Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

„Polscy naziści” ratujący Żydów

Posted by Marucha w dniu 2018-09-05 (Środa)

Jednym z głównych zadań dzisiejszych polskich nacjonalistów jest głoszenie prawdy i służba dla niej. W artykule tym mowa będzie o działaczach ruchu narodowego, którzy kierując się ideą miłości chrześcijańskiej, byli gotowi oddać życie za każdego bez względu na wyznanie, narodowość, czy kolor skóry.

W szeregach polskich narodowców można odnaleźć wiele osób, które nie bacząc na grożące im śmiertelne niebezpieczeństwo czynnie angażowały się w niesienie realnej pomocy prześladowanej ludności żydowskiej.

Endecy i narodowi radykałowie narażali własne życie, żeby pomagać Żydom. Ci jednak nienawidzą ich i ciągle szkalują na każdym kroku. W dwudziestoleciu międzywojennym polscy nacjonaliści byli uważani za skrajnych antysemitów i ksenofobów. Stosunki między Polakami a Żydami stanowiły jeden z najpoważniejszych problemów niepodległej Polski.

Problem w relacjach polsko- żydowskich dotyczył przede wszystkim gospodarki oraz niemożliwego do zaakceptowania wrogiego nastawienia Żydów do Polski. To właśnie na tym gruncie powinniśmy rozumieć tzw. „antysemityzm” polskich narodowców.

Nacjonaliści dwudziestolecia międzywojennego walczyli z antypolskimi postawami, na które nie mógł wyrazić zgody nikt, komu zależało na dobru Ojczyzny, a każdy prawdziwy nacjonalista przyrzekał bronić Ojczyzny i jej służyć. Z ekonomicznego punktu widzenia narodowcy postrzegali Żydów przede wszystkim jako groźnych konkurentów, którzy zmonopolizowali handel, rzemiosło i inne usługi. Wszystko to miało utrudnić, a de facto uniemożliwić edukację polskiej młodzieży, a w konsekwencji zablokować awanse społeczne i ograniczać możliwości zarobkowania.

Faktem bezspornym jest, iż w II Rzeczpospolitej polscy studenci i młodzież popełniali samobójstwa i na przykład topili się w Wiśle, z braku perspektyw i przyszłości zawodowej!

Ponadto spora część Żydów mieszkających w aż zanadto tolerancyjnej Polsce, podzielała postulaty żydokomunistycznych organizacji takich jak Bund i Kombund. Przedwojenni endecy, a zwłaszcza oenerowcy, uczestniczyli w słusznym bojkocie żydowskich sklepów oraz przeciwstawiali się faworyzowaniu żydowskich studentów, co dla niektórych tendencyjnych historyków stało się pretekstem do twierdzeń o antysemickiej ideologii obozu narodowego przed i w czasie przerażającej II wojny światowej.

Obóz narodowy, do którego wielkiego dziedzictwa odnoszą się współcześni narodowcy, odrzucał jakikolwiek rasizm biologiczny. Nie akceptował haseł i publikacji, które wpisywałyby się w tę kategorię i narrację. Argumentowano to przywiązaniem do katolickiej doktryny, z którą ten ruch się utożsamiał. Jednak endekom, a zwłaszcza działaczom Obozu Narodowo- Radykalnego, zarzucano antysemickie przestępstwa i prowokacje. Jest to oczywiście karygodna i zakłamana celowa manipulacja.

Skąd zatem wzięła się fałszywa identyfikacja polskich nacjonalistów z brutalną agresją fizyczną, zwłaszcza przeciw „niewinnym Żydom”? To efekt perfidnej i przemyślanej manipulacji. Żydowska propaganda nie dawała za wygraną. W Obozie Narodowo- Radykalnym dostrzegli oni realnego przeciwnika antypolskich, żydowskich ekscesów i wybryków, które nie służyły polskiemu interesowi narodowemu oraz polskiej racji stanu. W nacjonalistach widzieli niebezpiecznego wroga utrudniającego im bogacenie się kosztem zwykłych, szeregowych polskich obywateli.

Dobrze przy tym wiedzieli, że konflikt polsko- żydowski nie był podyktowany rasizmem czy antysemityzmem, ale względami ekonomicznymi. Zdecydowali się oni jednak na oszukiwanie opinii publicznej. Stosując podłą manipulację, rozpoczęto potężną akcję obrzydzania i zohydzania endeków, a zwłaszcza oenerowców oraz wrzucania jego członków do wspólnego worka z antysemitami, szowinistami, rasistami i ksenofobami.

Ta perfidna oraz zakłamana propaganda niestety trwa w najlepsze do dziś. Jest ona karygodna tym bardziej, że to właśnie „polscy faszyści i naziści” pomagali Żydom w czasach brutalnej oraz krwawej II wojnie światowej i oddawali za nich życie! To niepodważalny argument, że o jakimkolwiek rasizmie biologicznym lub antysemityzmie etnicznym nie może być mowy.

Polski „antysemityzm” to tylko i wyłącznie uprzedzenia ze względów ekonomicznych oraz troska o polski interes narodowy. Rozgrywająca się tragedia żydowska w latach 1939- 1945 była jednym z głównych tematów wśród narodowców. Autentycznie rasistowski i antysemicki niemiecki narodowy socjalizm został zdecydowanie i jednoznacznie potępiony przez polskich nacjonalistów. Fatalna sytuacja Żydów budziła szczere współczucie przedstawicieli polskiej idei narodowej.

Oto co napisali jej przedstawiciele na łamach czasopisma „Wielka Polska” w 1942 roku: „Metody walki Niemców z Żydami są tak ohydne, że w języku polskim brak słów na ich napiętnowanie. Za masakrę ludności żydowskiej odpowiedzialności nie ponosimy i – choćbyśmy chcieli- na przerwanie masakry żadnego wpływu mieć nie możemy”.

Żydzi znajdowali także ratunek w strukturach podziemia narodowego, zwłaszcza w Narodowych Siłach Zbrojnych, Harcerstwie Narodowym (Hufcach Polskich) oraz Narodowej Organizacji Wojskowej. Przypadki pomocy Żydom nie były jednostkowe, o czym świadczą zapiski Emanuela Ringelbluma, sporządzane na bieżąco. Ukazały się po latach jako „Kronika getta warszawskiego”.

