad finansami państwa.

[Zob. jednak:
> https://marucha.wordpress.com/2017/01/05/o-falszywce-tzw-przywilejow-zydowskich/
gdzie poważnie podważa się autentyczność przywilejów żydowskich – admin]

Żydzi, mając w ręku pieniądze państwa, mieli nad nim większą władzę aniżeli król i sejmy. Żyd Mayer Anselm Rothschild powiedział: „Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala jakie prawa”.

Jako przykład niech posłuży to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żydzi, mając w swoich prywatnych rękach Bank Rezerwy Federalnej, będący naczelnym bankiem Stanów, najprzód przez rozdęcie podaży pieniądza, a następnie przez nagły jego niedobór wywołali słynny kryzys gospodarczy lat trzydziestych.

Podobnego wyczynu dokonała ekipa żydowska u nas w Polsce w późnych latach osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych. Najprzód nastąpiło rozdęcie podaży pieniądza na rynku, co nazywało się inflacją, a potem Żyd Balcerowicz, przy współpracy z Żydówką Gronkiewicz-Waltz, wyssał pieniądze z kraju, czyli spowodowali dotkliwy ich niedobór na rynku, wskutek czego naród polski znalazł się przed panami Żydami na kolanach, zdany na ich niełaskę.

Współżycie z rozmnażającymi się niepomiernie w kraju Żydami tak się z czasem ułożyło, że magnaci, szlachta, a nawet Kościół – każde miało Żyda diabła na swoje usługi. Pisze o tym Andrzej Szcześniak:

„…począwszy od lat 60. XVI wieku, Żydzi… przejmowali wszystkie opłaty podatkowe, z rogatkami włącznie, dzierżawili folwarki pod zastaw gotówki, zarządzali samodzielnie majątkami i coraz częściej przejmowali je na własność w zamian za niespłaconą lichwę; dostawali w dzierżawę młyny oraz gorzelnie, wykupywali barki, którymi wożono zboże do Gdańska; dramatyczny był fakt, że leniwa i łatwowierna szlachta polska cedowała swoje prawa pańszczyźniane zarówno w odniesieniu do chłopów polskich jak i ukraińskich; nałożone na Kozaków podatki puszczali magnaci w dzierżawę swoim plenipotentom Żydom; Kozacy musieli opłacać podatek od każdej świeżo poślubionej pary, każdego nowonarodzonego dziecka; aby zapobiec ominięciu tych podatków, arendarze żydowscy przechowywali u siebie klucze od cerkwi i duchowny, który chciał ochrzcić dziecko lub udzielić ślubu, otrzymywał te klucze dopiero po uiszczeniu daniny.

Żydzi przywłaszczyli sobie władzę sędziowską nad chłopami ukraińskimi, utrudniając sprawowanie obrządku; gnębieni Kozacy większą nienawiścią obdarzali Żydów niż szlachtę; Bohdan Chmielnicki, zagrzewając do powstania, głosił: »Polacy oddali nas w niewolę przeklętemu nasieniu żydowskiemu«.”

Jest prawie pewne, że gdyby nie destrukcyjna rola Żydów na Ukrainie, wojen kozackich by nie było, a wtedy całkiem inaczej mogłyby wyglądać dzieje Polski.

Szlachta, zleciwszy Żydom prowadzenie swoich interesów, otrzymywała w zamian spokój i bezmiar wolnego czasu, który mogła obracać na pijaństwo, na karczemne awantury, na zajazdy sąsiedzkie. Nieróbstwo degenerowało szlachtę, pozbawiając ją zmysłu przedsiębiorczości, rodząc w niej pogardę dla pracy w ogóle, a w handlu i w rzemiośle w szczególności. Żydzi, przejąwszy monopol na zaspokajanie popytu szlachty i dołączywszy do tego nieuczciwą konkurencję, doprowadzili do ruiny miasta polskie. To więc nawet nie szlachta przez swoje egoistyczne klasowo ustawodawstwo, ale Żydzi doprowadzili do upadku miast w Polsce.

Szczególnie katastrofalne dla kraju było dzierżawienie przez Żydów karczem. Szlachcic chętnie dzierżawił Żydowi karczmę, bo Polak nie wyciągnął z karczmy ani połowy tego, co Żyd. Serwując napoje, Żyd nieomylnym instynktem sięgał po gorzałkę, rugował zaś narzucone mu w pewnym okresie ustawą państwa piwo i wino, dolewając do nich siuśki. Gorzałka w rękach Żyda była wtedy tym, czym dzisiaj są narkotyki mocne. W ten sposób Żydzi rujnowali zdrowie, moralność, siły twórcze narodu i ogołacali z majątków.

To, że dziś jeszcze pijaństwo jest plagą jakby specjalnie narodu polskiego, że z tego powodu jesteśmy podawani na śmiech u innych narodów, zawdzięczamy Żydom, ich parowiekowej działalności u nas. Gdy to przed niedawnym czasem bardzo oględnie wypominał Żydom prymas Glemp, kosmopolita i znakomity Europejczyk Adam Michnik surowo go za to zganił, a Żydzi aż w Nowym Jorku urządzili mu za to słynny kociokwik.

Gdy się mówi o Żydach, nie można nie powiedzieć nic o ich lichwie. Kredyty Provident, pleniące się u nas w ostatnim czasie, wywołują dreszcz przerażenia, a jednak daleko im jeszcze do ówczesnej żydowskiej lichwy. W Małopolsce Żydzi brali 54% od pożyczonej sumy, w Wielkopolsce, bogatszej, brali 108%, zaś od ludzi, których przycisnęła konieczność, korzystając bezlitośnie z okazji żądali 240%. Te usługi kredytowe, chociaż były tak wysoko oprocentowane, miały wzięcie, ponieważ lekkomyślna magnateria i szlachta wypuszczała za nie Żydom dzierżawy, więc pot wylewali poddani.

Całe szczególne zło tej plagi ściągania przez Żydów pieniędzy z ogromnego obszarowo i ludnego kraju leżało w tym, że Żydzi, ściągnąwszy je raz do siebie, nie wypuszczali ich więcej z rąk, ponieważ w nic już nie inwestowali: ani w budownictwo – nie powstawały żadne okazałe gmachy, żadne mosty, ze starych i zabrudzonych budynków sypał się tynk i zlatywała dachówka, miasta pozostawały bez kanalizacji; ani w rozwój rzemiosła, ani fabryki; nie zakładali pożytecznych instytucji, nie mogły się zawiązywać towarzystwa dla naukowych badań, wynalazków i poszukiwań geologicznych; nie budowano dróg, kanałów, nie poprawiano spławności rzek, nie zakładano portów i nie budowano statków.

Gospodarka Rzeczypospolitej stała się chińską gospodarką dawnego typu z jej kompletnym zastojem, a nawet gorzej jeszcze: w połowie XVIII wieku Polska nie osiągnęła nawet tego stanu gospodarki, jaki miała 200 lat wcześniej, a więc w połowie XVI wieku. To było zjawisko kuriozalne, któremu ze zdziwieniem i z uśmiechem kpiny przyglądała się Europa – na tę anomalię rozwoju wstecz.

A jednak pieniądze szły od Żydów dalej, ale za granicę dla realizacji żydowskich celów w Europie i w świecie: dla rozdmuchania i utrzymania we wrzeniu ruchów reformacyjnych, zakładania i uposażania licznych lóż masońskich, tworzenia fortun żydowskiej finansjery w Europie i w Nowym Świecie.

Start żydowskiej finansjery do jej dzisiejszej globalnej potęgi rozpoczął się w XVII wieku, w Anglii, w oparciu o polskie złote dukaty. Cytuję wypowiedź pana Jaseckiego, zamieszczoną w tygodniku „Tylko Polska”:

„…król angielski bardzo potrzebował pieniędzy na wojnę, więc grupa lichwiarzy żydowskich zaoferowała mu brzęczące złoto, solidne, polskie dukaty, ale za prawo emitowania pieniądza papierowego na obszarze królestwa.

Tak powstał bank drenujący papierowym pieniądzem dużą gospodarkę zamorskiego kraju z koloniami, a profity stokrotnie przewyższyły pożyczkę, której król nigdy nie zwrócił, bo zawsze był biedny, podczas gdy jego wierzyciele puchli od bogactwa. Polskie talary i dukaty złote Żydzi ściągali z obiegu w Polsce, na ich miejsce podrzucając łudząco podobne fałszywki. W ten sposób ogołocili narodowy skarb polski, uszczęśliwili króla angielskiego i obłowili się suto, opanowując bankowość całego świata.”

To bezmyślne wysługiwanie się Żydom przez szlachtę i magnatów piętnowali biskupi na soborze w Przemyślu w 1723 roku:

„Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyńscy… bogacą się z krzywdy i wyzysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chytrości, stawiają sobie za główny cel swej przewrotnej działalności podstęp, zbrodnię, fałsz i wszelkiego rodzaju występki… Jakże nad wyraz bolesną jest rzeczą, iż wielu wśród magnatów polskich i szlachty popiera Żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp, aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją przyszłych zysków i pożyczek pieniężnych od Żydów, a nie bacząc na to, że pieniądze w tak nieuczciwy sposób nabyte prędko utracą i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Bożą i utratę błogosławieństwa Bożego.”

Widać, że biskupi przejęci byli do głębi sprawą niezwykłej szkodliwości Żydów w Polsce i przeczuwali idącą stąd dla kraju katastrofę – tekst, chociaż oficjalny, napisany jest cały w podnieceniu i w nerwach. Jednak nawet największe emocje biskupie nie poruszyły zastanych trybów machiny państwowej. Bogata szlachta i pyszna magnateria, rządząc się krótkowzrocznym egoizmem, nie baczyły na to, że odsuwają od życia gospodarczego społeczeństwo polskie i że rujnują kraj, że przez to i samym sobie, i swoim potomkom usuwają grunt spod nóg.

W sprawę tego rzucającego się już nazbyt w oczy zapuszczenia kraju wmieszał się mocno zaniepokojony i do żywego przejęty papież Benedykt XIV specjalną encykliką „A quo primum” z roku 1757, skierowaną specjalnie do narodu polskiego. Oto fragment:

„Dowiedzieliśmy się od wiarygodnych osób, znających stosunki w Polsce, jako też z uskarżania się tych, którzy w tym królestwie mieszkają, że się tak wielka liczba Żydów rozmnożyła w Polsce, iż niektóre miejscowości, miasta i miasteczka… teraz zrujnowane i wielką liczbą Żydów napełnione tak dalece, że w nich mało co znajduje się chrześcijan. Z miłosierdzia do naszego społeczeństwa przyjęci, tę nam zapłatę oddają według przysłowia: mysz w torbie, wąż na łonie, ogień na ręku zwykli swoim gospodarzom oddawać.” Encyklika kończy się apelem, aby „ze szlachetnego Królestwa Polskiego ta zakała i hańba usunięta została”.

