Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Wolne tematy (63 – 2017)

Posted by Marucha w dniu 2017-07-23 (Niedziela)

Antoni Macierewicz odważnie stwierdził, że nikt spoza Polski nie będzie mógł decydować o prawach, sądach, instytucjach i kształcie narodu polskiego. Nikt – oprócz Unii Europejskiej, USA, Izraela i bezcennej Ukrainy.

Wzmocnieni na duchu wpisujmy poniżej wolne uwagi.

Poprzednie: https://marucha.wordpress.com/2017/07/18/wolne-tematy-62-2017/
Następne: https://marucha.wordpress.com/2017/07/27/wolne-tematy-64-2017/

Gajowy Marucha

Komentarzy 209 to “Wolne tematy (63 – 2017)”

 1. NyndrO said

  Nareszcie coś do żarcia. Wszystko pasuje, tylko ta kawa to przegięcie.

  Piwo nie bardzo pasuje na trasie…
  Admin

 2. re1truth2 said

  „Opis ten, jak i ujawnione wyniki sekcji zwłok Stalina ponad wszelką wątpliwość potwierdzają, że to poważne problemy ze zdrowiem były przyczyną zgonu radzieckiego dyktatora. Już przed śmiercią cierpiał na nadciśnienie, miał bóle mięśni i nerwów w ramionach i nogach, co utrudniało chodzenie i stanie. Do tego doszły jeszcze marskość wątroby i miażdżyca. Udar, który zaatakował lewą półkulę jego mózgu, spowodował krwawienie we wnętrzu żołądka, co w efekcie doprowadziło do uduszenia i śmierci w wieku 74 lat.” itd..

  Panie Wandaluzja tajny raport na ‚stół’…

 3. wiesio said

  Przepowiednie Andrzeja Leppera sprzed 10 lat..

  prorok? http://zbigniew1108.neon24.pl/post/139441,przepowiednia-nie-fatimska-andrzeja-lepper-sprzed-10-lat

 4. NyndrO said

  Od razu widać, że Polak mieszkający w Szwecji…

 5. La Reine Toronto said

  To nasz polski stary obiad; do tego zupa tez byla no i kompot lepszy od kawusi z cukrem; dobrze ze nie z mlekiem.
  Dziekuje za pierwszy obrazek polski.

 6. osoba prywatna said

  Totalitarny program integracji europejskiej (Krzysztof Karoń)
  .https://www.youtube.com/watch?v=NxrVzXhndyg

 7. Isia said

  … Panie Gospodarzu …

  … zgadzam się z moimi przedmówcami – nie ma to jak nasz polski obiad, mam nadzieję, że smakował 🙂 …

  ——
  Był bardzo w porządku!
  Admin

 8. Podkomorzy said

  „FiM”: – Czy katastrofa by-
  ła wypadkową koszmarnych błę-
  dów, czy efektem wyrafinowane-
  go zamachu?
  Płk pil. Jerzy Kubiak: – O zama-
  chu mówi tylko prezes PiS Jarosław
  Kaczyński i jego ludzie. Skoro był
  zamach, to muszą być zamachowcy
  oraz organizatorzy. Prezes wskazuje
  na premiera Tuska, jego ekipę i Ro-
  sjan. Są to rzadkiej próby banialuki.
  – Prezydent Komorowski za-
  powiada, że przyczyna może oka-
  zać się „arcyboleśnie prosta”, co
  wyraźnie sugeruje błędy pilotów…
  – O nich mówi się niechętnie,
  żeby nie obrażać naszej dumy. A to
  przecież piloci sporządzali plan lotu.
  W uzgodnieniu z Rosjanami musieli
  zaplanować trasę lotu i co najmniej
  dwa lotniska zapasowe. Oczywiście
  znali również Smoleńsk, bo zapo-
  znanie się z lotniskiem docelowym
  i zapasowymi jest absolutnym elemen-
  tarzem i nie mam cienia wątpliwo-
  ści, że go dokładnie „przeczytali”.
  – Ale cóż mogli począć, sko-
  ro Rosjanie rozpylili mgłę…
  – Taka mgła na terenach pod-
  mokłych powstaje nagle i może
  zmniejszyć widzialność nawet do kil-
  kudziesięciu metrów. Konsultacja
  z meteorologiem bardzo by się hi-
  storykowi Macierewiczowi przydała.
  – W każdym razie nad Smo-
  leńsk dolecieli. Co robili dalej?
  – Po nawiązaniu łączności z wie-
  żą kontroler podaje załodze warunki
  podejścia do lotniska, warunki lądo-
  wania i – przede wszystkim – mete-
  orologiczne. Pilot je znał, ale zigno-
  rował. Rozumiem rozterki kontrole-
  ra, który prawdopodobnie konsulto-
  wał się z przełożonymi w Moskwie.
  Ostateczną decyzję pozostawiono za-
  łodze, wychodząc z założenia, że sa-
  molot prowadzi nie małpa, lecz pilot,
  podobno doświadczony. Dopiero
  po czasie dowiedzieliśmy się, że do-
  świadczony także perturbacjami swo-
  jego przełożonego kapitana Grzego-
  rza Pietruczuka, który po odmowie
  lądowania w Tbilisi został w przytom-
  ności załogi (tragicznie zmarły w Smo-
  leńsku kpt. Arkadiusz Protasiuk był
  wówczas drugim pilotem – dop. red.)
  zrugany przez prezydenta Kaczyńskie-
  go, a za okazany profesjonalizm i od-
  powiedzialność próbowano człowieka
  włóczyć po sądach.
  – Pojawiają się sygnały, że
  Protasiuk chciał dla świętego
  spokoju jedynie zamarkować lą-
  dowanie w Smoleńsku i odlecieć
  na zapasowe.
  – Co miał w głowie, tego już ni-
  gdy się nie dowiemy. Z pewnością
  natomiast popełnił przestępstwo, na-
  rażając ludzi na utratę życia, mimo
  informacji z wieży, ostrzeżeń kapi-
  tana polskiego Jaka-40, sygnału że
  rosyjski Ił-76 po zorientowaniu się
  w warunkach podejścia nawet nie
  próbował lądować i odleciał do Mo-
  skwy. Pogwałcił także reguły wyso-
  kości decyzji nakazujące, że jeśli nie
  widzi ziemi z wysokości 120 m, ma
  obowiązek przerwania zniżania, zlek-
  ceważył sygnały AWS (system
  ostrzegający o zbliżaniu się do zie-
  mi), nie zareagował na krzyk drugie-
  go pilota „Odchodzimy!”… – moż-
  na by długo wyliczać. Gdy w końcu
  kontroler podał komendę gorizont
  (przejdź do lotu poziomego), pilot
  już do tej fazy przechodził, ale kil-
  kanaście sekund za późno. Tupolew
  to nie jest samolot myśliwski…
  – Te okoliczności już znamy.
  A czego wciąż nie wiemy?
  – Co lub kto przekonał pilota,
  żeby podjął ryzyko. Zdawał on so-
  bie sprawę z tego, że w Smoleńsku
  czeka na prezydenta grupa ludzi
  z kwiatami, może z trąbami, kame-
  ry, byłoby widowisko. Na lotnisku
  zapasowym czekałby co najwyżej
  konsul i trzy autobusy, żadnych trąb.
  Opóźnienie wzrosłoby do kilku go-
  dzin, ale wszyscy by żyli… Mam na-
  dzieję, że kiedyś dowiemy się, o czym
  prezydent meldował swojemu bra-
  tu przez telefon satelitarny na kil-
  ka minut przed lądowaniem, gdy
  już było wiadomo o problemach.
  – Czy Smoleńsk był przypad-
  kiem incydentalnym?
  – Ależ skąd! Niemal identycz-
  na sytuacja wystąpiła przy katastro-
  fie CAS-y w Mirosławcu, kiedy to pi-
  lot zignorował wszystkie ograniczenia
  – minima lotniska i samolotu, swoje
  własne, ściśle określające warunki,
  na które był przeszkolony, i widzial-
  ność, przy której miał prawo lądować.
  Tam również kontroler zachował bier-
  ność, choć miał obowiązek podania
  komendy „zabraniam lądować”. No,
  ale na pokładzie była śmietanka, więc
  tylko obserwował, co pilot wyprawia.
  – Czy da się jakoś zrzucić od-
  powiedzialność na kogoś spoza
  załogi i pasażerów tupolewa?
  – Zgodnie z oczekiwaniami pre-
  zesa Kaczyńskiego winni mają być Ro-
  sjanie, więc Macierewicz już to udo-
  wodnił. Według niego, „bezpośrednią
  przyczyną katastrofy były fałszywe in-
  formacje podawane przez rosyjską wie-
  żę kontrolną i sposób nawigacji”, ale
  już nie mówi, jakież to rzekomo fał-
  szywe informacje miał przekazać kon-
  troler, skoro kierunek pasa pilot znał,
  a wszystkie urządzenia pokładowe
  działały sprawnie do samego końca.
  „Materiały rosyjskie robią olbrzymie
  wrażenie” – twierdzi Macierewicz, ale
  przezornie nie podaje, jakie. Jedną
  z przyczyn jest podobno brak na lot-
  nisku ILS (system nawigacyjny wspo-
  magający lądowanie samolotu w wa-
  runkach ograniczonej widzialności
  – dop. red.). Tego systemu nie mon-
  tuje się w dwa dni[ jest jeszcze wersja mobilna, co i tak obciąża brak przygotowania BOR], a poza tym nale-
  ży go oblatać. Przepalona żarówka
  przy pasie, którego i tak piloci nie
  widzieli – wielki powód. Trzeba po-
  sypać głowę popiołem oraz uczciwie
  przyznać, że Rosjanie wcześniej ostrze-
  gali, iż lotnisko nie nadaje się do przyj-
  mowania samolotów pasażerskich.
  – Ale przecież tupolew to nie
  jest taki zwykły samolot…
  – Słyszałem, jak taki jeden opo-
  wiadał, że to przerobiony bombowiec,
  więc powinien kosić brzozy o średni-
  cy 40 cm. Niech prezes rozpędzi swo-
  ją limuzynę do 100 km/godz. i wal-
  nie w drzewo. Zobaczymy, czy będzie
  zdolny taki eksperyment powtórzyć.
  A tupolew miał na liczniku ponad 300
  km/godz. Z jednym skrzydłem lecieć
  się nie da, nawet półtora nie wystar-
  czy. Tak już jest w lotnictwie, że błąd
  popełniony przez pilota, szczególnie
  na małej wysokości, karany jest śmier-
  cią bez prawa apelacji i kara wyko-
  nywana jest natychmiast.
  – Śledczy z PiS-u zapowia-
  dają, że Amerykanie w tej spra-
  wie pomogą…
  – Ekspert od katastrof lotniczych
  Macierewicz i godna współczucia
  była minister spraw zagranicznych
  Anna Fotyga polecieli do USA
  po prośbie, ale Amerykanie obśmia-
  li ich i spławili. Mieli i mają własne
  katastrofy, tylko że oni najpierw po-
  wołują ekipę specjalistów, a nie pro-
  kuratorów. To fachowcy określają
  bezpośrednią przyczynę zdarzenia.
  Jeśli urwał się statecznik pionowy,
  to określą powód złamania sworz-
  ni łączących statecznik z kadłubem
  itd. Naszą pożal się boże „delega-
  cję” zgodziło się przyjąć czterech se-
  natorów, z czego dwóch odmówiło
  polskim mediom jakiegokolwiek ko-
  mentarza do tych spotkań. Wstydzi-
  li się przyznać podatnikom, że stra-
  cili czas na słuchanie bzdur…
  – Wciąż jest wiele hałasu o to,
  że w toku zabezpieczania śla-
  dów celowo zniszczono nam bez-
  cenną relikwię…
  – Niektóre media podnoszą la-
  rum, że Rosjanie, tnąc wrak, nisz-
  czą dowody. Tylko nie wiadomo, cze-
  go dowody. Samolot był sprawny
  do końca. Nie trzeba dużej wyobraź-
  ni, aby uprzytomnić sobie stan ciał
  po uderzeniu samolotu w ziemię.
  Rozczłonkowane i wymieszane mię-
  dzy sobą szczątki. Wydobycie ich bez
  uszkodzenia tak cennych dla niektó-
  rych blach wraku brzmi ponuro.
  Z kolei przykrycie wraku tylko przy-
  spieszyłoby korozję części stalowych.
  Nie trzeba kochać Rosjan, ale ob-
  rażanie ich jest świadectwem fobii,
  czyli zwykłej głupoty.
  – Czy te wszystkie raporty
  i śledztwa wskażą jednoznacznie
  winnych?
  – Przyczyną katastrofy lotniczej
  jest na ogół łańcuch wielu zdarzeń,
  ale tę sprowadziło bezpośrednio
  podjęcie niedopuszczalnie ryzykow-
  nej próby lądowania. Chcieli to zro-
  bić za wszelką cenę. Dlaczego? Kto
  tak kazał? Kto wysłał generała Bła-
  sika do kokpitu? Śledztwo tego
  prawdopodobnie nie wykaże, ale
  chyba łatwo się domyślić…
  – A rosyjski kontroler?
  – Korespondencja między nim
  a pilotem jest bardzo prosta, to nie
  opowiadanie sobie bajek. Podaje wa-
  runki lądowania, pogodę, wysokość
  podejścia do punktu rozpoczęcia zni-
  żania i wyraża zgodę, lub nie, na zni-
  żanie. Jego wina polega przede wszyst-
  kim na tym, że nie był w stanie wy-
  czuć, pod jak wielką presją jest jego
  partner w tupolewie, a jednocześnie
  wyobrażał sobie ten jazgot, gdyby po-
  wiedział negative, zapreszczaju, zabra-
  niam lądować. Dopiero gdy zorien-
  tował się, że sytuacja jest skrajnie nie-
  normalna, podał komendę gorizont,
  ale było już za późno…
  ? ? ?
  Mówi płk pil. Wiesław O. (po-
  nad 20 lat za sterami): – To nie Ro-
  sjanie mają problem z określeniem
  winnych, tylko my. Chcą, żebyśmy
  skonsumowali ten keks z zakalcem
  i z wyników ich badań sami wska-
  zali sprawców. Nasza polityczna ko-
  misja i podkomisje „specjalistów”
  w rodzaju komisji Macierewicza ma-
  ją ciężki orzech do zgryzienia – jak
  przekazać narodowi, że załoga jest
  winna? Ale byłby to dopiero począ-
  tek. Pilot nie wsiada do samolotu,
  jeśli nie zna minimalnych warunków
  do lądowania. To katechizm każde-
  go z nas. Jeśli więc załoga decydu-
  je się na lądowanie w tak tragicz-
  nych warunkach, powody mogą być
  tylko dwa: nie ma możliwości wylą-
  dowania gdzie indziej (brak pali-
  wa, awaria) lub jest do tego zmu-
  szana. Innych po prostu nie ma!
  – Który, pańskim zdaniem,
  przeważył w Smoleńsku?
  – Paliwa mieli pod dostatkiem,
  wszystko działało należycie, więc chy-
  ba wszystko jest jasne… Niektórzy,
  wykorzystując tragedię, szybko ude-
  rzyli w ton braku nowoczesnych sa-
  molotów w 36. pułku. Według mnie,
  bardzo dobrze się stało, że ich nie
  kupiliśmy, bo nawet ultranowocze-
  sny boeing 777 z ILS najwyższej ka-
  tegorii IIIC podzieliłby los tupole-
  wa. Problem tkwił nie w samolocie
  i nie w ilości VIP-ów na pokładzie,
  ale w ludzkiej świadomości.
  – Jak można takich drama-
  tów uniknąć?
  – Musimy sobie odpowiedzieć
  jednoznacznie na kilka pytań. Czy
  Zwierzchnik Sił Zbrojnych (prezy-
  dent RP) ma prawo do dowodze-
  nia załogą w powietrzu, czy tylko
  do sprawowania kontroli nad siła-
  mi zbrojnymi? Co załoga miała zy-
  skać na udanym lądowaniu w kar-
  kołomnych warunkach, bo przecież
  nie chodziło tylko o oklaski, skoro
  to wątpliwej jakości jury wiezione
  na „pace” nie miało bladego poję-
  cia o złożoności zadania? A poza
  tym: jeśli się bierze na pokład tyle
  najwyższych rangą osobistości, to
  minimalne warunki atmosferyczne
  do lądowania trzeba podnieść, a nie
  obniżać. Lądowanie powinno się od-
  być tylko wówczas, kiedy komuni-
  kat podany z ziemi jest lepszy niż
  minimum pogodowe określone dla
  takich lotów. Trzeba zrobić wszyst-
  ko, by decydenci nie mieli nic
  do powiedzenia w kwestiach nad-
  zoru czy ingerowania w czynno-
  ści załogi. To podstawa! Dla mnie
  przypadek CAS-y i Tu-154 należy
  dokładnie do tej samej kategorii
  – wpływu buty prominentnych osób
  na czynności pilota. Nikt tego, nie-
  stety, nie udowodni ponad wszelką
  wątpliwość, bo środki OKL, czyli
  tzw. Obiektywnej Kontroli Lotów,
  nie sięgają do saloniku prezydenc-
  kiego, a ponadto nie ma woli po-
  litycznej, by w nieuchronnej kon-
  sekwencji takiego śledztwa wy-
  prowadzić „prezydenta bohate-
  ra” z Wawelu…
  ANNA TARCZYŃSKA

 9. Isia said

  … Panie Sebastianie (poprzednie W.T.) …

  … i ja dziękuję za bardzo interesujące wpisy:

  … o polskim Śląsku Cieszyńskim i wyjątkowo haniebnej roli Czechów, którzy w 1919 roku, wykorzystując naszą trudną sytuację – gdy Polacy zaangażowani byli w walki na Wschodzie – napadli na polską Ziemię Cieszyńską, dokonując niesłychanych mordów na Polakach, polskich jeńcach cywilnych i wojskowych, o czym jakoś mało się mówi i nie nagłaśnia się tych okrutnych, oburzających zbrodni …

  … a także o najsławniejszym i największym Rycerzu w średniowiecznej Europie – Zawiszy Czarnym z Garbowa … z którego, my Polacy, powinniśmy być dumni i o którym powinniśmy pamiętać, jako Wielkim Polaku i Wielkim Bohaterze … obok tak Wielkich Polaków jak: Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, rotmistrz Witold Pilecki i wielu, wielu innych …

  … jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam Pana, Rodaka z Bydgoszczy – Wasz Klub Sportowy nie mógł sobie wybrać lepszego Patrona, niż legendarny Rycerz Zawisza Czarny …

 10. RomanK said

  Na Baltyku pokaz sily jakiego nie znala historia…
  i cisza…ani media ani politycy..nie widze , nie slysze , zaniemowilem:-)))

  gdzie NATO..gdzie?????? straszliwa pomoc, ktora nie pozwoli..puscic….:-0))))
  Gdzie pan Macierewicz z bateriami przeciwnuklearnych wiatraczkow za miliardy dollarow????
  CO oprocz naplucia kurze w kuper moze zrobic w tej sytuacji..oprocz krzywienia gebyi przewracania kaprawymi slepkami ????
  Niech wyda rozkaz do wszystkicj orkiestr i Roz antyruskich…
  – Doooooo Modlitwy Obronnej na smierc i zycie!
  – Wznieeesmy glooooossssss dooooo Niebioooooosss!
  O Maryjo ratuj nosssssss…….

 11. Podkomorzy said

  http://www.kuprawdzie.pl/tag/jerzy-grzedzielski/
  Pilot Jerzy Grzędzielski — piszący o przyczynach katastrofy smoleńskiej — nie żyje!

  http://www.kuprawdzie.pl/jerzy-grzedzielski-smolensk/

  Jest to podłe i wręcz chore! Brednie zespołu Macierewicza
  29 października 2016 Stanisław Olsztyn 14 komentarzy Antoni Macierewicz, Jerzy Grzędzielski, Kazimierz Nowaczyk, toruń, tragedia smoleńska, Wiesław Binienda
  Konferencja Ministra Macierewicza i wypowiedzi uczestniczących w niej profesorów spowodowały, że po raz kolejny zabieram głos w sprawie katastrofy smoleńskiej.

  Niezmi­en­nie pow­tarzam: codzi­en­nie kap­i­tanowie roz­maitych linii lot­niczych świa­ta, bez­piecznie prze­wożą pon­ad 30 mil­ionów pasażerów. Sto­su­ją przy tym niezwyk­le prostą zasadę: nie przekraczanie obow­iązu­ją­cych przepisów bez­pieczeńst­wa. Najważniejsze jest życie powier­zonych im pasażerów.

  Państ­wowa Komis­ja Bada­nia Wypad­ków składała się z: wysok­iej klasy spec­jal­istów w dziedzinie lot­nict­wa, niezwyk­le staran­nie wyk­sz­tał­conych pro­fe­sorów, dok­torów nauk tech­nicznych, kap­i­tanów linii lot­niczych, pilotów doświad­czal­nych, dok­torów prawa, medy­cyny, naw­iga­torów, mete­o­rologów, wyższych ofi­cerów lot­nict­wa. Ludzie ci pra­cow­ali w różnych insty­tuc­jach i mias­tach. Myślę, że wielu z nich było sym­pa­tyka­mi PiS. Zostali powołani do pra­cy i już 10 kwiet­nia 2010 roku, zjaw­ili się w Smoleńsku, na miejs­cu katas­tro­fy.

  Już w niedługim cza­sie po katas­trofie, pan Macierewicz i członkowie jego zespołu par­la­men­tarnego zaczęli szkalować prace państ­wowej komisji, zarzu­ca­jąc jej brak kwal­i­fikacji, kłamst­wa i ukry­wanie prawdy. Trwa to do dziś. Robią to całkowicie bezkarnie. Czy ci wszyscy znakomi­ci fachow­cy i niezwyk­le prawi oby­wa­tele Pol­s­ki, chcieli śmier­ci swego Prezy­den­ta, jego goś­ci i ukrycia tego fak­tu?! Ile trze­ba mieć złej woli i zwycza­jnej podłoś­ci, aby posądzać ich o taki czyn? Czy nasz Naród tak nisko upadł, że nie znalazł się jeden spraw­iedli­wy, który powiedzi­ał­by: Manip­u­lowano nami? Tylko około 30% oby­wa­teli uwierzyło w te bred­nie pana Macierewicza. Stało się to, przy niemałej pomo­cy kleru, że wspom­nę słowa jed­nego z ojców z Toru­nia:
  Oni byli prowadzeni na specjalne zamordowanie. Jest to podłe i wręcz chore!

  Państ­wowa komis­ja dzi­ałała pro­fesjon­al­nie. Jak wszys­tkie komis­je na świecie. Zaczy­nała od sprawdza­nia doku­men­tów wyszkole­nia, star­tu samolo­tu i badała kole­jne czyn­noś­ci wykony­wane przez załogę do momen­tu katas­tro­fy. Ekipę pana Macierewicza nie intere­sowała pra­ca zało­gi. Samolot pewnie leci­ał sam. Dopiero gdy guru wskazał kole­jny „wybuch” kole­jnego rodza­ju „bom­by” panowie byli zain­tere­sowani dociekaniem. Odpowiem więc na część kłamstw i nieby­wałych bzdur głos­zonych przez zespół i pod­komis­je pana Min­is­tra Macierewicza.

  Pro­fe­sorowie mają prob­lem, skąd się wzięły częś­ci samolo­tu przed brzozą. Pan Binien­da odkrył, że był to wręcz wybuch przed brzozą, choć samolot dalej leci­ał. Samolot leci­ał na całkowicie zdław­ionych sil­nikach, w automa­cie, wbrew instrukcji i log­ice. Automat zamieni­ał wysokość na pręd­kość i opadanie wynosiło 9m/sek., zami­ast 3m/sek. Kap­i­tan mimo dwukrot­nej syg­nal­iza­cji „pull up” za późno pod­jął decyzję ode­jś­cia. Zro­bił to na około 20-stu metra­ch wysokoś­ci, zami­ast na stu metra­ch. Przestaw­ił manet­ki sil­ników na pełen ciąg. Za chwilę lewa końcówka skrzy­dła uderzyła w brzozę. Pow­stał moment i obrót samolo­tu w lewo, wzrost siły nośnej na prawym skrzy­dle i w kon­sek­wencji obrót samolo­tu wzdłuż osi podłużnej. Czyli praw­idłowa becz­ka.

  W pozy­cji na ple­cach samolot zderzył się z ziemią. Przed­nią kabinę z pasażera­mi przyg­ni­atał i miażdżył cen­tropłat wraz z wózka­mi pod­wozia o wadzie około 7 ton, z pręd­koś­cią 270km/h i ogrom­ną energią kine­ty­czną. Tyl­ną część kabiny wraz z pasażera­mi wbi­jały w ziemię trzy sil­ni­ki rozkrę­cone do 8200 obr/min. Każdy po 2,5 tony. Z dysz tych sil­ników w kierunku brzozy wydoby­wały się gazy o ogrom­nej energii i mogły zabrać ze sobą naj­cięższe częś­ci i detale rozbitego samolo­tu i przemieś­cić je przed brzozę.
  Dla przykładu podam: po lądowaniu w Rzymie służby lotniska chciały postawić mój samolot najbliżej budynku-portu. Polecono mi skręt o 90 stopni, niemal w miejscu. Gdy dałem prawym silnikom niemal maksymalny ciąg za ogonem samolotu przejechał samochód techniczny. Został zdemolowany.

  Pan Binien­da miał uwa­gi, że samolot spadł z małej wysokoś­ci. Twierdz­ił, że nie powinien się rozle­cieć na tyle małych częś­ci, a ofi­ary nie powin­ny być w tak złym stanie. Żałosne stwierdze­nie jak na pro­fe­so­ra, i to inżyniera. Pan pro­fe­sor sug­erował kole­jną eksplozję lub wybuch, który spowodować miał roz­pad samolo­tu. Samolot to nie kula met­alu: spadła, zro­biła dołek i pękła na dwie lub trzy częś­ci. To kon­strukc­ja głównie z dwu­milimetrowej blachy alu­min­iowej, z wręga­mi i podłużni­ca­mi, skrzy­dła z dźwigara­mi, sil­ni­ki, wsporni­ki itd. Po uderze­niu w ziemię samolot roz­pa­da się na mil­iony częś­ci.
  Dam przykład: w Lesie Kabackim spadł IŁ-62. Samolot podchodził do lądowania w prawidłowej ścieżce opadając 3m/sek. Gdy odmówił ostatni silnik spadał podwoziem i bagażnikami, a nie na plecach. Drzewa amortyzowały upadek. Rozsypał się jak TU-154. Do trumny jednej z naszych znakomitych koleżanek włożyliśmy jedynie klucze od mieszkania. Tyle pozostało. Panie profesorze, trochę technicznej wyobraźni! Podziwiam Panów niebywały tupet i niefrasobliwość.

