Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Woda i jej właściwości

Posted by Marucha w dniu 2017-03-18 (sobota)

Woda to najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny w przyrodzie. Ta niezwykła substancja, jest jedną z niewielu, które mogą występować w trzech stanach skupienia:
– lotnym jako para wodna
– ciekłym
– stałym w śnieżynce lub lodzie

Zmiany temperatury i ciśnienia powodują, że woda może zmieniać swoje stany skupienia. Pomiędzy nimi rozróżnia się następujace fazy przejściowe:

➔ ze stanu stałego w ciekły – topnienie
➔ ze stanu ciekłego w stały – krzepnięcie
➔ ze stanu ciekłego w gazowy – parowanie
➔ ze stanu gazowego w ciekły – skraplanie
➔ ze stanu stałego w gazowy – sublimacja
➔ ze stanu gazowego w stały – resublimacja

Stany skupienia

Właściwości wody, jako cieczy nie zawsze są zgodne z podstawowymi prawami fizyki. Anomalie te, odnoszą się do jej specyficznej struktury molekularnej. Niezwykły związek wodoru i tlenu zapisany tylko wzorem sumarycznym H2O nie wyjaśnia unikalnych właściwości fizycznych i chemicznych wody, zależą one przede wszystkim od budowy cząsteczki, jej kształtu, rozmieszczenia atomów wodoru i tlenu, elektronów, odległości między atomami, kąta między wiązaniami chemicznymi.

Jaki kształt ma więc cząsteczka wody?

Woda nie jest cząsteczka liniową. Jej kształt jest zbliżony raczej do trójkąta, którego jeden z wierzchołków stanowi atom tlenu a dwa pozostałe atomy wodoru. Kąt położenia atomów wodoru w stosunku do atomu tlenu wynosi ~105ºC. W obrazie trójwymiarowym kształt cząsteczki wody jest układem tetraedrycznym, który uwzględnia wolne pary elektronów przy atomie tlenu.

Między atomami wodoru i atomem tlenu w wodzie powstają wiązania spolaryzowane. Jest to skutek wysokiej elektroujemności atomu tlenu tzn. jego tendencji do przyciągania elektronów. Silniejsze oddziaływanie atomu tlenu niż atomu wodoru na wiążącą parę elektronów powoduje, że cząsteczka wody jest spolaryzowana z wyraźnie zaznaczonymi dwoma biegunami elektrycznymi. Wokół jądra atomu tlenu tworzy się obszar o ładunku miejscowo ujemnym, a wokół jąder atomów wodoru – obszar o ładunku miejscowo dodatnim.

Budowa cząsteczki wody narzuca więc właściwości polarne, a cząsteczka zachowuje sie jak dipol elektryczny. To powoduje, że cząsteczki wody chętnie łączą się ze sobą poprzez wiązania wodorowe (dodatni biegun jednej cząsteczki jest przyciągany przez ujemny biegun drugiej cząsteczki). Właściwość tę nazywamy asocjacją.

W każdym ze stanów skupienia, w zakresie niewielkich temperatur i pod normalnym ciśnieniem część cząsteczek wody jest zasocjowana – nawet w parze wodnej, choć związki te są dość słabe .

W temperaturze poniżej 0ºC  jedna cząsteczka łączy się wiązaniami wodorowymi z 4 innymi cząsteczkami wody. Dzięki temu lód uzyskuje specyficzną strukturę przestrzenną, tak jak w kryształach. Powstaje sieć krystaliczna o luźnej strukturze przypominającej połączone tunele puste w środku. Stąd objętość lodu jest duża.

W stanie ciekłym liczba cząsteczek oddziaływających ze sobą jest mniejsza. W temperaturze 4ºC woda występuje w głównie w postaci asocjatów dwucząsteczkowych (H2O)2.

Większość unikalnych właściwości fizykochemicznych wody można przypisać właśnie jej charakterowi dipolowemu i zdolności tworzenia wiązań wodorowych.

Jedną z nietypowych i ważniejszych właściwości wody jest zachowanie się jej w stosunku do energii cieplnej.

Gęstość wody jak i innych substancji, zależy od temperatury. Jednak w przypadku wody zależność ta jest specyficzna. Inaczej niż inne ciecze, których gęstość maleje wraz z ogrzewaniem, woda największą gęstość osiąga w temperaturze 4ºC. Dalsze oziębianie wody lub jej podgrzewanie powoduje zmniejszanie jej gęstości. Dzięki temu lód jest lekki i pływa po wodzie podczas gdy normalnie inne ciała stałe zawsze toną w cieczach powstających przy ich topnieniu. Zamarzanie wody w rzekach i jeziorach tylko na powierzchni umożliwia przetrwanie organizmom żywym w głębi wody.