Czy to wyraźne żądanie papieża usunięcia z Polski Żydów mogło być w tym czasie jeszcze przez Polskę spełnione? Musiałaby na to znaleźć się żelazna wola u duchowieństwa, jak i przede wszystkim u króla, żeby zwalczyć opór dużej części szlachty i magnaterii, nawykłych do kontaktów z Żydami. A poza tym, czy sąsiedzi Polski na taką ekspulsję by pozwolili? Żydzi w tym czasie stanowili 10% ludności kraju – tyle samo co szlachta.

Papieża Benedykta przerażało to, że tak ogromna część życia gospodarczego i społecznego Polski oddana była w obce, i w dodatku w żydowskie ręce. Dzisiaj mamy w Polsce sytuację bliźniaczo podobną do tej z połowy XVIII wieku. Czy zatem obecny papież, o którym wokół ciągle się słyszy, że to nasz rodak, skierował do Polski podobną encyklikę? Bynajmniej, z jego strony słychać tylko uspokajające nas odzywki, że „Kraj nasz zmierza odważnie ku nowym horyzontom rozwoju w pokoju i pomyślności”, a poza tym słowa: „Przestańcie się lękać”. Czyli co: mamy się zdać biernie na falę, żeby nas niosła dokąd sama chce?

Działalność żydowskiej jemioły, katastrofalna dla gospodarki i finansów państwa, była równie katastrofalna dla polityki. Spełniało się to, co tak trafnie i dosadnie wypowiedział o Żydach papież Benedykt XIV, że oni mają dla swojego gospodarza „węża na łonie i ogień w ręku”.

Już w XVI i w XVII wieku doszły w Europie do głosu na wielką skalę polityczne ruchy spiskowe, które wyładowały się w Niemczech tragiczną dla Kościoła katolickiego reformacją Lutra, a w Polsce katastrofą Potopu Szwedzkiego. Rozwijały je żydowskie tajne organizacje: Zakon Palmowy i Różokrzyżowcy, którzy byli kontynuacją Zakonu Templariuszy, zniszczonego przez francuskiego króla Filipa IV Pięknego.

W centrum tego ruchu jako główny spiritus movens na Europę Środkowo-Wschodnią znajdował się Jan Amos Komenski. Przybył on do Polski przed połową XVII wieku i został przyjęty w Lesznie, gdzie ofiarowano mu posadę kierownika gimnazjum. Ten skromny kierownik, przepojony myślami żydowskiej kabały, stworzył w Lesznie fundamentalne dla masonerii do dziś dzieło: „Praeludia Pansophia” (Wprowadzenie do wszechwiedzy), w którym przedstawił konkretne rozwiązania dla Nowego Porządku Świata, do ustanowienia i utrzymania którego czuje się tak bardzo powołana rasa żydowska.

Jednak Komenski okazał się potężny nie tylko jako twórca teorii, ponieważ to w jego rękach znajdowały się sprężyny zbrodniczego spisku zawiązanego w Europie, którego ofiarą miała się stać Polska.

W 1655 roku spisek przeciwko Polsce uknuli: Oliwer Cromwell – Żyd pełniący w Anglii funkcję regenta, szwedzki król Karol X Gustaw, elektor brandenburski – Fryderyk Wilhelm i książę siedmiogrodzki – Jerzy I Rakoczy. Wszyscy oni działali w sprzysiężeniu zwanym Zakonem Palmowym.

Organizatorzy Potopu planowali dokonać rozbioru Polski w następujący sposób: Szwecja miała otrzymać Inflanty, Kurlandię, Prusy, Żmudź i część Litwy; Brandenburgii miały przypaść województwa: poznańskie, kaliskie, łęczyckie, sieradzkie; Rakoczy miał zagarnąć resztę, z wyjątkiem Ukrainy, którą pozostawiano Chmielnickiemu.

Komenski utrzymywał szerokie kontakty z żydowskimi ośrodkami spiskowymi Europy, podróżując do Londynu, Amsterdamu, gdzie był fetowany i uczczony tytułami profesorskimi, a także zaopatrzony w pieniądze, do Szwecji. Polska pozostawała bastionem katolicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej i ponieważ fala reformacji o nią się rozbijała, żydostwo zdecydowało się rozwalić Polskę militarnie.

To nie ucieczka podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego sprowadziła na Polskę szwedzką nawałę, ale podróże i kontakty Komenskiego. Gdy już wojska szwedzkie rozlały się po kraju, okazało się, że ludność żydowska jest jego wrogiem. Polscy dowódcy wojskowi zmuszeni byli bronić się przed żydowskimi kolaborantami, wykonując na nich liczne wyroki śmierci.

Zdrajca Komenski ratował się ucieczką z kraju, bo jego knowania wyszły na jaw. Podziw bierze, że Polska w połowie XVII wieku zdołała jeszcze zrzucić z siebie tyle nieprzyjacielskich wojsk, które falami naciągały na nią ze wszystkich stron, i wyjść ze zmagań zwycięsko. Odniesionych jednak ciężkich ran nie zdołała już uleczyć do samych rozbiorów. Straciła 1/4 część swojej ludności, tysiące wsi było spalonych, wiele miast ziało pustką, ustał eksport zboża do Gdańska i nigdy już nie powrócił.

Potop Szwedzki był pierwszym wielkim ukąszeniem przez żydowskiego skorpiona, którego państwo trzymało u siebie w domu. Zaatakowane zostało państwo za swój katolicyzm, w którym Żydzi upatrywali zawsze największego swojego wroga, jako że jest on bezkompromisowym bastionem wartości. Stało się to w chwili, kiedy Polska była najbardziej osłabiona długotrwałymi wojnami kozackimi na Wschodzie i uporczywym pchaniem się na nią wojsk rosyjskich z północy.

Pod koniec jeszcze tego samego XVII wieku pojawiła się w całej swej beznadziei druga katastrofa, tym razem czysto politycznej natury. Okazało się, że rządzić Polską już nie można było: stała się niesterowalnym okrętem. Ujawnił to w tragicznej mowie wygłoszonej na radzie senatu w marcu 1688 roku król Jan III Sobieski:

„Zdumiewa się, i słusznie, cały świat nad nami i nad rządami naszymi, zdumiewa się Rzym z głową chrześcijaństwa, zdumiewają się sprzymierzeńcy, zdumiewa się pogaństwo, ale zdumiewa się sama natura, która najmniejszemu i najlichszemu zwierzęciu dawszy sposób obrony, nam tylko samym odejmuje nie jakaś przemoc albo nieuniknione przeznaczenie, ale jakoby z umysłu nasadzona złośliwość.”

Król i inni nie wiedzieli, a powinni wiedzieć, z czyjego „umysłu nasadzona była ta złośliwość”: z umysłu plemienia, które było w Polsce gościem. A poza tym król Sobieski zbierał w XVII wieku tragiczne owoce tego, co tak lekkomyślnie, wbrew doświadczeniu narodów, nasadzili w Polsce książę kaliski Bolesław Pobożny w XIII wieku i król Kazimierz wielki w XIV. Czy Bolesław Pobożny mógł być pobożnym, gdy był tak naiwny, żeby nie powiedzieć: głupi? Czy Kazimierz Wielki mógł być wielkim, będąc tak lekkomyślnym? Ci ludzie – książę Bolesław Pobożny i król Kazimierz Wielki – jako bezmyślni instalatorzy Żydów w Polsce, w dodatku na miodowych warunkach, są odpowiedzialni za bezprzykładną anarchię w kraju w 300 lat później i za rozebranie kraju w 400 lat później.

Żydzi, mając przywilej na bycie państwem w państwie, byli ponad prawem, stąd mogli sobie pozwalać na niesłychaną arogancję w stosunku do ludności kraju. Do tego czujnie dbali, by swoje bezprawie chronić i poszerzać jeszcze; robili to, podsypując pieniędzmi gdzie należało – dziś ten proceder nazywa się korumpowaniem. Korumpowali zatem ludzi na urzędach, posłów na sejmikach i na sejmach, by udaremnić wydanie ustaw, które by zaprowadziły w kraju porządek. Łatwo psuje się ludzi, gdy kraj jest biedny; ludzie w wyniku biedy przyzwyczajali się do prywaty, nie myśląc o dobru wspólnym. To więc Żydzi zrywali w Polsce sejmy. Pisze o tym Andrzej Szcześniak:

„Równolegle z funkcjonowaniem samorządu żydowskiego i Sejmu Czterech Ziem Żydzi przystąpili do zdobywania wpływów i na polskich sejmikach, i sejmach, a w wielu przypadkach przyczyniali się również do ich zrywania, jeśli sprawy układały się niepomyślnie dla interesów żydowskich; znany jest cały system działań korupcyjnych już od 1623 roku, z opracowanymi tabelami wysokości łapówek w zależności od rangi tego, kogo zamierzano przekupić; inne były stawki dla marszałka sejmu, inne dla jego sekretarzy i posłów; w 1628 Waad Litewski podjął uchwałę o sfinansowaniu z własnych zasobów łapówek dla wpływowego otoczenia króla Władysława IV; wszystkie te wydatki, dokładnie odnotowane w księgach żydowskich, znalezione później, stanowiły materiał potrzebny do rozliczenia się z wydanych sum; do przekupywania polskich urzędników i posłów powołano tak zwanych „sztadlanów”, czyli narodowych syndyków; byli oni mianowani specjalnymi aktami przez żydowskie władze autonomiczne i kontraktowo opłacani za swą działalność; na Litwie utrzymywano specjalny fundusz korupcyjny centralny i fundusze lokalne.”

Szczególnie szkodliwa dla Polski była grupa Żydów, których nazywano frankistami. W XVII wieku Żyd Frank Lejbowicz rozkręcił ogromny dialog chrześcijańsko-żydowski, w wyniku którego aż 27.000 Żydów przeszło na chrześcijaństwo, z czego 3.000 otrzymało w nagrodę indygenat szlachecki. W polskich strojach, z polskimi nazwiskami, herbowi, byli przez szlachtę uważani prędko za swoich, zajmowali wysokie stanowiska świeckie i kościelne, stąd znali wszystkie zamierzenia środowisk polskich zanim nawet zdążyły zakiełkować.