Pierwsze notatki świadczące o głębokiej empatii narodowców wobec prześladowanych Żydów pochodzą z grudnia 1939 roku. Na uwagę zasługują jednak zapiski z września 1940 roku. „Słyszałem o bardzo przyzwoitym stosunku adwokatów polskich do Żydów. Pewien oenerowski adwokat, były radny miasta Warszawy, który wygłaszał kiedyś płomienne przemówienia antyżydowskie w Radzie Adwokackiej, okazuje teraz bardzo wiele życzliwości Żydom. Za obronę klientów Żydów nie bierze ani grosza. Nie przyjmuje spraw dotyczących eksmisji Żydów itp. Chciałby ze wszech miar pomóc Żydom”.

Notatki Ringelbluma świadczą o tym, że pomoc Żydom była traktowana jako nakaz sumienia, przyzwoitości ludzkiej i podążanie ewangeliczną drogą, a zarazem jako fakt polskiego nieposłuszeństwa wobec niemieckiego okupanta. Poza zbiorową pomocą najliczniejsze były przypadki pomocy indywidualnej udzielanej konkretnym osobom i rodzinom. Takim przykładem jest przypadek Marii Bernstein- Błeszczyńskiej i jej córki, które dzięki pomocy adwokata z ONR, Jerzego Zakulskiego, przeżyły okropne czasy niemieckiego terroru. Po II wojnie światowej uratowana złożyła notarialne oświadczenie opisujące ten fakt, co z kolei miało stanowić dowód w procesie.

Zakulskiego oskarżono o działalność antykomunistyczną: „Jerzy Zakulski, zamieszkały swego czasu razem z ojcem świętej pamięci Ludwikiem w Krakowie Podgórze, ul. Świętej Kingi 7, dał mi schronienie w swojem mieszkaniu, kiedym się wymknęła z Getta w nocy razem z trzyletnim dzieckiem, na przemian z rodziną Janów Bahrów. Po pewnym czasie wystarali się u swej krewnej Zofii Józefy Strycharskiej o bezpieczne locum, gdzie wraz z dzieckiem w Myślenicach doczekałam szczęśliwie końca wojny. To zeznanie składam pod przysięgą, bo chcę odwdzięczyć się, bo oni nam uratowali życie z narażeniem własnego”.

Zeznanie niestety nie pomogło. Adwokat z ONR został skazany na śmierć i zamordowany w 1947 roku przez żydokomunę.

Wśród posądzanych o antysemityzm wielkich Polaków, którzy okazali pomoc Żydom w warunkach ekstremalnych, na pierwszym miejscu należy wymienić dr Jana Mosdorfa – jednego z głównych założycieli ONR. 6 stycznia 1941 roku, po półrocznym pobycie na Pawiaku, został załadowany do towarowego wagonu, który zawiózł go do obozu w KL Auschwitz-Birkenau. W obozie tym został także zamordowany wielki przedwojenny ekonomista endecji – profesor Roman Rybarski.

Mosdorf zaangażował się w życie konspiracyjne i wszedł do zarządu Stronnictwa Narodowego. Członkowie tej organizacji wygłaszali tajne wykłady z historii czy też pomagali potrzebującym w zdobyciu jedzenia i ubrań. Później przemycano z zewnątrz spore transporty lekarstw, a w szczególności zastrzyków przeciwtyfusowych. Wielu więźniom zagrożonych ciężkimi wyrokami lub wywózką do gazu, ułatwiano ucieczkę z tego piekła na ziemi i ratowano życie. Mosdorf pracował w jarzyniarni z której wynosił warzywa i rozdawał współwięźniom bez względu na pochodzenie lub przynależność polityczną.

Jan Mosdorf niejednokrotnie ryzykował życiem, a opisywana pomoc, dla współwięźniów była często ostatnią deską ratunku. Przez cały pobyt w tym przerażającym miejscu pomagał wszystkim, jak tylko mógł i potrafił. Po wyzdrowieniu z tyfusu pełnił funkcję pielęgniarza w obozowym szpitalu. Pobyt w Oświęcimiu traktował jako ważną misję oraz posterunek, z którego nie mógł i nie chciał zdezerterować! Nie bez powodu był nazywany „Bratem Albertem Oświęcimia”. Ten wspaniały człowiek pomagał i okazywał serce współwięźniom o innych poglądach politycznych i o innej narodowości, w tym ludności żydowskiej.

Mimo to znaleźli się tacy, którym to przeszkadzało. Zenek L. triumfował wraz ze szpiclem blokowym, prosząc by podał na Oddział Polityczny numer 8230 Mosdorfa. On za Żydami obstaje i z komunistami trzyma – mówił. W kilka dni później wzięto Mosdorfa na przesłuchanie w związku z nowymi aresztowaniami w obozie i już go nie wypuszczono. Co było do przewidzenia Mosdorf padł ofiarą donosu. Został posądzony o udział w konspiracji komunistycznej. My Mosdorfowi nigdy tego nie zapomnimy – powiedzieli polscy donosiciele Zenon Ławski i Adam Dembiński!

Oto co napisał o Mosdorfie przyszły premier PRL- Józef Cyrankiewicz! „Podam przykład, o którym trudno nie wspomnieć z najwyższym szacunkiem. Mówię tu o przywódcy narodowców radykalnych, Mosdorfie. Wcześniej niż inni nacjonaliści czy szowiniści zdał sobie sprawę z tego, że Niemcy na wstępnym etapie mordują tylko Żydów. […] Otóż Mosdorf zrozumiał, że jest to tylko kwestia kolejności. Rozumiejąc to, stał się w obozie jednym z czołowych wyznawców idei solidarności międzynarodowej. Pomagał więc ludziom innych narodowości, pomagał ludziom innych światopoglądów- Żydom, socjalistom, komunistom, pomagał- że użyję jego przedwojennej terminologii- żydokomunie”.

Katolicki radykalizm, którym kierował się Jan Mosdorf, a który to radykalizm jest tożsamy z solidarnością i miłością do drugiego człowieka, doprowadził go do śmierci. Z zarzutami działalności konspiracyjnej oraz pomocy żydowskim współwięźniom, dr filozofii Jan Mosdorf został zamordowany przez niemieckich oprawców 11 października 1943 roku. W taki oto sposób zginął „największy antysemita II Rzeczpospolitej”. Zmarnowany, zniszczony, posiniaczony i wycieńczony chorobą, całkowicie wierny Ewangelii i niosący chrześcijańską pomoc drugiemu człowiekowi, dopełnił żywota.

