Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Hitler jako nowy mesjasz. Luterański wkład w sukces nazizmu.

Posted by Marucha w dniu 2018-03-11 (Niedziela)

Dzieje luteranizmu, tak jak i w przypadku prawosławia, zrodziły tradycję uległości wobec państwa i funkcjonowanie kościoła jako narzędzia panujących. Była to więc tradycja zespolenia się z władzą, a duchowni często postrzegali siebie w roli niejako urzędników państwowych. Pastor-opozycjonista było to zjawisko raczej niespotykane.

Marcin Luter za pożądaną uznał władzę bezwzględną. Jego koncepcja surowego władcy trzymającego poddanych w strachu i dyscyplinie mogła być doskonale wyzyskana i wspierać wiernopoddańcze wobec Hitlera gesty ewangelickich protestantów. Uznawał konieczność państwa absolutnego, w którym „miecz księcia powinien być czerwony od ociekającej krwi”. Był radykalnym przeciwnikiem demokracji, jako ustroju przeciwnego naturze ludzkiej, utaplanej w grzechu, wymagającej nad sobą bata.

Za konieczne uznał rządy oparte na przemocy, władca powinien lud bić, rżnąć, wieszać, palić, ścinać głowy, bić kołem — aby wzbudzić zbawienny strach. Ludowi nie przysługuje żadne prawo do oporu, nawet wobec rządów najbardziej okrutnych i tyrańskich, gdyż „Bóg woli znosić niesprawiedliwą władzę niż lud powstający w imię słusznej sprawy”.

Do Erazma z Rotterdamu, który wzywał do pokoju, pisze: „Wojna ta jest wojną Boga, naszego Pana. On ją wszczął, On ją podtrzymuje, a ona nie ustanie, dopóki wszyscy wrogowie jego Słowa nie legną niczym łajno u naszych stóp”.

Tak więc należy zauważyć również wpływ Lutra w przygotowaniu podłoża dla sukcesu hitleryzmu. „Wydaje się jednak, że niezależnie od zamiarów Lutra jego nauki przywiodły wielu niemieckich protestantów do akceptacji absolutyzmu w dziedzinie polityki. Również i w ten sposób pisma Lutra mogły przyczynić się do przygotowania miejsca dla epoki hitleryzmu” (M.H. Hart).

Kiedy pojawił się Hitler, przywitano go jak zbawcę, męża opatrznościowego. Niewielu z duchownych luterańskich potrafiło dostrzec jego prawdziwe oblicze. Zdecydowana większość tak bardzo chciała wierzyć, że Hitler został posłany im przez Boga, że udzielono mu niemal automatycznego kredytu zaufania.

Jak pisał teolog Otto Dibelius: „Przywódcom Kościoła wydawało się, że zapowiada to nadejście nowej ery, w której Kościół stanie się narodową instytucją”. Wizja odrodzenia narodowego (w ich rozumieniu: przywrócenia dawnej potęgi narodowej i pozycji kościoła w państwie) opanowała wiele umysłów ewangelickich na tyle, że nawet jeśli z czasem tu i ówdzie pojawiało się coraz więcej sceptycyzmu, to początkowego entuzjazmu nie udało się ugasić do zmierzchu Hitlera.

Karl Barth, teolog protestancki, mówił, iż kościół „niemal jednomyślnie, z prawdziwym zadowoleniem, ba, z największymi nadziejami powitał reżym Hitlera”.

W latach 20. grupa prawicowych luteranów powołała Federację Kościoła Niemieckiego, którą zajmowało zwłaszcza wyeliminowanie z niemieckiego chrześcijaństwa śladów żydowskich korzeni. Utrzymywali, iż reformacja została przez Lutra jedynie zapoczątkowana i stale czeka na sfinalizowanie. Nabrali przekonania, że w tym właśnie celu posłany został Hitler. Marcin Luter byłby dlań tym, kim Jan Chrzciciel dla Jezusa.

W latach 1927-1930 dwaj młodzi pastorzy Siegfried Leffler i Julius Leutheuser zdobyli sobie popularność głosząc ideę odrodzenia Niemiec. W 1929 grupa Lefflera-Leutheusera, Turyńscy Chrześcijanie Niemieccy, oświadczyła, iż byłoby to możliwe „jedynie w bezwzględnym podporządkowaniu się Adolfowi Hitlerowi”, który był przez nich postrzegany jako wysłannik Boży (Gottgesandte). Pastor Leffler mówił, że jest on „Zbawicielem w historii Niemców (…) cudownym transparentem, oknem, przez które spłynęło światło na historię chrześcijaństwa (…) Hitler stał się podobny do opoki na bezkresnej pustyni, jak wyspa na nieskończonym morzu”.

Również trzecia z bardziej znaczących grup pronazistowskich w luterańskich kościele — Niemiecki Ruch Chrześcijański – mogła rywalizować z poprzednimi dwoma. Otóż jako pierwsi wpuścili do swych kościołów umundurowanych nazistów oraz mianowali kapelanów SA, co z czasem weszło do codziennych praktyk ewangelickiego duchowieństwa, nieraz do tego stopnia, że trudno byłoby odróżnić synod kościelny od zebrania NSDAP.

