Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

PIS kłamie – rząd zupełnie nie kontroluje imigracji do Polski

Posted by Marucha w dniu 2018-10-14 (Niedziela)

Jako były pracownik Urzędu do spraw Cudzoziemców decyduję się w interesie społecznym i pod nazwiskiem odsłonić przed opinią publiczną stan rzeczy, za który społeczeństwu polskiemu może przyjść zapłacić bardzo wysoką cenę – pisze Marcin Skalski.

Urząd do spraw Cudzoziemców w Warszawie – to od tej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych instytucji w dużej mierze zależy przeprowadzanie postępowań legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce.

Sytuacja panująca wewnątrz UdsC wskazuje, że polski rząd zupełnie nie kontroluje, kto przyjeżdża do naszego kraju i kim właściwie są cudzoziemcy żyjący coraz liczniej pośród nas.

Urząd na miarę naszych możliwości

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszelkie podane informacje nie dotyczą jakości pracy czy też profesjonalizmu urzędników wykonujących swoje służbowe obowiązki w UdsC, albowiem tym nie sposób niczego zarzucić. Urzędnicy jednak są obarczani przez rząd PiS zadaniami, którym z przyczyn obiektywnych nie są w stanie sprostać. W ten sposób do Polski napływa niekontrolowana przez nikogo fala imigrantów. Ten stan rzeczy jest winą rządu i decyzji politycznej o wpuszczeniu migrantów, pracownicy UdsC nie mają na to żadnego wpływu.

Urząd do spraw Cudzoziemców jest centralną instytucją umieszczoną w Warszawie, drugą instancją (odwoławczą) wobec odpowiednich komórek zajmujących się pobytem w Polsce cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. UdsC podlega ministrowi spraw wewnętrznych (ten zaś premierowi), zaś urzędy wojewódzkie – wojewodom, przedstawicielom premiera w każdym z województw. Proces przyjmowania imigrantów leży więc w całości w kompetencji rządu.

Do UdsC spływają zatem sprawy z całego kraju, które są odwołaniami od negatywnych decyzji wydanych przez wojewodów. Warto więc zaznaczyć, że opisywane w tekście zjawisko dotyczy wyłącznie przypadków cudzoziemców, którzy w urzędach wojewódzkich otrzymali odpowiedź odmowną, ale wciąż na podstawie zasady domniemania legalności pobytu mogą przebywać w Polsce do momentu rozpatrzenia sprawy przez instytucję odwoławczą – czyli Urząd do spraw Cudzoziemców właśnie.

Jako były już pracownik tegoż Urzędu – a konkretnie Departamentu Legalizacji Pobytu – decyduję się w interesie społecznym i pod nazwiskiem odsłonić przed opinią publiczną stan rzeczy, za który społeczeństwu polskiemu może przyjść zapłacić bardzo wysoką cenę.

Zapłaci polski podatnik

Wedle Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w przypadku decyzji administracyjnej – a taką jest udzielenie zgody na pobyt cudzoziemcowi – czas rozpatrzenia sprawy nie powinien przekraczać miesiąca. Tymczasem, w momencie wykonywania swoich obowiązków – a więc w okresie styczeń-marzec 2018 ­– część spraw z roku 2016 pozostawała nadal nierozpatrzona(!)

Normą było, że sprawy z 2017 zalegały, bo nie było komu ich rozpatrzyć, najmniejszych szans na uzyskanie decyzji w ustawowym terminie jednego miesiąca nie mieli cudzoziemcy, którzy odwoływali się w roku 2018. W praktyce Urząd do spraw Cudzoziemców był obarczony takimi zadaniami, które uniemożliwiały stosowanie przepisów prawa(!).

Za powyższy stan rzeczy płacić będzie polski podatnik, albowiem interesant, czy też jego pełnomocnik, nie tylko może odwołać się od decyzji administracyjnej do sądu administracyjnego, ale też może ubiegać się o odszkodowanie za przewlekłość postępowania. I będzie miał rację. Tak rażące naruszanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ciągnące się sprawy przez kilka lat, zamiast ustawowego (kodeksowego) terminu miesiąca – spowoduje zasądzanie odszkodowań na korzyść cudzoziemca na koszt Skarbu Państwa, czyli nas, podatników.

Za polityczną decyzję obecnego rządu PiS o masowym wpuszczaniu imigrantów, przy jednoczesnym braku rozbudowy odpowiedniej infrastruktury mogącej tę imigrację obsłużyć, będziemy płacić my wszyscy.

Wielu cudzoziemców wynajmuje bowiem adwokatów w charakterze pełnomocników, adwokaci ci są opłacani za reprezentowanie interesów swoich klientów. W przypadku niemożności wyegzekwowania wydania decyzji administracyjnej w terminie miesiąca pełnomocnik taki będzie próbował to zrobić w sądzie i z takimi zapowiedziami ze strony pełnomocników spotykałem się jako pracownik Urzędu. Za to też – reprezentowanie interesów klienta-cudzoziemca – sam pobiera on wynagrodzenie, więc w interesie pełnomocnika będzie zasądzenie odszkodowania od Skarbu Państwa.

Legalna imigracja też jest niebezpieczna

Zarazem do momentu wydania ostatecznej decyzji, choćby odmownej, cudzoziemiec ma prawo przebywać w Polsce. Ma to miejsce na mocy wspomnianej zasady domniemania legalności pobytu. Między bajki można więc włożyć twierdzenia polityków PiS, że imigracja jest legalna, a więc pozostaje pod kontrolą. Jest to kłamstwo, a sytuacja wygląda dramatycznie.