Łatwo teraz zrozumieć, skąd się brało to ustawiczne wariackie zrywanie sejmów, nie dopuszczające do uchwalenia żadnej dyscyplinującej naród i państwo ustawy. Robili to owi Żydzi jako posłowie udający Polaków i wykorzystujący przewrotnie „liberum veto”. Poza tym organizowali w kraju masońskie loże, wywoływali powstania, przygotowując zarazem ich upadek: tak było z Konfederacją Targowicką, z Powstaniem Kościuszkowskim, z Powstaniem Listopadowym i Styczniowym.

W duszach żydowskich neofitów żarzył się żydowski patriotyzm, śmiertelnie wrogi polskiej racji stanu. Kuriozalne jest też to, że pierwsza decyzja o dokonaniu rozbiorów Polski wcale nie wyszła od carycy Katarzyny II i króla pruskiego Fryderyka I, choć to były 2 jastrzębie, ale została powzięta na posiedzeniu loży masońskiej, tego narzędzia żydowskiej konspiracji, w Monachium.

Celnym podsumowaniem naszych wywodów niech będzie to, co napisał Francuz Drumont w książce „La France Juiven” w 1885 roku:

„Ponieważ Francja miała 800.000 Żydów, wygnała ich w XIV wieku, by istnieć. Ponieważ ich wygnała, stała się największym narodem Europy. Ponieważ Polska przyjęła tych Żydów, zniknęła z rzędu narodów, wydana na pastwę konspiracji i anarchii. Ponieważ Francja z kolei przyjęła z powrotem tych Żydów, jest w stanie upadku.”

Tak by się przedstawiała szkicowa z konieczności odpowiedź na pytanie: dlaczego Polska padła? Wypływają z niej dla nas pewne aktualne wnioski.

Zastanawiające jest i nas, Polaków, zawstydzające, że taki barbarzyński ordynus, Iwan IV Groźny, był o niebo mądrzejszy, ostrożniejszy i bardziej względem własnego narodu odpowiedzialny, aniżeli błyszczący na piedestale polscy dostojnicy. Zabronił on pod karą śmierci wstępu choćby jednego tylko Żyda w obręb swojego państwa. Jak za Batorego w wyniku przegranej wojny zmuszony był ustąpić Polsce miasta Połock i Psków, to wymógł w umowie na stronie polskiej, że nie wpuści ona do nich Żydów.

Kto wie, czy tym samym nie kierował się również car Piotr I, który królowi pruskiemu Fryderykowi na jego przynaglającą propozycję przystąpienia do rozbiorów Polski odpalił pouczająco: es sei nicht praktikabel (czegoś takiego się nie praktykuje).

Takiego rozumu i takiej ostrożności nie miała już caryca Katarzyna II, zwana Wielką, z pochodzenia księżniczka pruska, która bez żadnych ohamowań zagarnęła łapczywie ziemie polskie, ale wraz z nimi także żydowskiego skorpiona, od którego do jej czasów Rosja była wolna.

Skutek: w 100 lat później państwo rosyjskie zwaliło się jak domek z kart, rabowane i mordowane na bezprzykładny w historii sposób. 1.400.000 Żydów przejęło administrację nad całą Rosją, co dało Leninowi konieczne oparcie. Dzisiaj Putin stara się wysunąć Rosję spod ucisku istniejącej tam jeszcze ekonomicznej czapy żydowskiej. Czym to się skończy? Światowe żydostwo przebąkuje już o mającym się dokonać – zapewne w zemście – rozczłonkowaniu Rosji na kilka państw. Jako Rosja pozostałoby tylko malutkie księstwo moskiewskie. Oto co znaczy jeden wydawałoby się drobny, ale jakże niewłaściwy ruch, który na szachownicy politycznej wykonała Katarzyna II, zwana Wielką, Prusaczka.

Warto zaznaczyć tu jako ciekawostkę, a może nie tylko, że wśród ludzi nie ze świecznika, krytykujących żydostwo, okazał się być prawdziwie mądrym, niemal wizjonerem, pewien szlachcic, rubaszny Rey z Nagłowic, a właściwie znad Dniestru. Sprawę Żydów w swej „Postylli polskiej” postawił tak: „Aby wszyscy chrześcijanie lepiej wyplenili Żydów niż siebie wyplenić przez nich dozwolili”. Uważał tedy, że między chrześcijaństwem i żydostwem rozegra się konfrontacja na śmierć i życie i że jedno z nich padnie. Co do Polski, to sentencja Reya w pełni się sprawdziła, a co do chrześcijaństwa, łącznie z katolicyzmem, to widać dziś wyraźnie jak niemal z dnia na dzień osuwa się ono przed żydostwem na kolana. Rey to przewidział. Mądry chłop. A właściwie szlachcic.

Ukraiński profesor historii, Bohdan Osadczuk, polakożerca, gdy wyszedł od prezydenta Kwaśniewskiego odznaczony Orłem Białym, powiedział do swoich: „Zawsze wiedziałem, że Polacy to naród idiotów”. Cóż, nie słucha się tego przyjemnie, tym bardziej, że powiedział to ukraiński polakożerca, ale jednak czy na wszelki wypadek nie należałoby tego wziąć pod uwagę?

Parę miesięcy temu do rozmów niedokończonych w Radiu Maryja włączył się młody człowiek z Krakowa, ogromnie zdegustowany, że w Radiu uprawia się kampanię potępiającą sprzedawanie ziemi Niemcom na zachodzie i północy kraju. „Przecież – mówił – przyjedzie w krakowskie jakiś Niemiec, kupi sobie hektar ziemi, wybuduje na niej dom i polskie otoczenie, naszpikowane taką kampanią, będzie mu uprzykrzać życie. Jaką kulturą Polacy się wtedy wykażą?”. Czy ten młody człowiek nie jest idiotą? Żeby polskie otoczenie dobrze traktowało Niemca w Krakowskiem, jeśli zechce tam osiąść, gotów jest oddać Niemcom bez żadnego oporu zachodnie i północne ziemie Polski. Powie ktoś: przykład jest zbyt jaskrawy, patologiczny. Dobrze, ale czy w duszy polskiego ogółu nie ma jakiegoś elementu takiej właśnie idiotycznej postawy? Bo co myśleć o tym przepraszaniu Niemców na soborze przez episkopat polski: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”?

Ofiara przebaczała i przepraszała kata, a ten, zaskoczony, nie wiedział nawet, co ma bąkać, i nie bąknął nic. Dopiero teraz przedstawicielka kata, Erika Steinbach, z twarzą rozpaloną przez ironię, odpowiedziała nam, cytując te same słowa naszego Episkopatu: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Proszę: kat nam przebacza. Jaka to drażniąca z nas kpina!

Sprawa jest poważna: nasze chrześcijaństwo, z którego tak jesteśmy dumni, jest niezdrowe. Definicję właściwego chrześcijaństwa oddają słowa Chrystusa: „Bądźcie prości jak gołębie, ale przezorni jak węże”. Te dwie postawy – gołębia i węża – wcale się nie wykluczają, ale się wzajemnie uzupełniają.

Tymczasem w naszym polskim chrześcijaństwie pielęgnowana jest wyłącznie postawa gołębia, która nie ma nic z przezorności węża, z jego rezerwy, nieufności i chłodu. Ten stan rzeczy trzeba koniecznie zmienić przez nowe, mozolne wychowywanie Polaków: w kościele, w szkole, w mediach. Od szeregu lat robi to intelektualny ośrodek przy tygodniku „Tylko Polska”: zdejmuje z wilków drapieżnych owcze skóry polskich nazwisk, odsłania kulisy wydarzeń, wskazuje skąd idą dla nas zagrożenia i mobilizuje. Słowem, uczy Polaków przezorności węża, cały czas ukazując jako oczywistą prawdę to, o czym nasz hrabia Karol Roztworowski pisał przed wojną, że nie można mówić o naszym współżyciu z Żydami: „Ktoś musi ustąpić: gość albo gospodarz”.

Tak tedy ośrodek intelektualny „Tylko Polska” uczy Polaków rozumu. A na to, jak rozum jest dla Polaków ważny, wskazuje nasz wielki mąż stanu, prymas Wyszyński, słowami: „Polacy albo będą mądrzy, albo ich nie będzie”.

Franciszek Polanowski

 

judeopolonia-1914

JudeoPolonia 1914 – dawny pomysł jest realizowany w Polsce od 1945r

Opublikowano 21st March 2012, autor: Archiwa IPNu
https://archiwa-ipn.blogspot.se

Komentarzy 68 to “Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku?”

 1. Prof. Feliks Koneczny w „Dziejach Polski” – wprowadzenie prawa rzymskiego zlikwidowało średniowieczne bariery na drodze do nieograniczonego bogacenia się.

  Czyli zanikła klasa średnia.

 2. Joannus said

  Różne były przyczyny i winy. Niemożliwym jest aby jeden kraj był przez setki lat potęgą. Rosja była silniejsza i większa obszarowo, a padła pod rewolucja 1917 r. Net Hercules contra plures.

 3. Dziadzius said

  Tak tylko pozorna aobserwcja -ale czy obecny system Unii czy nawet SZtanyw Hameryki nie jest podobny do sytuacji w naszej starej XVIII Polsce. Multikulti nie dziala bo u kazdego reka zgina sie do siebie i im wiecej tych zgietych samolubnych rak tym mniej ” patriotycznych obywateli”. Rozbiory juz ida na UE [ wlasnorecznie stworzone] i przy calej ich madrosci tego nie widza albo ichni kontrolerzy kaza im nie widziec. Rejwach idzie.Czapke na glowie i portfel w kieszeni

 4. Marcin said

  Kazimierz Wielki byl wielki też z innej racji ale to najlepiej wiedziała Esterka. Kazimierz Jagiellończyk rządził jak do tej pory największym obszarowo kawałkiem Polski i Litwy RP Obojga Narodów i to bylo coś ok mln 300 tys km kw. Kardynał Wyszyński miał rację i nas nie będzie. Kwestia 2-3 pokoleń.

 5. Ad 1

  Bardzo jednostronne podejście i nie do końca koneczniańskie. Prof. Koneczny główną przyczynę upadku I Rzeczpospolitej upatrywał w mieszance cywilizacyjnej, czyli w powstaniu stanu kołobłędu. Bardzo dobrze wyłożył to w „Polska pomiędzy wschodem a zachodem”. Można sobie tu przeczytać:

  http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/feliks_koneczny/polska/polska.php

  Zresztą teorie Konecznego już rozwinięte są jedną z podstaw Polskiej Szkoły Cybernetyki Społecznej, której przedstawiciele jeszcze bardziej tę koneczniańską myśl doprecyzowali i rozwinęli. Chętnym polecam zapoznanie się z wykładem:

  Co do samego artykułu należy również podkreślić, że jest on bardzo jednostronny i daje niepełną diagnozę wydarzeń i ich rzeczywistych przyczyn.