Tak było np. na śląskim synodzie prowincjonalnym obradującym we Wrocławiu w sierpniu 1933 r. „Przeważały bowiem na zebraniu mundury członków S.A. (Niemieckich Chrześcijan). Wybór prezesa, pastora K. Janetzky’ego, powitano okrzykami «Sieg Heil», a na zakończenie odśpiewano, prócz pieśni luterańskiej, hitlerowski «Horst-Wessel-Lied»”. Niektórzy wręcz, jak na przykład wrocławski proboszcz dr Urlich Bunzel, urządzali msze specjalnie dla członków SA.

Niemieccy Chrześcijanie od października 1932 r. wydawali swój tygodnik „Evangelium im Dritten Reich. Sonntagsblat der Deutschne Christen” (Karol Jonca). Na początku 1933 r. przyłączyło się do nich wielu znanych teologów ewangelickich, m.in. profesorowie Fezer, Rückert, Weiser, G. Kittel (Tybinga), F. Gogarten (Wrocław) i in.

Niemieccy Chrześcijanie pierwszy raz wystawili swoich kandydatów do władz kościelnych w czasie wyborów w Altenburgu w listopadzie 1931. Już wówczas zdobyli niemal jedną trzecią miejsc. Podobnie skończyły się dla nich wybory ogólnokrajowe do władz kościelnych z 12-14 listopada 1932 r.: zdobyli przeciętnie ok. 1/3 w gminnych władzach kościelnych. W wyborach do organu kościoła krajowego (Landeskirchentag) Turyngii, odbywających się zaledwie kilka dni przed przejęciem władzy przez Hitlera, zdobyli 31% głosów, co dało im 16 z 51 miejsc.

Adolf Hitler zasugerował, że warto byłoby przełamać rozdrobnienie istniejących 28 ewangelickich kościołów krajowych i utworzyć jeden ogólnoniemiecki „Kościół Rzeszy” na wzór organizacyjny partii NSDAP, włącznie z zasadą wodzostwa i hierarchii (biskupi i arcybiskupi). Idąc za tym, powyższe grupy dokonały w Berlinie w kwietniu 1932 r. zjednoczenia w Ruch Wiary Niemieckich Chrześcijan (Glaubensbewegung Deutsche Christen).

Odtąd Niemieccy Chrześcijanie stali się czołowym przedstawicielem pozytywnego chrześcijaństwa, promowanego przez NSDAP. Pastor Joachim Hossenfelder zostawszy reich-przywódcą, z nabożeństwem patrzył już nie tylko w niebo, ale i na nazistowską hierarchię. Sam zresztą też był członkiem NSDAP, podobnie jak i wielu jego kolegów: dr Wienecke (jeden z czołowych teologów tamtego okresu), reichsleiter dr Kinder, jego zastępca Lanmann i in.

W wyborach z 31 lipca 1932 NSDAP po raz pierwszy zdobyła najwięcej głosów. Wygrała w regionach luterańskich.

Przed przełomowymi dla hitleryzmu wyborami z marca 1933 roku w kampanii przedwyborczej propagandę nazistowską wspierały również kościoły ewangelickie. Związek Ewangelicki wydał wezwanie do wiernych: „Ewangeliccy chrześcijanie, pojmijcie powagę i znaczenie tego rozstrzygnięcia wyborczego dla przyszłości (…) opowiedzcie się po stronie przedstawicieli obecnego rządu, by ułatwić im ich twórczą pracę. Pamiętajcie o swej odpowiedzialności: chodzi tu o ocalenie Rzeszy!”.

A wkrótce po wyborach i rozstrzygnięciu na korzyść nazistów, kościelna gazeta „Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung” zagrzewała: „Dla Kościoła nie jest to czas stania z boku, lecz uczestnictwa, i każdy kolejny dzień uzmysławia nam, że z własnej woli jesteśmy świadkami tworzenia się wielkiej historii (…) Ale mimo ogromnej radości z przełomu, jaki dokonał się w kraju, nie możemy ani jednego dnia zapomnieć o tym, iż wyzwolenie, które byłoby do osiągnięcia poprzez politykę zagraniczną, trzeba jeszcze wywalczyć!”

25 kwietnia 1933 r. tzw. Kolegium Trzech (Kapler, Marahrens, Hesse) złożyło oświadczenie w imieniu Niemieckiej Rady Kościołów Ewangelickich: „Ten historyczny przełom przyjmujemy z wdzięcznością. Bóg nas tym obdarzył. Chwała Mu za to!” Apele te poparł również ówczesny biskup krajowy Hannas Lilje.

Ówczesny obraz śląskiej prowincji kościelnej (po berlińsko-brandenburskiej i saskiej, trzeciej w Rzeszy pod względem liczby wiernych) prof. Karol Jonca kreśli następująco: „Niedużo zdawało się dzielić ewangelicki kościół na Śląsku od całkowitej hitleryzacji. Niższy kler w parafiach oraz masy ewangelików podatne na propagandę narodowych socjalistów wchłaniały ich ideologię, zarzucając lub modyfikując dowolnie nauki kościoła. Oto drobne przykłady z interesującego nas okresu pierwszych miesięcy po przejęciu władzy w Rzeszy przez narodowych socjalistów.

Latem 1933 r. rozpowszechniano w śląskiej prowincji kościelnej ulotki redagowane przez pastora J. Kuptscha z Prus Zachodnich szerzące hasła skrajnego antysemityzmu („Wie dunkt euch um Juda”). Autor opowiadał się za rychłym wydaleniem z Niemiec wszystkich Żydów i pokładał nadzieje w rozwiązaniu kwestii żydowskiej przez kanclerza Hitlera i jego partię.