Poza kontrolą rządu jest nie tylko nielegalna, ale też legalna imigracja. W Polsce przebywają tysiące ludzi, którzy zostali negatywnie zweryfikowani w urzędach wojewódzkich, a mimo to mają prawo legalnie pozostać w Polsce – w teorii przez miesiąc, w praktyce od roku 2016 czy 2017 do teraz. Taki stan rzeczy w oczywisty sposób naraża społeczeństwo polskie na przebywanie wśród cudzoziemców, którzy mogą przez cały ten czas stwarzać zagrożenie dla Polaków i o których państwo nic nie wie, bo nie ma komu przejrzeć teczek z ich aktami sprawy.

Warto nadmienić, że opisywane wyżej zjawisko dotyczy tylko części imigracji. Nie mówimy bowiem o:

A) imigracji nielegalnej

B) imigracji legalnej, uwzględniającej cudzoziemców z pozytywnymi decyzjami wydanymi przez urzędy wojewódzkie

Realny rozmiar imigracji do Polski to dopiero zsumowanie punktów A), B) i C), gdzie C) to cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce w wyniku toczącego się postępowania odwoławczego.

Podkreślmy więc raz jeszcze: rozmiary imigracji do Polski są tak duże, że nawet jej legalność przestaje być argumentem na rzecz jej kontrolowania pod kątem bezpieczeństwa. W Polsce realnie zmienia się struktura etniczna, więc nadanie jej pozorów legalności nie zmienia zupełnie nic pod kątem bezpieczeństwa. Politycy PiS kłamią, gdy mówią, że jest inaczej.

Kłamie na przykład poseł PiS Dominik Tarczyński, gdy w wywiadzie dla brytyjskiego Kanału 4 mówi, że „Polska jest bezpieczna, ponieważ nie przyjmuje nielegalnych imigrantów muzułmańskich”. Otóż, prawda jest taka, że Polska nie jest bezpieczna, dlatego że przyjmuje legalnych imigrantów muzułmańskich.

Z kolei maju 2017 roku w wywiadzie dla portalu Niezalezna.pl Jarosław Kaczyński przestrzegał przed zawrotną w jego opinii liczbą 1,2 miliona imigrantów w Polsce, tymczasem w wyniku działań jego partii te liczby z pewnością są znacznie większe.

Ten sam Jarosław Kaczyński cytowany również w maju 2017, cytowany przez serwis Dziennik.pl, mówił:

„Chodzi o to, żeby zmienić charakter kulturowy Europy. Polska jest akurat krajem, który jeszcze zachował ten tradycyjny charakter kulturowy. Nasza kultura funkcjonuje w tych ramach przy pewnych korektach i zmianach, które powstały w ewolucji naturalnej w ciągu ostatnich stuleci. To jest kwestionowane. I poprzez wprowadzenie emigrantów mamy do czynienia z taką sytuacją, w której to jest czy będzie podważane” – mówił lider PiS.

Nic dodać, nic ująć. To właśnie rząd PiS podważa tradycyjny charakter polskiej kultury, którego obronę tak skutecznie do tej pory imitował Kaczyński i jego partia. Dodajmy przy tym, że według raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego w marcu 2018 roku dotarł dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”, państwo zupełnie straciło kontrolę nad imigracją do Polski.

Nielegalna imigracja do Polski jest faktem

Tymczasem, w samym Wrocławiu przeterminowane karty pobytu posiada 15 tysięcy cudzoziemców. Z kolei według strony Urzędu do spraw Cudzoziemców w 2018 roku wydano obcokrajowcom 195 831 pozwoleń na pobyt czasowy. W praktyce więc mamy do czynienia z sytuacją, w której statystyki dotyczące liczby wydanych zezwoleń kompletnie nie odzwierciedlają liczby imigrantów rzeczywiście przebywających w Polsce.

Jak wynika z oficjalnych danych rządowych, różne polskie urzędy (czyli nie tylko UdsC, ale też urzędy wojewódzkie) wydały łącznie blisko 344 tys. aktualnych pozwoleń na pobyt stały lub czasowy w Polsce. Tylko wojewoda mazowiecki wydał ponad 110 tys. takich pozwoleń. Przytaczane dane dotyczą roku bieżącego, ale pochodzą z maja, zatem z pewnością od tego momentu zwiększyła się nie tylko liczba pozwoleń, ale także liczba cudzoziemców, którzy nie opuścili Polski mimo upływu ważności dokumentu pozwalającego na pobyt.

Mamy więc do czynienia z jednym wielkim oszustwem i nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie o postawienie fałszywego znaku równości między imigracją „legalną” a imigracją „bezpieczną”. Rząd PiS legalnie wpuszcza bowiem takie liczby imigrantów, iż możemy mówić o igraniu bezpieczeństwem Polaków. Ponadto, legalna imigracja nie wyczerpuje problemu zjawiska imigracji w Polsce, bowiem należy też mówić o imigracji nielegalnej – a ta ma miejsce na dużą skalę.

Co więcej, w samym Urzędzie do spraw Cudzoziemców nie da się ustalić, ilu jest w rzeczywistości obcokrajowców w Polsce. Mylące jest przy tym szacowanie liczby cudzoziemców jedynie na podstawie kart stałego bądź czasowego pobytu, bowiem wielu obcokrajowców przebywa w Polsce na podstawie wydanej wizy. Nie jest zresztą powiedziane, że:

A) posiadacz wizy wróci do swojego kraju po upływie terminu jej ważności

B) weryfikacja aplikującego o wizę cudzoziemca została przeprowadzona przez polskie służby rzetelnie i starannie

Punkt A) dotyczy zjawiska nielegalnej imigracji, o której politycy PiS nie chcą mówić, ponieważ przeczyłoby to ich tezie, że imigracja do Polski jest wyłącznie „legalna”, a więc rzekomo nie stwarza zagrożeń. Punkt B) jest o tyle istotny, że w obliczu lawinowego napływu cudzoziemców, nawet legalizacja ich pobytu jest przeprowadzana w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla rdzennej ludności Polski.