Kolejnym realnym przykładem niesienia pomocy Żydom w obozie jest lekarz i były działacz ONR- Felicjan Loth. Jego rodzice ukrywali Żydów w swoim domu – wspominała łączniczka Żydowskiej Organizacji Bojowej Adina Blady Szwajgier. Także polscy księża- nacjonaliści dwudziestolecia międzywojennego byli bardzo zaangażowani w pomoc prześladowanym wyznawcom religii mojżeszowej. Byli nimi choćby ksiądz prof. dr hab. Stanisław Trzeciak, ksiądz Marceli Godlewski czy Edward Kemnitz. Także młody Stefan Wyszyński w swoim domu ukrywał paru Żydów, o czym w ogóle się nie chwalił, nawet po zakończeniu II wojny światowej.

Wojciech Jurczyk
http://owp.org.pl

Komentarzy 49 do “„Polscy naziści” ratujący Żydów”

 1. Antares said

  „Notatki Ringelbluma świadczą o tym, że pomoc Żydom była traktowana jako nakaz sumienia, przyzwoitości ludzkiej i podążanie ewangeliczną drogą, a zarazem jako fakt polskiego nieposłuszeństwa wobec niemieckiego okupanta”

  I co nam taka arcychrześcijańska postawa dobrego przyniosła? Dziesiątki tysięcy zabitych w imię ratowania tych skurwieli. A najgorsze w w tym wszystkim to to, że Polacy dobrze wiedzieli jakie jadowite żmije ratują. Żydostwo że zdumienia nie mogło wyjść jaki idiotami są polscy goje. Swoją drogą trzeba się zastanowić po co nam takie wartości które tylko same szkody nam przynoszą i żadnego, ale to żadnego pożytku nie dają. Pokaże drugi taki naród w Europie, który kierował by się takimi zasadami. U wszystkich zdrowy rozsądek, dbanie tylko o własne podwórko i zero jakichkolwiek zasad miłości bliźniego. Żydki pokazali co myślą o takich zasadach i tych co je stosują. Dla nich największymi przyjaciółmi byli i są szwaby.

 2. ibrahim ibn jakub said

  Taka posatwa Polaków i obecna nazistowsko-antypolska postawa żydów dała nam to , iż udowodniła światu, że żydzi to naród wybrany….przez szatana.

 3. Antychazar said

  Powtarzam już po raz któryś powiedzenie moich antenatów, dziadka i pradziadka:
  „WSZELKA OHYDA BIERZE SIĘ OD ŻYDA”.
  TO JEST POTWIERDZONE OD WIELU POKOLEŃ. ŻYDOM NIE WOLNO NIGDY I W NICZYM POMAGAĆ. ICH DLA DOBRA LUDZKOŚCI TRZEBA NISZCZYĆ WSZELKIMI DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI !!!

 4. Marek Rogalski said

  Re.1 Gdyby Polacy nie pomagali żydom…albo jeszcze więcej-pomagali Niemcom w ich prześladowaniu i eksterminacji-to by niczym się nie różnili…ani od Niemców ani od żydów…Straciliśmy w ten sposób bardzo dużo w sferze doczesnej(materialnej)…ale ogromnie zyskaliśmy w sferze ducha…Zebraliśmy to co Jezus Chrystus nazwał „dobrami trwałymi”…których „nie zje rdza i nie ukradną złodzieje”(Mt,6,19-21,Mt,16,26).To co zrobili Polacy-było samym sednem i istotą chrześcijaństwa…O całym moralnym zagadnieniu z tym związanym…obszerniej pisał Feliks Koneczny w „Cywilizacji żydowskiej”
  Re.2 Sama prawda…

 5. Antares said

  #Marek Rogalski
  Panie Marku, Chrystus oprócz tego aby być miłosiernym, mówił też żeby być przezornym jak węże- JAK WĘŻĘ!!!!. Nic i nikt nie przekona mnie do tego aby takim skurwielon, którzy nas nienawidzą, pomagać, narażając przy tym własną substancję narodową. Jeszcze raz powtarzam: tu chodzi o nasz byt narodowy, pomagając komuś o kim wiem, że ten drugi bardzo mocno mi szkodzi jest bardzo nierozsądne. A czy zyskaliśmy coś w sferze ducha? szczerze wątpię.

 6. Boydar said

  Bytu narodowego nie da się zbudować na trupach. Tylko żydzi i protestanci zachowują zdanie odrębne. No i USA; ale to w sumie na jedno wychodzi. Pięć dolarów.

 7. Marek Rogalski said

  Re.5 Wiem że to trudno zaakceptować…bo tu…na tym okrutnym świecie…wydaje się nam , że materialna doczesność jest wszystkim…ale tak naprawdę-jest tylko „mgnieniem oka”…krótkim epizodem w wiecznym życiu duszy…I wszelkie nasze obecne problemy są niczym wobec naszego Duchowego i Boskiego wiecznego Przeznaczenia…Taką prawdę próbował nam przekazać BOSKI WYSŁANNIK…Jezus Chrystus…A „brama”…do tego Przeznaczenia jest wąska…i mało jest takich którzy przez nią wchodzą(Mt,7,13-14).
  Ci…którzy swoim prześladowanym wrogom-żydom-pomagali…wchodzili właśnie przez tą „wąską bramę”…wiodącą do Boga Miłości(Mt,5,43-48)…Natomiast(niewdzięczni)żydzi…nie potrafiący tego docenić…”wchodzili(i nadal wchodzą) przestronną bramą wiodącą do zguby”…

 8. lopek said

  Kiedy Hitler mordował Żydów – dzieci Szatana także niepodzielnie rządzili Ziemią – więc dzisiaj owe dzieci Szatana nienawidzą Polaków za ratowanie Żydów ale przecież nie powiedzą tego otwarcie.

 9. Antares said

  #Boydar
  Słusznie Panie Boydar: bytu narodowego nie da się zbudować na trupach”
  W czasie ostatniej wojny wykrwawiliśmy się strasznie i nie wyszło nam to na dobre, ani też nikogo nie mordowaliśmy. Ten tzw holokaust to czyszczenie żydowskiej rasy, przez żydów rękami Niemców i uważam że jako Naród nie powinniśmy się do tego wtrącać. Pan też uważa, że pomimo jak żydzi „przysłużyli” się Polsce, to jednak powinno się dla nich nadstawiać karku ?