Jak dalece sięgała indoktrynacja, świadczyć może przykład pastora Martina Uberschaara ze Środy Śląskiej, który nie zawahał się zadenuncjować proboszcza Schrötera z wrocławskiej parafii Bethanien, że 13 czerwca 1933 r. ochrzcił żydówkę Ruth Hamburger ze Środy Śląskiej.

Mnożyć można by apele i hasła duchownych Niemieckich Chrześcijan, którzy przenosili do gmin ewangelickich slogany narodowych socjalistów. Płomienny zwolennik Niemieckich Chrześcijan pastor Bauke z Jawora w artykule pt. Historyczna godzina kościoła ewangelickiego, pisał o zgodności dążeń narodowych socjalistów w dziedzinie politycznej i Niemieckich Chrześcijan w kościele, zmierzających wspólnie do osiągnięcia pełnej jedności narodu i kościoła. (…) W takim kościele nie było już miejsca dla duchownych «niearyjczyków»”. Spośród 915 duchownych tej prowincji w roku 1933, ok. 500 stało po stronie Niemieckich Chrześcijan.

24 czerwca 1933 r. pruski minister nauki, sztuki i wychowania narodowego, powołał radcę sądu krajowego, Augusta Jägera, na stanowisko komisarza państwowego dla wszystkich kościołów krajowych Prus. Ten nazajutrz powołał pełnomocników do poszczególnych ewangelickich prowincji kościelnych, którzy mieli się zająć reorganizacją kościołów w centralistycznym kierunku.

Niemieccy Chrześcijanie zdobywali sobie coraz większą popularność w łonie ewangelickiego Kościoła i w wyniku wyborów do władz tegoż Kościoła z 23 lipca 1933 odnieśli zwycięstwo, zdobywając ok. 70% głosów. Niemal wszystkie organy kościelne były już ich (opanowali 7 z 8 stanowisk prezydentów synodów kościelnych). Nowo wyłoniony staropruski Senat Kościelny powierzył Niemieckim Chrześcijanom niemal wszystkie godności biskupie.

Przeniesienie zasady wodzostwa do Kościoła, co wydało się Blackhahnowi „prawdziwie ewangeliczne”, miało się wyrażać w powołaniu „biskupa Rzeszy”, urzędu dotąd nieznanego w dziejach ewangelików. Reichsbischof miał być dożywotni i nie podlegać kontroli żadnego innego organu kościelnego. Hitler zasugerował ewangelikom, iż życzyłby sobie widzieć na tym stanowisku wielebnego Ludwika Müllera, pełnomocnika do spraw kościołów ewangelickich.

Słowo stało się ciałem 27 września na Synodzie Narodowym, a nowy wódz Kościoła określił Adolfa Hitlera i jego narodowy socjalizm „podarkiem od Boga”, a nieco później wezwał, by Kościół przyłączył się do walki wraz z państwem faszystowskim, przeciwko materializmowi, bolszewizmowi i pacyfizmowi.

Biskup Ludwik Müller w czasie otwarcia Synodu Narodowego w Wittenberdze.

Na tej samej gali jego towarzysz, wspomniany pastor Leutheuser, dopatrzył się w kanclerzu Rzeszy wypełnienia (spóźnionej) obietnicy biblijnej, mianowicie paruzji Chrystusa: „Chrystus przyszedł do nas przez Adolfa Hitlera (…) Wiemy dziś, że Zbawiciel nadszedł”.

Rozwijając tę myśl mówił: „Wiara Adolfa Hitlera mogła odmienić drogę męki i śmierci Niemców ku zmartwychwstaniu”, tym samym „Golgota wojny światowej stała się dzięki wierze Adolfa Hitlera drogą zmartwychwstania narodu Niemieckiego”.

Hitlera postrzegał mistycznie jako „świadka rozjaśniającego wiarę chrześcijańską i ułatwiającego zrozumienie misji królestwa bożego”. Były więc w jego wyznaniu wiary w führera pewne akcenty millenarystyczne. Przyznał, że wcześniej „walczyli o zwycięstwo ruchu narodowosocjalistycznego z punktu widzenia chrześcijaństwa”. Wreszcie rzucił bardzo wymowne hasło: „Poprzez Adolfa Hitlera do Chrystusa”.

Wobec państwowych ustaw rasistowskich, przedsięwzięto je zaaplikować również Kościołowi ewangelickiemu. Oprócz zasady wodzostwa, tzw. paragraf aryjski był drugim zarzewiem rozdźwięków w Kościele, a jego stosowanie napotykało opory w niektórych obszarach, pomimo tego, że na ogólną liczbę 18 tys. pastorów, działało w roku 1933 jedynie 29 duchownych pochodzenia żydowskiego.

Niemniej jednak Reichsbischof Müller oświadczył, że paragraf ten należy stosować „bez miłosierdzia” (unerbitterlich), co też było realizowane. Na przykład na Śląsku, po zaaprobowaniu przez synod z 5 września 1933 r. paragrafu aryjskiego, usunięto proboszcza F. Forella z Wrocławia i H. Arnolda z Polkowic. Co więcej, kiedy Arnolda SS szykanowała i masakrowała, Kościół ewangelicki na Śląsku nie zdobył się na żaden przeciw temu protest. Proboszcz ten został osadzony w obozie koncentracyjnym, lecz wobec milczenia jego „braci”, został ocalony dzięki interwencji biskupa …anglikańskiego, Bella z Chichester, dzięki czemu został wydalony do Anglii.