Polska wiza dla terrorysty

Nie mogą w związku z powyższym dziwić doniesienia, że masowe zainteresowanie pobytem w Polsce przejawiają obywatele Indii. Polskie placówki nie są przystosowane do taki wielkiej liczby interesantów, zatem nie nadążają z wystawianiem wiz, stąd też biorą się otwarcie formułowane zapowiedzi „uproszczenia” zasady pobytu czy też wydawania wiz obywatelom państw azjatyckich.

Warto wspomnieć, że niemożność zweryfikowania cudzoziemców otrzymujących polskie dokumenty potrafi kończyć się tragicznie. Polską wizę posiadał zamachowiec, który dokonał zamachu terrorystycznego w Szwecji, obywatel Uzbekistanu.

Tymczasem, rząd PiS nie ograniczył się do sprowadzania „bliskich kulturowo” imigrantów z Ukrainy, dla których uproszczony tryb zatrudniania zapowiadał w marcu 2018 roku minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzegalny jest wyraźny wzrost zainteresowania azjatyckimi pracownikami wśród polskich przedsiębiorców. W pierwszych 6 miesiącach tego roku złożono rekordową liczbę wniosków o zezwolenie na pracę dla Nepalczyków (2034 wnioski), Hindusów (1373) i mieszkańców Bangladeszu (935). Łącznie, to 4342 wniosków, czyli o 341 więcej niż w całym poprzednim roku. Ponadto, do pracy w Polsce ściągani są także obywatele Azerbejdżanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, a także Wietnamu, Filipin czy Chin. Szefowie dużych firm HR mniej lub bardziej bezpośrednio przyznają, że Ukraina została już „wydrenowana” i zaczyna się patrzeć na kraje azjatyckie.

Imigracja zwiększa „szarą strefę” i napędza przestępczość

Co więcej, rząd PiS nie uczy się na błędach i zaniedbaniach, które poczyniono w przypadku imigracji ukraińskiej. Po pierwsze, wbrew rządowej propagandzie, większość „bliskich kulturowo” Ukraińców wcale nie przyjeżdża do Polski „uczciwie pracować”. Jak informowała w marcu 2018 „Rzeczpospolita”, powołując się na rejestr prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 70% Ukraińców deklarujących podjęcie pracy w Polsce wcale tego nie czyni.

Tylko w listopadzie 2017 roku w szarej strefie pracowało pół miliona Ukraińców. Kłamstwem jest więc twierdzenie, że Ukraińcy przyjeżdżają do Polski „uczciwie pracować”, ponieważ większość z nich podejmuje nieopodatkowaną pracę w sposób nielegalny, a więc nieuczciwy.

Co więcej, już teraz imigracja ukraińska stwarza znaczne problemy nie tylko dla bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego polskich rodzin, ale dla bezpieczeństwa fizycznego. Jak informowała we wrześniu 2018 „Rzeczpospolita”, w ciągu dwóch lat nastąpił lawinowy wzrost liczby ściganych listami gończymi obcokrajowców, którzy popełniają przestępstwa i wykroczenia, a przy tym nie płacą grzywien i są bezkarni. Według gazety, w zdecydowanej większości dotyczy to obywateli Ukrainy. Są poszukiwani do odbycia kary w polskich więzieniach, ale nie trafiają tam, bo uciekają za wschodnią granicę.

Najgorsze jednak przed nami, bo przecież równie dobrze mogą w ten sam sposób „znikać” w Polsce imigranci z krajów muzułmańskich, a o ich istnieniu dowiadywać się będziemy dopiero w tragicznych okolicznościach, tak jak Szwedzi dowiedzieli się swego czasu o uzbeckim imigrancie z polską wizą. Siedzimy jako naród na bombie podłożonej nam przez rząd PiS, który za priorytet obrał wzrost PKB jako jedyny i bezwzględny wyznacznik rozwoju gospodarczego.

Lekceważona jest już nie tylko spójność kulturowa i etniczna, która jest – jak deklarował przecież sam Jarosław Kaczyński – wartością samą w sobie, lekką ręką drastycznie obniża się bezpieczeństwo obecnych i przyszłych pokoleń Polaków, którego nie są w stanie ochronić struktury państwa istniejącego tylko teoretycznie.

Polacy jako nawóz ekonomii

Należy w tym miejscu poruszyć także istotne zagadnienie kresowych Polaków, pozornie niezwiązane z tematyką imigracji. Wielu nie wierzyło przecież, że to właśnie „patriotyczny” rząd może tak otwarcie szkodzić własnym rodakom na Wschodzie, być obojętny wobec ich dramatycznego losu, szczuć na nich giedroyciowskich „ekspertów” i popadać w samozadowolenie po własnych deklaracjach lojalności wobec interesów krajów „wschodniej flanki”, jak Republika Litewska czy Ukraina – deklaracjach, dodajmy, tym gorliwszych, im bardziej państwa te wykazywały brak woli zadośćuczynienia polskim postulatom. Wielu chciało żyć w Matrixie bądź funkcjonować niejako obok tej problematyki, gdy posunięcia wobec kresowych Rodaków stawały się co raz bezczelniejsze.

Tymczasem, stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Polaków na Kresach, oraz polityka „otwartych drzwi” dla masowej imigracji realizowana przez tę partię, to w rzeczywistości dwie strony tego samego medalu, jakim jest PiS-owskie rozumienie państwa i narodu.

