Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu

Posted by Marucha w dniu 2017-02-06 (Poniedziałek)

WSTĘP

„Żyjemy w wieku środków masowego przekazu, można nawet powiedzieć, że żyjemy w wieku, który charakteryzują próby masowej perswazji i manipulacji.” [1]

Wskutek ogromnego postępu technologicznego, mamy obecnie do czynienia z zalewem informacji. Na każdym kroku mass media, te bardziej tradycyjne jak: gazeta, książka, nowsze – radio, telewizja, film czy w końcu najnowocześniejsze – internet, starają się wpływać na nasze decyzje, pouczać, nakłaniać. Jednym słowem kształtować nasze postawy.

„Wprawdzie postawy reprezentowane przez ludzi są trwałe, jednakże istnieje szereg instrumentów, które mogą doprowadzić do ich zmiany.” [2] Wpływ ten może być krzykliwy wręcz nachalny, jak również bardzo subtelny czy wręcz niezauważalny. Wiele instytucji i osób stara się wpływać na nasze postawy w sposób świadomy i przy użyciu nowoczesnych technik perswazji opartych na naukowych podstawach. Choć wpływ ten może być nawet nie zamierzony.

MANIPULACJA A PERSWAZJA

„Słowo manipulacja pochodzi od łacińskiego manus pellere co oznacza trzymać dłoń w czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce. Przez manipulację rozumiemy kształtowanie poglądów, postaw, zachowań lub emocji bez wiedzy i woli człowieka, jest to metoda zakamuflowanego oddziaływania na świadomość i zachowania jednostek i grup społecznych dla realizacji określonych przez nadawcę celów.

Manipulator posługuje się np. danymi statystycznymi, informacjami, faktami, aby ukryć przed odbiorcą rzeczywiste cele. W polityce manipulacja kojarzona jest z makiawelizmem.” [3] Według innej definicji manipulacja to „sterowanie ludźmi wbrew ich interesom, jak również wbrew ich woli.” [4] To również „sterowanie cudzym postępowaniem w celu osiągnięcia osobistych korzyści, przy czym, co istotne, osoba manipulowana nie zdaje sobie z tego sprawy.” [5]

Perswazja (z łacińskiego peruasio – namówić, nakłonić, przekonać), metoda polegająca na tłumaczeniu, przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów, co do których nie mają oni jasnego zdania.

Ze względu na cele wyróżnia się perswazję przekonującą, której zadaniem jest dowieść komuś słuszności, prawdziwości czegoś; perswazję nakłaniającą (propaganda) nastawioną na pozyskanie dla idei czy doktryny jak największej liczby zwolenników; perswazję pobudzającą (agitacja) obliczoną na zjednanie odbiorcy dla jakiejś idei, sprawy czy poglądu.” [6]

Jak widać różnica między tymi pojęciami istnieje, aczkolwiek jest ona stosunkowo płynna. Perswazja posiada wydźwięk pozytywny, nie wykracza poza obszar wolności osobistej. Możemy przekonywać kogoś do rzucenia palenia, kupna określonego towaru itp. bez stosowania „prania mózgu”, czy całkowitej zmiany osobowości, używając metod łagodnych.

Manipulacja zaś w kategoriach etycznych oceniana jest zdecydowanie negatywnie, wiąże się bowiem z nierespektowaniem norm moralnych, oszukiwaniem, kłamstwem. O manipulacji można mówić wtedy, gdy wpływanie na innych nie ma na względzie ich dobra, lecz chodzi o uzyskanie jakiejś korzyści dla siebie. Perswazja natomiast jest użyciem takich narzędzi, aby stworzyć sytuację, w której zadowolone są obie strony.

Pisząc te słowa nie mam wcale zamiaru gloryfikować perswazji – zdarza się, że stopniowo perswazja przechodzić może w manipulację (opisana przez Cialdiniego strategia stopy w drzwiach). „Uleganie pewnym początkowo niewielkim i na pozór niewinnym prośbom i stopniowe ich nasilanie doprowadzić może do całkowitej uległości wobec szerszych nacisków.” [7] Często ich rozgraniczenie jest wręcz niemożliwe. Zarówno perswazja jak i manipulacja korzystają z bardzo podobnych metod, dlatego w dalszej części pracy obu tych pojęć używał będę zamiennie.

Są one widoczne niemal na wszystkich polach aktywności człowieka np. w handlu, administracji, prawodawstwie, a nawet w badaniach naukowych, wychowaniu i religii.

W mass mediach a szczególnie TV, która jest wszechobecna w naszym codziennym życiu oddziaływania te szczególnie widoczne są w przypadku: handlu (reklamy), polityce (kampanie wyborcze, debaty, zaproszeni goście) i gospodarce ( karkołomne manewrowanie statystyką, pozorne podwyżki płac), chociaż jeszcze kilkanaście lat temu obejmowały one o wiele większy obszar – „Wielki Brat czuwał „, obecnie również, ale w wersji dla osób nierozgarniętych.

PRZEGLĄD WYBRANYCH (TECHNIK, ŚRODKÓW I METOD) PERSWAZJI I MANIPULACJI OBECNYCH W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU

Kreowanie wroga lub kozła ofiarnego. Strach jest wygodnym narzędziem każdej władzy. Odwraca uwagę od problemów istotnych. Mieszkańców, Związku Radzieckiego przez wiele lat, utrzymywano w przekonaniu, że cały świat imperialistyczny chce ich napaść [a nie chce? – admin]. Niedostatki materialne tłumaczono wydatkami na obronę, aby nie powtórzyła się klęska wojenna lat 1941-42. Dotyczyło to również USA – słynne „polowanie na czarownice”, czy bliższe nam kreowanie „zgniłego zachodu” przez ortodoksyjnych islamistów.