Na znak protestu przeciwko uległości ewangelików jeden z teologów, prof. K. Thieme, przeszedł w 1934 r. na katolicyzm. Kościół katolicki jednoznacznie odciął się od praw rasistowskich i zapewniał prawa mniejszości narodowych, a nawet możliwość kształcenia księży niearyjczyków w Rzymie.

Jak pisze Karol Jonca: „Władze kościoła ewangelickiego nie zdobyły się na złożenie protestu przeciwko polityce rządu i partii narodowych socjalistów, ani nawet stanowczo nie sprzeciwiły się realizacji paragrafu aryjskiego w działalności kościoła (…) spór wokół paragrafu aryjskiego z udziałem wybitnych teoretyków toczył się w zasadzie w łonie kościoła ewangelickiego (…) Jednak przeciwko polityce antyżydowskiej partii narodowych socjalistów oraz hitlerowskiemu ustawodawstwu dyskryminującemu obywateli Rzeszy pochodzenia żydowskiego władze kościoła ewangelickiego nie złożyły oficjalnego protestu. Przeciwnie, nawet nie brak przykładów usprawiedliwiania przez czołowych przedstawicieli kościoła dyskryminującej polityki Trzeciej Rzeszy. Bojkoty i jawny uliczny terror antyżydowski realizowany przez narodowosocjalistyczne bojówki, wywołujący reakcję opinii światowej, usprawiedliwiali demagogicznie «jako uzasadnione»: prezydent wydziału kościelnego H. Kapler, generalny intendent Otto Dibelius, nadworny kaznodzieja G. Burghart oraz przełożeni kościoła metodystów w Niemczech (…)

Obok sporadycznych bohaterskich postaw ewangelickich duchownych (np. pastora Bunzela, wikariusza Katarzyny Staritz z Wrocławia) w atmosferze nienawiści rasowej mnożyły się wypadki denuncjowania wierzących ewangelików-Żydów oraz osób udzielających im pomocy. Domagano się pozbawienia ich uczestnictwa w praktykach religijnych, a nawet prawa do pochówku na cmentarzach ewangelickich. Ta moralnie odrażająca atmosfera nie ominęła bynajmniej ewangelickich środowisk intelektualnych ani wydziałów teologicznych uniwersytetów, ani seminariów duchownych”.

Po sfingowanym „puczu Röhma”, biskup dr Dietrich przesłał Hitlerowi telegram, w którym składał najgorętsze podziękowania w imieniu kościoła Nassau-Hessen za „tę operację ocalenia”, po raz kolejny deklarując swoją całkowitą lojalność.

Wobec zmian i ewolucji w Kościele ewangelickim uformowała się grupa zorganizowana przez Martina Niemöllera, tzw. Pfarrernotbund, założona 21 września 1933 r. Z tego związku z czasem wyłonił się tzw. Kościół Wyznający (Bekennende Kirche), który przyjął wobec Niemieckich Chrześcijan rolę opozycji. Wobec tego przyjęło się klasyfikowanie we wszelkich notach biograficznych Niemöllera jako działacza antyhitlerowskiego, co jednak z pewnością wymaga pewnego komentarza. Niemöller występował głównie przeciwko Niemieckim Chrześcijanom, czyli najmocniejszej frakcji w łonie ewangelickiego kościoła.

Tymczasem wielebny — w czasie I wojny światowej kapitan u-boota, odznaczony za heroizm — początkowo całkowicie akceptował politykę Hitlera. 15 października 1933 r. przesyłał hołd „Führerowi w godzinie decydującej dla narodu i państwa” i dziękował za jego „męski czyn i jasne słowa, które strzegą honoru Niemiec”.

„Męski czyn” Hitlera, który był dokonał dzień wcześniej, to wystąpienie z Ligi Narodów — poprzedniczki ONZ, mającej pełnić rolę systemu pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych. W imieniu 2500 pastorów nie należących do Niemieckich Chrześcijan, zapewniał Hitlera: „przyrzekamy wierne posłuszeństwo”.

Pod koniec listopada tego samego roku popierało ich ok. 10 tys. ewangelików. 29 maja 1934 r. na pierwszym synodzie uchwalono tzw. Deklarację z Barmen, odrzucając współpracę z władzami Kościoła ewangelickiego, Niemieckich Chrześcijan uznając za odszczepieńców. Na podobny krok zdecydował się również wrocławski biskup Zänker, który w liście pasterskim z listopada 1934 r. publicznie zerwał stosunki z centralnymi władzami Kościoła w Berlinie.

W 1937 r. krytyczne względem reżimu kazania Niemöllera doprowadziły do jego uwięzienia. Głównymi przedstawicielami tego ruchu byli, oprócz Niemöllera, K. Barth i D. Bonhoeffer, należy ponadto wymienić takich ludzi, jak Karl Immer, Paul Schneider, czy biskup krajowy Wurm. Kościół Wyznający powołał organizację pomocy Żydom, która w 1936 r. przyjęła nazwę „Büro für Christen jüdischer Abstammung”. Przewodniczył jej pastor Albertz z Berlin-Spandau. Niemniej jednak była to grupa mniejszościowa. Choć rozłam nie został zażegnany już do końca, to nie oni stanowili trzon Kościoła ewangelickiego.