Podejście PiS-owskich ideologów i technokratów do problematyki narodu jest tak fanatyczne z jednej strony i tak protekcjonalne z drugiej, że nie należy się już łudzić. Polska, polskość, Polacy to dla rządzącej elity po pierwsze ona sama (to ona „robi Polskę”), a w dalszej kolejności bezosobowe instytucje państwa, wyabstrahowane od realnie istniejącego narodu, czego przykładem było wyłączenie kresowych Polaków poza nawias polskości.

Da rządzących naszym krajem adeptów społecznej inżynierii, skład etniczny czy dominująca kultura zarządzanej przezeń ludności, nie jest ani istotnym problemem ani nawet kosztem. Jak kresowi Polacy mieli być nawozem Międzymorza, tak my teraz mamy być nawozem „wzrostu PKB”, który w myśl liberalnej dogmatyki jest wartością samą w sobie. Ten wulgarny ekonomizm liberalnych doktrynerów sytuuje się zresztą na przeciwległym biegunie wobec nauki społecznej Kościoła. W encyklice „Laborem excercens” papież Jan Paweł II pisał bowiem:

„W całości należy przypomnieć i stwierdzić, iż rodzina stanowi jeden z najważniejszych układów odniesienia, wedle których musi być kształtowany społeczno-etyczny porządek pracy ludzkiej […] Trzeci krąg wartości, który wyłania się w niniejszej perspektywie — w perspektywie podmiotu pracy — odnosi się do owego wielkiego społeczeństwa, do którego człowiek przynależy na podstawie szczególnych więzi kultury i historii. Społeczeństwo takie — chociażby nie osiągnęło jeszcze dojrzałej formy narodu — jest nie tylko wielkim, chociaż pośrednim „wychowawcą” każdego człowieka (każdy wszak wychowuje się w rodzinie na tych treściach i wartościach, jakie składają się na całość kultury danego narodu); jest ono także wielkim historycznym i społecznym wcieleniem pracy całych pokoleń. To wszystko sprawia, że człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu, swoją zaś pracę pojmuje także jako pomnożenie dobra wspólnego wypracowywanego przez jego rodaków” – czytamy.

Przekonujemy się w związku z powyższym, że w myśl nauczania Kościoła (hołdowanie któremu PiS wciąż skutecznie pozoruje), człowiek pracujący wytwarza dobra na rzecz gospodarki NARODOWEJ, zaś wzrost gospodarczy służyć ma KONKRETNEJ wspólnocie, a nie wzrostowi PKB kosztem istnienia samego narodu. Sprowadzanie imigrantów dla napędzania wzrostu gospodarczego jest więc z punktu widzenia katolickiej doktryny działalnością niegodziwą.

Dziś już jednak widzimy, że bezduszny technokratyzm speców od „rozwoju gospodarczego” pokroju premiera Morawieckiego z jednej i ideologiczny fanatyzm sierot po „wielokulturowej Rzeczypospolitej” z drugiej strony, może zakończyć się tragedią niejednej polskiej rodziny. Głos na PiS w jakichkolwiek wyborach to głos na niepewną przyszłość własną, własnych dzieci i wnuków. Czy tego właśnie chcemy?

Marcin Skalski
https://kresy.pl/

Komentarzy 40 to “PIS kłamie – rząd zupełnie nie kontroluje imigracji do Polski”

 1. dariusz said

  W dolnośląskim UW d/s cudzoziemców czarno na korytarzach,urzędasy kompletnie nie panują nad sytuacją(może i specjalnie?) ,nagle pojawiają się ludzie oferujący pomoc,piszą pismo do Wa-wy,i widać że umieją to zrobić za 2 tys.No i co mają zrobić ludzie którym nawet po 6 m-cy nikt nie raczy odpowiedzieć?płacą i korzystają z usług (podobno)byłych inspektorów w/w urzędu.

 2. KOJAK said

  Od samego poczatku mowilem ze syjonistyczni zydowscy hitlerowcy z PPYYYSSSS bezczelnie klamia i oszukuja ! Multi – kulti to zelazna zasad zydowstwa wiec jak te pisowskie bydlaki mieliby jej nie realizowac ? Nie ma takiej mozliwosci ! Zyd prawde powie jak sie pomyli !

 3. Moher49 said

  Widać to na ulicach. Rząd łże. Tysiące kebabów wypełnionych Turkami i polskimi blondynkami.

 4. gość said

 5. Nina said

  Przypomnienie Szanownym Wyborcom

  12 prezydentów, którzy popierali przyjmowanie „imigrantów”.

  Odkopuję (i trochę poprawiam) swoją starą notatkę, bo idą wybory i warto wiedzieć na kogo NIE głosować.

  30 czerwca 2017 roku, 12 prezydentów miast poparło przyjmowanie „imigrantów” (w nawiasach pochodzenie polityczne, PO-Platforma Obywatelska, SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej, KWW- Komitet Wyborczy Wyborców):

  1. Białystok, Tadeusz Truskolaski (KWW Tadeusz Truskolaski z poparciem PO)
  2. Bydgoszcz, Rafał Bruski (PO)
  3. Gdańsk, Paweł Adamowicz (PO)
  4. Katowice, Marcin Krupa (bezpartyjny ale wg Wikipedii „w 2015 był jednym z założycieli komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich.”)
  5. Kraków, Jacek Majchrowski (bezpartyjny)
  6. Lublin, Krzysztof Żuk (PO)
  7. Łódź, Hanna Zdanowska (PO)
  8. Poznań, Jacek Jaśkowiak (PO)
  9. Rzeszów, Tadeusz Ferenc (SLD)
  10.Szczecin, Piotr Krzystek (bezpartyjny ale był w PO,wg Wikipedii „w 2015 był jednym z założycieli komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich.”)
  11.Warszawa, Hanna Gronkiewicz-Waltz, (PO)
  12.Wrocław, Rafał Dutkiewicz (KWW Rafał Dutkiewicz z poparciem PO).