  Autor artykułu jak nietrudno się domyślić jest typowym wyznawcą jednostronnej teorii z rodzaju biologizmu takich jak np. rasizm. Ja akurat przekonanie, że pewna jedna wiadoma nacja odpowiada za wszelkie nieszczęścia nazywam „paranoia iudaica”. Od razu podkreślam również, iż nie bagatelizuję złego wpływu cywilizacji żydowskiej na kondycję I Rzeczpospolitej, ale jednostronność autora, który w ogóle pomija złe wpływy cywilizacji bizantyjskiej i turańskiej na Polskę jest wprost porażająca i ewidentnie niezgodna z faktami.

 6. Ad 5

  Wkleiłem niewłaściwy link. Poniżej dobry:

 7. Maćko said

  Radyob, Nick, Listwa, Welna i cia… mam was na oku! I na celowniku.

  5 i 6. Panie Tomku, docent Kossecki jest pod atakiem wrogiej agentury w Gajówce tez. Zaraz Pan zobaczy jak sie rzuca szarpac nogawki i przyczyniac sie do utrzymania Narodu w ignorancji i niezdolnosci do calkowania danych z otoczenia.

  Uwaga osobista: */*/*/*/*+*/*/* ( kodowana )

  Natomiast co do wpisu 1, Pana Krzysztofa M, to nie bardzo rozumiem, jakie ma Pan zastrzezenie?
  ( Prof. Feliks Koneczny w „Dziejach Polski” – wprowadzenie prawa rzymskiego zlikwidowało średniowieczne bariery na drodze do nieograniczonego bogacenia się. Czyli zanikła klasa średnia. )
  Pan KM nie pisze o przyczynach upadku Imperium Polskiego.
  pozdr.

 8. RomanK said

  O upadku Polski zadecydowalo kilka decyzji absolutnei autonomicznei podejmowanych przez Suverena, czyli Polska Szlachte.
  Najwazniejsza byla Jesuicka ideologia Sarmatyzmu, Unia Koscielna. Ustawa o Arendzie i Ustawa o Propinacji.

 9. Yah said

  Przyczyny upadku czy w XVIII w. czy teraz sa w kółko takie same:

  – bagatelizowanie zagrożeń;
  – wybieranie „swoich ” ale głupich chłopów;
  – niechęć do słuchania gorzkiej prawdy, a bycie łasym na pochlebstwa;
  – stawianie wyżej dóbr materialnych, nad dobra duchowe i przymioty charakteru ( postaw się a ……)

  Wróg o tym wiedział, to wykorzystał i zaatakował w XVIII wieku, pod koniec XIX wieku poprawił, a po 1945 roku będąc, zamaskowanym zwyciężył i wcale się już z tym nie kryje o czym świadczą słowa Pana Prezydenta Dudy, które doskonale znamy.

 10. Lily said

  Re 9;Yah
  Znamy znamy.Hierarchowie Pisu,oni wszyscy
  mowia to samo.Oni kontynuuja testament L.K.
  „Chociaz wladza w Polsce sie zmienia,ALE
  stosunek do Izraela pozostanie taki sam”,
  deklaracja L.K w Izraelu w 2006 r.

 11. EyWey said

  do 8 dokładnie tak miał myśleć Polak ale te `prawdy` okazały sie mitami zydlackimi i zostały obalone !

  Niby wiemy, bo piszemy co to żyd i jaka ma role w świecie ale wciąż nie ogarniamy jego autoramentu. Polska upadła bo hodowała na wielka skale parcha [ muzeum Polin wystawione w 2/im żydolandzie ] i bardzo późno, widocznie za późno, zaledwie parę razy go rolowała, co tez przypieczętowało jej rozbiór.

  Reszta to wykręty i przekręty powielane ku uciesze tegoż materiału.

 12. er said

  To nie Żydzi doprowadzili kraj do ruiny, a szlachta. Tak wynika z artykułu. To samo było w Rosji.

 13. er said

  Obca rasa szlachecka zniszczyła Polskę. A ostatnio w 1939 roku.

 14. Antares said

  Z tymi przywilejami dla żydów wydanych przez Bolesława Wstydliwego i Kazimierza Wielkiego to mit powtarzamy przez samych żydów. Zresztą nowa o tym była już na Gajówce.

 15. er said

  Obecnie Polaków jest ze 20 % w Polsce. Reszta polskojęzyczni.Nawet w te 20 % nie bardzo wierzę, bo jakby tyyyyyyylu było, toby się cokolwiek działo.

 16. Yah said

  ” (…)przejmowali wszystkie opłaty podatkowe, z rogatkami włącznie, dzierżawili folwarki pod zastaw gotówki, zarządzali samodzielnie majątkami i coraz częściej przejmowali je na własność w zamian za niespłaconą lichwę; dostawali w dzierżawę młyny oraz gorzelnie, wykupywali barki, którymi wożono zboże do Gdańska; dramatyczny był fakt, że leniwa i łatwowierna szlachta polska cedowała swoje prawa pańszczyźniane zarówno w odniesieniu do chłopów polskich jak i ukraińskich;(…)”

  Patrzcie Państwo , czyli to co było robione z Polską po 1989 roku już raz przerabiano w XVI wieku z podobnym skutkiem – upadkiem Polski. Tylko teraz nieco szybciej, ale cóż zrobić czas przyspieszył.

  Zwróćcie uwagę program „uczenia przez cale życie” ( ale tak by niczego sie nie nauczyć ) nazwano Comenius, właśnie od Komeńskiego

 17. Yah said

  Ad 13

  Mam podobne odczucia.

 18. Jemen said

  Dla mnie to smierdzi nowym ;;;rozbiorem I nowa hekataba ‚Ludnosci polskiej.
  Biernosci niewiara polskiego ludu .Doprowadza wrogow do TOTALNEGO ZNISZCZENIA POLSKI.Polskiemu ludowi zaszczepili; glod brak pracy ,,gonitwa tylko za pieniedzmi ktorych I tak POLAKU/POLKO bedzie Ci brak.Zanik zycia duchowego.
  ……………ludzie wiecie CO .Co tu pisac tu potrzebny jest ;;;;;;;;ZBIOROWY CZYN…….
  RADYKALIZACJA ZYCIA WYZBYCIE WSZELKICH SKRUPULOW wzgledem ;;;;;;klasy posiadajacej czy rzadzacej czyli ;;;;;;;;;;;;;;;pseudo politykow. POPATRZCIE NA ICH mordy rysy twarzy spojrzenie kolor oczu.itp..
  Jesli narod ;;;;;;;;;;;;;;spi.To znow musza GO OBUDZIC ;SYRENY HUK DZIAL I KARABINOW MASZYNOWYCH I jeki mordowanych.A MUSI TO BYC ……..OCZYWISCIE DAJ BOZE ZEBY CZEGOS TAKIEGO NIE BYLO.
  ……………………….TO SIE OBUDZMY POLACY ………I wyp………..lic te ………bydlo z ;KNESEJMU…………..CZAS START

 19. Boydar said

  „… zabrał głos /…/ wielki reformator religijny, Marcin Luter …” – autor artykułu

  Dobra, już, dla mnie starczy, wypier.dalać !

  @ Pan Roman (8)

  Panu Romanowi też by się podobne dictum przynależało, ale z racji innych moich planów względem Kaflowości, nie za bardzo wypada.

  Sypią się Panu Romanowi jak głupiemu Jasiowi z dziurawego worka slogany potwarze. „… podejmowanych przez Suverena, czyli Polska Szlachtę /…/ najważniejsza byla Jesuicka ideologia Sarmatyzmu …”

  W owym czasie Suweren nie był już przy zdrowych zmysłach ani władnych członkach. Nie przesądzałbym też, czy na pewno to był On sam czy podstawiona marionetka. Nawet w czasie dzisiejszym, jeśli zachodzi podejrzenie manipulacji przy testamencie, badane są (po wniesieniu pozwu przez zainteresowanych) okoliczności spisania. Panu Romanowi dziwnie bardzo pasuje forma, treść i zapis. Ani razu nie pofatygował się Pan Roman przedstawić kto, kim był, w jakich okolicznościach. Winni Sarmaci i Jezuici, to teza generalna, jak niedawno jeszcze wiodąca rola partii i wieczyste sojusze.

  Bądź Pan raz uczciwy, Panie Kaflu; konkrety, nazwiska, podpisy. Akurat to nie przekracza Pańskich możliwości. A jeśli brak danych, to skąd tak jednoznaczna diagnoza ? Aż wstyd się domyślać.

 20. Wełna said

  „A jeśli brak danych, to skąd tak jednoznaczna diagnoza ?”

  Z całokształtu, panie Boydarze, z całokształtu – głównie z tego co było i jest.
  Sprzedawczyki j..ne.
  I nic tu nie pomoże doszukiwanie się jednoste szlachetnych.

 21. Alina said

  Zapewne przez wyjątkowa filosemitność prazydent Duda może pakować manatki po pierwszej kadencji, bez nadziei na następną ….
  Czarna Limuzyna napisała wyjątkowo ciekawy tekst, powinien go przeczytać przede wszystkim najwyższy urzędnik w Polsce:
  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19625&Itemid=119

  … Od początku swojej prezydentury Andrzej Duda zdążył wielokrotnie powtórzyć bajkę o 1000 lat wspólnej historii dwóch narodów – polskiego i żydowskiego, żyjących przez tysiąc lat w zgodzie i wspólnocie.

  Dla wszystkich, którzy znają historię Polski powyższe rewelacje powtarzane w dobrej lub złej wierze przez Andrzeja Dudę, mają się nijak do faktów. Trudno bowiem żydowskich handlarzy niewolników, przejeżdżających przez tereny dawnej Polski, zaliczyć do osiadłego narodu żyjącego na tych terenach. Tak się niefortunnie składa, że w niechlubnej roli handlarzy niewolników nasi sprytniejsi bracia zostali uwiecznieni na pochodzących z drugiej połowy XII wieku słynnych drzwiach katedry gnieźnieńskiej. Na lewym skrzydle, w scenie ósmej ukazano biskupa Wojciecha oskarżającego Żydów o handel niewolnikami chrześcijańskimi przed księciem czeskim Bolesławem II Pobożnym. /Św. Wojciech przyprowadza do księcia Bolesława Żydów handlujących niewolnikami/.