Również biskup Turyngii, Reichardt, postrzegał Hitlera w kategoriach mesjanistycznych. 25 października 1933 r. pisze pasterz turyńskich owiec: „Dług wdzięczności wobec Boga i Adolfa Hitlera każe nam uroczyście i jednomyślnie stanąć po stronie człowieka, który został zesłany naszemu narodowi oraz światu w celu przezwyciężenia potęgi ciemności. Dlatego też wzywamy nasze gminy, by — będąc z nami jednej myśli — jako zjednoczony naród braci poparły Führera”.

13 listopada 1933 r. Niemieccy Chrześcijanie zorganizowali w berlińskim Pałacu Sportu wielkie zgromadzenie, będące wyrazem poparcia dla polityki nazistowskiej i wezwania ewangelików do aktywnego uczestnictwa w procesie przemian. Fecie przewodził sam biskup Müller. Wkrótce po tym na zebraniu ścinawskich ewangelików (29 listopada), podczas którego pastor Viebig z Wrocławia ośmielił się postulować oddzielenie polityki od kościoła oraz poddał krytyce niektóre elementy wierzeń Niemieckich Chrześcijan, jego wystąpieniu towarzyszyły ekscesy, Niemieccy Chrześcijanie pod wodzą pastora Steina przerywali okrzykami: „reakcja, kłamstwa, protestujemy, należy pana zesłać do obozu koncentracyjnego”.

Przypominam: był to rok 1933! Utworzył się ponadto efemeryczny Ruch Wiary — Niemiecki Kościół Ludowy, który chciał uchodzić za „SA kościoła”, czy wręcz „SA Jezusa Chrystusa”.

Rozdźwięk bardzo führera zdenerwował. Odbył więc w styczniu 1934 r. rozmowę z dwunastoma zwierzchnikami społeczności ewangelickiej, którzy po tym cofnęli swoje poparcie dla Związku Samopomocy Pastorów i złożyli hołd tej treści: „Przywódcy niemieckiego Kościoła ewangelickiego jednomyślnie potwierdzają swoją bezwarunkową lojalność wobec Trzeciej Rzeszy i jej przywódców. Jak najostrzej potępiają oni wszelkie intrygi czy krytykę wobec państwa, ludu lub ruchu [nazistowskiego], które zmierzają do narażenia na niebezpieczeństwo Trzecią Rzeszę. W szczególności ubolewają z powodu działań części prasy zagranicznej, która próbuje przedstawiać dyskusję w Kościele jako rzekome starcie z państwem”.

Kiedy w marcu 1936 r. zajęto nadreńską strefę zdemilitaryzowaną, łamiąc tym samym postanowienia wersalskiego traktatu pokojowego, Rada Kościołów Rzeszy telegrafuje do Hitlera: „Pozostając pod wrażeniem powagi chwili i niezłomnej determinacji Führera, działającego w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, Niemiecki Kościół Ewangelicki z radością wyraża gotowość służenia do ostatka w imię zachowania honoru i egzystencji narodu niemieckiego”.

Niedługo po tym z kolei krajowi biskupi ewangeliccy wydają podobne oświadczenie, pisząc m.in.: „Wraz z Radą Kościołów Rzeszy stajemy po stronie Führera, skoro naród niemiecki toczy walkę na śmierć i życie z bolszewizmem. (…) Niezmordowanie będziemy nawoływać nasze gminy do tego, by nie szczędziły swych chrześcijańskich sił w toczącej się walce”.

2 września 1939 r., dzień po rozpoczęciu wojny światowej, Kościół Ewangelicki Niemiec deklaruje: „…w tym momencie dziejów jednoczymy się z naszym narodem, modląc się za Führera i Rzeszę”. Każdy sukces wojsk hitlerowskich witany był z aplauzem. Tak było np. po udanym opanowaniu Polski.
W czerwcu 1940 protestancki hierarcha Kerrl zaoferował Hitlerowi, aby został …głową Kościoła — Summus Episkopus, a jednocześnie przejął na rzecz Trzeciej Rzeszy całą własność Kościoła ewangelickiego. Widać Hitler nie widział siebie w roli biskupa luterańskiego, gdyż propozycję odrzucił.

Niniejszy tekst jest fragmentem książki Kościół a faszyzm. Tam też źródła poszczególnych cytatów.

Mariusz Agnosiewicz
http://www.racjonalista.pl

 

 

Komentarzy 15 to “Hitler jako nowy mesjasz. Luterański wkład w sukces nazizmu.”

 1. RomanK said

  NO dobrze ..a jak wytlumczy pan Autor fakt, ze faszyzm..jako taki faszystowski,brunatny bzydki zreszta pojawil sie we ……Wloszech..kraju katolickim z Vaticanem Kuria i Papiezem????