  Dobre obyczaje wyborcze:

  -wybierać ludzi z umysłem ścisłym,nowych,młodych, żadne ładne buzie (typu dziennikarze,prawnicy,marketingowcy, ekonomiści itp.)

  -nie wybierać tych którzy już byli u władzy przez ostatnie kilkanaście lat, zadłużonych

  za; http://kj12345.neon24.pl/post/145891,przypomnienie-szanownym-wyborcom

  Nie wybierać nikogo z partii utworzonych po spisku magdalenkowym: obecne nazwy – bo te często zmieniano: PiS, PO, PSL, SLD, Kukiz itd.

 6. Dictum said

 7. irtur said

  Zarządcy dobrze wiedzą, co mają zlecone przez mocodawców. Nie kontrolują nachodźców – bo i po co. Niech zalewają Polskę i nas zaorają, tak jak zgniły Zachód. Nie ma jak to palić głupa, a ciemny lud to łyknie

 8. gość said

 9. Dictum said

  https://konserwatyzm.pl/lipinski-multi-kulti-czy-polityka-pronatalistyczna-cz-1/

 10. komentator said

  Przecież Maowiecki już dawno zapowiedział niekotrolowaną i masową akceptację przybyszy w rządowych dokumentach, m.in. strategii zrównoważonego rozwoju dla Polski. Jego pachoły już się uczą w unej szkółce w Warszawie, przejmą po nim schedę. Taki to „katolicznik lepszego sortu najjasniejszej PiSy”. Tylko żeby nachodźcy im też szkółki aby nie wysadzili.

 11. Lipski said

  Co może Polak, Polka w Polsce zmienić?
  Kogo wybierać?Zakładać własną partię,bez forsy dla security?Popisowi koledzy nie pozwolą na zmiany i powrót gospodarki narodowej do Polski i Polaków.

  Inwazja pseudo uchodzców ,w tym w Polsce, trwa a zyski wzrastają nie tylko dla mafii, ale i dla gospodarki ale zachodniej.

 12. Pan Długopis said

 13. Pan Długopis said

  @4 Ruch Narodowy miał realną szansę wejść do sejmu jako trzecia siłą polityczna. Spytaj Winnickiego dlaczego tego nie chciał.

 14. Plausi said

  żyd kłamie

  nawet jak się modli.
  przysłowie niemieckie.

  Pamiętaj czytelniku, jeśli widzisz pana Morawieckiego i cały ten PO.PiS demokracjii ujęty kamerami w kościele.

  https://marucha.wordpress.com/2018/03/03/krowa-osiodlana-bedzie-ujezdzana/#comment-739308

  w powyższmy linku znajdziesz możśe także inne rzeczy godne zastanowienia.

  Taka też jest baza dzisiejszej Wolnej Polski.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

 15. revers said

  sa tajne porozumienia miedzy ukraina a izraelem o imigracji, to czas zrobic miejsca dla sowich nie tylko w Polin ale Pietrowodskim Obwodzie na Ukrainie

  https://warszawskagazeta.pl/swiat/item/5960-ujawniamy-izrael-i-ukraina-zawarly-tajne-porozumienie-ktore-przewiduje-masowa-emigracje-zydow-na-ukraine?fbclid=IwAR0XWZZsEmtqen_bXgoi5dhLYjyi7YB0Nl6Jo46mTOdXmkbCPG7xL-A2HA0

  Stad tyle wedrowek ludow nie wybranych, za miske ryzu Morawieckiego.

 16. simar said

  ///Dobre obyczaje wyborcze:

  -wybierać ludzi z umysłem ścisłym,nowych,młodych, żadne ładne buzie (typu dziennikarze,prawnicy,marketingowcy, ekonomiści itp.)

  -nie wybierać tych którzy już byli u władzy przez ostatnie kilkanaście lat, zadłużonych

  Nie wybierać nikogo z partii utworzonych po spisku magdalenkowym: obecne nazwy – bo te często zmieniano: PiS, PO, PSL, SLD, Kukiz itd.///

  Ale bzdury. Przypominam, że jeszcze w trakcie ostatniego plebiscytu to Kukiz był partią protestu. A teraz już „Magdalenka”?

  A może chodzi o coś innego?

 17. karol said

  wszystko widze i zygac sie chce , dzis pierdola caly dzien wyszedlem z domu i jeszcze kaczor piepszy potem znow morawiecki i tak caly dzien zaczynam sie obawiac do czego to dojdzie co do arabow napisze co z kolega widzielismy w czwartek na mdm w w-wie 21- 15 na jesieni ubieglego roku zostala otwarta knajpa arabska Anatolia na mdm o powierzchni 305 m .kw. i w czwartek podchodzi do nas arab ma w reku dywan niewiemy co grane kolega dostaje 10 zl. chyba za to , zeby go nie lac odszedl 10 m. rozlozyl dywan na kolana i lbem w ziemie po paru minutach zwinal majdan i poszedl do knajpy , ale posraly mu sie kierunki bo kiwal sie na zachod.allach nie daruje .

 18. revers said

 19. Edward. said


  Tutaj jest remedium na bezprawie w Polsce.

 20. lopek said

  Jeżeli dzieci Szatana likwidują wszędzie na świecie białych przez sprowadzanie tam kolorowego elementu (z USA włącznie) – a likwidują – to atrapę Polski będą likwidować ze szczególną wściekłością i intensywnością. Owa wściekłość i intensywność musi obrazować niesamowitą wściekłość dzieci Szatana do Polaków i wszystkiego co polskie.