  Według relacji kronikarza Anonima zwanego Gallem księżna Judyta, żona Władysława Hermana, za własne pieniądze wykupywała chrześcijan przebywających w niewoli u Żydów. Źródło

  Zdecydowanie nie sposób nazwać żydowskich handlarzy narodem osiadłym, podobnie jak nie należy tego czynić z ówczesnymi Tatarami, którzy również pojawiali się na terenach Polski piastowskiej w ilościach o wiele większych i równie przelotnych. Pierwsze, niewielkie wspólnoty żydowskie, pojawiły się w Polsce w XIII wieku. W większej ilości uchodźcy żydowscy przybyli do Polski w wyniku decyzji króla Kazimierza III Wielkiego (1310- 1370), który wziął Żydów pod opiekę sądów królewskich, wyciągając ich tym samym spod jurysdykcji prawa niemieckiego.

  Masowy przypływ imigracji żydowskiej nastąpił w XVI wieku.

  Również bajdurzenie o „zgodnym współżyciu”

  – nie wytrzymuje w konfrontacji z następującymi faktami: Liczne przypadki kolaboracji ze Szwedami podczas „szwedzkiego potopu”, zakulisowe działania przyczyniające się do zrywania polskich sejmów w latach 1740–1748, destrukcyjna rola „Litwaków”, którzy pod koniec XIX wieku stali się dominującą siłą wśród Żydów w Polsce, poparcie dla projektu Federacji Wschodnioeuropejskiej zwanym potocznie Judeopolonią, antypolska działalność w strukturach organizacji komunistycznych w okresie międzywojennym, współdziałanie z NKWD podczas II Wojny Światowej, zbrodnie popełnione w okresie stalinowskim („żydokomuna”), a także dzisiejszy udział byłych komunistów żydowskich i ich potomków w teatralnej animacji pod szyldem antypolskiego KOD-u. Rzeczą najbardziej haniebną jest nieustanne pomawianie narodu polskiego o udział w holokauście.

  W ostatnich swoich wystąpieniach Andrzej Duda zaczął używać określenia Rzeczpospolita przyjaciół, a także wyraził radość z odradzania się żydowskiej kultury na polskich ziemiach. …

 22. Matirani said

  Odp. na 8 – Panie Romanie – czy rzeczywiscie tak autonomicznei podjeto te decyzje? Bo wydaje mi sie, ze one byly tak samo autonomiczne jak polityka gospodarcza Balcerowicza czy pucz Chmielnickiego czy Powstanie Styczniowe przeciwko Rosji.

  Odp. na 12 – Panie Er – moze Pan zna? http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-i-1/

  Odp na 13 Er i 15 Yah – teoria zarzadzania makro podaje, ze majac w reku 10% populacji danego kraju mozna nim sterowac wbrew interesom 90% tybylców.

  Odp. na 17 – Panie Radyob, zgoda, ale mozna by uprzejmiej? ZGD! Uprzejmosc w stosunku do starszych jest cecha polskiej kultury, szanujmy nasza kulture. 😉

  16 Jemen – Pan Ryglowski??? 😉

 23. Boydar said

  Panie Macka, był Pan w wojsku ? Czy Pan obczaja co to jest rozliczenie bojowe ? Będę starał się być grzeczny kiedy zobaczę białą flagę, nie wcześniej.

  I jeszcze jedno, „uprzejmie do starszych” Pan powiada; tak się składa, że to nie dzieci doprowadziły do tego jak jest.

  A grzeczność ma Pan tutaj –

 24. RomanK said

  Panie Macieju….ustawy o Arendzie zapadly w latach 1556-59…to apogeum potegi Rzeczypospolitej i absolutnej zlotej wolnosci szlachty. Granice 150km od Moskwy i dluga granica z Turcja..
  Trudno znalezc wymowke..i zwalic na kogos wine..za swoje czyny???! Za takie decyzje placa pokolenia…od trzeciego poczwszy i tak sie tez stalo….
  1611….Rusy pognali z Kremla Panow Polakow…i gonia do dzisiejszego dnia.

 25. Boydar said

  A można je znaleźć półkę niżej niż Statut Kaliski.

 26. RomanK said

  dramatyczny był fakt, że leniwa i łatwowierna szlachta polska cedowała swoje prawa pańszczyźniane zarówno w odniesieniu do chłopów polskich jak i ukraińskich;(…)”
  To ma swoja nazwe panie Yah..to wlasnie Arenda….
  to „cedowanie”doprowadzilo do tego ze jeden pan spredl konia drugiemi..oczywioscie zrobili to w ich imieniu ich arendarze..zydzi bez wyjkatku… Jedn pan dowiedzial sie ile stracil ..drygi pan ile przeplacil…a obydawaj caly cz grali w karty i pili..do konca nie wiedzc ile wart jest kon.
  Przypomina to panu cos?????
  Tak to tylko rozne odmiany tego samego Arendarskiego systemu…tos ie tez nazywa puszceni Polski w pacht….to panuje juz na calym swiecie i jest tylko udoskonalane….
  Mysli pan ze Bank Rezerw Federalnych to co????TO jet nowy wymyesl????
  Nie to Bank Kahalny…. nie w Karczmie w Brodach lecz na Mnhattanie w wielkim wiezowcu..ale to samo…
  A caly Bolszewicki sytem z Nomenklatura,,,to co??? A Unia jewropejska….????

 27. RomanK said

  d 19.
  Bądź Pan raz uczciwy, Panie Kaflu; konkrety, nazwiska, podpisy. Akurat to nie przekracza Pańskich możliwości. A jeśli brak danych, to skąd tak jednoznaczna diagnoza ? Aż wstyd się domyślać.

  Sluchaj psic…uju!

  Piszesz o wstydzie domagasz sie nazwisk podpisow????
  podpisujac sie ………………….Boydar????

  Pomijam twoj poziom, ciemny glupku.I to ze nie pisze dla ciebie ni takich… jak ty.

 28. Matirani said

  24. Panie Romanie, ciekaw jestem czy te pomysly byly czysto polskie czy tez zostaly podsuniete przez koczowników. Nie tyle neguje ich szkodliwosc co zastanawiam sie nad geneza.

  ****

  Panie Radyob, weź Pan sobie do serca egzegezę ze wskazaniem spod 27 Pana Romana Kafla. :-))))))))))))))))))))))))))

 29. Matirani said

  24. Panie Romanie, ciekaw jestem czy te pomysly byly czysto polskie czy tez zostaly podsuniete przez koczowników. Nie tyle neguje ich szkodliwosc co zastanawiam sie nad geneza.

  ****

  Panie Radyob, weź Pan sobie do serca egzegezę ze wskazaniem spod 27 Pana Romana Kafla. :-))))))))))))))))))))))))))

 30. Wełna said

  Ad.29
  egzegeza – czy to właściwe słowo…?

 31. Matirani said

  Cytat wpisu Radyoba w poprzednich WT 😉 niech autor Panu wytlumaczy. 🙂

 32. Matirani said

  Dokladniej – jego wpisu parafraza: https://marucha.wordpress.com/2017/01/29/wolne-tematy-11-2017/#comment-649611

 33. Boydar said

  Czujna Macka, czujna 🙂

  @ Pan Roman (27)

  Żeby dla czytających było jasne – w (19) wyraziłem zainteresowanie, kto głosował, konkretnie, za arendą, propinacją, ewentualnie innymi o których Pan raczył wspomnieć. Pan to przerobił na coś zupełnie nie związanego. Ale to nie tylko Pan Mecenas tak ma, wszyscy macie …

 34. AlexSailor said

  @Maćko

  „docent Kossecki jest pod atakiem wrogiej agentury w Gajówce tez”

  Nie, to nie agentura.
  Każda osoba, czy raczej wybitna, a nawet tylko wyróżniająca się, osobistość, jest bezsensownie atakowana.
  Najczęściej mianowana żydem i szarpana po nogawkach.

  To jest typowo nasza wada.

  Napiszę tak.
  Śp. doc. Kossecki uważał, że dzięki jego pracom będącym rozwinięciem prac śp. Mazura, a także budowy polskiej cybernetyki przez nauczanie w NAI i innych wolnych wszechnicach, Polska może odbudować swoją wielkość (również – też terytorialną).
  Nie tylko niepodległość.

  Ja nie jestem takim optymistą.
  W zasadzie staję się coraz większym pesymistą w tej materii aczkolwiek nie chciałbym nikogo zniechęcać.
  Nie chcę pisać dlaczego, bo byłbym niewłaściwie zrozumiany, i zrobiłaby się tylko pyskówka.

  Dla odmiany, zwłaszcza, jeśli ktoś zna nauki J.Kosseckiego, proponuję każdemu zahaczenie o produkcję Gabriela Maciejewskiego przez zapoznanie się z jego blogiem.
  Takie zderzenie dwóch punktów widzenia, zupełnie odmiennych podstaw wyjściowych, uzupełniających się.

 35. Wełna said

  Tamto było w porządku; rozchodzi się o – „Sluchaj psic…uju!”

 36. Plausi said

  Gatunek pasożyda

  jest niebywale mizernie zbadany przez biologów. Wszystkie inne gatunki parazytów są dość dobrze znane i znane są sposoby ich zwalczania.

  Pasożydy wykształciły prze tysiąclecia swe strategie egzystencji i metody pasożytowania na społeczeństwach na których się żywią.

  „Gospodarzem byli Polacy, a gościem byli Żydzi. ”

  Niezbyt to dokładne, gospodarzem czyli organizmem żywicielskim było istotnie społeczeństwo polskie, pasożydy były parazytami tego organizmu społecznego.

  „to był unikalny w skali światowej przestępca, oszust i zdrajca,”

  http://ewinia.nowyekran.pl.neon24.pl/post/135160,czy-to-juz-judeopolonia#comment_1346626

  ”a jeśli mu okoliczności na to pozwalały, to i morderca ”

  Iluż doprowadziły pasożydy do śmierci czy samobójstwa, jeśli został przez ich zbrodniczy proceder lichwiarski doprowadzony do ostateczności. Mord jest najważeniejszym elementem kultury religijnej pasożydów. Są wystarczające na to dowody, że pasożydy w Polsce aktywnie włączyli się do operacji krajów ościennych rujnowania państwowości polskiej.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Efrai

  Międzynarodowa śieć synagogi w Polsce była znakomitą organizacją dystrybucji sfałszowanych przez Efreima polskich pieniędzy. Jak ludzie mający nieco pojęcia o państwie wiedzą, dwóch rzeczy nie wolno oddać w obce ręce:

  emisji pieniądza
  i
  zbierania podatku

  „Król Kazimierz Jagiellończyk natomiast udzielił Żydom przywileju bicia monety i wypuszczania jej na rynek ”, z tą chwilą utracił król najważniejszy atrybut władzy państwowej, także prawo zdzierania podatku z gmin żydowskich udzielono w tym czasie kahałowi.