Oddziaływanie na emocje. Przybiera różne formy: budzenie antypatii (w okresie wzmożonych wyjazdów Polaków do pracy na „czarno” do Niemiec czy Austrii, przedstawiani byli oni przez tamtejsze media jako złodzieje alkoholicy wręcz degeneraci. Łzy i cierpienie jednego człowieka podważyć mogą wszelką racjonalną dyskusję i argumentację np. wzrost wydatków na cele socjalne, po obejrzeniu drastycznego obrazu nędzy zaaprobować są w stanie prawie wszyscy mimo, iż odbędzie się to ich kosztem.

Inscenizacja. Spotykamy ją zazwyczaj w cieszących się wielomilionową widownią programach dyskusyjnych, które toczą się przy udziale zaproszonej publiczności. Porusza się tam kontrowersyjne i drażliwe tematy społeczne. „Ujawniono, że goście i dyskutanci są podstawieni. Dwie siostry, nader interesująco wypowiadające się o konfliktach między rodzeństwem, wcale siostrami nie były i nigdy wcześniej nie widziały się. Innym razem maltretowana przez męża żona okazała się być początkującą i niezamężną aktorką.” [8]

Powtarzalność. Wielokrotne powtarzanie tych samych przekazów wdrukowuje w umysł odbiorcy wypowiadane treści, tak że stają się bezmyślnie powtarzanymi sloganami. Idealnym przykładem są reklamy. W jednym bloku reklamowym następuje nawet kilkukrotne powtórzenie tej samej reklamy. W ciągu jednego filmu pojawiają trzy, cztery bloki. W ciągu całego dnia słyszymy powtarzające się wezwania pierz w proszku X, najbezpieczniej z Y itd. Jaki jest tego skutek?, stojąc przed regałem sklepowym z kilkunastoma proszkami do prania, najprawdopodobniej w sposób podświadomy wybierzemy właśnie X.

Dezinformacja. „To wypuszczanie obok informacji prawdziwej, ale niekorzystnej dla
Dysponentów mediów – kontrinformacji mającej neutralizować wpływ tej pierwszej.” [9] Pojawiają się informacje zmyślone, choć prawo prasowe przewiduje obowiązek sprostowania, jednak nie dotrze ono do wszystkich, do których powinno. Po kilku dniach słuchacze czy telewidzowie, raczej zapamiętają treść samego artykułu, niż jego sprostowanie. Metodą dezinformacji może być także samo formułowanie tytułów prasowych. Do dezinformacji często wykorzystywana jest statystyka – sterowanie sondażami przedwyborczymi.

Opóźnianie przekazu informacji. Polega na celowym podaniu informacji na dalszej stronie w gazecie czy w końcówce wiadomości TV oraz przesunięciu jej w czasie.
Takie działania pomniejszają znaczenie tak ulokowanych informacji. (patrz wyżej).

Natychmiastowość przekazu informacji. Polega na podawaniu wiadomości dlatego, że są najnowsze. Nie podejmuje się ich selekcji merytorycznej. Ich waga ujawni się dopiero z czasem. Najważniejsze, że są atrakcyjne, bo nowe. W ten sposób kreuje się całkiem przypadkową hierarchię wartości.

Ustawienie informacji w określonej kolejności. Największą uwagę skupiają zawsze informacje umieszczane jako pierwsze. Istnieje wiele sposobów przywoływania słabnącej uwagi, gdy widz jest już trochę znużony: jednym z nich jest zastosowanie
odpowiedniego przerywnika, takiego jak np. „latający znaczek” w Panoramie.

Reguła wzajemności. „Zasada ta wymaga, abyśmy zawsze starali się odwdzięczyć osobie, która wyświadczyła nam dobro. Nagminnie wykorzystują ją politycy
zbierający podpisy na listach poparcia lub głosy podczas wyborów. Darmowe długopisy, zapalniczki, czapeczki, podkoszulki, przysłowiowe piwo i kiełbaski.” Wprawdzie w mediach w czystej postaci nie występuje, ale… składanie obietnic, obrona interesów, „załatwianie” spraw na oczach milionów – klasyczny Lepper. [Odwalić się od Leppera! – admin]

Sonda publiczna. Ukazuje ona opinie przygodnie spotkanych osób, najczęściej niekompetentnych i nie przygotowanych do odpowiedzi. Poprzez odpowiednio skonstruowane pytania dziennikarz uzyskuje takie odpowiedzi, jakich sobie życzył a niezależnie od tego, może je dowolnie selekcjonować.

Telefoniczna opinia publiczna. Nie jest wiarygodna, ponieważ wypowiadają się ludzie anonimowi, którzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za serwowane poglądy. Liczba opiniodawców także nie jest miarodajna, chociaż opinia np. stu osób jest dla słuchacza sugestywna. A czy respondenci, których cytowano lub ukazywano, byli bezstronni? Łatwo przecież opłacić kilkanaście osób, którzy zatelefonują i poprą daną alternatywę lub się jej sprzeciwią.

Mieszanie wiadomości ważnych i nieważnych, a pomijanie najważniejszych, jest kolejną ze stosowanych manipulacji. Przykładem może być przedstawienie wojny w Zatoce Perskiej: dowiedzieliśmy się szczegółów o trudnym życiu żołnierzy amerykańskich, o ich przeżyciach z powodu rozłąki rodzinnej i – o niedobrej kuchni wojskowej, ale zabrakło istotnych faktów dotyczących samej wojny. Dobór informacji przesądził o zniekształceniu obrazu rzeczywistości.

Wzbudzanie sensacji. Niektóre wiadomości konstruowane są w taki sposób, aby wzbudzić sensację – przerost formy nad treścią. Nie jest w końcu interesujące, że pies ugryzł przechodnia, ale to, że przechodzień ugryzł psa.

Milczenie, czyli pomijanie danego wydarzenia to także potężny środek manipulacji. O wielu wydarzeniach dowiadujemy się dopiero po latach, a ile z nich w ogóle nie wyjdzie na jaw?