Anomalią jest też to, że woda inaczej niż inne ciecze zmienia swoją objętość w zależności od temperatury. Większość cieczy gdy są podgrzewane to zwiększają swoją objętość, woda – inaczej. W zakresie temperatur od 0ºC do 4ºC woda „kurczy się”, maleje jej objętość, przy rosnącej gęstości, by w temperaturze 4 ºC osiągnąć minimum objętości. Jest to tzw.efekt anomalnej rozszerzalności cieplnej.

Dopiero pod wpływem dalszego ogrzewania woda rozszerza się i w temperaturze ok 8ºC osiąga objętość mniej więcej taką samą jak w 0ºC. Kurczenie się wody w zakresie od 0ºC do 4ºC jest następstwem stopniowego rozpadania się wiązań wodorowych między cząsteczkami wody w strukturze lodu, rozpada się ok 15% wiązań wodorowych. Uwolnione ze struktury krystalicznej lodu cząsteczki wykonują coraz gwałtowniejsze ruchy cieplne dążąc do coraz gęstszego upakowania, osiągniętego właśnie w temperaturze 4ºC. Jednak ze względu na coraz intensywniejsze ruchy cieplne cząsteczek to upakowanie zaczyna się rozluźniać.

Od tego momentu woda zachowuje się już jak normalne ciecze i zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury. Właśnie to zjawisko tłumaczy rozkład temperatur w zbiorniku wodnym w zimie. Woda o największej gęstości opada na dno i dzięki temu głębokie zbiorniki wody mają temperaturę zbliżoną do +4°C, zimą na dnie woda ma zawsze temperaturę +4°C, co pozwala rybom przeżyć zimę, natomiast latem na dole zbiornika panuje najniższa temperatura.

Duża zmiana objętości właściwej wody zachodzi zarówno podczas jej topnienia jak i krzepnięcia. Przechodząc w lód woda zwiększa objętość o ok 10%, co jest wynikiem powstawania krystalicznych struktur lodu. Jakie to ma znaczenie i czy możemy to zaobserwować?

Woda zostawiona w zamkniętym naczyniu na mrozie rozerwie je.

Wstrzymanie krążenia wody w rurach centralnego ogrzewania może doprowadzić do jej pęknięcia na skutek zamarznięcia wody. Woda jest też głównym czynnikiem powodującym wietrzenie skał, a lód na powierzchni wody pełni rolę izolatora i chroni przed utratą ciepła, głębsze warstwy.

Spośród niezwykłych i ważnych z biologicznego punktu widzenia, właściwości wody ciekłej jest jej duże ciepło właściwe (ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 kg substancji o jeden stopień), największe ze znanych ciał, wskutek czego traktuje się je jako wzorzec. Dla większości substancji ciepło właściwe wzrasta wraz ze wzrostem temperatury . Woda zachowuje się inaczej. W przedziale temperatur od 0ºC do 27ºC spada jej ciepło właściwe osiągając minimum w 27ºC. Przy dalszym ogrzewaniu ciepło właściwe rośnie nawet powyżej 100ºC. Właściwość ta również wynika z istnienia wiązań wodorowych między cząsteczkami wody. Ich zerwanie wymaga dostarczenia dużej ilości energii np. w postaci ciepła.

Bardzo wysokie wartości ciepła właściwego, parowania, topnienia i krzepnięcia powodują, że woda ogrzewa się bardzo wolno, ale za to długo utrzymuje ciepło. Pochłanianie i oddawanie ciepła przy przechodzeniu ze stanu ciekłego w stan stały (lód) lub ze stanu ciekłego w parę przebiegają powoli. Dzięki temu woda wpływa łagodząco na klimat i zmniejsza wahania temperatury. Ogromne masy wody takie jak oceany spełniają zatem ważną rolę regulatorów temperatury na Ziemi. Latem wchłaniają nadmiar energii cieplnej, a zimą oddają ją otoczeniu. Właściwość ta ma też duże znaczenie dla istot żywych, temperatura organizmów nie zmienia się gwałtownie pomimo szybkich zmian temperatury otoczenia.

Dzięki wysokim wartościom ciepła topnienia lodu, proces ten zachodzi bardzo wolno. Ma to duże znaczenie, dzięki tej właściwości nie doznajemy klęsk powodziowych na skutek gwałtownego topnienia śniegu i lodu wiosną. Lód topniejąc pochłania bardzo duże ilości energii cieplnej.

Osobliwością, którą nie można pominąć jest sposób zamiany wody ciekłej w parę – proces parowania, zachodzi bowiem w każdej temperaturze. Paruje nie tylko woda, lecz również śnieg i lód, nawet w temp poniżej 0ºC – jest to wówczas proces sublimacji.(przejście bezpośrednio ze stanu stałego w gazowy). Parowanie zwiększa się przy wzroście temperatury.