 21. hucpa said

  ad17
  Parchate człekokształtne ma jedyne zadanie – likwidację białych ludzi, mimo że bez nich zdechnie. Izrahel się dusi, bo nie ma na kim żerować. Jest coraz mniej chętnych na obecność wesz łonowych. Dlatego szykują 3 wojnę światowa na tle religijnym nasyłając na białych qówniane skóry. Polska to bezpieczna ostoja parchatego zwierzęcia.. Za to ma plagi, obszarowe i gatunkowe ale mimo to stała się Izrahelem Europy, dlatego swego czasu wymazano te kreację judeo-krakowiaka z mapy świata.

 22. Piotr Podgórni said

  Pierwszy wpis określenia „imigrant” pojawił sie w internecie około 2004 roku. Określenie to jest nielogiczne- nie można „imigrować”, można migrować, emigrować – na wakacje wyjeżdżamy a nie wjeżdżamy. „Imigranci” zaś pojawili się dziesięc lat później, około roku 2014-tego. Najpierw było słowo „imigrant” potem pojawił się „imigrant”. Bóg mówi „niech się stanie” i to jest, człowiek powie „niech się stanie” i nic się nie stanie. Najpierw wypowiedziano słowo „imigrant” potem stworzono „imigrantów”- najpierw było słowo potem ciało. Za tymi „imigrantami” stoją więc ludzie, którzy uwarzają się za bogów. Ale „człowiek bóg” to degenerat (z samej def. tego pojęcia), więc ich panowanie nic dobrego światu nie przyniesie, tylko wojny, kryzysy i śmierć. Ich kościół to synagoga szatana.
  Tak jak us army nie jest w Polsce aby nas bronić lecz pacyfikować tak „imigranci” nie są po to aby pracować ale aby nas zlikwidować. Popis realizuje satanistyczny plan likdidacji Polski i Polaków.

 23. revers said

  https://wiesci24.pl/2018/10/15/tysiace-wiejskich-dzieci-nie-dostanie-500-plus-wszystko-przez-podwyzke-dochodu-z-hektara-ktora-oglosil-gus/?fbclid=IwAR38LcY463h1djDc7j-zXZFfHm0f4UZT4_DtmdIIp3CfqQVE6rlKUufD28E

  Np i sa jut pierwsze ofiary michy, czy tam plus500 Morawieckego, po ostanich regulacjach dochodow z ha, dla rolnikow, nie obejmuje plus500 dzieci wiejskie, ale wszystkie szumowiny z ukrainy i azji, antypodow juz tak mozna dodac, co sie zabralo tym co zywia i bronia, na codzien.

  https://wiesci24.pl/2018/10/15/tysiace-wiejskich-dzieci-nie-dostanie-500-plus-wszystko-przez-podwyzke-dochodu-z-hektara-ktora-oglosil-gus/?fbclid=IwAR38LcY463h1djDc7j-zXZFfHm0f4UZT4_DtmdIIp3CfqQVE6rlKUufD28E

 24. PiS nie kontroluje emigracji do Polski ani z Polski.
  Taki ma plan gospodarczy dla Polakow.
  Jest to tak zwany burdel emigracyjny, ktory ma za zadanie wywalac Polakow z Polski a zapraszac pociotki hitlerowskie.

 25. Tekla said

  Panstwo stracilo kontrole..toz to wszystko podlug hasla w metnej wodzie latwo sie lowi ryby..

  Na stronie internetowej TVP.INFO czytamy, że program „Mieszkanie na start” umożliwia cudzoziemcom ubieganie się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. Ich wysokość wyniesie nawet kilkaset złotych. Program ruszy na początku 2019 r. Jak zaznaczają: „Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych jest kolejnym ukłonem rządu skierowanym do obcokrajowców żyjących w Polsce”

  Rząd PiS faworyzuje również zagranicznych studentów, rządowe dopłaty dla przyjezdnych studentów otrzymały już polskie uczelnie, w wysokości 13 tys. zł na każdego ucznia

  https://ndie.pl/tvp-chwali-sie-ze-polska-bedzie-doplacac-do-czynszu-obcokrajowcom-przez-15-lat/

  https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2018/?x=0.317&y=1.0336&level=1

 26. Inkwizytor said

  od 7 do 13 października byłem w Polsce. W Warszawie od ciapatych aż czarno, 200 metrów nie przejdziesz i juz jakaś bladź w szmatach na łbie. Zgroza !!!!

 27. andzia said

  Bronek od Meżurgorje prowadzi intensywną akcję propisowską na swoim blogu. O dziwo ma trochę klakierów nabożnych. Generalnie sam się produkuje za :”dobrą zmianą”posłusznie wykonując pis albo po -innych możliwości nie ma. W Polsce zostali emeryci, armia urzędników i reszta tych, którzy niw wyjechali z jakichś powodów, bo nie każdy preferuje mamonę. Tu jest żle, a tam jeszcze gorzej W radiu WNET gościem był korespondent z Francji, który mówił, że istnieje tam realne zagrożenia wojną domową. A taki suwerenny.pl, Polak który stamtąd nadaje -ani mru mru. Nie to, abym go krytykowała, ale skoro już tam jest, to bardziej interesujące byłyby spostrzeżenia z miejsca, gdzie przebywa, bo co jest w Polsce to każdy widzi.
  A tu warty do przeczytania artykuł: http://macgregor.neon24.pl/post/145911,dwukrotne-przywrocenie-polski-przez-rosje

 28. andzia said

  Żydokaczory pozwalali hasać niejakiej Kozłowskiej w czasie kiedy finansował to hasanie ich ulubiony protektor Soros. Jak ich bystre służby skonstatowały, że Kozlovsky może mieć powiązania z Moskwą to przystąpiły do działania. Zenada na całej linii. Tylko totalny przygłup nie może tego dostrzeć.

 29. Lipski said

  W komentarzach jak i w wpisie brakuje informacji o nielegalnych przybyszach ,również w Polsce, Panów podających się za przedstawicieli płci męskiej.