Prezentowane powyżej przykłady nie wyczerpują całego arsenału sposobów perswazji i manipulacji, które docierają do nas za pomocą środków masowego przekazu. Przedstawione zostały one w sposób wybiórczy i skrótowy. Do innych zaliczyć można również: tendencyjny komentarz, tendencyjny montaż, stereotypy, mity, kamuflaż, moralizatorstwo, prowokacje, ośmieszanie osób, kreowanie osób oraz zakazana prawnie manipulacja podprogowa.

DETERMINANTY INTENSYWNOŚCI PESWAZJI I MANIPULACJI

Zabiegi manipulacyjne oraz ich skuteczność uzależnione są od wielu czynników. Podziału ich dokonał Aronson, wyróżniając trzy kategorie:

1. Źródło przekazu (kto mówi) – większe efekty osiągają ludzie wiarygodni (uczciwi, eksperci, budzący zaufanie), efektywność ta ulec może wzrostowi jeśli wyraża on stanowisko sprzeczne z jego własnym interesem, lub wydaje się, że nie stara się na nas wpłynąć. Ważną sprawą jest również atrakcyjność, wygląd zewnętrzny.

2. Charakter przekazu (jak mówi) – przewagę posiadają komunikaty o charakterze emocjonalnym nad logicznymi, bardziej żywe obrazowe poparte przykładami przekazy są efektywniejsze niż kolumny liczb i tabele. W zależności od sytuacji ważną rolę odgrywa kolejność prezentacji oraz jedno lub dwustronna argumentacja.

3. Cechy audytorium (do kogo mówi) – istotna jest samoocena odbiorcy perswazji. Osoby z niską samooceną łatwiej ulegają argumentom, które mają ją przekonać niż jednostka mająca o sobie wysokie wyobrażenie. Innym czynnikiem jest nastrój i samopoczucie odbiorcy, łatwiej dotrzeć można do osób wypoczętych i sytych. Nie bez znaczenia są również ich doświadczenia oraz prezentowane postawy. Zabiegi manipulacyjne są bardziej intensywne w warunkach gdy cały system informacji zdominowany jest politycznie i podporządkowany jednej ideologii lub władzy.

ZAKOŃCZENIE

Wskutek standaryzacji i pod wpływem środków przekazu, staliśmy się społeczeństwem masowym. Nasze indywidualne postawy, potrzeby, gusta zastępowane są przez wzorce lansowane przez media. W natłoku informacyjnym, w coraz szybszym tempie życia coraz trudniej odróżnić prawdę od manipulacji, dokonać własnej oceny czy selektywnego oglądu rzeczywistości.

Wszyscy odbiorcy mass mediów stali się w sposób mniej lub bardziej świadomy potencjalnymi klientami wszelkiego rodzaju dealerów, polityków, idei. Taki jest niestety współczesny świat, manipulacja i perswazja stały się jego nieodłączną częścią, ale przynajmniej częściowo można temu zapobiec.

Jak?. Poznać ich mechanizmy. Z odbiorcy biernego, bezkrytycznego stać się odbiorcą uważnym i świadomym tego, że istnieją ludzie, którzy starają się wpływać na nasze potrzeby, gusty, upodobania, poglądy, sądy i wybory.

BIBLIOGRAFIA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995
Aronson E., Wilson T.. .., Psychologia społeczna – serce i umysł, Poznań 1997
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996
Hahne P., Siła manipulacji, Warszawa 1997
Kossecki J., Granice manipulacji, Warszawa 1984
Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 1998
Smolski R., Smolski M.. .., Słownik encyklopedyczny edukacja obywatelska, Warszawa 1996
Zieliński J., Manipulacja w sektach, manipulacja w mediach – podobieństwo metod, Warszawa

Przypisy:
1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995
2. Aronson E., Wilson T.. .., Psychologia społeczna – serce i umysł, Poznań 1997
3. Smolski R., Smolski M.. .., Słownik encyklopedyczny edukacja obywatelska, Warszawa 1996
4. Kossecki J., Granice manipulacji, Warszawa 1984
5. Hahne P., Siła manipulacji, Warszawa 1997.
6. Jbidem
7. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996
8. Zieliński j., Manipulacja w sektach, manipulacja w mediach – podobieństwo metod, Warszawa 2000
9. Lepa a., Pedagogika mass mediów, Łódź 1998.

Opracowanie: Grzegorz Demczak
http://www.profesor.pl

Komentarzy 41 to “Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu”

 1. JerzyS said

  Polacy musieli być prawdziwymi fanatykami, jeśli uwierzyli, że walkę trzeba prowadzić i że zwyciężą.
  Są w dodatku dobrymi konspiratorami, choć , jak się potem wyjaśniło, w konspiracji przeszkadza im… wiara katolicka”
  – pisze szef NKWD na okupowanych polskich terytoriach.
  O cóż chodzi?
  Otóż „jeśli przesłuchujesz umiejętnie katolika i w odpowiednim momencie przywołujesz na świadka Matkę Boską,
  to dostajesz od niej sygnał. Bo [przesłuchiwany – przyp. Tłumacza.] mógł śmiało oszukiwać śledczego,
  ale nie mógł okłamać Matki Boskiej i przejawiał zamieszanie, po którym było widać ,
  że wszystko wcześniej powiedziane jest szyte grubymi nićmi”.

 2. panMarek said

  Bardzo dobry i pouczający tekst.
  Brawo p. „Marucha”.