 10. ibrahim ibn jakub said

  K.v.r.wa trzeba było jednak w 39-tym iść z Panem Adolfem.

 11. Regina said

  Całkowicie podzielam zdanie 5Antares.Najwyższy czas,aby skończyć z tym kajaniem się przed tą podłą nacją.Oni mają mają tylko respekt przed silniejszym i tym ,który nimi poniewiera.Przypominam sobie wywiad,który mnie zaszokował,z niejakim prof. Normanem Finkelsteinem dla „Super Expressu” Przytoczę dwa cytaty,które mi utkwiły w pamięci: „………nienawiść wobec Niemców jest nienawiścią wobec równych sobie………..w przypadku Polski jest to niechęć wynikająca z wyrażnego poczucia wyższości.Polaków uważa się za głupich,niekulturalnych……..”Cały ten wywiad z tym żydkiem(z małej litery) był w tym stylu.Przepełniony pogardą i nienawiścią do Polaków.Im bardziej będziemy się kajać przed tymi gadami,tym bardziej będą nas szkalować i nami pogardzać.To oni nam przyprawiają taką twarz w USA,że jedni z nielicznych musimy załatwiać wizy ,gdy się wybieramy do Ameryki.Jak się im nie podobają Polacy i Polska, to fora ze dwora z naszego kraju.Ostatnio pokazali na co ich stać- ustawa złodziejska 447. Kiedyś ktoś napisał w komentarzu w internecie,że dobry żyd,to martwy ,lub rzucony na kolana.Niemcy zrobili z nimi i jedno i drugie,więc dlatego szanują ich i podziwiają.W naszym kraju nigdy nie doświadczyli,tego co w innych krajach,goniono im kota,a to odżydzanie zawsze wypływało od władzy np.Stalin w 1953r.U nas nigdy nie doświadczyli tego od władz, a wręcz przeciwnie,byli faworyzowani i tak jest do dzisiaj i skutki tego są opłakane.

 12. lewarek.pl said

  11.
  Ale takie pisanie, chociaż słuszne, na nic się nie zda. Bo kto ma „skończyć z tym kajaniem się przed tą podłą nacją”? Ja skończyłem już dawno (to znaczy nigdy nie zacząłem). Moi znajomi również się nie kajają. Kajają się nasze władze. A one Pani rady mają w dupie, bo realizują własną politykę, zupełnie przeciwną do tej, którą Pani postuluje. Trzeba by wybrać inne władze, ale kto ma to zrobić? Przecież nie Polacy, którzy o polityce mają blade pojęcie i nawet jeśli nie lubią PiSu i Kaczyńskiego, to z zupełnie innych powodów niż ich wasalizm wobec Izraela i światowego żydostwa. Ba, oni nawet nic na ten temat nie wiedzą.
  A co do wcześniejszych wpisów o sensie ratowania Żydów przez Polaków… To był nasz chrześcijański obowiązek. Miał sens i był zasługą przed Bogiem. Kto wie czy nie dlatego Pan Bóg dał Polsce szansę na niepodległość i nie dlatego jeszcze zapewnia jej istnienie, że Polacy ratowali Żydów. Uratowali ich wiele tysięcy. Swoich wrogów. Tak jak nakazał Jezus Chrystus. Sprawdziliśmy się jako katolicki naród w tamtych okrutnych czasach, więc mamy jeszcze u Pana Boga kredyt na dalsze 10 lat istnienia, ale nie dłużej – bo teraz Polska popełnia wszystkie grzechy i obrzydliwości, odchodzi od Boga i kredyt szybko się wyczerpuje. A nowych zasług nie przybywa.
  Może to dla niektórych naiwne, dewocyjne, ale tak sobie tłumaczę ten nonsens, jakim jest trwanie Polski. Polska zniknie, kiedy kredyt u Boga się skończy. Możecie się ze mnie śmiać albo pukać w czoło..

 13. Plausi said

  Wybrani przez Gojów

  @2, ibrahim ibn jakub
  „to naród wybrany….przez szatana “

  Wiele wskazuje na to, że to Goje wybrali Żydów na tzw. „lud wybrany“ a nie jakiś tam szatan.

  No niech się tylko ktoś ośmieli zadawać pytanie albo co gorsza wątpić w tzw. „holokaust“ to w państwach Gojów ustanowiono specjalne prawo, aby takiego zbereźnika ukarać za taki grzech. Ten grzech nosi nazwę w Polsce „kłamstwo oświęcimskie“
  w RFN „Holokaustleugnen“
  we Francji „negationizm“

  Czyż Goje ustanowili podobne prawo dla holokaustu na Gojach ? Przeciwnie, usiłowali w Polsce ustanowić karę w ustawie o IPN, ale szybko zrozumieli Goje w Polsce, że taka ustawa przystoi jedynie ich wybrańcom.

  I jak przystało na wybrańców, Goje oddają im co tylko Żydzi od nich zażądają. Czy trzeba więcej dowodów na to, że Żydzi zostali wybrani przez Gojów ?

  https://www.youtube.com/watch?v=2JlqE5UYsa8

  A ośmieliłby się jeszcze ktoś wątpić albo zadawać pytania, to przecie nawet sam nasz kochany papież, nieomylny, potwierdził ich wyższość nad nami.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  Czyż można się dziwić, że tylu Gojów szabasowych wysługuje się u nich i jest to przecież nie tylko wielkie szczęście ale i powód do dumy dla nich.

 14. Rokitnik said

  Jak MY ku*** wszystko sobie umiemy wytlumaczyc?! Zapewne za lat powiedzmy 20 ktos powie ” w tamtym okresie MUSIELISMY wspolpracowac z USarelem i popierac UPA-dline „?
  A prawda jest taka, ze NIE mamy szansy na zaistnienie we wlasnym Kraju albowiem duch wojownika – Rycerza , zamienielismy juz w 1945 roku na wladze lumpen proletariatu z jego niebotycznymi wadami jak pazerstwo i pogarda dla slabszych w tym do wlasnej Ojczyzny…
  Z ludu SZLACHETNEGO ktory z pobudek Chrzescijanskich podawal reke swoim WROGOM w tamtych chwilach grozy – stalismy sie( jak uratowni ) kuknktatorscy i ceniacy wylacznie wlasne brzuchy /dupy /. Znikl instykt samozachowawczy, wartosci nadrzedne rozmydlily sie w wyscigu szczorow, a MIEC MIEDZ (forse ) jest jawnym wyznacznikiem statusu noworysza.