W temperaturze 100ºC przy normalnym ciśnieniu woda zaczyna wrzeć, pęcherzyki pary powiększają swoją objętość i jako lżejsze wypływają na powierzchnię i zaczynają burzyć wodę. Do momentu gdy cała woda nie wyparuje temperatura nie ulegnie zmianie – jest to stałość temperatury wrzenia. Ciepło parowania jest zużywane na zwiększenie objętości przy przejściu w stan pary (pokonanie ciśnienia powietrza; woda parując zwiększa swoją objętość 1650 razy). Część energii służy do rozbicia powiązanych ze sobą cząsteczek wody w pojedyncze cząsteczki.

Temperatura wrzenia wody zależy od jej ciśnienia. Przy niższym ciśnieniu np w wysokich górach gdzie powietrze jest rozrzedzone, woda wrze w temperaturach niższych niż 100ºC: w Himalajach nawet w temperaturze poniżej 70ºC. Czy wykorzystujemy tę właściwość wody? Tak, gotując w tzw. „ciśnieniowych naczyniach” i oszczędzając energię.

Inną właściwością wody wynikającą z tworzenia międzycząsteczkowych wiązań wodorowych jest jej duże napięcie powierzchniowe. Wynika ono stąd, że siły działające na cząsteczkę wewnątrz wody ze strony pozostałych cząsteczek znoszą się wzajemnie natomiast na cząsteczki leżące na powierzchni działa siła wypadkowa skierowana do środka cieczy (cząsteczki są wciągane do wnętrza cieczy). Siłę tą nazywamy siłą napięcia powierzchniowego.

Woda dąży więc do minimalizacji powierzchni swojego kontaktu z powietrzem i przybrania takiego kształtu, dla którego przy określonej objętości powierzchnia jest jak najmniejsza. Z geometrii wiadomo, że taki kształt ma kula. Przez to spadająca kropla, czy bańka mydlana ma kształt kuli.

Napięcie powierzchniowe ma duże znaczenie biologiczne. Błona powierzchniowa jest na tyle spójna by nie rozerwać się pod ciężarem leżących odpowiednio lekkich przedmiotów. Wykorzystują tę właściwość do poruszania się po powierzchni wody, owady i inne organizmy np nartnik. Kształt powierzchni wody nazywany meniskiem, zależy od tego jaką wartość mają siły spójności między cząsteczkami wody w porównaniu z siłami przylegania ( siłami działającymi między cząsteczkami wody a cząsteczkami ścianek naczynia).

Menisk wklęsły (A) – siły spójności mniejsze od sił przylegania

Menisk wypukły (B) – siły spójności większe niż przylegania

Tworzenie się menisków wklęsłych pociąga za sobą zjawisko włoskowatości, polegające na tym, że dzięki napięciu powierzchniowemu wody wznosi się ona w naczyniach o bardzo małych przekrojach. Dzięki temu woda wsiąka w glebę, mury, skały a także wznosi się na wysokość kilku metrów w pniach drzew.

Napięcie powierzchniowe wody zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Praktycznie możemy to wykorzystać w procesach mycia i prania. Dodatek detergentu i podgrzanie wody zmniejsza wartości sił napięcia powierzchniowego dzięki czemu zabrudzenia łatwiej można usunąć.

Lepkość wody – tzn opór jaki stawiają cząsteczki wody podczas przemieszczania się obok siebie nie jest duża, ale silniej zależy od temperatury niż napięcie powierzchniowe. Znaczny wzrost lepkości przy obniżeniu temperatury zapobiega migracji cząsteczek wody w tkankach w niskich temperaturach. Podniesienie temperatury o 10ºC zmniejsza lepkość o połowę. Właściwość ta wpływa na poruszanie się organizmów w środowisku wodnym. Mniejsza lub większa lepkość ułatwia lub utrudnia opadanie organizmów unoszących sie w toni wodnej.Właściwość ta, ma też znaczenie przy rozprowadzaniu substancji wewnątrz organizmów żywych.

Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dzięki wyjątkowo dużej stałej dielelektrycznej (e = 80), co oznacza, że dwa punktowe ładunki różnoimienne w wodzie przyciągają się z siłą 80 razy mniejszą niż w próżni. Dzięki tej anormalnie wysokiej wartości stałej dielektrycznej, woda stała się najbardziej wszechstronnym rozpuszczalnikiem na Ziemi.