 3. Lovshak Ruskij Agient said

  Gazeta polska codziennie = Kosher gówno codziennie

 4. JerzyS said

  Warto zwrócić uwagę na: Granice manipulacji

  i tu polecam:
  Kossecki J.,
  Granice manipulacji,
  Warszawa 1984

 5. Lovshak Ruskij Agient said

  Najbardziej bawi mnie jak Sakiewicz – oj to bArdzo mądry żydobolszewik jest, SZYBKO I WCZEŚNIE WYCZUŁ WIATR ZMIAN, jak co roku Gazeta tak zwana Polska i Sakiewicz organizują te dupowłazowe szopki:
  Tu Kaczyński czowiekiem roku i medal, tu psychopata Maciorewicz człowiekeim wolności i medal….. no słusznie żydobolszewickie władze powinny bez najmniejszego cienia wątpliwości i niezwłocznie UHONOROWAĆ REDAKTORA SAKIEWICZA ORDEREM ORŁA BIAŁEGO…

  KAŻDA KOLEJNA ŻYDOBOLSZEWICKA WŁADZA POWINNA HONOROWAĆ SPOLEGLIWYCH DZIENNIKARZY , A CO KWACHU I KOMOR MIELI SZEHTERA TO CO SAKIEWICZ GORSZY

 6. RomanK said

  Panie Jerzy…manipulacja nie ma granic….tym zajmuje sie soc cybernetyka ! Zeby pan uwierzyl …ze ma i byl o tym szczerze przekonany!

 7. matirani said

  Manipulowanie to sterowanie bez podania danej osobie celu tego procesu sterowniczego.

  Wprowadzanie ocen moralnych czy wartosciowania tylko wprowadza zamieszanie pojeciowe.

 8. RomanK said

  Moze pan to- panie Macieju jeszcz raz- i pomalu????

  Manipulowanie zawsze odbywa sie poza swiadomoscia manipulowanego..inaczej maniputator zrobi w ryja, zaraz po poinformowaniu nas , ze bedzie nami manipulowal:-))
  Alez oczywiscie moralnosc i wartoscioanie pojec szkodzi nauce:-))))) bardzo szkodzi:-))) wystaczy tylko semantyka..nazwiemy kradziez – przeksztalceniem wlasnosciowym i jest gites…i nie mamy ani skrupulow, ani wyrzutow sumienia…nawet w obliczu Matki Boskiej:-))

 9. hawo said

  ad.8 a przeczytał Pan moze rzeczone „Granice Manipulacji”?

 10. witek said

  Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie tezy pasują do GW, GP jak i do radia o Rydzyka.
  Jak ulał 🙂

 11. #8. p. Romanie, i znowu zamknal Pan wielu z nas…”ryja”. Szybko i jak wyrwanie zeba :-)) Dodam skromnie wprost ze manipulacja jest narzedziem zbudowanym na talmudycznym relatywizmie prawdy celem zdobycia absolutnej kontroli nad kretynizowanymi masami gojow.

 12. Peryskop said

  Niech się ośmieszam dalej,
  wraz z innymi przytomnymi komentatorami.

  Re 1
  Niestety, to nie jest bynajmniej jedyny aspekt religii katolickiej osłabiający siłę narodu wskutek wielo-wiekowej manipulacji i perswazji, pochodzącej z wrogich nam inspiracji teutońskich. Zaprzeczyć temu może tylko ktoś zagubiony lub wyraziciel tychże inspiracji.

  Równie zgubne są skutki wielo-pokoleniowej tresury dla nadstawiania drugich policzków, miłowania nieprzyjacioły oraz masochistycznego odpuszczania im win za zbrodnie.

  Reszta jest milczeniem. Choć coraz donioślejszym !

  Re 2
  Bardzo dobry i pouczający tekst. Brawo p. „Marucha”.

  Re 3
  Warto zwrócić uwagę na: Granice manipulacji.

  Re 8
  …wystarczy tylko semantyka..nazwiemy kradziez – przeksztalceniem wlasnosciowym i jest gites…i nie mamy ani skrupulow, ani wyrzutow sumienia…nawet w obliczu Matki Boskiej:-))

  Re 10
  …wszystkie tezy pasują do GW, GP jak i do radia o Rydzyka.

  Re 11
  …manipulacja jest narzedziem zbudowanym na talmudycznym relatywizmie prawdy celem zdobycia absolutnej kontroli nad kretynizowanymi masami gojow.

 13. Peryskop said

  Także zgubna jest wtłaczana z ambon wiara w mające nas ratować cuda i przekonanie, że za konkretne doczesne straty oraz cierpienia – dostaniemy „kiedyś” nagrodę. Pozagrobowo.

  Na szczęście coraz więcej katolików – nawet tych do niedawna zagorzałych – budzi się z letargu, o czym świadczy ten artykuł i komentarze.

  Banda chutzpiarzy obiecała niebo, żeby zabierać nam ziemię…

  ——
  No i Panie Peryskop…
  Jak to się ma do Pana nie tak dawnego wpisu, w którym zarzekał się Pan, iż – broń Boże! – nie atakuje wiary i Kościoła?
  Czy jest wśród nas ktoś, kto chce – mimo wszystko – zatrzymać Peryskopa między nami?
  Admin

 14. Plausi said

  Środki „masowego przekazu”

  są ważnym narzędziem zarządzania pogłowiem.

  W pierwszym rzędzie ustalają semantykę języka, jakim to pogłowie ma się posługiwać.

  Jesteśmy ciekawi, ile jednostek z tego pogłowia jest w stanie to pojąć ?

 15. Plausi said

  A skoro zabrnęliśmy już tak daleko

  by mówić o manipulacji to .

  Są naturalnie też „special methods”.

 16. markglogg said

  Nie jestem pewien, czy to co sugeruje ten facet na filmiku poniżej jest prawdą, ale „Pizzagate – afera pedofilska” w Waszyngtonie ponoć obejmuje JEDNĄ TRZECIĄ SFER RZĄDOWYCH USA! Facet sugeruje, że ta cała banda wyprawia jakieś obrzędy, które frankiści polscy imputowali ortodoksyjnym żydom przez 250 laty – między innymi picie krwi pobranej z dzieci! I on o tym otwarcie mówi! I że w najbliższym tygodniu mają być aresztowania także w kręgach FBI!