 15. Maverick said

  Co tam knuje Duda?

 16. Maverick said

  Żydowskie geszefty w wyborach na prezydenta Warszawy:

  Pic na wodę fotomontaż, dla głupiego Polactwa,

 17. Anucha said

  Biorąc pod uwagę wytyczne rodzin bankierskich aby dla konsolidacji motłoch żydowski trzymać w ciągłym strachu i zagrożeniu ze strony gojów.
  To takie wypowiedzi jak Antychazara i wielu innych na tym portalu są wodą na młyn dla właścicieli świata

 18. Boydar said

  @ Pan Antares (9)

  Odnoszę wrażenie, że nie docenia Pan znaczenia ratowania wroga. Ani w aspekcie indywidualnych ratujących ani Polaków jako całości Narodu.

  Przecenia Pan natomiast rolę uratowanych; nie było ich tak wielu aby można było stwierdzić że obecny stan Polski jest ich szczególną zasługą. Oczywiście statystycznie, bo jednostki do szczętu zdegenerowane się trafiały.
  Gdybyśmy ich nie uratowali, en masse nic by się w Polsce nie zmieniło. A tak, zachowaliśmy honor, godność i człowieczeństwo. I pokazali najeźdźcy że mamy go głęboko w dupie.

  @ Pan Ibrahim (10)

  „… trzeba było jednak w 39-tym iść z Panem Adolfem …”

  Dokąd ? Gdzie on doszedł to akurat wiadomo. A kto z bandytami chodzi jak bandyta kończy. Dlaczego chciałby Pan aby Polacy postrzegani byli jako bandyci; już światowej sławy historyk, Herr Gross (oczywiście nie on jeden, ale to tylko przykład) próbował nakręcić taką hucpę, pomaga mu Pan ? Po dwudziestu trzech latach służby ? Kto Panu płacił do cholery ???

 19. Bogusz said

  Ad.3 Panie Antychazar, wytępić do ostatniego żyda to za mało, trzeba wytępić do ostatniej żydowskiej komórki z której mogłaby się odrodzić ta plugawa nacja

 20. Lily said

  Re,15
  Palec na ustach,to Masonska symbolika.
  Oznacza,”trzymaj w tajemnicy”.

 21. Boydar said

  Masońska, Pani Lily, jak wszystko ukradziona. Nawet fartuszki ukradli. Czy zastanawiała się Pani czego fartuszek jest symbolem ? Poniekąd gospodyni i kuchni; przygotowują zdecydowaną większość z tego czym się żywimy, dosłownie i w przenośni.

 22. Salcie said

  Pan Nikt czyli Tomasz Gryguć mocno pogłaskał Salcię po sercu gdy w 15.43 minucie poniższego wywiadu skomplementował naszego Gajowego Maruchę 🙂
  Gorą nasi!
  —————————————
  Tomasz Gryguć – Przez rządy dobrej zmiany , będziemy krzyczeć – chwała wielkiemu Izraelowi.

 23. Boydar said

  Po sercu ??? Idiota ! Poza tym kobiety nie mają serca, wątrobę mają. Niech go Pani Salcie uświadomi przy następnej okazji.

 24. Boydar said

  Poza tym, on wcale Pana Gajowego nie skomplementował, wręcz przeciwnie. Porównanie do Brauna to obelga.

 25. Boydar said

  Niech sobie Pani Salcie da spokój z tą swoją rodziną, zdjęcia zdecydowanie wystarczą.

 26. Salcie said

  Ujjj… najuszanowańszy Pan Boydar lewą nóżką dziś wstawszy z łóżeczka????…. 🙂

 27. andzia said

  A teraz Żyd w USA oskarża Polaków. że ich ratowali. To rzeczywiście była głupota, bo kto mądry naraża swoją rodzinę na śmierć?ł Mówi o tym Pani Maria Szonert Binienda -adwokat z USA w rozmowie z dr Mirą Creech Modelską. A jest tam też taki ciekawy kwiatek- jej znajomy kongresmen, prawicowiec, Żyd głosował za ustawą 447 z argumentacją, że dla niego jest zbyt bolesne przyjęcie do wiadomości, że Żydzi mordowali Żydów https://www.youtube.com/watch?v=-SXb0xv7xR8

 28. Boydar said

  Ja obie mam lewe …

 29. revers said

  Gdzie tam polskim nasistom do koncesjonowanych prez gudlajow ukrainskich nazistow, ktorzy w parlamencie siczy , uwzaja Hitlera za najwiekszego demokrate w dziejach ludzkosci.

  https://www.rt.com/news/437747-hitler-democrat-parubiy-criticism/

  ulice Bandery, Hitlera, a nawet McCaina juz sa na ukrainie, czekamy na nastepnych demokratow.

 30. Roman K said

  Ujjj SoB…to co zrobil ten parch polonizowany – to podal coordynaty celu…. pani Salcie….pani napije sie zimnej wody o oblozy lodem krocze.
  Na glowke szkoda lodu:-)))
  Niestety tak latwo manipulowac tzw polska inteligencja co studiowala inteligencje na nalepszych ucziliszczach prlof w tym bis…..
  Owszem totez swiadczy o znaczeniu Gajowki…I ze jest wielka drzazga w zdrowej dupie Dobrej Zmiany na Jeszcze Gorsze….Znaczy Ludzie madrzeja I wiedza gdzie szukac wskazowek…do tego aby odroznic to co cha zeby widzieli od tego co …..widza:-)))

 31. Roman K said

  ..o i panie Wojciech///za nazawanie Polaka nacjonaista dostaje sie w ryja….. od kazde go narodowca…..