  To takie samo sranie w banie- jak to ..ze komunizm byl wynikiem Prawoslawia w Rosji:-)))))))
  Zatem wez sie pan panei Agnosiewicz i walnij lebem o kant kibla…. i mentbnym wzrokiem przejedz po Episkapusiu…jaki poniosl meczenstwo w procesie Przeksztalcen Wlasnosciowych i Ustrojowych…….w obronie ludu wiernego do ostatniego ,.,.grosza:-)))))

 2. PaniWoźna said

  Wśród większości wyznań protestanckich panuje przeświadczenie o tzw. czystości krwi. Chodzi o to, że we krwi zawarta jest dusza a każda dusza jest z góry przeznaczona lub nie do zbawienia. Są ludzie, których można bezkarnie zniszczyć i ci, którzy są lepsi.
  Faszyzm Mussoliniego nabrał cech rasistowskich dopiero po silnych naciskach Hitlera. Do dziś nie został też zdefiniowany. Natomiast nazizm nawiązuje do powyższego przeświadczenia. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że Niemcy uznawali zawsze, iż Niemcem jest tylko osoba, która urodziła się w rodowodowo niemieckiej rodzinie. Imigrant natomiast nigdy nie zostawał Niemcem. Miało to działanie scalające dla Niemiec w dobie rozbicia „dzielnicowego”.

  KK apelował o zaprzestanie np. wycinania ludności miejscowej w obu Amerykach bez względu na chęć nawrócenia się jakiegoś plemienia czy człowieka.

  Protestantyzm był też od początku antysemicki.

 3. Echo z Węgier said

  Jak już prawie wszyscy naoczni świadkowie I i II wojny zeszli z tego świata to obecnie w mediach pojawia się wiele „wiarogodnych” informacji na temat wydarzeń minionego XX wieku. W każdym tygodniu znajdziemy zawsze coś na temat największego obozu zagłady (obecnie najbardziej dochodowy obiekt turystyczny na świecie – ale nie dla Polaków) oraz na temat Adolfa, dzięki któremu w 1948 r. powstało nowe państwo na ziemi palestyńskiej.

  Mylą się i to bardzo ci wszyscy propagatorzy „przepracowanej nad rzeką Jordan” w ciągu 80 lat przez nich „Mein Kampf”, przesiąknięci obcym nam, Polakom, duchem rasizmu i chorej, niczym nieuzasadnianej nienawiści (przypominam, że Rzeczypospolita od wieków była domem dla wielu narodów i kultur), którzy twierdzą, że Adolf Hitler był wielkim człowiekiem, patriotą, który kochał swoją ojczyznę i walczył za nią… Owszem, Polscy nacjonaliści mieli tego typu wątpliwości przed wojną, kiedy wydawało się, że ówczesne Niemcy, podobnie jak Włochy Mussoliniego, rosną w siłę, i że możemy brać z nich przykład. Podobnie jak obecnie przykładem są Stany Zboczone.

  Pisał o tym Roman Dmowski a nawet Prymas Wyszyński. Zawsze jednych w tych opiniach pojawiał się też zdrowy rozsądek i duża ostrożność, a często i ostra krytyka. Dziś jednak, z perspektywy czasu, możemy jasno ocenić sytuację i dojść do oczywistych wniosków: Hitler nie był żadnym „niemieckim patriotą”, jak już – to był koszernym idiotą wybranym przez korporacje zbrojeniowe i banki.

  Hitler był Semitą, po matce (jest to fakt historyczny). U Semitów pochodzenie przyjmuje się właśnie po matce, a nie po ojcu, tak jak w kulturze Europejskiej. Nie był on też żadnym Aryjczykiem (czy przypomina w ogóle Aryjczyka?). Uroda aryjska – to wysoki blondyn z niebieskimi oczami. Hitler był za to małym kurduplem z ciemnymi włosami o urodzie raczej semickiej, zapewne po mamusi…

  Nie był nawet pół Niemcem, tylko pół-Austriakiem. Był najprawdopodobniej chory umysłowo, a jednocześnie mógł być zwykłym, podstawionym przez banki i przemysł zbrojeniowy agentem. Na pewno był marionetką w rękach masonerii, to pewne. Masoneria od wieków ściera się ze sobą, istnieją różne loże, które prowadzą ze sobą wojny…

  Tak właśnie wybuchła II Wojna Światowa – była to wojna lóż masońskich był pretekstem, zapalnikiem potrzebnym do rozjuszenia konfliktu, który przyniósł ogromne zyski korporacjom zbrojeniowym i bankom.

  Tak samo w przypadku I WŚ, kiedy podstawiony przez masonerie Gawriło Princip zamordował arcyksięcia ś.p. Franciszka Ferdynanda Habsburga… Różnica jest taka, że I Wojna Światowa miała na celu zniszczenie ostatnich, w miarę katolickich państw – jak monarchia Austro-Węgierska.

  W przypadku II Wojny Światowej nie było już „naszego” obozu… Państwa Katolickie – jak Hiszpania Gen. Franco – pozostały nie zależne, i nie brały udziału w tym konflikcie… W tej wojnie nie ma dobrych i złych… To była wojna złych o władzę nad światem, zresztą do dziś jeszcze nie zakończona, bo korporacje zbrojeniowe i banki doprowadziły do bardzo dochodowych konfliktów na Bliskim Wschodzie.

  Należy pogłębiać wiedzę o ponad stuletnich projektach ściągnięcia z Europy milionów potomków Judasza na Ziemię Świętą i planów utworzenia na ziemi palestyńskej nowego państwa powstałego 70 lat temu dzięki rozpętaniu II wojny, do której nigdy by nie doszło bez bardzo aktywnej pomocy największych banków minionej epoki, które dorobiły się wielkiego kapitału po wywołaniu I wojny światowej.