Ropuszcza doskonale wiele związków chemicznych stałych, ciekłych i gazowych, prawie wszystkie substancje nieorganiczne i wiele organicznych. Z tego względu uznawana jest za rozpuszczalnik uniwersalny, rozpuszcza nawet choć w bardzo minimalnym stopniu złoto i srebro. Przede wszystkim jednak jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla substancji hydrofilowych (tzn. „lubiących wodę”), które posiadają ładunek, tak jak jony, są polarne np alkohol etylowy albo mają zdolność tworzenia wiązań wodorowych. Dobrze rozpuszczalne są np sole w rodzaju chlorku sodu. Dodatni biegun cząsteczki wody przyciągany jest przez anion , a ujemny przez kation co prowadzi do tzw. hydratacji tzn gromadzeniu sie wokół odpowiednich jonów, cząsteczek wodnych tworzących coś w rodzaju płaszcza wodnego.

W minimalnym stopniu woda rozpuszcza tzw. substancje hydrofobowe ( tzw.”bojące sie wody”) np. węglowodory, żywice, tłuszcze, białka. Szkło i metale rozpuszczają się w bardzo mimimalnym stopniu, tak że uważane są one za nierozpuszczalne.

Dobra rozpuszczalność wody umożliwia nie tylko pranie i sporządzanie niektórych napojów, w organizmach woda jest czynnikiem transportującym jako składnik krwi, limfy, soku komórkowego roślin.

Negatywne konsekwencje dobrej rozpuszczalności polegają na rozpuszczeniu również substancji szkodliwych dla zdrowia; pestycydów a nawet silnych trucizn: związków rtęci, kadmu, które przedostają się z wodą do gleby, rzek i jezior, stwarzając zagrożenia cywilizacyjne.

W zwykłej temperaturze woda jest cieczą przezroczystą, bez smaku i zapachu. Barwa wody, jej przezroczystość, zależy od składu substancji w niej rozpuszczonych lub zawieszonych, które wpływają na stopień odbicia , rozproszenia i pochłaniania światła przez wodę. Czasami wydawać sie może, że barwa wody jest niebieska, a spowodowane to jest tym, że rozproszeniu silniej ulegają krótkofalowe części widma światła. Wysoka przezroczystość wód w okolicach równika spowodowana jest małą ilością substancji odżywczych i soli, a przez to małą ilością planktonu. Woda w Morzu Sargassowym, niezwykle przezroczysta, pod względem właściwości optycznych prawie nie różni sie od wody destylowanej.

Ze względu na bardzo małe przewodnictwo cieplne woda, a także lód są bardzo dobrymi izolatorami cieplnymi.

Właściwość                  H2O
Masa cząsteczkowa [u]            18,016
Gęstość [g/cm3] /w t=20° C/          0,9982
Objętość molowa [cm3] /w t=20°C/       18,048
Współczynnik załamania światła /w t=20° C/  1,3330
T topnienia [° C]               0
T wrzenia [° C]               100
Ciepło topnienia [J/mol]           6,022
Ciepło parowania [J/mol]           40,824
Stała dielektryczna             78,39
Napięcie powierzchniowe [J/m2]        71,98 x 10-3
Lepkość [Pa*s]                0,8905 x 10-3

Opracowano na podstawie:
Praca zbiorowa, Pracownia Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki UMK „Prawie wszystko o wodzie”
Paweł Żukowski ”Degradacja Hydrosfery”

http://www.pfozw.org.pl

 

Komentarzy 46 to “Woda i jej właściwości”

 1. mgrabas said

  http://7777777blog.wordpress.com/2015/07/22/wazna-rzecz-woda/

 2. JerzyS said

 3. JerzyS said

 4. JerzyS said

 5. azbMC said

 6. Swarożyc said

  Bardzo ważna właściwość wody:
  z wody robi się wódkę.

 7. Witam wszystkich obecnych; Gospodarza i gości.
  Panie Marucha, zdaje się że pomiędzy tekstem a rysunkiem objaśniającym przejścia między stanami skupienia wkradł się błąd (tak właściwie to mam pewność, chyba że w szkole mnie źle nauczyli), chodzi o zmianę stanu skupienia ze stałego w lotny i odwrotnie, czyli sublimację i resublimację. Oczywiście zdaję sobie sprawę że pan Gajowy nie popełnił tej pomyłki, lecz machinalnie przedrukował ją wraz z całym artykułem. Myślę że dobrze byłoby pod rysunkiem umieścić uwagę korygującą, aby co młodszym Gajówkowiczom zamętu w umyśle nie czynić, by na śmieszność w przyszłości się nie narażali.

  Pozdrawiam wszystkich, Polak Słowianin

  ——
  A rzeczywiście, jest Pan spostrzegawczy. Zamieniono miejscami sublimację i resublimację…
  Admim

 8. panMarek said

  A teraz pomyślcie sobie jak nieskończenie mądry jest Pan Bóg, że potrafił coś takiego w tak prostej postaci stworzyć.
  Bardzo dobry artykuł.