 32. Maverick said

  Mankamentem Polaków jest to że lubią się wykłócać, nie wiem czy to wypływa z kompleksów, zamiast znajdować wspólne punkty które nas łączą, skwapliwie to wykorzystują nasi wrogowie. Pan Nikt przy okazji też musiał przyłożyć innym, nie widzę nic złego w pracy Grzegorza Browna, uświadamia tych ogłupionych poprzez kabałę, Ziemkiewicz ma problemy z Rusofobią ale to można wyleczyć, poprzez dialog. Wciągnął na listę Michałkiewicza i nawet gajówkę jako antysemitów i wierzy ten Nikt że można z żydami się dogadać lub nawet wykorzystywać ich różne frakcje. Oni będą się kłócić ale jak idzie o interesy żydowskie to zawsze się jednoczą. USA jest kontrolowana poprzez AIPAC mają sobie podporządkowane wszystkich polityków, mają na nich haki jak. np. na McCaina że współpracował z komunistami, rozbijał samoloty, zamordował sporo kolegów, ale te fakty utajone pomagają w zastraszaniu i wychowaniu sobie posłusznych piesków. Dlatego z taką łatwością przeszła ustawa 447 sponsorowana poprzez żydowskich kongresmenów i ich kundli.
  Nasze władze łudzą się lub są częścią tej kabały bo nie bronią naszych interesów i że spuszczoną głową wszystko akceptują co narzuca im kabała. Może to ich agenci a nie nasi przedstawiciele co jest bardziej prawdopodobne. Być może liczą jak będą szczekać na Rosję to z wdzięczności kabała poklepie nas po plecach ręką Johny Danielsa jako błogosławieństwo boże, gdy jest to naprawdę ręka szatana. Co posłuszeństwa kabale Duda udowadnia to cały czas pieprząc bajki o Krymie, idiota bez IQ nie wierzy w referendum i prawo ludzi do samostanowienia, myśli że Rod-szyld ma prawo określać granice innych narodów. Z Nikt zgadzam się że Duda to po prostu zakompleksiony czubek. Pomawia nas o wygnanie żydów w 68, gdy wtedy uciekali najwięksi zbrodniarze NKWD, przyznają im emerytury, nie wspomni o 1 850 000 Polakach zamordowanych poprzez żydowskie NKWD już po zakończonej drugiej wojnie światowej. Ministerstwa obstawione żydkami, prezydenci żydowscy, historię piszą nam żydki, kontrolują media i celowo nas skłócają, nie nabierajmy się na tą przynętę.

 33. Obecna awantura o antysemityzm jest nie tylko w Polsce.
  Pojecie antysemityzmu (bardzo zreszta niesprecyzowane prawnie) stalo sie bronia Izraela, zeby zamazac wyczyny armii izraelskiej w Syrii i Palestynie.
  Jest to tak naglasniane, ze az piszczy. Bo wolno pyskowac na wszystkie inne narodowosci. Nikomu do glowy nie przyjdzie zeby zakazac kazdej pyskowki na Chinczykow, Arabow, Amerykanow..
  Aktualna rozroba przeciwko Rosji jest skandaliczna. Angole wyszukali nawet dwoch fikcyjnych Rosjan, ktorzy rzekomo nie dotruli Skripali. To juz jest wiecej niz skandal. Na Rosje przygotowuja kolejne sankcje.
  Ale to wolno.
  W Anglii ten problem jest tez naglasniany bo pani Teresa May ma troche problemow, zeby utrzymac sie przy wladzy i jakos tak wyglada, ze natepnym premierem moze byc Corbyn a do tego nie naezy absolutnie w Angii dopuscic. Wiec szefa opozycji, Corbyna oskarzaja o antysemityzm, tylko dlatego, ze popiera sprawe Palestyny. Z Rosjan zrobili temat do kampanii wyborczej bo a nuz sie uda przekonac Anglikow, ze Rosjanie to wrog Anglii – jak na razie dowodow brak, ale na tym polegaja pomowienia i prowokacje.
  Przeciwko temu wyrezyserowanemu antysemityzmowi buntuja sie i zydzi w Izraelu i wiele antysyjonistycznych organizacji zydowskich.
  W Niemczech to bardzo drazliwy temat.

  Ale… okazuje sie, ze na Ukrainie ..NIE. W Wierchownej Radzie byla taka ciekawa awantura, czy Hitler byl demokrata, czy nie!

  I jakos nikomu to nie przeszkadza??I

 34. Kar said

  ..a tak gwoli realiow-scislosci, to niech troll przestanie pieprzyc dyrdymaly. Skad przyszlo, ze Anglia prowadzi anty- ruskom kampanie ?? Ten drobny novichok incydent, nie wchodzi w rachube. Oni wprost palaja do siebie
  wiekowa miloscia (Albion-Ruskie)..kluby sportowe, banki, brukowce od wszelakiej zapyzialej propagandy i inne;.. w czyich lapach sa, jak nie ruskiego gudlajstwa (??)..A kto kogo wspomagal podczas IIWS jak nie wspanialomyslni alianci.. i kto ustanowil nasz postwar komuszy byt, czy nie wspaniala 3 przenajswietsza w osobie (Roosvelt, Stalin, Churchill)..

 35. Salcie said

  re: 30 – Roman K

  Drogi Panie Romanie, no i cóż ja mogę Panu odpowiedzieć na to pańskie błyskotliwe i dow-cipne dictum? No nic….
  Może tylko to, że też jest mi bardzo przykro, że nikt Pana nie cytuje w blogosferze.
  Mimo to : obyśmy zdrowi byli Panie Romanie 🙂

 36. Roman K said

  Pani Salcie..blogasfora cytuje tylko i wylacznie swoje autorytety:-))) ktorzy tak samo- jak blogasfora -wyksztalcona zostala na Wypisach z Cytatow.

  To o czyms swiadczy..pani Salcie….leczenie lodem -jak Narazie skuteczne jest tylko dla tej blogosfory od kolan do pasa…musimy widac poczekac:-)))….