  A zatem udanej lektury „Mein Kampf” – największej bredni XX wieku, wydanej po 80 latach z wyczekaniem aż upłynie życie prawie wszystkich naocznych świadków.

 4. snag said

  RomanK@1 ,…

  .https://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_683/6839683.jpg

  Też bym coś dodał ale nie chce psuć dnia gospodarzowi 😉

 5. Rafal Cz. said

  „Bóg woli znosić niesprawiedliwą władzę niż lud powstający w imię słusznej sprawy”.Duzo to znawcow Boga. Za duzo.

 6. Anucha said

  18 marca
  Moi znajomi zaniosą mój głos (wirtualny) do urn aby głosować za zwycięstwem dobra nad złem

 7. Siekiera_Motyka said

  Nasz Kaszub też pomagał ale wygląda na to ze dostaje od swoich „payback”. Teraz jest sezon pluć na Polskę i pokazać co to za antysemickie szambo.

  „Obecny przewodniczący Rady UE cieszy się dobrą reputacją w kręgach unijnych, ale nie w Polsce: musiał całkowicie uciec od swojej ojczyzny do Brukseli. W końcu jego rząd był katastrofą: masową emigracją młodych Polaków, kombinowanie z „kufrem” oszczędności przyszłych emerytów, korupcją i skandalami korzyści, sprawą Amber Gold, wszech przenikającym nepotyzmem w jego partii Platformy Obywatelskiej (PO), licznymi grzechami pominięcie koronowane przez Nord Stream.”

  https://www.zerohedge.com/news/2018-03-11/european-commissioner-tusk-double-crossed-poland

 8. Boydar said

  „Przywódcy niemieckiego Kościoła ewangelickiego jednomyślnie potwierdzają swoją bezwarunkową lojalność wobec Trzeciej Rzeszy i jej przywódców. Jak najostrzej potępiają oni wszelkie intrygi czy krytykę wobec państwa, ludu lub ruchu [nazistowskiego], które zmierzają do narażenia na niebezpieczeństwo Trzecią Rzeszę”

  vs.

  ” W pkt. 8 czytamy: „Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swoimi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej”. Na koniec wreszcie Episkopat zobowiązywał się, że „będzie popierał wszelkie wysiłki zmierzające do utrwalenia pokoju”.

  Tak misię tylko skojarzyło …

 9. revers said

  ad3

  Pani Anderson, i rozni tam wykleci, niezlomni, polskojezyczni patrioci od Bandery lub patrioci biegle poslugujacy sie jidisz mogli by cos na ten temat dodac, plus1Bilion.

 10. MatkaPolka said

  Tak to wygląda jak Żydzi zajmują sie wiarą i interpretają wiary w Jezusa Chrystusa

  Chazarcy Alemani po rozbiciu chrześcijańskiego imperium frankońskiego Karola Wielkiego przejeli Kościół Katolicki i wykorzystywali wiarę katolicką do podboju Polski i Lechitów organizują krucjaty

  Krzyżacy – rycerze Najświetszej Marii Panny – też Żydzi – legia cudzoziemska chazarskich europejskich rodów – ogniem i mieczem nieśli kaganek chrześcijaństwa do Polski ucinając Polakom głowy. Kiedy już nie chcieli być poddanymi chrześcijańskiego króla Polski i papieża to przeszli na luteranizm

  Marcin Luter nienawidził kościoła katolickiego i żydów

  http://prawy.pl/60413-luter-nienawidzil-zydow-i-katolikow-mimo-to-prymas-polak-i-hanna-gronkiewicz-waltz-w-komitecie-honorowym-obchodow-500-lat-reformacji

  Marcin Luter na początku swojej antykatolickiej rewolucji liczył, że Żydzi przyjmą jego naukę. Kiedy tak się nie stało, Żydzi podobnie jak katolicy stali się dla twórcy reformacji wrogami. Nienawiść ojca reformacji do Żydów była tak wielka, że Marcin Luter wzywał do wypędzenia Żydów z Niemiec i zakazywał . tolerancji dla Żydów…

  Marcin Luter nienawidził nie tylko Żydów ale i katolików. Celem ojca reformacji była likwidacja katolicyzmu. Szerzył kłamstwa na temat rzekomych zboczeń seksualnych kleru katolickiego, głosił, że katolicy to kłamcy, oszuści, łajdacy, dzieci szatana, chciwcy, grzesznicy znienawidzeni przez Boga. Zdaniem ojca reformacji Kościół katolicki to „Babilon”, „kościół szatana”, „kurewski kościół diabła”, „piekielna kurwa” (pisma Marcina Lutra były pełne takich wulgarnych i pełnych nienawiści określeń). Msze katolickie Marcin Luter uznawał za gorsze niż burdele, morderstwa, kradzieże i cudzołóstwo.
  Ojciec reformacji apelował do władców państw niemieckich o likwidację Kościoła katolickiego, papieża nazywał hermafrodytą, antychrystem, bluźniercą, bałwochwalcą, złodziejem, mordercą, chciwcem, alfonsem i lubieżnikiem. „Według Lutra papież gwałcił Biblie, żeby utrzymać władzę i zdobyć pieniądze”.
  (***)

  Wdług Luigi Villa – Marcin Luter Zabójca i Samobójca,

  W oświadczenie Najwyższej loży Masonerii Żydowskiej B’nai B’rith z 1936 gdzie stwierdzili:
  Jesteśmy ojcami wszystkich rewolucji (…) Kalwin był jednym z naszych synów; miał pochodzenie żydowskie i to żydowska finansjera zachęciła go do sformułowania projektu Reformacji. Marcin Luter uległ wpływowi swoich żydowskich przyjaciół i (…) powiódł się jego spisek przeciwko Kościołowi.