 17. Marcin said

  Najgorsze jest jednak to ze osoba manipulowana zdaje sobie sprawę ze się nią manipuluje i nic z tym nie robi. A reszta nie ma juz znaczenia.

 18. Lovshak Ruskij Agient said

  Złota Myśl Kaczego Napoleone:

  Kaczyński zastrzegł jednocześnie, że nie zdziwiłby się, gdyby „część środowisk probanderowskich była wręcz finansowana i sterowana z Kremla”. – Sęk w tym, że świadomość tego muszą mieć obie strony i obie strony muszą temu przeciwdziałać. Takiej postawy po stronie ukraińskiej nie dostrzegam – dodał.

  A wszystko to wina Putina, podobnie jak prowokacja w klubie disco w Białymstoku, no bo BIAŁYSTOK TO PRAWOSŁAWIE A TAM WIEKSZOŚC POUKRYWANYCH MOŻE BYĆ AGENTÓW PUTINA….

  JAKŻE JESTEM Z SIEBIE DUMNY MOŻE WEŹMIE MNIE ANTONI DO SIEBIE….. CHOĆ PEWNIE NIE, NIE JESTEM ANI MŁODY ANI PIĘKNY…..

 19. matirani said

  8. Panie Romanie, Pan nie bierze pod uwage dobrego manipulowania.

  Zamiast isc z dziecmi obok MacDo wybiore ulice na której jest restauracja „Zdrowy Ogród” – gdzie zjemy apetycznie wygladajace salatki z jajkiem free range i oliwa fairtrade. Potem, najedzeni, przejdziemy obok MacDo gdzie im opowiem jak sie przygotowuje te hamburgery, ile jest chemii w smaku frytek i jak malo tam ludzie zarabiaja w kuchni.

  Czysta, Panie Romanie, manipulacja.

  Dlatego warto przemyslec pojecia postawowe kompleksowo a nie tylko jednostronnie. Oraz nigdy nie szukac perfidii gdzie zwykla logika tlumaczy spójnie czyjas wypowiedz.

  Pan pamieta? Aby byc trzeba miec, napisalem, a Pan od razu poszedl po krytyce checi zysku, wzbogacania sie, wyzysku, akumulacji i zla.

  A to jest proste:
  Aby byc trzeba miec: tlen, pozywienie, plyny, dach nad glowa, odpowiednia temperarure…
  Potem trzeba miec pewnosc jutra…

  A jak juz sie to ma oraz ma sie luzy w mocy swobodnej ( czyli nie ma sie dlugów, miedzy innymi ) to wtedy, u NDL-udzi pojawia sie ochota aby nie tylko byc ale i pomagac innym byc i prosperowac. Czego jest Pan dobrym przykladem.
  Uszanowania

 20. RomanK said

  ad 11//Oczywiscie ma pan racje… relatywizowanie Prawdy nazwijmy przeksztalceniem informacji w procesie jej przekazu:-)))) i ma pan naukowe podstawy Talmudu…z tym, ze Talmud sklada sie z wielu czesci to nie tylko Mishna i Ghemara..to nastepne tomy Biblia Balamutna Jakoba Franka, to Marks, Engels, Lenin to dzisiejsze jego emancje poprzez Straussism, Neoconism…i rodzacy sie krwawy globalizm.
  System Finansowy ..to najdoskonalszy Golem- jaki udalo sie im skreowac z Niczego….zeby zwlaszczyc WSZYSTKO>

 21. RomanK said

  Panie Macieju..Zeby Byc trzeba Miec:-)))))
  TEN- ktory pana zrobil..zabezpieczyl wszystko co panu potrzeba!
  ma pan Powietrze, Wode, Ogien i Ziemie- po ktorej pan chodzi i z ktorej pan zyje!
  I do dzis dnia TEN nie wystawil, ani raz rachunku. MImo ze mijaja millenia i odeszly miliardy ludzi i rodza sie nowe miliardy ..niczego nie braklo.
  Przychodzi pan na swiat -jako nowy byt ..golutenki….i zakopuja pana, zeby sie pan w proch obrocil…tez golutenki….skad przyszedl tam poszedl.
  Byc to miec….to najwieksze oszutwo- manipulacja jakiej mozna ..i poddaje sie ludzi.
  Niech mi pan pokaze- chociaz jedna rzecz moze byc bardzo malutka…ktora pan ma i jest pana…ktora pan stworzyl sam z niczego.
  Bo jesli pan uzyl czegokolwiek co nie jest pana…pan tylko utrzymuje ze to pan ma.
  Pieknei pisze o tym Eklezjastic…:-)))

 22. matirani said

  13. Admin – jak dla mnie to ok, szkoda pozwalac macic w glowach i szum wprowadzac. Jak ktos pisze za duzo to gmatwa. Tylko oszustwa potrzebuja duzo slów.

  21. Panie Romanie – sam z niczego nikt ani nic niczego nie stworzy. Cos – to zawsze energia lub materia.

  Ale zrobilem piekne i madre dzieci. Moja robota i zony. Poza tym stworzylem pare innych rzeczy o wpisach patriotycznych nie wspominajac.
  Chleba polskiego tradycyjneg Bóg nam nie dal, trzeba bylo go zrobic samemu. Slonce i woda i ziemia pomogly, ale bez naszego, ludzkiego wysilku chleba by nie bylo.

  Zeby istniec materialnie trzeba miec zabezpieczone to co wyliczylem ( niewyczerpujaco ) – jesli ktos tego nie ma to nie moze istniec. Bez tlenu nie przezyje nikt dluzej niz parenascie minut.

  Jak sie zniewala spoleczenstwa? Konfiskujac ludziom – wiekszosci – ich moc swobodna, zwana takze korelacyjna.
  Mam Panu to wytlumaczyc ja sam czy poczyta sobie Pan u Mazura, Wegrzyna czy Kosseckeigo?