 37. Miet said

  Ad.33.
  Panie Trollu, pojęcie antysemityzmu, przynajmniej tutaj w US jest dobrze i jednoznacznie określone.
  Antysemitą jest ten, kogo Żydzi uznają jako antysemitę.
  Koniec, kropka.:-)))

 38. 37
  Miet
  Ja rozumiem, ale przeciez tu nie chodzi nawet o moja opinie, czy w ogole opinie innych, zwyklych zjadaczy chleba i obserwatorow zycia politycznego wladcow tego swiata..
  Antysemityzm, Jest to ogromny przemysl i dosc kosztowny bo jest to wazna czasc tzw. polityki ‚globalnej’. Podejrzewam tez, ze tak jak i u nas, to i w USA opinie sa podzielone bo przeciez u was tez pewnie jest presja na pewne poglady.
  W Anglii sie zrobila o to wielka awantura bo rzad pani May walczy o przetrwanie – to cos trzeba zrobic, zeby publike zajac – ale nie tylko.
  Torysi oskarzaja Corbyna o wszystko co jest stworzone, zeby mu popsuc opinie. Czesc lejberzystow, zwlaszcza ta zydowska, probuje zniechecic Partie Pracy do swojego szefa. Ale Corbyn ma tez poparcie wsrod tych zydow, ktorzy popieraja Palestyne. (Dziwne: Palestynczycy – to tez Semici ale ich definicja jakos nie dotyczy)
  A tymczasem, Torysi maja troche na sumieniu, zwlaszcza Teresa May i jej maz- wiec walka idzie na smierc i zycie polityczne. Dlatego trzeba bylo odnowic wrzask na Rosje i ‚podrasowac’ afere ze Skripalami, o ktorych sluch jakos zaginal.
  Wczoraj ze zdumieniem sluchalismy jak prezydent USA, D. Trump radzil Rosjanom, zeby sie w koncu przyznali do otrucia Skripali i sprawa bedzie zalatwiona. Tak jakby USA i Anglia nie mialy innych wspolnych tematow np. Jemen czy Syria.

  Znany dosc Anglik/Szkot, polityk George Galloway przedstawil swoja opinie:

  Bogus anti-Semitism smears unmask UK democracy as little more than a fraud – George Galloway — RT Op-ed

  https://www.rt.com/op-ed/437593-anti-semitism-israel-uk-corbyn/

  Na poparcie tego rabanu jeszcze jedna opinia: z Izraela:
  Israel’s bogus definition of anti-Semitism will unleash havoc in Labour

  https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israels-bogus-definition-anti-semitism-will-unleash-havoc-labour

 39. Maverick said

  Znowu Morawiecki prawi banały; a może już szukają jeleni na mięso armatnie:

 40. Roman K said

  ad37…. dokladnie panie Mieczyslawie z tym ,ze nie tylko w USA…wszedzie….
  Atak przychodzi po wskazaniu….a tym zajmuje sie specjalnie wyselekcjonowqani spotters….najczesciej udajacy gojow- antysemitow….
  I Oni wskazuja na kogos …O ten …ten tu….to jest gosciu ..twardziel..naqcjonalista…I antysemita…. Jesli za nim zacznie takie pierdoly powtarzac tzw blogosfora zlozona z wysoko wyksztalconych cymbalow- co daje im prawo do mianowania sie elita intelektualna Polski…
  To wlasnei ta elita..vide pani Salcie….tworza Fakty virtualne….. I Gajowy zostaje naczelnym Antysemitnikiem Polskiej Blogosfery per avance…..no bo skoro nawet pani Salcie sie cieszy z tytulu Gajowego, sama zadawalajac sie nickiem Salcie….to mozna zabrac sie za dupsko Gajowego?
  Niech udowodni.. ze nie jest losza w ostatnim miesiacu ciazy z hopopotamem!

  Przeciez to sami Polscy nacjonalisci uwazaja go za tkaiego…O .prosze filmik powyzej,,,powiedzial Gajowka ????czy nie powiedzial ..podpierdalacz pomazany?????
  Sam pan wie, ze od zarania Gajowkla byla Patriotycznym Przytuliskiem dla ‚ Wykluczonych”….wiekszosc z jej bywalcow to ” polscy narodowcy”, ktorzy wg zasady polskiego charakteru narodowego nei sa zadnymi rasistam,i a nasz narodowy poglad nei bazuje na zasadzie wyjatkowosci , czy excluzywizmu!!!!!!
  TYm roznimy sie od chamow rasistow takich jak hiterowcy czy syjonisci…shauslisi ustasze, czetnicy i chalastra banderowska…
  Tu nikt nigdy nie mowi zle o Zydach tylko dlatego, ze sa Zydami…ale jak pisze prawde o SSynach ,ktorzy okazuje sie byc Zydami…to pisze tak- bo taka jest prawda!!!! Oczywiscie poza goszcacymi tu stale prowokatorami ,ktorych Gajowy po wyczerpaniu cierpliwosci wyrzuca na zbity pysk.
  Nie chce nic sugerowac panu Gajowemu, ale ja bym tego dupka poprosil na strone…I wytllumaczyl tajk ,zeby zrozumial…..
  Jak zeznal przed Komisja Senackja CEO Twitera….oni kiedy maja sygnaly podejmuja decyzje o likwidacji portali wpisow, dyskusji…a jak trzeba znajdzie sie sygnalistow:-))) Obserwujcie obecnie problemy Alexaa Jones..chca uciszyc Niezalezny Glos…kazdy glos….
  Zawieszenie Gajowki a Turcji to taki signal, ze szczury robia swoje……
  Wiekszosc z tych rzekomo „niezaleznych internetowych mediow”i autrytetof przez nich kreowanych z marchewki….. to agendy i ludzie Sluzb…..

  .

 41. existō said

  22 Salcie

  Najpierw prowadzili Polaków donikąd przy użyciu tzw Marszów Niepodległości, aby w kulminacyjnym momencie tych ludzi zostawić. Zgodnie ze służbowym poleceniem przejść do formacji konfidenckiej.

  Ludzie z marszów wiedzą, że zostali oszukani. Poszli do Internetu, dlatego tutaj zaczęły nagle powstawać „niezależne telewizje”, telewizje „narodowe”, „niezależni komentatorzy” itd itd wg schematu dla każdego coś miłego od niszowych religijnych oszołomów wieszczących rychły koniec świata po liberałów – europejsów.

  Kolejny etap – który teraz ma miejsce – to zebranie zarzuconej sieci pod przygotowaną zawczasu kryszę. Wystarczy popatrzeć – kto ni stad ni zowąd – zaczął występować w tzw Mediach Narodowych na YouTube – samie niezależni i anty-systemowi i wcześniej rozproszeni.

  Ale najważniejsze jest obecnie co innego, najważniejsze jest to że parchy generują kolejny, głębszy poziom „medialnej opozycji”, a to oznacza że obecna formuła kierowanie systemem się wyczerpała.