  Organizacja pozbawiona tych dwóch insygniów władzy przestaje być państwem, tzn. Polska już wtedy przestała być państwem, za to powstał kahał o atrybutach państwa jako parazyt na polskiej państwowości.

  Świadomi tego możemy pojąć, jakie znaczenie ma w UE fakt, że „biciem monety” zajmuje się EBC, i to w dodatku jest ten bank niezależny od nikogo w UE, tzn. władzę w UE sprawują te siły, które kontrolują EBC.

  Czytelniku, czy pojmujesz konsekwencje tego faktu ?

  Pytanie dla bardziej zaawansowanych:

  Kto wymyślił ten kanon demokracji, że banki centralne/emisyjne muszą być niezależne od władz państwa ?

  Trzeba być skończonym idiotą albo kanalią, aby dopuścić do tego, że władze państwa utracą kontrolę na bankiem centralnym/emisyjnym.

  „Żydom rzuca Chrystus w twarz, że są satanistami, mówiąc im: „Wy z ojca diabła jesteście i chcecie pełnić jego wolę”, ”

  Katolikom rzuca papież w twarz:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  „Również sami Żydzi dają świadectwa o sobie samych ” i to z całą ostentacją, nie ukrywając żadnych zbrodniczych szczegółów

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  Polacy mają prawo być zaniepokojeni, jeśli zauważą w dzień chanuki płomyki menory w oknie Belwederu.

  Odwołujemy się do przykładu „co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”, z okazji świąt Bożego Narodzenia powstał w roku 1913 FED

  http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Rotsz

  który zainicjował proces rozkładu państwa jakim były USA. Podobny proces odbył się przed wiekami w Polsce.

  Następnym posunięciem było doprowadzenie do wojny, nazwanej światową, między państwami Europy. Celem wywołania następnej wojny było zluzowanie W.Brytanii z funkcji głównego nadzorcy globalnego imperium i przekazanie jej USA. Procesy wymiany funkcjonariuszy imperium zaczynają się zwykle od obrony własnego rynku, co zapowiedział w USA Trump i wyhamowania obrotu międzynarodowego. Zainteresowanym interpretacją imperialną przypominamy link

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  Historycy w te czy wewte, nie ma to wielkiego znaczenia, najcelniejsza definicja historii jest chyba ta od Voltaira, kótrą już przytaczaliśmy., bez uwzględnienia roli pasożydów nie sposób jest w miarę rozsądnie zinterpretować wydarzenia w wiekach przed likwidacją państwa polskiego. Brak tego elementu w opisie historii Polski tych wieków jest wskazówką na to, KTO majsterkuje dla nas historię Polski do dziś ?

 37. Wełna said

  Panie S_M, To są zupełnie różne światy, coryllus zachłyśnięty kulturą zachodu, wdeptujący w błoto wschodnią i Kossecki dość przyzwoicie analizujący sytuację w Polsce.

 38. Boydar said

  Jeżeli tak mówi przeciwnik, to dla mnie jak komplement. Nie zgłaszam żadnych pretensji. Podobno gdzieniegdzie na świecie była tradycja taka, że baby pokazywały wrogom przed walką gołe tyłki i co tam jeszcze dyndało. No ale babom akurat trudno się dziwić, cóż bidne mogły jeszcze.

 39. Matirani said

  34. Panie AlexSailor – jak to milo czytac inteligenta, wywazona, argumentowana i poprawnie wyrazona wypowiedz!

  Agentury bywaja rózne, jak Pan moze sobie wyobrazic. Osoba atakujaca – nogawki szapiaca – moze to czynic jako zadanie sajana a moze byc tak zindoktrynowana, ze uczyni to niejako „bez wlasnej woli ani zgody” bo inacze nie potrafi.

  Wynikiem, w obu przypadkach, jest szkoda dla orginalnej i pozytecznej ( diagnostycznej ) mysli polskich naukowców, podkopywanie ich dorobku i zmniejszanie jego wplywu na nasze zdolnosci do syntezy otoczenia.

  Nasz wysilek popularyzowania wiedzy i umiejetnosci byc moze nie przyniesie oczekiwanych wyników od razu, byc moze wcale, ale jak polec bez walki? Czy nie lepiej cos robic niz nic nie robic? Wiem, ze Pan podobnie mysli, gdyz tu jest i pisze i pomaga innym.
  Trzeba siac aby móc zbierac plony – same rosna tylko chwasty.

  Wydaje mi sie, ze sytuacja sie polepsza, widac to po wyniku wyborów w USA, po wzroscie znaczenia ruchów patriotycznych na Swiecie. Mamy w tym i my maly wklad, mam nadzieje.

  Gabriel Maciejewski pan powiada… link moze?

  **********

  35 – Panie Welno – to byl zart, hit and run, korzystajac z okazji… 😉 pozdrawiam.

 40. Wełna said

  Przyznaj się Pan, że raczej „docinek”.

 41. Adam Ryglowski said

  Ad 22} p.(?) Matirani .
  Błąd – na ten czas ( 10.30 a.m. ) – osługiwałem ukosowarkę do blach / płyt AMERYKANCKĄ (GULCO ) – i byłem obserwowany przez 8 osób
  (kiedyś to nazywało się – robota na wczoraj ) .
  Tak , że nie byłem w stanie wziąć udział w , i mądrej,
  i ” uczonej ” dyskusji .
  Przykro mi.
  -___-.
  ps.
  A tekst P. Jemena ( 18 } ) – jest ciekawy , tylko cechuje młodego człowieka ( a to już nie ja ) .

  BRAKUJE K O N K R E T N Y CH WNIOSKÓW , i brak spojrzenia na całokształt ( to nie tylko Sejm ).

  Pozdrówka dla Wszystkich Gajówkowiczów , z W.Sz. Gospodarzem na czele .
  🙂
  😉

 42. Matirani said

  Racja. Precyzyjne slowo. 😉

 43. Nie wiem dlaczego, ale poruszony przez Konecznego wątek wprowadzenia prawa rzymskiego do Polski z reguły nie znajduje słuchaczy… A to jest rzecz o kapitalnym znaczeniu.

  Czytajcie jego „Dzieje Polski”. Wątek o legistach, o prawie rzymskim i jego skutkach, to klucz do naszej przyszłości.

  Spopularyzowałem w internecie „3000 lat Państwa Polskiego”, potem jeszcze parę rzeczy. Ale wszystkiego za Was nie zrobię. Przepraszam

 44. Matirani said

  Panie Krzysztofie, rzuc Pan linkami to sie przyczynimy do spopularyzowania! 😉

 45. Carlos said

  Nasz JP2 zamiast powiedziec ze lichwa jest grzechem, powiedzial,ze antysemityzm jest grzechem. I w ten sposob grzesznicy zadluzaja sie w zydowskich bankach ,by kupic sobie telewizor, a bogatsi mieszkanie.

 46. SAP said

  Ciekawy artykuł po rosyjsku na stronie RT.
  Trzecie podejście: Jak Rzeczpospolitą dzieliła Austria, Prusy i Rosja. Tezy:
  1.Trzeci i ostateczny rozbiór był aktem samoobrony przed możliwością rozprzestrzenianiem się wirusa francuskiej rewolucji (Kościuszko) na obszar państw zaborczych.
  2. Obszar Rzeczpospolitej liczył 700 km kw. zamieszkałych przez kilka narodów, które pragnęły tworzenia własnych państw narodowych (idee Oświeceniowe). Rzeczpospolita była przeszkodą do tego celu.
  3. W Rzeczpospolitej panował chaos i anarchia. Arystokraci i magnateria, a nawet bogatsza szlachta zarządzały swoimi dobrami jak odrębnymi państwami, często prowadząc małe wojny z sąsiadami o majątki, organizując najazdy i zajazdy.
  To tak w skrócie.
  https://russian.rt.com/science/article/353628-rech-pospolitaya-razdel-polshi-istoriya

  Dodam od siebie::
  W okresie rozbiorów Polski, podobne problemy miała Szwecja, gdzie istniał parlament w dużej części złożony z płatnych agentów, których decyzje doprowadziły do kompletnej degrengolady państwa. Uzdrowienia dokonał Gustaw III Waza, dokonując zbrojnego zamachu stanu, likwidacji parlamentu i wprowadzenia monarchii absolutnej. Gustaw nawet wtedy podskoczył carycy Katarzynie idąc z nią na udaną wojnę. No ale miał wierne sobie wojsko. Zanim szwedzcy arystokraci ostatecznie go zatłukli, zdążył zrobić wiele dobrego dla własnego kraju.
  Chyba takiego króla Rzeczpospolitej zabrakło, albo wiernych mu oficerów.