 23. Peryskop said

  Re 16
  Zbyt dużo jest potwierdzeń pedofilskich wynaturzeń w przeszłości dalszej i bliższej, aby teraz wątpić w prawdziwość obecnych doniesień z wielu źródeł. Niestety.

  A wszystko przez eskalację hedonizmu !

  ORAZ PRZEZ CENZUROWANIE WHISTLEBLOWERÓW !

  Tak się kończy każda chutzpa przenoszona.

 24. Plausi said

  Perpetum mobile ?

  @RomanK, 20

  TEN „System Finansowy ..to najdoskonalszy Golem- jaki udalo sie im skreowac z Niczego

  https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_money&oldid=35332651

  ….zeby zawlaszczyc WSZYSTKO”

  Czyżby wynaleziono perpetum mobile ? Ne, to powrót do niewolnictwa, niewolnictwo czerpało także z niczego, tzn. z niewolnika.

  Ten system przemocy nazwano fantazyjnie demokracją. Na ścisły związek demokracji z niewolnictwem, wcale nie przypadkowy, zwracaliśmy już uwagę, patrz link poniżej, ale jakoś mało kto dał się przekonać, chociaż w takim chrześcijańskim kraju powinni ludzie pojąć, że niewolnictwo jest sprzeczne z chrześcijaństwem a tym samym tzw. demokracja musi być sprzeczna.

  A propos „zawłaszczyć”. Własność, to umowa, która jedynie przy użyciu przemocy może zostać zrealizowana, zwykle używa się do tego państwa, istotnie jest państwo gwarantem przemocy, niezbędnej do zapewnienia własności, zwykle pochodzącej z rabunku, jeśli osiągnęła nieludzki rozmiar.

 25. Gość said

  Ad. Lovshak Ruskij Agient.
  Słuchaj, jestem katolikiem tradycyjnym z Białegostoku i obrażasz mnie imputując memu miastu „prawosławie”. Ich jest najwyżej kilka procent. Szanuję ich za ich mocne trwanie w tradycji. Katolicznicy posoborowi mogliby się od nich wiele nauczyć.

 26. NICK said

  Lżył. nanoRurka. KRK.
  Sorki. Lżył potencjalnie, pisząc wprost.
  Nie raz.

  Admin. (13).
  Dewiant. Żonkil=narcyz.
  Chory Człowiek.
  P.s.
  Jak Panu pomóc?
  Piszę poważnie.

 27. JerzyS said

  hawo said
  2017-02-07 (wtorek) @ 07:28:57

  ad.8 a przeczytał Pan moze rzeczone „Granice Manipulacji”?
  ===============
  Tak !
  -po raz pierwszy w 1984 r.
  Z tą manipulacja, to jak z czajnikiem, który zakorkujemy.
  Podgrzewamy go , a on nic!
  w ogóle nie gwiżdże, ale do czasu.
  Ciśnienie rośnie i jest taka granica , ża zamiast zagwizdać to pier…=wybuchnie
  To jest granica manipulacji czajnikiem i jego gwizdkiem!.

  Im dalej przesuniemy tę granicę tym mocniej wybuchnie!

 28. Peryskop said

  Na nic zda się ukrywanie tego posta !

  NICK nie pierwszy raz – gdy przyłapany – udaje świra.

  Te modele już tak mają,
  że o byle co ajwają.

  Re 13
  Hola hola !

  Zanim zbiegnie się tu „sfora”
  pojedynczego KUL-doktora 🙂

  https://marucha.wordpress.com/2017/02/06/media-rosyjska-akademia-nauk-uznala-homeopatie-za-pseudonauke/#comment-651629

  Nigdy nie atakowałem i nie atakuję wiary w Boga.

  Wychodząc z zasady, że WIARA BEZ WIEDZY TO JEST ZABOBON – krytykowałem i wciąż krytykuję wiarę w gusła, podsuniętą naszym przodkom przez starozakonnych.

 29. matirani said

  Do wymienionych w artykule sposobów dodam jeszcze jeden:

  Zwracanie sie do adresata jak do pólglówka, czyli w sposób sztucznie prosty, mówiac wolno i uzywajac prostych slów i krótkich zdan.
  Stosuje sie w ten sposób znana indukcje zachowania sie u reszty osób.

  Obniza to jakosc pracy naszego umuslu, zmniejsza czujnosc, obniza zdolnosci do kruytyki i analizy przekazywanych tresci.

 30. Piszę więc jestem said

  Normalny świat:

  podchodzi jakiś i wołaTy Złodzieju,

  no jestem u siebie,

  Ty bandyto,

  no jestem u siebie,

  Ty zbrodniarzu,

  no jestem u siebie,

  ii i i nie wiem kto komu takie rzeczy robi?!

  Aaach, zapomniełem to u sąsiadów,

  oni nawet nie wiedzą,

  gdzie się nic nie wie, a nawet

  dzięki niewiedzy,

  można każdemu urwać co nieco!

  A kto z piszących wie komu się oddał i i i

  kto po jego duszę się zgłosi?!

  N I E O D W O L A L N I E !

 31. rafal said

  ĆWOKI ,BURAKI ,PROWINCJO tylko ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI a nie przeklęci ! ! ! ! ! !

  Nie przeklęci, tylko wyklęci.
  Mój śp. wujek sam był jednym z nich i wcale go nie obrażało bycie Żołnierzem Wyklętym.
  Admin

 32. Peryskop said

  Re 28
  Prof. Noam Chomsky tak opisał 10 sposobów manipulacji społeczeństwem przez elity władzy :
  1) odwróć uwagę;
  2) stwórz problemy, po czym zaproponuj rozwiązanie;
  3) stopniuj zmiany;
  4) odwlekaj zmiany;
  5) mów do społeczeństwa jak do małego dziecka;
  6) skup się na emocjach, nie na refleksji;
  7) utrzymaj społeczeństwo w ignorancji i przeciętności;
  8) utwierdź społeczeństwo w przekonaniu, że dobrze jest być przeciętnym;
  9) zamień bunt na poczucie winy;
  10) poznaj ludzi lepiej niż oni sami siebie.

  http://autonom.pl/index.php/artykuly/idea/1192-10-sposobow-na-manipulacje-spoleczenstwem

 33. Peryskop said

  Re 27
  JerzyS dzięki za ostrzeżenie aktualne !

  …Ciśnienie rośnie
  i jest taka granica, że zamiast zagwizdać to pier…=wybuchnie
  To jest granica manipulacji czajnikiem i jego gwizdkiem!.
  Im dalej przesuniemy tę granicę tym mocniej wybuchnie!

  Problem w tym, że operatorzy czajników łudzą się
  przekonaniem, że ich czajnik jest wyjątkowy, i oni też !

  A pogwidzdywaczy alarmowych psychuszkują, over and ever.

  Aż przychodzi ten krytyczny moment…
  BUUUUUUUUUUUUUUUUM !

  Jaka „piękna katastrofa” 😦

 34. Peryskop said

  Re 26 dr NICK w amoku :
  Lżył. nanoRurka. KRK.
  Sorki. Lżył potencjalnie, pisząc wprost. Nie raz…

  Potencjalnie – dodał przezornie i łagodząco. 🌴

  To ostrożność po konsultacji z samym sobą w katedrze KUL
  https://marucha.wordpress.com/2017/02/06/wolne-tematy-14-2017/#comment-651582

  i dalej:
  Admin. (13). Dewiant. Żonkil=narcyz. Chory Człowiek.

  Admin raczej nie dewiant, bardziej narcyz, ale nie robi wrażenia chorego. Przede wszystkim nabrany przez ZP ListwaNICKa.

  P.s. Jak Panu pomóc? Piszę poważnie.

  Admin już klika razy dał przyzwolenie NICKowi na odejście.
  A NICK niby szantażuje odejściem, ale „pomaga” aż do ruiny.

  ———
  Panie P.
  Idź się Pan leczyć. Naprawdę. Pana już dawno siła odśrodkowa wyrzuciła poza bandę.
  Nikomu nie muszę dawać „zezwolenia” na opuszczenie gajówki (i odwrotnie, nie mam środków na zmuszenie go, aby tu bywał).
  Admin

 35. Peryskop said

  Nigdy nie byłem w żadnej bandzie.

  I nikt nie podejmie się leczenia mnie tylko dlatego, że doprowadziłem tu do demaskacji szkodliwego trolla.

  A było to możliwe m.in. dzięki temu, że jestem zdrów jak podwójna ryba mego zodiaku.

  Czym jest zwoływanie neo-krucjaty przeciwko mnie pod #13 :

  Admin : No i Panie Peryskop…
  Jak to się ma do Pana nie tak dawnego wpisu, w którym zarzekał się Pan, iż – broń Boże! – nie atakuje wiary i Kościoła?
  Czy jest wśród nas ktoś, kto chce – mimo wszystko – zatrzymać Peryskopa między nami?

  W jakim celu Szanowny Pan Marucha zadał mi pytanie – dramatyzując swoim „broń Boże!”, a gdy podałem rzeczową odpowiedź, to dwukrotnie skasował moje zeznanie ?

  o treści :
  Nigdy nie atakowałem i nie atakuję wiary w Boga.
  Wychodząc z zasady, że WIARA BEZ WIEDZY TO JEST ZABOBON – krytykowałem i wciąż krytykuję wiarę w gusła, podsuniętą naszym przodkom przez starozakonnych.

  Dlatego ukrywanie, bo to przypomina bolesny fakt, że Bractwo SSPX jest również w sporze z KRK ?

  Na szczęście dr ZP ma już tak pogruchotane kukiełki, że tylko jednego NICKa wypuścił w # 26 :
  – UKRZYŻUJ GO !!!

  Doprawdy historia lubi się kołem toczyć…
  Ale żeby aż tu i aż tak ?

 36. Głos Prawdy said

  Dobrze, że pojawiają się takie artykuły, które po półkach rozłożą mechanizmy kierowania ludźmi, dlatego, że ja na przykład, często nie zdaję sobie sprawę w tym, że w tej czy innej chwili mnie informacyjnie łapią na haczyk, chociaż, zdawało by się, już jestem uprzedzona o tym

 37. Plausi said

  Link nie funkcjonuje

  Peryskop, 31

  link nie funkcjonuje, za to ten do tego samego tekstu w Plausi, 15 tak.

 38. Maciej Pokora said

  Re 33
  Admin : Idź się Pan leczyć. Naprawdę. Pana już dawno siła odśrodkowa wyrzuciła poza bandę.

  Ponieważ insynuacje zaszły za daleko, zostałem zmuszony do chwilowej rezygnacji z nicka Peryskop.

  I ponownie proszę o zaprzestanie psychuszkowania mnie jak w III Rzeszy oraz w okresie stalinowskich błędów i wypaczeń. W 1850 roku niemiecki psychiatra C.T. Groddeck uzyskał stopień doktora za dysertację „Demokratyczna zaraza – nowa forma choroby psychicznej”
  Psychiatry: its history
  http://dmedia.ucsc.edu/~vdemaso/asg3/AUM/Section_3/13.htm

  Inny niemiecki psychiatra Adolf Hoppe dodał do listy dysfunkcji umysłowych „polityczną i reformatorską chorobę psychiczną”, co posłużyło do wrzucania dysydentów do kategorii oponentów polityki militarnej III Rzeszy.

  Wiodący obecnie w tych sprawach psychiatrzy amerykańscy powracają do definicji nowej „choroby” umysłowej, której objawami miałoby być kontestowanie informacji podawanych w mediach !
  Huff E.A. Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry
  http://www.naturalnews.com/028803_psychiatry_disease.html

  Czyżby te niecne metody dotarły i do „Magisterium” Maruchy ?

  Nigdy nie byłem w żadnej bandzie.

  I nikt nie podejmie się leczenia mnie tylko dlatego, że doprowadziłem tu do demaskacji szkodliwego trolla.
  A było to możliwe m.in. dzięki temu, że jestem zdrów jak podwójna ryba mego zodiaku.

  ===

  Czym jest zwoływanie neo-krucjaty przeciwko mnie pod #13 :
  Admin : No i Panie Peryskop…
  Jak to się ma do Pana nie tak dawnego wpisu, w którym zarzekał się Pan, iż – broń Boże! – nie atakuje wiary i Kościoła?
  Czy jest wśród nas ktoś, kto chce – mimo wszystko – zatrzymać Peryskopa między nami?

  W jakim celu Szanowny Pan Marucha zadał mi pytanie – dramatyzując swoim „broń Boże!”, a gdy podałem rzeczową odpowiedź, to dwukrotnie skasował moje zeznanie ?
  o treści :
  Nigdy nie atakowałem i nie atakuję wiary w Boga.
  Wychodząc z zasady, że WIARA BEZ WIEDZY TO JEST ZABOBON – krytykowałem i wciąż krytykuję wiarę w gusła, podsuniętą naszym przodkom przez starozakonnych.

  Dlatego ukrywanie, bo to przypomina bolesny fakt, że Bractwo SSPX jest również w sporze z KRK ?

  Na szczęście dr ZP ma już pogruchotane kukiełki i tylko NICKa wypuścił w # 26, wołającego jak tamci – UKRZYŻUJ GO !!!

  Doprawdy historia lubi się kołem toczyć…
  Ale żeby aż tu i aż tak ?

 39. Peryskop said

  Re 35
  Dzięki – dobrze wiedzieć.

  A linki do tych ciekawszych stronek bywają usuwane.

 40. Maciej Pokora said

  Tam usuwają wartościowe linki, a tu posty z rzeczową repliką
  .
  Re 33
  Admin : Idź się Pan leczyć. Naprawdę.
  Pana już dawno siła odśrodkowa wyrzuciła poza bandę…

  Nigdy nie byłem w żadnej bandzie.

  A ponieważ insynuacje zaszły za daleko, zostałem zmuszony do chwilowej rezygnacji z nicka Peryskop.

  I ponownie proszę o zaprzestanie psychuszkowania mnie jak w III Rzeszy oraz w okresie stalinowskich błędów i wypaczeń. W 1850 roku niemiecki psychiatra C.T. Groddeck uzyskał stopień doktora za dysertację „Demokratyczna zaraza – nowa forma choroby psychicznej”
  Psychiatry: its history
  http://dmedia.ucsc.edu/~vdemaso/asg3/AUM/Section_3/13.htm

  Inny niemiecki psychiatra Adolf Hoppe dodał do listy dysfunkcji umysłowych „polityczną i reformatorską chorobę psychiczną”, co posłużyło do wrzucania dysydentów do kategorii oponentów polityki militarnej III Rzeszy.

  Wiodący obecnie w tych sprawach psychiatrzy amerykańscy powracają do definicji nowej „choroby” umysłowej, której objawami miałoby być kontestowanie informacji podawanych w mediach !
  Huff E.A. Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry
  http://www.naturalnews.com/028803_psychiatry_disease.html

  Czyżby te niecne metody dotarły i do „Magisterium” Maruchy ?

  I nikt nie podejmie się leczenia mnie tylko dlatego, że doprowadziłem tu do demaskacji szkodliwego trolla. A było to możliwe m.in. dzięki temu, że jestem zdrów jak podwójna ryba mego zodiaku.

  ===

  Czym jest zwoływanie neo-krucjaty przeciwko mnie pod #13 :

  Admin : No i Panie Peryskop…
  Jak to się ma do Pana nie tak dawnego wpisu, w którym zarzekał się Pan, iż – broń Boże! – nie atakuje wiary i Kościoła?
  Czy jest wśród nas ktoś, kto chce – mimo wszystko – zatrzymać Peryskopa między nami?

  W jakim celu Marucha zadał mi pytanie – dramatyzując swoim „broń Boże!”, a gdy podałem rzeczową odpowiedź, to już 7-KROTNIE skasował moje zeznanie ?
  o treści :

  Nigdy nie atakowałem i nie atakuję wiary w Boga.
  Wychodząc z zasady, że WIARA BEZ WIEDZY TO JEST ZABOBON – krytykowałem i wciąż krytykuję wiarę w gusła, podsuniętą naszym przodkom przez starozakonnych.

  Dlatego ukrywanie, bo to przypomina bolesny fakt, że Bractwo SSPX też jest w sporze z KRK ?

  Czyż to nie wzory Św. Inkwizycji, która tak oszczędzała podejrzanym wysiłku na odpieranie zarzutów ?

  Na szczęście dr Z.P. ma już pogruchotane kukiełki i tylko jednego NICKa tu wypuścił w # 26, wołającego jak tamci kiedyś (dokładny rok jeszcze nieznany !) – UKRZYŻUJ GO !!!

  Doprawdy historia lubi się kołem toczyć…
  Ale żeby aż tu i aż tak ?

  Hola hola !
  Już nie zbiegnie się tu „sfora”
  multi-nicka KUL-doktora,
  żeby pieski niczym wyżły
  Peryskopa znowu gryzły.

  https://marucha.wordpress.com/2017/02/06/media-rosyjska-akademia-nauk-uznala-homeopatie-za-pseudonauke/#comment-651824

 41. Boydar said

  Pokory to ja tu nie widzę 🙂

Sorry, the comment form is closed at this time.