 9. Siggi said

  …zjawisko włoskowatości,…
  —–
  Czy to „k” jest potrzebne?W szkole my zawsze mówili…naczynia włosowate.Zatem…włoskowatość czy włosowatość?
  Nie mam zwyczaju przypieprzać się do detali,ot tak mi coś strzeliło i głośno zapytywuje.

  WłosKowate. Kropka.
  Admin

 10. Boydar said

  A tego – „… a także wznosi się na wysokość kilku metrów w pniach drzew …” Pan Siggi nie zauważył ? Myślę że to jest opracowane bardziej przez literata niż fachowca od wody; ale i tak bezcenne jako popularyzacja, i ładnym językiem.

 11. Otto mysli nad nowym podpisem said

  Wykipedie rozmaite podają: rurki włoskowate, ale naczynia krwionośne włosowate, Dla uniknięcia konfuzji, możemy mówic w jednym i drugim przypadku kapilarne.
  Czaszka też może być włoskowata, a nawet włosowata (moja nie).
  Ale moga być kudłate mysli.

  Racja, zapomniałem o naczyniach krwionośnych i limfatycznych, które są włosowate.
  Admin

 12. Alina said

  W przypadku wody, tej cudownej substancji mamy do czynienia ze zjawiskami i cechami, jakich nie ma żadna inna substancja w przyrodzie.
  Korci mnie zawsze, żeby zadać publicznie pytani zwolennikom teorii ewolucji, czy potrafią wyjaśnić, w jaki sposób woda nabrała tych cech? Czy na drodze ewolucji? Czy wyspecjalizowała się w zachowaniach nietypowych?
  Artykuł nie mówi o tzw punkcie potrójnym wody, kiedy to woda jest we wszystkich stanach skupienia jednocześnie, co trudno sobie wyobrazić, ale występuje:
  http://www.banzaj.pl/Woda-w-punkcie-potrojnym-czyli-rownoczesne-wrzenie-i-zamarzanie-85826.html
  Niesamowite zobaczyć wrzący lód.

 13. Imvubu said

  Hidor mer aristos, jak mawiali starożydni. Woda jest najważniejsza.
  Większośc człowieczej populacji nie ma dostępu do wody nadającej się do picia.
  Wojna w Libanie była o wodę. Podobno wojna w Syrii jest też o wodę. Libia została unicestwiona między innymi dlatego, że miała wodę.
  Z wody nie robi się wódki, ale wodę dodaje się do wódki.
  Mozna robic wodę z mózgu, zdaniem mojej Najprzeuszanowańszej.
  Człowiek powinien pić 2 litry wody dziennie (około 1 ml na jedną kalorię przyjmowanego pozywienia – prof. Berger)
  W razie gdy tyle wypić jest z takich albo innych przyczyn niemożliwe, możemy wciąż liczyć na wodę metaboliczną. Ale zawsze lepiej więcej niż mniej.
  Przesadą byłoby w normalnych warunkach tę dozę podwoić. W czasie wysiłku pijemy jednak o wiele więcej.
  Gdy czujemy pragnienie, zwykle jest za późno i już jesteśmy odwodnieni. Trzeba pić małe porcje na zapas.
  Człowiek bez pozywienia może przeżyć miesiąc. Ja dwa miesiące (proszę nie pytać, dlaczego).Bez wody, w zależności od warunków, od jednego do trzech dni.
  Wielbłąd dromader to nie wiem, ale baktryjski kudłaty bez wody żyje miesiąc jak ma świeżą zielona paszę. Na suchej paszy znacznie krócej.
  Nie wolno pić wody destylowanej, z odwróconej osmozy, dejonizowanej, chyba że tak zaleci lekarz na jakiś czas z powodu np. kamicy.
  Piwo Pilsner gotuje sie na wodzie bardzo miękkiej, prawie jak destylowana. Piwo monachijskie ciemne robi się z wody raczej twardej. Piwa angielskie na bardzo twardej i jeszcze sie dodaje gipsu (siarczanu wapnia) żeby twardość wody zwiększyć.

  Polak nie kaktus, pić musi.

 14. Marucha said

  Re 12:
  Według zwolenników ewolucji wszystko się samo zrobiło.
  Wszechświat powstał sam z siebie.
  Życie powstało samo z siebie.
  Etc.

 15. Adam Ryglowski said

  Ad 13 )
  Dalej , prosze z TAKIMI lekcjami

  I bedzie wszystko jasne – kto kamieniami rzucal na szkole

  Lekcja -CUDOSCi
  ,,….
  Ps
  Dobrze, ze po 7) moje bajdy. ZEZARLO
  😢😥😞

 16. otto said

  Wrzenie lodu to zjawisko wykorzystywane przy liofilizacji żywności (a ten to tylko o żarciu, jak by powiedziała moja Najprzeuszanowańsza). Żarcie liofilizowane zachowuje o wiele więcej wartości odżywczych niż zwyczajnie suszone. Dolewa się wody i hokus pokus, mamy schabowszczaka, albo gulasz. W połowie drogi na Czomolungmę.

  (ale ja i tak wolę kabanosy)

 17. otto said

  Panie Gajowy, myślę że kontrolowanej ewolucji wykluczyć nie można. Pan zobaczy: Dynosaurusy, neandertale, Atlantydzi, kto wie, czy wkrótce nie biała rasa.
  Ale trzeba uważać z takimi rozważaniami, bo mozna wpaść w pułapkę panteizmu…

 18. Siggi said

  13/Imvubu said
  ———
  Z zainteresowaniem i przyjemnością przeczytałem tekst , jasne postawienie zagadnienia.
  Ostatnio trafiają mi się opinie,analizy,że za niedługo nie nafta będzie powodem walki ,a właśnie woda.Libia jest chyba przykładem klasycznym,ale nie tylko.Podobno pod Saharą od strony Libii odkryto ogromne ilości bdb wody pitnej.Libia zaczeła używać tej wody dla powiększenia terenów zielonych uprawnych.Gigantyczny program,ale diabelskie ,nieczyste moce się wmieszały i na razie jest to co jest,ale nie wszystko stracone.
  Ma problem z wodą Izrael i jego sąsiedzi.Odrażającym zjawiskiem jest polityka tego państwa w rozdzielnictwie wody dla Palestyńczyków,co wykorzystywane jest jako instrument zwalczania ruchu paleństyńskiego.Naloty na tamy na Eufracie przez tzw.zachodnią koalicję jest igraniem z żywiołem,który może kosztować setki tysięcy ofiar i spowodować katastrofę przyrodniczą.Przykład cynizmu …demokratycznego a jakże.
  Można czasem traffić na publikacje w których mowa jest o eksporcie wód Bajkału do Chin Ludowych.Chiny mają ogromne potrzeby w tym zakresie,tzn potrzeby ludności,rolnictwa,przemysłu.W Rosji ,coraz częściej pojawiają się w związku z tym głosy krytyki,zwłaszcza z kręgów przyrodników,którzy ostrzegają przed grożbą wysuszenia ogromnych terenów Syberii ,co może objawić się stepowieniem i w konsekwencji nawet pustynnieniem.
  Realne jest,że w niedalekiej przyszłości cena wody może być w cenie nafty.

 19. Siggi said

  17/Otto said
  —-
  Panie Otto,jasne,że nie można wykluczyć.Mam najlepszy przykład prosto z brzegu,który obserwuję od conajmniej 60 lat, to chłop indywidualny z …poznańskiego.
  Panie ,to już nie bamber,nie bauer, to far(rrr)mer całą gęba.Dawniej,to on miał zawsze zaróżowiony pysk,szorstką łapę,klął bez większego powodu narzekał na Władzę Ludową i pił też.
  Dziś to panisko,mercem się turla,kandyduje gdzie i na co się da ,nawet do syjmu RP,przeklina solidaruchów,magdalenkowców,pisuleńców za wszystko. Mo swoje obszary,maszyny rolnicze używane sprowadzone z NRD,wysokowydajne,przestrzega bhp,a pije tylko przy wielkiej okazji.
  Same superlatywy i to potwierdza,że przeszedł ewolucję.Gada gwarą,klnie jak kiedyś,ale to nie musi podlegać ewolucji,bo jakąś tradycję trza zachowac w narodzie.Nie?

 20. Bezrobotny said

  Punkt potrójny wody wystepuje przy cisnieniu 4.57 [Torr] = 6.09 [mbar] to jest na wysokosci okolo 37 [Km] nad poziomem morza (760 [Torr]).

 21. drobnyspec said

  Wielkie dzięki (też) za zdjęcie Sanu poniżej Hulskiego (onoż po prawej).

 22. Nemo said

  Kiedyś o takich rzeczach uczono na lekcjach chemii w szkole podstawowej. Kiedyś. Ale to było za czasów złowrogiego PRL, który, o czym wie każdy „młody, wykształcony” mikrocefal, był ch…..a wart :/

  Dokładnie. Fizyka zaczynała się w 5. klasie…
  Admin

 23. mgrabas said

  więcej: http://7777777blog.wordpress.com/2015/07/22/wazna-rzecz-woda/#comment-65958

 24. Bo-bola said

  Woda jest niewatpliwie bardzo waznym zwiazkiem ale jej przemiany fazowe tu wyliczone sa typowe dla wielu jesli nie wszystkich zwiazkow czy pierwiastkow.

 25. NICK said

  [Pamięć wody… .
  Nieźle.
  Jakby homeopatycznie… .]

  Jedyna pamięć i to NIE wody a Nasza to CHRZEST.
  Nieprzypadkowo właśnie WODA była użyta.
  Jako jeden z żywiołów danych przez Boga.

 26. Boydar said

  To ty pruski chemiku tylko o tych przemianach zauważyłeś ? Lepiej napisz, skoro to z twojej branży, czy faktycznie woda jest jedynym związkiem który w przedziale rozsądnym temperatury ma taką tendencję zmiany gęstości. A przy okazji zmodyfikuj ten bluźnierczy nick. Bo żadnego skutku draństwem nie osiągniesz a tylko na żydoszkopską świnię wychodzisz.

 27. NyndrO said

  Panie Boydar Drogi, ależ Pan jest cięty na tego gościa. Pan Maćko może być zawiedziony, że nie jest na pierwszym miejscu. 😉

 28. Boydar said

  Ja Go i tak bardziej toleruję; bo-bolowe podjazdy pod polskość są tak naiwnie klarowne że i ślepy widzi. Ino ten nick mnie wqurwia, ale jeszcze bardziej, że mało komu przeszkadza. Bo Jego pruskie zbójeckie prawo atakować, ale nasz zasrany polski obowiązek dawać odpór.. A Pan Macka, ooo, to inna liga. Podstępnie sączy pod najlepsiejszym pozorem. Jak Polak naiwny i szczery to na bank w sidła wpadnie.

  Tak że pozycja Pana Macki w moim rankingu wydaje się być niezagrożona.

 29. NICK said

  „A Pan Macka, ooo, to inna liga. Podstępnie sączy pod najlepsiejszym pozorem. Jak Polak naiwny i szczery to na bank w sidła wpadnie.”

  Dokładnie.

 30. mgrabas said

  GENDER – ZMIANA PŁCI W WODZIE Z KRANU

 31. NyndrO said

  Ale jaja.

 32. Marcin said

  Fajny artykuł. Ostatnio przygotowywałem nasionka sekwoi przed stratyfikacją, które musiały sie moczyć 24 h a ze są lekkie nie chciały opadać na dno bo napięcie powierzchniowe wody nie dawalo im opaść. Dodanie detergentu zalatwilo sprawę. To tak dla ogrodników i pasjonatów chwastów.

 33. Marcin said

  Panie Marucha. Zwolennicy teorii ewolucji mają jeden podstawowy problem: nie potrafią wytłumaczyć, przede wszystkim sobie po co to życie powstało chociaż wiedzą jak powstawalo, ponoć.

 34. Boydar said

  Mówią, że wiedzą. Sami już by dawno powtórzyli proces kreacji tylko jeszcze im jednego słowa brakuje.

 35. Boydar said

  Jeszcze moja reminiscencja względem wody.

  Wredne stwory przejmują kontrolę nad dystrybucją i przetwórstwem wody pitnej. Cena jest sprawą odrębną, można ją obniżyć karabinem, szubienicą czy nawet zwykłymi widłami. Istotniejsze jest wg. mnie co innego. Jaka ta woda jest/będzie. Dyskredytując nieakademickie właściwości wody, jak czyni to konsekwentnie Pan Macka, pozbawiamy się, można powiedzieć, boskiej gwarancji na zdrowie. Jednej z wielu, oczywiście, tej stricto fizycznej.

  My możemy zbadać jej (wody) skład chemiczny, to się daje i może to zrobić praktycznie każdy za większe czy mniejsze pieniądze w zależności od oczekiwanej precyzji analizy. Ale właściwości fizycznych nie zbadamy. Nie ma takiej opcji. Tak jak nie stwierdzimy czy kucharz naszczał do podanych frytek czy tylko napluł albo się obficie ejakulował. Kucharzowi po prostu ufamy. Liczymy na to, że jako człowiek uznaje ludzką przyzwoitość i postępuje jak człowiek.

  A jak ja im qurwa mam zaufać, kiedy oni nie uznają przyszłości nawet swojej ani swoich nienarodzonych jeszcze dzieci ? To co, bydle-goja oszczędzą ? Kto sprowadził w 2005 roku kolegów Pana Nyndr0 do Polski i bezcześcił Wisłę ? Dmowski ? A może Stalin ?

  Co jest w wodzie wodociągowej niedobrego, oprócz tego że czegoś w niej nie ma co być powinno. Otóż nie trzeba daleko szukać ani wykładać kasy na laboratorium. Nosimy je na sobie. Mam na myśli skórę, zwłaszcza kobiecą. Kilka razy w roku, po kąpieli odczuwamy swędzenie; także herbata uczyniona z kranówy smakuje jak jak płyn do czyszczenia sedesu. A jak ma smakować jeśli właśnie MPWiK puścił w rury odkamieniacz. Żrące bydle i trujące. Nasz gajówkowy Kolega od tych zagadnień podawał rewelacyjne metody odkamieniania bez chemii. Nikt ich w Polsce nie będzie stosował i nie stosuje. Walą siarę i kamień w rurach się rozpuszcza. Taka technika. A my to pijemy czy kąpiemy siebie i nasze małe dzieci. W pisdu, panowie, i panie również.

 36. Marcin said

  Pelna zgoda Panie Boydar. Siara niejednemu juz wyszla bokiem lub czymś innym a pewni koledzy z bloku mogą to potwierdzić i zaświadczyć kondycją swojej facjaty. Nie zapominajmy tez o tym czym traktujemy naszą skórę, oprócz wody podczas kąpieli. U mnie wszelkie swędzenia i wysuszenie skóry minelo odkąd zacząłem używać szarego mydla a żele i różne wynalazki a la unilever poszły do kosza.

 37. Boydar said

  Panie Marcinie, powinien Pan dodać do (36), co zrobiło to szare mydło. Bo tak jak jest to nie każdy pojmie. Ma Pan oczywiście rację ale trzeba ją wyjaśnić.

 38. Re 35:
  Panie! Z tym kucharzem mogłeś sobie Pan darować. Niedobrze się robi od takich wypowiedzi.

 39. Boydar said

  To z filmu, Panie Przemysławie. Nie lubi Pan frytek ?

 40. Pan dobrze wie, że nie chodzi o same frytki.

  A co do tematu: to oprócz fluoru i chloru mamy teraz jeszcze dodatkowo siarkę z kranówki? Zatem mamy chemiczną substancję trującą, a nie wodę.
  Ja sobie kupiłem tzw. ekologiczne kosmetyki, w tym również mydło syryjskie składające się w większości z oleju oliwkowego oraz lauryny. Nie zawiera żadnego sztucznego pachnidła, zatem posiada woń jakby ziemi, gliny i z barwy jest brązowe.
  Tzw. „zwykłych” kosmetyków nie ma po co używać, bo nie dość, że zawierają SLS, talki i inne ścierwa, to dodatkowo dajemy na tym zarabiać Żydom.
  Do płukanki jamy ustnej i poprawienia kondycji zębów polecam jeszcze olej kokosowy tłoczony na zimno.

 41. Boydar said

  „… do płukanki jamy ustnej …”

  Ale to też z filmu, i to tego samego najwyraźniej ! 🙂

 42. Jacek2 said

  Cyt. „Dzięki temu woda wsiąka w glebę, mury, skały a także wznosi się na wysokość kilku metrów w pniach drzew”.
  Wznosi się nie na kilka ale na wysokość grubo ponad sto metrów.
  Nie wnikałem w temat bo dopiero teraz mnie to zainteresowało. Bardziej ciekawi mnie inne zjawisko: każde drzewo na jesieni wycofuje swoje „płyny ustrojowe” do korzeni, w porze mrozów jest dużo bardziej suche i wtedy najlepiej nadaje się do ścinki, pozyskane w takim czasie jest dużo trwalsze. Podciąganie kapilarne- ok, niech będzie ale w jaki sposób działa to w drugą stronę?

 43. NICK said

  W tym temacie TEŻ mam przewagę.
  Rady dawałem.
  Nie słuchaliście, jełopy.

  Przyjedźcie. Nabierzcie dobrej wody ile chcecie. Gratis! [oferta dla wybranych].

  Pan Yah ma pojęcie.
  Pan Towarzysz0 zginął. Bezproduktywnie.
  Aaa tyyyle zapodawał.

  Pracy.
  Normalnej.
  Się boicie.

  Od podstaw.
  Jak 130 lat temu.
  I, w ogóle… .

 44. Adam Ryglowski said

  No NICK,u
  …….
  Ja tyz do dzis szukam Towarzysza O
  😞
  Pozdr. Jak zwykle
  Bez wrestlingu , bo PC. ma lumbago

 45. Boydar said

  – Jasiu ! To ty mówisz ?!?!
  – Mówię …
  – A przez siedem lat nie mówiłeś, ani słówka !
  – Bo wszystko było w porządku

 46. Plausi said

  Bitwa o „ciężką wodę“ trwa

  http://ram.neon24.pl/post/134231,to-juz-koniec-wykupuja-wszystka-wode-swiata#comment_1337757

  Jedynie powietrze jest ważniejszym warunkiem życia niż woda, kto kontroluje wodę, kontroluje każdą formę życia na tym globie.

Sorry, the comment form is closed at this time.