  Byl Batory, ale Żydzi go otruli.
  Admin

 47. Ad. 44

  Prof. Feliks Koneczny „Dzieje Polski – opowiedziane dla młodzieży” wyd. ANTYK (koniecznie! w innych wydaniach tego fragmentu nie ma)
  —————–
  Długie panowanie tego króla (Kazimierza Jagiellończyka) pełne doniosłych zdarzeń, sprowadziło też wiele zmian w ustroju państwowym Polski. Zmienił się za jego rządów stosunek państwa do Kościoła, zmieniły się stosunki warstw społecznych do tronu. W XV wieku domagano się w różnych stronach Europy, żeby Kościół uczynić zależnym od władzy świeckiej (a więc tak, jak jest w kościele wschodnim). Król, liczący przy koronacji ledwie lat 20, nie widział w tym nic innego, jak tylko powiększenie swej władzy. Wiódł ciągłe spory z Kościołem, a od 1460 mianował już król polski sam biskupów w swym państwie. Odtąd mieliśmy przez 100 lat biskupów coraz gorszych, bardziej dworaków, niż kapłanów, a potem w 1525 miała Polska zebrać gorzkie owoce z tego. Król Kazimierz Jagiellończyk oświadczył, że wolałby stracić królestwo, niż ustąpić papieżowi przy mianowaniu biskupa. Nastał też fatalny zwyczaj przenoszenia biskupów z jednego biskupstwa na drugie, a stąd pokusa, żeby dworactwem posuwać się na coraz intratniejsze (posady – przyp.mój). Trzymał ich król wszystkich w swym ręku i władzę swą wzmocnił; ale zniszczył w kraju władzę moralną, zniszczył najważniejszy czynnik społeczny, bo mu odjął samodzielność, uczyniwszy narzędziem w swym ręku, narzędziem do celów świeckich. A do tych celów Kościół może być tylko lichym narzędziem, bo ono (w tym znaczeniu: Kościół – przyp.mój) nie od tego! Ale taki był wówczas prąd (dziś powinno być: trend – przyp.mój) i król miał za sobą znaczną większość społeczeństwa. Prąd ten powstał z braku zaufania do Kościoła, a tego zaś przyczyna tkwiła w smutnym upadku papiestwa za owych czasów. (…) Kościół wychował narody europejskie i dał im kulturę. Od niego zaczynają się nauki i oświata. W XV wieku doprowadził Kościół swym wpływem do tego, że już i świeccy poświęcali się naukom i uprawiali wówczas ulubioną naukę starożytności greckich i rzymskich, o wszystkim, co tylko tych „klasycznych” narodów się tyczyło. Taki zapał ogarnął Europę do wszystkiego, co było starożytne, że powstało „odrodzenie” starożytności i tak się też rzeczywiście ten prąd umysłowy nazywa (z francuska: renesans). Nowa ta nauka zajmowała się tylko wyłącznie ludzkimi sprawami, ne tykając teologicznych roztrząsań, a wszystkiemu, co ludzkie, starano się nadać wytworną szatę; stąd druga nazwa prądu, jako podniesienia człowieczeństwa: humanizm. Co w nim było dobrego, to przyjął Kościół za swoje i sami papieżę opiekowali się humanizmem; ale ślepy zapał czerpał ze starożytnego pogańskiego świata także sporo złego. (…) Byli jednak tacy duchowni, którzy nad pięknymi księgami Greków i Rzymian zapominali trochę o Krzyżu. Bardziej humanistą, niż biskupem był np. Grzegorz z Sanoka, arcybiskup lwowski, który przygarnął na swym dworze Włocha, słynnego humanistę, Filipa Kalimacha, drugiego nauczyciela królewiczów.
  Humanizm wywarł wpływ na wszystko, na zasady ludzkie i na obyczaje. Najważniejszym był wpływ na prawodawstwo. Dla humanistów było prawo rzymskie szczytem doskonałości i tak się do niego zaślepili, że zaczęli całkiem serio wprowadzać je na nowo! Napoili też europejskie prawodawstwo duchem pogańskim, którego do dziś dnia nie możemy się pozbyć. Prawo rzymskie dawało zawsze pierwszeństwo silniejszemu nad słabszym. Obok tego zaś polegało prawo rzymskie, publiczne na uznawaniu nieograniczonej, absolutnej władzy cesarskiej, a humaniści-prawnicy (tzw. legiści) byli zwolennikami absolutyzmu, wbrew nauce i tradycji Kościoła. Podobało się to monarchom, dawali więc legistom urzędy i pomagali do wznowienia prawa rzymskiego.
  W prawie rzymskim strzeżono troskliwie praw kapitalizmu. (…) Poczęto gromadzić wielkie, niebywałe przedtem, fortuny kupieckie w jednym ręku, kosztem zubożenia setek i tysięcy innych. Występowano przeciw średniowiecznym rozmaitym ograniczeniom handlowym, które miały na celu właśnie ochronę zarobków słabszego. Nastały o to gorące spory legistów z uczonymi „starej daty”, opierającymi się na prawie kościelnym. Z naszego uniwersytetu odezwały się też głosy przeciw „odrodzeniu” pogańskich pojęć w kupiectwie i rękodziełach. Legistyczne pojęcia o kapitale wyszły na dobre tylko żydom. Pełno ich było w starożytnym cesarskim Rzymie przy wszystkich interesach, a poczęli zagarniać w swe ręce na nowo handel i przemysł. W 1447, a już z końcem XV wieku odzywały się szyderskie głosy, że Polska otwarła im na oścież wrota. Były przeciw nim rozruchy, ale ich nie wypędzano. Wypędzani z krajów zachodnich, znajdowali w Polsce przytułek.
  —————–

  Mój komentarz:

  – coraz słabsza klasa średnia, więc coraz mniej podatków do kasy państwa,
  – wielka własność zaczyna mieć interesy niekoniecznie zbieżne z interesem państwa, interesem ogółu
  – mniejszy nacisk na dbałość o większość obywateli
  – mniejsze nakłady na oświatę
  – gorsze wykształcenie ogólne
  – gorsze rozumienie świata i ludzi
  – błędne wybory polityczne czynione przez obywateli
  – …
  – rozbiory

 48. Errata: – mniejsza dbałość o dobro większości obywateli

 49. Maciejasz said

  Z ciekawości wpisałem sobie w google „Litwaki”, bo oczywiście ani w gimnazjum ani w liceum o nich nam na historii nie mówiono; w wikipedii (tak wiem, że to nie jest rzetelne źródło informacji) jest krótka o nich notka, coś od czego można zacząć poszukiwania. Ale jako piąty wynik wyskoczyła mi strona retropress.pl z artykułem z roku 1900, może kogoś zainteresuje:
  .http://retropress.pl/glos-narodu/lodz/

 50. Piszę więc jestem said

  Ad. 48 – dzięki i za każdym razem proszę . . .

  o kontynuację podobnych malych sensacyjek, to są Argumenty!

  Tak działać powinien każdy Polak-Katolik:

  opis wroga zdolnego do

  Z B R O D N I ! (choć opisany już 1000-kroć) , on

  nie spocznie więc . . .

  i My spocząć nie możemy! ( Akcja MEGAFON-MOSAD trwa!)

  Takich opisów jest w RP tysiące. . . i coraz, coraz więcej,

  kto widzi niech rzuca latarką światło – w ślepia hien i padalców!!!

 51. Piszę więc jestem said

  Wpis dotyczył: Maciejasz pod 49!

 52. RomanK said

  ad 24 Panie Matirani…
  Cui prodest?????…..
  Niby tak wazny okres historii Polski..a praktycznie istnieje, jak wypalona w pamieci dziura….Niech pan tylko pobieznei zapozna sie z tym co dzialo sie wtedy…i jak to sie skonczylo….
  POlecam panu- jak pan dostanie:
  Diariusz sejmu walnego warszawskiego z roku 1556/7…. by Stanisław BODNIAK
  Diariusz sejmu walnego warszawskiego z roku 1556/7. Wydał Stanisław Bodniak. 1939
  by Stanisław BODNIAK; Poland. Sejm.

 53. VA said

  Król Kazimierz Wielki byl wnukiem Bolesława Pobożnego.
  Za czasow Boleslawa Poboznego nie bylo krola. Polska byla rozbita na dzielnice, na ktorych czele stali ksiazeta. Zydzi obiecali Bolesławowi Pobożnemu zrobic go krolem, ale udalo im sie to dopiero z jego wnukiem Kazimierzem.
  Artykul dobry z ktorym sie w wiekszosci zgadzam. Analiza prawidlowa, robi sens. Inne wytlumaczenia nieszczesc Polakow nie sa logiczne. Za zlem ktore spotkalo Polakow zawsze stoi jakis Zyd. Prosze zawsze patrzec na ludzi czy jest Zydem czy Polakiem, czy tez z mniejszosci etnicznych na uslugach Zydow np. Ukraincy. Polacy nie sa zdolni do podlosci takiej jak Zydzi i Ukraincy z przechrzt prawoslawnych Chazarskich Zydow. Zydzi sa przeklenstwem Polski i swiata. Ich czas panowania sie konczy. Oni nie dzialaja samoistnie, maja za soba Szatana.
  Widze trend zastepowania Polakow Zydami i Ukraincami na wszystkich mozliwych stanowiskach w administracji panstwowej i koscielnej, a przede wszystkim w kulturze i edukacji. Prawica opanowana przez zydostwo.
  Niektore komentarze tutaj wskazuja na hazbare i udajacych Polakow, potomkow banderowcow itp.

 54. Plausi said

  Właściwie hasbara

  @VA, 53

  https://en.wikipedia.org/wiki/Public_diplomacy_of_Israel

  jednym z narzędzi hasbary jest organizacja dla studentów

  http://www.hasbarafellowships.org/

  Trudno wszakże nie zauważyć, że wszystkie media gównego nurtu pełnią mniej lub bardziej aktywnie funkcje hasbary, c wskazuje na to, że hasbara na obecnym etapie jest zardokiem tej prpagandy.

 55. błysk said

  Nie przeczytałem artykułu , o którym dyskusja ,bo dla za długi.Ale spróbuję wyliczyć przyczyny rozbioru Polski. Po pierwsze ,zgadzam się z Jędrzejem Giertychem,ze główną,podstawową przyczyną był jej katolicyzm , a motorem masoneria,która nienawidziła katolickiej Polski ;państwa rozbiorcze – Prusy i Rosja były schizmatyckie. Po wtóre ,ustrój przedrozbiorowej Polski był anachroniczny ;zbyt wielka była rola szlachty ,która zgarnęła dla siebie wszystkie przywileje ; np. nie było w praktyce armii stałej ,a na wojnę potrzebna była zgoda sejmu i uchwalenie podatków. Po trzecie , w wojsku służyła w zasadzie szlachta i to dobrowolnie;przyrównajmy to innymi państwami,które miały także pańszczyznę ,ale potrafiły wystawić ogromne w stosunku do Polski armie stałe : Rosja ,jeśli pamiętam -250 tys. ,Prusy – 200tys. ,Francja zdaje się 200 tys. I tak cudem boskim Polska ostała się i to przy nieco niezmienionych granicach,mając armię 24 tysiące aż do roku 1795. Natomiast nie zgadzam się z Panem Romanem co do roli jezuitów ,propinacji itd .ale przede wszystkim co do tego,że Rosja gnała nas poczynając od roku 1611 ; po pierwsze,nie od roku 1611 tylko od roku 1612 .bo wtedy miało miejsce zwyciężenie Polaków na Kremlu ,po wtóre również po roku 1612 biliśmy Moskali np. za Czarnieckiego w roku 1658 , ale także i Turków ,aż do roku 1683.W ogóle dawne wojsko polskie było bitne , kto wie czy nie najlepsze w Europie.