  Tak jak przykładowo w Berlinie, również w Warszawie mamy chaos informacyjny na temat Panów podających się za przedstawicieli płci męskiej.

  Zaplanowana Inwazja trwa.Wielki Izrael się rozwija.Jego pracownicy oficjalnie na Ukrainie,są już żydami z paszportami z Izraela.Europa śpi pomimo protestów.Populacja, netto Niemiec znowu wzrosła dzięki Paniom (uchodzcy) z krajów muzułmańskich.

  Politycy w Polsce znają doskonale sytuację w Polsce ale nie mogą reagować.

 30. Polskie Obserwatorium Praw Goja said

  Dobry komentarz:

 31. Diana said

  Pikieta „Stop imigracji – godna praca dla Polaka” – Łódź, 8.10.2018

 32. Joung said

  Ogladajac to wszystko czy czytajac To poprostu rece opadaja.Ja naleze do ludzi konkretnych I radykalnych .Niema dyskusji z zlymi czy z zlem.Zli sa zli dobrzy sa dobrzy chca zyc swoim zyciem Nie niszczac czyjegos zycia.Jesli chodzi omnie NAS POLAKOW CALY CZAS MORDUJA.WOJNA WOJNA Z MASONAMI I ILUMINATAMI .
  WOJNA nie pokoj SMIERC WROGOM POLSKI I SLOWIAN.
  Wladza ktora idzie na uklad z wrogiem nie moze byc POLSKA WLADZA.
  I MUSI BYC ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””zlikwidowana”””””””’AMEN

 33. Roman K said

  ad 16..Panie Simar…..pan to ma pamiec….
  Cos panu zacytuje z Gajowki oczywiscie…:

  Jak uratowac Okragly Stol, ktory zrobiono z…. Wielkiego Kantu?

  Ktoby sie spodziewal ,ze taka swiatowa i libertynska banda- tak alergicznei zareaguje i rasistowsko na etnicznosc, bo przeciez to- co laczy te dwie grupy to przedewszystkim tylko wspolne polskie pochodzenie!
  Oto jest pytanie, na ktore usiluja odpowiedziec tabuny dyzurnych naganiaczy i straznikow Ukladu!
  Panujacy nam niemilosciwie od czasu Wielkiego Przewalu, ow zklecony na poczekaniu mebel , raz po raz nakrywajacy sie nowymi emanacjami i roznymi- coraz to nowszymi- wcieleniami tej samej Mafii Zlodzieji Mordercow i Oszustow zdaje sie- juz sie rozlatuje, a ci ktorzy z niego niezle pozarli wpadaja w panike, ze sie im to konczy.
  Wbrew pozorom to bardzo madre rozwiaznie- taki okragly stol, nie ma przy nim stron, ani pierwszego , ani ostatniego, ani wysokiego ani nizszego konca. Podmiana obsiadajacych go tez zachodzila porzadnie i bez przepychanek, nikt nie musial sie przeciskac pod scianami i deptac odciskow juz siedzacych…dostep byl z kazdej stronyi i co najwazniejsze kropic swiecona woda mozna bylo nad kazdym kantem.
  Tak ustawiona na okraglo biesiada funcjonowala doskonale prawie 20 lat, jak ktoras z nog okazywala sie chroma, to ja pod stolem wymieniano, zagluszajac robote choralnym spiewem, powtarzajac kilka razy -Niebo gwiazdziste nademna…. zwodzili ci spod Cyrkla i winkla -….. na co ci -spod Tacy,Korka i Rozporka odpowiadali …,,Modl sie za nami!,,, co uspokajalo natychmiast watpiacych w uczciwosc i spatan, czyli dozgonna wiernosc i umilowanie demokracji – Mafii zwanej dalej Ukladem Magdalenskim
  Stoi sobie lata i sluzy dobrze ten mebel , przy ktorym wyzywily sie- ba spasly, jak wieprze- cale plejady najgorszych SS-ynow..znanych z imienia I nazwiska wiekszosci Polakow, na widok ktorych…. moga tylko zgrzytac zebami.
  I czekali leniwie Szalbierze Okraglego Stolu powtarzajac magdalenskie gusla stare i uznane, az sie doczekali…… Ze Polacy w koncu upomnieli sie o swoje, czyli narazie…. o ulice!
  Ooooo,,ulicy sie im zachcialo????? Ooooo?? Przeciez wiadomo od Rakowskiego, ze ….
  Kto ma ulice…ma wladze. A stad do kamienicy….szat prast!I ho hoooo!
  NIgdy!!!!!!Rykneli Stolniki Magdalenskie!
  I Mafia Polityczna Rzadzacego Polska Ukladu za nimi zaczyna porykiwac… i szykuje sie do obrony…narazie porykuje na kiboli i akademikow…ze zatrzymam sie na tych dwoch- wydawaloby sie tak od siebie odleglych srodowiskach polskich. Moze przecietny Polak nie wie..ale nasi Niemilosciwie Nam Panujacy dobrze wiedza..co laczy profesorow KULu, rezyserow, studentow i bezrobotnych posiadaczy dyplomow, wyzszych uczelni w Polsce z…kibicami Legii – Widzewa, czy Wisly))
  Ktoby sie spodziewal ,ze taka swiatowa i libertynska banda- tak alergicznei zareaguje i rasistowsko na etnicznosc, bo przeciez to- co laczy te dwie grupy to przedewszystkim tylko wspolne polskie pochodzenie!
  Otoz wlaczono megafony ,mikrofony, ekrany , parawany i szlabany , wlaczono glosniki , prokurature i zamknieto bramy stadionow i namierzonych organizatorow I makontentow, oraz natychmiast rozpoczto stare gusla sprawdzone przed kazda Selekcja Swoich chetnych do koryta zwanej dalej Wyborami…Ze niby to jest Elekcja- a nie Selekcja…Zaczeto tez- teraz troszke wczesniej , wlasnie okroaglostolowa Banda rozpoczyna swoje Godzinki Medialne i Operatywne..wyjac…Niebo Gwiazdziste nad Nami…a druga polowka Modlsiezanami…..ale…..oto…….zaczyna sie cos niedobrego!
  Oto ta uspokajana Modlsiezanami wyciami…. milczaca I potulna, sluchajca czczych obietnic od 20 lat..ta walona sloganami i tandeta, karmiona owinietym w plastik gownem ulica zaczyna spiewac….. paskudnie i obzydliwie odspiewujac….w dodatku na ta sama nute…..Pocalujata w dupe Wojta…!
  I co???….. dziwicie sie- ze ich szlag trafia???? Jesli strach staje sie mniejszy od Paly..nie zastapi jej nawet Pastoral!
  Sojusz Paly z Pastoralem przestaje zatem miec jakikolwiek sens))
  Wolny wybor wolnych ludzi dzis- to nie zadne glosowanie nie zmieniajace nic i niczego, a tylko dajace wygodny pretekst legalnosci rzadzacej Mafii. Odwazny i wolny wybor dzis- to Calkowity Swiadomy i Dobrowolny Bojkot Zla! Bez wzgledu na jego rozmiary…bo Zlo- nawet najmniejsze- jest zawsze i tylko zwyklym…..Zlem!
  Jakakolwiek kolaboracja,” proba jednohttp://www.gadu-gadu.pl/ks-natanek-o-kard-dziwiszu-to-masonczenia” pod sztandarami i wlaczanie sie w Obzydliwa Selekcje obojetnie pod jakimi auspicjami, sztandarami, racjami i intencjami- jest poprostu zwykla kolaboracja i zdrada Polskiej Racji Stanu.
  Jest Sluzba ZLU!
  Roman Kafel
  Dallas Texas Maj 2011.