 42. 30
  Rozumiem, ze niektorzy gajowkowicze maja swoiste hobby i zainteresowania.
  Niektore preferencje plci rzeczywiscie nadaja sie do prywatnego zacisza domowego.
  Uwazam jednak, ze damska anatomia nie bardzo nadaje sie jako argument w dyskusjach zwlaszcza takich, ktore dotycza dyskriminacji czy rasizmu.

 43. Boydar said

  Antysemitnikiem (40) to jestem ja; a Pan Gajowy Marucha wskazuje swoją Gajówką jedynie na zadziwiającą prawidłowość – że co bandyta to żyd. I to nie jest żaden antysemityzm tylko antybandytyzm.

  Jak już ta prawda do bandytów w końcu dotrze to z pewnością zrobi
  im się wstyd i albo zrezygnują z bandytyzmu albo z żydostwa. No !

 44. Salcie said

  Mistrz Michalkiewicz jak zwykle trafia w 10-tkę 🙂

  ———————————————

  „Antysemityzm? Piękna idea!” – Stanisław Michalkiewicz, wykład dla Akcji Katolickiej, 09.03.2018

 45. zofia said

  Pawlowicz u Roli
  Jest to skandal zeby wiryna niezalezna, pronarodowa przed wyborami promowala czolowke PiS
  Wstap do PiSu mlody czlowieku
  .https://www.youtube.com/watch?v=XKVwxMFtt9M

 46. Polski punkt widzenia said

  (45) Zofia

  Pani Zofio … skąd Pani przyszło do głowy, że to jest niezależna, pronarodowa witryna ? :-))))

  Internetowe media „narodowe”, zajmują się, przede wszystkim, legendowaniem się wszelkiej maści żydów (przechrztów) – od Brauna, Ziemkiewicza, Grygucia, Roli, Cejrowskiego etc. etc. – czyli, mówiąc inaczej, ich uwiarygadnianiem się w naszych, Polaków, oczach, jako „polska elita”.

  W rezultacie – kto nabierze się na ten ich rzekomo propolski, pseudopatriotyczny bełkot – pójdzie na nich głosować, będąc głęboko przekonanym, że wybiera etnicznych Polaków. :-)))

  Do tego, występując wspólnie, razem (np. Braun z Gryguciem etc.), dodatkowo nawzajem się uwiarygadniają przed ludźmi – jacy to z nich, prawda, patriotyczni Polacy … choć, w rzeczywistości, jest to polskojęzyczne żydostwo, podszywające się tylko pod Polaków.

  Wcześniej pisał o tym Pan Existo (41) – z którym zgadzam się w tej kwestii.

  Tak więc, Pani Zofio, proszę podchodzić do tego typu mediów z dystansem …

 47. Wieloimienny said

  http://www.nop.org.pl/2018/08/13/adam-gmurczyk-antysemityzm-fundament-cywilizacji/

 48. Plausi said

  Nie bez irytacji

  @44, Salcie przytoczyła wartościowy wykład Michalkiewicza, który wyjaśnia znaczenie wielu nieszczęśliwych przypadków polityki w Polsce, n.p. znaczenie przejęcia pojęcia „antysemityzmu”
  wg żydowskiej semantyki:

  https://www.youtube.com/watch?v=wQg8X2_Bjrg&t=44m00s

  to oznacza samodzielne wyzbycie się suwerenności, a przecież „antysemityzm, piękna idea”

  Naszą uwagę zwróciło też przypomnienie dwóch żydowskich Eichmanów Jeżowa (szefa NKWD)

  https://www.youtube.com/watch?v=wQg8X2_Bjrg&t=25m50s

  którzy przygotowywali plany likwidacji Polaków, można więc stwierdzić, że to Żydzi dokonali holokaustu na Polakach. Należy więc Żydów pociągnąć do odpowiedzialności, a więc najpierw oskarżyć Żydów Włodzimierza Cesarskiego i Aleksandra Minajew-Cikanowskiego o eksterminację Polaków tzn. o zbrodnię ludobójstwa. No bo dobrze, żeśmy nieco ochłonęli spod banderowskiego wrażenia i przypomnieliśmy Wołyń, a co jest z tym innymi mordami masowymi po komendą Żydów ?

  Byłby czas, aby się zacząć bić w piersi za nasze grzechy, w pierwszym rzędzie wobec naszych polskich ofiar, choć nie tylko, co nam podpowiada autor tekstu w innym portalu

  https://jeznach.neon24.pl/post/145410,idlib-przez-lornetke#comment_1485469

  Czas aby wstać z klęczek przed tymi żydowskimi bałwanami i przypomnieć sobie chrześcijańskie normy, czy zezwalają one na takie zaprzaństwo wobec naszych ofiar, jakie my od dziesiątków lat praktykujemy.

  Nie bez irytacji czytamy takie zapisy jak powyżej „„Polscy naziści” ratujący Żydów”, to jest przejęcie języka i semantyki Żydów, katastrofalny błąd. Cóż to ?! My mamy się usprawiedliwiać przed Żydami ? Tymi Żydami, którzy dopuścili się zbrodni ludobójstwa wobec nas, zbrodni zdrady i to liczne razy i to od wieków ?

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Efrai

  Oskarżamy Żydów o zbrodnię ludobójstwa wobec narodu polskiego i rozliczne zbrodnie zdrady wobec naszego narodu, który dał im schronienie po wypędzeniu ich z innych krain, o przestępstwo rabunku mienia Polaków !

  Interpretacja Michalkiewicza odnośnie ewolucji kategorii tzw. „holokaustu” do roli religii zastępczej Żydów

  https://www.youtube.com/watch?v=wQg8X2_Bjrg&t=10m50s

  obejmuje istotne aspekty tego fenomenu. Warto z uwagą sobie tę sekwencję wysłuchać i pojąć ogromne konsekwencje. Nieco niezręcznie jest naszym zdaniem mówić o narodzie żydowskim, skoro ta grupa nie ma atrybutów narodu, chodzi o społeczność naszym zdanie, nie naród. Naturalnie każda społeczność ma swe idee wiążące tę społeczność, wspólna historia jest jedną z nich.

  Może powyższe uwagi Michalkiewicza uświadomią niektórym wagę języka a właściwie walki, żeby nie rzec wojny, o język,

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  o czym przypominamy od dawna. Utrata kontroli nad językiem prowadzi nieuchronnie do utraty suwerenności.

 49. Salcie said

  re: 48 – Plausi

  🙂

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: