Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Od Grunwaldu do Brukseli. Henryk Pająk.

Posted by Marucha w dniu 2017-10-29 (Niedziela)

Fragment najnowszej książki Henryka Pająka pt: Stulecie łotrów. Jest to 66 i ostatnia książka autora, która liczy ponad trzysta stron obok których nie można przejść obojętnie. Książka do nabycia w Wydawnictwie Retro pod nr tel. 81 50 30 616. Zachęcamy do jej czytania i rozpowszechniania.

Wrzesień 2016 to dokładnie 756 lat od wybuchu antykrzyżackiego powstania Prusów (Prusiech). Było to największe i najkrwawsze po­wstanie w średniowiecznej Europie. Okrywa je „tajemnicza” zmowa milczenia.

Streszcza się w jednym zdaniu, którym faszerowano (fałszowa­no) i fałszuje się lekcje historii Polski w szkole średniej i wyższej. „Zakon Krzyżacki sprowadzony z Zachodu do poskramiania pogańskiego plemienia Prusów, pokonał ich i wytępił całkowicie”. Koniec. Kropka.

Prusiechowie należeli do ludów bałtyckich, a z powodu ich ludobój­czego wytępienia przez Krzyżaków, plemię stało się najbardziej tajemnicze, nieznane, niemal wirtualne.

Już od VI-V wieku przed Chrystusem (od 2500) lat zasiedlali oni obszary między Wisłą a Niemnem. Trudnili się rolnictwem, hodowlą, bartnictwem, polowaniami1.

Powstanie trwało 15 lat, z wiadomym już finałem. Nie było żadnych uroczystości z okazji wybuchu i upadku tego powstania. Dlaczego? Bo Pru­siechowie już od 765 lat nie istnieją jako plemię. Zostali wybici do nogi. Do ostatniego wojownika. Do ostatniego dziecka, ostatniej matki, ostatniego starca.

Nie było i nie ma takiego drugiego holokaustu. Niemcy wytępili w dru­giej wojnie światowej kilka milionów żydów, głównie polskich i rosyjskich, ale na świecie nadal żyje około 20 milionów żydów, a w Izraelu przeważał język rosyjski i polski.

Zemsta szlachetnego, rycerskiego Zakonu Krzyżackiego została uznana przez obiektywnych historyków za najbardziej nieludzki holokaust w dziejach ludzkości. Prusiechowie handlowali z Anglosasami, Germanami, Cze­chami a nawet Arabami, co potwierdzają wykopaliska. O sprawach obrony, wyprawach wojennych i podziale pracy decydowano na zebraniach plemiennych. Nigdy jednak nie stworzyli zwartej organizacji plemiennej czy państwowej. Do końca żyli w lokalnych związkach plemiennych. Z tego powodu stali się łatwym łupem krzyżackich krucjat.

Tereny zamieszkałe przez Prusiechów były już około X wieku celami podbojów Duńczyków i Rusinów. Nie udały się misje chrystianizacyjne Woj­ciecha i Brunona. Nieudane były także wyprawy pacyfikacyjne Bolesława Chrobrego, potem Bolesława Krzywoustego. Prusiechowie znający swój teren w porę znikali w lasach. Wypady na Prusiechów urządzali jeszcze inni polscy władcy, na co Prusiechowie odpowiadali akcjami odwetowymi w innych miejscach.

Pewnym przełomem była misja chrystianizacyjna mnicha Chrystiana, który później został tam biskupem. Od tego czasu następne wyprawy „mi­syjne” stały się nieoficjalnymi krucjatami.

Wiele uległo zmianie, kiedy Henryk Brodaty nakłonił księcia Konrada Mazowieckiego do zaproszenia Zakonu Krzyżackiego dla ochrony północ­nych rubieży Mazowsza przed wypadami Prusiechów. Inspiratorem tych misji był Watykan. Konrad Mazowiecki poszedł za radą księcia śląskiego i nadał Krzyżakom ziemię chełmińską. Była to decyzja katastrofalna w późniejszych dziejach Polski, aż po rozbiory i najzupełniej współczesne czasy.

Krzyżacy nie interesowali się zadaniem, z którym przybyli na ziemie polskie. Ich celem stało się założenie własnego państwa, a nawracanie Prusiechów było tylko pretekstem. Pod wodzą Hermana von Balka oddziały Krzyżaków wspierane przez siły polskie, śląskie, pomorskie i zachodnio­europejskie, zaczęły w 1320 roku podbój ziem Prusiechów. Na zdobytych obszarach zakładali zręby państwa krzyżackiego, budując lokalne warownie.

Prusiechowie nie pogodzili się z istnieniem tej obcej narośli na swoich terenach i z siłowym narzucaniem im wiary chrześcijańskiej, choć wielu z nich było już przygodnie ochrzczonych. Krzyżacy znali już determinację Prusiechów w oporze przed najeźdźcami. Na opór odpowiadali krwawym terrorem, a wszystko w imię krzewienia wiary.

Skutek był odwrotny. Ten pastersko-rolniczy lud potrafił walczyć. W 1241 roku wybuchło ich pierwsze zbrojne powstanie. Liczyli na to, że potężna Europa zachodnia, zagrożona najazdem Mongołów, nie udzieli „braciom” krzyżackim skutecznego wsparcia.

Niestety, Krzyżakom przyszli z pomocą książęta piastowscy, którym na­jazd mongolski nie zagrażał. Wsparcia nie udzielił Krzyżakom tylko książę pomorski Świętopełk, zapewne już świadom tego, o co toczy się ta wojna i na co stać „święty” zakon krzyżacki. Światłopełk najechał samozwańcze państwo krzyżackie i walczył z nim przez osiem lat. W końcu uznał się za pokonanego i wycofał z czynnej walki. Tym samym upadło powstanie Prusiechów, a niewielka liczba Prusiechów zawarła z Krzyżakami układ w Dzierżoniu. Zobowiązali się do przyjęcia chrześcijaństwa, lojalności wobec najeźdźców, płacenia im dziesięcin i posiłkowania im w walkach. Krzyżacy otrzymali wobec pokonanych Prusiechów zgodę na sprowadzenie obcej ludności, a wszystko to pod groźbą oskarżenia o niedotrzymanie tych okupacyjnych zobowiązań.

Jednak to Krzyżacy łamali warunki ugody. Po prostu na różne sposo­by terroryzowali Prusiechów jak przedtem. Może by ten brutalny dyktat zwycięzców trwał długie lata, gdyby nie zdradziecki postępek krzyżackiego wójta. Krzyżacy postanowili rozprawić się z najbardziej świadomymi li­derami Prusiechów. Wójt krzyżacki z położonego nad Zalewem Wiślanym Lenzeburga – Volard Mirabilis zaprosił do siebie możnych z najbardziej wojowniczych plemion Natanonów i Warmów na „negocjacje”.

Podczas spotkania kazał ich wszystkich wymordować I tak się stało.

Skutek tej zbrodni okazał się nieoczekiwanym i odwrotnym do zamie­rzonego. Wśród zabitych byli ojcowie Prusiechów wykształconych w krzyża­ckich szkołach rycerskich, którzy stali się braćmi-rycerzami. Na wiadomość o wiarołomnym czynie wójta Mirabilisa porzucili służbę w zakonie, wrócili do swoich plemionom i wszczęli powstanie. Wiedzieli wszystko o zakonie jako absolwenci ich szkół rycerskich. Posiadali też wiedzę o zachodniej Eu­ropie opartej na cesarsko-papieskiej dwuwładzy, w której papieże bardziej czuli się współcesarzami, niż papieżami.

Wiedzieli, jak skutecznie walczyć z Krzyżakami. Byli więc wodzami i przywódcami plemiennymi nieporównanie groźniejszymi, jak ich podstęp­nie wymordowani ojcowie ze starszyzn plemiennych.

Powstanie wybuchło 20 września 1260 roku. Uderzyli jednocześnie na warownie w Pogezarii na Warmii, w Borici, Sambii i Natangii. Palili wsie i wycinali krzyżackich osadników, jeżeli tamci nie zdążyli uciec lub schro­nić się w twierdzach. Prusiechów wsparli Litwini, Żmudzini i Jaćwingowie. Nastał czas krytyczny dla Krzyżaków.

Byli zaskoczeni koordynacją tych ataków, ich siłą. Zamknięci w ob­lężonych twierdzach nie ustępowali. Była to walka na śmierć lub życie. Organizowali wypady z twierdz. Te jednak wpadały w zasadzki, z których powracali nieliczni.

Kiedy w krzyżackich rękach pozostawały już tylko twierdze w Elblągu, Królewcu i Baladze oraz położone w głębi lądu Bartoszycach, papież Urban IV otrzymał od Prusów list. Jego autorstwo przypisuje się wodzowi plemienia Natangów – Herkulesowi Montemu.

Pochodził on z wybitnego rodu plemiennego Montemidów. Był synem księcia Natangów, zdradziecko zamordowanego na rozkaz wójta Mirabilisa, i wyjątkowo utalentowanym wychowankiem krzyżackiej szkoły rycerskiej w Magdeburgu, nadto bratem-rycerzem zakonu krzyżackiego porzuconego przezeń na wieść o zamordowaniu ojca. Przerażał Krzyżaków walecznością, odwagą, a zwłaszcza talentem strategicznym i taktycznym. Bywało, że Her­kules przebrany za Krzyżaka organizował „krzyżackie” ekspedycje i wpro­wadzał je w śmiertelną zasadzkę, z której nikt żywcem nie mógł ujść.

W liście do papieża, Herkules Monte zapewniał, że większość plemion Prusiech jest już ochrzczona, a pozostali wkrótce się nawrócą. Podawał przykłady wiarołomstwa i okrucieństwa Krzyżaków w barbarzyńskim po­stępowaniu „rycerzy” krzyżackich z Prusiechami. Wyjaśniał, że walka z Krzy­żakami toczy się tylko z tego powodu.

W końcowej części listu Herkules poddaje ziemie i ludy Prusiech władzy papiestwa. Wynika z listu, że Prusiechowie zdecydowali się na utworzenie własnego państwa na swoich ziemiach, które uznaje zwierzchność biskupa Rzymu.

Urban IV (podobno) nie odpowiedział na ten list i jego deklaracje. Na­łożył na Czechy, Morawy i polskie księstwa obowiązek organizowania wyprawy krzyżowej przeciw buntownikom.

Krucjatę organizowano opieszale i nieskutecznie, toteż następca Urba­na IV, Klemens IV ogłosił w 1265 roku decyzję o organizowaniu następnej wyprawy na „zbuntowanych” Prusiechów.

Wyprawę poprowadził margrabia brandenburski Otton III Pobożny. W 1266 roku wyprawa została przez Prusiechów zdziesiątkowana i wyco­fała się w popłochu.

Rok później (1267) wkroczyła na terytorium Prusiechów „krucjata” licząca dziesiątki tysięcy krzyżowców, dowodzona przez króla czeskiego Przemyśla Ottokara II. Ta ćma uzbierana w zachodniej chrześcijańskiej Europie uratowała Krzyżaków od całkowitej zagłady. Powstańcy walczyli w rozproszeniu jeszcze osiem lat!

W przeciwieństwie do Krzyżaków, nie mogli liczyć na żadną pomoc. Ginęli kolejni wodzowie.

Herkulesa Montei Krzyżacy ujęli podstępnie w 1275 roku. Powiesili go w pobliżu miejscowości Stabłowki – obecnie obwód kaliningradzki – co dowodzi, jak głęboko zapuścili się rzekomi zakonnicy krzyżowcy.

Nawet już po stwierdzeniu zgonu, przebili Herkulesa mieczem. Tak na wszelki wypadek. Dokładnie tak, jak przebito włócznią bok Chrystusa.

Powstanie upadło.

Odwet Krzyżaków i krzyżowców na ocalałych powstańcach, ich ro­dzinach i resztkach plemionach został uznany przez historyków za jedną z najbardziej krwawych, ludobójczych kart historii współczesnej i nie może dorównać nawet późniejszej rzezi amerykańskich tubylców – „Indian”.

Razem z mieszkańcami tamtych terenów unicestwiono cywilizację li­czącą ponad dwa tysiące lat.

Z całą premedytacją została ona celowo „zapomnianą” jako czarna plama sumienia papiestwa i chrześcijańskiej zachodniej Europy.

Można byłoby snuć różne spekulacje w przypadku zwycięstwa i prze­trwania Prusiechów. Czy ich państwo byłoby równie złowrogie jak państwo krzyżackie? Czy dziś mielibyśmy dostęp do Bałtyku? Państwo Prusiechów byłoby jeszcze bardziej osamotnione, niż sami powstańcy. Krzyżacy nato­miast obrośli w mit pionierskich krzyżowców przecierających szlaki dla pochodu chrześcijaństwa na północny wschód.

Stali się tak zuchwali, cyniczni i butni, że ich ofiarom – Prusiechom nadano nazwę zabitego narodu, a sami stali się Prusami – późniejszymi współsprawcami zagłady Polski razem ze sprusaczoną Rosją carską.

Czy tragiczne dzieje Prusiechów sprzed prawie 800 lat mają jakąś ostrze­gawczą analogię ze współczesnością?

Otóż mają. Konrad Mazowiecki, który „zaprosił” Krzyżaków do po­skromienia Prusiechów, ma swojego zbiorowego odpowiednika w obecnym rządzie i Sejmie. Te dwie agentury obcych najeźdźców „zaprosiły” obce wojska do Polski, aby nas „broniły” przed Rosją. Konrad Mazowiecki ma swój duplikat w osobie ministra A. Macierewicza.

Ale Konrad Mazowiecki musiałby być geniuszem, aby przewidzieć tragiczne skutki „zaproszenia” Krzyżaków, natomiast byle kawiarniany strateg może obecnie dokładnie przewidzieć skutki amerykańskiej „pomocy” na wypadek zbrojnego kon­fliktu z Rosją.

Co więcej, Konrad Mazowiecki był całkowicie suwerennym księciem w okresie dzielnicowego rozbicia Polski na księstwa.

A może minister wojny z Rosją A. Macierewicz jest czyimś nomem omen Konradem Wallenrodem nasłanym do Polski?

Byłby to wallenrodyzm wyjątkowo niebezpieczny, podstępny.

Henryk Pająk
Źródło: wolna-polska.pl
https://codziennik24.pl

Komentarzy 87 to “Od Grunwaldu do Brukseli. Henryk Pająk.”

 1. Antares said

  Tak, artykuł świetnie pokazuje czym jest watykan (celowo piszę z małej litery) i nie ma znaczenia czy przed czy posoborowy. W imię „nawrócenia na chrześcijaństwo” nie cofnie się przed niczym. Proszę zwrócić uwagę, przywódca Prusów w liście do papieża piszę wyraźnie że w większości są chrześcijanami i ze nawet chcieliby się oddać pod władzę papieża no ale to nie w interesie papiestwa i niemców (prawdziwie Chrystusowe miłosierdzie), mało tego jeszcze karze Polakom i Czechom uczestniczyć w zbrodni. To wróg Słowian i przyjaciel niemców, gdy chrześcijańska Rzeczpospolita – która tyle wieków była podporą chrześcijaństwa w Europie, podała w czasie zaborów, papież słowem nie stanął w naszej obronie, mało tego zachęcał tych skurwieli habsburgow aby jak najwięcej zgarnęła naszych terytoriów. Nie wspomnę o tym ile klątw spadło na Polskę.
  Szwaby i watykan to jedno, tak było i jest teraz, zresztą widać obecny wpływ biskupów szwabskich na watykan. Ta historia pokazuje jeszcze jedno, czym jest chrześcijaństwo wprowadzane na siłę i utrzymywane na siłę – po prostu niczym.

  ——
  Pan dokonuje niedopuszczalnych uogólnień.
  To tak, jakby na podstawie działań rządu wysnuć wniosek, że Polacy kochają UPA.
  Admin

 2. ? said

  Dzieje Słowian „nawracanych” przez owych krzyżaków świadczą o tym, że dla tej parszywej szkopii Słowianie od zawsze byli bydłem podrzędnej kategorii. Papiestwa ten problem nie interesował, ważniejsze były regularne wpłaty dziesięciny.

  Re 1: „Ta historia pokazuje jeszcze jedno, czym jest chrześcijaństwo wprowadzane na siłę i utrzymywane na siłę – po prostu niczym.”
  Nie. Ta historia pokazuje, jaka była ich wiara. A owoce tej wiary widzimy dziś, wystarczy głowę na zachód od Odry wystawić.

 3. Marek said

  Jeśli autor miał na myśli członków narodu, to o Żydach powinien pisać z dużej litery. Przecież słusznie oburzałby się, gdyby napisano o nim „polak”.

 4. Ad 3.

  Żydzi nie są narodem! To znaczy część tej populacji uważa inaczej, chociaż nie wszyscy.

  https://rapidu.net/2422457813/Szlomo-Sand-Kiedy-i-jak-wynaleziono-narod-zydowski.pdf

  Definicja żydów jest tak pochachmęcona, jak oni sami. Henryk Pająk, w odróżnieniu od pastewnych, wie, co pisze.

 5. Dla zainteresowanych:

  http://www.prusowie.pl

  i książki:

  https://rapidu.net/8222457857/Lucja-Okulicz-Kozaryn-Zycie-codzienne-Prusow-i-Jacwięgow-w-wiekach-srednich-IX-XIII-w.-.pdf

  https://rapidu.net/1422457853/Jadwiga-Chwalibinska-Rod-Prusow-w-wiekach-srednich.pdf

  ____________________________________

  Pewna liczba, może nawet spora, schroniła się pod skrzydła księcia mazowieckiego, otrzymała polskie herby i przetrwała w Polsce do dziś. Są całkowicie spolonizowani, ale pamiętają o swoich korzeniach.

 6. Premizlaus said

  Teraz wiadomo, dlaczego x. Kneblewski wybiela krzyżackie prusactwo i bagatelizuje znaczenie bitwy pod Grunwaldem. Jego dziadek służył w armii pruskiej.

  Krzyżacy to zakon okultystyczny, w którym dostrzega się zalążki współczesnej masonerii.

 7. Antares said

  Panie Gajowy,
  nie nazwałbym tego uogulnieniem. W czasach kiedy się to działo nie było komunikacji jak obecnie, ale jakoś nie wierzę że watykan nie wiedział kim naprawdę są krzyżacy i w jaki sposób „nawracają”. Panie Gajowy dobrze Pan wie że wielu papieży było namiestnikami Chrystusowymi tylko z nazwy – wystarczy popatrzeć na obecnego franka. Dla takich liczy się tylko kasa i władza, a przez to sieją zgorszenie.

  ——
  To JEST uogólnienie. Oczywiście bywali różni papieże…
  Admin

 8. Antares said

  # 4
  Ks. Kneblewski często lubi się wypowiadać na tym niby katolickim i patriotycznym portalu PCH24.

 9. Marek said

  Jeśli autor miał na myśli członków narodu, to o Żydach powinien pisać z dużej litery. Przecież słusznie oburzałby się, gdyby napisano o nim „polak”.
  ===
  Proszę zmienić nick.
  Dziękuję.

 10. Yagiel said

  Myślę, że Premizlaus ma dużo racji… Przypomnę tylko, że Zakon ten śpiewał hymn, w którym początek brzmiał:
  Xrist ist erstanden
  von Allen morten
  co się przekłada: Chryst jest WZNIESIONY s/ponad wszystkich zmarłych – nie jest to zmartwychwstanie, a tylko WZNIESIENIE…

  Polska wersja zawiera słowo ‚ZMARTWYCHWSTAŁ JEST’. Lecz Bitwę wygraliśmy pieśnią BoguRodzica, czyli przed Narodzeniem:
  nie był więc ani zmartwychwstały, ani martwy, ani nawet rabi jeszcze; nawet 12 lat jeszcze nie miał (gdy nauczał pierwszy raz podobno) – w żywocie Rodzicy był, a rycerze nasi, czyli Drużyna/Armia Jagiełły modliła się tą Bitwą o radosny Poród Jego:
  wymodliła?
  Wygraliśmy Bitwę i Wielką Wojnę, lecz Marien-Burga nie zniszczyliśmy, bo i tak był nasz (w sensie Pieśni naszej) czyli – tak.

  Textowi Henryka Pająka – wielkie TAK.
  Z jednym wszakże wyjątkiem: nie wszyscy Prusowie wybici, wymordowani zostali… U Sienkiewicza Prusem-Mazurem jest np. Jurand ze Spychowa na pograniczu wojennym; Prusowie dziś mają swą świadomość i tożsamość z jaszczurkowcami np. oraz z Hercusem Monte, itd. w przeszłość…
  Dlaczego Autorowi tak zależało, by nieodwołalnie uśmiercić Prusów przed stuleciami? Krzyżacy by tego chcieli – Polacy też?

  Opinii Watykanu jestem ciekaw.

 11. January said

  @1
  Był „polski” Wojtyła w Watykanie, mógł zainstalować polskich biskupów jako sekretarza stanu, prefektów kongregacji itd a zrealizował politykę antypolską. Wcisnął PL do UE itp

 12. Marcin said

  To co zostało szwabom z tamtych czasów to bezlitosne rozprawianie się z niepokornym,honorowym wrogiem,nawet jeśli jest słabszy i chce się układać. Jak postąpili zwyrodnialcy z powstańcami warszawskimi nikomu nie trzeba wyjaśniać. Chrystianizacja tamtych obszarów nie miałaby takiego rozpędu gdyby nie szwabsko-cesarsko- papieski układ, dający krzyżowcom licence to kill skolko ugodno.

 13. Pinxit said

  Macierewicz – to pestka.
  Posluchajcie tego idioty:

  Cejrowski o amerykańskim wojsku

 14. Dziadzius said

  chcecie czy nie to jednak musi was ciekawic skad Polska powstala? Nas mapach „katolickiej” europy nie bylo. O nas zadni ( no chyba tylko Anonim) „katoliccy” kronikarze nie pisali ? Ale o cuda nad cudami TAK zaraz po chrzcie – pokazala sie Polska –
  juz nie LECHIA ale Polska-jakby z kropoli wody chrzcielnej powstal caly kraj o ktorym nikt nic nie wiedzial – z ktorym nikt nie handlowal – bursztynu nie kupowal {oops to nie bursztyn to BURN STONE}- nikt nie wojowal- nikt kolo Krakowa kopcow nie sypal .
  Kosciol a raczej religia zawsze sie dzielila na dwie warstwy: wiara= religia i administracja= kosciol.
  Wiara jak u Sw. Jana Chrzciciela i Adminstracja jak u Kajfasza i faryzeuszy. Chrystus Pan nie byl Rzymianom wydany za przestepstwo wiary [ mimo ze dla pozoru tak go sadzili] ale za atak na adminstracje -czyz sam sanhedryn tak nie mowil.
  I wlasnie to ta administracja w K.katolickim jest do dzis tym motorem co prowadzi kosciol i ten „ziemski” kosciol nie jest ponizej zdrady i oszutwa. Naprzyklad jezeli wierzymy w Boga – to wierzymy w boga Ojca Chrystusowego- a wiec w caly STARY TESTAMENT — no to jak tak to skad pedersci i sztanisci sa klerykami i to jest OK z tym nowym „papierzem”

 15. Ale dlaczego? said

  Cejrowski to oszołom, któremu się wydaje, że posiadł całą wiedzę i prawdę…
  ZERO pokory.

 16. ~(to nie jest myślnik) said

  Cejrowsi swoje wie a z gadania żyje. A jak trzeba to i klęka.

 17. Marek said

  Chrześcijaństwo Zachodu ma korzenie i gałęzie przede wszystkim frankońsko-germańskie. Po wielkiej schizmie w 11wieku chrześcijański Zachód traktuje Wschód prawosławny, jako wroga, z którym należy walczyć, pokonać i wchłonąć. Na bliskim wschodzie chrześcijan prawosławnych nazywa się rzymianami, a katolików zachodnich frankami. Polska [w sensie władcy i poddani] ochrzczona była prawdopodobnie w 880 roku w obrządku wschodnim, czyli blisko 100 lat przed chrztem Mieszka. Naczynia liturgiczne za czasów Mieszka przechowywane na Wawelu mają krzyże prawosławne.

 18. guła said

  W grudniu 2016, od carycy, Tusk otrzymał ukaz o przystąpieniu do odzyskania władzy w III RP. Pech chciał, że równoległe wylądowała z nim ciężka brygada. No i stało się pozamiatane.
  ……………………..
  O Prusiech
  .https://www.youtube.com/watch?v=XwsXhYU44kg
  ……………………..
  Józef Piłsudski miał niezaprzeczalną rację nie udzielając pomocy sprusaczonej carskiej Rosji. Pomyśleć tylko, że tacy jednak byli. Ba, nawet zasiadali w ichniej Dumie jakby mieli cóś do powiedzenia.

 19. guła said

  Znamiennym jest, że Donald Tusk wystąpił w stolicy Księstwa Poznańskiego, w Poznaniu wyróżniającym się największym skupiskiem Żydów.

 20. Pinxit said

  16
  Cejrowski swoje moze i wie.
  Ale dlaczego Piskorski siedzi? Bo mowil inaczej niz Cejrowski?

 21. www.wandaluzja.com said

  Fundacja państwa zakonnego w Prusach była NAJWAŻNIEJSZYM EUROPEJSKIM WYDARZENIEM POLITYCZNYM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA, co zaskutkowało Utworzeniem Królestwa Pruskiego, Zjednoczeniem Niemiec i Rzeszy Bismarkowskiej.
  Krzyżacy zdyskontowali najazd mongolski na Polskę w r. 1241 do uzyskania suwerenności, ale najważniejsza była krucjata króla czeskiego Przemysła Ottokara II w roku 1255, który zdobył Littawę, gdzie ukoronował na Króla Litewskiego jakiegoś nieletniego bękarta Mendoga, zmieniając nazwę Littawy na KRÓLEWIEC.
  To UMOŻLIWIŁO Krzyżakom dokonanie w r. 1260 Rzezi Królewca, z której ocalał tylko JEDEN rycerz litewski: Zabił on Krzyżaka, umazał się jego krwią, przebrał w jego zbroję i pojechał na punkt medyczny, który był poza murem miejskim, aby uciec do lasu, co opisuje Długosz jako CUD.
  To był początek Powstania Prusów, w trakcie krzyżowcy dokonywali NIESŁYCHANYCH Mordów. Napadli nawet na Płock, ale zdobyli tylko Pałac Królewski z Katedrą we wschodniej części miasta, obecnie Więzienie.
  Krzyżacy dokonali wielu RZEZI, ale najważniejsze była Rzeź Sztokholmu – dla sprzedaży Szwedów Tatarom – i późniejsza rzeź Gdańska, gdzie sprowadzona przez Polaków komisja papieska „naliczyła” 8 tysięcy trupów, ale było ich dużo więcej, skoro Zniszczenie Gdańska spowodowało Wielką Drożyznę Żywności w Europie Północnej i Zachodniej.
  Wódz powstania pruskiego Herkules Monte zginął wprawdzie w r. 1273, ale wspierane przez Litwinów i Tatarów powstanie trwało nadal. Powstaniem dowodził syn Herkulesa Henryk. Wydarzyła się jednak rzecz nieprzewidziana, bo wspierający Powstanie Mściwoj II Pomorski w sojuszu z Barnimem II ze Szczecina najechali w 1282 r. neutralne Mazowsze.
  Okupacja Mazowsza przez pomorców wywołała reakcję Ślązaków, którzy pod wodzą Henryka IV Probusa wygnali pomorców z Mazowsze, tak że Mściwoj II utrzymał się w Gdańsku dzięki Protektoratowi Poznania, ale Barnim II popadł w zależność od Brandenburgii.
  Interwencja śląska na Mazowszu miała bezpośredni wpływ na Powstanie Prusów: W r. 1282 Leszek Czarny z Krakowa uwolnił Lublin od Jadźwingów i rozgromił ich doszczętnie nad Narwią a w r. 1283 Krucjata Czeska ZAKOŃCZYŁA Wojny Pruskie. Według mnie to jednak żadnej Krucjaty Czeskiej nie było, ale Interwencja Henryka IV Probusa na Mazowszu, który był Marszałkiem Czeskim. Otóż Leszek Czarny i Henryk Probus WYPĘDZILI Sudowów-Jadźwingów na Litwę a na Podlasie sprowadzili Natangów Henryka Montego, co Zakończyło Powstanie Pruskie.
  Napad Brandenburczyków i Krzyżaków na Gdańsk był ODPOWIEDZIĄ na wypędzenie przez Polaków i Litwinów Tatarów z Rosji, którą chcieli KUPIĆ u Tatarów templariusze (Kawalerowie Mieczowi) za Złoto Prawdziców w cytadeli ryskiej. Gdańsk eksportował na Zachód pszenicę i wołowinę ukraińską toteż Rzeź i Zburzenie Gdańska wywołało w Europie DROŻYZNĘ I GŁÓD. Polska ostała się jednak po utracie metalurgii Powiślańskiej – zwanej Żelazem Gdańskim – dzięki tatrzańskiej rudzie i bełskim węglu, zdobytym z księstwem Halickim przez KRÓLA Henryka III Prawego (uprzednio Henryka IV Probusa) w bitwie pod Sandomierzem w r. 1287.
  Następcami otrutego przez Niemców Henryka III zostali Przemyślidzi czescy a po ich WYTRUCIU Luksemburgowie, którym w Polsce stawił czoło ze zmiennym szczęściem Władysław IV Łokietek, który wypędził Tatarów z Rosji, ale utracił Pomorze Wschodnie.
  Mamaj, który poi bitwie pod Bełzem został REGENTEM Białej Wieży (Wołgogradzu) awansował na Chna Białej Ordy dzięki Polakom i Węgrom. Chciał jednak odzyskać Moskwę, co skończyło się jego klęską na Kulikowym Polu, po której Węgrzy i Polacy poszli na Białą Wieżę wypędzając Timura Kulawego, który zdążył ZBURZYĆ kanał wołgodoński, i rozebrać re-kopię latarni Aleksandryjskiej. gdzie osadzili Tochtamysza, a Moskwę zajął kunktujący na Kulikowym Polu Jagiełło.
  Tochtamysz w sojuszu z Timurem wypędził jednak z Moskwy Jagiełłę, ale odmówił hołdu Timurowi, który wygnał go za to z Wołgogradu więc ten uciekł do Witolda. Otóż klęska Jagiełły z Tochtamyszem i Timurem, oraz GROŹBA sojuszu Timura z Luksemburgami – może na gruncie Kupienia Rosji przez templariuszy? skłoniła Jagiełłę do sojuszu z Polską
  Wobec aliansu matrymonialnego litewsko-polskiego Timur był ostrożny a chcąc zdobyć Wypłacalność podjął podbój Indii, ale został skontrowany na moście w Worskli-Połtawie, która to bitwa była fundacją MOCARSTWOWŚCI polskiej. Po Połtawie było wiadomo, że do wojny Polski z Rzeszą Luksemburgów dojść musi.
  Obie strony zmobilizowały w Wielkiej Wojnie po milion sto tysięcy wojowników. Węgrzy mieli uderzyć na Kraków, ale Polacy dali Turkom Wołoszczyznę za zaszachowanie Węgrów, wobec czego na Kraków musieli iść Czesi, których ZABRAKŁO pod Poznaniem, więc cesarz Zygmunt Luksemburski wysłał do Inowrocławia kanclerza Siedmiogrodu Ścibora z KORONĄ SIEDMIOGRODZKĄ, którą Jagiełło przyjął, ale marszu na Grunwald nie wstrzymał.
  Pod Koronowem kilka godzin walczono Ząb za Ząb, aż Jan Naszyn z Ostrowca zdobył chorągiew Nowej Marchii, co zapoczątkowało Rzeź Niemców. Brandenburgia, Śląsk i Czechy złożyły Hołd Jagielle.
  Pająk stawia znak równości między Konradem Mazowieckim a Macierewiczem – zupełnie niesłusznie. Według politologów amerykańskich największe zagrożenie dla USA stanowiło i stanowi współdziałanie niemiecko-rosyjskie, tak jak dla Polski. Jest to zagrożenie nie tylko Zewnętrzne, ale i WENĘTRZYNE.
  W Niemczech rządzi Juden-SS czyli frankiści jako Holokauści. Frankiści zaś to Postopryczna, która ewakuowała przed Polakami skarbiec Iwana Groźnego do tureckiej naówczas Odessy. Po wypędzeniu z Polski poszli wielką masą do Niemiec, żeby Zakopulować Niemców na Śmierć, bo są od kopulatora Jezusa Chrystusa.
  Po wypędzeniu przez Bismarcka poligamistów popłynęli do USA, gdzie kupili Nowy Jork. Z Nowego Jorku sfinansowali zaś Bolszewicką Rosję, żeby płodzić Holokaustów czyli AMERYKANÓW, przy czym zamordowali 20 milionów Ukraińców, 15 milionów Polaków i Sto Małych narodów Rosji. Każdy taki Holokaust amerykański ma teczkę personalną w Moskwie lub nad Renem i głosuje NA KOMENDĘ według kapitału stalinowsko-holokaustycznego czyli żydoarabskiego.
  Upoważniłem Macierewicza do obrony skarbca Hitlera w Wałbrzychu przed jezuicką Bundeswehrą, czego bez pomocy US Army nie zdoła, a skarbiec ten w rękach Niemców byłby takim zagrożeniem USA jak Polski.

 22. Nie wiem, kiedy powstał tekst Pająka, ale w sieci jest dostępny artykuł z 2010 r. tożsamy słowo w słowo. http://www.polskatimes.pl/artykul/314610,zapomniane-powstanie-prusow,id,t.html

 23. Michał said

  Co do księdza Kneblewskiego: zanim stał się rozpoznawalny w środowiskach patriotycznych, udzielał się na forach rodziny von Knebel. Fora te zniknęły z internetu. Dla inteligentnych: http://www.nekrologi.net/nekrologi/miroslaw-von-chamier-gliszczynski/19841626

 24. Pinxit said

  9
  Marek
  A zydzi – to co to za narod?
  Na ogol kojarzy sie ich z religia -choc wielu jest niewierzacych. A wyznawcy religii nie sa pisani z duzej litery.
  Dlatego, zyd moze byc Polakiem, ale Polak nie moze byc zydem.

 25. Jerzy said

  Książęta mazowieccy to nie byli Polacy.

  Płynęła w nich germańska krew, taka sama jak u Krzyżaków. A wiadomo przecież, że swój ciągnie do swego.

  http://www.rp.pl/Nauka/304199889-Celtycka-krew-w-Piastach-mazowieckich.html

 26. Poziomka said

  Książki p.Pająka charakteryzują się tym (w większości), że są one zbiorem zapisków, listów, felietonów różnych autorów – coś jak kronika. Zawsze informuje o źródłach z których korzystał na końcku każdej swojej książki. Innymi słowy, dobrze wyszukany materiał oprawiony w okładkę i obwolutę, dodatkowo opatrzony jego własnym komentarzem.

 27. MatkaPolka said

  Krzyżacy byli zakonem militarnym – średniowieczna Legią Cudzoziemską – które pod pretekstem nawracania na chrześcijaństwo dokonywali podbojów – napadali, łupili, palili, zabijali, zniewalali.

  Paweł Włodkowic w 1413 r. nazwał to „Herezją Pruską” – nawracanie na chrześcijaństwo nie polega na ucinaniu głów – bo cóż to za Chrześcijanin z uciętą głową.

  JAKI TO MA ZWIĄZEK Z NAUKAMI JEZUSA CHRYSTUSA – w którym miejscu Jezus naucza, aby nawracać przez ucinanie głowy

  Wszystko co dotyczy Niemców jest jednym wielkim kłamstwem. Istnieje pilna konieczność napisania historii Polski historii Europy

  Niemcy są państwem BANDYCKIM – są wiecznym agresorem – od najazdów krzyżackich na ziemie Polskie, sfałszowania Aktu Nadania Ziemi Chełmińskiej, Rzezi Gdańszczan, przez rozbiory Polski

  NIEMCÓW NIE MA I NIGDY NIE BYŁO. To co nazywamy teraz Niemcami – to podboje Krzyżackie i Prus

  Prusy to kolejna mimikra zakonu Krzyżackiego.

  Krzyżacy osiedli na ziemiach polskich w 1226 r na zaproszenie Konrada Mazowieckiego. Król Węgier Andrzej przegnał ich z Węgier w 1208 r – kiedy dowiedział się co to za „element”

  Zakon Krzyżacki został rozwiązany w 1525 r.- kiedy to Krzyżacy wypowiedzieli posłuszeństwo papieżowi i przeszli na Luteranizm
  Prusy składali hołdy pruskie królom Polskim

  Krzyżacy i Prusy nigdy nie przestrzegają umów i układów

  Prusy wyrosły na trupie Polski –
  Prusy dokonały rozbiorów Polski

  Prusy dokonały zaborów Zachodniej Słowiańszczyzny – dawną Lechię.
  Frankfurt – Furta do Franków, herbem Frankfurtu jest polski Biały Orzeł, Lubecka – to polska Luba (Ljubljana), Rostock to polska Roztoka, Berlin – to polska Barlina (barłóg niedźwiedzi) Potsdam to Postąpin, Wrocław – Wrota Sławy, (Breslau- Brama Sławy), Szczecin zakładał król Szczyt z plemienia Polan 1800 r p.n.e – Stolica Polski; Gdańsk – zakładał król Codan z plemienia Polan 1700 r p.n.e Kodan -Codanum,…

  SKĄD SIĘ WZIĘLI NIEMCY, JAKI JEST ZWIĄZEK NIEMCÓW Z WATYKANEM

  Święte Cesarstwo Rzymskie było Cesarstwem Franków .
  Karola Wielkiego zaprosił na pomoc do walki z Lechitami Alemanów – chazarskie plemiona

  Wielka migracja Alamanow, kiedy to wszyscy Alanowie zwinęli namioty i przybyli do Europy odbywało się dopiero w czasach imperium Karola Wielkiego, kiedy to któryś z synów Karola ściągnął do Europy. Alemani pojawili się całą siłą i od środka napadli na Franków powodujący rozkład imperium Karolingów.
  Po dokonania podboju Imperium Karolingów, Alemani napadli na Lechitów powodując rozpad Imperium Lechitów.

  (Po francusku Niemcy to Allemagne)

  Kroniki niemieckie są zgodne. Przed Ottonem I Niemcy mieli tu tylko dwóch królów.
  Dopiero po zdobyciu Rzymu, gdy Otton I zdobył Rzym i koronował się na króla Rzym stał się bezpośrednim przełożonym biskupa Rzymu to jest papieża.

  Dopiero wtedy po zamordowaniu w okresie około 100 lat ponad 20 Papieży Niemcy ustanowili pełną kontrolę nad Watykanem i wykorzystali katolicyzm i krucjaty czyli miecz wiary całej Zachodniej Europy do zniszczenia Imperium Wiślan Lechitów.

  Watykan jest w rękach chazarskich Alamanów

 28. MatkaPolka said

  Paweł Szydłowski czyta STARE KRONIKI i publikuje je w formie krótkich wykładów

  Trzeba pamiętać, że tereny obecnych Niemiec Miedzy Odrą a Renem -to tereny Zachodniej Słowiańszczyzny Podbite i podporządkowane przez Alemanów i Krzyżaków.

  ZBIÓR UKRYWANYCH PRZED POLAKAMI KRONIK
  ht..tp:/../kronikihistoryczne.blogspot.ca…

  82-5.a.-1/5 Kroniki niemieckie, rzymskie i arabskie. Imperium Lechitów i antyczne nazwy Polaków.

  TRANSKRYPT

  5:30 min – 9:40
  Mnie interesuje historia Polaków Lechito – Wandali czyli Wiślan.
  tak jak nasze najstarszej kroniki biskupie i mniejsze opisują precyzyjnie naszą historię tak samo najstarszej kroniki Biskupiej niemieckie opisują precyzyjnie pochodzenie Niemców czyli narodu który w swoim języku nazywa się z Deutchami i to jest pochodzenie Allanów nazywanych naszych kronikach Allamenami.

  Biskupi Adam z Bremy, Kietmar i kanonik Helmond napisali dokładnie starożytne pochodzenie Wiślan zamieszkujących tereny Niemiec po Łabę i Hamburg. jakoś Słowian i Wiślan -Wandalitów to ściśle określi z wojen germańsko – rzymskich plemiona jako Słowian i Wiślan. Dlatego ja poświęco na te opisy kim byli słowiańscy mieszkańcy Germanii według Niemców cały następny film

  W tym filmie chce dokładnie ustalić kim są Polacy, a kim są Niemcy i jak Niemcy wzrośnie siłę.
  Kronikarze niemieccy zgodnie podają, że Alamanów nie było w Europie w czasach, gdy Germanie (czyli plemiona lechickie- polskie) walczyli z Rzymianami, co potwierdzają wszystkie mapy.

  Pierwsze oddziały Alamanów pojawiły się w Europie dopiero na przełomie czwartego i piątego wieku naszej ery jako wojska posiłkowe Lechitów, kiedy to całe federacyjne Lechitów pod przywództwem Wiślan – Wandalitów uderzyła na Franków.

  Wielka migracja Alamanow, kiedy to wszyscy Alanowie zwinęli namioty i przybyli do Europy odbywało się dopiero w czasach imperium Karola Wielkiego, kiedy to któryś z synów Karola ściągnął do Europy i pojawili się całą siłą powodujący rozkład imperium Karolingów.

  Kroniki niemieckie są zgodne. Przed Ottonem I Niemcy mieli tu tylko dwóch królów.
  Dopiero po zdobyciu Rzymu, gdy Otton I zdobył Rzym i koronował się na króla Rzym stał się bezpośrednim przełożonym biskupa Rzymu to jest papieża.

  Dopiero wtedy po zamordowaniu w okresie około 100 lat ponad 20 Papieży Niemcy ustanowili pełną kontrolę nad Watykanem i wykorzystali katolicyzm i krucjaty czyli miecz wiary całej Zachodniej Europy do zniszczenia Imperium Wiślan Lechitów.

  O tym jak się To odbyło bardzo precyzyjnie opowiada Długosz w Rocznikach. Przy czytaniu Roczników musimy pamiętać o stronniczość Długosza.
  Długosz był katolickim dostojnikiem, duchownym, który skończył karierę jako arcybiskupów Lwowa, dlatego wszystko co czynił cesarz – głowa Świętego Rzymskiego Cesarstwa narodu niemieckiego było chwalebne.

  Głową Kościoła Katolickiego kapłanem najwyższym był bowiem cesarz Rzymu, któremu podlega bezpośrednio biskup Rzymu, jako ksiądz nadworny.

  Ta tradycja ustaliła się w czasach Imperium Rzymskiego. Każdy z cezarów był kapłanem najwyższym tak zwanym „Princepsem” i piszę o tym obszernie Svetoniusz w „Żywotach Cezarów”

 29. Mam w swojej kolekcji film fabularny „Herkus Mantas” z 1972 roku.

  Zrobili go „Litwini” (dzisiejsi), będący wówczas pod zarządem ZSRR. Film nie jest najlepszej jakości, posiada dwie ścieżki językowe: „litewską” i rosyjską. Napisy w języku polskim wykonałem sam. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tym filmem, to proszę:

  http://www.mediafire.com/file/snno4q0kv41tvpb/Herkus_Mantas_%281972%29.zip

  Wprowadzenie:
  Kilka wyjaśnień historycznych. Jeżeli chodzi o dzisiejszych „Litwinów”, którzy zawłaszczają sobie wszystko, co związane z historią Litwy, a później Rzeczypospolitej (błędnie opatrzonej określeniem „Obojga Narodów”):
  To ruska (białoruska) tradycja jest tak naprawdę tradycją litewską, a dzisiejsza Białoruś – Litwą historyczną. To właściwie oczywistość, ale dzisiaj pamiętają o tym głównie historycy (i to nie wszyscy). Niestety, ta prawda została odgrodzona murem od rzeczywistości politycznej i nijak nie może się przebić do masowej świadomości. Gdyby to się udało, skutecznie przytemperowany zostałby być może nacjonalizm i szowinizm straszący dziś w Republice Litewskiej. A przecież dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego należy się przede wszystkim Białorusi i Polsce. Nie tylko Rusini, przodkowie dzisiejszych Białorusinów i ich obecne ziemie stanowiły centrum Księstwa, również ich język współistniał wraz z językiem polskim na tym obszarze. Starożytni Litwini zostali wchłonięci i zasymilowani przez Rusinów dużo wcześniej, a ci z kolei przez Polaków i to wszystko na drodze pokojowego współistnienia; nikt nikogo z tego powodu nie mordował. Dzisiejsi „Litwini” to potomkowie Żmudzinów (nie Litwinów), a tamci z Wielkim Księstwem Litewskim mieli tyle tylko wspólnego, że stanowili jego malutką cząstkę. Wszyscy wielmoże litewscy posługiwali się językiem ruskim (nie rosyjskim), a później się spolszczyli. Dzisiejsza Litwa to dom wariatów. Podobnie jest z Ukrainą. Załączyłem bardzo dobry artykuł wyjaśniający w pewien sposób te kwestie.
  Jeżeli chodzi o Krzyżaków, to żeby się nie rozpisywać, wyjaśnię tylko jeden stereotyp, pokutujący w niedouczonych świadomościach, mianowicie, że to Konrad Mazowiecki nadał im Ziemię Chełmińską. Krzyżacy zostali do Polski nie sprowadzeni a zostali wynajęci, aby odzyskać z rąk Prusów Ziemię Chełmińską. Kilkunastu ich rycerzy przybyło w 1228 r., w 1226 r. wyjednali sobie tzw. przywilej cesarza Fryderyka II wystawiony w Rimini. Zaś Konrad Mazowiecki przeprowadził nadania w ziemi chełmińskiej w latach 1228-1230 (nie było to nic nadzwyczajnego, wielu zakonom nadawano ziemie), ale 30 czerwca 1230 r. Krzyżacy sfałszowali dokument (był to tzw. przywilej kruszwicki). Fałszerstwo umożliwiło im przejęcie pełni władzy publicznej na nadanych im terenach oraz, na mocy przywileju cesarza Fryderyka II, na terenach podbitych. Wielki Mistrz Zakonu rezydował w Rzymie i był Niemcem, podobnie jak cesarz Fryderyk II. Miał on poparcie potężnego cesarza i papieża. Polska była w okresie rozbicia dzielnicowego. No i się zaczęło. I nie wiadomo, czy to koniec, bo jest wśród Niemiaszków sporo takich, którzy uważają, że Prusy (nazwa ukradziona wymordowanemu przez nich narodowi), to ich ziemia, nie polska. I jeszcze jedna ciekawostka. Liczni wielmoże z Prus uciekli i schronili się w Polsce. Nadano im polskie szlachectwo. Były to takie herbowe rodziny jak: Turzyna, Wiskała, Słubica, Wilczekosy, Wagi, Moszczenica, Nagody i Napora. Polecam książkę pani Chwalibińskiej Jadwigi „Ród Prusów w wiekach średnich”, Toruń 1948. (Odsyłacz w poprzednim komentarzu.)
  A teraz słów kilka o filmie. Jest to mało znany film, nakręcony w czasach ZSRR przez „Litwinów” dzisiejszych, (których – jak napisałem wcześniej – mylnie utożsamia się z Litwinami historycznymi).
  „Jest to memoriał złożony w hołdzie narodowi pruskiemu, związanemu z kulturą i językiem Litwinów, unicestwionemu przez Zakon Krzyżacki. W XIII wieku Prusowie zbuntowali się przeciwko najeźdźcy i długo paraliżowali krzyżacki pochód. Padli w śmiertelnym boju, zdobywcom zostawiając swój kraj razem z nazwą.” – tyle ich opis.
  Akcja filmu rozgrywa się w czasie podboju Prusów. Tytułowy bohater Herkus Mantas to naczelny wódz Prusów, schrystianizowanych ostatecznie przez zakon krzyżacki. Lud pruski zbuntował się pod przywództwem Herkusa i walczył z Krzyżakami do upadłego. Schrystianizowano ich tak dokładnie, że Prusowie zniknęli jako naród. Bardzo dobre sceny batalistyczne.

  Miłego oglądania.

 30. MatkaPolka said

  NIEMCÓW NIE MA I NIGDY NIE BYŁO

  Germanie – Ger Man – człowiek za górami (Alpami) – tak nazywali Rzymianie plemiona mieszkające za Alpami.

  Germanie to były Plemiona Słowiańskie – Połabianie Serbołużyczanie wchodzące w skład Lechii

  Zachodnia granica Polski to Limes Sorabicus ustalona przez Karola Wielkiego – Króla Franków, a nie Niemców – granica Miedzy Lechitami a Frankami.

  Alianci po II wojnie nas OSZUKALI ustalając Granice na Odrze i Nysie. Granica Polski powinna być na Renie – dorzecze Łaby to była Polska

  Na istnienie wielkiego królestwa Lechitów jest wiele dowodów –Kroniki niemieckie, rzymskie i arabskie, polskie.

  Potwierdzają to wykopaliska , archeologia
  Potwierdzają to badania genetyczne – nie ma takiego genu jak gen krzyżacki , germański, tak jak nie ma genu kanadyjskiego , amerykańskiego.

  Haplogrupa Y-DNA R1a1 to Grupa Słowiańska , Niemcy fałszują -twierdzą, że haplogrupa DNA R1b to grupa niemiecka – to Grupa celtycka – największa obecność w Walii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech.

  Siły które nie chcą uznać starożytnej historii Polski – to Niemcy, Masoneria, Żydzi i Watykan
  Henryk Pająk napisał książkę – Polsko – TWOJA ZGUBA WSZĘDZIE – w Berlinie , Tel Awiwie, Waszyngtonie, w Watykanie – Juliusz Słowacki pisał – Polsko twoja zguba w Rzymie

  Polacy, są starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18. wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie.

  Chrzest Polski był znacznie wcześniej niż w 966 r. Polska była chrześcijańska już w 845 r
  W 966 r Mieszko już był ochrzczony w obrządku prawosławnym. W 966 przeszedł na ryt rzymski i z suwerennego władcy stał się poddanym watykańskich papieży (już podbitych przez Allemanów- pozwalając sfeudalizować Polskę Watykanowi – czyli chazarskim Allamanom

  Limes Sorabicus. Młody PoLachu, potomku swych starożytnych dumnych Przodków, zapamiętaj te dwa słowa do końca swojego życia, one zapewnią Ci intelektualne bezpieczeństwo w (kończącej się na szczęście) epoce kłamstwa, chaosu i zmasowanej antypolskiej propagandy. Wskrzesić Ducha Wielkiej Lechii i obudzić śpiących PoLachów?

  Nic prostszego. Wystarczą te dwa krótkie słowa: Limes Sorabicus

  Limes Sorabicus to „polsko-francuska” (lechicko-frankońska) granica wyznaczona przez króla Franków Karola Wielkiego w 805 roku. Dla współczesnego młodego PoLacha okłamywanego przez współczesną masońską szkołę (kontynuacja masońskiej Komisji Edukacji Narodowej), okłamywanego przez szkolnych (też okłamanych) nauczycieli historii, niemiecka (!) mapa dokumentująca tereny zamieszkane przez Słowian we wczesnym średniowieczu musi być nie lada intelektualnym szokiem. Szok jest tym większy, że mapa, o której mowa, jest jak najbardziej „legalna”, bo udostępniona publicznie przez illuminacką Wikipedię.

  Granica „polsko-francuska” (lechicko-frankońska) rozpoczynała się od Adriatyku,

  przechodziła w okolicy dzisiejszego Linzu
  brzegiem Dunaju do Ratyzbony (Regnica),

  stamtąd do Norymbergi.

  Od Norymbergi szła do Bambergu,

  Erfurtu,
  dalej wzdłuż biegu Soławy,
  Halle,
  Magdeburga
  i Łaby,
  aż do jej ujścia między Hamburgiem i Lubeką,
  gdzie znajdował się Związek Wielecki
  .

  Mapy

  W polskich szkołach, nie pokazuje się map sprzed 1000 r., bo po co? Jeszcze by ktoś zaczął zadawać niewygodne pytania. No jak już pokażą, to Grecję, Rzym, czy Persję, ale Polskę? Kogo taki pogański kraj może zainteresować?

  Niemcy? Jacy Niemcy? – Historia Europy 600 – 1000 A. D.
  http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/28/niemcy-jacy-niemcy-historia-europy-600-1000-a-d

  Mapy – NA TYCH MAPACH NIE MA NIEMCOW

  1000 A. D. ht..tp://ww..w.euratlas.net/history/europe/1000/1000.jpg

  900 A. D. ht..tp:/../w..ww.euratlas.net/history/europe/900/900.jpg

  EUROPA 800 A. D. ht..tp:/../ww..w.euratlas.net/history/europe/800/800.jpg

  EUROPA 700 A. D. hat..tp:/../w..ww.euratlas.net/history/europe/700/700.jpg

  EUROPA 600 A D ht..tp:/../w..ww.euratlas.net/history/europe/600/600.jpg

 31. PISKORZ said

  re 10 „Xrist ist erstanden ” TO ZNACZY CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ..i tak należy to tłumaczyć..!!

 32. MatkaPolka said

  ISTNIEJE TAK WIELKA MASA DOWODÓW POTWIERDZAJĄCE POWYŻSZE WPISY

  to jedno z nich

  wtorek, 24 lutego 2015

  Praca historyczna Nitharda z czasów Karolingów z IX w.

  http://kronikihistoryczne.blogspot.ca/2015/02/praca-historyczna-nitharda-z-czasow.html

  Poniżej prezentuję pracę historyczną Nitharda żyjącego około (795 – 844) historyka Franków, wnuka Karola Wielkiego.
  Kupiłem na Amazonie i chciałem przetłumaczyć z ang. i wrzucić parę skanów, ale przez przypadek znalazłem w necie to mi się odechciało.

  Na co zwrócić uwagę

  Za czasów Franków jak sobie czytelniku poczytasz to nazwa Słowian, występuje jako Slavs, jako rzecz normalna i warta odnotowania.
  Obala także kolejne kłmstwo niemieckie, że Obodryci byli ”Germanami” czyli niemcami. Jak wół wymienia Nithard Obodrites jako Slavs – pozycja Rok 822 strona 112, co z kolei obala pozycje, jako pisane na zamówienia przekłamania n. Nugeta o Wandalach

  ht..tp:/../books.google.pl/books?id=t

  Niemcy wymazali historię, zmanipulowali, słowiańskie – lechickie plemiona przypisali jako swoje dziedzictwo, a z nas zrobili durniów.

  S.98
  ROK 814
  Jest to mapa, która obala przepiekny mit – kłamstwo niemieckie o wielkim ich Państwie.
  Po pierwsze

  Niemcy nie mieli dostepu do rzadnego morza.

  Po drugie

  To nasze plemiona panowały do wybrzeży francuskich, na morzach. To słowianie – lechici mieli silne własne szczepy-rody-księstwa (ich przywódców nazywano królami) jak zwał tak zwał, które panowały na Pn morzach sąsiadując z Duńczykami.

  Po trzecie

  To imperium Karolińskie miało sztywną granicę na Elbie ze Słowianami, z jednymi się tłukli, a z drugimi wchodzili w sojusze.

  Po czwarte

  Tribes niemieckie to były małe prowincjonalne księstewka zależne od Karolingów. Przy naszych słowianach to były niezbyt duże księstewka – prowincje.

  Czy tego uczą w szkołach?
  Nasza kadra naukowa oprócz kilku wyjątków to durnie i tumany uczą sie z tego co im Niemcy podsuwają.

  Czasami brak nam koncepcji w stosunku do Niemiec. Poniżej ciekawa i warta rozważenia

  Zmieńmy geografię – wymazanie Niemiec z mapy

  ht..tp:/../kronikihistoryczne.blogspot.ca/2017/03/zmienmy-geografie-wymazanie-niemiec-z.ht..ml

  KRONIKI HISTORYCZNE

  http://kronikihistoryczne.blogspot.ca

  Boczne menu – tematyka
  • ▼ 2017 (19)
  o ▼ lipca (5)
   Obalenie Kremlowskiej bajki o Moskiewskim centrum …
   Gryzonia czy Graubünden? Zurych czy Züri? Czyli po…
   Kolejna Rocznica Powstania Styczniowego, a upadek …
   Symbol Lechitów, Słowian – Swarożyca, minimum, co …
   Cywilizacja Aryjska, Słowian i Lechitów
  o ▼ czerwca (1)
   Dzieje Prus cz. 2 Jak powinna być prawidłowa cezur…
  o ▼ kwietnia (1)
   Dzieje Prus cz. 1- Obalenie mitu dziejów bajecznyc…
  o ▼ marca (4)
   Polska recepta na wielokukturowość
   Finansowanie krzyżackiego zadłużenia,
   Zmieńmy geografię – wymazanie Niemiec z mapy
   Czy nowe podręczniki historii są potrzebne?
  o ▼ lutego (3)
   Jak zaborcy wykorzystali jezuicki Monopol religijn…
   Fałszowanie Map i Ukraińskie zamieszanie
   Kronika Prokosza i Joachim Lelewel jeszcze raz ob…
  o ▼ stycznia (5)
   Czy Szwajcaria została założona przez Templariuszy…
   Czego Jezuicki system nauczania nie naucza w szko…
   Bankierzy, lichwa, masoni czyli Corona Temple – Ci…
   Rebelia Chmielnickiego – Koliszczyzna – Wandea – W…
   Jak Jezuici przyczynili się do rozwalenia Unii Had…
  • ▼ 2016 (36)
  o ▼ grudnia (4)
   Chrześcijaństwo przed Chrztem Polski – Frank Kmiet…
   O Św. Wojciechu – obalenie mitu
   Święta troszkę inaczej
   Hołd w języku wandalskim (wendyjskim) z XVII w., K…
  o ▼ listopada (1)
   Sedno nauczania historii
  o ▼ października (6)
   Nauczanie powszechne, a wojny bankierów.
   10 królów inaczej, czyli jak się tworzy mity
   Edukacja czy programowanie – wykład Dr Jerzy Jaśko…
   Prawo Kopernika, czyli co trzeba zapamiętać z nasz…
   Język wandalski, czyli język polski – obalenie kol…
   Starożytna historia Polaków. Wzlot i upadek i o ty…
  o ▼ września (2)
   Szybki przegląd historii wg Leszka Żebrowskiego
   Boski programista upomina błądzących historyków
  o ▼ sierpnia (3)
   O św. Bonifacym słów kilka, czego Ci Niemiec nigdy…
   Przed Chrztem Polski
   Wczesne chrześcijaństwo na terenach obecnej Polski…
  o ▼ lipca (1)
   „Historia Polski” Bernarda O’Connora w wersji elek…
  o ▼ czerwca (4)
   Polska dla Polaków – wykład prof Chodakiewicza
   Ser, wóz czterokołowy,bumerang, góra Ślęża, kurcha…
   Kazimierz III cudotwórca, o architekturze, archeol…
   Niemieckie obozy koncentracyjne i miejsca kaźni, c…
  o ▼ maja (4)
   Sojusznicy
   Obrona Częstochowy – obalenie mitu
   Obywatel Białoruski do Stanów Rzeczypospolitej z 1…
   Lech Jęczmyk – III faza globalizacji
  o ▼ kwietnia (2)
   Co zrobiono z naszą historią?
   Manipulacja przy mapie
  o ▼ marca (4)
   Imperium Rzymskie i Wandale Mapa, czyli Chrzest Po…
   Lechia wg Focjusza
   Hugo Kołątaj, czyli historia początków świata, o k…
   Niemcy porozbiorowe i dynastia Lechitów, czyli roz…
  o ▼ lutego (1)
   Godło – Orzeł w Koronie Lechickiej z krzyżem greck…
  o ▼ stycznia (4)
   Film, który zobaczyć każdy powinien
   Czy coś się zmienia – nic a nic
   Anglosaska manipulacja, czyli Boże Igrzysko
   Kiedy zaczęto kłamstwa
  • ▼ 2015 (59)
  o ▼ listopada (11)
   Dlaczego przestaliśmy być mocarstwem
   Tadeusz Miller – 3 tysiace lat Państwa Polskiego c…
   Tadeusz Miller – 3 tysiące lat Państwa Polskiego c…
   Helmuth von Moltke – publikacja – O Polsce
   Kodeks Zamojskiego – modelowy przykład uwalenia re…
   Inne spojrzenie na Imperium Lechitów
   Kosynierzy i ich kosy, czyli doskonała broń w walc…
   11 Listopada, wreszcie powiew świeżego powietrza
   Tatarzy, czyli esencja tego, czym była Rzeczypospo…
   Poczta w Rzeczypospolitej, czyli świetnie zorgani…
   Konstytucja 3 maja, czyli dlaczego ludzie mieli do…
  o ▼ października (10)
   O Husytach – obalenie kolejnego mitu słów kilka
   29 października 1611 r. hołd rosyjskiego cara Wasy…
   Jak cenzura watykańska i niemiecka zrobiła z Jagie…
   Żydzi w historii Polski
   „Ogniem i Mieczem” powieśc a rzeczywistość history…
   Konstytucja 3 maja z innej strony, czyli wieszanie…
   Monopol czyli Dlaczego katolicyzm jest szkodliwy d…
   Pruskie służby specjalne
   Kilka ulubionych moich cytatów Józefa Piłsudskiego…
   Nie było chrztu Polski w 966 roku
  o ▼ września (2)
   Konstytucja 3 maja z innej strony, czyli wieszanie…
   Karol Szajnocha kolejny zamazywany historyk i jego…
  o ▼ sierpnia (4)
   Kiedy Kraków był trzecim Rzymem
   Jan Uphagen – kolejny wymazany badacz Lechii, czyl…
   Kres wojska Rzeczypospolitej a dzisiejsza armia. W…
   Skąd się wzięła nazwa stół szwedzki?
  o ▼ lipca (3)
   Jan Karol Chodkiewicz – niepokonany obrońca Inflan…
   Kto i dlaczego zakłamuje polską historią
   Katolicyzm a Polska Racja Stanu
  o ▼ czerwca (8)
   Do czego doprowadziło skłócenie Polaków i Kozaków …
   Naród Kozacki – brakujące ogniwo Rzeczypospolitej
   O rewolucyi polskiej w roku 1794 i o tym jak Jezui…
   Dlatego wykluczam Rosjan w manipulowaniu naszą prz…
   Monopol – czyli czemuś głupi, boś biedny, a czemuś…
   XVII wieczna Ukraina – czyli, prawda trochę inna n…
   Wygnani Arianie, czyli jak Watykan swoim monopolem…
   Pamiętniki o wyprawie Chocimskiej z 1621 r. wydane…
  o ▼ maja (3)
   Tajne instrukcje Katarzyny II dla dyplomatów rosyj…
   Goci, wykopaliska, Arianie, a dzisiejsza historia …
   1395 – wymazana data z historii Polski
  o ▼ kwietnia (3)
   Jak Krzyżacy niszczyli Litwę
   Czego boi się cenzura i propaganda niemiecka?
   Czego sie boi cenzura watykańska?
  o ▼ marca (2)
   Kroniki Węgierska i Czeska z XI w
   Jak czytać historię
  o ► lutego (13)
  • ▼ 2014 (11)
  o ▼ sierpnia (11)
   Genetyka
   Mapy
   Godło, herb i barwy narodowe
   Kroniki zagraniczne
   Chrześcijaństwo w Polsce przed 966 r.
   Kroniki i intersujące późniejsze pozycje
   Wandalowie nasi przodkowie?
   Kroniki z XVI w
   Spojrzenie w przeszłość
   Kroniki Średniowieczne
   Słowo wstępu

 33. MatkaPolka said

  ISTNIEJE TAK WIELKA MASA DOWODÓW POTWIERDZAJĄCE POWYŻSZE WPISY

  wtorek, 24 lutego 2015

  Praca historyczna Nitharda z czasów Karolingów z IX w.

  http://kronikihistoryczne.blogspot.ca/2015/02/praca-historyczna-nitharda-z-czasow.html

  Poniżej prezentuję pracę historyczną Nitharda żyjącego około (795 – 844) historyka Franków, wnuka Karola Wielkiego.
  Kupiłem na Amazonie i chciałem przetłumaczyć z ang. i wrzucić parę skanów, ale przez przypadek znalazłem w necie to mi się odechciało.

  Na co zwrócić uwagę

  Za czasów Franków jak sobie czytelniku poczytasz to nazwa Słowian, występuje jako Slavs, jako rzecz normalna i warta odnotowania.
  Obala także kolejne kłmstwo niemieckie, że Obodryci byli ”Germanami” czyli niemcami. Jak wół wymienia Nithard Obodrites jako Slavs – pozycja Rok 822 strona 112, co z kolei obala pozycje, jako pisane na zamówienia przekłamania n. Nugeta o Wandalach

  ht..tp:/../books.google.pl/books?id=t

  Niemcy wymazali historię, zmanipulowali, słowiańskie – lechickie plemiona przypisali jako swoje dziedzictwo, a z nas zrobili durniów.

  S.98
  ROK 814
  Jest to mapa, która obala przepiekny mit – kłamstwo niemieckie o wielkim ich Państwie.
  Po pierwsze

  Niemcy nie mieli dostepu do rzadnego morza.

  Po drugie

  To nasze plemiona panowały do wybrzeży francuskich, na morzach. To słowianie – lechici mieli silne własne szczepy-rody-księstwa (ich przywódców nazywano królami) jak zwał tak zwał, które panowały na Pn morzach sąsiadując z Duńczykami.

  Po trzecie

  To imperium Karolińskie miało sztywną granicę na Elbie ze Słowianami, z jednymi się tłukli, a z drugimi wchodzili w sojusze.

  Po czwarte

  Tribes niemieckie to były małe prowincjonalne księstewka zależne od Karolingów. Przy naszych słowianach to były niezbyt duże księstewka – prowincje.

  Czy tego uczą w szkołach?
  Nasza kadra naukowa oprócz kilku wyjątków to durnie i tumany uczą sie z tego co im Niemcy podsuwają.

  Czasami brak nam koncepcji w stosunku do Niemiec. Poniżej ciekawa i warta rozważenia

  Zmieńmy geografię – wymazanie Niemiec z mapy

  ht..tp:/../kronikihistoryczne.blogspot.ca/2017/03/zmienmy-geografie-wymazanie-niemiec-z.ht..ml

  KRONIKI HISTORYCZNE

  http://kronikihistoryczne.blogspot.ca

  Boczne menu – tematyka

 34. Listwa said

  @ 26 MatkaPolka

  „Dopiero wtedy po zamordowaniu w okresie około 100 lat ponad 20 Papieży Niemcy ustanowili pełną kontrolę nad Watykanem i wykorzystali katolicyzm i krucjaty czyli miecz wiary całej Zachodniej Europy do zniszczenia Imperium Wiślan Lechitów”

  – czyli których papiezy konkretnie zamordowali i na czym polegało to zniszczenie Imperium Wiślan Lechitów?.

  @ 27 MatkaPolaka

  „Chrzest Polski był znacznie wcześniej niż w 966 r. Polska była chrześcijańska już w 845 r
  W 966 r Mieszko już był ochrzczony w obrządku prawosławnym. W 966 przeszedł na ryt rzymski i z suwerennego władcy stał się poddanym watykańskich papieży”

  – jakieś niedorzeczności.

 35. Siekiera_Motyka said

  Ad. 18 – Mile to słuchać !!! 🙂

 36. MatkaPolka said

  O pangermańskim szowinizmie i nacjonalizmie, o nieustannych próbach naciągania faktów i anglo-niemieckich manipulacjach przy Y-DNA

  http://bialczynski.pl/2011/12/26/o-germanskim-szowinizmie-nacjonalizmie-i-nieustannych-probach-naciagania-faktow-anglo-niemieckie-manipulacje-przy-y-dna

  Wysoce Oświecone Kręgi w Polsce nieustannie wmawiają Polakom jak w Żyda chorobę, chorobliwy nacjonalizm, pansłowianizm, ksenofobię, szowinizm a nawet rasizm, a czasami także faszyzm. Ciekaw jestem co powiedzą owi Światli Europejczycy, Europofile, Salonowi Berlino-Paryżanie i jak nam wyjaśnią uporczywe germanofilskie i pangermańskie „zagrywki” stosowane na internetowych anglo-niemieckich stronach poświęconych projektowi Genetycznemu gdzie prowadzona jest klasyfikacja ras w oparciu o badania genetyczne haplogrup męskich Y-DNA?!

  Mam tu na myśli stronę Eupedii – czyli European Y-DNA haplogroups : ht..tp:/../ww..w.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.sht..ml
  Strona ta zawiera oczywiste fałszerstwo i jest żywym dowodem takiego naciągania faktów ku chwale Rasy Panów Germanów, że gdybyśmy coś podobnego zrobili w Polsce ciż sami Światli Europejczycy Polscy, kazali by nas zamknąć w psychiatryku, albo w kiciu, a przynajmniej zażądaliby ocenzurowania internetu i zamknięcia naszych faszystowskich stron WWW, gdzie uprawiamy jawny nazizm.

  Owa szowinistyczna, rasistowska , pangermańska sztuczka została zastosowana przy opisie ras – czyli poszczególnych haplogrup w nagłówku nad samą tabelą. Oto haplogrupa Y-DNA (męski chromosom DNA wyznaczający rasę) nazywana I1 oraz haplogrupa I2 – nazwane zostały tutaj następująco:

  I1 – Pre-Germanic (Nordic)
  I2b – Pre-Celto-Germanik
  I2a1 -Sardinian, Iberian
  I2a2 – Dinaric, Danubian

  Jest to oczywisty przekręt ponieważ powszechnie wiadomo że haplogrupy I1 i I2 należą do ludności niearyjskiej – jakże zatem ta niearyjska ludność może być pre-aryjska (no bo Germanie uważają się chyba za Indoeuropejczyków – tak było przynajmniej do 2010 roku, kiedy to badania genetyczne obaliły ich mitologię na temat ich WYŻSZEJ Rasowości i ich NAJWYŻSZEGO pochodzenia, a także pre-proto-starożytności i co za tym idzie NAJWIĘKSZEGO we wszechświecie wkładu w rozwój cywilizacji (wynalazek koła i makaronu) oraz wszelakich zasług dla świata cywilizowanego.

  To pierwszy przekręt który ma spowodować, że gdzie byście nie sięgnęli – do jakiegokolwiek kraju Europy tam będziecie mieli Pre-Germanic albo Pre-Celto-Germanic.

  Jednakże genetyka to nie stare dobre skorupki i wykopki archeologiczne, którymi da się manipulować dowolnie i obracać na swoją korzyść. Co się więc stało że od 2010 roku zaczęli się oni umieszczać w tym pogardzanym przez nich do niedawna kotle rasowym – ludności staroeuropejskiej?

  Ano stało się coś takiego, że nie ma dla nich miejsca wśród Indoaryjskich ras – nie są czystą rasą! Są mieszańcami trzech ras, z których żadnej nie można nazwać germańską.

  Ale żeby było jeszcze śmieszniej wpakowali się z kopytami w kociołek Rasy Sługów i Niewolników – Slavic, czyli w haplogrupę R1a – gdzie umieszczają (chyba z wielkim bólem germańskiego serca) Bałto-Słowian, Indo-Irańczyków i … Germanów.

  Oczywiście Germanie są także w haplogrupie R1b. Dziwię się doprawdy że nie umieścili się jeszcze w typowo Żydowskiej haplogrupie J1, albo w Północnoafrykańskiej – E1?! Przecież w Niemczech pełno dzisiaj „czarnych” Niemców.

  Jak widać z Germanami, czyli Niemcami, Skandynawami i Anglikami jest poważny problem. Są wszędzie, i od zawsze ale tak naprawdę okazuje się, że nie ma ich nigdzie.

  To jest trochę podobny problem jaki nauka niemiecka imputowała Słowianom – byli współcześnie wszędzie w 2/3 Europy i 1/3 Azji, we wszystkich niemal krajach świata mieli spore diaspory i nie dało się tego wyjaśnić.

  Według niemieckiej spreparowanej na faszystowskie potrzeby nauki XX wieku o kulturach archeologicznych, nie było dla nich miejsca nigdzie w przeszłości. Pojawiali się jak diabeł z pudełka, wyskakując z ziemianek i bagien w V wieku n.e. (a nawet w IX – tak to obowiązywało jeszcze w latach wczesnych 70-tych XX wieku) i zalewali nagle świat mnożąc się cudownie, jak chleb w rękach Chrystusa.
  Może gdyby to ewidentne fałszerstwo zostało popełnione w jakimś innym miejscu to trzeba by było przez kolejnych 100 lat toczyć z nimi na te tematy polemiki! Bo przecież oni – otwarci, bez kompleksów, światli bardziej niż Nasi Światli, nie mają w zwyczaju krytykować samych siebie za swój nacjonalizm i swoje fobie narodowe. Na szczęście wystarczy zajrzeć w szczegółowe rubryki na tej samej stronie, pod spodem, żeby zobaczyć jak się sprawy mają naprawdę.

  Weźmy taką Francję i Rumunię na początek, żeby się przyjrzeć jakie rasy tworzą ethnos tych krajów. Są to dwa kraje językowej grupy romańskiej, położone daleko od siebie :

  Francja – to bardzo dziwny, wielorasowy kraj, w którym jednak zdecydowaną przewagę ma Y-Dna R1b – które wszyscy poza Germanami uznają za Celtyckie.

  Wiadomo, Celtów podobno nie ma już prawie jako nacji (tylko Irlandczycy i Walijczycy mówią jeszcze śladowo po celtycku), więc nie mogą się bronić, ale ja na miejscu Francuzów bym zaprotestował – ich język to nawet nie germańska grupa językowa.
  R1b jest tutaj 61%. Dopełnia Francję konglomerat w którym najliczniejsi są Staroeuropejczycy z grup I1 oraz I2 razem – 15,5% (w tym I1 – 9,5%), do tego znacząca liczba Y-DNA J2 – greko-mezopotamskiego – 7%, i E1 – północno-afrykańsko-bałkańskiego.

  CZYTAJ DALEJ

 37. Poziomka said

  No popatrz Pan (i Pani też)!
  Jeszcze kilka tygodni temu ” cała ta Lechia to były ubeckie rzygowiny”, a dzisiaj dowiadujemy się, że to była potęga do kwadratu.
  „Coś się z Narodem dzieje, niedobrego…”

 38. NICK said

  Hm.
  Pan Listwa contra MatkaP.
  Ciekawe.

  Co do tego, że „pierwszy chrzest się nie przyjął” to chyba dość jest we archiwaliach.

  A gdzie jest źródło mówiące, że przed chrztem mieszkowym nic nie było?
  Albo inaczej. Że poprzez chrzest mieszkowy zrobiliśmy skok. Cywilizacyjny.
  No i państwowość tak nagle powstała.

  Potem to tylko tasowania, skoro un osadzony. Mieszek.

  Do kazika Małego. A po nim tylko zgliszcza.

  A nie POLSKA MUROWANA. Uświechtany ten termin. Jak i obchody Millenium były dla? Kogo?

  Do MatkiPolki.
  Proszę napisać o historycznym istnieniu i BOŻYM pochodzeniu/boskości Chrystusa.
  Bo, może, Pan Bardzo, ma rację.
  Gdy pięknie opisuje.
  Choćby w „Opowieści Wigilijnej”.
  Fantazje?

 39. Yah said

  A ja myślę moi mili Państwo, że nie zauważacie meritum sprawy. Otóż tak jak Germanie podszyli się pod Prusów, tak nasi ukochani podszywają się pod Polaków. Pod „polską” skorupką kryje się zupełnie inne białko. Mamy powtórkę z eksterminacji kolejnego europejskiego narodu.

  Wstarczy drobna prowokacja , cienka skorupka polskości pęka i rozlewa się ….. zupełnie obce białko ….

 40. revers said

  Niestety ale zakon antylechicki w postaci uni wraca i to znowu z nowa nieznana lechitom sila.

  Prezydentowa uni od 2019 roku ma zostac nie zadna matka polka, polin, tylko sama Angela Merkel. przy odrobinie zmian w unijnych umowach, czy reformach jak wszyscy sobie zycza, Merkel moze miec absolutna wladze lub wieksze wplywy na polityke wewnetrzna uni po Bialorus i po Kuban.

  Do czego zdolna jest Merkel to chyba wszyscy wiedza, granice otworzyc ISIS rein, Islam rein, islam ponad wszystko, uchodzcy wg, nowego rozdzielnika na wschod. To nie klasyczna bitwa pod Grunwaldem, gdzie rycerstwo polskie odspiewa sobie „Bogurodzice” ale wojna populacja, demografia, innymi jak r1a1 genami, socjalnym przewilejami , juz teraz kazdy przedsiebiorca na terenie Polski ktory zatrudnia ukrainca dostaje 800 Zlp dodtaku.

  Takimi dodatkami plus 800 dla migrantow, przy jednoczesnym ograniczeniu plus500, Morawiecki juz mowi o plus500 ale od 3 dziecka, to moze byc gwozdz do trumny tubylcow, ich wiary i genetyczynch korzeni, zreszta bardzo dobrze wpisany w banknot 200 Zlp.

 41. NICK said

  Dobry tekst.
  Panie Revers.

  A, teraz, nie do Pana.
  Znowu wracamy pod strzechy.

 42. ojojoj said

  Krzyzacy nie przyszli z zachodu tylko z Wegier, skad ich wykopano dokladnie za to samo co robili pozniej na polskich ziemiach.

  Wydawaloby sie ze Krol i ksiazeta polscy mieli troche wiecej oleju w glowie, a wychodzi na to ze tyle samo co rzadzacy obecnie.

 43. ojojoj said

  Chcialbym jeszcze dodac, ze z zydami bylo tak samo. Kiedy kazdy ich wykopywal ze swoich granic, Polska otworzyla swoje ramiona na oścież.

 44. Joannus said

  Ad 27 Matka Polka

  ”Polacy, są starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18. wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie.
  Chrzest Polski był znacznie wcześniej niż w 966 r. Polska była chrześcijańska już w 845 r”

  Było to tak wielki i straszne zarazem imperium, że przez wieki nikt nię chciał tego uwiecznić potomnym, nijak jak tylko ze strachu.

  Jakoś data tak doniosłego aktu jak chrzest Polski nie znalazła miejsca w źródłach pisanych. Chrzest bez metryki.

  Inne perełki pominę, wobec arsenału ”dowodów”

 45. Yagiel said

  ad Piskorz@28
  nic z tego – bez ‚auf’ to jest tylko wzniesiony – kropka.

  ad Ojojoj@38, 37
  jak plemię Mosze – już bez niego – weszło na czyjąś ziemię, by ją zabierać zastanym tubylcom, tak Zakon wszedł na Węgry (a stolica w Wenecji), by nadużyć umowy dla zagarnięcia części państwa Madziarów: rzekomo dla papieża, realnie dla siebie, tj. cesarza. Przecież von Salza miał umowę z cesarzem o wspólnocie łupów, którą potem znano jako LEGIZM:
  cokolwiek Zakon zdobęcie z automatu staje się własnością cesarza (nie papieza)… kosztem Węgrów, Polaków, Prusów/Bałtów
  Dopiero Jagiełło, jego profesorowie AK oraz siła pięści Zawiszy Czarnego złamali to „prawo” – odmienili Europę.

  A czy Jagiełło i Drużyna robili to wbrew żydom czy w zgodzie z nimi (Kraków’1407, Annales x.Długosza) – inna rzecz…

  Najważniejsze, że Zakon powielił wzorzec ludu Mosze.

 46. NICK said

  Admin. Puść ten moderowany.
  Inaczej to sens.
  Zaniknie.

 47. MatkaPolka said

  Ad 31 Listwa – pan nawet nie wysłuchał tego krótkiego wideo

  O MORDERSTWACH papieży nie będących pochodzenia niemieckiego przez cesarza Ottona mówi miedzy innymi kronika Długosza, którą czyta i pokazuje fragmenty autor – od 11:30 min tego video

  Jeśli Rzymianin, Włoch lub Francuz zostawał papieżem to go Niemcy mordowali.

  Najgorszym dla Polski cesarzem był Otton III.
  Bolesław Chrobry zdobył Rzym i koronował się na cesarza i odsunął niemieckich elektorów Cesarstwa – został otruty przez niemieckiego papieża – ten wysłał spowiednika który podał Chrobremu zatrutą hostię. Po otruciu Chrobrego niemieckich elektorów Cesarstwa przywrócono.

  Z kronikami Długosza można zapoznać się pod tym linkiem

  http://kronikihistoryczne.blogspot.ca/2014/08/kroniki.html

  Polska ma Historię starszą niż 1000 lat. Jest wiele materiałów w Gajówce – np. 3000 lat państwa Polskiego

  W 966 rok nie spadliśmy z drzewa. – tą datę ustalił ostatecznie pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka.
  Polska i państwowość polska istniała znacznie wcześniej. Niedorzecznością jest blokowanie tej historii – komuś bardzo zależy na fałszowaniu historii – KOMU?

  Autorytet moralny Michalkiewicz nawet nie zapoznał się z Kronikami Polskimi – ani z polskimi – Długosza, Kadłubka, Mierżwy , Prokosza, ani z innymi zagranicznymi – ale na prośbę ojca dyrektora niemieckiego radia Maryja i Niemieckich fundacji i pewnie polskiego episkopatu ( „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”) – twierdzi że historia Lechii to UB – ckie rzygowiny.

  Skąd on o tym wie skoro nic nie wie. Skoro wie, że to produkcja UB – chyba musi być wysoko postawionym i wtajemniczonym UB-kiem.

 48. Marek said

  Pinxit said
  2017-10-30 (poniedziałek) @ 09:48:32

  9
  Marek
  A zydzi – to co to za narod?
  Na ogol kojarzy sie ich z religia -choc wielu jest niewierzacych. A wyznawcy religii nie sa pisani z duzej litery.
  Dlatego, zyd moze byc Polakiem, ale Polak nie moze byc zydem.
  ===
  Panie Pinxit.
  Ten Marek, który to napisał, z czym Pan polemizuje, to nie ja, który od kilku lat używam nicka Marek.
  Dlatego gdy zauważę, że ktoś z jakiś powodów podpisuje się Marek – proszę o zmianę podpisu – niezależnie, czy napisał zgodnie, czy niezgodnie z moim zdaniem na dany temat.
  Nie wiem dlaczego, ale już chyba z kilkanaście razy wrzucałem tego typu prośby, by nie zawłaszczać mojego podpisu.

 49. Poziomka said

  3 listopada specjalni Goście Gajówki mogą p.Michalkiewiczowi osobiście zadać pytanie nt. „ubeckich wymiocin”.
  Gdyby ktoś z Lublina był tak uprzejmy i zapytał dodatkowo w imieniu Poziomki dlaczego stronę autorską założył właśnie 6.6.6 i co porabia on w masońskim klubie Windsor, czułbym się zobowiązany.

  Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem w Lublinie
  godzina 19:00, Biuro Posła na Sejm RP Jakuba Kuleszy
  ul. 3 Maja 18 lok. 4A

 50. NICK said

  Drogi Panie Poziomka.
  Nihil novi.
  Nawet Gospodarz, czasem, głowę, pochyli.
  Ale, On, tu rządzi.

  I.
  Wie.
  Co robi.

 51. Listwa said

  @ 42 MatkaPolka said

  Nie wydają mi sie czytanki tego męża młodej chinki z @ 26 za wiarygodne. Matce Polce też proponuje zmienić źródła na wiarygodne.

  Ponawiam pytanie- których 20 papieży wymordowali Niemcy na przestrzeni 100 lat i dzięki temu przejęli władze nad Kościołem, by „wykorzystali katolicyzm i krucjaty czyli miecz wiary całej Zachodniej Europy do zniszczenia Imperium Wiślan Lechitów”?

  Mąż młodej chinki na te pytanie nie odpowiada. Ponadto od 10.48 cytuje Stary Testament, prosze sobie wziąć do ręki oryginał i poczytać nieco wcześniej o co chodziło z „będziesz dla niego jakby Bogiem” . Mąż młodej chinki wygaduje bzdury, Mojrzesz nie chciał podjąć się realizacji misji do której posylał go Bóg powołując się na trudności w wymowie, wtedy Pan Bóg powiedział mu „Aaron będzie jak prorok a ty będzisz dla niego jak Bóg”, czyli on będzie mówił płynnie za ciebie. O to chodziło. Z tego fragmentu Starego Testamentu nie można wyciągać wniosków jaki poczynił mąż młodej chinki po maturze, dla uzasadniania swoich teorii, jakoby Stary Testament nawołuje do zwierzchnosci cesarza nad papiezem. Jest to potępiany cezaropapizm z którym Kosciół zmaga sie do dziś.

  Ponadto od 999 r. papieżem został Sylwester II, francuz a nie niemiec, który „Wspierał chrystianizację młodych państw, m.in. poprzez utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech innych biskupstw w Polsce (Kołobrzeg, Kraków, Wrocław), a także metropolii w Ostrzyhomie na Węgrzech” – co nie było na rękę niemcom. Jego wygonił lud rzymski niezadowolony z rządów, czyli było to coś przeciwnego z mordowaniem papieży przez niemców.

  A choćby wspominany przez męza młodej chinki Benedykt V sam zrezygnował z papietswa pod presją Ottona który najechal Rzym i chciał powrotu Leona VIII, ale on zmarł. Leon VIII był kandydatem niemców, ale lud Rzymski go wygonił.
  Benedykt „postanowił skromnie się nie bronić i pokornie poddał sie formalnemu pozbawoeniu szat i insygniów i obrzędowi złamania pastorału, czym wywarł wrażenie na Otto , który zabrał Benedykta do Hamburga i dobrze go tam traktował i Benedykt tam zmarł.
  Nieprawdą też jest że był on zagłodzony przez Ottona.

  Po Sylwestrze II było chyba 9 papieży nie niemców , dopiero 10 był Suidger von Morsleben z Saksonii przyjał imię Klemens II

  Więz ostrożnie z wypisywaniem głupot , jak to „„Chrzest Polski był znacznie wcześniej niż w 966 r. Polska była chrześcijańska już w 845 r W 966 r Mieszko już był ochrzczony w obrządku prawosławnym. W 966 przeszedł na ryt rzymski i z suwerennego władcy stał się poddanym watykańskich papieży”i tym ostrożeniej gdy podstawą są jakieś czytanki internetowe z watpliwą wiarygodnością

  Oczywiste jest że chrzest w 966 musiał z konieczności dotyczyć już w dużym stopniu uformowanego państwa, a nie jeszzce nie istniejącego.

  Czytam w wykonaniu Matki Polki nie po raz pierwszy błędne treści w kwestii chrztu Polski, prawosławia i rzekomej dominacji niemców nad katolicyzmem. Trzeba najpierw wniknąc w klimat tamtych czasów i zalezności. Był to okres związków i małżeństw dynastycznych, a taki chrzest państwa był aktem politycznym, a nie religijnym. Ponadto Cyryl i Metody byli wysłannikami papieża z Rzymu i jego współpracownikami. Oni niesli wiarę i naukę Rzymu, a nie jakiegoś mitycznego ośrodka chrześcijaństwa.

  Tak mniej więcej.

 52. Marek said

  Listwa:

  „Chrzest Polski był znacznie wcześniej niż w 966 r. Polska była chrześcijańska już w 845 r
  W 966 r Mieszko już był ochrzczony w obrządku prawosławnym. W 966 przeszedł na ryt rzymski i z suwerennego władcy stał się poddanym watykańskich papieży”

  – jakieś niedorzeczności.
  ===
  Pan jest zbyt inteligentny, by polemizować, dlatego Pan szydzi.
  Na Jasnej Górze jest poczet przed Mieszkowych władców.
  Polskie dzieci jeszcze pod zaborami uczono o królu Kraku i innych.
  Pan ma blokadę poznawczą, która wynika z założenia, że po schizmie 1054 jedynym prawdziwym Kościołem jest Kościół obrządku łacińskiego. Kościoły Wschodu odpadły od wiary wg Listwy, dlatego niemożliwe jest, by historia Polski sięgała daleko przed 966.
  Pan może w to wierzyć, ale to tylko wiara, którą napisali zwycięzscy dla ludu podbitego.

 53. Wkurzam teściową said

  W tekście Pająka widać cel – uderzenie w Kościół katolicki. Całkowity brak uwzględnienia skomplikowanych stosunków feudalnej Europy w przypadku Konrada Mazowieckiego, pominięcie obecności innych zakonów rycerskich na tym terenie, pominięcie faktu o prawie papieskim nadanym bp. Chrystianowi rzucania klątwy na krzyżowców wkraczających na tereny nawróconych Prusów, a w końcu kłamstwo generalne – historia o wybiciu w pień tego plemienia. Jest to nieprawda. Pomimo występków niemieckich znaczna liczba ludności Pruskiej zyskała ochronę i wielkie nadania ziemskie pod Polską koroną. Wniosek jest taki, że to faktycznie ubeckie żygowiny. Dawniej SB-MSW-KGB parało się w sterowaniu wybrykami neonazistów (w Niemczech), a w Polsce robiło za satanistów od czasu do czasu demolując cmentarze lub podpalając stojące na uboczu kaplice. Widać, że obecnie koledzy p. G. Piotrowskiego zabawiają się w rodzimowierstwo i „wielką Lechię”, stąd od czasu do czasu występują na yt różni „majorowie i pułkownicy” lansujący tezy o spisku przeciwko Słowianom.

 54. Listwa said

  @ 52 Marek

  Jeśli Pan nie ma blokady poznawczej , to proszę się dowiedzieć. Pan myli kwestię historii Polski, jej korzeni i dziejów sprzed roku 1000 z polityką Rzymu czy Niemców z tego okresu ze stanem religijnym.

  Całkowicie błednie, jakby Pan miał blokadę poznawczą, przypisuje mi pan ” wg Listwy, dlatego niemożliwe jest, by historia Polski sięgała daleko przed 966.”

  Historia Polski musi sięgać znacznie wcześniej niż rok 966 jeśli był w 966 jej tzw, chrzest. Czy dotarło do pana co uważam?

  I czy prawosławie odpadło czy nie ( i też twierdzę , ze od wiary nie odpadło, co pan mi przypisuje , tylko ma błędy i schizmę, ale ma wiarę i swój obrządek oraz hierarchię posiada).

  „Pan ma blokadę poznawczą, która wynika z założenia, że po schizmie 1054 jedynym prawdziwym Kościołem jest Kościół obrządku łacińskiego. Kościoły Wschodu odpadły od wiary wg Listwy, dlatego niemożliwe jest, by historia Polski sięgała daleko przed 966.
  Pan może w to wierzyć, ale to tylko wiara, którą napisali zwycięzscy dla ludu podbitego.”

  – to jest pomieszanie róznych spraw w sosie błędów. Nie można mówić że żaba jest bardziej zielona niż mokra.

 55. PISKORZ said

  re 45 Człowieku weź dobry słownik do ręki POTEM MĘDRKUJ.. MOŻE BYĆ /!!!/ SAMO ERSTEHEN LUB /!!!/ AUFERSTEHEN…I OBA BEZOKOLICZNIKI MAJĄ TAKIE SAMO ZNACZENIE…ZMARTWYCHWSTAĆ..!! WZNIESIONY TO MOŻE BYĆ DOM..!! QRWICY Z TOBĄ MOŻNA DOSTAĆ..!!! NA NIEMIECKIM..ZĘBY ZJADŁEM..!

 56. PISKORZ said

  re 34. :”. W 966 przeszedł na ryt rzymski i z suwerennego władcy stał się poddanym watykańskich papieży” A Z NIM PODDANYM STAŁ SIĘ LUD. KTÓREMU PRZEWODZIŁ..!!!

 57. Marucha said

  Re 53:
  Cel Pająka to uderzenie w Kościół?
  Autor może się mylić, może używać niewiarygodnych źródeł – ale przypisywanie mu antykościelności to paranoja.

 58. Listwa said

  @ 56 PISKORZ

  W sprawach wiary i moralności.

 59. Joannus said

  Ad 53
  ”W tekście Pająka widać cel – uderzenie w Kościół katolicki.”

  Bezapelacyjnie.
  Pan Pająk początkowo sklecał z różnych źródeł zestawy książkowe w miarę wartościowe,pozytywnie odbierane, ale do czasu gdy przeorientował się min. utożsamiając się ze stanowiskiem sedevakantystów w stosunku do Watykanu.
  Sąd zdawałoby się wyostrzoną została wrogość do Kościoła, jeżeli nie to, że po prostu w końcu odkrył się, za czym optuję.
  Przemawia za tym treść dalszych publikacji, w których znalazła się pozytywna ocena Maciarewicza ze strąconym samolotem przez Rosjan, ”demaskowanie” prezydenta Federacji Rosyjskiej itd.
  Pisarstwo Pająka w jakiś sposób posiada podobieństwo do periodyków niejakiego Bubla, w których również były składanki przedruków dobrych ze śmierdzącymi pogańskimi i antykatolickimi.

 60. PISKORZ said

  re 58 Polecam DZIEJE BEZ DZIEJÓW…/SIC!!!/ J.. STACHNIUKA…PS A DLACZEGO WPROWADZILI CELIBAT /X CZY XI W./? NO DLACZEGO..?! BY NIE USZCZUPLAĆ MAJĄTKÓW KOŚCIOŁA..!! TO BYŁ NIE JEDYNY ELEMENT TZW. ICH MORALNOŚCI..A DZIŚ..CZY MAJĄTEK KURII KRAKOWSKIEJ /POWIERZCHNIA/..NIE JEST PRZYPADKIEM /!/ WIĘKSZY OD WATYKANU /różne są zdania na ten temat/.

 61. Listwa said

  @ 61 PISKORZ

  Celibat jest sprawą księży, a lewactwo chce narzucić kapłanom żony, nawet modernistyczni papieze mówili nie. No dlaczego lewactwu na tym zalezy????? Pewnie, panie Piskorz , żeby kuria krakowska miała mniejszą powierzchnie od Watykanu.

  A po co pan polecasz „Dzieje” Stachniuka? On dla mitów słowiańskich chciał zniszczyc Kościół, i wątpię żeby o słowiańszczyznę mu chodziło.

  Naczytasz się pan bzdur i masz mętlik. Środowisko Zadrugi nie jest miarodajne i wartościowe w sprawach katolicyzmu.

  ——
  Od dawien dawna ludzie w ogóle nie należący do Kościoła chcą go nam reformować…
  Admin

 62. Marek said

  Listwa:
  ” Ponadto Cyryl i Metody byli wysłannikami papieża z Rzymu i jego współpracownikami. Oni niesli wiarę i naukę Rzymu, a nie jakiegoś mitycznego ośrodka chrześcijaństwa.”

  ===
  Zanim Cyryl i Metody udali się do Rzymu szukać u papieża poparcia w sporze z arcybiskupem niemieckim Salzburga, od kilka lat wykonywali misje, jako wysłannicy cesarza bizantyjskiego.

 63. Listwa said

  @ 62 Marek

  I spór z biskupami niemieckimi wygrali dzięki wsparciu papieża. Więc jak niektorzy chcą twierdzić, ze Kościół katolicki został zdominowany przez niemców , czy nawet podbity, skoro biskupi niemieccy przegrali ważny spór, w którym dodatkowo mieli rację.

  Niezaleznie od wydarzeń i misji , Cyryl i Metody należeli do Kościoła rzymskiego , współpracowali z papiezem a „Kościoła” prawosławnego za ich życia nie było. Cyryl i Metody głosili naukę Rzymu, której przeciwstawia się obecne prawosławie. Prawosławie uznaje pierwszych 8 soborów, aż do nicejskiego, a jeszcze w 842 r Konstantynopol wraz z Rzymem wspólnie i w jedności obchodzili święto. Uznają też cześć swiętych sprzed rozłamu.

  Ponadto bunt i rozłam spowodował Konstantynopol, a który jako stolica chrześcijaństwa przestał istnieć 600 lat wstecz. Obecnie jest turecki Istambuł. Prawosławie rosyjskie to ok. 1599 r dopiero. Na świecie jest ponad 40 autokefalicznych (czyli niezaleznych od siebie) ośrodków prawosławnych, a protestanckich juz ponad 32 000.

  Fałszywym jest mówienie, że obok chrześciaństwa rzymskiego istniał cały czas równoległy ośrodek chrześijaństwa prawosławnego ( i to o jakiś mitycznych początkach) i jest on bardziej prawowierny niż ten rzymski, a rzymski to niemiecki i germański , bo kiedyś podbity przez Niemców, który dodatkowo zniszczył ponoć wielką słowiańszczyzne i jej cywilizację i wierzenia pogańskie. .

  To nie tak.

  Początki prawosławia , podobnie jak protestantyzmu, to bunt przeciw Rzymowi. I mają także cześć wspólnych błędów.

  Dziś tyle mówi się o błędach Amoris laetitia Franciszka i błędnej próbie dopuszczania drugich małżeństw oraz udzielaniu takim parom sakramentu Eucharystii bez odpuszczenia grzechu ciezkiego w sakramencie spowiedzi i pokuty. Znana i uznawana w prawosławiu za mistyczkę Vassula Ryden, jest po prawosławnym rozwodzie (najpierw miała amerykańskiego luteranina, teraz ma szwedzkiego). Sam Franciszek także powołał się na „prawosławną tradycję dawania rozwiedzionym małżonkom drugiej szansy.”

  I taka postawa duchownych oraz kierunek postępowania jest negowana w świetle nauki katolickiej i objawionej.

 64. Sebastian said

  Tak trochę dywagując za Wikipedią:

  Jan XXIII, właśc. Baldassare Cossa (ur. ok. 1360/1370 w Neapolu, zm. 22 grudnia 1419 we Florencji[1]) – antypapież obediencji pizańskiej podczas wielkiej schizmy zachodniej w okresie od 17 maja 1410 do 29 maja 1415[2].
  Życiorys

  Urodził się około 1360/1370[3] jako jedno z czwórki dzieci Giovanniego Cossy, neapolitańskiego szlachcica[2], signora wyspy Procida, oraz Ciccioli Barile. Od strony matki był dalekim krewnym papieża Bonifacego IX. Dorastał w Bolonii, na tamtejszym uniwersytecie uzyskał doktorat z prawa krótko przed 1389. Studiował także teologię w Rzymie[4]. Zanim rozpoczął karierę duchownego, był żołnierzem i marynarzem[1]. Gdy zdobywał kolejne szczeble hierarchii kościelnej, również wykazywał się wojowniczym charakterem i uważano go bardziej za polityka niż przywódcę duchowego[1].

  Od 1386 piastował urząd kanonika kapituły katedralnej w Bolonii. Papieski szambelan w 1392, a także członek Roty Rzymskiej, w 1396 został archidiakonem kapituły w Bolonii. Papież Bonifacy IX mianował go kardynałem diakonem bazyliki św. Eustachego w Rzymie podczas konsystorzu 27 lutego 1402[2]. W maju 1408 Cossa poparł, wraz z sześcioma innymi kardynałami, bunt przeciwko papieżowi Grzegorzowi XII, który odmówił abdykacji[2]. Został za to pozbawiony urzędu, odzyskał go jednak z mocy dekretu obranego przez sobór w Pizie antypapieża Aleksandra V[5][6].

  Cossa został następcą Aleksandra V i przyjął imię Jana XXIII w 1410[1]. Za prawowitego papieża uznały go Francja, Anglia, Czechy, Portugalia, Polska, niektóre księstwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego oraz część leżących na północy włoskich miast-państw, w tym Florencja oraz Wenecja; rezydujący w Awinionie antypapież Benedykt XIII miał z kolei poparcie Królestw Aragonii, Kastylii oraz Szkocji, a Grzegorz XII – Władysława andegaweńskiego, Karola I Malatesty, książąt bawarskich, Ludwika III Wittelsbacha oraz części pozostałych księstw wchodzących w skład Rzeszy[7].

  Antypapież Jan XXIII wydaną 28 sierpnia 1412 bullą In eminenti specula przeniósł stolicę lokalnej archidiecezji z Halicza do Lwowa[8]. Kolejna bulla, z datą 28 września 1412, nadawała prepozytowi klasztoru Bożogrobców w Miechowie prawo noszenia insygniów biskupich.

  Z początkiem soboru w Konstancji wydał inną bullę znoszącą przywileje krzyżackie wobec ziem polskich i litewskich a Władysława Jagiełłę ustanawiającą wikariuszem generalnym dla Pskowa i Nowogrodu.

  Gdy Władysław Andegaweński zdobył Rzym w 1413, Jan XXIII musiał ratować się ucieczką do Florencji[2]. W 1414 Zygmunt Luksemburski zmusił go do zwołania soboru w Konstancji, z którego Cossa zbiegł w przebraniu pachołka, w 1415, aby uniknąć grożącego mu procesu[2]. Jego przewidywania, że bez niego odbywający się pod patronatem popierającego go Fryderyka IV Habsburga sobór nie będzie w stanie kontynuować obrad, okazały się błędne. Gdy Cossa próbował przedrzeć się na tereny pod panowaniem Jana II, księcia Burgundii, Fryderyk IV wydał go na łaskę Zygmunta Luksemburskiego oraz soboru, co doprowadziło do uwięzienia antypapieża przez Ludwika III Wittelsbacha[9].

  14 maja 1415 sobór suspendował w funkcjach papieskich Jana XXIII, a 29 maja złożył z urzędu za skandaliczne prowadzenie się (podobno w czasach, gdy był legatem, uwiódł 200 kobiet), symonię i krzywoprzysięstwo[2]. 11 listopada 1417 zaś sobór obrał na Tron Piotrowy Oddone Colonnę, który przyjął imię Marcina V. Nowo obrany papież udał się do Florencji w lutym 1419[10][11]. Cossa został wówczas wykupiony z niewoli przez Republikę Florencką z inicjatywy Giovanniego di Bicci de’ Medici (Ludwik III wypowiedział posłuszeństwo Zygmuntowi Luksemburskiemu w 1417)[12]. Wpłacenie okupu mogło stanowić zarówno wyraz wdzięczności za udzielone wcześniej Florencji poparcie, jak i próbę wywarcia nacisku na Marcina V (przebywającego wówczas we Florencji)[13]. Cossa będąc bolońskim legatem papieskim pomagał Florencji zdobyć Pizę w 1405, jako papież mianował Bank Medyceuszy generalnym depozytariuszem majątku papieskiego[14].

  Po przybyciu do Florencji 14 czerwca 1419 podporządkował się Marcinowi V i otrzymał godność kardynalską[2] 23 tegoż miesiąca. Nie cieszył się nią długo – zmarł 22 grudnia 1419[15]. Mimo że został mianowany kardynałem-biskupem Tusculum, nazywał siebie „kardynałem Florencji”[16]. Pochowano go we Florencji, gdzie grób wyrzeźbili mu rzeźbiarze Donatello i Michelozzo[2].

  Edward Gibbon w Zmierzchu i upadku cesarstwa rzymskiego twierdzi, że Jana XXIII oskarżano o piractwo, morderstwa, gwałty, symonię oraz kazirodztwo, a poważniejsze zarzuty tuszowano[17]. Istnieją sugestie, że zarzuty te należy postrzegać w kontekście politycznym ówczesnej epoki i traktować jako mocno przesadzone. Zwolennicy tego podejścia zwracają uwagę na ich podobieństwo do uznawanych powszechnie za w większości fałszywe oskarżeń wysuwanych przeciw templariuszom[18].

  Nie należy mylić antypapieża Jana XXIII z żyjącym w XX wieku papieżem Janem XXIII. Fakt, że do XV wieku imię Jana przyjęło bardzo wielu biskupów Rzymu, a przez następne ponad 500 lat żaden tego nie uczynił, to prawdopodobnie skutek kontrowersji wokół statusu Cossy. Gdy konklawe obrało na papieża Angelo Roncalliego i przyjął on imię Jana, powstało pewne zakłopotanie, czy zostanie on Janem XXIII czy XXIV. Nowy przywódca Kościoła rzymskokatolickiego przybrał ostatecznie imię Jana XXIII, oddalając wszelkie wątpliwości. Decyzja ta miała służyć potwierdzeniu nieprawowitości pontyfikatu pierwszego Jana XXIII. Numeracja papieży o imieniu Jan nadal jest przedmiotem sporów. Nie było nigdy papieża Jana XX, Edward Gibbon nazywa w konsekwencji tego Cossę „Janem XXII”.

  interesujące jest w kontekście tematu poniższe zdanie

  Z początkiem soboru w Konstancji wydał inną bullę znoszącą przywileje krzyżackie wobec ziem polskich i litewskich a Władysława Jagiełłę ustanawiającą wikariuszem generalnym dla Pskowa i Nowogrodu.

  To dlatego jest zwany antypapieżem ?

 65. Yagiel said

  re Piskorz@55
  Człowieku Dobry, na cóż ta irytacja? Wyobraź sobie, że nie imponuje mi zjedzenie zębów, nawet ZJEDZENIE ZĘBÓW mi nie imponuje… Na jakim uniwersytecie pisanie MAJUSKUŁĄ uważane jest za argument albo dowód w sprawie?

  Zawsze może pan zastanowić się – tak dla gimnastyki umysłu – co by to miało znaczyć, że Zakon Szpitalników Teutonów śpiewał pieśń o podniesieniu martwego Xrista…? Ja wiem – pan zęby zjadł, etc., lecz jednak gdyby pan ich nie zjadł (wraz z etc.) – gdyby pan je miał włącznie z zębem mądrości, z kłem mądrości – jak by pan rozgryzł ten brak ‚auf’ ?

  Czym byłoby ‚wiedersehen’ bez ‚auf’?
  A czym ‚żegnać’ bez ‚się’?

 66. PISKORZ said

  re 65 „Czym byłoby ‚wiedersehen’ bez ‚auf’?” GÓWNEM FILOZOFIE..!! MOŻE BYĆ SAMO ..WIEDERSEHEN..!!

 67. PISKORZ said

  re 65 Jeszcze jedno…Piszę czasami wielką literą…bo szybciej się czyta,nie trzeba wzroku wytężać.!

  ——
  Przeciwnie.
  Admin

 68. PISKORZ said

  re 61.…PS A DLACZEGO WPROWADZILI CELIBAT /X CZY XI W./? NO DLACZEGO..?! BY NIE USZCZUPLAĆ MAJĄTKÓW KOŚCIOŁA..!! TO BYŁ NIE JEDYNY ELEMENT TZW. ICH MORALNOŚCI..PROSZĘ CZYTAĆ X JESZCZE..!! PS I DZIEJE BEZ DZIEJÓW…należy przeczytać b. uważnie…a dopiero potem komentować..Stwierdzenie, że to ” sprawa księży”…brzmi trochę śmiesznie, żaden to argument.!!! Stachniuk b, dobrze zauważył, że upadek kraju zaczął się /II p.XVII w./ i podaje przyczyny.

 69. PISKORZ said

  re 61 /admin. „Od dawien dawna ludzie w ogóle nie należący do Kościoła chcą go nam reformować ” WIĘKSZOŚĆ TEZ NIE NALEŻY DO SŁUŻBY ZDROWIA…ale ludzie wiedzą dobrze jak ma ona wyglądać..To samo może dotyczyć np szkolnictwa lub Kościoła.Ludzie b. dobrze wiedzą czego chcą…wiedzą więcej niż nam się wydaje..

  ——
  To są rzeczy zupełnie nieporównywalne.
  Odpierdol się Pan od Kościoła.
  Nie masz Pan obowiązku doń należeć.
  Admin

 70. Marucha said

  Re 69:
  Zapomniałem o rzeczy najważniejszej.
  Ci, którzy chcą reformować służbę zdrowia, to choć do niej nie NALEŻĄ, ale kurwa z niej KORZYSTAJĄ.
  A te obrzezane chuje, które od 2000 lat upierają się, by nam zreformować Kościół. ani doń nie należą, ani z niego nie korzystają.
  Zresztą mają do dyspozycji chyba z parę tysięcy różnych „Kościołów” już zreformowanych. Brać i wybierać!
  Ale oni uparli się właśnie na Kościół Katolicki.

  Trzeba być głupim chujem, żeby dostrzegać w tym cokolwiek innego, prócz chęci zniszczenia Kościoła.

 71. ? said

  Re 63: „Znana i uznawana w prawosławiu za mistyczkę Vassula Ryden”
  A przez kogo?

  Proszę to przeczytać:
  http://www.pseudomystica.info/tliggreekorthodox.htm
  http://www.johnsanidopoulos.com/2011/03/announcement-on-vassula-ryden-by.html

 72. Joannus said

  Piskorz wije się i wywija, bo odkrył że ”.Ludzie b. dobrze wiedzą czego chcą…wiedzą więcej niż nam się wydaje”.

 73. PISKORZ said

  re 69 Nie jestem za zniszczeniem Kościoła.!! A ozór to można na forum trochę na uwięzi trzymać.!! Ps Jasne że ludzie dobrze wiedzą czego chcą /to do nr 72/..nie odkryłem, tylko przypominam.

 74. plasibo 81 said

  Przeglądając te wpisy widać że Gajowy za wszelką cenę broni Kościoła, który jak wiemy ma wiele dusz na swoim sumieniu więc ta obrona Gajowego wydaje się być bezsensowna.
  Wolałbym o sto razy wierzyć w cokolwiek innego niż w ten Kościół aby tylko pokój zapanował świecie.

  Sp***dalaj stąd.
  Admin

 75. Poziomka said

  „Radio Erewań podało, że wojny nie będzie. Za to nastąpi taka walka o pokój, że nie zostanie kamień na kamieniu.”
  Pan Plasibo naprawdę ma już 36 lat?

 76. malowane ptaszki said

  Pająk [skorpion i wężyk] mógłby przynajmniej nazwę swa zmienić na bardziej ludziom podobna pomijając jego pozornie słuszne pajęcze dokonania.

 77. Yagiel said

  Emocje, emocje… Gdyby Jagajla nie umiał nad nimi panować, to by ani królem Polski Jagiełłą nie został, ani Bitwy nie wygrał, etc. etc. Jeden z ok. 20 synów – z dwu matek – swego ojca, wcale nie pierworodny, bo z drugiej żony ojca…
  Pytanie tylko, jak on chciał ocalić Bałtów? I czy chciał ocalić Prusów? Po Bitwie pozwolił Zakonowi wybić większość jaszczurkowców, z których większość to byli Prusowie.
  Prusowie dotrwali do Grunwaldu i do dziś dotrwali jako żywy etnos – tylko na jakim poziomie świadomości? z jakim +- poziomem IQ ? Mam taką myśl bowiem – zadając to pytanie – że Prusowie/Trusowie dziwnie jakoś nie pasowali także Bałtom ciut innym. Czemu?

 78. Listwa said

  @ 68 PISKORZ

  Śmieszne to było z tą powierzchnią, a celibat ro sprawa księzy.
  Kościół wybrał celibat i jego się trzyma, gdyż jest to lepsze dla Kościoła i kapłaństwa.

  A jak pan sobie to za Stachiukem wyobraża, ze księża powinni miec dzieci i ksziądz pownien sprzedac wszystko co parafia posiaada żeby swoje dzieci obdarowac spadkiem?

  Przegladałem te dzieje bez dziejów i jest tam wiele bzdur.

  @ 73 PISKORZ

  Jeśli nawet niektórzy ludzie dobrze wiedzą czego chcą, to nie znaczy jeszcze, że ich chcenie jest poprawne. Są też tacy, ktorzy dobrze wiedzą że chcą zła.

  @ 71 ?

  Vassula Ryden jest prawosłwana i dość szeroko znana na świece. Kościół katolicki oficjalnie zdystansowal się od jej nauk i tak tez powinni uczynić wszytkie ośrodki prawosławne. . Ona m.in. nawoływała do zjednoczenia Kościoła pod przewodnictwem papieża, to niewątpliwie nie podobało się kręgom prawosławnym. ale nie z tego powodu powinna być przez nich i to wszystkich skrytykowana.

  @ 74 plasibo 81

  Naiwniak bez zrozumienia fundamentów.

 79. ? said

  Re 78: „Vassula Ryden jest prawosłwana”

  Nie jest.

 80. MatkaPolka said

  RÓŻNICE MIEDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A PRAWOSŁAWNYM

  Co nas łączy, co nas dzieli

  https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2011/Przewodnik-Katolicki-3-2011/Wiara-i-Kosciol/Co-nas-laczy-co-nas-dzieli

  Duch Święty, czyli od czego się zaczęło

  Jedno, z pozoru niewinne, słowo filioque legło u początków wielowiekowego konfliktu, którego do dziś nie mogą rozwiązać najtęższe teologiczne głowy. Chodzi o dodatek do nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary, odrzucony przez Kościół na Wschodzie jako schizmatycki.

  Filioque dosłownie znaczy „i Syna” i użyte jest w opisie istoty Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, Ducha, który od Ojca – i Syna – pochodzi.

  Kościół na Wschodzie uznał i uznaje do dziś, że jedyną zasadą i pierwszym początkiem jest Ojciec, dlatego Duch Święty pochodzi od Ojca – przez Syna. Choć przyjęcie formuły filioque nie było jedynym powodem rozłamu Kościoła w 1054 r., to uznaje się je za jedną z kluczowych przyczyn schizmy wschodniej. Filioque przyjęły Kościoły protestanckie, wyrosłe z tradycji Kościoła Zachodniego długo po schizmie wschodniej.

  Eucharystia, czyli co jest źródłem, a co celem

  Brak wspólnoty eucharystycznej jest najbardziej bolesnym rozdarciem Kościoła. Problem tkwi już w samym rozumieniu Eucharystii jako komunii, która dla katolików i prawosławnych ma być znakiem jedności, a dla protestantów – środkiem budowania jedności.

  W Kościele katolickim i Kościele prawosławnym wierzymy, że w Eucharystii chleb i wino stają się rzeczywiście i trwale Ciałem i Krwią Chrystusa. Podczas jednak, gdy Kościół katolicki naucza, że dzieje się to dzięki transsubstancjacji, czyli przeistoczeniu, Kościół prawosławny głosi, że nie należy wnikać w sposób owej przemiany, a jedynie przyjąć ją z wiarą jako cud.
  Kolejne „eucharystyczne kłopoty” to pojęcie „ofiary”, przyjmowane w katolicyzmie i prawosławiu – wspólnie wierzymy, że choć Eucharystia nie jest tożsama z ofiarą krzyża, to w swej istocie jest to jedna i tama sama ofiara; że uczestniczący w ofierze Eucharystii dostępują zbawczej mocy płynącej z ofiary krzyża. Kościoły protestanckie odrzucają takie myślenie, twierdząc, że ofiara przebłagalna złożona została tylko raz, na Golgocie, i nie można jej powtórzyć.

  Inne różnice między wyznaniami chrześcijańskimi dotyczą także samej formy udzielania Eucharystii: tylko w Kościele rzymskokatolickim udziela się jej zasadniczo pod jedną postacią (pod dwiema postaciami udziela się jej przy specjalnych okazjach). W prawosławiu używany jest chleb kwaszony, zamiast przaśnego, w Kościołach protestanckich zamiast wina można używać soku z winogron.

  Komunia, czyli spotkania niemożliwe

  Zarówno Kościół katolicki, jak i prawosławny oraz Kościoły starokatolickie uznają, że Eucharystia może być sprawowana w sposób ważny jedynie tam, gdzie została zachowana sukcesja apostolska – to znaczy we wspólnotach kierowanych przez następców apostołów i wyświęconych przez nich kapłanów. To sprawia, że pojawiają się kolejne miejsca rozdarcia w łonie uczniów Chrystusa i pytanie, gdzie można, a gdzie nie można przystępować do Eucharystycznego Stołu.

  Kościół katolicki pozwala wiernym na przyjmowanie Komunii św. tylko z rąk duchownych Kościoła rzymskokatolickiego i innych, pozostających w łączności z Rzymem (grekokatolicy). W wyjątkowych okolicznościach, np. zagrożenia życia, katolikom wolno jest przyjąć sakramenty z rąk duchownych prawosławnych.

  W Kościele prawosławnym zasady te są jeszcze bardziej restrykcyjne: duchowni prawosławni nie udzielają sakramentów wiernym nieprawosławnym, zaś wiernym prawosławnym nie wolno przystępować do sakramentów w żadnym innym Kościele. To sprawia, że katolicka otwartość na prawosławie pozostaje czysto teoretyczna, musiałaby bowiem łamać zasady Kościoła prawosławnego.

  Najwyższym stopniem łączności eucharystycznej nie jest jednak jej wzajemne udzielanie (interkomunia), ale wspólne jej sprawowanie (intercelebracja). Dziś intercelebracja możliwa jest jedynie w ramach Kościołów protestanckich:

  W Kościele katolickim i prawosławnym nie ma żadnej możliwości wspólnego sprawowania jednej liturgii Eucharystii z innymi wyznaniami. Intercelebracja pozostaje więc odległym celem ekumenicznego dialogu.

  Papiestwo, czyli sól w oku dialogu?

  Większych i mniejszych różnic między katolicyzmem, prawosławiem a protestantyzmem jest równie dużo jak podobieństw. Trzeba by jeszcze oddzielnie opowiadać o spowiedzi, o kanonie i interpretacji Biblii, o kulcie Maryi, o czci oddawanej świętym. Wydaje się, że o pełną łączność z protestantami nie będzie łatwo, bardzo dzielą nas sakramenty, zwłaszcza Eucharystia i kapłaństwo.

  Ale co stoi na przeszkodzie dialogowi z prawosławiem, do którego jest nam tak blisko?
  Odpowiedź jest prosta: papież
  .
  I nie chodzi personalnie o któregoś z nich, ale o urząd, o prymat i pojęcie nieomylności, które pozostają główną kością niezgody między Kościołem katolickim a innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

  Przez wiele lat wydawało się, że „kwestia papieska” pozostanie nierozwiązana. Dziś wiemy, że choć Kościół prawosławny nie przyjmuje i nie przyjmie jurysdykcyjnego pierwszeństwa biskupa Rzymu nad całym Kościołem i możliwości jego wpływania na poszczególne Kościoły lokalne, to przestaje widzieć w prymacie Piotra rodzaj imperializmu religijnego i podejmuje dyskusję na temat jego pierwszeństwa moralnego i honorowego. Zwracając uwagę na zasadę kolegialności i podkreślając, że „pierwszy biskup nie może nic zrobić bez zgody wszystkich”, przyjmuje prymat w takim rozumieniu, w jakim istniał on w Kościele do XI w., kiedy władza papieska nie stała ponad władzą soborów powszechnych.

  Coraz częściej pojawiają się też wypowiedzi duchownych protestanckich o możliwości uznania honorowego prymatu papieża – już w 2001 r. ewangelicki biskup Bawarii Johannes Friedrich nazwał papieża „zaakceptowanym ekumenicznie rzecznikiem chrześcijaństwa całego świata w służbie jedności”.

  Droga przed nami jest długa i trudna – w ekumenizmie nie chodzi przecież o to, żeby stworzyć sztuczną jedność za cenę wyrzeczenia się wyznawanej prawdy. Ale kolejne kroki czynione na tej drodze pokazują, że warto w niej nie ustawać.

  Cel jest odległy i kto wie, czy osiągalny na ziemi – ale nie godzi się, by uczniowie jednego Chrystusa nie umieli ze sobą rozmawiać.

 81. MatkaPolka said

  Listwa i wszyscy

  Przede wszystkim, żeby nie było wątpliwości – wierze w Jezusa, Trójce święta, śmierć Jezusa i cud zmartwychwstania , świętych obcowanie.

  To nie znaczy, że wierzę w papieża heretyka całującego Koran lub organizującego „Dni Judaizmu” w kościele, w Zakon Krzyżacki – dumnie nazywający się zakonem Najświętszej Marii Panny, lub „Got mit uns” na pasach SS-manów, Hierarchę – masona, lub modernistyczny V2.

  @51 Listwa
  Co to ma za znaczenie czy tekst czyta Maż Chinki, czy żona p. Listwy – kroniki Długosza pozostaną kronikami Długosza.
  Maż Chinki cytuje i czyta Kroniki Długosza oraz inne kroniki polskie i zagraniczne – powszechnie znane historykom i uznawane; – czy pan Listwa ma inne bardziej wiarygodne źródła niż Kroniki?

  To, że Kroniki i są od dawna znane – nie oznacza, komuś bardzo zależy, aby ta wiedza nie była rozpowszechniana.

  Dla Żydów – Polska to Polin – NALEŻY SIĘ ŻYDOM

  Ziomkostwa Niemieckie twierdzą że ziemie rdzennie Polskie – to Ziemie Niemieckie ( nie ma znaczenia , że sobie Akt Nadania sfałszowali, że napadali, zabijali, rabowali, że doprowadzili do rozbiorów Polski, nie ma znaczenia 3000 lat istnienia państwa polskiego- ot mentalność ) – to są ziemie niemieckie czasowo pod polskim nadzorem

  Gebiete des Deutschen Reiches
  Ostpreußen (unter polnischer, russischer und litauischer Verwaltung)
  Westpreußen (unter polnischer Verwaltung)
  Posen (unter polnischer Verwaltung)
  Pommern (unter polnischer Verwaltung)
  Schlesien (unter polnischer Verwaltung)

  Mąż Chinki – pan Paweł Szydłowski deklaruje się jako racjonalny ateista

  Cytuje te fakty – fakty to są fakty i z faktami się nie dyskutuje

  Wszyscy kronikarze polscy byli wysokimi hierarchami katolickimi.

  Ja cytuję te kroniki z zupełnie innej pozycji – wierzę, że inwazja Szatana na kościół jest czasowa – zdrajcy kościoła mogą się cieszyć chwilowym zwycięstwem – ale w piekle będą inaczej śpiewać.

  Ostatni krzyk masona na łożu śmieci to „krzyk przerażenia”

  Cytowałam kiedyś w Gajówce encyklikę papieża Pawła IV ”Cum Ex Apostolatus”, która mówi, że katolik nie musie się podporządkowywać papieżowi heretykowi ani innym heretykom w Kościele .

  Zwycięstwo Szatana w Kościele jest pozorne i chwilowe.

 82. Barbara Chojnacka said

  Mąż chinki jest obleśnym zgredemw

 83. Listwa said

  @ 80 MatkaPolka

  Postaram się na to odpowiedzieć w czwartek.

  @ 81 Matka Polka

  „To nie znaczy, że wierzę w papieża heretyka całującego Koran lub organizującego „Dni Judaizmu” w kościele, w Zakon Krzyżacki – dumnie nazywający się zakonem Najświętszej Marii Panny, lub „Got mit uns” na pasach SS-manów, Hierarchę – masona, lub modernistyczny V2.”

  – w co należy wierzyć zgodnie z nauką Kościoła katolickiego , to należy poznać jego autentyczną , a nie zmodyfikowaną naukę.

  Autentyczny Kościół i jego zdrowa nauka nie postuluje, aby wierzyć w papieża, tym bardziej całującego koran, zakon krzyżacji, ss – manów.

  Maż chinki zacytował (i pokazał że to cytuje) fragent Starego testamentu a dokałdniej przedstawił swoją i błędną interpretację, w @ 51 wskazałem jego błąd.
  . A jeśli te jego filmidła są wiarygodne, to prosze odpowiedzieć na mój wpis @ 34. przecież to fragment z jego filmidła.

  Przypomnę ze został podjęty temat papiezy i Kościoła.

  „Cytuje te fakty – fakty to są fakty i z faktami się nie dyskutuje”
  – bravo, to prosze podac fakty , a nie ograniczać sie do męza chinki i jego filmideł .

  Swego czasu cesarze bizantyjscy mieli wpływ na wybór papieza (wcześniej też lud rzymski) , potem zostali ograniczeni przez najpierw franków, potem niemców, potem przez władców świata zachodniego , potem monarchie katolickie, ulegało to dalszym przemianom w kierunku uzaleznienia wybory papieza od władzy świeckiej. Nadużuciem jest mowienie, ze Kościłó katolicki został podbity przez niemców i jest gernański z germanską nauką, a tylko prawosławne są niezależne i chrześcijańskie.

  Proces wyboru papieza ewoluował i kształtował sie do dzisiejszej postaci dość długo. Konlkawe bierze się od łacińskiego Cum clave, czyli pod kluczem. Był to rok ok 1274, gdy był probelm z wyborem papieza z racji sporów różnych frakcji które walczyły o wpływ na szczególnym urzędem- prymatu Piotra. Zamknęli wtedy kardynałów aż wybiorą.

 84. Listwa said

  @ 80 MatkaPolka
  Podaje Pani w swych wpisach wiele informacji rzeczowej, z pewną przenikliwością i obiektywizmem. Jednak w przypadku Kościoła katolickiego jakoś Pani to gubi. W swoim wpisie @ 81 zadeklarowała Pani w co wierzy, ale zabrakło deklaracji w podjętym temacie istotnej, czyli jaki jest Pani stosunek do Kościoła katolickiego. Sądzę po wpisach, że jest co najmniej nieprzychylny. Brak obiektywności tym bardziej Pani prestiżu nie przydaje.

  Zaczęła Pani wpis :
  „RÓŻNICE MIEDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A PRAWOSŁAWNYM”
  po czym obszernie przytacza Pani tekst Moniki Białkowskiej z „Przewodnika katolickiego”, która zatytułowała swój tekst : „Co nas łączy, co nas dzieli”

  Bywając dość często w Gajówce, zapewne ma Pani świadomość, że sprawa Kościoła katolickiego i jego nauczania ma związek z soborem, „posoborem”, duchem soboru itd. czyli pewnymi błędami i zniekształceniami doktrynalnymi i duszpasterskimi, które od 50 lat są wciskanie Kościołowi wbrew jego Tradycji. Zatem można od Pani wymagać, aby staranniej Pani dobierała źródła, także w aspekcie dopasowania tematycznego teksów. Monika Białkowska nie tyle podjęła temat różnicy między katolicyzmem i prawosławiem (jak Pani sugeruje), a podjęła tematykę katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu – ich różnic i podobieństw.

  Do tego Monika Białkowska wygląda na ekumeniaczkę (a jest to jeden z błędów i problemów posoborowych uderzających w Kościół katolicki) która podaje swój tekst jako zachętę do pogłębienia posoborowego ekumenizmu, a nie tekst jako rzetelne źródło informacji nt. różnic miedzy katolicyzmem i prawosławiem.

  Zatem podjęła Pani błędną drogę poznania różnic w obrębie chrześcijaństwa katolickiego i prawosławnego opierając się na Monice Białkowskiej, a jeszcze Pani pominęła fragmenty „Kapłaństwo, czyli gdzie jest ciągłość” oraz „Chrzest, czyli po kłopocie”.
  Kilka lat temu podano informację, że tzw. kościołów protestanckich jest ok. 22000, teraz ktoś ponoć naliczył już 32 000. Pani Białkowska raczy majaczyć, jeśli stwierdza, że dokonała porównania między katolicyzmem, a protestantyzmem.

  Wprawdzie zastrzega „Na początku musimy zgodzić się na pewne daleko idące uproszczenie, konieczne przy próbie objęcia tak szerokiego tematu. Problem stanowi doktryna Kościołów protestanckich, do których zaliczamy między innymi kalwinizm, luteranizm, anglikanizm, Kościół ewangelicko-metodystyczny, baptystyczny i inne. Między tymi Kościołami istnieją różnice doktrynalne, zwłaszcza w kwestiach dotyczących sakramentów. My z konieczności będziemy traktować je tu jako całość Kościołów protestanckich, gdzieniegdzie tylko zaznaczając odrębność poszczególnych odłamów.”

  Sparafrazuje proroka Daniela, Pani zobaczy kogo Pani czci.
  Monice Białkowskiej wydaje się, że w swoim krótkim tekście zdołała ukazać różnice miedzy katolicyzmem, a prawosławiem i do tego protestantyzmem. Odnoście tzw. kościoła prawosławnego, to w świecie występuje ponad 40 różnych i niezależnych od siebie ośrodków prawosławnych, a niektóre z nich są względem siebie w poważnych konfliktach. Przyznam, że nie wiem jakie są różnice miedzy nimi i w tym co głoszą lub nie głoszą, ale sytuacja i baza do porównania z katolicyzmem, choć nie na taką skalę i nie w tym rozmiarze błędów jak w przypadku protestantyzmu, jest również niejednoznaczna i zróżnicowana.

  Katolicyzm Tradycyjny, oparty na Objawieniu i nauce Jezusa Chrystusa jest trwały i stały oraz identyczny na przestrzeni wieków i jeden. Posoborowe błędy i zniekształcenia nie są nauczaniem katolickim i stają z katolicyzmem w sprzeczności.
  Zatem chcąc porównywać katolicyzm z prawosławiem, to najpierw należałoby ustalić dokładnie kto i co w prawosławiu naucza i twierdzi. W przypadku protestantyzmu jest to w praktyce niemożliwe, jakąś szanse daje zawężenia protestantyzmu do „kalwinizm, luteranizm, anglikanizm, Kościół ewangelicko-metodystyczny, baptystyczny” – co zrobiła Białkowska.

  W porównywaniu prawosławia z jednej strony, a katolicyzmu i protestantyzmu też tkwi pewna pułapka, ponieważ niektóre ośrodki prawosławne (może wszystkie, tego dokładnie nie wiem) uważają protestantyzm za jakoby „dziecko” katolicyzmu, wywodzi się z katolicyzmu lub stanowi jakąś jego następną emenację. Przecież protestantyzm jest wrogi katolicyzmowi, pragnie sprotestantyzować katolicyzm, jego powstaniu towarzyszyły mordy katolików, rabunki, niszczenie mienia, Kościołów, też dorobku kulturalnego i artystycznego. Kościół katolicki zareagował kontrreforamacją. Prawosławni nie mogą obwiniać Kościoła za działania protestantyzmu i dawać przykład ich błędów jako argument za swoją powagą i na negację prawowierności katolicyzmu. A tak przynajmniej niektórzy robią.

  Kończąc dodam, że Monika Białkowska nie jest reprezentantem katolicyzmu Tradycyjnego, czy Kościoła katolickiego w pełnym słowa znaczeniu. Zarówno ona jak jej tygodnik z nazwy katolicki, reprezentuje zmodyfikowaną wersję, posoborową, ekumeniczną i do dalszej modyfikacji dążącej. To co głoszą takie kręgi nie może stanowić bazy do porównywania prawosławia lub protestantyzmu z Kościołem katolickim i jego nauką.

  Później jak znajdę czas, to może odniosę sie do tekstu Białkowskiej, gdyz tam jest kilka błędów i kierowanie na manowce. Jej tekst może byc tylko przydatny w analizie przyczyn powstania prawosławia i weryfikacji stanowisk utrzymujących rozdział.

 85. Listwa said

  Matka Polka

  Napisała Pani też:
  „Co to ma za znaczenie czy tekst czyta Maż Chinki, czy żona p. Listwy – kroniki Długosza pozostaną kronikami Długosza.
  Maż Chinki cytuje i czyta Kroniki Długosza oraz inne kroniki polskie i zagraniczne – powszechnie znane historykom i uznawane; – czy pan Listwa ma inne bardziej wiarygodne źródła niż Kroniki?”

  – mąż chinki sam zaznacza, ze Długosz nie jest wiarygodny. A w przypadku jakiejś informacji negatywnej dla Kościoła to jest wiarygodny? Niech sie zdecyduje.

  Poza tym, kroniki sa relacją, Długosz pisał po 1400 r. o dziejach gdy jeszcze nie zył i bardziej podejmował historię Polski niż Kościoła i papiestwa. .

  W zakresie historii Kościoła i papiestwa, są autentyczne dokumenty z róznych okresów i one wiele mówią niezaleznie od kronik sprzed wieków. Służą też weryfiakcji prawdziwości kronik. Prof Koneczny badał sam archiwa i czytał oryginały, też w Rzymie. Z tego co wiem jest już realizowana dygitalizacja archiwów watykańskich i wiele z nich będzie dostępne przez internet. Sa też pisma i listy wielu królów , książat , władców, nie tylko duchownych.

  Trzeba mięc nadzieje że Franciszek lub jakis jego następca modernistyczny tego nie roztrwoni

 86. Listwa said

  Miało być:

  potem zostali ograniczeni przez najpierw franków, potem niemców, potem przez władców świata zachodniego , potem monarchie katolickie, ulegało to dalszym przemianom w kierunku uNIEzaleznienia wyboru papieza od władzy świeckiej. Nadużuciem jest mowienie, ze Kościłó katolicki został podbity przez niemców i jest gernański z germanską nauką, a tylko prawosławne są niezależne i chrześcijańskie.

 87. Peryskop said

  Re 86 …miało być…
  ChoojnackaListwaPremizlałsa demagogizuje sobie jakzawsze 😦 🙂

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-07 (wtorek) @ 09:56:44

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-06 (poniedziałek) @ 19:52:15

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-05 (Niedziela) @ 23:31:43

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-05 (Niedziela) @ 19:27:30

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-05 (Niedziela) @ 14:22:57

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-04 (sobota) @ 12:35:37

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-04 (sobota) @ 00:37:04

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-02 (czwartek) @ 21:20:38

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-02 (czwartek) @ 21:13:37

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-02 (czwartek) @ 20:35:28

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-02 (czwartek) @ 20:02:43

  87 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-02 (czwartek) @ 14:32:17

  84 Peryskop said
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  2017-11-02 (czwartek) @ 10:41:04

  Boli ?
  Trudno, sam sobieś winien Grzegorzu Dyndało.

  Noch einmal, aż Szanowny niegdyś Gospodarz Marucha sqma, że cenzurowanie gorzkiej Prawdy prowadzi na śmietnik.

  W odradzaniu się pruskiego hegemonizmu i rewanżyzmu znaczną rolę – oprócz Listwy i jego nicków – odgrywa jak zawsze podstępny zakon krzyżacki und jego konschachten.

  Walka wciąż trwa, zmieniają się tylko etykiety, metody i doraźne cele.

  Natomiast cel strategiczny jest CONSTANS : dominacja dla zaspakajania psychopatycznego hedonizmu samo-wybrańców und über-menschen.

  OTO chronologiczny (na postawie dostępnych w internecie PL informacji) wykaz wydarzeń, ilustrujący obecne tendencje w skali znacznie większej i POważniejszej niż tylko dość lokalnie znany zabytek w Malborku.

  Oczywiście można by schować pod dywan ten wykaz i udawać, że fakty nie zaistniały. Ale byłby to akt fałszowania historii. W istocie nie ważne z czego bardziej – czy z tchórzostwa, głupoty, czy z uwikłań agenturalnych.

  Die Kalendarium
  über Teutonic Order durch alte und neue Traditionen für die lezte Operationen bei Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem

  11.02.1991 Koczownik dr Arnold Othmar Wieland OT, Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego 1988÷2000, wraz z delegacją został przyjęty na audiencji u papieża Jana Pawła II z okazji 800-lecia zgromadzenia podlegającego papieżom.

  [Czyje zatem interesa reprezentują „nieomylni” papierze ?]

  26.08.2000 Dr Bruno Platter OT (1944-) wybrany na urząd Wielkiego Mistrza (opata) Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

  24.06.2006 Po raz pierwszy od kilkuset lat Wielki Mistrz krzyżacki odprawił Mszę św. w kościele zamkowym Najświętszej Marii Panny w Malborku.

  24.08.2006 Kapituła Generalna ponownie wybrała dr Bruno Plattera na opata zakonu krzyżackiego.

  29.01.2008 Gazeta Wyborcza DużyFormat : Albośmy to jacy tacy… Krzyżacy.

  15.07.2010 Wielki Mistrz Bruno Platter wraz z prezydentem Bronisławem Komorowskim celebrowali pod Grunwaldem 600-lecie bitwy.

  1.08.2010 Wielki Mistrz Bruno Platter poświęcił kryptę Wielkich Mistrzów krzyżackich w katedrze św. Jana w Kwidzynie.

  23.08.2012 Wielki Mistrz Bruno Platter wybrany po raz trzeci na urząd Wielkiego Mistrza na 6-letnią kadencję.

  24.12.2012 wpolityce.pl : Krzyżacka ofensywa. To przestaje być zabawne. Kolejne medium włącza się w kampanię mającą zmusić Polaków do polubienia najeźdźców.

  13.04.2013 ‘Rozmowy niedokończone’ w Radio Maryja Katolicki głos w Twoim domu – prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej : Krzyżacy – prekursorzy postępu czy barbarzyńcy. Tezy 2 wykładów:
  – Krzyżacy to byli żadni duchowni, kiepscy wojownicy, skuteczni dyplomaci, doskonali biznesmeni, prekursorzy późniejszej potęgi Prus, a więc historyczni współautorzy militaryzmów w Europie i na świecie;
  – w Rzymie mieli stałe przedstawicielstwo, dzięki czemu mogli skutecznie pilnować swoich interesów u papieży;
  – historia ich od XII wieku i naszych z nimi związków od 1226 roku zaowocowała powstaniem Prus, II i III Rzeszy, wybuchami I i II w.ś. i wciąż ma istotny wpływ na to co się dzieje;
  – w 1235 roku powstały dwa identyczne egzemplarze „falsyfikatów kancelaryjnych” zatwierdzających ex post przez Cesarza nadanie Ziemi Chełmińskiej w lenno Krzyżakom w roku 1226, co zaczęli realizować w 1228 roku, a „falsyfikaty” miały zalegalizować nadanie tych ziem na własność wobec zmiany decyzji Konrada Księcia Mazowieckiego i jego nastawienia do krzyżactwa po poznaniu ich faktycznych ukrytych planów i łupieżczych działań zakonu;
  – oba te dokumenty zostały odbite przez hitlerowców podczas okupacji, wywiezione z Warszawy i Królewca i są przechowywane pół-potajemnie w centralnych archiwach w Berlinie;
  – „złoty wiek” Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zaczął się kończyć z wejściem tej organizacji biznesowej do Polski.

  1.06.2013 Ks. dr prałat z Bydgoszczy Roman Adam Kneblewski youtube :
  Nie taki zły Krzyżak jak go malują, opisują i… filmują!

  9.06.2013 Ks. Roman Kneblewski cd : Jak to było z Krzyżakami?
  Czasem nieprzyjaciele, nieraz sojusznicy, ale wszystko w rodzinie!

  13.08.2013 Wielki Mistrz Bruno Platter otworzył w działdowskim ratuszu Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego.

  4.09.2013 Muzeum Zamkowe w Malborku podało o sierpniowej wizycie Wielkiego Mistrza Bruno Plattera w zamku.

  29.09.2013 Ksionc „Knebel Romański” gloryfikuje krzyżactwo i „świente” krucjaty rabunkowe – cd : Przepraszać za Krucjaty? – Nigdy!

  22.12.2013 Robert Pożarski [patrz : 18.06.2016 ] i jego chór na Mszy trydenckiej w warszawskim kościele św. Klemensa przy Karolkowej 49.

  10.01.2014 Die ‘Fronda’ in Polnische Sprache zapowiedziała podniesienie flanki wschodniej Bractwa św. Piusa X, obejmującej Polskę, Białoruś, Estonię, Litwę, Łotwę, Rosję i Ukrainę, do rangi dystryktu, a jego przełożonym od 15 sierpnia zostanie ks. Lukas Weber AusSchwitz.

  12.04.2014 W sobotę na krzyżackim zamku w Malborku odbyła się szabasowa Msza Trydencka – za opłatą.

  17.04.2014 Wielki Mistrz krzyżacki Bruno Platter koncelebrował Mszę na zamku w Marienburgu.

  4.07.2014 Historyk popularyzator Marcin Sałański : Rzecz o tym, jak Krzyżacy zbudowali Warszawę https://histmag.org/Rzecz-o-tym-jak-Krzyzacy-zbudowali-Warszawe-9675

  15.08.2014 Die Autonome FSSPX Distrikt MittelEUropa Agentur zainaugurowała funkcjonowanie.

  12.12.2014 ‘Fundacja Mater Dei’ zaprasza na wycieczkę do Wiednia i spotkanie z Wielkim Mistrzem Bruno Platterem.

  26.12.2014 Wielki Mistrz bp dr Bruno Platter ”nie zgłasza roszczeń”,
  lecz jednocześnie ”nie wyklucza powrotu krzyżaków do Polski”. [???]

  15.02.2015 Deadline naboru chętnych na majową wycieczkę do Wiednia i spotkanie z Wielkim Mistrzem Bruno Platterem.

  11.07.2015 Zwierzchnik krzyżaków Bruno Platter po raz kolejny przez użytecznych ziomków zaproszony do odwiedzin zamku w Malborku.

  26.02.2016 Dr filozofii KUL Zbigniew P. vel „Listwa” broni tu na blogu Gajowego Maruchy krzyżactwa i ks. prałata Romana Kneblewskiego :
  https://marucha.wordpress.com/2016/02/23/polska-szlachta-mity-a-rzeczywistosc

  16.04.2016 Wielki Mistrz biskup Bruno Platter wymienił 4 znamienne elementy działalności zakonu :
  – aspekt religijny. Zakon krzyżacki był i pozostaje w swojej istocie wspólnotą religijną (nawet jeśli np. na terenach dzisiejszej północnej Polski był on niegdyś siłą polityczną)…
  – pierwotny charyzmat – działalność charytatywna, prowadzenie ośrodków służby zdrowia i zakładów opieki społecznej…
  – osiągnięcia kulturalne, czyli zamki zakonu krzyżackiego, z których najważniejszym jest oczywiście Malbork, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury…
  – wymiar społeczno-polityczny. Sobór Watykański II sformułował go jako apostolat w świecie. Jest to właściwie wola kształtowania społeczeństwa według kryteriów chrześcijańskich…

  17.04.2016 Wielki Mistrz bp Bruno Platter z biskupem elbląskim Jackiem Jezierskim odprawił uroczystą Mszę św. z okazji zakończenia remontu kościoła Najświętszej Marii Panny na zamku krzyżackim w Malborku i restauracji 8-metrowej figury Matki Bożej, posadowionej w zewnętrznej wnęce budynku, przez wieki ta figura była symbolem dawnej stolicy państwa krzyżackiego.

  17.04.2016 W wyniku zakulisowych rozgrywek lokalne władze kościelne postanowiły, że na zamku w Malborku już nie będą sprawowane Msze św., ani inne sakramenty, a sprawom kultu ma jak dotychczas służyć znajdujący się nieopodal zamku kościół św. Jana Chrzciciela.

  18.06.2016 Wbrew w/w postanowieniu Wielki Mistrz krzyżacki Bruno Platter na malborskim zamku odprawił Mszę św. w języku łacińskim, i to w szabas, a chorał gregoriański na tej uroczystości wykonał chór i wybitny kantor Robert Pożarski, uczeń OberKantora Marcela Pérès’a z Paryża, przy czym – jak donosi polskieradio.pl – w judaizmie
  „Kantor-to-nie-zydowski-spiewak-To-ktos-wiecej”.

  22.06.2016 Wielki Mistrz Bruno Platter chce ocieplić wizerunek krzyżaków poprzez współpracę krzyżaków z samorządem Malborka w dziedzinie organizowania opieki w szpitalach i przytułkach.

  19.10.2016 Wielki Mistrz Bruno Platter wystąpił w Toruniu na 550-leciu podpisania II pokoju toruńskiego.

  22.10.2016 Podczas wernisażu wystawy „Gdańsk i Krzyżacy. W 550 rocznicę zawarcia II Pokoju Toruńskiego” w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, dr prawa kanonicznego Wielki Mistrz bp Bruno Platter potwierdził
  ciągłość i kontynuację zakonu krzyżackiego od 1190 roku.

  Buta, pycha, obłuda i tupet jakzawsze – pomimo że :
  – zakon utworzono aby strzegł niemieckiego szpitala NMP w Jerozolimie i dbał o jego pacjentów,
  – krzyżacy sfałszowali akt rzekomego nadania im na własność Ziemi Chełmińskiej w roku 1226,
  – w roku 1525 Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern sekularyzował zakon krzyżacki w Prusach,
  – 10.04.1525 Wielki Mistrz złożył hołd lenny Królowi Polski Zygmuntowi Staremu w Krakowie,
  – w 1529 roku Cesarz Karol V ustanowił dominację gałęzi niemieckiej zakonu krzyżackiego,
  – w 1809 roku Cesarz Napoleon Bonaparte zarządził kasatę zakonu krzyżackiego,
  – w 1938 roku Führer Adolf Hitler zlikwidował zakon krzyżacki w III Rzeszy.

  Czyż inicjatywom militarnym, politycznym i dyplomatycznym tEUtonów przez wiele stuleci nie przyświecały świentoszkowate hasła
  „Chrystus naszą siłą, Rzesza naszą misją” i „Gott mit uns” ?

  Nagle miałoby się coś tu zmienić prócz metodologii ?

  © MatkaPolka 2017-06-20 na tym blogu Maruchy :
  … powtarzam –
  PROPAGANDA NIEMIECKA MA NIEZWYKŁĄ SIŁĘ OGŁUPIANIA

  https://marucha.wordpress.com/2017/06/20/papierek-lakmusowy-na-folksdojczow/#comment-684134

Sorry, the comment form is closed at this time.