  (***)
  Żydowskie przechrzty weszły do kościoła Grecko Katolickiego opanowały hierarchie kościoła a potem świecili widły i siekiery żydowskich przywódców UPA i rezunów, aby ucinać głowy polakom i riezac Lachiw

  SS –mani mieli na pasach napis „Got mit Uns,” a „Żydowscy Pretorianie Hitlera” chętnie pzyjęli nauki Lutra mordując Polaków – przede wszytkim polskich katolików i Żydów.

  „Drang nach Osten” – to luterańska interpretacja nauk Jezusa

 11. Terebesz said

  @8 Boydar: miałem się nie ustosunkowywać do bzdury, ale jednak napiszę, bo może ktoś (inny niż p. Boydar) przeczyta i wyciągnie wnioski: wyrywanie cytatów z kontekstu i porównywanie sytuacji nieporównywalnych nazywa się manipulacja.
  Kościół katolicki w Polsce AD 1945 znalazł się pod wieloma względami w położeniu jakby przegrał wojnę – miał do wyboru ułożyć się jakoś z nową władzą albo zejść do podziemia. Abstrahując od ocen jego ówczesnej decyzji, kontekst sytuacyjny był całkowicie inny niż w wypadku niemieckich ewangelików we wczesnych latach 30., kiedy wybór był między wsparciem krzykliwego psychopaty i utorowaniem mu drogi do władzy a wyśmianiem go, za co jeszcze wówczas nic nie groziło. Kto wie, czy poparcie udzielone H. przez środowiska ewangelickie nie było języczkiem u wagi i historia nie potoczyłaby się inaczej…

 12. Boydar said

  To znaczy że nie mogło misię skojarzyć ? Nawet „tak tylko” ? Nie to nie; zapiszę sobie na wszelki wypadek.

 13. Ktoś said

  ad 3

  „Mein Kampf” żydowi Adolfowi Hitlerowi napisali JOZUICI czyli PODANI BRYTYJSKIEJ królowej… i to jeszcze PRZED jego dojściem do polityki…

  JOZUICI zwani popularnie JEZUITAMI to czciciele DEMONA znanego z bibli jako JOZUE (to ten od HOLOKAUSTU KAANITÓW)… sama zaś brytyjska „mość” swoje pochodzenie wywodzi od INNEGO DEMONA, tego z Babilonu co to Kserksesa „NATCHNĄŁ” duchem dokonania HOLOKAUSTU PERSÓW…. a potem też ludów Azji Mniejszej w drodze do Europy…..

  „Lud boży” DEMONA JOZUEGO czci pod ksywą JEZUS a jego pape jako AMEN (AMON)….. a skoro lud czci demona to demon zwrotnie obdarza ich swoimi „zasługami” czyli….. CIERPIENIEM bo tym włada…. czego matołki klęczące pod odjudejskimi bałwanami pojąć przez tysiąclecia nie mogą…. wiecznie szukając przyczyny swojej niedoli NIE TAM GDZIE ONA JEST FAKTYCZNIE czyli w swoim ZAPRZEDANIU (UPADKU)……

 14. MatkaPolka said

  W 1939 roku na świecie żyło 15 milionów 700 tysięcy Żydów (według American Jewish Committe, źródła ogólnie szanowanego i godnego zaufania). Po II Wojnie liczba ich wzrosła do ponad 18 milionów.
  6 milionów Żydów zginęło w holocauście, co oznacza, że zostało ich 9 milionów 700 tysięcy.

  Z owych 9 milionów – w ciągu mniej, niż 9 lat – zrobiło się 18 milionów. Jest to kosmiczny wynik, jaki powala na wznak wszystkich biologów i demografów, którym nie zapłacono za trzymanie mordy w kuble.

  (***)

  The Holocaust – The Math

  http://12bytes.org/history/rescuing-israel-the-holocaust-index/rescuing-israel-the-holocaust-the-math

  Wg Czerwonego Krzyża – całkowita liczba ofiar OBozów koncentracyjnych pomiedzy 1939 a 1945 wynosiła 300,000 (300 tys.) – i nnie wszyscy byli Żydami

 15. MatkaPolka said

  Ilu żydów zginęło w obozach?

  https://marucha.wordpress.com/2018/02/14/ilu-zydow-zginelo-w-obozach

  W 1939 roku na świecie żyło 15 milionów 700 tysięcy Żydów (według American Jewish Committe, źródła ogólnie szanowanego i godnego zaufania). Po II Wojnie liczba ich wzrosła do ponad 18 milionów.
  6 milionów Żydów zginęło w holocauście, co oznacza, że zostało ich 9 milionów 700 tysięcy.

  Z owych 9 milionów – w ciągu mniej, niż 9 lat – zrobiło się 18 milionów. Jest to kosmiczny wynik, jaki powala na wznak wszystkich biologów i demografów, którym nie zapłacono za trzymanie mordy w kuble.

Sorry, the comment form is closed at this time.