 56. VA said

  re: 55
  A kto stworzyl masonerie i ja kontroluje? Czy nie Zydzi? Masoneria to tajne sluzby. WSI to zydomasoneria.
  Kto dzisiaj rzadzi Polska? Kierownictwo POPIS jest zydomasonskie. Prawie caly Episkopat jest zydowski i masonski.
  W czasie PRL istnial Instytut Badan Literackich w Warszawie, na czele ktoprego stal mason Jan Lipski. Tam nie bylo ani jednego Polaka, tylko sami Zydzi. Oni decydowali co z literatury zostalo wydane i co nauczano nas Polakow w szkolach itd. Prosze popatrzec na aktorow z czasow PRLu – prawie sami Zydzi. A jesli byl jakis Polak to mial drugoplanowe role. Cenzura to sami Zydzi. To samo w muzyce. Taka Vilas zrobili wariatka, bo nie chciala pojsc na wspolprace z Zydami. Cala prawica jest opanowana i kontrolowana przez Zydow. Kazdy Polak o wyzszym IQ jest przez Zydow kupowany, albo niszczony. Swietnie ilustruje to przypadek ks. Waldemara Chrostowskiego, ktory nie zostal dopuszczony do swiecen kaplanskich, bez podania jakichkolwiek przyczyn przez rektora Seminarium z starych przechrzt zydowskich Kazimierza Romaniuka (pozniejszego biskupa). Praca magisterska ks. Chrostowskiego zostala oceniona na 3, choc spelniala kryteria doktoratu. Kryterium przyjmowania na studia w Rzymie byla minimum 4. (Prosze przeczytac „Bog, Biblia, Mesjasz” ks. Chrostowskiego)
  Artykul mowi o falszowaniu przez Prusy, (ktore wtedy byly pod kontrola zydomasonerii), polskich złotych dukatow. Warto sie temu przyjrzec z bliska.
  Arystokracja czesto nalezala do masoneri, ktora jak wczesniej powiedzialem kontrolowali Zydzi. Dlatego zachowanie polskich magnatow mnie nie dziwi. To samo bylo w Rosji i innych panstwach katolickich Europy.
  Najazd Szwedow na Polske mial na celu protestantyzacje Polski, usuniecie katolicyzmu. Intronizacja Matki Boskiej w katedrze lwowskiej na Krolowa Polski odwrocila losy tej wojny.

 57. Boydar said

  Panie Błysku, a tak na trzeźwo, czym jest katolicyzm dla Pana ? Może i ja się czegoś dowiem …

 58. błysk said

  ad57.Wiarą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i w Najświętszą Maryję Pannę./Co to znaczy”może i ja się czegoś dowiem ” ,czyżby Pan uważał się za wszystko wiedzącego również i w tym przedmiocie?/ Zgoda także co do masonerii ;wg Romana Dmowskiego jest to pomocnicza organizacja żydowska /re 56/.

 59. Boydar said

  Jakiś takiś średnio konsekwentny Pan Błysk; pisze Pan „… wiarą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i w Najświętszą Maryję Pannę …” co bez wątpienia jakąś oczywiście podstawę katolicyzmu stanowi, żeby jednocześnie oświadczyć – „… zgadzam się z Jędrzejem Giertychem, że główną, podstawową przyczyną był jej katolicyzm …”

  Można zrozumieć z powyższego, że wiara w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i w Najświętszą Maryję Pannę, stanowi o upadku państwa. Albo ja jestem poje-bany albo … Jedrzej Giertych, oczy-wiście.

  Smutne.

 60. Adam Ryglowski said

  No dobra – sz. p. dyskutanci sprzed paru nr-ów wstecz .
  Miłuj………….
  …….
  ,
  a BLIŻNIEGO SWEGO ,
  jak siebie samego .

  Ktoś tu jest pojebany ……
  ….
  może ja Adam
  ps
  jest zasadnicza różnica między BARANAMI ,

  A OWIECZKAMI – które też potrafią wyciągnąć
  z sąsieka giwerę ( a nawet BAZOOKĘ )
  -__-

 61. Joannus said

  Ad 59 Pan Boydar
  Zdaje się nie zrozumiał Pan co Błysk podał. Ja rozumiem i zgadzam się. Dlaczegóż to. Ano dążenie do likwidacji katolickiej Polski niestety to główna przyczyna nieszczęść i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  To masoneria oświeceniowa, następnie trockostowskie żydostwo po 1945 r wpychali do głów uczniom w szkołach i ”znafcom” historii winę szlachty jako podstawową przyczynę. To pozostało zakorzenione w głowach i przechodzi z ojca na syna. Cel- odwrócenie uwagi od swych dokonań i działan z wykorzystaniem przerzucania win na swego wroga, aby katoliccy goim – Polacy walili się we własne piersi i szargali pamięć zmarłych przodków, we świadomości swej niemocy, nieudaczności i nieszczęśliwej przeszłości.

  Zresztą czy dzisiaj nie można nie widzieć tej samej przyczyny zmasowanego wielosektorowego niszczenia Ojczyzny.
  Żyd nienawidzi Chrystusa Pana, nienawidzi katolicyzmu, dlatego wespól z pomagierem postprotestanckim zgniłym cuchnącym siarką zachodem, dąży do tego samego celu. Reszta to sposoby , taktyka i narzędzia w ich działaniach.

  Tak to wygląda, tak to jest.

 62. Boydar said

  Ja tego nie rozumiem nawet teraz, kiedy niby już mi Pan wytłumaczył. To znaczy nie rozumiem doboru słów przez Pana Błyska. Ale dziękuję za włączenie się. Może i faktycznie jakiś przewrażliwiony jestem.

 63. Wełna said

  „To masoneria oświeceniowa, następnie trockostowskie żydostwo po 1945 r wpychali do głów uczniom w szkołach i ”znafcom” historii winę szlachty jako podstawową przyczynę.”

  Panie Joannusie – to co, ta szlachta to osobnicy jakiejś specjalnej troski byli – a żydzi powinni prowadzić ich za rączkę ku chwale ojczyzny.

 64. SAP said

  O powszechnym odwoływaniu się do obcych protekcji w XVIII w. Polsce mówi pani profesor Dorota Dukwicz w wykładzie „Czy osiemnastowieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym?”
  .https://www.youtube.com/watch?v=Hiabp3xJiCs&feature=youtu.be&t=3327

 65. Joe said

  Panie Welna 63..,byla cala lista czynnosci ktorymi nie wypadalo zajmowac sie szlachcicowi,ze wzgledu na szlachectwo a w ktorych zyd go wyreczal.Ale prosty chlop umial gonic zyda od swych spraw,nawet lopata zagrozic.To kto tam nie mial rozumu…no kto?

 66. gnago said

  No dla prawdy trzeba napisać co wielki reformator ex mnich sądził o Polakach i o Rzeczypospolitej.

  Po drugie Polacy tez winni : nieudolny fiskalizm swego poborcę witano z rusznica w garści, najeźdźcę z czapka w tejże. A i wolność podatkowa miała za szerokie rozmiary. Brak kontroli gmin żydowskich doskonałym przykładem -sami wyznaczali sobie wymiar podatku. Dodajmy trzy wojny pustoszące RP I w stopniu podobnym albo i większym niż II wojna . Upadek eksportu płodów. Kretyńska polityka i udział decydentów których majątki znajdowały się poza granicami państwa -po I rozbiorze.

  Zatem artykuł prawdziwy ale ukazujący tylko i wyłącznie wycinek zagadnienia.

  A dzisiejszym przykładem niech służy zaopatrzenie dzisiejszej armii ? Większość czołgów-pochodnych od T 72 NIE MA skutecznej amunicji. Moździerze kupione,takoż, bez amunicji. Jaszczembie z ubogą paletą uzbrojenia a te precyzyjne i kierowane w jednostkowej ilości niespełna dwie sztuki na samolot.

  Tak czy siak biurwy kraj opanowały i nie żydzi tylko żydowskie myślenie. Jak i cały świat opanowany tązarazą.

  Kupiliście towar za tysiąc złotych. Sprzedaliście połowę towaru za 1500 zł. Macie zysk?
  Wg obowiązującej doktryny NIE. Ponieśliście stratę wysokości 1500 zł, bo planowaliście opylić całość towaru w danym czasie.

  I tak świat jest odmóżdżany

 67. gnago said

  Błysk said
  „ale przede wszystkim co do tego,że Rosja gnała nas poczynając od roku 1611 ; po pierwsze,nie od roku 1611 tylko od roku 1612 .bo wtedy miało miejsce zwyciężenie Polaków na Kremlu ,po wtóre również po roku 1612 biliśmy Moskali np. za Czarnieckiego w roku 1658 , ale także i Turków ,aż do roku 1683.W ogóle dawne wojsko polskie było bitne , kto wie czy nie najlepsze w Europie.”

  ECh drogi mój, o zwycięstwie nie stanowią wygrane czy przegrane bitwy, a to przy kim terytorium zostaje. Miejsce wypadku/zamachu należało ongiś do Litwy. Pułki z tego miasta uczestniczyły w bijatyce pod Grunwaldem, nie jako bratnia pomoc moskiewska a zwyczajnie jako pospolite ruszenie ze Smoleńska. I od utraty tych ziem i rzezi Nowogrodu zaczyna się pasmo naszych klęsk. No dzisiejszej Białorusi również , zasięg białoruskiego języka kończyłby się za Smoleńskiem.

 68. Poziomka said

  Szybko Pan Gajowy zmienia tematy dyskusji, ale spróbuję przedstawić pogląd, idealnie pasujący do notki napisanej przez Pana Henryka Pająka w Jego ostatnim dziele „Polsko, Twoja zguba wszędzie” strona 310, którą właśnie zakończyłem czytać:

  „Zguba Polski zaczęła się w drugiej połowie XVIII wieku, a jej dobijanie trwało i trwa nieprzerwanie do czasów obecnych i dalej. Działo się to i dzieje na historycznym planie zagłady Słowian. Narody słowiańskie panowały od Uralu po Łabę, od Bałtyku po Morze Czarne. Kainici, plemię Szatana rozpoczynające marsz po władzę nad światem, musiało to rozpocząć od obezwłanienia Słowiańszczyzny, głównie Polaków, stanowiących wtedy największe imperium w środkowo-wschodniej i południowej Europie. Stąd rozbiory, potem prowokowane cztery niszczycielskie powstania narodowe, aż po współczesny szatański program unicestwienia państwowości polskiej i etnicznego rozmycia polskości w magmie innych nacji”

Sorry, the comment form is closed at this time.