  Pan Nowaczyk stwierdz­ił auto­ry­taty­wnie, że przy­czyną katas­tro­fy było wprowadze­nie samolo­tu przez Ros­jan na zły pas. Pan Nowaczyk przys­tępu­jąc do tak odpowiedzial­nej pra­cy, nie zadał sobie trudu przeczy­ta­nia mapy lot­niska, zaled­wie jed­nej kart­ki papieru. A tam jest tylko jeden pas – to nie Lon­dyn, czy Ams­ter­dam. To są kpiny z ofi­ar i ich rodzin.

  Twierdzi­cie panowie, że Ros­janie nakła­niali Kap­i­tana do obniże­nia lotu do 50 metrów. Przy­pom­i­nam: tylko i wyłącznie kap­i­tan decy­du­je o pod­ję­ciu pró­by lądowa­nia. Nikt kap­i­tana nie zmusi do przekroczenia obow­iązu­ją­cych go ograniczeń. Prze­cież on siedzi za stera­mi. Gdy nasz samolot zjaw­iał się nad lot­niskiem smoleńskim, otrzy­mał stan­dar­d­ową infor­ma­cję o pogodzie. Pon­ad­to otrzy­mał nie­s­tandar­d­owa wiado­mość, niespo­tykaną na innych lot­niskach: nie ma warunk­ów do lądowa­nia. Cóż to znaczy? To nad­gor­li­wość Ros­jan, aby Kap­i­tan nie pod­jął pró­by lądowa­nia w nieko­rzyst­nych i niebez­piecznych warunk­ach, i nie narażał życia Prezy­den­ta i jego goś­ci. Pewnie i sami Ros­janie nie chcieli mieć prob­lemów i kłopotów.
  ustalamy-nie-wyjasniamyPanie Macierewicz i panowie Profesorowie, gdzie wasza logika o zamachu na Pana Prezydenta, skoro Rosjanie już na samym początku sugerują załodze lot na inne lotnisko?

  Tu już roz­pa­da się mis­tern­ie układany plan „zamachu”. Pan Macierewicz nie darował niko­mu, więc i z Kap­i­tana zro­bił osobę niekom­pe­tent­ną. Kole­jną przy­czyną katas­tro­fy w/g Min­is­tra Macierewicza było to, iż Ros­janie: 1) nie „odpędzili” (cóż za kuri­ozalne określe­nie w nomen­klaturze lot­niczej) naszego samolo­tu od lot­niska; że 2) nie zamknęli lot­niska.

  Panie Min­istrze, odpędza to się komary, lot­nisk się nie zamy­ka, chy­ba że na pasie jest uszkod­zony samolot. Tę sytu­ację należy rozu­mieć następu­ją­co: przyle­ci­ał samolot z Prezy­den­tem 40-mil­ionowego kra­ju nad Smoleńsk. Kap­i­tan otrzy­mał infor­ma­cję meteo. Warun­ki abso­lut­nie nie do lądowa­nia. Według pana Macierewicza Kap­i­tan-gapa, nie wie co ma robić: potrze­bu­je pomo­cy suflera, lid­era, opieku­na. Ros­janie nie „odpędza­ją” samolo­tu, nie zamyka­ją lot­niska. I stało się co się stało. Wina Ros­jan. To jest logi­ka pana Min­is­tra Macierewicza.

  Panowie Pro­fe­sorowie, wystar­czy mieć szczątkową wiedzę o aero­dy­nam­ice, teorii lotu i jego mechan­ice, żeby stwierdz­ić, że zało­ga była „prze­grana” już od wysokoś­ci 90 metrów, ponieważ zało­ga leci­ała łamiąc wszelkie przepisy, w automa­cie, opada­jąc 9 m/sek, na całkowicie zdław­ionych sil­nikach. Aby prz­er­wać opadanie należało wykon­ać: odłącze­nie automatu 1 sekun­da, przestaw­ie­nie dźwig­ni ciągu i akcel­er­ac­ja sil­ników 8 sekund, przestaw­ie­nie wolan­ta na wznosze­nie 1 sekun­da. Razem 10 sekund, nie licząc bezwład­noś­ci masy samolo­tu z wypuszc­zonym pod­woziem i z wysunię­ty­mi kla­pa­mi. 10 sekund opada­nia to 90 metrów wysokoś­ci, i spotkanie z ziemią.

  Tu już nic nie mogło pomóc. Piloci TU-154 przy tak niepro­fesjon­al­nym sterowa­niu, od wysokoś­ci 90 metrów, już nie mogli odle­cieć. Odpowiedź na pytanie, dlaczego więc znaleźli się na tej wysokoś­ci, zna­j­du­je się na taśmie z zapisem rozmów zało­gi. Anal­iza tych fak­tów jest niepod­ważal­na — to była przy­czy­na katas­tro­fy, i nie zmienią tego kłamst­wa i bred­nie, głos­zone przez zespoły Min­is­tra Macierewicza.

  inż. Jerzy Grzędziel­s­ki

 12. Nina said

  O polskich sądach – jako przeciwwaga dla wycia KOD-owców i innych targowiczan – wypowiedź sędziego: rzeczowa, spokojna, wyważona, cela i mądra

 13. Podkomorzy said

  Nazy­wam się Ste­fan Dziem­bows­ki. Mam już 80 lat. Mieszkam w Olsz­tynie od 30 lat, od 1945 roku w Ostródzie. Urodz­iłem się w miejs­cowoś­ci Natal­ja, powiat Kostopol… Ja nie mogę słuchać i wierzyć ludziom, którzy mają tytuły pro­fe­sorskie wyczy­tane w książkach, czy gdzieś tam z pis­ma, i zaprzeczać temu, co moje oczy widzi­ały. Ja jako pię­ci­o­let­nie dziecko, byłem zakopa­ny za stodołą w zbożu, bo w tym cza­sie — w nocy — mor­dowali mego ojca.

  Kto go mor­dował? Młodzież ukraińs­ka. Pod­kreślam. Nie było tam starych, ale był w wieku ojca kole­ga, który 30 lat z nim jeźdz­ił do Janowej Doliny, do kamienioło­mu, żeby woz­ić odpady, żeby zaro­bić na dru­gi dzień. Jak mor­dowali… tata poszedł do domu i tam go zła­pali. Wyciągnęli na pod­wórko, no i zabić go trze­ba. Jak? Ty jesteś przy­ja­ciel, to ty pokaż, że jesteś Ukraińcem. I do tego przy­ja­ciela, z którym 30 lat jeźdz­ił, on mu nogi wykrę­cał. On do ostat­niego roku życia chodz­ił na kulach w Ostródzie…

  Po tej his­torii, ojciec został wywieziony do Kostopo­la. I skąd to się zaczęło? W niedzielę, jak wszyscy katol­i­cy do koś­cioła idą. Na drzwiach w koś­ciele było napisane, po rusku, po ukraińsku: …za każdego Pola­ka nagro­da czeka. I od tego się zaczęło. Uciekaliśmy do Kostopo­la. Nie wiem jaką drogą.
  http://www.kuprawdzie.pl/stefan-dziembowski/

 14. osoba prywatna said

  Publikacja na Facebooku skończyła się dla Fina więzieniem i wysoką grzywną 80 tys. euro
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/publikacja-na-facebooku-skonczyla-sie-dla-fina-wiezieniem-i-wysoka-grzywna-80-tys-euro

 15. Podkomorzy said

  http://progressforpoland.com/macierewicz-dwakroc-przedziwny-calkiem-nietykalny
  http://progressforpoland.com/katastrofa-smolenska-nieprawdziwe-teorie-profesora/
  http://progressforpoland.com/tag/smolensk/page/6/
  Już trochę artykułów-ekspertyz napisałem o roli Antoniego Macierewicza i jego towarzystwa w sprawie fałszowania dowodów smoleńskich. Jak wiadomo zawiadomiłem prokuraturę o przestępstwie zespołowym („wspólnie i w porozumieniu”) mającym na celu podjudzanie ludzi i dawanie paliwa Jarosławowi Kaczyńskiemu do jego chamskich i kłamliwych ataków przeciwko społeczeństwu i mnie osobiście.

  Nie lubię znęcać się nad leżącymi, jednak jestem też człowiekiem społecznym, który ma poczucie obowiązku jako zaprzysiężony ekspert. Posiadane umiejętności dochodzeniowe czy jakiekolwiek inne powinny społeczeństwu służyć. Nie tylko polskiemu, ale i światowemu. Więc w opiniach amerykańskiego profesora Wacława Biniendy:

  – nieprawidłowe jest rozważanie tematu czy brzoza mogła zniszczyć skrzydło samolotu,
  – nieprawidłowe jest pomijanie sił bezwładności, które dla tego samolotu, w czasie takiej ewolucji są bardzo duże,
  – nieprawdziwe jest twierdzenie, że część skrzydła nie mogła upaść111 metrów od brzozy w żadnym przypadku i badanie toru lotu oraz aerodynamiki tak by wykazać, że brzoza złamała się sama,
  – nieprawidłowe jest porównywanie katastrofy smoleńskiej z katastrofą promu kosmicznego sprzed lat: prom Columbia został zniszczony na wysokości 60 km, a samolot 101 został roztarty po ziemi,
  – nieprawidłowe jest pomijanie opisu pola katastrofy i wszystkich znajdujących się tam elementów; przez długi czas twierdzono, że brak zdjęć satelitarnych uniemożliwia dochodzenie do prawdy,
  – nieprawdziwe jest twierdzenie, że jest jakiś kokpit w całości,
  – nieprawidłowe jest wmawianie, że koła skierowane w górę oraz tylna część leżąca lukiem dolnym do góry nic nie znaczą,
  – nieprawda, że wrak był celowo złośliwie niszczony (części duże musiały być prawdopodobnie podzielone w celu wywiezienia, a niektóre szyby wybite w celu uzyskania punktów zaczepienia: jeden z Rosjan zginął przygnieciony tymi szczątkami),
  – nieprawdą jest, że wrak jest potrzebny do ustalenia przyczyn katastrofy w nieskończoność: widać to na zdjęciach, natomiast można z niego odczytać szczegóły sposobu niszczenia wraku w czasie katastrofy,
  – nieprawdą jest, że komisja Millera bezmyślnie cytowała raport rosyjski; raporty w jednej sprawie mają zawsze wiele podobieństw, mimo innych punktów widzenia; wręcz przeciwnie – opinia MAK została zakwestionowana,
  – nieprawda, że jest potrzebna komisja międzynarodowa w celu ustalenia prawdy: ta jest znana w znacznej części i się pracuje nad resztą wg kompetencji,
  – nie ma specjalnego znaczenia dla ustalenia przyczyn katastrofy czy lot był wojskowy czy cywilny: pytanie główne dochodzenia jest – dlaczego samolot znalazł się tak nisko.
  RAFAŁ WODZICKI, ekspert eksploatacji

 16. revers said

  ad9

  Gdzie? Royal Navy eskortowal chinczykow armade wg. Te4legraphu uk.

  .https://www.youtube.com/watch?v=U1OrAwgcvNw

  a wracajac do postu 217 z topicu 62 o Bobie, Hummusie i Wloszczyznie oraz innych totalitarnych opozycjach, opozycji nie ma w tym kraju i przedstawienia niech robia na estradach, orlikach stadionach ktore sam wodz Tusk budowal na euro kopana pilke 2010.

  Jedyny opozycjonista Mateusz P. z opozycyjnej partii siedzi od pond roku w wiezieniu i jakosc nikogo z totalnej opozycji na pokaz to nie rusza, siedzą też narodowcy a tęczowicy jak widac lza wszystkim za kase Sorosa.

  W Berlinie to juz przejść nie można nie wpadając na jakąś teczową flage, lub tęczową zaraze, az zateczowialo i to w wielojęzykowych odmianach, teczoy biznes się kręci jak widać, na to tęczowa opozycja ma pieniądze i na inne żele do doopy i do włosów jak i farby mimo lejącego deszczu, a mówią żę tęcza po malym deszczu powstaje.

  Bób jak bobek kozy na tęczowej fladze pasuje homo niewiadomo i warzywniak intelektulany, jak dawniej badylarz był dżwignia gospodarki.

 17. osoba prywatna said

  Trwa dramat 14-letniej dziewczynki, której pedofilskie małżeństwo ze starszym mężczyzną sąd w Szwecji uznał za legalne i zezwolił na dalsze jej wykorzystywanie seksualne – służy ona swojemu mężowi jako obiekt seksualny od 12 roku życia.
  http://prawy.pl/54661-dramat-ofiar-muzulmanskiej-pedofilii-trwa-a-polsat-cenzuruje-o-niej-informacje/

 18. osoba prywatna said

  Aleksander Jabłonowski – Kontrrewolucja Narodowa
  .https://www.youtube.com/watch?v=Zg0Tao164Yg

 19. osoba prywatna said

  Kilka wybranych skeczy koszernej sekty atomowego rabina, czyli jak poziom kabaretu w Polsce sięgnął dna.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sekta-lubelska-show-prawdziwy-sprawca-wojny-ukrainie-2017-07

 20. Duce said

  Wiem, że temat był ostatnio wałkowany na milion sposobów, tym niemniej uważam, że warto poświęcić tych 9 minut i obejrzeć:

 21. www.wandaluzja.com said

  https://marucha.wordpress.com/2017/07/23/wolne-tematy-63-2017/
  Ad. 2. Re1truth2 said – 2017-07-23 (niedziela) @ 14:46:07

  To jest BEZCZELNOŚĆ. Cała dokumentacja Choroby i Śmierci Stalina ZAGINĘŁA a pan Re1truth2 żąda ode mnie Raportu na STÓŁ!
  Kilka lat temu Putin kazał otworzyć Archiwum Berii. I Co Tam Znaleziono? PUSTE PÓŁKI a na nich film Proces Berii, który służby specjalne kilku państw zachodnich orzekły jako Reżyserowaną przez Mołotowa grę Sobowtórów Kremlowskich, w której rolę Berii gra aktor MIRCZULAWA.
  Wołoszańskiemu ZAPŁACONO za uznanie tego za Pismo Święte, ale mi Nie więc ogłosiłem tą Fekaliomachię .http://www.wandaluzja.com/?p=p_323&sName=polityczny-kapital-kryminalny-cz.-ii//. Teraz Re1truth2 ŻĄDA Uznania fałszywek breżniewowskich za DOKUMENTY Choroby i Śmierci Stalina ??? Breżniew i Żukow NIE CZYTALI Własnych pamiętników więc jestem wdzięczny Marszałkowi za deklarację: Z BZDURAMI O ARESZTOWANIU, OSĄDZENIU I STRACENIU ŁAWRENTEGO BERII NIE MAM NIC WSPÓLNEGO.
  Ponieważ WSZYSTKO ZOSTAŁO WYWIEZIONE DO IZRAELA, a to co zostało Było i Jest NISZCZONE więc jesteśmy zdani na historiograficzną CIUCIUBABKĘ, co nazywa się pogardliwie Teoriami Spiskowymi – bo ci, co nie mają pojęcia o Historii twierdzą, że SPISKÓW NIE BYŁO. Według tych GNOI to nie było też Tajnych Archiwów, ale mi jeden tłumaczył, że w Polsce były 2 Tajne Archiwa Polityczne, których pilnował Piotra Jaroszewicz, po którego zabójstwie zostały wywiezione do Niemiec jako MEBLE.
  Powódź Tysiąclecia była zamachem na olbrzymie Archiwum ŚLĄSKIE, któremu żaden Pożar czy Powódź NIE GROZIŁY. Składowano tam też akta UB, SB i Sądowe więc pod pretekstem Ziszczenia przez Powódź zostały wywiezione metrem fortecznym do Niemiec, za co odpowiedzialność ponosi MSW Leszek Miller.
  Angela Merkel MUSIAŁA zostać kanclerzycą, gdyż ma klucze do skarbca Hitlera w Wałbrzychu, gdzie AGH namierzył 2.5 miliona ton złota, co jeden Ślązak skomentował TO ZŁOTO TO GÓWNO wobec tego co tam JEST.

 22. VA said

  Bergoglio wprowadza do udzielania komunii komunikantami z mąki bezglutenowej, ale popiera GMO. Czy to nie jest diabelska przewrotnosc?

 23. NICK said

  „Wołoszańskiemu ZAPŁACONO za uznanie tego za Pismo Święte, „. Pan Prawdzic.
  Coraz mniej mam czasu na… .
  Wołoszański?
  Nieco ponad pionkiem. Ale jest.

 24. re1truth2 said

  Re 19
  Grzecznie pytałem, a cytat wcześniej w 2 to z rządowej ‚info’.
  Jak fałszywka, no to fałszywka Breżniewa.

 25. Inkwizytor said

  W Rosji schaboszczaków nie znają, musiałem ich nauczyć i teraz praktycznie co dwa tygodnie mam gości 🙂 chyba w Moskwie jakiś bar mięsny otworze 🙂 aschaboszczaj na zdjęciu wygląda zacnie 🙂

 26. osoba prywatna said

  Szczepionka zmieniająca genetykę. Amy S Leave
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szczepionka-zmieniajaca-genetyke-amy-s-leave-2017-07

 27. re1truth2 said

  Jego syn Wolf-Rudiger i prawnik Alfred Seidl twierdzili, że Hess nie mógł związać węzła na kablu z powodu artretyzmu – nawet miał problemy z wiązaniem sznurowadła.
  A tu patrzcie zawiązał węzeł na kablu, wtedy też grasowali ‚seryjni samobójcy’.
  Odtajnienie dokumentów brytyjskich???
  – Zastępca Hitlera Rudolf Hess: Dokumenty pogłębiają tajemnicę wokół jego śmierci – https://www.sott.net/article/357037-Hitlers-Deputy-Rudolf-Hess-Documents-thicken-the-mystery-surrounding-his-death

 28. osoba prywatna said

  Krwawy biznes – martwe ludzkie płody wykorzystane w przemyśle
  http://e-anetabloguje.blog.pl/2016/06/02/krwawy-biznes-martwe-ludzkie-plody-wykorzystane-w-przemysle/

 29. Jacek2 said

  Re.10 Podkomorzy
  Ileż można o tym czytać, dzień w dzień to samo aż do zwymiotowania. Co chwilę wyskakuje jak królik z kapelusza kolejny „ekspert” że swoją jedynie słuszną prawdą. Jak było to pewnie nigdy się nie dowiemy, nikt chyba nawet nie jest tym zainteresowany. Aby tylko Ruskim dokuczyć. Mieszanie ich w jakiś zamach to kompletne zdebilenie.
  Jakoś przez tyle lat nigdy nie usłyszałem jaki cel mieliby tym sposobem osiągnąć. Nawet jeżeli już to zrobiliby to w taki sposób żeby postawić siebie całkowicie poza wszelkim podejrzeniem. Tylko PO CO?
  Co do oficjalnej wersji: IŁ62 Kościuszko skosił czterysta metrów lasu kabackiego, brzoza na wysokości kilkunastu metrów to chyba każdy wie jaki to patyk, półbeczki na tak niskim pułapie pewnie nie byłby w stanie wykonać nawet samolot akrobacyjny a co dopiero taki kloc kompletnie do tego nie stworzony, piloci to nie samobójcy i z pewnością nie wypadli sroce z pod ogona.
  Fakt, wszystko to śmierdzi na kilometr.

 30. Jacek2 said

  Przepraszam, miał o być 11.

 31. 100 lat said

  Panie Inkwizytor -knajpa Polska byla by lepsza na pewno niz nasza dyplomacja. Nawet jak Pan sam nie zechcesz – sprzedaj temat komuś. Kiedyś Polaków lubili, teść mój jeździł na poligony do Rosji i nie narzekał.

 32. Yagiel said

  Panie Gajowy, jeśli Antoni Macierewicz powiedział, co Pan cytuje, to:
  1. co znaczy „spoza Polski”? obywatelstwo czy aktualne miejsce zamieszkania/pracy?
  2. jeśli obywatelstwo – warto sprawdzić, kto dostał obywatelstwo polskie? Polska to spokojny kraj i mogą tu mieszkać bardzo ważne osoby, a nawet mogą mieć obywatelstwo polskie i prawa wyborcze
  3. w jakich okolicznościach AM to, tak bardzo niejasno, powiedział? skąd ten cytat?

  A przy okazji schaboszczaka: w W-wie, Słupsku czy Białymstoku staram się raz na jakiś czas jadać w tanich barach mlecznych – trochę ich ocalało. Zdjęcie pewnie nie z bm, ale ja bym polecał dawne klimaty – schabowy w barze mlecznym 🙂

  ——
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/antoni-macierewicz-narod-polski-w-wolnych-wyborach-decyduje-o-swoim-ksztalcie/z79fhe0

  Admin

 33. z sieci said

  ~kp- Dzisiaj (18:01)
  „Krótka pamięć polityków PO. Zapomnieli, jak sami „wygasili” prezesów Sądu Najwyższego?” tu proszę: wpolityce.pl/ (…) sow-sadu-najwyzszego

  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-minister-sprawiedliwosci-grozi-polsce-izolacja-w-ue,nId,2420473#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 34. Yagiel said

  Aha, 100-lecie Hallera – Pomnik Czynu Polonii na moim Żoliborzu, z kolorem niebieskim. AM powiedział: nikt spoza naszych granic – a w naszych granicach są oddziały amerykańskie np., żołnierze państwa, które boi się o swą edukowaną tu młodzież, że nie wspomnę o ambasadach, bo są nie-Polski terytorium w Polsce, prawda?
  Obstawiałbym jednak w wykonaniu AM deklarację pełnego oddana się we władanie US Army/USraela… I myślę sobie, że jeśli AM – którykolwiek polityk – mówi tak niejasno, dwuznacznie, to nie przez niedbalstwo; umiejętność dwu-mowy czy trój-mowy jest bodaj podstawowa w polityce. Ale że nie do mnie była kierowana ta deklaracja…

 35. guła said

  Schabowy po polsku to z kością i 10x grubszy. No tradycyjny.

 36. Boydar said

  @ z Sieci (32)

  Zarąbisty artykuł. Na początku cytuje jazgot. A potem konsekwentnie przedstawia jak to z tym jest w … BRD GmbH 🙂

 37. Yagiel said

  cytuję za intern. Dziennik.pl:
  „Mszę [poprzedzającą to pod pomnikiem] rozpoczęło przekazanie przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce urny z ziemią z cmentarza polskiego w miasteczku Niagara-on-the-Lake w Kanadzie, w którym pochowano 25 rekrutów późniejszej Armii Błękitnej (nazywanej tak od koloru munduru).

  Proboszcz Katedry Polowej ks. Piotr Majka powiedział, że zmarli oni na wyjątkowo śmiertelną grypę, jaka wybuchła w 1918 r. na całym świecie, podczas szkolenia ochotników w ośrodku Tadeusz Kosciuszko Camp.” – i to mnie ciut dziwi.

  Bo po co przypominać tych 25 zmarłych na wyjątkowo zabójcza grypę? Mało przypomnieć – przywozić ziemię z cmentarza? Tyle się mówi o toxycznych szczepionkach, a tu przywozi się wyjątkowo toxyczną ziemię, zabójczą grypę (o której ktoś napisał, że była produktem…)? To oczywiście skrót myślowy, bzdura, etc., lecz – mnie to ciut dziwi. I nie otwierałbym tej urny pod żadnym pozorem…

 38. SAP said

  Białoruska lekkoatletka zeszła z podium, bo zagrali nie jej hymn.
  .https://www.youtube.com/watch?v=zYsz7ZXeJes

 39. guła said

  @8 Panie Podkomorzy tylko nie Komorowski, któren zna się i owszem, ale na lataniu na wierzejach od stodoły.

 40. SAP said

  Hymn Białorusi
  .https://www.youtube.com/watch?v=feyrVMqacP4

 41. guła said

  Jakby nie patrzeć un ze wsi.

 42. osoba prywatna said

  Czas rozpocząć urlopowanie.
  .https://www.youtube.com/watch?v=LRHmVi_L514

 43. revers said

  https://forumemjot.wordpress.com/2015/01/22/zydowskie-tance-radosne-poprzez-demokracje-do-judeopolonii-i-nwo/

  http://sowamagazyn.blogspot.ro/2017/07/minister-szczerski-z-kancelarii.html

 44. ogniomistrz said

  Przepowiednia nie-fatimska Andrzeja Leppera sprzed 10 lat..
  http://zbigniew1108.neon24.pl/post/139441,przepowiednia-nie-fatimska-andrzeja-leppera-sprzed-10-lat

 45. Cyborg said


  Telewizja Republika – Trump w Polsce – studio specjalne – dr Rafał Brzeski i Marek Król

  http://telewizjarepublika.pl/dr-brzeski-jesli-bedziemy-mieli-gaz-skroplony-to-bedziemy-mieli-mozliwosc-zasilic-cale-miedzymorze,50910.html
  Dr Brzeski: Jeśli będziemy mieli gaz skroplony, to będziemy mieli możliwość zasilić całe międzymorze

 46. La Reine Toronto said

 47. Inkwizytor said

  re 31

  Za tzw „komuny” przy ambasadzie był nawet sklep z polską żywnością. Kupowali miejscowi Polacy ale też i Rosjanie. Niestety niewidzialna ręka rynku po 1989 zlikwidowała go. Teraz z polskich produktów to można kupić mrożonki Hortexu, Tymbark, czsem masło Łaciate, i przyprawy Kamis. Tu nawet Słowacy mają swoją restaurację i szkołę, nie mówiąc o chinolach, nazistach, usraelitach itp.

  ——
  Smutne to.
  Admin

 48. Boydar said

  „… Uchybienia w treści ustawy mają znaczenie trzeciorzędne. Są wynikiem ferworu prac nad komisją – ocenił Ziobro …”

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zbigniew-ziobro-komentuje-bledy-w-ustawie-o-sadzie-najwyzszym/wcpyg96

  Przejęzyczenie ? 🙂

 49. Yagiel said

  No no! PAD zawetował 2 z 3 ustaw! Jaka jednak jest moc rażenia kanclerz Niemiec…
  Ciekawe, na jakim poziomie poszło coś-za-coś? Na oko musi chodzić o 2 sprawy: Nord Stream 2 oraz 3Morze: NS2 będzie i 3M będzie, tyle że oddany pod opieke Izraelowi, jako wejście do Europy palestyńskiego gazu. Coś w tym rodzaju.
  Jakkolwiek na to patrzeć – ranga Polski ciut się obniżyła; za to PAD podrósł: spod buta prezia pod pantofel kanzellerin. Jak z tym podniesieniem sobie poradzi? Bóg raczy wiedzieć… Oraz jego żona.

 50. Odrowąż said

  Niema dwóch cnót, jest tylko jedna cnota miłości. Niektórzy mówią: „ta osoba choć nie wierząca, a dużo dobrego dla drugich robi”. Ale miłość nie wynikająca z wiary, nie jest prawdziwą miłością bliźniego, bo ta życzy bliźniemu największego dobra, a tem dobrem jest szczęście wieczne. Osoby nie wierzące do tego szczęścia doprowadzić nie mogą, nawet nieraz od niego odwodzą. Tylko ten, kto Boga kocha, może skutecznie bliźniemu służyć, bo wie na czem istotne dobro bliźniego polega.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/07/16/szkaplerz-a-nabozenstwo-maryjne/
  U nas w kraju tyle kłótni, niesnasek. Pod pokrywką miłości Ojczyzny, każdy szuka swojej korzyści, chce przeprowadzić swoje zapatrywania. Jaką wielką siłę, jaką spoistość mielibyśmy, gdyby nasza miłość Ojczyzny opierała się na tak pojętej miłości bliźniego.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/07/21/o-milosci-ojczyzny-z-kazania-o-woronieckiego/

  Człowiek prawdziwie pokorny lubi chwalić i umie chwalić. Aby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, iż istotą pokory nie jest wcale złe mniemanie o sobie, ale chętne korzenie się przed Bogiem i przed wszystkiem, co jest prawdziwie Bożego w bliźniem. Wiemy dobrze, jak często złe mówienie o sobie, wypływa z pychy, cierpiącej w ukryciu nad brakiem tej lub owej doskonałości i maskującej się pozorami pokory.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/06/18/o-woroniecki-pochwala-jako-akt-pokory/

  Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Jasno zobaczymy wtedy myśl Chrystusową, która po dziś dzień trwa w Kościele i trwać będzie przez wieki.

  Cztery te cechy czyli znamiona Kościoła są tym znakiem, po którym możemy zawsze poznać w nim dzieło Chrystusowe, ale trzeba je zawsze brać razem, albowiem ta lub inna cecha wzięta pojedyńczo, może się odnaleźć choć w formie zmniejszonej i niedoskonałej w kościołach chrześcijańskich, które się oderwały od jedności z Kościołem Rzymskim. Wszystkie razem w pełni swego blasku znajdują się one tylko tam, gdzie jest opoka, na której Chrystus swój Kościół ugruntował.

  Otóż krótkie zestawienie wad głównych z trzema pożądliwościami wnet nam wskaże ich łączność: z pożądliwości oczu wypływa skąpstwo, z pożądliwości ciała, łakomstwo i pijaństwo, nieczystość i gniew, wreszcie z pychy żywota próżność, zawiść i zniechęcenie w służbie bożej, źle nazywane w polskich katechizmach lenistwem w służbie bożej.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/06/29/kosciol-w-oczach-wiary/

  W stanie małżeńskim strach potomstwa zwykle pociąga za sobą dwa niebezpieczeństwa: albo utrzymywanie stosunków z mężem, ale grzesznych, albo też zerwanie takowych, bo mąż nie chcąc żony martwić, ucieka od niej i poza domem żyje niewiadomo jak.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/07/12/do-mlodych-mezatek-p-jeneralowa/

  Cały więc proces wychowania nadprzyrodzonego, któryśmy powyżej naszkicowali, jest w nas własnem dziełem Chrystusa, jest celem, dla którego przyszedł na świat i przyjął naszą naturę ludzką. On nietylko daje przecudny plan wychowania człowieka na dziecko Boże, On sam go w nim realizuje, a tam gdzie go nie realizuje, tam zrealizowany być nie może.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/05/29/chrzescijanskie-wychowanie-charakteru-wysnute-z-dogmatu-cz-ii/

 51. Odrowąż said

  Mało kto pamięta, że Karol Maurycy de Talleyrand, znany wzorzec intryganta i wiarołomcy doby napoleońskiej, dostąpił łaski stanu kapłańskiego (i był nawet biskupem). Jednak zdradził swój stan – zrzucił sutannę i przeszedł na stronę rewolucji. Gdyby dochował wierności Bogu, może nie zakosztowałby władzy i jej przepychu, może nie wspomniałby o nim żaden podręcznik. Może oddałby życie na gilotynie lub w zapomnieniu na dnie lochu. Może do końca życia posługiwałby jako ubogi ksiądz gdzieś na głuchej prowincji. Bez wątpienia jednak najcięższa dola tu na ziemi jest stokroć lepsza od wiekuistego potępienia.
  Liczni są kapłani, którzy porzuciwszy swój stan przelewali krew w szeregach rewolucji i dopuszczali się niewysłowionych niegodziwości.

  To dzięki tej tradycyjnej formacji Kościół mógł podnieść się i zwyciężyć mimo przeniewierstwa kapłanów. To dzięki niej naród może przetrwać pomimo degeneracji elit. Gdy jej brakuje, obiecujący i życzliwi ludzie upadają, gdy tylko spłyną na nich pierwsze zaszczyty. Pod brzemieniem pokus załamią się szybko niczym niewyćwiczony atleta pod zbyt wielkim ciężarem. Niech mają to na uwadze ludzie myślący, że pracują dla Narodu szukając taniego rozgłosu w mediach, albo młodzi księża głoszący, że służą Bogu odrzucając jego wolę i próbując narzucić własną.
  http://kin-rchristusrex.blogspot.com/2017/07/ultima-ratio-fabryka-przeniewiercow-o.html

  Naprawdę rozpacz ogarnia, kiedy nie zwykłe lemingi, otumanione tefauenami itp., ale utytułowani naukowcy piszą, że „trójpodział władz jest fundamentem demokracji”, podczas gdy w rzeczywistości teoria tzw. trójpodziału – powtarzam: teoria, bo w praktyce ścisłego podziału między organami odzwierciedlającymi owe rzekomo ontologicznie różne „władze” przeprowadzić nigdy i nigdzie się nie udało, ani udać nie może – jest zawsze co najmniej ograniczeniem demokracji, czyli jednolitej i niepodzielnej władzy ludu bezpośrednio lub (gdy to niemożliwe) jego reprezentacji, albo wręcz jej przeciwieństwem. Teorię tę tworzyli przecież ludzie, którzy nie byli demokratami, lecz albo (Locke) liberałami, albo (Monteskiusz) liberalnymi konserwatystami.

  http://kin-rchristusrex.blogspot.com/2017/07/prof-jacek-bartyzel-demokratom-do.html

  http://kin-rchristusrex.blogspot.com/2017/07/masz-przeciez-wybor-radz-sobie-sama.html

  Takie postępowanie nie jest niczym nowym. Coraz częściej w komentarzach odzywają się kobiety, którym lekarz wmawiał, że aborcja jest u nich zabiegiem koniecznym. Praktycznie za każdym razem odzywają się również feministki, które nie bacząc na tragedie i historie tych kobiet, usiłują je zakrzyczeć, twierdząc że to właśnie jest „prawo kobiet” i „wolny wybór”. Jak widać, aborcjonistkom na kobietach nie zależy. Zależy im wyłącznie na prawie do aborcji i płynących za nim pieniądzach z aborcyjnego przemysłu. Kobiety są tylko wygodnym narzędziem do osiągnięcia celów. Okrutne? Jeśli w grę wchodzi mordowanie drugiego człowieka, nikt przecież nie będzie miał skrupułów.

  Karolina Jurkowska – wolontariuszka w Fundacji Pro-Prawo do Życia
  Za: http://stopaborcji.pl/masz-przeciez-wybor-radz-sobie-sama/

  http://kin-rchristusrex.blogspot.com/2017/07/hamburg-raport-z-pola-bitwy.html

 52. Odrowąż said

  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/04/05/jak-sie-ubierac-do-kosciola/

  Majestat miejsca świętego, cześć którą chodzi się oddawać Bo­gu w kościele, nakładają na uczęszczające osoby obowiązek ubierania się jaknajwłaściwiej.

  Żeby kobiety, panienki, a nawet dzieci były zawsze ubrane zupełnie, nie napół. Każda osoba, co pokazuje się w sukni bez rękawów, nie jest ubrana w sposób właściwy, o którym właśnie mówimy i nie może być wpuszczona do kościoła. Jeśli chce się tam dostać, niech się przynajmniej okryje płaszczem!

  Mówimy: płaszczem, gdyż lada wstążka nie wystarcza. Te prze­pisy odnoszą się nietylko do dorosłych kobiet bądź dorastają­cych panienek, ale nawet do małych dziewczynek. Jakżesz można wdrażać w nie chrześcijańskie pojęcie o sposobie za­chowania się w domu Bożym, jeśli od najmłodszych lat przy­zwyczaja się je chodzić do kościoła, będąc ubranemi tak samo, jak na ulicy czy nawet — co gorsze — na plaży. Na miłość Boską, choć trochę zdrowego rozsądku!…”

  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/03/22/o-skromnosc-mody/

  „Niektóre modele sukien, dziś rozpowszechnio­ne wśród kobiet wszystkich warstw i każdego wieku, są szkodliwe dobru powszechnemu, jako prowokujące zło i — co nas napełnia zdumieniem i przerażeniem — zdają się nie dostrzegać zabójczych skutków i trucizny; ci, co ją zaszczepiają tak, jak i ci, co pod­palają dom, zdają się nie rozumieć skutków niszczącego żywiołu.

  Przypuszczenie takiej nieświadomości jedynie może usprawiedli­wiać pożałowania godne rozpowszechnienie dzisiaj mody tak bar­dzo sprzecznej z pojęciem skromności, która powinna być najpięk­niejszą ozdobą i jest powabem niewiasty chrześcijańskiej; bez tej nieświadomości zdaje nam się nieprawdopodobnem, aby któ­rakolwiek niewiasta mogła ośmielić się w sukni dzisiejszego kroju zjawiać się w miejscach czci Bogu poświęconych i zbliżać do Sakramentów św. i do upełnomocnionych nauczycieli moralności chrześcijańskiej.

  Dlatego z jakąż radością słyszeliśmy, że Zwią­zek Katolicki Kobiet na swoim sztandarze wypisał obowiązek obyczajności również w kroju sukien. Tym sposobem wypełnią one swój ścisły obowiązek niedawania zgorszenia, niestawania się kamieniem obrazy innym na drodze cnoty i oprócz tego dadzą dowód zrozumienia, że wobec rozszerzenia ich pola działalności i wpływów w świecie, winny dawać dobry przykład nie tylko w czterech ścianach domu, ale i na ulicy, i w miejscach publicz­nych.

  Pragnęlibyśmy, aby liczne członkinie Kat. Zw. Kob. za­wiązały Ligę ku zwalczaniu bezwstydnej mody nietylko w od­niesieniu do siebie, ale i do wszystkich osób i we wszystkich śro­dowiskach, gdzie, tylko ich wpływy sięgać mogą. Byłoby może zbytecznem przekonywać, że dobra matka nie powinna nigdy po­zwalać córce na poddawanie się dzikim wymaganiom choćby ko­deksem niekaralnej mody; ale nie będzie zbędnem zaznaczyć, że każda kobieta w miarę wyższego stanowiska czy szczebla dra­biny społecznej ma tem ściślejszy obowiązek nie tolerować, aby w jej domu, nawet przez jej gości, skromność była traktowana, jako dźwięk suchy i przesąd archaiczny”.

  Alokucja ta miała miejsce w jesieni roku 1919. Przypomnijmy sobie, jakie wówczas były mody?

  Jeżeli ówczesne zasłużyły sobie na tak ostre słowa najwyż­szej Głowy Kościoła i stróża moralności, to o dzisiejszych, już z bezwstydem graniczących, co należałoby powiedzieć? Kodeks karny i rozporządzenia policyjne u nas nie zawierają, prawda, pod tym względem zakazów i kar, bo przecież nie wszystkie przejawy i funkcje życiowe dadzą się w ścisłe ująć reguły. Po­czucie miary i celowość powinny jedynie być tutaj regulatorem i granicą, gdyż w braku tego osiąga się cel wprost przeciwny zamierzonemu: odpychanie zamiast pociągania. Toć jest prawo psychologiczne, jeżeli już nie fizjologiczne, że im większa tajem­niczość i niedostępność, tem większe zaciekawienie i pociąg. Lecz jeżeli te względy przyrodzone, przypuśćmy, mogą być bezkarnie lekceważone na ulicy czy u siebie w domu, to tej wyrozumiałości żadną miarą mieć już nie można, gdy w grę wchodzi profano­wanie świętości kościołów i Służby Bożej obnażonem ciałem i gor­szeniem młodego pokolenia.

  Nasi kochani letnicy przychodzą na wieś i przynoszą z sobą rozwiązłe obyczaje. A więc cały dzień chodzą (rzekomo dla zdrowia!) w kostjumach kąpielowych, nietylko na plaży ale w domu i po wsi czy mieście. – Dziś wszyscy tak chodzą. Zresztą to dla zdrowia – mówią, tłumacząc się.

  – Przepraszam – odpowiadam – nie wszyscy. Na oczach mężczyzn może pokazywać się rozebrana w ¾ tylko kobieta wyzuta z uczciwości, pozbawiona poczucia własnej godności, jakaś dama z półświatka. Ale nie wszystkie tak robią, bo nie wszystkie jeszcze zeszły tak nisko do takiego upodlenia swojej czci o godności człowieczej.

  Wspólne plaże. Przywędrowało do nas to przekleństwo życia uczciwego ze zgniłego Zachodu. Wymiera Francja, gnije w wyuzdaniu i ohydnym kulcie ciała. I złoto jej banków ani wykwint kultury i rozwój cywilizacji nie uchroni jej od powolnej śmierci, jaką jest dla narodu zepsucie i niemoralność. Niemcy, choć również tonące do niedawna w bezwstydzie i wygodnem życiu, powstrzymuje częściowo od upadku rozkołysana idea nacjonalizmu i trzeźwy rozsądek. Czy na długo – trudno przewidzieć.

  Ale u nas zepsucie szerzy się zastraszająco. Ludzie zatracają poczucie wstydu. Wakacje z wspólnemi dla mężczyzn i kobiet plażami są tym trującym mikrobem, zabijającym uczciwość, niszczącym czystość serc. Na plażach traci się nieraz wstyd i cnotę, łamie przysięgi małżeńskie.

  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2016/07/10/z-marja-niepokalana/
  Rażącą niewłaściwością, o której tyle już się pisało i mówiło, jest wchodzenie do kościoła w nieskromnych sukniach. Nie będziemy rozwodzić się nad brakiem szacunku dla miejsca świętego, bijącego z takiego postępowania. Wspomnimy tylko, że nietylko biskupi wydawali pod tym względem przepisy, ale również Stolica Apostolska nieraz piętnowała dzisiejszą modę, jako nieprzyzwoitą. Nieprzyzwoitą jest suknia mająca duży dekolt, a także bez rękawów. Ręce winny być okryte przynajmniej do łokcia. Zagranicą nie wpuszczają do kościołów osób, których ubiór nie odpowiada przepisom skromności. Zresztą do kościoła idzie się nie poto, aby sprezentować się w nowej sukni i razić oczy innych brakiem skromności, ale aby oddać Bogu cześć i hołd powinny.

  Katolicka niewiasta winna zresztą zawsze pamiętać o skromności w strojach, bo gdzie brak skromności, tam i moralność upada i rozprzęga się. A odpowiedzialność za to spada na lekkomyślne, próżne niewiasty!

  Inną bolączką letnisk są wspólne plaże i kąpiele mężczyzn i kobiet. Trzeba powiedzieć, że w bardzo wielu wypadkach żydostwo zapoczątkowuje wspólne harce w nieprzyzwoitych a czasem wprost bezwstydnych kostjumach.

  Ale zbyt pochopnie naśladują ich katolicy i … katoliczki. Plaże wyglądają jak dom publiczny, gdzie ludzie, zapomniawszy o duszy swojej i o względach przyzwoitości, podniecają się wzajemnie i roznamiętniają nakształt zwierząt rozigranych.

  To już jest wyzucie się z wszelkiego wstydu i poczucia przyzwoitości, nie mówiąc o dobrem wychowaniu. Bo trudno sobie wyobrazić uczciwą kobietę czy skromną pannę, by była tak odarta z wrodzonego poczucia wstydu, iżby odważyła się paradować w kostjumie kąpielowym, a więc prawie nago, na oczach mężczyzn.

  A jednak… Wiele z nich ulega urokowi nowości, którym się popisują nasze mniejszości narodowe i kobiety lekkich obyczajów. Naśladują je w nieprzyzwoitości, upadlając się i depcząc własną godność kobiecą i chrześcijańską!

  To naprawdę bolesne, upokarzające. Dlatego nawet nie chcemy więcej o tym mówić.

  Ale odzywają się tłumaczenia lekkomyślnych: to zacofanie i pruderja, z których niewoli kobieta już się wyzwoliła. Dziś zdrowie jest ważniejsze, niż zapleśniałe poglądy o moralności.

  Zarzut o pruderji trafia w próżnię. Bo ci, co nim szafują, uważają, że wstydliwość i szanowanie godności kobiety jest pruderją. Są to zazwyczaj apostołowie niemoralności i wyuzdania, znani z tego, iż walczą z etyką i moralnością chrześcijańską. Są wśród nich i kobiety, zwące się „postępowemi”, chyba dlatego, że postępują i to szybko od zarzuconej przez nie obyczajności chrześcijańskiej ku pogańskiej i ku zwyczajom zwierząt! …

  Mówicie: troska o zdrowie? Owszem, trzeba o nie dbać. Ani słońca, ani wody nikt wam nie chce zabraniać. Występujemy tylko przeciw plażom i kąpielom wspólnym dla mężczyzn i kobiet, gdzie w trosce o zdrowie ciała naraża się zdrowie duszy. A dusza nieskończenie ważniejsza od ciała!
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2016/08/08/wakacyjne-przeklenstwo/
  „Anarchja moralna – pisze na wstępie ks. Prymas – pustoszy świat. Bolszewizacja umysłowości podważa wszelkie zasady etyczne. Dusze dziczeją. Zwierzęcieje człowiek. Pod pozorem kultury i postępu rozprzestrzenia się satanizacja życia. Tak jest gdzieindziej, tak poczyna dziać się i u nas. Ułatwiają tę robotę prądy antykościelne, propaganda wywrotu i stosunki gospodarcze. Ogół, zaniepokojony wtargającem barbarzyństwem, staje w obronie zdrowia moralnego i coraz zapalczywiej strzeże obyczajów chrześcijańskich. Ale powstają szkody. Mętnieją i ścichają sumienia. Kurczy się uczciwość. Zbrodniczość podnosi głowę. Niema szkół dostatecznych, a trzeba rozbudowywać więzienia.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2016/08/21/glos-prymasa-polski/
  Faktem jest, że bankrutują teorje przez Kościół potępione, a więc marksizm, pozytywizm, liberalizm i sprzeczny z Encyklikami i etyką kapitalizm. Ginie fałszywa kultura, wyrosła z przeciwieństwa do nauki Chrystusowej, a to, co katolickie odradza się, rośnie i zdobywa.

  Jedno z pisemek wolnomyślicielskich, które za „szczytny” swój obowiązek uważa walkę z religją i z tem wszystkiem, co się odnosi do duszy i życia nadprzyrodzonego, zaatakowało „Rycerza Niepokalanej”, jako porywającego się „z oślą szczęką na bezrobocie”. Autora artykułu, człowieka zmaterjalizowanego i niewierzącego – zdaje się- w nic, jeno w pracę mózgu i mięśni (obywatel spod znaku Marksa, socjalista) irytują podziękowania. Szydzi więc sobie ów pisarczyk (może żydek, bo z cynizmem i bezczelnością odnosi się do Niepokalanej, na co Polak chybaby się nie zdobył) z podziękowań, składanych Matce Najśw. za otrzymane łaski, zwłaszcza za uzyskaną pracę.
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/02/24/ku-uzdrowieniu-swiata/

 53. wiesio said

  Słynne Imperium Lechitów, które miało egzystować w czasach gdy dopiero powstawały egipskie piramidy, mogło istnieć naprawdę. Wskazują na to kolejne dowody potwierdzające, że historia dzisiejszych Słowian sięga dalekiej starożytności. Historię o Lechitach, którzy stworzyli imperium, w czasach gdy nie doszło jeszcze nawet do rozkwitu antycznej Grecji, nieoczekiwanie wspierają badania genetyczne i odkrycie pobojowiska wielkiej bitwy w okolicy Szczecina, której według współczesnej wiedzy, nie powinno tam być…

  czyt.. http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/kolejne-dowody-wskazuja-ze-starozytne-imperium-lechitow-moglo-istniec-naprawde

 54. Pytacz said

  Czy ktos wie co knuja?
  Ciekawe pasmo wydarzen o ktorym cisza:
  – Poparcie israela dla Orbana w sprawie protestu wegierskich zydow dotyczacego akcji i plakatow Sorosa na Wegrzech.
  – Wizyta Netanjahu na Wegrzech.
  – Jednodniowa wizyta/wezwanie B. Szydlo na Wegrzech i jej rozmoewy z Netanjahu.

 55. saba said

  @49 Wiesio said :Słynne Imperium Lechitów

  Brednie:
  Jeszcze bardziej żałosne wyniki dały zakrojone na szeroką skalę badania genetyczne zlecone przez Rosjan, które zamiast dowieść, że Rosjanie są ludem słowiańskim, dowiodły, że genetycznie są oni raczej ludem fińskim, z domieszkami azjatyckimi, a słowiańskich genów jest w nich niewiele więcej niż w aspirujących niedawno do aryjskości Niemcach.

  Fakty:

  https://treborok.wordpress.com/profesor-o-konflikcie-rosji-z-zachodem-ciag-dalszy-bitwy-cywilizacji-ariow-i-erbinow/?preview=true

 56. Czesiek said

  Ad. Seba.

  Polacy to R1a czy I2a? Skoro Rosjanie Północni to R1a, to jacy z R1a Polacy?

 57. re1truth2 said

  Saba nie umie dodawać.
  R1a Słowianie/Ariowie i R1b Erbini/Celtowie?
  A ciekawy fragment z link [AKłosow. Pod wieloma względami tak. Jeśli wziąć koniec 17 wieku, epokę pochodów azowskich, zobaczymy, że ta grupa w większości kojarzyła siebie z Polakami, nie nazywali wtedy siebie Ukraińcami. Mało tego, mam kopię dowodu osobistego pradziada wydaną w 1913 roku. Tam nie ma ani jednego słowa o jego „ukrainizmie” chociaż pradziad były Kozakiem. Jeżeli w dokumentach nie było takiej kategorii, to o czym my mówimy? Ukraina w istocie pojawiła się w chwili kiedy zwycięscy bolszewicy zaczęli rozczłonkowywać terytorium Rosji na republiki. Dosłownie przeciągali palec po mapie w gabinetach – i dzielili.]

 58. denuo said

  Duda to zdrajca!
  Watykan jest lewacki!
  Rozłam w PiS?! Duda zawetował ustawy o SN i KRS! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 24.07.2017
  .https://www.youtube.com/watch?v=ULzKI_gjMSs

 59. saba said

  @53 żydek Re1truth2

  Czytałeś mosiek choć to w wkleiłam czy tak tylko plujesz dla sportu?


  -Profesor uniwersytetu Harvard Anatolij Klosow-

  Genealogia DNA wyraźnie pokazuje, że pochodzenie i Rosjan, i u Ukraińców, i Białorusinów, i Polaków jest praktycznie jedno i to samo.

  Głównym markerem dla wszystkich jest haplogrupa R1a (koło 50%). Mają oni różne dawki od innych narodów, ale o wiele poważniejszy jest tu podział religijny: Rosjanie – prawosławni, a Polacy – katolicy. To była przyczyną wielowiekowych wojen między Rusią a Rzecz Pospolitą.
  https://treborok.wordpress.com/profesor-o-konflikcie-rosji-z-zachodem-ciag-dalszy-bitwy-cywilizacji-ariow-i-erbinow/?preview=true

 60. re1truth2 said

  Teraz dobrze w 55, nikogo nie wyzywam, pisać czytelniej skąd Brednie

 61. ali said

  „Kronika polska” arcybiskupa Prokosza

  Z Kroniką Prokosza jest dokładnie ten sam „problem” co z „Protokołami Mędrców Syjonu” – natychmiast po ujawnieniu jej i opublikowaniu rozległ się dotkliwy skowyt masonerii, że ta publikacja to jest falsyfikat. To nic że (w obydwu przypadkach) są setki faktów historycznych potwierdzających niezależnie od siebie ich autentyczność, to nic że te fakty historyczne w pełni się zgadzają z treścią, to nic że całość jest potwierdzona po wielokroć w zupełnie niezależnych i odległych od siebie nawzajem innych źródłach i kronikach. Masoni wiedzą lepiej, co jest prawdziwe, a co nie…

  DALEJ http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/07/kronika-polska-arcybiskupa-prokosza-prohora-prohoriusa-znienawidzony-przez-zydomasonerie-unikatowy-klucz-do-poznania-prawdziwych-korzeni-narodu-polskiego/

 62. Czesiek said

  Ad. 55 Seba>

  Polacy to nie żadni Słowianie! Polacy to starożytni Wenedowie z haplogrupą I2. W Polsce jest ich zaledwie 5-10 %. R1a to Indoeuropejczycy, więc nie mogli być w Polsce od zawsze. Od zawsze byli tylko I2 – prawdziwi i najstarsi Polacy pochodzenia staroeuropejskiego.

  Proponuję lepiej wczytać się w Klosowa.

 63. NICK said

  Pytacz. (50).

  Ziemię obiecaną, międzymorską, chazarską (czy jak tam zwał).

  Orban, tutejszy ulubieniec, w tym uczestniczy.

  NWO pełną parą.

 64. piwowar said

  Jutro będzie bardzo miłe święto o randze większej niz mogłoby się wydawać. Jak zauważył ksiądz banita, dr Piotr Natanek, to właściwy Dzień Babci. Dzień świętej Anny.
  W związku z tym, niech obecne tu i nieobecne Babcie przyjmą zwiększoną moc serdeczności i życzenia pociechy z wnucząt i długich lat życia w spokoju i zdrowiu, potrzebnych do doznawania owej pociechy z wnucząt. Równocześnie wyrażam nadzieję, że szanowna babcia pana Nicka nie czuje się urażona niezbyt fortunną ekspresją, jaką użyłem kilka miesięcy temu jako swego rodzaju eksperyment semantyczny. To tylko były słowa pozbawione realnego znaczenia w ramach wiwisekcji. Wszystkie Babcie są najlepsze i najwspanialsze.

  Istnieje około 30 świętych kobiet o imieniu Anna, w tym jedna szczególnie blisko związana z Jezusem Chrystusem. Św. Anna z Betlejem zgodnie z tradycją pozabiblijną jest uznawana za matkę Najświętszej Marii Panny, czyli babkę Syna Bożego.

  Anna pochodziła z Betlejem, jej rodzice Stolanus i Emerentiana według legendy byli potomkami królewskiego rodu Dawida. Prowadzili jednak skromne i pobożne życie, w tym duchu wychowywali również córkę. W wieku 24 lat Anna poślubiła Joachima, z którym wiodła spokojny i religijny żywot. Świadczy o tym sposób, w jaki rozporządzali swoim majątkiem. Ofiarowywali datki na utrzymanie świątyni, wspierali ludzi biednych i pielgrzymów, dla siebie zostawiając zaledwie trzecią jego część. Małżeństwu brakowało jednak potomka, co przez ponad 20 lat ciążyło na ich związku. W kulturze żydowskiej brak dziecka był uważany za hańbę i karę Bożą, a szalę goryczy przelał dzień, w którym arcykapłan nie przyjął z tego powodu ofiary Joachima. Zrozpaczony mężczyzna opuścił dom rodzinny i udał się na pustynię, gdzie pościł 40 dni i 40 nocy. Wkrótce jednak Joachimowi ukazał się anioł i przepowiedział narodziny potomka. Także Anna miała podobną wizję, a znakiem jej spełnienia było przypadkowe spotkanie małżonków przy Złotej Bramie w Jerozolimie. Pan Bóg wysłuchał więc próśb Anny i Joachima, co zaowocowało narodzinami Marii. W ramach wdzięczności rodzice oddali dziewczynkę w służbę Stwórcy.

  Św. Anna jest patronką m. in. żeglarzy, matek, gospodyń domowych, wdów, małżeństw, górników, położnych. Patronuje również Florencji, Neapolowi, Innsbruckowi. Kult św. Anny jest żywy w całym kościele. Wiele sanktuariów poświęconych kobiecie znajduje się w naszym kraju, np. na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu Głogowskiego, w Przyborowie koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło Opola. Ta ostatnia świątynia może pochwalić się wyjątkową figurką św. Anny wykonanej z drzewa bukowego. Św. Anna jest częstym motywem artystów, m. in. obrazu Leonarda da Vinci czy rzeźb Wita Stwosza.

  Miejsce, w którym z moją Ślubną pobraliśmy się, to kościółek św. Anny do którego parafii należy cały Watykan. Ot, taka ciekawostka.

  Za przyczyną jutrzejszego wyjazdu, życzenia Babciom i Annom już dzisiaj. Sto lat.

 65. NICK said

  Miły wpis, Piwowarze.

  Plurimos annos.

  Babciom, Annom, Przodkom.
  AniK także.

  (św. Anny jest pojutrze a x. Natanek jest habilitowany). ciiicho. sza. nadchodzą zimne poranki.

 66. Yagiel said

  3Morze to wizytówka PAD od wizyty Trump’a: w jego przemówieniu było dużo Dudy, raz Szydło i zmilczany Kaczyński/PiS – to musiało zaboleć prezia i ostrzec. Potem w szczycie kryzysu 3xNIE Merkel dzwoni do PAD – dostosowała się do przestawienia zwrotnicy przez Trump’a? Wymusiła na PAD opozycję wobec prezia! czym i w imię czego używa budynia?
  Pomyśleć, że dopiero co Macierewicz zapewniał, że nikt spoza Polski, że tylko my sami rządzimy – a tu niemiecki budyń. Bardzo jestem ciekaw, jak Stanisłąw Michalkiewicz wytłumaczy pucz anty-PiS z udziałem PAD? Spodziewał się sterowania go spoza Polski?

 67. NICK said

  Przyziemnie.
  Te moje france, pszczółki znaczy, puszczą mnie z torbami.
  Tak fatalnego roku, we Borach Tucholskich, to ja nie widział.
  Tak mało miodu też.
  Trudno.
  Nie podzielę się z Wami. 🙂 .

  Ale dobrze bo to nie jest biznes. To jest….. .

 68. NICK said

  Ja to nie będę. Oj nigdy nie będę. Pier…ił robaczków świętojańskich.
  Bo znowu trafię na PETa.
  Żuczek.

  Poważniej?
  Prezydent co Dał Dooopy. Merkelowej. Po ich ros-mufkach ostatnich o „polskim sądownictwie”, telefonicznych?

  Polskim nie jest.

  Pruskim raczej, wg Michalkiewicza.
  A I CO Z TEGO WYnickA?

  Piękne. Pomiędzy.
  Może?

 69. Inkwizytor said

  Jak to mówią „rewolucja pożera własne dzieci”. W tym przypadku UPAińcy odwdzieczają się PiSowi i darciu japy przez Wielkiego Karakana „Sała UPAinie”

 70. Yagiel said

  to może być jedna z dwu najwazniejszych spraw teraz:
  „19:14
  Śródmiejska prokuratura bada, czy posłowie PiS i marszałek Sejmu mogli dopuścić się przestępstwa wskazując autorów projektu ustawy o SN. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Nowoczesna.”
  jeśli się z tego nie wycofają Nowoczesne, trzeba będzie ogłosić upadłość tego Sejmu – z powodu oszustwa PiS/posłow przeciw Konstytucji i dokumentom – i nowe wybory.
  Panie Stanisławie: co na to Nasza Złota Pani ?

 71. Boydar said

  A ja uważam, że „podwójne weto prezydenta” było operacją zaplanowana od samego początku. Łącznie z „błędami” w zawetowanych. Zamknęło mordy hordzie i pozwoliło na prawie bezbolesne przeprowadzenie tej o sądach. To jest i tak jest rewolucja, niemożliwa do zrealizowania przez całe „wieki” do tej pory. My sobie chyba nie zdajemy sprawy jak potężna jest hydra; metody prowadzące do jej pokonania ludzkimi rękami nigdy nie będą banalnie proste.

  Tutaj jest dość klarownie wypunktowane, co podpisana ustawa stanowi –

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lapinski-prezydent-podpisze-ustawe-o-ustroju-sadow-powszechnych,759328.html

  Resztę problemów można „rozwiązać” w ciągu jednej nocy 🙂

 72. re1truth2 said

  Dobrze im tak, po co burzą pomniki/krzyże….mało co, a byłby to ich bój ostatni………………..
  https://reporters.pl/8884/burzony-krzyz-runal-na-lewakow-spiewajacych-pod-nim-miedzynarodowke-wideo/

 73. Asa said

  .https://www.youtube.com/watch?v=1vR2QxmLzrI&spfreload=5 Jak zniszczono polską firmę – Dariusz Myrcha

 74. piwowar said

  Gajowy:

  Nikt – oprócz Unii Europejskiej, USA, Izraela i bezcennej Ukrainy.

  „bezcenny” to po czesku bezwartościowy. Znamienne.

  Jak Czesi chcą powiedzieć bezcenny to mówią velmi drahy.

  Fajni są ci Czesi, zwlaszcza Czeszki…

 75. Boydar said

  Takie „fajne” że można ze śmiechu umrzeć 🙂

 76. SAP said

  Elvis Presley Unchained Melody
  .https://www.youtube.com/watch?v=AG9ph9xkOrw

  I nie pijcie tej cholernej coli.
  W ogóle nie pijcie słodkich napojów, bo będzie nadwaga.

 77. piwowar said

  Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów.
  Gdybym wydał sie za Czeszkę, umarłbym ze smiechu.

  (Rosiewicz).

  Tak miało być?

 78. Boydar said

  No przecież 🙂

 79. https://www.youtube.com/watch?v=6FHyktiX4UQ said


  Musimy zaczac wybierac sedziow i prokuratorow, inaczej ci dranie beda niszczyc Polske i Polakow; oni sa niereformowalni musza byc wybierani !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 80. Polecam said

  Dla przypomnienia:alexjones.pl

  George Friedman rekomenduje wyniszczającą wojnę w Europie

  Podczas przemówienia na posiedzeniu Rady do Spraw Globalnych w Chicago, 3 lutego 2015r dr George Friedman, założyciel i prezes Stratforu opisuje otwarcie, iż USA jest imperium które musi kontrolować de facto cały świat by zapewnić sobie dominację i ochronę. W europie opisuje on, iż od 100 lat USA walczyło z wszelkimi możliwymi formami bliskiej współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją, które razem stanowią siłę mogącą zagrozić Stanom Zjednoczonym. „Podstawowy problem USA który od wieków angażował nas w I, II wojnę światową i zimną wojnę to relacje pomiędzy Niemcami i Rosją, ponieważ razem są jedyną siłą która może nam zagrozić i upewnienie się, że to nie nastąpi.” stwierdza Friedman, dodając „Dla USA zasadniczym zagrożeniem jest Niemiecki kapitał i technologia oraz naturalne zasoby Rosji i jej siła robocza jako jedyna kombinacja która od wieków piekielnie przeraża Stany Zjednoczone.”

  Aby obecnie do tego nie dopuścić proponuje sponsorowanie i dozbrajanie wszystkich stron konfliktu w Europie by prowadziły wzajemnie wyniszczającą wojnę, chroniąc w ten sposób interesy strategiczne USA. „Myślę, że masz w zupełności rację, nie możemy jako imperium tego robić. Wielka Brytania nie okupowała Indii. Wzięła różne stany Indii i zwróciła je przeciwko sobie zapewniając brytyjskich oficerów dla Indyjskiej armii. Rzymianie nie wysyłali wielkich armii. Ustanawiali królów podległych cesarzowi, i ci królowie byli odpowiedzialni za utrzymanie pokoju. Tak więc imperia które bezpośrednio okupowały, jak nazistowskie imperium, upadły.” dodał w dalszej części prelekcji. „Polityką jaką bym zarekomendował jest polityka jaką przyjął Ronald Reagan wobec Iranu i Iraku. Finansował obie strony by ze sobą walczyły a nie walczyły z nami. Było to cyniczne, z pewnością niemoralne, ale działało. I to jest najważniejsza sprawa, Stany Zjednoczone nie mogą okupować Eurazji.”

  Trzeba przyznać, że jest to chyba jedyna oprócz Brzezińskiego otwarta wypowiedź przedstawiciela anglo-amerykańskiego establishmentu która tak jasno i klarownie tłumaczy politykę i strategię w odniesieniu do reszty świata. Reszta świata jest polem bitwy bez względu na sympatie i wydaje się że Europę i Rosję czeka taki sam los co kraje arabskie zmierzające ku pełnej bałkanizacji.

  Wybrane fragmenty prelekcji:

  DR GEORGE FRIEDMAN: Co stanie się w Europie? Można od razu powiedzieć, że nic ponieważ większość ludzi zawsze uważa, że nic się nie stanie. Ale patrzcie na wystrzały artylerii na wschodzie, to są werble przyszłości.

  PYTANIE: Czy islamski ekstremizm jest naprawdę głównym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i czy sam umrze czy będzie wzrastał?

  DR GEORGE FRIEDMAN: Jest to problem dla USA, ale nie jest to egzystencjalne zagrożenie. Musimy sobie z tym radzić, ale robić to proporcjonalnie. Mamy też inne elementy polityki zagranicznej. Podstawowy problem USA który od wieków angażował nas w I, II wojnę światową i zimną wojnę to relacje pomiędzy Niemcami i Rosją, ponieważ razem są jedyną siłą która może nam zagrozić i upewnienie się, że to nie nastąpi. Mówię to jako potencjalna ofiara islamskiego terroryzmu. Terroryzm będzie miał miejsce, nawet jeśli poświęcimy temu cały nasz wysiłek to nie zatrzymamy go. Tym samym jeśli będziemy robili to co przez dekadę po atakach 9/11, czyli zbytnio koncentrowali się na tej kwestii, przy pominięciu całej reszty, tak że nasza armia nie potrafi walczyć mając piach pod nogami to… Istnieją znacznie większe niebezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych. (…) Jest bardzo trudnym by powiedzieć krajowi, który był zaatakowany w 9/11 by zmienił kurs i żaden rząd nie może tego zrobić. Dyscypliną rządu jest to, że przy jednoczesnym zapewnieniu ludzi, że robi wszystko co może tego nie robi. Robisz tylko tyle ile powinieneś. Stany Zjednoczone są jak 15 latek, są maniakalno-depresyjne. Nad ranem kochają pokój, radość, a w nocy mają tendencje samobójcze ponieważ ich najlepszy kolega już ich nie lubi. Jesteśmy bardzo młodym imperium. Nie chcemy nawet myśleć o tym, że jesteśmy imperium. Chcemy iść do domu i mieć liberalne marzenia. To się nie stanie.

  PYTANIE: Biorąc pod uwagę przedstawione przez ciebie słabości w Europie jak również południowej Azji i Azji wschodniej, czy jest odpowiednim czy nawet praktycznym dla nas by rozszerzać granice amerykańskiego imperium poza obszary tych wewnętrznych problemów?

  DR GEORGE FRIEDMAN: USA ma w tym fundamentalny interes, kontroluje wszystkie oceany świata. Żadna potęga nie zrobiła tego wcześniej. Ze względu na to my możemy najeżdżać innych a oni nie mogą najechać nas. To jest bardzo przyjemna sprawa. Utrzymanie kontroli nad wodami i przestrzenią jest podstawą naszej siły. Najlepszym sposobem by pokonać flotę wroga to nie pozwolić by ją zbudował. Sposobem w jaki Brytyjczycy byli w stanie doprowadzić do tego by pewne i żadne europejskie potęgi nie zbudowały floty było upewnienie się, że będą sobie skakać do gardeł. Polityką jaką bym zarekomendował jest polityka jaką przyjął Ronald Reagan wobec Iranu i Iraku. Finansował obie strony by ze sobą walczyły a nie walczyły z nami. Było to cyniczne, z pewnością niemoralne, ale działało. I to jest najważniejsza sprawa, Stany Zjednoczone nie mogą okupować Eurazji. W momencie gdy pierwsze oddziały wylądują na ziemi demograficzna różnica powoduje, że nie mamy przewagi liczebnej. Możemy pokonać armię, jednak nie mogliśmy okupować Iraku. Pomysł, że 130 tysięcy ludzi będzie w stanie okupować kraj posiadający 25 milionów obywateli… stosunek policjantów do obywateli w Nowym Jorku jest wyższy od tego jaki mieliśmy w Iraku. Więc nie mamy możliwości okupacji ale mamy możliwość by po pierwsze wspierać różne zwaśnione siły by koncentrowały się na sobie, dawać polityczne wsparcie, pewne ekonomiczne wsparcie, wojskowe wsparcie, doradców. I ekstremalnie to co zrobiliśmy w Wietnamie, Iraku i Afganistanie- miękki atak- miękki atak ma na celu nie pokonanie wroga ale by wytrącić go z równowagi. To co zrobiliśmy w każdej z tych wojen, np. w Afganistanie, to wytrąciliśmy Al-Kaidę z równowagi. Naszym problemem jest to, ponieważ jesteśmy młodzi i głupi, to po wytrąceniu ich z równowagi zamiast powiedzieć, że misja wykonana, wracajmy do domu, powiedzieliśmy „to było łatwe”, zbudujmy tam demokrację. To był moment demencji. Tym samym odpowiedzią jest to, że USA nie może trwale interweniować w Eurazji. Musi robić to selektywnie i bardzo rzadko. W momentach ekstremalnych. Nie możemy tego robić jako pierwszy krok. Kiedy wysyłamy żołnierzy USA musimy klarownie rozumieć jaka jest misja, ograniczyć działania do niej i nie wytwarzać psychotycznych fantazji. Tak więc miejmy nadzieję, że tego się tym razem nauczyliśmy. Dzieci potrzebują czasu by nauczyć się lekcji. Myślę, że masz w zupełności rację, nie możemy jako imperium tego robić. Wielka Brytania nie okupowała Indii. Wzięła różne stany Indii i zwróciła je przeciwko sobie zapewniając brytyjskich oficerów dla Indyjskiej armii. Rzymianie nie wysyłali wielkich armii. Ustanawiali królów podległych cesarzowi, i ci królowie byli odpowiedzialni za utrzymanie pokoju. Tak więc imperia które bezpośrednio okupowały, jak nazistowskie imperium, upadły. Nikt nie ma tak wiele sił. Trzeba kochać zręczność. Jednak naszym problemem nie jest nawet to. Naszym problemem jest to, że nie chcemy przyznać, że jesteśmy imperium. (…) Zasadniczym rosyjskim pytaniem jest to czy utrzymają strefę buforową, która jest przynajmniej neutralna, lub czy Zachód spenetruje tak dalece Ukrainę, że będzie 70 mil od Stalingradu i 300 mil od Moskwy. Dla Rosji status Ukrainy to egzystencjalne zagrożenie. Rosjanie nie mogą odpuścić. Dla USA sprawą jest gdzie mając Ukrainę zatrzyma się Rosja. Tak więc nie jest przypadkiem, że gen. Hodges, który został mianowany by wziąć na siebie całą winę mówi o ustanawianiu jednostek wojskowych w Rumunii, Bułgarii, Polsce, i krajach bałtyckich. To jest Międzymorze Piłsudskiego od Morza Czarnego do Bałtyku. To jest rozwiązanie problemu dla USA. Pytaniem na które nie mamy do tej pory odpowiedzi jest to co zrobią Niemcy? Więc prawdziwą niewiadomą w Europie jest to, gdy USA zbuduje swój kordon sanitarny nie w Ukrainie ale na zachód od niej a Rosjanie będą zastanawiali się nad tym jak wykorzystać Ukrainę, nie znamy niemieckiego stanowiska. Niemcy są w bardzo szczególnej sytuacji. Były kanclerz Gerhard Schröder jest w zarządzie Gazpromu, mają bardzo złożone relacje z Rosjanami. Niemcy sami nie wiedzą co zrobić. Muszą eksportować a Rosjanie nie mogą wchłonąć eksportu. Z drugiej strony jeśli stracą strefę wolnego handlu to będą musieli zbudować coś innego. Dla USA zasadniczym zagrożeniem jest Niemiecki kapitał i technologia oraz naturalne zasoby Rosji i jej siła robocza jako jedyna kombinacja która od wieków piekielnie przeraża Stany Zjednoczone. Więc jak to się rozwinie? USA już wyłożyło swoje karty na stół. To jest linia od Morza Czarnego do Bałtyku. Dla Rosji karty zawsze były na stole, muszą mieć przynajmniej neutralną Ukrainę, a nie prozachodnią Ukrainę. Białoruś to inna sprawa. Ktokolwiek mi powie co zrobią Niemcy powie mi o kolejnych 20 latach historii.

  Źródło: PrisonPlanet.pl

 81. denuo said

  Duda to zdrajca!
  Watykan jest lewacki!
  Rozłam w PiS?! Duda zawetował ustawy o SN i KRS! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 24.07.2017

 82. Boydar said

  @ YT (79)

  Czy YT wie co znaczy słowo „wybór” ? Czy może raczej podejrzewa, że my nie wiemy …

 83. Inkwizytor said

  re 80

  Powiem ta i to grzecznie. Proszę nie reklamować tu sekciarza pastorka choojeckiego, który na Maryję mówi „ta kobieta” a Mszę Świętą określa jako „bluźnierczy rytuał” Innymi słowy wypier*alaj z choojeckim i jego przydupasem mariankiem z krzywym ryjem 🙂

 84. Boydar said

  Przyzna jednak Pan Inkwizytor, że (80) + (82) stanowią wartościową całość 🙂

 85. www.wandaluzja.com said

  WOJNA LISTOWA Timura Kulawego z Bajazydem Błyskawicą

  Wojny Tochtamysza z Timurem Kulawym były wojnami polsko-uzbeckimi. Po bitwie na Kulikowym Polu Ludwik Wielki osadził w Białej Więży – jak Polacy nazywali Wołgograd – Tochtamysza. Ponieważ po bitwie na Kulikowym Polu Jagiełło zabrał Polsce Moskwę, co Ludwik zaakceptował, to po śmieci Ludwika w r. 1482 Panowie Małopolscy, którzy przejęli w Polsce władzę, Kazali Tochtamyszowi Odbić Moskwę, co ten zrobił.
  Równocześnie zaczęła się walka z Luksemburgami, którzy przejęli Węgry, o Południowo-Wschodnią Europę Północno-Zachodnią Azję, którą Polacy wygrali dzięki Jagielle. Niechętni Luksemburgom Panowie Węgierscy na Rusi, Mołdawii i Wołoszczyźnie złożyli hołd Jadwidze Andegaweńskiej.
  W ten sposób interesy Polski nad Wołgą zdawały się być zabezpieczone, ale w 1488 r. Jagiełło kazał Tochtamyszowi najechać Transoksanię nad Syr-darią, co zakończyło się niepowodzeniem i zapoczątkowało wojnę Tochtamysza z Timurem Kulawym, który w r. 1491 zdobył Astrachań. W czasie kampanii w l. 1494-95 Timur zdobył Wołgograd, Jelec, Moskwę i Krym, co było KOŃCEM Białej Ordy, jak Polacy nazywali od Białej Wieży Ordę ZŁOTĄ.
  Wschodnia granica Polski cofnęła się na Worsklę-Połtawę. Tomur zamierzał jednak podbić Indie dla zyskania WYPŁACALNOŚCI, ale gdy szedł z Delhi na Bengal to doszła go wieść o bitwie nad Worsklą i niewoli Timura Młodszego. Na wieść o tym zbuntował się Iran więc musiał ZAWRACAĆ. Bitwę nad Worsklą URATOWALI Rusini, którzy mimo ciężkich strat nie uciekli, co umożliwiło Polakom skuteczny kontratak.
  Potem wybuchła Wojna Listowa między Timurem Kulawym a Bajazydem Błyskawicą – że feudalna Europa bawiła się setnie, jak ci Panowie do siebie PISALI. Ponieważ Bajazyd okazał się bardziej utalentowanym literacko to Timur musiał oddać Polakom Moskwę i wycofać się za Don.

 86. Bronisław said

  Re: 80. Szanowny Panie Denuo!

  Bądź Pan łaskaw nie zaśmiecać Szacownej Gajówki, zdeklarowanymi wrogami Kościoła Katolickiego i „wściekłymi” rusofobami!!! Heretyk P. Choojecki, i jego „prz..pas” – gorliwy piłsudczyk, M. Kowalski codziennie plują Na Nasz Święty Kościół Powszechny, a Naszych sąsiadów Rosjan oskarżają o wszelkie zło tego świata, wychwalając pod niebiosa „Usrael”?!!! Łączę pozdrowienia!

  Króluj Nam Chryste!!!

 87. kura domowa said

  re. @50 Pytacz.

  znam Wegra 55 lat, mowi ladnie po Polsku. Tez go o to zapytalam. Powiedzial ze to moze byc chwilowa koalija Bibi i Orbana. W Izraelu bardzo nie lubia Sorosa(ciekawe) bo ponoc doprowadzil niemalze do upadku Bank Izraela.

 88. Yagiel said

  uwaga do Wandaluzji/84. – czy aby nie przesuwka o 100 lat? opisane dzieje to koniec XIVw., tj. lata 1380-90…
  Przy okazji: jak to możliwe, że Jagiełły nie ma w naszym hymnie? (Dał nam przykład król Jagiełło, jak zwyciężać mamy)

  Kura Domowa/86. – niestety, możliwe jest, że Izrael pozoruje nienawiść z Sorosem: bo Izrael dostał od Trump’a „pod opiekę” 3Morze (jako rynek zbytu palestyńskiego gazu), a Soros ma „pod opieką” Ukrainę – mają więc wspólnie „pod opieką” wszystko, co nierosyjskie. A że nierosyjskie, to sam Kreml przyznaje, kładąc NS1 i NS2 szerokim łukiem poza Polską i Ukrainą wprost tu Niemcom. Gdyby nie pogodzili się z utratą 3Morza, nadal inwestowaliby w swoją Pribałtykę, Polskę i Ukrainę.
  Mam taki pogląd, że gdy się Żydzi kłócą, to… czytam „Lalkę”: jak targowali dla Wokulskiego kamienicę Łęckich. A czy się kłócą w Izraelu, w Polsce czy w US, to mniej istotne.

 89. Polo said

  Ciekawy komentarz dr Zbigniewa Kękusia do poczynań prezydenta.
  . https://www.youtube.com/watch?v=Fz9GLfFnDRE

 90. denuo said

  Re 85 szanowny panie Bronisławie

  Chojecki i Kowalski nie są bez błędu ale mają dużo racji i warto ich promować bo mało który dziś na to zasługuje. Wstydzę się za nasz Kościół Powszechny bo się w większości skomunizował i religijnie Chojecki ma rację. Mówię to jako zaniepokojony katolik który sprawdzał te rzeczy jeszcze przed Chojeckim.

 91. Bronisław said

  Re: 88. Pisze Pan, Panie Denuo: „Wstydzę się za nasz Kościół Powszechny bo się w większości skomunizował i religijnie Chojecki ma rację.”?!!!

  Kościół Powszechny, jako,Mistyczne Ciało Chrystusa, jest ze Swej Natury Święty i korumpować się nie może!!! Korumpują się natomiast:”wilki w owczych skórach”, które wdarły się się do Owczarni Chrystusa Pana, a co już przepowiedział Sam Mistrz Nasz Jezus Chrystus, ostrzegając Nas:”Czuwajcie, aby was ktoś nie zwiódł, bo przyjdzie wielu w Moim Imieniu…”!!!

  Było już wiele takich sytuacji w historii Kościoła Powszechnego, że wydawało się, iż przychodzi Jego koniec, ale przecież Sam Nasz Zbawiciel zapewnił Nas, że „Bramy Piekielne Jego Kościoła nie przemogą”!!! Można o tym zapoznać się chociażby u wielu Proroków, zwłaszcza u Daniela, a także w Apokalipsie, czy Objawieniu w Lasalette i w wielu innych źródłach!!!

  Jak należy przyłączyć się do odnowienia Świętego Kościoła Chrystusowego, to trzeba podążać drogą Świętego Franciszka oraz wielu, wielu mu podobnych Świadków Naszej Świętej Wiary!!!

  Niejaki Choojecki i jego sługus Marianek, dołączyli do Synagogi Szatana i wzorem nikczemnego Lutra wydali Kościołowi Bożemu
  bezwzględną i obłąkańczą walkę i należy się gorliwie modlić za nich, aby się nawrócili i powrócili do Owczarni Chrystusa!!!

  Wygląda na to, że niebawem Nasz Święty Kościół włączy pod Swe Skrzydła różnowierców i nastąpi co daj Panie Boże: „Jedna Owczarnia i jeden Pasterz”

  Króluj Nam Chryste!!!

 92. Polo said

  Tak jak myślałem po komentarzu dr Z.Kękuśia, a potwierdza to Wojciech Olszański.
  . https://www.youtube.com/watch?v=_QMhGEXFY-Q
  Duda to uwiarygadniana kukła.

 93. denuo said

  Re. 89
  Pytałeś się Jezusa czy aprobuje taki kościół?
  Postudiuj trochę same Pismo Święte i zobacz jak oddalił się kościół od Jezusa

  napisałeś
  „Wygląda na to, że niebawem Nasz Święty Kościół włączy pod Swe Skrzydła różnowierców i nastąpi co daj Panie Boże: „Jedna Owczarnia i jeden Pasterz””
  jeżeli tak uważasz to dlaczego atakujesz innowierców?
  Wlepią islamistów do kościoła woodu i innych chłam których już zaprosili do Asyżu wcześniej wzorem Franciszka.
  Szykują kościół powszechny antychrysta a Chrystus nie będzie miał z tym nic wspólnego.
  Człowiecze z jakiej gwiazdy spadłeś.

 94. Leszek said

  Białorusinka wygrała, to pomylili hymn. Pewnie celowo. Pokazała klasę schodząc z podium, a żydzi nazwali to skandalem.

  https://m.sportowefakty.wp.pl/700743/skandal-na-me-juniorow-zawodniczka-zeszla-z-podium

  Skandalem jest pomylenie hymnów a nie prawidłowa reakcja na to!

 95. Bronisław said

  Re: 91 i 92. Najpierw niech pan pogłębi i uporządkuje wiedzę o Świętym Kościele Powszechnym, a wtedy rzetelna wymiana opinii z panem będzie możliwa?!!! Jak pan zdecydował się włączyć do Synagogi Szatana to pozostaje mi się tylko modlić o pana opamiętanie. Na tym kończę polemikę z panem, gdyż stała się ona bezsensowna!!!

 96. denuo said

  Duda daje dupy KODowcom
  Zamienił Duda prezydenturę na KOD! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 25.07.2017 https://www.youtube.com/watch?v=-fYaOfb2CaA

 97. Czytacz said

  Zauważam taki trend.
  https://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/rynek-pracy-ukraincy-wynagrodzenia,16,0,2348304.html

  Co będzie dalej?

 98. denuo said

  Może by tak zrepolonizować jakąś wódkę ?
  .https://www.youtube.com/watch?v=lRz-xP6ugug&t=274s

 99. NICK said

  Dużo Pan zawarł słusznego, P. Yagiel. (88).
  Odnosi się to zarówno do Kury. (87).

 100. NICK said

  Coś mój niuch niucha. Po opłotkach. Czuję Pana, Gospodarzu we Polsce.
  Jest Pan?
  Czy tylko duchem swym; obecny?

  Bywaj.
  Tak czy siak.

  Co u Ogińskich?
  Cisza taka… .

  Jestem jeden dzień w Krakowie. Bardzo ujajany.
  Admin

 101. SAP said

  Piosenka (UK)

  Coldplay & Big Sean – Miracles (Someone Special)
  .https://www.youtube.com/watch?v=z9BPMjL44Aw

 102. NICK said

  Dzięki i pozdrawiam SAPie.
  Ja tu tak będę coraz rzadziej. Idę we rzeczywistość. Oddolną. O niej pisać publicznie nie wolno.

  Zresztą.

  WSZYSCY wiedzą, że to jest tylko popisywanie?
  Nie, chyba nie jest. Na pewno nie jest!
  Gospodarz.
  Bardzo mądrze. Was prowadzi.

  A te piosnki? Zapodawane?
  Duuużo wyjaśniają. Wielekroć lepiej niż słowne komentarze.

  Ja wiem. Pan wie.

  Nawet Lubelak, pochylił się nad Kazikiem.
  Nie wiem co zapodać. Ciszę?

 103. NICK said

  Cisza.
  Muzyka. Słowa. Nastrój. Rozumienie. Wiedza. Świadomość.
  WIARA.

 104. Boydar said

  Nie nad Kazikiem tylko nad fragmentami śpiewanych przez niego piosenek przekazującymi rzadko podnoszone oblicza rzeczywistości. A talent muzyczny Gościu ma, to nie podlega kwestii. Ja lubię i prawdę i talenty 🙂

 105. Boydar said

  Ja nie wiem, czy już pisałem; ale w „Nie wierz nigdy kobiecie” wystarczy zamienić tylko jedno słowo i cała piosenka przestaje być bulwersująca. Zmienia się natomiast w potwornie prawdziwą.

 106. saba said

  Jak to się dzieje, że łatwiej w Polsce spędzić na ulice tysiące obywateli, oburzonych na skrobanki, popierających entuzjastycznie Komitet Obrony Demokracji (co to w ogóle znaczy?), Święto Niepodległości(?),

  miesięcznice Tajemnicy Smoleńskiej, obronę niesprawiedliwości niź stanąć pod więzieniem i domagać się wypuszczenia dr. Mateusza Piskoskiego.

  Czyt.. http://zygumntbalas.neon24.pl/post/139485,o-polsce-ta-notka-i-o-polakach-25-07-2017

 107. NICK said

  Czyli ‚nos’ mam odpowiedni? Admin. 🙂 .
  Żarty.
  A Lubelak to na pulsie jest?
  🙂 .

  Idę spać.

 108. Boydar said

  Jeżeli Pan Gajowy jest w Krakowie a Pan NICK tam gdzie jest, i „czuje”, to znaczy się że nasz Kierownik naprawdę musi być nieźle „ujajany”; inaczej by nie doleciało. W takim razie ja też mówię brabranoc 🙂

  Za parę godzin opuszczam Kraków. Tylko tu nocowałem…
  Admin

 109. guła said

  Polakom potrzebna jest sprawiedliwość!
  Napisano 24 godziny temu | Brak komentarzy

  Duda zdradził. Tak brzmi mniej więcej narracja sporej części elektoratu. Pamiętać jednak należy, że jest koniec lipca 2017 roku. Prezydent zapowiedział natomiast swój projekt na wrzesień. Poczekajmy zatem.

  O-PO-zycja zamiast w parlamencie sprawy rozstrzyga na ulicy. Bo z woli Narodu została w 2015 roku zepchnięta na margines polityczny po 8 latach drenowania Polski i jej mieszkańców.

  Jednak ludzie, którzy wylegli na ulice w obronie „wolnych” sądów to nie tylko kupieni za sorosowe srebrniki ubywatele i inne popłuczyny po Palikocie.

  To również ci, którzy zmiany proponowane przez PiS widzą tak, że sędziów Onych zastąpi się Swoimi.

  Tymczasem na dole zwykły obywatel nadal w sporze z lokalnym Gąsiorem czy innym Spaślakiem będzie przegrywał bez względu na to, jak bardzo merytorycznie górować będzie nad swoim przeciwnikiem.

  Bo jak powszechnie wiadomo usługi prawnicze są tak drogie, że taniej kupić sędziego niż nająć dobrego adwokata.

  A sądy są już „wolne” do tego stopnia, że nawet orzecznictwo Sądu Najwyższego niewiele je wzrusza.

  To również widoczny aż do bólu imperatyw sędziego karnisty zmuszający go do poszukiwania dowodów świadczących o winie oskarżonego nawet wówczas, gdy akt oskarżenia obiektywnie stanowi lajtową wersję bredzenia wariata.

  Dlatego mamy to, co za Odrą prawnicy nazywają „uniewinnieniem po polsku”, czyli wyrok w zawieszeniu.

  W połączeniu z grzywną zasilającą Skarb Państwa.

  Tymczasem dwie ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości nie zwierają w sobie nawet obietnicy cienia rozwalenia obecnego układu panującego na dole.

  Bo przecież wprowadzenie sądu dyscyplinarnego z prawdziwego zdarzenia (przynajmniej na papierze) nie oznacza, że będzie on funkcjonował zadowalająco.

  Poza tym należałoby ludziom, w przeważającej mierze nieświadomym prawnie, uzmysłowić, że przewinieniem dyscyplinarnym jest również obraza przepisów prawa dokonana przez sędziego.

  Propaganda PiS (zwana obecnie PR-em) milczała jednak na ten temat.

  Tymczasem codziennie w programach informacyjnych telewizji publicznej powinien występować jakiś przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości i tłumaczyć, tłumaczyć, tłumaczyć….
  A raz w tygodniu odpowiadać na pytania zgłaszane mailowo na podany adres.
  Może nawet co drugi dzień.

  To jest minimum.
  Niezbędne minimum.

  Pamiętacie przecież plan Sorosa, zwany nie wiadomo dlaczego reformą Balcerowicza?
  Wtedy poszczególne media na wyścigi karmiły nas wizją dobrobytu po początkowym (i chwilowym) zaciśnięciu pasa.

  Pamiętam, że Trybuna Śląska pisała nawet o okresie… półrocznym.

  Tymczasem wbito nas w nędzę na ponad jedno pokolenie.

  A PiS przygotowując największą reformą po 1989 roku nie zrobił nic, by uświadomić ludziom jej konieczność.

  Nie zrobił również nic, by powiedzieć, że sądy reformuje się od góry.

  Naprzód musiał być zmieniony Trybunał Konstytucyjny, potem Sąd Najwyższy, a dopiero potem te niższego szczebla.

  Dlatego milczeniu polityków przeciwstawiono histerię.

  Na dodatek znalazła ona oparcie w braku elementarnej wiedzy prawniczej 97% społeczeństwa.

  Tymczasem ludzie ciągle pamiętają słowa wypowiedziane przez europosła PiS Janusza Wojciechowskiego tuż przed kampanią wyborczą 2015 roku:

  (…) wprowadzenie apelacji nadzwyczajnej, dającej szersze i głębsze możliwość naprawiania prawomocnych błędów sądowych. Musi być „klapa bezpieczeństwa” pozwalająca na sięgnięcie do prawomocnie zakończonych spraw, w sytuacji gdy mamy do czynienia z jawną niesprawiedliwością i krzywdą. Krzywda nigdy nie powinna być ostateczna, a państwo nie może być bezradne wobec krzyczącej niesprawiedliwości.

  Tymczasem niesprawiedliwość stara i nowa nadal głośno krzyczą. Do starych grzechów przybywają nowe. Nic jednak nie wskazuje na to, że ktoś faktycznie będzie chciał pomóc ofiarom systemu niesprawiedliwości w RP.

  Zamiana sędziów spolegliwych wobec PO na spolegliwych wobec PiS nie daje nic.

  Polacy czekają na reformę wymiaru sprawiedliwości a nie na jej ersatz.

  Bo jeśli się jej nie doczekają to tym razem wyjdą na ulice.

  Z potrzeby serca, a nie za sorosowe srebrniki.
  24.07 2017

  Tags: pis, PO, reforma, sądy, soros
  Humpty Dumpty
  Napisane przez: Humpty Dumpty
  http://3obieg.pl/polakom-potrzebna-jest-sprawiedliwosc

 110. walthemar said

  RE32
  W ‘’KULISACH’’[taki tygodnik byl] czytalem ze w bialostoskim sadzie byla sprawa kierowniczki
  baru mlecznego z ul. Kilinskiego.
  A do rzeczy;
  Pewien pan zamowil zupe mleczna I znalazl wlosy £onowe.Swinia zakapowal.
  Pytana kierowniczka [dzis pewnie Manager] odpowiedziala,ze ogladala film Kleopatra
  z Elka Taylor ktora kapala sie w kozim mleku.
  A ze nasza rodaczka tez chciala byc piekna I mloda uzywala krowiego mleka.
  Ponac byla kara finansowa
  To taka ciekawostka
  Jak odwiedzam Bialystok to wpadam do Sloneczka lub Podlasianki
  Smacznego

 111. Boydar said

  @ Pan Guła (109)

  Zakładam, że pod prezentowanym tekstem się Pan raczej podpisuje. No więc –

  „… że sądy reformuje się od góry …” I dokładnie tak zrobiono. Tylko nasza interpretacja zachodzących procesów jest błędna.

  Macek hydry jest prawie sto tysięcy – „… W UE tylko Niemcy mają większą od Polski liczbę sędziów (u nas jest ich 10 322). Oprócz sędziów polska Temida zatrudnia też 13 617 prokuratorów, 42 tysiące urzędników sądowych i 29,5 tysiąca pracowników więziennictwa. Łącznie niemal 100 tysięcy osób …” za https://www.wprost.pl/214632/Sedziowie-i-prokuratorzy-kosztuja-kazdego-Polaka-300-zlotych-rocznie

  Gdyby tylko oni „wyszli na ulicę” otrzymalibyśmy kataklizm. Przyjęto moim zdaniem metodę Putina – wroga należy pokonać jego własnymi rękami. A że to jednak może zadziałać w głowach nam się nie mieści.

  Tak, wiem, miałem iść spać. Najmocniej przepraszam ale to Pana Guły wina.

 112. Boydar said

  Polecam lekturę komentarzy pod. Natomiast sam artykuł jest obżydliwy

  https://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/rynek-pracy-ukraincy-wynagrodzenia,16,0,2348304.html

 113. andzia said

  Panie Gajowy kiedyś pisała tutaj przemiła.. mądra i inteligenta Halinka. Co się z nią dzieje

  Chyba mnie nie lubi z powodu Jana Pawła II…
  Admin

 114. ANIK said

  . http://zygmuntbialas.blog.pl/2017/07/25/o-polsce-ta-notka-i-o-polakach-25-07-2017/

 115. Isia said

  … (103) Pan Nick …

  … a bajeczki ? 🙂 … dawniej Pan zapodawał …

 116. NICK said

  Ano było…. .

 117. NICK said

 118. Krawczyk said

  Hanna: Małżeństwo po katolicku, czyli co zamiast Naturalnej Metody Planowania Rodziny?

  Holy-Family-2

  Po zakończeniu naszego teoretycznego wstępu na temat czystości małżeńskiej prezentujemy niniejszym wpis autorstwa naszej czytelniczki i tłumaczki Hanny, który powstał spontanicznie w nieznajomości naszym planów wydawniczych, co dowodzi tego, że Opatrzności działa nawet w małym zakresie naszego bloga. Wpis ten ukazuje stronę praktyczną praktykowania pożycia małżeńskiego według zaleceń teologii tradycyjnej oraz odpowiada na pytanie:

  „Czy praktyki te skończą się 14 potomstwa?”

  Opowiedź brzmi:

  „Nie, co najwyżej 6.”

  Piszący te słowa wiedział, co prawda, że karmienie piersią hamuje płodność, ale wszystkich podanych poniżej mechanizmów nie znał. Uświadomił sobie jednak, jak głębowo nienaturalna jest wszelka antykoncepcja, także polegająca na współżyciu w okresie niepłodnym, a jak naturalna jest natura, o ile człowiek się do niej stosuje. Ile problemów odpada, jeśli małżeństwo żyje w niżej opisany sposób.

  To żona nie może pracować?

  Wygląda na to, że jak są dzieci, to nie może, bo ma inne zajęcia, stąd tradycyjny model rodziny górą. Piszący te słowa zna mnóstwo przykładów, gdzie obydwoje pracują, stosuję antykoncepcję, mają jedno do dwójki dzieci, cały czas się kłócą, dzieci są nieszczęśliwe, bo matki w domu nie ma, a jak jest, to kłóci się z ojcem, a on z nią, co kończy się po jakimś czasie rozwodem i domniamanej korzyści materialnej dwóch pensji nie ma, ani też rodziny. A mężczyzna nie ma nic, tylko płaci, płaci i płaci. Zatem ten model rodziny się ewidentnie nie sprawdza, zawodząc tak regularnie, iż ludziom wydaje się, że tak być musi i że jest to normalność, którą legalizuje Amoris Laetitia. W tymczasem Bóg na pierwszym miejscu reguluje każde miejsce następne w hierarchii człowieka. Trzeba wyjść z założenia, że jeżeli my troszczymy się o Boga, to i On troszczy się o nas. Amen.

  Jeśli przyjrzymy się dokładniej Naturalnemu Planowaniu Rodziny, metody „regulacji urodzeń” promowanej obecnie przez Kościół Katolicki, musimy dojść do wniosku, że to nic innego jak tylko antykoncepcja z pieczątką Kościoła. Słusznie nie widzi żadnej różnicy pomiędzy metodami naturalnymi a sztucznymi każdy, kto zechce użyć rozumu oceniając oba zjawiska. Jak pisze Don Pietro Leone w zamieszczonym przez Redakcję artykule, intencja jest dokładnie ta sama i o intencję tu przecież chodzi. Na zarzuty sceptyków, zwolennicy NPR mają tylko jeden argument. Wykorzystywanie cyklicznej niepłodności kobiety jest naturalne, bo przecież Pan Bóg tę cykliczną niepłodność stworzył, więc można to dzięki obecnej wiedzy naukowej wykorzystać. Ponadto jeśli Pan Bóg zechce, to i w dzień niepłodny do zapłodnienia dojdzie. Sama takie argumenty od księdza słyszałam, kiedy poddałam w wątpliwość moralność metod naturalnych. Słaby to argument, bo kiedy Pan Bóg zechce to i antykoncepcja sztuczna zawiedzie, nie byłby On przecież wszechmocny, gdyby w Jego planach człowiek miał przeszkodzić. A czy małżeństwo stosujące NPR jest bardziej otwarte na życie, jak chcą to widzieć propagatorzy? Chyba nie bardzo, skoro jako koronny argument na rzecz NPR podaje się jej wyższą skuteczność w zapobieganiu ciąży niż w przypadku sztucznej antykoncepcji. Czy okresowa wstrzemięźliwość zbliża małżonków? Gdyby nie była ona nadmiernym ciężarem, pewnie by tak było. Rzeczywistość nie jest jednak tak cukierkowa jak się narzeczonym przedstawia. Z czystej biologii kobiety wynika, że dni „bezpiecznych” w każdym miesiącu jest naprawdę niewiele i przypadają one głównie na koniec cyklu, gdy libido spada do zera a napięcie przedmiesiączkowe u wielu kobiet sprawia, że zbliżenie jest ostatnią rzeczą o której myślą. Kobieta nierzadko zmusza się, bo przecież tylko wtedy można, co jest źródłem frustracji dla obojga małżonków. Współżycie upada, ograniczając się do kilku razy w miesiącu w najlepszym razie, wywołując wiele napięć i konfliktów. Po pewnym czasie pojawiają się więc pomysły stosowania antykoncepcji sztucznej w dni płodne, czy też całkowitego przejścia na sztuczne metody. Zdecydowanie wzrasta też ryzyko nieczystości w samotności albo praktyk we dwoje niezgodnych z naturą. Byleby tylko dziecka z tego nie było.

  Czy naprawdę Pan Bóg zaplanował coś nie tak? Dlaczego pożycie małżeńskie Katolików jest pełne napięć i frustracji? Dlaczego to nie działa?

  Nie ma prawa działać dlatego, że nie jest to zgodne z naturą i Bożym zamysłem.

  Aby odkryć jak Pan Bóg poukładał sprawy pomiędzy małżonkami, musimy cofnąć się do czasów sprzed emancypacji kobiet albo podpatrzeć jak żyją plemiona nieskażone cywilizacją, pozbawione „dobrodziejstw” antykoncepcji. Od zawsze podstawowym celem małżeństwa było zrodzenie i wychowanie potomstwa. Podstawową rolą żony jest więc urodzenie i wychowanie dzieci, co jeszcze sto lat temu nie wywoływało buntu większości kobiet. Tak po prostu było i jeszcze do nie dawna na wsiach, jeśli po ślubie nie było długo dziecka, cała wieś brała bezdzietne małżeństwo na języki i dopytywała o przyczynę. Nie twierdzę, że niegdyś nie próbowano poczęcia dzieci unikać. Metody antykoncepcji są stare jak świat, jedynie ich skuteczność wzrastała. Kobiety zajmowały się jednak głównie prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Nie myślały o studiach i karierze w korporacji. I tu dochodzimy do sedna sprawy.

  Jak wychowywano wówczas małe dzieci? Zgodnie z naturalnym instynktem, poświęcając potrzebny im czas. Długie karmienie piersią i spanie z dzieckiem w jednym łóżku to była norma. Dzisiaj to fanaberia wywołująca uśmiech politowania albo nawet i szczere współczucie z powodu uwiązania matki przez dziecko. Kiedy urodziła się moja córka, miałam w głowie zakodowane, że dziecko powinno spać w swoim łóżeczku. To z resztą jeden z pierwszych nabytków przyszłych rodziców podczas przygotowań do narodzin dziecka. Całkowicie zbędny! (no, przydać się może tylko jako kojec do bezpiecznego zostawienia dziecka na chwilę w ciągu dnia) Moja córka miała na szczęście inny pogląd na sprawę i przez trzy miesiące nie dała się przekonać do spania w łóżeczku. Poddaliśmy się w końcu i to była jedna z najlepszych decyzji dotyczących wychowania dziecka. Córka powędrowała do mamy do łóżka i w końcu obie mogłyśmy się wyspać. Karmiłam piersią długo, bo przeszło dwa i pół roku. Dzięki temu zupełnie niespodziewanie dla mnie odkryłam, że długie karmienie piersią chroni przed zajściem w ciążę, a raczej powiedziałabym, zdecydowanie opóźnia pojawienie się kolejnego dziecka. Już widzę te uśmieszki, zwłaszcza osób związanych z medycyną, bo karmienie piersią zostało dawno zdewaluowane jako metoda zapobiegania ciąży. Tak, i słusznie, bo nią nie jest. A dlaczego? Ponieważ owulacja może nastąpić PRZED pierwszą poporodową miesiączką. Nie zawsze można ją więc przewidzieć i zauważyć. Można ją jednak znacząco opóźnić poprzez karmienie piersią ale (uwaga!) tylko jeżeli jednocześnie dziecko będzie spało z mamą. Najważniejsze jest tu częste karmienie w nocy (a spanie z dzieckiem temu sprzyja), ponieważ to właśnie nocne karmienie najbardziej pobudza wydzielanie prolaktyny, od której zależy ilość wydzielanego mleka oraz blokowanie owulacji.[1] Spanie z dzieckiem jest więc także najlepszą naturalną metodą na powszechne dzisiaj problemy z niedoborem pokarmu. Kiedy miesiączka długo nie pojawiała się, zaczęłam czytać na ten temat i dotarłam do pewnych informacji głównie na stronach amerykańskich. Znalazłam potwierdzenie, że długie karmienie piersią pod warunkiem spania z dzieckiem i nocnego karmienia powoduje, że okres niepłodności może trwać nawet 2-3 lata, czasami przez cały czas karmienia. U mnie trwał dwa lata. Moja ginekolog była zdumiona ale potwierdziła, że w tym czasie płodności nie było.[2] NPR przegrywa więc na samym starcie. Seks kilka razy w miesiącu przeciwko co najmniej 6 miesiącom a nawet kilku latom bez żadnych ograniczeń typu miesiączka i owulacja? Podczas prawidłowej ciąży także nie ma ograniczeń. Poza ogólnymi zasadami (nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu) dla żyjących po bożemu, w zgodzie z naturą, Pan Bóg jest zatem bardzo hojny. Nic więc dziwnego, że do wynalezienia „katolickiej” antykoncepcji Kościół nie musiał zajmować się sprawami miednicy. Po prostu nie było czym.

  Szukając informacji na temat związku karmienia piersią z niepłodnością laktacyjną, znaleźć można głównie stwierdzenia, że niepłodność występuje tylko przez 6 miesięcy. Nie jest to jednak do końca prawdą. Na pewnym blogu prowadzonym przez panią ginekolog znalazłam ciekawe informacje, które są co do zasady zgodne z moimi obserwacjami oraz doświadczeniami innych matek, o których kiedyś czytałam:

  „U kobiet, które z rożnych powodów nie karmią, owulacja występuje w przeciągu 6 tygodni od porodu, a miesiączka – do 8 tygodni od porodu. Dlaczego o tym piszę skoro post jest o kobietach karmiących? Tylko dlatego, że podobna jest sytuacja, jeżeli przez cały okres karmienia (jak długi by nie był) nie miałyście miesiączki (a może tak być i jest tak u ok.30% kobiet), to miesiączka powinna się pojawić do 2 miesięcy od odstawienia dziecka.

  Pojawienie się miesiączki u kobiety niekarmiącej można uznać za objaw powrotu płodności. Natomiast u kobiet karmiących nie jest to takie oczywiste. Mogą mieć miejsce trzy różne warianty z podobną częstością:

  Może być prawidłowy cykl z owulacją już w cyklu poprzedzającym pierwszą miesiączkę;

  Może być cykl z miesiączką, ale bez owulacji – zazwyczaj po 2-3 cyklach bezowulacyjnych, cykle stają się owulacyjne;

  Może być i owulacja, i miesiączka, ale faza lutealna nie będzie jeszcze gotowa na przyjęcie ciąży i jej utrzymanie.

  W pierwszym przypadku wraca płodność zanim się zorientujemy. W drugim i trzecim – kobieta myśli, że wróciła płodność a wcale tak nie jest.

  Co gorsze – nie wiemy u której kobiety, która sytuacja ma miejsce.

  Zasadniczo – w pierwszych 6 miesiącach przy wyłącznym (!) karmieniu piersią, szanse na ciążę są rzędu 2%. W drugim półroczu szanse na ciążę są „tylko” ok. 15%.

  Po roku karmienia szanse na ciążę nie odstawiając dziecka są rzędu ok 30-40%. Sporo, ale to wciąż mniej niż połowa kobiet. Czy to znaczy, że kobieta musi odstawić dziecko, żeby zajść w drugą ciążę? Zdecydowanie nie uważam, żeby tędy była droga, ponieważ – uwaga, uwaga – jeżeli nie wróciła wam płodność to znaczy, że wasze ciało zdecydowało, że nie jest gotowe aby wykarmić dwoje dzieci – jedno piersią a drugie macicą. Nie bądźmy mądrzejsi od natury. Ona najlepiej wie, kiedy nasze ciało będzie gotowe stworzyć nowe życie. U jednych kobiet będzie to po pół roku, u innych dopiero po zakończeniu karmienia.”[3]

  Jak więc widać, karmienie piersią nie jest metodą antykoncepcji (należy jednak zauważyć, że pani doktor nie pisze o dodatkowych warunkach, jak spanie z dzieckiem, które to znacznie opóźniają powrót płodności). W ciążę można zajść po pół roku ale i równie dobrze dopiero po 2-3 latach od urodzenia dziecka. Co więcej, różnie ten okres kształtować się może pomiędzy kolejnymi ciążami. Chciałabym jedynie podkreślić, że życie po katolicku nie musi oznaczać dziecka co roku, a Pan Bóg będzie najlepiej wiedział kiedy kolejnym dzieckiem małżonków obdarzyć.

  Pojawianie się wiec dzieci w małżeństwie co 3-4 lata jest więc całkowicie naturalne (w przypadku dużej płodności oczywiście może być to częściej) i tak dzieje się i dzisiaj w krajach afrykańskich choćby. Ile więc dzieci może „dorobić” się małżeństwo chcące żyć prawdziwie po katolicku? Zakładając 25 lat płodności kobiety w czasie trwania małżeństwa (od np. 20-tego do 45-tego roku życia), wychodzi nie więcej niż ośmioro-dziewięcioro dzieci. Trudno mi było znaleźć jakieś dane statystyczne na temat dzietności kobiet w Afryce, ale znalazłam wypowiedź pewnej położnej pracującej w Tanzanii, według której kobieta rodzi tam średnio ośmioro dzieci. Z wiekiem płodność spada i wydłuża się okres „starania” o kolejne dziecko, ponadto w Afryce jest zdecydowanie większa śmiertelność niemowląt, więc z braku karmienia piersią płodność wraca szybciej. Również płodność w krajach uprzemysłowionych z powodu zanieczyszczenia środowiska oraz mniej naturalnych warunków życia także może być niższa niż w Afryce. Biorąc to pod uwagę najbliżej prawdy będzie moim zdaniem, jeśli oszacujemy średnią potencjalną liczbę dzieci na 6 w czasie życia przeciętnej polskiej Katoliczki.[4] Daleko tu do mnożenia się jak króliki. I to bez żadnej „katolickiej” antykoncepcji i związanych z nią problemów.

  Nie jest to żadne sztuczne sterowanie płodnością. To jedynie emancypacja kobiet sprawiła, że karmienie piersią stało się luksusem w dzisiejszych czasach. Dotąd karmiono dzieci tylko naturalnie i długo. Dbano zwłaszcza o długie karmienie chłopców, którzy ten przywilej mieli aż do ukończenia czwartego roku życia (dane historyczne z Polski XVII-XVIII wiecznej, o ile dobrze pamiętam). Spanie z dzieckiem także było oczywistą i powszechną praktyką. Podobnie jak brak takich urządzeń jak smoczki, które obecnie są powodem wielu problemów z karmieniem piersią a później z rozwojem mowy u dziecka.

  Nie jest to poradnik dla małżeństw, a blog teologiczny, dlatego starałam się jedynie zasygnalizować temat, o którym się nie mówi lub który zbywa się uśmiechem. Zdaję sobie też sprawę z tego, że dzisiaj, kiedy kobiety pracują zawodowo (bo często muszą z przyczyn ekonomicznych), trudno jest spełnić powyższe warunki. Jedynie tradycyjny model rodziny (żona w domu z dziećmi, mąż pracuje, idealnie byłoby, gdyby i babcia do pomocy się znalazła) sprzyja życiu tak, jak Pan Bóg dla nas zaplanował. W innych przypadkach nie jest to oczywiście niemożliwe, ale jest niezmiernie trudne. Jednakże tylko w ten sposób małżeństwo rzeczywiście może być otwarte na przyjęcie dzieci, które pojawią się raz wcześniej raz później, każde w swoim czasie.

  Pozostaje wspomnieć tu także o czystości małżeńskiej, której wartość jest obecnie niedoceniana. Czytelnik niniejszego bloga z tym pojęciem już się spotkał, nie będę go więc rozwijać. Pragnę jedynie zauważyć, że czym innym jest czystość zachowywana ze względu na Boga, w celu dążenia do świętości a czym innym okresowa „czystość” skierowana wyłącznie na efekt antykoncepcyjny, czyli wbrew Bogu w rzeczywistości. Stąd pierwsza do świętości prowadzi, druga wprost przeciwnie. Nie jest więc tak, że małżonkowie muszą w pełni ze swobody korzystać. Cnota, aby miała wartość w oczach Boga i dawała dobre owoce musi być rozwijana dobrowolnie. Jeśli więc małżonkowie całkowicie dobrowolnie i świadomie zechcą wstrzemięźliwość rozwijać, mogą to oczywiście dla dobra swojej duszy czynić. NPR niestety takiej wolności wyboru nie daje.

  [1] http://www.lalecheleague.org/nb/nbjanfeb01p23.html

  [2] Więcej na temat niepłodności laktacyjnej jako metody regulacji poczęć określanej jako lactational amenorrhea method (LAM) można przeczytać choćby w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_LAM

  Stosowanie LAM zapewnia niepłodność na 6 miesięcy po porodzie, natomiast nieco bardziej restrykcyjna metoda, zwana ekologicznym karmieniem (o którym i Wikipedia wspomina) zapewnia niepłodność w znacznie dłuższym czasie. Więcej o ekologicznym karmieniu przeczytać można tutaj: http://www.llli.org/nb/nbsepoct08p4.html Proszę nie przerażać się zaleceniami, ponieważ takie postępowanie jest całkowicie naturalne i instynktowne. Karmiąc dziecko nie szukałam metody opóźnienia owulacji, ufając wyłącznie instynktowi swojemu i dziecka. Karmienie na każde żądanie, spanie z dzieckiem, nieużywanie smoczka było dla mnie całkowicie naturalne i nie stanowiło najmniejszego problemu, nie było wcale podyktowane stosowaniem jakiejkolwiek metody regulacji poczęć. Mimo wszystko nie należałam do matek terroryzujących otoczenie swoim biustem. Dziecko miało tyle bliskości w domu, że nigdy nie dopominało się karmienia w miejscu publicznym ani ja takich pomysłów nigdy nie miałam. Naprawdę na pół roku wyłącznego karmienia piersią można zrezygnować z wychodzenia w miejsca publiczne na dłużej niż przerwa pomiędzy karmieniami.

  [3] https://mamaginekolog.pl/karmienie-piersia-a-kolejne-ciaze/

  [4] [Red.] O tym, że sześcioro dzieci to osiągalna średnia świadczą choćby statystyki Banku Światowego z roku 1960, zatem przed globalnym wprowadzaniem antykoncepcji: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN Obecnie średnia dzietność w Afryce oscyluje około 4,7 dziecka na kobietę, przy czym różnice lokalne są bardzo znaczne: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2127.html https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate Wydaje się, że pod koniec XIX wieku, a w sumie do II Wojny Światowej ludzie mieli średnio od 4 do 6 dzieci.
  Udostępnij:

 119. NICK said

  A zna Pani, Isiu, to:

  Ja znam na pamięć. A jak dzieckom najmilejszym a i dorosłym wyrecytuję to uśmiech jest.
  A, kiedyś pisałem, że imć Gajowy to da radę. Z wilkiem. I, nie tylko.

 120. SAP said

  Apologeta dr. Zacharias o miłości jako najwyższej formie etyki i o wolnej woli niezbędnej do miłości.

  Ravi Zacharias – If God exists, why doesn’t He stop rapists from raping?

 121. NICK said


  To tylko.
  Przypomnienie?

 122. Isia said

  … (118) Pan Nick …

  … oczywiście, znam 🙂 … dziękuję … a ja z dzieciństwa zapamiętałam wiersz Stanisława Jachowicza pt. „Chory kotek” … jeśli można, wyjątkowo, za pozwoleniem Pana Gajowego 🙂 …

 123. ZACHETA -GALERIA NARODOWA-dla ARTYSTOW-nie skandalistow- www SOLIDARNI 2010

 124. SZTUKA i KULTURA POLSKA -NARODOWA-w kazdej szkole-EDUKACJA mlodziezy- zaniedbana-efekt;;ZATRUTE ZIARNO – gender-neo-marxizmu,neo-moderny neo-libaralkow- wzeszlo -Piekna Polska Mlodziez- na rozkaz -pali swieczki-post-komuchom! GAUDE MATER POLONIA!

 125. La Reine Toronto said

  to byla karuzla w kazdym miasteczku wydarzenie i spotkanie towarzyskie pamietacie?

 126. La Reine Toronto said

 127. La Reine Toronto said

 128. La Reine Toronto said

 129. La Reine Toronto said

 130. Carlos said

  re 120 Saba, Ty wszedzie widzisz zydow tak, jak polactwo wszedzie widzi wine Rosjan. Czytam wiele lat Ruszkiewicza i tyle w jego przemysleniach zydostwa ,ile we mnie biskupstwa. Nie obrazaj ludzi za d….i h…

 131. ojojoj said

  tak wyglada aborcja:

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dzieci-ofiary-skladane-szatanowi-2017-07

 132. Wszystkim naiwnym-
  przeczytajcie to;

  … A Europa oniemieje !

  http://www.jrmip.org/

  =

 133. Nemo said

  „Zastanawiam się, jak to się dzieje, że łatwiej w Polsce spędzić na ulice tysiące obywateli, oburzonych na skrobanki, popierających entuzjastycznie Komitet Obrony Demokracji (co to w ogóle znaczy?), Święto Niepodległości(?), miesięcznice Tajemnicy Smoleńskiej, obronę niesprawiedliwości niż stanąć pod więzieniem i domagać się wypuszczenia dr. Mateusza Piskorskiego. Nikt jeszcze nie upomniał się o Ossolineum. Co się stało ze zbiorami?

  Temat naszego warcholstwa nie jest nowy. O ile teraz można zwalać wszystko na żydów, to jaki mieliśmy powód, gdy opuszczał nas ze wstrętem Henryk Walezy, zaledwie po 118 dniach panowania. Mial dość Polski, co poetycko wyraził Desportes:

  Adieux Pologne, adieux plaines désertes
  Toujours de neige et et de glaces couvertes…
  Barbare peuple , arrogant et volage
  Vaunter, causeur, n’ayant rien que language
  Pour tout plaisir se joue avec un verre
  Ronfle a la table et s’endort sur la terre.

  Jakoś to było tak po polsku:

  Żegnaj Polsko, żegnajcie opuszczone równiny,
  wiecznie pokryte śniegiem.
  I wy barbarzyńcy, dzikusy, aroganci i złodzieje,
  pyszałkowaci i gadatliwi…
  których jedyną rozrywką jest lampka wina.
  Chrapiecie przy stole i zasypiacie na podlodze…

  Nie będę dalej tłumaczyć, bo cały czas to samo i jeszcze gorzej. A w 1655 roku pisano o polskiej złotej wolności:

  Nierządem Polska stoi – nieźle ktoś powiedział,
  lecz drugi odpowiedział, że nierządem zginie.
  Pan Bóg nas ma za błaznów. I to prawdy blisko,
  że między ludźmi Polak jest Boże igrzysko.

  Teraz Cejrowski nam opowiada, jak to Trump zakochał się w Polsce, a rzeczniczka Trumpa ma do Polski duże pretensje, że nie znamy demokracji i mamy podporządkować się tej amerykanskiej. Żołnierze amerykańscy naśmiewali się z polskich żołnierzy, że nie umieją walczyć [prawdę mówiąc, Amerykanie tym bardziej nie umieją].

  Lloyd George nas tak kochal, iż ostrzegał Anglię i świat, że ‚dać Polakom Śląsk to tak, jak małpie zegarek’. Jakoś ciągle tak kochamy ‚zagranicznych’, a boimy się zakochać… w sobie.

  Może dlatego, że nie ma już Polaków.
  Są Europejczycy.

  A przecież mieliśmy kiedyś i Judymów, i siłaczki.
  Nie mieliśmy Benesza.”
  http://zygumntbalas.neon24.pl/post/139485,o-polsce-ta-notka-i-o-polakach-25-07-2017

 134. saba said

  133@ Nemo said: ….”,o-polsce-ta-notka-i-o-polakach-25-07-2017″

  A zauważyłeś z jaką grafiką jak parchy z neonu Targalski SL wystawili Białasowi ten wpis?
  .. http://i.imgur.com/AgqyKkX.jpg

  Targalski SL https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/07/25/miedzymorze-czy-izrael-bis/#comment-34466

 135. www.wandaluzja.com said

  Sebastian Fikus, DLACZEGO BRESLAU MIAŁ BYĆ STOLICĄ NOWYCH NIEMIEC, Gazeta Wrocławska, 25 VII 2017, s. 08-09.

  BRESLAU miał takie samo znacznie jak WROCŁAW, tylko że Wrocław został urobiony od Wrót Sławy a Breslau od Bramy Sławy. Wrocław był OKOLICZNOŚCIOWĄ stolicą Polski, jak np. Stolicą Wojenną po kapitulacji pod Poznaniem w r. 1005 czy za Bolesława Dzikiego w l. 1241-48, kiedy to na wieść o zdobyciu przez książąt krajeńskich Poznania, gdzie w zamku Staromiejskim był Skarbiec Śląski, niemieccy najemnicy wzięli króla na arkan i Pociągnęli ZA KOŃMI do Legnicy. Od tego wydarzenia na Śląsku BOLESŁAWA zastąpiono BOLKIEM.
  Artykuł „Dlaczego Breslau miał być stolicą nowych Niemiec” POTWIERDZA mój domysł, że Konspiracja Krzyżowej była monitorowana przez Gestapo a Zamach Stauffenberga był potrzebny dla przejęcia władzy przez Himmlera, co się UDAŁO.
  Dla SS Himmlera NIE BYŁY POTRZEBNE zeznania czołowych aktorów Konspiracji i Zamachu, gdyż Gestapo wiedziało o nich WSZYSTKO, toteż mogli być ROZSTRZELANI Bez Śledztwa i Procesu. Organizator Konspiracji Krzyżowej Helmut von Moltke został zresztą aresztowany pół roku Przed Zamachem 17 I 1944 i osadzony w obozie Ravensbrueck, zaś innych czołowych konspiratorów Krzyżowej aresztowano w początku Lipca.
  Znacznie poważniejszym Zamachem był plan Abwehry zatrucia instalacji wodnej pociągu AMERYKA Polonem, ale do tej akcji wyznaczono nałożnika Hitlera Berelę, znanego nam jako Bronisława Geremka. Plan zdradził Gestapo ojciec Bereli, rabin Borys Lewartow, który, według wywiadu wojskowego, został za to w Nagrodę szefem wielkiego kapitału Zachodniego Wybrzeża USA.
  To, że w Krzyżowej spekulowano o przeniesieniu stolicy Niemiec do Wrocławia świadczy, że wobec IV frontu na Bałkanach liczono, że Niemcy wyjdą z wojny z nabytkami w postaci Austrii, Czech i Polski, jako STRATEGICZNY sojusznik USA wobec Nieprzewidywalnej Rosji Stalina.
  Liczono też na Globalne Odwrócenie Sojuszy: bo gdyby Schoernerowi udało się przy pomocy Festung Warschau utrzymać front na Wiśle to doszłoby do Antybrytyjskiego Sojuszu NUKLEARNEGO z Sowietami na Atlantyku i Antyamerykańskiego sojuszu NUKLEARNEGO z Sowietami i Japonią na Pacyfiku. LOSY ŚWIATA ZAWISŁY NA WARSZAWIE, gdyż zwycięstwo Schoernera nad studebeckerami amerykańskimi jako, Straszną Dragonią Słowiańską, nad Wisłą było Pewne.

 136. saba said

  dlaczego usuwacie me wpisy?

 137. Boydar said

  @ Pan Nemo (133)

  Miałem sam coś napisać na temat tego artykułu ale odeszło mnie. Skoro jednak i Pan zwrócił na tą treść uwagę, to dorzucę i ja swoje trzy grosze.

  Najpierw inkryminowany cytat – „… „Zastanawiam się, jak to się dzieje, że łatwiej w Polsce spędzić na ulice tysiące obywateli, oburzonych na skrobanki, popierających entuzjastycznie Komitet Obrony Demokracji (co to w ogóle znaczy?), Święto Niepodległości(?), miesięcznice Tajemnicy Smoleńskiej, obronę niesprawiedliwości niż stanąć pod więzieniem i domagać się wypuszczenia dr. Mateusza Piskorskiego. Nikt jeszcze nie upomniał się o Ossolineum. Co się stało ze zbiorami? …”

  Proszę zwrócić uwagę, że pozbierano zupełnie różne elementy, od różnych ciał, i ulepiono młodego Frankensteina. Następnie go ożywiono i puszczono w obieg. Już mi się nawet nie chce dochodzić kto dokładnie.

  Powodów dla których duża grupa ludzi wychodzi na ulicę może być wiele, wymienię kilka

  – strach
  – radość
  – obawa utraty korzyści
  – nadzieja na korzyści
  – wqurwienie stanem rzeczy
  – opłata za udział w demonstracji

  I teraz przypiszmy podane przykłady z cytatu do pozycji z listy

  Wrzucenie wszystkich przypadków do jednego wora może mieć tylko jeden cel, zdeprecjonowanie pobudek szlachetnych. Reszta artykułu to muł, mający na celu rozmycie obrazu z pozostawieniem w naszej podświadomości celu głównego.

  A jeśli chodzi o p. Piskorskiego, to nie ma kto zapłacić za taką demonstrację. Jego przypadek nie wzbudza w ludności żadnej większej emocji (po latach jeśli nie wiekach doświadczeń) a i na ciepłą wodę w kranie wpływu szczególnego nie ma. To niby dlaczego mieli by wychodzić.

 138. Boydar said

  Do listy powodów nie dopisałem polecenia służbowego; ale „to oczywiste, Watsonie”.

 139. Sebastian said

  Re: 9 Jest mi bardzo miło Pani Isiu, dziękuję za ciepłe słowa i pozdrawiam Panią serdecznie

 140. Sebastian said

  re: 62 czy aby na pewno ?

  – Haplogrupa I1, głównie w ludach germańskich.
  Z ojcowskiej haplogrupy I może gdzieś na Bałkanach około 22000 lat temu, a więc w okresie jeszcze przed LGM, wyłoniła się w drodze mutacji M253 haplogrupa I1 („i-jeden”); jej populacja, przetrwawszy zlodowacenie, rozprzestrzeniła się z terenu północnych Niemiec na Jutlandię, Skandynawię, Wyspy Brytyjskie i ziemie podalpejskie. Zasadniczy czas jej rozwoju i ekspansji przypada jednak dopiero na drugie tysiąclecie p.n.e. Dziś w Szwecji stanowi około 42% ludności, w Norwegii 36%, Islandii 33%, Danii 30%, Finlandii 28%, a w Niemczech ponad 20% (zob. w Eupedii).
  Udało się ustalić, że wspólny przodek haplogrupy I1 w Anglii, Irlandii i Szkocji żył około 1425 przed Chr; w Skandynawii – 1375; w Europie kontynentalnej od Hiszpanii do Słowacji – 1425; we Europie Wschodniej łącznie z Polską – 1225; tak samo w Niemczech; Bliski Wschód – 1475 przed Chr. Ekspansja tej haplogrupy czasowo kojarzy się więc z ekspansją słowiańskiej haplogrupy R1a1a.
  Tu dygresja o powstaniu Germanów.
  Choć haplogrupa I1 pojawiła się w Skandynawii wcześniej, tworząc tam wielkie starożytne kultury przedneolityczne, to jednak około 1300-1400 lat p.n.e. na Półwyspie Skandynawskim przebywała ich bardzo mała wspólnota. Jeden bowiem mężczyzna tej haplogrupy (MRCA) około 1375 p.n.e. dał tam początek wszystkim późniejszym populacjom nordyckim tej haplogrupy. Nieco później pojawiło się tam także i plemię „słowiańskie” z hg R1a1a1, oraz północno-zachodni oddział z mutacją M223, a w ramach migracji z celtyckiej kultury Hallstatt pod Alpami ok. 700 p.n.e. dotarły tam plemiona haplogrupy R1b1a2. I właśnie z tych trzech grup: I1+I2a2, R1b1a2 i R1a1a1 na styku Skandynawii i północnych Niemiec powstali Germanowie. Dziś wśród nich około 40% to haplogrupa I1/I2, około 40% – R1b1a2 i około 20% – R1a1a. Tak więc rasistowskie myślenie niektórych dawnych Niemców o czystości rasowej Germanów zostało przez dzisiejszą genealogię genetyczną zupełnie skompromitowane

  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/pol.npie.htm

 141. Sebastian said

  c.d.

  Haplogrupy I2, I2a1 – dziś głównie słowiańskie.
  W populacji hg I po mutacji M438, około 25.000-20.000 lat temu, a więc także przed ostatnim zlodowaceniem, wyłoniła się haplogrupa I2-L460, a w niej później podgrupa I2a1a-M26, zasiedlające głównie Sardynię, oraz podgrupa I2a1b-M423, która w swoim czasie, wraz ze Słowianami (R1a1a1), zdominowała niektóre rejony bałkańskie i środkowo-wschodniej Europy: Chorwacja (i jej niektóre wyspy) 42%, Bułgaria 33%, Serbia 27%, Rumunia 17%, Węgry15%, Białoruś 25%, Ukraina 12%. pd.-zach. Rosja 11%, Polska 10%, Słowacja 10%); zob. w Eupedii. Nic dziwnego, że w starożytności niektórzy autorzy nie umieli rozróżnić między rdzennymi Słowianami (R1a1a1) a zeslawizowanymi „Wenetami” (I2a1b); już wtedy obie populacje tworzyły zapewne jakby jeden etnos. To zapewne ci Wenetowie mieli udział w tworzeniu najstarszych kultur archeologicznych na stepowych terenach Ukrainy i południowej Rosji, np. udział w Cucuteni-Tripolje, k. kurhanowej czy ceramiki sznurowej, zanim nie dołączyła do niej młodsza, przybyła z zachodnich Bałkanów, znad Dunaju lub od Karpat, populacja słowiańska R1a1a1.
  Udało się ustalić pierwszych wspólnych przodków dla poszczególnych populacji haplogrupy I2. Okazała się ona, wg. Klosowa, bardziej niż h.g. I1 odporna na przeciwności życia w tamtym czasie. I tak według niego: wspólny przodek wszystkich populacji żujących dziś I2 żył 13.000 p.n.e. (przybył tam zapewne później, po MGL); w Irlandii 14.200 p.n.e.; w Szkocji 14.800 p.n.e.; w Skandynawii 13000 p.n.e.; Europa kontynentalna od Hiszpanii do Słowacji 1425 p.n.e.; Niemcy 9675 p.n.e.; Europa Wschodnia łącznie z Polską 14200 p.n.e..
  Tu dygresja o powstaniu Rusi.
  W ruskich Latopisach napisano: „Przyszli Waregowie. Nazywali się Ruś… Mieli język ruski i słowiański”. W XVIII w. dopisano z fantazji, że Waregowie przyszli zza morza i byli Normanami. Faktycznie to chodziło raczej o plemiona Rugów/Rusów, żyjących wśród Słowian co najmniej od II w. w pasie miedzy Bałtykiem a Morzem Czarnym i zmagających sie z naporem germańskich Gotów. Ich genetyczne haplolgrupy to I1 (populacja bałtycko-skandynawska) oraz I2a2 (populacja południowosłowiańska). Ogólnie wśród dzisiejszych „Ruskich” hg I2a1 to 15%, a I1 – 6,5% ludności, żyjących obok obok R1a1a – 48% i N1c – 14%. Zapewne z hg I1 był Ruryk, Olga, Włodzimierz i inni protoplaści Rusi kijowskiej i nowogrodzkiej.
  Zob. o tym: Klosow, Haplotypy południowych i bałtyjskich ruskich Słowian: cztery plemiona? w: Proceedings… t. II/5 (2009), s. 801-815 (por. A. Klosow).

  Dygresja o powstaniu Bałtów.
  Uważa się, że etnos i język Bałtów (czyli zwłaszcza Prusów, Litwinów i Łotyszy) wydzieliły się ze słowiańskich, o czym świadczą niektóre wspólne innowacje językowe bałto-słowiańskie, i to najpóźniej około 1000 lat przed Chr. Dziś w rejonie Prabałtów spotykamy słowiańską haplogrupę R1a1a około 40% i przed-indoeuropejskie: bałtycko-skandynawską I1 i bałkańską I2a2, razem około 6% (Białoruś 25% I2a2). Można więc uważać, że haplogrupy I1 i I2 (Wenetowie bałtyccy) uczestniczyły w tym regionie w ewolucji słowiańskiego języka i wydzieleniu się jego formy bałtyckiej (por. A.Klosov).

  Haplogrupie I2a1 (M423), obok hg E1b1b1a2 (V-13), genetycy przypisują upowszechnianie rolnictwa, przynajmniej w południowo-wschodniej Europie, przejętego w okolicach wschodniego wybrzeża Adriatyku od przybyłej z Anatolii haplogrupy J2b2 (M241). Zob. Dyskusja n.11.

  Natomiast jej siostrzana podgrupa I2a2 (M26), wyłoniona około 19.000 lat temu, zdominowała Sardynię (39%) oraz nielicznie przetrwała na północnym zachodzie Europy (Kraj Basków, Bretonia, Anglia, Irlandia). Populacjom haplogrup I1, I2a2 i R1a1a można by przypisać dzieła kultury megalitów (kamiennych kręgów), w tym słynnego Stonehenge w Anglii z około 2800 lat przed Chr.

  UWAGA! Obok Wenetów/Wenedów, stanowiących od starożytności wspólne etnosy z Germanami lub Słowianami, naukowa literatura wymienia także Wenetów iliryjskich na ziemiach północnej Italii (IX w. przed Chr.), później uległych romanizacji, oraz Wenetów Celtyckich, których etnonimy zostały zanotowane w Alpach Szwajcarskich, w Zachodniej Francji i w Walii. Dopatrzyć się ich można także pod nazwą „Enetoi” u Homera jako uczestników wojny trojańskiej w Azji Mniejszej przed 1200 r. przed Chr. i osadników nad Dolnym Padem we Włoszech, a później – w Eneidzie Wergiliusza (por. G. Jagodziński: Zagadkowy lud – Wenetowie; por. w Wikipedia)

 142. Sebastian said

  https://genographic.nationalgeographic.com/tree-updates/

 143. Sebastian said

  wg powyższej retoryki i mapy z poniższego linka można by wnioskować, że upaińcy są bardziej słowiańscy od Polaków. Dalsze przeciąganie liny na linki uważam za bezcelowe, bo chyba kompetencje nie te. Po za tym proszę mi nie odbierać wiary i nadziei, że w naszym kraju dominującą haplogrupą R1a1 stanowią etniczni Polacy ( za wikipedią 55 % )

  http://siliusradicum.pl/projekt-silesia/haplogrupy/haplogrupa-i2/

 144. Romanus Minutus said

  @ 97, 112
  Mam wrażenie, że część tych komentarzy wystawiają płatne trolle zatrudniane na czarno (lub jako legalni eksperci i konsultanci) przez stowarzyszenia pracodawców jak Pracodawcy RP (to ci od pomysłu sprowadzenia 5 mln banderowców do Polski) czy Lewiatan.
  Skoro januszkowie są tacy zapracowani to mają jeszcze siły na bluzganie na Polaków w internecie?!
  Zresztą wpis nieco upraszcza sytuację. Nie tylko janusze odpowioadaja za małe pensje. Nie wiem czy na Gajówce, czy gdzieś indziej czytałem dobry wpis. Gajówkowicze wiedzą, że „polska” gospodarka jest w świetnej kondycji – wykonuje bardzo dobrze zadanie przed ktorym ją postawiono – podwykonawcy niemieckiego, niemieckiej montownii. Stąd niskie wynagrodzenia, jako element wyzysku przez europejski (niemiecki barak).

 145. hendryk said

  As 133. Nemo

  „opuszczał nas ze wstrętem Henryk Walezy” – ???? Oj bo sie popłacze

 146. Yah said

  He, he, he obywatel polski ……

  .http://odfoundation.eu/a/8153,sad-potwierdzil-watpliwosc-zarzutow-wobec-aleksandra-orlowa-lecz-organy-sledcze-nie-zauwazaja-zadnych-naruszen

 147. kubika said

  Robert Kubica wraca do oficjalnej sesji Formuły 1. Po 6,5 roku znów będzie w padoku F1, podczas oficjalnych jazd – z kaskiem i w bolidzie. Tak jak zapowiadał. Jakie stoją teraz przed nim warianty? Przedstawiam moje przemyślenia o obecnej sytuacji Roberta i tego, czego możemy spodziewać się po testach na Węgrzech.

  http://powrotroberta.blogspot.com/2017/07/tak-blisko-tak-daleko-co-oznaczaja.html

 148. Sebastian said

  CHLEB – PODOBNO JEST NAJWAŻNIEJSZY. ALE PIECZONY OBECNIE NA DROŻDŻACH JEST NIEZDROWY I POWODUJE WIELE CHORÓB.

  Chleb odżywia, widok świeżego chleba zawsze cieszy oko, chleb leczy. Ale to było możliwe, gdy chleb wypiekano tradycyjnie z mąki pełnego przemiału (gruboziarnistej, razowej) na wodzie ze źródeł i studni, z użyciem zaczynu chmielowego, przez ugniatanie rękoma, z modlitwą. Chleb, wypiekany w ten sposób darował ludziom zdrowie i karmił w cudowny sposób.

  Wraz z rozwojem społeczeństwa do wypieku chleba zaczęła coraz częściej być wykorzystywana mąka biała najwyższego gatunku i drożdże spirytusowe, a w miarę doskonalenia procesu pieczenia chleba do ciasta zaczęto dodawać dodatki, poprawiające właściwości zaczynu i pozwalające na zaoszczędzenie zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. W chwili obecnej proces oszczędzania doszedł do absurdu – wszystko, co jest żywe, zostało zastąpione przez chemiczne, nieorganiczne. Naturalnie, że taki chleb coraz bardziej tracił swoje właściwości lecznicze i stawał się źródłem wielu chorób.

  W dawnych czasach biała mąka używana była w żywności tylko w święta i w tygodniu zapustnym (kołacze, babki, słodkie placki, naleśniki (ros.-bliny), drożdżówki z serem itp.), w zwykłe dni, a zwłaszcza podczas postów, chleb był wypiekany z mąki żytniej lub pszennej grubego przemiału. Włókna błonnika w obfitości występujące w takiej mące, oczyszczały jelita ze szkodliwych substancji, eliminowały dysbakteriozę (zmianę normalnej flory bakteryjnej), przyczyniały się do wzrostu w jelitach bakterii kwasu mlekowego, polepszały wymianę wody i soli w jelitach, normalizowały ciśnienie tętnicze krwi, eliminowały zaparcia, poprawiały wypróżnienia.

  Natomiast mąka biała zawiera głównie skrobię i białka, jest uboga w witaminy i mikroelementy (pierwiastki śladowe), jest produktem rafinowanym, oczyszczonym z substancji balastowych (błonnika itp.). Powoduje zaparcia, sprzyja rozwojowi dysbakteriozy, prowadzi do atrofii nabłonka jelitowego i powstawania wrzodów. Nadmiar białka w białej mące, dostając się do krwi, powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, prowadzi do gęstnienia krwi i niedrożności naczyń krwionośnych. Z biegiem lat, miłośnicy białego chleba zaczynają cierpieć na nadciśnienie, żylaki, mięśniaki macicy i łagodny rozrostu gruczołu krokowego, zapalenie błony śluzowej żołądka i zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie stawów i reumatyzm, nie mając pojęcia, skąd to się wszystko wzięło.

  Nadmierne spożycie białej mąki przez kobiety ciężarne (białe pieczywo, makarony, bułeczki, ciasteczka) prowadzi do osadzania się śluzu z następującym obrzękiem miękkich dróg rodnych matki i wczesnego kostnienia główki płodu, co utrudnia jej konfigurację (zmiane kształtu przy porodzie). To prowadzi do powikłań podczas porodu, które wymagają zabiegów, związanych z przyspieszeniem porodu, założeniem kleszczy lub cesarskiego cięcia. Zatem problem rosnącej liczby operacji położniczych zależy wprost od łakomstwa i zamiłowania narodu w całości do słodyczy.

  http://www.gazetawarszawska.com/scientia-et-arte/6079-chleb-podobno-jest-najwazniejszy-ale-pieczony-obecnie-na-drozdzach-jest-niezdrowy-i-powoduje-wiele-chorob

 149. Boydar said

  Jak dla mnie, sytuacja z Robertem Kubicą jest abstrakcyjnym ale jednak, odbiciem sytuacji w Polsce. Ale mam świra, nieprawdaż ? 🙂

 150. Boydar said

  „… Jak podaje środowa „Gazeta Wyborcza”, Paweł Gruza, wiceminister finansów, zapewnia, że nie ma już zezwolenia na agresywną optymalizację podatkową, a liberalny klimat podatkowy „odszedł i już nie wróci”.
  Według Gruzy, główną przyczyną wycieku prawie 540 mld zł do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-15 była zbyt liberalna postawa Polski …”

  za https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/liberalny-klimat-podatkowy-odszedl-i-nie,202,0,2348746.html

  I o czym tu niektórzy próbują pier*dolić, o 500+ ?

 151. Yagiel said

  ad 133. i polemik:
  wpis to raczej prymitywna, szkodliwa propaganda:
  1. słynny okrojony cytat o nie-rządzie jest potwarzą RzPlitej, bo naprawdę tam jest: Polska/RzeczPospolita nie rządem stoi, a prawem! dziś chodzi PiSu o odwrócenie tego
  2. Judymy i Siłaczki dla Żeromskiego to były ANTY-wzorce! krytykował przecież romantyczne „pięknie przegrać samotnie”, gdy można pożytecznie wygrać wspólnie; ani Siłaczka z kolegą ze studiów, ani Judym z chętną żoną nie chcieli wspólnie, a ileż by mogli wspólnie! ten właśnie efekciarski tragizm Żeromski kry-ty-ko-wał
  3. dziś taki romantyczny tragizm jest fundamentem PiS, a zwłaszcza osobowości Kaczyńskiego: sami zrobimy wszystko! czyli sami zje…my wszystko; on jest romantykiem w stylu Judyma i to jest nieszczęście, jak pokazał Żeromski już dawno…
  a. jest dla mnie oczywiste, że np. Lech Kaczyński był anty-Judymem: miał żonę (cenną pomoc), córkę, chciał współpracować – zauważcie, że do samolotu zabrał także tych, których jego bliźniak opluł (ustami Brudzińskiego) „komuniści i złodzieje”, opluł już po spadnięciu tupolewa’1; starał się być prezydentem wszystkich Polaków (co nie znaczy, że wszyscy równi) – dlatego zginął
  b. i dlatego siedzi ten Piskorski, który zresztą więcej zyskuje czy osiąga siedząc w areszcie, niż gdyby działał swobodnie (trzymając proporcje: ile siedział Mandela?)
  To właśnie trzeźwe spojrzenie Sarmatów i Żeromskiego Nemo odwraca, psuje, jak to socjaliści – po co? żeby Polska rosła w długi, a Polacy żyli na łasce (obcych)

  Nie jestem za ulicami wypełnionymi tłumem 1% obywateli RzP ( w interesie 2% ?), za „kłótniami” żydopochodnych frakcji o 100 tys posad w systemie sądowniczym RzP – jestem za realizmem, może nawet małym wobec „wielkich”, tzn.
  1. żeby dopilnować śledztwa w sprawie miejsca powstania ustaw 3xNIE – wina skreśla z Sejmu/Senatu i rządu
  2. żeby dopilnować śledztwa w sprawie najechania w Oświęcimiu kolumny Szydło na młodego Polaka, którego nie-prawnie potraktowano – żeby premier i ten kierowca BORu przeprosili młodego Polaka
  3. żeby skutecznie oprotestować/wykreślić możliwość wyprzedaży lasów państwowych, czyli naszych lasów w Polsce, pod pretekstem „Mieszkanie+”
  4. jak trzeba, żeby to było „w żadnym trybie”, lecz żeby to zrobić; bo to małe 1-4 może zrobić opozycja nawet w tym Sejmie, co więcej dobra da, niż uliczne świeczki przeciw pochodniom; może, o ile nie jest zgrywuską „panie-marszałku-ale-jak-to?” za nasze pieniądze, inaczej mówiąc smyczowymi psami Kaczyńskiego (na równi z PAD (pointa artykułu Norwega))
  Mówiąc po prostu: należy rozwiązać ten Sejm co do najmniejszego posła… Mamy prezydenta Duda-Merkel-Trump, to wykorzystajmy to dla siebie, póki czas sprzyja.

 152. NyndrO said

  Ależ prawdaż. 😉

 153. Marcin said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/mfw-nakazuje-dalsza-walke-z-gotowka

 154. Yah said

  Ad 150

  No i widzimy jakie sa przyczyny „walki o sady” Panie Boydar. To nie walka o sady tylko o kolejna transzę 540 mld do UE.

 155. NyndrO said

  Pan Boydar odpowie za moment. Obecnie jest nienormalny, pije alkohole. I ma wakacje. A poza tym, zbiera swoją bandę. Jestem tam nieoficjalnym wice-prezesem.

 156. Yah said

  Ad 141

  Zaraza zaraz, ale słowiansko -aryjska haplogrupa to R1a1 , nie I2. Ta ostatnia przypałętała się u Słowian w południowej Europie.

  Autor tego wpisu nie za bardzo kojarzy które kraje są słowiańskie. Polska i Rosja – nie

  „Haplogroup I2 is the most common paternal lineage in former Yugoslavia, Romania, Bulgaria and Sardinia, and a major lineage in most Slavic countries. Its maximum frequencies are observed in Bosnia (55%, including 71% in Bosnian Croats), Sardinia (39.5%), Croatia (38%), Serbia (33%), Montenegro (31%), Romania (28%), Moldova (24%), Macedonia (24%), Slovenia (22%), Bulgaria (22%), Belarus (18.5%), Hungary (18%), Slovakia (17.5%), Ukraine (13.5%), and Albania (13.5%). It is found at a frequency of 5 to 10% in Germanic countries.”

  Zastanawia mnie ta niechęć do posiaczy R1a1.

  .http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

 157. www.wandaluzja.com said

  Ad. 88: Yagiel said – 2017-07-25 (wtorek) @ 10:31:59

  Dziękuję Panu za uwagę, że zagalopowałem się o Sto Lat. Dziękuję też za Skojarzenie, że Trójmorze powstało DLA Izraelskiego, czy jak Pan pisze Palestyńskiego GAZU. Z tego Gazu została wyłączona Ukraina, prawdopodobnie z uwagi na odkryty niedawno Gaz Ukraiański, który ma pokryć potrzeby ukraińskiego gazownictwa.

 158. Miet said

  Prezydent Trump robi kolejny krok przeciwko religii politycznej poprawności.
  Powiedział stanowcze nie popaprańcom, którzy wg swoich chorych upodobań zmieniają sobie płeć i chcą służyć w armii.

  Oby tak dalej.

  https://www.yahoo.com/news/trump-u-s-military-wont-allow-transgender-people-serve-capacity-133152235.html

 159. www.wandaluzja.com said

  Ad. 140.141:
  Wszystkie Wenecje pochodziły od WENEDY nad Brdą. Nazwa Weneda pochodziła zaś od Wandaluza, który przyprowadził swój Wielki Lud na OKRĘTACH na Wybrzeże Bursztynowe i zdobył Borodziej nad Brdą, który nazwano na jego cześć WENEDĄ. Gdy Słowianie zyskali na mocy Pokoju w Asgardzie-Kijowie w r. 1625 p.n.e. Adrię to nazwani ją WENECJĄ czyli Małą Wenedą.
  Był to główny port Eksportowy Stali ŚLĄSKIEJ. W Wielkopolsce robiono WOZY a na stepach pontyjskich hodowano Konie. Konie te pędzono na Śląsk, gdzie przyuczano je do wozów, na które ładowano Żelazo i Stal, które wieziono do Wenecji. Tam wozy rozbierano i razem z Żelazem i Końmi wieziono na Kretę, gdzie kupowali je Egipcjanie.
  Nazwa Weneda była tak Prestiżowa, że podczas oblężenia jej przez Polaków i Węgrów w 1113 r. ocenzurowano ją na WYSZOGRÓD. Wenedę zdobył Największy Rycerz Europejski Jan Luksemburski, który kazał Wspaniałe Miasto rozebrać na cegłę dla Królewca, a to co zostało nazwał Big Ghost czyli Bydgoszcz.
  Podobny los spotkał Megalityczny Płock, którego megalityczna oblicówka skarpy i mury między Rogatkami zostały rozebrane na WAPNO DLA KRÓLEWCA.

 160. Sebastian said

  Mówimy o konkretnych i realnych faktach oraz powiązaniach. Jeśli na kijowskim Majdanie banderowcy byli w taktycznym sojuszu z liberałami i oligarchami, którym utorowali potem drogę do władzy, to jest to możliwe również w Polsce. W przypadku opcji banderowskiej jest zresztą zrozumiałe, że zwalcza ona PiS. Partia Kaczyńskiego jako jedyna licząca się siła polityczna daje bowiem szansę na korektę kursu polityki wschodniej z coraz mniej giedroyciowskiego na coraz bardziej prokresowy i odpowiadający stricte polskim interesom narodowym – nie pod wpływem własnej refleksji wprawdzie, a z uwagi na czynniki obiektywne. Dotychczasowi beneficjenci giedroycizmu w postaci takich organizacji jak Związek Ukraińców w Polsce nie mogą więc już liczyć na PiS, który musi zabiegać o elektorat Kresowian i ich potomków czy też po prostu o tych, którzy z Kresami się utożsamiają jako Polacy.

  http://macgregor.neon24.pl/post/139479,m-skalski-czy-jaroslaw-kaczynski-bedzie-drugim-janukowyczem

 161. Sebastian said

  Kolegium komisarzy europejskich poświęcone sytuacji w Polsce przyjęło kolejną – już trzecią – rekomendację dla Polski, z miesięcznym terminem na wykonanie zaleceń przez polskie władze

  — poinformował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

  Będziemy cierpliwie czekać na odpowiedź, będziemy czekać i wtedy podejmiemy kolejne działania. Nie chcę przesądzać, jaka będzie reakcja polskich władz. Dajemy szansę na reakcję i dopiero później będziemy działać

  — powiedział Frans Timmermans.

  Chcę powiedzieć jasno: z art. 7 możemy skorzystać niezależnie od tego, jaka będzie reakcja na nasze zalecenie dotyczące niezawisłości sądów w Polsce

  — zaznaczył wiceprzewodniczący KE.

  Mam nadzieję, że reakcja Polski będzie pozytywna. Będziemy potem zdawać relacje z postępowania. Chcemy, żeby Polska wróciła do dialogu z Komisją Europejską i mam nadzieję, że po przerwie wakacyjnej będziemy mogli wrócić do rozmów i że będzie jakiś postęp w tej sprawie

  https://wpolityce.pl/polityka/350445-timmermans-po-debacie-nad-nasza-reforma-sadownictwa-dajemy-polsce-miesiac-na-rozwiazanie-problemow

 162. Sebastian said

  Tomasz Maciejczuk, przed laty zaangażował się w „pomoc Ukrainie”. Został wolontariuszem Fundacji „Otwarty Dialog”. Wkrótce się zorientował, że dał się „wpuścić w kanał”. Teraz zamieścił na Facebooku wpis, w którym demaskuje tę organizację.

  Majdan w Polsce?

  W mediach pojawiła się informacja o przygotowaniach do organizacji polskiego Majdanu. Jako głównych prowokatorów wskazuje się polsko-ukraińską Fundację Otwarty Dialog oraz jej przewodniczącego Bartosza Kramka.

  Jestem byłym wolontariuszem tej organizacji i miałem nieprzyjemność osobiście poznać Kramka. To dla nich bezpłatnie dostarczałem pomoc na front w Donbasie. Koniec końców zrozumiałem, że nie są to ludzie motywujący swoje działania wysokimi pobudkami i rozstaliśmy się w bardzo złej atmosferze. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Należy zadać sobie pytanie – kto chce wyłożyć pieniądze na krwawą rewolucję w Warszawie? Soros? Europejska lewica? Niestety, lista tych, którym nie podoba się silna, niepodległa i prawicowa Polska jest długa.

  Mam nadzieję, że Polska pozostanie krajem demokratycznym i władze będziemy wybierać głosując na wyborach, a nie mordując się na ulicach Warszawy i innych polskich miast. Nie głosowałem na PiS i nie zgadzam się z wieloma pomysłami Kaczyńskiego, ale jak tylko dowiem się, że Kramek i jego polsko-ukraińska banda wyprowadzają ludzi na ulice, żeby zdestabilizować nasz kraj i doprowadzić do siłowego obalenia legalnie wybranych władz – pojadę do Warszawy i razem z innymi patriotami zrobimy porządek z piątą kolumną.

  Kramek, chcesz, żeby polała się polska krew? W porządku, tylko pamiętaj, że to może być Twoja krew. Dla takich jak Ty nie będzie litości.

  https://www.magnapolonia.org/byly-wolontariusz-fundacji-otwarty-dialog-demaskuje-te-organizacje/

 163. Sebastian said

  Międzynarodowa organizacja Human Rights Watch (HRW) wystosowała oskarżenia do francuskich władz o łamanie praw człowieka przez policjantów w Calais.

  W oparciu o wywiady przeprowadzone z około 60 imigrantami w okolicy Calais, HRW poinformowało, że ​​policja używała wobec nich gazu łzawiącego, także wobec nieletnich. Imigranci mieli się również skarżyć obrońcom praw człowieka o to, że policja regularnie konfiskowała śpiwory i odzieży. Funkcjonariusze zostali oskarżeni również o niszczenie żywności i wody pitnej.

  „W zeszłym roku zniszczyli obóz w Calais, nie ma miejsca do spania. To jak życie w piekle” – powiedział w rozmowie z HRW 29-letni obywatel Etiopii.

  Organizacja HRW zwraca uwagę, że to „nieludzkie zachowania” policji. Wezwano władze lokalne i krajowe do „przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie użycia siły i powstrzymywania się od działań, które zakłócają dostarczanie pomocy”.

  Władze Francji jak na razie nie ustosunkowały się do oskarżeń wysuwanych przez HRW oraz imigrantów koczujących w Calais i okolicach.

  https://ndie.pl/policjanci-calais-oskarzeni-o-lamanie-praw-czlowieka-doniesli-nich-nielegalni-imigranci/

 164. Sebastian said

  00 lat temu, kiedy opcja legionowa po stronie Niemiec i Austrii wygasała – na wojskowym firmamencie zabłysła sława polskich formacji walczących pod stronie Rosji i Ententy. Do legendy przeszedł bój 1. Pułku Ułanów Polskich dowodzonych przez płk. Bolesława Mościckiego (1977-1918). Pod Krechowcami, w okolicy Stanisławowa, pułk powstrzymał ataki wojsk niemieckich (bawarskich) i uratował przed zagładą kilka rosyjskich dywizji, a także utrzymał linię frontu.

  http://www.mysl-polska.pl/1293

 165. Sebastian said

  powyżej 100 lat temu

  Pizzagate – dostępne są nagrania satanistów znęcających się nad dziećmi. Nie wiadomo czy dzieci przeżyły…

  Ostrzegam, nagrania na stronie z poniższym linkiem są bardzo brutalne. Wyglądają na autentyczne, trudno było by małym dzieciom udawać takie przerażenie. Nagrania zamieszczone są na stronie „podziemnej” organizacji WorldCorp Enterprises, która siebie określa jako „wielowymiarową korporacją Omni”. Zostały one umieszczone na ich stronie w przeciągu nieco ponad roku, mogą być jednak starsze. Na stronie dostępny jest czat, prowadzony przez „prezesa” (CEO) niemal 24 godziny na dobę. Wyjaśnia on m.in. że nagrania są autentyczne, biorą w nich udział dzieci i codziennie pojawiają się nowe. Można też przystąpić do tej organizacji, chętni muszą wypełnić spersonalizowane „testy”, które zawierają bardzo dziwne pytania, np. co do psychotycznych zachowań czy preferencji. Organizacja działa na północnym wschodzie USA, ale członkiem może być osoba z każdego regionu świata.

  Jeśli macie bardzo mocne nerwy, to posłuchajcie niektórych nagrań na ich stronie: http://www.worldcorpo.net/#
  Stąd można jeszcze ściągnąć te straszne nagrania: http://www.worldcorpo.net/content/video/

  Są bardzo podejrzenia uzasadnione analizą, że głos mężczyzny masakrującego dziecko, wołającego m.in. „od dzisiaj jestem twoim ojcem, rozumiesz?!” należy do samego Johna Podesty, doradca prezydenta USA w latach 2014–2015, szef personelu Białego Domu w latach 1998–2001, a ostatnio szefa kampanii prezydenckiej Hillary Clinton. Analiza nagrań wideo wskazuje na to, że mogły być one dokonane w niesłynnej Comet Pizza.

  Dziwię się, że jeszcze nikt tych ludzi nie pozamykał..

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/07/pedofilski-krag-pizzagate-2/

 166. SAP said

  Piosenka dla Ani
  .https://vimeo.com/147203292

 167. NICK said

  A to dla Isi.
  I pozostałych.

 168. NICK said

  Ann.
  Anien.
  Jest TU dużo.
  Nie bądźcie takie zimne o poranku?
  http://www.tekstowo.pl/piosenka,czerwone_gitary,anna_maria.html

 169. SAP said

  Na wakacjach w Grecji.
  DREAM WALKER III – Zakynthos
  .https://www.youtube.com/watch?v=tqy0Uvw_bFU

 170. Yagiel said

  Zwracam uwagę na tę wypowiedź v-ce prem.Morawieckiego:
  „Postkomunistyczny system sądownictwa musi być zreformowany, ponieważ nie za wiele się zmieniło po 1989 roku, kiedy rozpoczęliśmy transformację” – to -śmy na końcu jest zastanawiające,
  Wg mnie wynika z niego, że Morawiecki utożsamia się +- z ekipami i przemianami po 89r. Czyli dokładnie odwrotnie niż Kaczyński. Zatem w rządzie też rozłam – a Morawiecki po stronie Dudy.
  Jak prędko prezes zejdzie z mównic? ma miesiąc czy dwa miesiące?

 171. NICK said

  Lęk. Przestrzeni….. .
  Syndrom Ikara.

 172. gość said

  Rząd dopuszcza sprzedaż lasów? Kolejne kontrowersje wokół Mieszkania+

  W czasie kiedy uwaga opozycji i mediów była zajęta ustawą o Sądzie Najwyższym, przez Sejm w ekspresowym tempie przeszła ustawa wprowadzająca „Mieszkanie+”. Ustawa, która dopuszcza eksmitowanie najemców bez wyroku sądu, a także – jak się okazuje – wolnorynkową sprzedaż lasów. A przeciw prywatyzacji lasów PiS wielokrotnie protestował.

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/mieszkanie-prywatyzacja-lasow,208,0,2348496.html

 173. gość said

  Po raz pierwszy od wielu lat w tym roku liczba urodzeń przekroczy 400 tysięcy

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) w tych dniach podał wstępne dane dotyczące urodzeń w I półroczu tego roku, z których wynika, że w Polsce po raz pierwszy od wielu lat w ciągu 6 miesięcy urodziło się blisko 200 tysięcy dzieci.

  Jeżeli tendencje w zakresie urodzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy się utrzymają, po raz pierwszy od wielu lat w ciągu całego 2017 roku, urodzi się w Polsce przynajmniej 400 tysięcy dzieci.

  http://alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/119002-po-raz-pierwszy-od-wielu-lat-w-tym-roku-liczba-urodzen-przekroczy-400-tysiecy

 174. gość said

  Mocny ostatni wywiad z kard. Gerhardem Müllerem! „Papież nie może zmienić nauki Chrystusa”

  http://telewizjarepublika.pl/mocny-ostatni-wywiad-z-kard-gerhardem-mllerem-quotpapiez-nie-moze-zmienic-nauki-chrystusaquot,51748.html

 175. oberek said

  Źle. Yagiel. (170).

 176. oberek said

  Hi, hi.
  http://www.tekstowo.pl/piosenka,czerwone_gitary,anna_maria.html

 177. gość said

  Bunt Ukraińców w Polsce: „za 20 zł/h robić nie będą, bo to za mało” Zgadują się w internecie, śledzą ogłoszenia, sondują rynek. Ukraińscy pracownicy przestają być chłopcami do bicia i zaczynają korzystać z tego, że koniunktura na polskim rynku pracy jest coraz lepsza. Obraz zagubionych imigrantów wysypujących się z busika odchodzi właśnie do lamusa.
  http://www.wykop.pl/ramka/3845327/bunt-ukraincow-w-polsce-za-20-zl-h-robic-nie-beda-bo-to-za-malo/

 178. Jack Ravenno said

  @161 SEBASTIAN – ten ch*j serio nazywa te swoje rzyganie dialogiem?

 179. Polo said

  Moje średnie dzieciństwo to snopowiązałka, a wczesne to garstówka.
  .https://www.youtube.com/watch?v=uFdSXYwRmCs

 180. gość said

  Czy Polska ulegnie rewolucyjnej sądokracji? Subkultura LGBT chce legalizacji „homomałżeństw”

  Czterej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Piotr Tuleja i Michał Warciński nadali dalszy bieg skargom konstytucyjnym dotyczącym „braku legalizacji związków partnerskich”, poinformowała redaktor Anna Krzyżanowska w środowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

  http://www.pch24.pl/czy-polska-ulegnie-rewolucyjnej-sadokracji–subkultura-lgbt-chce-legalizacji-homomalzenstw,53359,i.html#ixzz4nwOxkmue

 181. gość said

  Gnidy się gryzą

  Prezydent Ukrainy pozbawił obywatelstwa Micheila Saakaszwilego

  http://www.tvp.info/33368983/prezydent-ukrainy-pozbawil-obywatelstwa-micheila-saakaszwilego

 182. Boydar said

  A co ja tu mogę odpowiedzieć. Gów*no wiemy.

 183. www.wandaluzja.com said

  Ad. 218 https://marucha.wordpress.com/2017/07/18/wolne-tematy-62-2017/

  http://www.msn.com/pl-pl/motoryzacja/wiadomosci/dieselgate-ci%C4%85g-dalszy-komisja-europejska-bada-czy-niemieckie-koncerny-nie-stworzy%C5%82y-kartelu/ar-AAoR6O3?li=AA8ewV&ocid=spartandhp//

  DIESELGATE CIĄG DALSZY. KOMISJA EUROPEJSKA BADA, CZY NIEMIECKIE KONCERNY NIE STWORZYŁY KARTELU – Afera Dieselgate odbiła się szerokim echem na całym świecie

  Ogłosiłem komentarz do ZMOWA KARTELI U ŹRÓDEŁ AFERY SPALINOWEJ w którym tłumaczę, że to jest afera KALIFORNIJSKA. Kurwy Kalifornijskie chciały rządzić światem jak Żydzi kapitałem żydoarabskim więc załatwiły Bushowi Juniorowi zwycięstwo wyborcze za obietnicę zlikwidowania przywilejów ekologicznych Kalifornii. WYOBRAŻAŁY sobie, że Wówczas Kalifornia Będzie Musiała przyjąć mój VDTW, który umożliwia metra SAMOCHODOWE.
  Bush Junior faktycznie zwyciężył 150 Głosami i ZLIKWIDOWAŁ przywileje ekologiczne Kalifornii, ale równocześnie wprowadził dla Kalifornii ZERO Emisyjności, co Wyeliminowało VDTW na rzecz silnika Elektrycznego.
  Żeby wybawić Kalifornię od ZAJOBA Silnika Elektrycznego Volkswagen opracował silnik SZALBIERSKI, który przyjęto na całym świecie – co nazywa się Aferą Disla Pachnącego z Oświęcimia.

 184. Isia said

  … (167) Pan Nick …

  … dziękuję 🙂 …

 185. gość said

  Zdrada panowie, ale stójcie cicho

  A więc pan prezydent Andrzej Duda wkroczył na drogę przetartą przez Kazimierza Marcinkiewicza i wypowiedział posłuszeństwo swojemu wynalazcy – bo taką rolę odegrał prezes Kaczyński przy wyniesieniu go do godności prezydenta. Najwyraźniej Andrzej Duda musiał mu się zaprezentować jako osobnik pozbawiony własnego zdania, bezbarwny i bez inicjatywy – i dlatego go wynalazł. Cóż można o tym powiedzieć? Albo prezes Kaczyński nie zna się na ludziach – bo warto przypomnieć, że zdradzili go wszyscy, z który zrobił dygnitarzy.

  http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3991

 186. Yagiel said

  ad Oberek/175. – A na co mi te pióra? Jasne.

 187. gość said

  Telewizja ujawnia: Prezydent założy nową partię

  Kiedy Marek Suski otwarcie powiedział w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych, że Andrzej Duda nie jest pewnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w następnych wyborach prezydenckich, w Sejmie zawrzało. Jak ujawnia Superstacja, obecna głowa państwa planuje odpowiedzieć politykom partii rządzącej… utworzeniem własnego ugrupowania.

  Według parlamentarnych źródeł Andrzej Duda bardzo poważnie zastanawia się nad stworzeniem własnej alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Mieliby mu w tym pomóc politycy Kukiz’15, dwóch posłów PiS – Antoni Duda oraz Łukasz Rzepecki a także członkowie Polski Razem Jarosława Gowina.

  http://pikio.pl/przelom-w-konflikcie-duda-vs-pis-prezydent-ma-zalozyc-wlasna-partie/

 188. ENKI said

  Sondaż telefoniczny 26 lipca 2017 godz.23 : Na PiS głosowałoby 47%. A więc „kodowe” protesty działają na korzyść PiS-u!…. Sorosięta się przeliczyły!

 189. Alojzy said

  Tak wyglądają efekty tego, co działoby się, gdyby był bezwzględny zakaz aborcji (linki w artykule):

  http://girlinneed.com/prawo-do-zycia-dla-kobiet

  Brednie.
  Admin

 190. Andrzej BR said

  Zakaz „aborcji” to zakaz Z A B I J A N I A !

  Zagrożenia zdrowia to obszar medycyny, a nie debilizmu!

 191. La Reine Toronto said

 192. Kwal said


  Sami swoi…

 193. Obcy Astronom said

  @Alojzy

  Dużo tutaj już widziałem, ale k***a, reklamy tabletek wczesnoporonnych jeszcze nie. Wiesz co Alojzy, szmato j****a, żebyś się jutro nie obudził, sk*****nu.

  Słusznie.
  Admin

 194. z prowincji said

  warto wysłuchać madrych ludzi -dobrze by było to przetłumaczyć lub co najmniej skomentować – ja nie czuje się w tym zbyt mocny .
  .https://www.youtube.com/watch?v=RaXos5W5998 – o Putinie i słowiańskiej duszy

 195. Siekiera_Motyka said

  Wyciek informacji of prawie wszystkich obywateli Szwecji. Stało to się w 2015 !!!

  http://www.zerohedge.com/news/2017-07-26/swedish-government-crisis-after-admitting-disastrous-accidental-leak-entire-nations

 196. z prowincji said

  #190 Le raine Toronto ;
  madrze mówicie ;o Prezydencie II RP – (pierwszy raz słyszę )ale my Polacy urodzeni w 44 ,45,46 po wojnie gdzie mamy się zakwalifikować .
  PRL tez był Polską ,co prawda o ograniczonej suwerenności ale uznawany przecież przz cały demokratyczny swiat .
  Dziś PIS-PO wymazuje nam z pamięci i historii naszą ojczyznę ,nasze lata ,nasza młodość i nasze zasługi ,odbudowę i pracę dla Polski .
  Wszyscy kombinują przy tej naszej Polsce nadając sobie takie lub inne zasługi ,odbierajac je jednocześnie nam ludziom którzy PRL budowali ,odbudowywali ,odgruzowali nie pytając o zasługi i przywileje .
  K… wa Polacy są nadal manipulowani dosłownie przez wszystkich ,a chcieli by tylko żyć i pracować w spokojnym i niezależnym od żydów i innych cyklistów ,państwie .
  Tak naprawdę to zdradzili nas ;kościół ,IIRP, Solidarność i wszystkie rzady po 89 ,czyli Ci którzy mienia się patriotami .
  Wchodza do d…y wszystkim tym którzy nas zdradzili ,byli i pewnie są fałszywymi sojusznikami – manipulacja naszymi obywatelami i ich interesem trwa w najlepsze .
  pewnie się narażę ,ale inaczej już nie można się czuć i myśleć .

 197. Sebastian said

  z mojej poczty

  Pomoc prawna dla lekarzy i farmaceutów

  Ta niesprzyjająca atmosfera społeczna przesądza o tym, że pośród wszystkich konstytucyjnych wartości, w których obronie od początku staje Instytut Ordo Iuris, wolność sumienia przedstawicieli profesji medycznych zajmuje szczególne miejsce.
  Nieustępliwi w obronie sumienia

  Już trzy lata mijają, odkąd otoczyliśmy kompleksową opieką prawną profesora Bogdana Chazana. Nasi prawnicy reprezentują go we wszystkich postępowaniach, które toczą się w związku z odwołaniem go z funkcji dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie po tym, jak odmówił wykonania aborcji. Odnieśliśmy szereg sukcesów, ale najtrudniejsza sprawa przed sądem pracy wciąż trwa. Całą historię walki o prawa sumienia prof. Chazana może Pan odnaleźć na stronie http://www.bogdanchazan.pl.

  Jesteśmy także zaangażowani w dwa postępowania sądowe w obronie farmaceutów. Bronimy kierowniczki apteki, która powołała się na sprzeciw sumienia, przez co spotkała się z szykanami feministek, które nasłały na nią kontrolę nadzoru farmaceutycznego. W drugiej sprawie bronimy farmaceutki zmuszanej przez pracodawcę do rezygnacji z jej praw sumienia.
  Promocja wiedzy o prawie do sprzeciwu sumienia

  W ostatnich dniach opublikowaliśmy materiały informacyjne dla pracowników aptek, które mogą być pomocne w korzystaniu z wolności sumienia w miejscu pracy. Wywołały one szeroki oddźwięk medialny, a „Gazeta Wyborcza” zareagowała silną frustracją.

  Po publikacji materiałów informacyjnych wielu farmaceutów z całej Polski dowiedziało się o naszej działalności i zwróciło się do nas z pytaniami i prośbą o pomoc. Dziękowali nam za cenne wskazówki i uświadomienie, że chroni ich polska Konstytucja!

  To jedynie niektóre działania Instytutu podejmowane w obronie wolności sumienia Polaków. Wszystkie one są możliwe dzięki ludziom dobrej woli, których ofiarność pozwala naszym prawnikom stawać w obronie polskich lekarzy i farmaceutów. Jesteśmy świadomi ogromu odpowiedzialności i pokładanych w nas nadziei, dlatego z pełną determinacją zamierzamy kontynuować walkę w obronie wolności sumienia w Polsce. Wszystkim naszym Darczyńcom bardzo dziękuję za wsparcie! Dziękuję także Panu!

  Z wyrazami szacunku,
  dr Joanna Banasiuk – Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

  tak na marginesie gościu alojz, zapodał pan link do propagandowej strony ad hoc czy próbujesz manipulować ?

  o jakim prawie kobiety i jakim wyborze tam mowa. Nikt z ludzi nie ma prawa decydowania o życiu i śmierci poczętego niewinnego dziecka, w które Pan Bóg tchnął życie i duszę. Obecnie ludzie sprzeciwiają się słowom Pana Boga odnośnie poczęcia oraz uprawy ziemi i pracy na niej.
  Często da się słyszeć nie tylko w mediach masowego przekazu ale i w prywatnych relacjach z krewnymi, znajomymi i przypadkowymi obcymi ludźmi ,którzy wypowiadają się na tematy m.in. rodzenia dzieci oraz rolnictwa. Mam tu na myśli konformizm w postaci ogólnego znieczulania podczas porodu oraz niechęci do uprawy ziemi pomimo posiadania wielu hektarów. Konkretnie chodzi mi o ten cytat ze Starego Testamentu

  „16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
  17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść –
  przeklęta3 niech będzie ziemia z twego powodu:
  w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
  po wszystkie dni twego życia.
  18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła,
  a przecież pokarmem twym są płody roli.
  19 W pocie więc oblicza twego
  będziesz musiał zdobywać pożywienie,
  póki nie wrócisz do ziemi,
  z której zostałeś wzięty;
  bo prochem jesteś
  i w proch się obrócisz!» ”

  Pozdrawiam

 198. Sebastian said

  c.d. z poczty

  Które z tych medycznych mitów zdezorientowały również Ciebie?

  MIT 1: „Masło jest szkodliwe”

  FAŁSZ! Masło jest w rzeczywistości zdrowe i jego spożywanie daje organizmowi wiele korzyści – może nawet ochronić Cię przed rakiem skóry. Margaryna, zwana „zdrową alternatywą dla masła” jest za to bardziej szkodliwa niż palenie tytoniu. Kwasy tłuszczowe trans zawarte w margarynie są prawdziwą katastrofą dla Twoich naczyń krwionośnych – a mimo to większość ludzi wierzy, że to właśnie margaryna jest dla nich właściwym wyborem.

  MIT 2: „Nie jedz zbyt wiele jajek”

  FAŁSZ! „Eksperci” wciąż twierdzą, że żółto jaj podniesie poziom Twojego cholesterolu. To nieprawda! Cholesterol zawarty w pożywieniu nie wpływa na jego poziom we krwi. A dodatkowo żółtka jajek są pełne luteiny – składnika odżywczego, który może uchronić Twój wzrok przed związaną z wiekiem degeneracją plamki żółtej.

  MIT 3: „Od orzechów się tyje”

  FAŁSZ! To kompletna bzdura. Niektóre z orzechów są doskonałym pożywieniem dla osób, które usiłują schudnąć, gdyż są trawione powoli i na dłużej zaspokajają głód. Co więcej, dwa duże badania potwierdziły, że jedzenie orzechów zmniejsza ryzyko zawału serca o 65%. Powód: Tłuszcze zawarte w orzechach są bardzo zdrowe dla Twoich naczyń krwionośnych.

  MIT 4: „Unikaj słońca”

  FAŁSZ! Statystyki jasno pokazują, że osoby z umiarkowaną opalenizną mają o 50% mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jelita grubego niż osoby całkowicie blade. To dlatego, że słońce jest rzeczywiście ogromnie korzystne dla zdrowia. Jest naszym głównym źródłem witaminy D, która działa przeciwrakowo. Musisz też wiedzieć, że to filtry zawarte w kremach przeciwsłonecznych są podejrzewane o wywoływanie raka skóry.

  MIT 5: „Tłuszcz jest niezdrowy”

  FAŁSZ! Unikanie tłuszczu w pożywieniu prowadzi do nadwagi. Dzieje się tak dlatego, że organizm ludzki potrzebuje tłuszczu, żeby optymalnie funkcjonować i żeby zaspokoić apetyt. Ale to muszą być dobre tłuszcze – a tych nie spożywamy zbyt wiele. Zabrzmi to dziwnie, ale jeden z nich powoduje wręcz spadek wagi.

  Zdrowia życzę,
  Jean-Marc Dupuis

 199. Sebastian said

  Kaznodzieja Narodu
  BADANIE OPINII
  w sprawie odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich
  Adama Bodnara za sprzeniewierzenie się ślubowaniu

  Ankieta nr 85273456
  przygotowana dla:
  Szanowny Pan Sebastian ***********

  Miło nam poinformować, iż znalazł się Pan wśród 7 osób z Pana rejonu wybranych do przeprowadzenia badania opinii w sprawie odwołania Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

  UWAGA! Badanie ma ograniczony czas. Ankieta wygasa 31 lipca 2017 roku o godzinie 23:59.

  Aby wziąć udział, wystarczy zagłosować, klikając na jedną z poniższych odpowiedzi:

  Czy uważa Pan, że Adam Bodnar powinien zostać odwołany z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich?

  Tak – Adam Bodnar niejednokrotnie sprzeniewierzył się swojej przysiędze i powinien zostać natychmiastowo odwołany

  Nie – Rzecznik Praw Obywatelskich godnie sprawuje swój urząd i powinien pozostać na swoim stanowisku

  Dlaczego powstała ta kampania?

  Decyzje Adama Bodnara wywołują skrajne kontrowersje i w wielu sprawach wskazują, że obrał sobie za cel reprezentowanie interesów tylko jednej grupy społecznej – lobby LGBT – dla której gotów jest całkowicie poświęcić wszystkich tych, którzy nie wyznają skrajnych poglądów nachalnie propagowanych przez homolobby.

  Co więcej, według Adama Bodnara, Polacy uczestniczyli w realizowaniu Holocaustu – największej zbrodni XX wieku. To oczywiste kłamstwo, które – wypowiedziane w studio TVP INFO – działa na szkodę polskiego państwa. To również obrzydliwa potwarz, która uderza we wszystkich Polaków, także tych, którzy walczyli i polegli w walce z niemieckim nazistowskim okupantem.

  Jakie są możliwości odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich?

  Misją Rzecznika Praw Obywatelskich jest stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Niestety, Adam Bodnar podczas swojej kadencji wielokrotnie sprzeniewierzył się swojemu ślubowaniu.

  Rzecznika bardzo trudno jest odwołać przed upływem pięcioletniej kadencji. Można to zrobić właśnie w przypadku sprzeniewierzenia się przez Rzecznika złożonemu ślubowaniu, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów.

  Właśnie dlatego przeprowadzamy pilną ankietę, której celem jest pozyskanie opinii Polaków na temat oceny działań oraz dalszych losów obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Musimy wysłać posłom czytelną wiadomość – NIE DLA BODNARA!

  Link do udziału w badaniu opinii – kliknij tutaj, aby przejść do ankiety

  UWAGA! Ankieta wygasa 31 lipca 2017 roku o godzinie 23:59.

  Z pozdrowieniami,
  Zespół Protestuj.pl

 200. Pinxit said

  194
  Siekiera-Motyka
  Ten link sie nie odslania.

 201. Słyszymy każdego dnia o dobrej zmianie, o złej zmianie, jak i o nowej zmianie. Jeśli ktoś był do tej pory ignorowany przez własne państwo, teraz spodziewa się, że zmiana będzie dla niego korzystna. Jeśli ktoś był do tej pory nagradzany za brak efektów pracy, to nagle boi się, iż źródełko może wyschnąć. Wystarczy więc, iż chętnych do przeprowadzenia zmiany jest więcej niż tych będących za zachowaniem statusu quo, by rząd miał wolną rękę i nie musiał się liczyć z AlkoJunckerami, pozarządowymi mini-Sorosami, ani z ryżymi namiestnikami. Mogła o tym myśleć III Oligarchiczna i zgarnąć czasem resztki z pańskiego stołu… Niestety, lecz służby okazało się być u nas więcej niż panisk, co widać wyraźnie w obecnych sondażach i co każe mi też sądzić, iż zmiana (jakakolwiek by ona nie była) potrwa dłużej, niż tylko jedną kadencję.

  https://rgrunholz.wordpress.com/2017/07/27/zmiana-zmiane-zmiana-pogania/

 202. denuo said

  CZY PiS przetrwa atak Dudy i Rosji?! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 27.07.2017

 203. andzia said

  Jak się Państwu podoba piioenka przyplątana do mniie od latt i związana z moim dzieciństwem? https://www.youtube.com/watch?v=CvotF89wvW4https://www.youtube.com/watch?v=CvotF89wvW4https://www.youtube.com/watch?v=CvotF89wvW4

 204. Pinxit said

  201

  Denuo
  Czy PiS przetrwa atak…

  Czy ta trojka to same zydy? Czy tylko dom wariatow? I te piekne podkoszulki oldbojow. Farbowane liski.
  Wytatuowany cymbal!
  Posiedzenie knurkow.
  Polska to Amerykanski Lotniskowiec!!! Co oni wygaduja!! Ze beda zamykac ludzi o innych pogladach?!! I interne! To jakies szpicle ubeckie.
  To tak wyglada jak amatorski teatrzyk CNN
  DEGRENGOLADA
  Nic dziwnego, ze w Polsce burdel! jakie koly od ojca derektora!!
  Cenzura skurwieli. Kolejny dom wariatow!
  Okrasc Polakow wracajacych do kraju??? Niedoczekanie wasze, lobuzy.
  Te dwa buce zniechecily mnie nawet do odwiedzenia Polski bo nie chce takich idiotow spotkac w bialy dzien nawet w tlumie, nawet w asyscie policji..
  Dom Wariatow i slepcy gadaja o kolorach.
  Niech sprobuja przyjac 8 milionow Polakow. I oskubac.

  Max Kolonko ruski agent??? Chyba snie.
  Syndrom ruskiego agenta??!! Max Kolonko nie jest moim bohaterem ale zrobic z niego ruskiego agenta to chyba trzeba miec posrane we lbie.
  Teraz juz wszystko jasne. i wiadomo dlaczego wszuyscy z nas sie smieja.
  Te trzy cymbaly sa przeciwko Unii, Europie, Rosji, Tubie Trumpa czyli Maxa Kolonki, PO, polowie PiS-u, Watykanowi, Niemcom, Hosnerowi, Nowakowi, Tuskowi, wszystkim Polakom z Polonii , ktorych chca oskubac, i w o gole Polakom w Polsce, ktorzy nie chca isc pod prad!!!.
  Debile.

 205. Cyborg said

  Normalni to ludzie chorzy:

 206. gość said

  Homoseksualne pseudomałżeństwa, eutanazja, in vitro… Francja w szponach masonerii

  Ideologami i twórcami Rewolucji Francuskiej byli członkowie masonerii. Antykatolicka rewolta, która pochłonęła setki tysięcy ofiar, przebiegała pod hasłem „Wolność, równość, braterstwo albo śmierć”. W nieco skróconej wersji jest ono do dzisiaj dewizą francuskiej republiki.

  Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że koszta oświeceniowego przewrotu poniosła tylko Francja i jej społeczeństwo. Masońskie idee wraz z Rewolucją opanowały umysły uważających się za postępowych Europejczyków i Amerykanów. Wzorem Francuzów, niemal wszystkie państwa na naszym kontynencie uchwaliły ustawy o rozdziale Kościoła od państwa.

  Czytaj dalej:
  http://www.pch24.pl/homoseksualne-pseudomalzenstwa–eutanazja–in-vitro—-francja-w-szponach-masonerii,53381,i.html

 207. andzia said

  Po śmierci ojca matka sprrzedała skrzypce za grosze,

 208. Jacek2 said

  Re.148, 197 Sebastian
  Wieki temu czytałem artykuł pewnego leciwego profesora który twierdził że wieś nie znała nowotworów przewodu pokarmowego dopóki nie udała się po chleb do sklepu. Proces zakwaszania, oczywiście mąki żytniej bo z innej kiedyś nie piekło się chleba, wg niego niszczył rakotwórcze grzyby i wirusy bytujące w zboźu.
  Co do masła, jajek, tłuszczu czy orzechów- dlaczego przez te „trucizny” żeśmy nie tylko nie wyginęli ale wręcz przeciwnie? Jakimś cudem awokado czy inny olej z kokosa ma na nas wywierać zbawienny wpływ. Zbawienny chyba dla kieszeni tych którzy nam to wciskają. Kiedyś zaświtało mi w łepetynie: urodziłeś się w pewnym miejscu to najlepsze będą dary tej ziemi na której właśnie się urodziłeś. Wyszło na to że to nie tylko moje zdanie.

 209. Czaruś said

  @ 170; Dlaczego ten cały cyrk z ustawami sądowymi? Bardzo trafnie to ujmuje p. Max Kolonko: https://www.youtube.com/watch?v=7rdbOX62F8U. Cały ten cyrk ustawił sam Kaczor, a w międzyczasie zatwierdzili ustawę o wolnorynkowej sprzedaży lasów, ustawę Prawo wodne itp itd.

Sorry, the comment form is closed at this time.