 34. Boydar said

  2011 …

  Ulica nigdy nie śpiewa tak sama z siebie. Na ulicy sam z siebie to może gwizdać wiatr. Ale zgadzam się, że chleb musi się dopiec. Warto z lektury wyciągać pożytek, np. z „Faraona”.

 35. revers said

  A tym czasem Francja, Dania mimo Szengen wprowadzila kontrolle graniczna. tylko Niemcy wstrzymuja sie od interpretacji kontoli granic, nawet w ramach Szengen, czy ustalen Dublinskich.

  Ale w Niemczech szykuja inne jak zawsze ostateczne rozwiazania i na razie testowane sa na dworcu Sued-Kruez kamery i systemy rozpoznawnia twarzy, ktorych dokladnoc i tarfnosc szacowana jest an 68%, w duzej mierze ustaleniona jest od naswietlenia, czyli idz zawsze z obcaa kamera pod slonce, kieruj twarz o 15 stopni kaatowych w ktoryms z kierunkow od osi obcej kamery.

  To mallo dalej ida od 2019 roku kolejne zmiany w uprawnienaich policji na razie Berlinskiej, ale to samo dzieje sie w Monachijskim rewirze policyjnym, czyli wieksze prawa do kontroli osobistych, oraz prawa uzycia broni bezposrednio i body cam kamerka, cos jak w usej gdzie mozna odstrzelic kazdego na ulicy lub przestrzeni publicznej, a potem stawiac zarzut.

 36. VAV said

 37. 35
  Revers

  Kontrola granic??
  Gdzie?
  W Jugoslawii?
  W slonecznej Italii??
  W Polsce?
  W Grecji?
  A moze w Libii i w Jemenie?
  W Iraku?
  W Afganistanie?
  W Syrii?
  W Sudanie?
  Na Haiti?

  Kontrola granic jest tylko tam, gdzie nie ma granic: W Izraelu.

 38. revers said

  Pisze w Danii i Francji z powodu stanu wyjatkowego, co oznacza ze nie jest to kontrola stala, ale wyrywkowa.

  Jescze do marca tego roku czyli ustalen Dublinskich na granicy kolejowej Polska Niemcy, regularnie, dzein w dzien, pociag za pociagiem, skald za skaldem, krazyla policja niemiecka i sprawdzala dokumenty, najczesciej wyrywkowo, teraz oficjalnie mozna uzywac kamer ktore sa wprowadzone w niemieckich skladach pociagow ktore wjezdzaja jak chca na teren Polin i zadne prawo nie natusza, prywatnosci, a delikwentow mozna rozpoznac pow ymainie danych z kamer skaldu z najblizyszym wezlem wifi lub na pamieci..

 39. 22
  Piotr Podgorni

  Co za urocza hipokryzja.
  Slowo sie pojawilo?
  To moze ja cos przypomne:
  W latach 1979 do 1982 wyjechalo ( pardon: wyemigrowalo) z Polski dwa miliony Polakow.
  Wszyscy domagali sie statusu uchodzczego i taki status humanitarny dostali, choc sie nikomu nie nalezal.
  Nie spelnialismy warunkow wizy uchodzczej. Nikt do nas nie strzelal i nie bombardowal nam domow.

  Solidarnosc zaprowadzila dyktature proletariatu
  Na chwile.
  Teraz bolszewicka rewolucja pozarla wlasne dzieci: Wojujacy robotnicy zasuwaja na umowach smieciowych.
  Nikt nie protestuje i nie domaga sie godziwych warunkow pracy i placy.
  Probowaly pielegniarki.
  Stalownikow juz nie ma, gornikow tez. A i stoczniowcow gdzies wcielo.

  Uciekalismy przed bolszewicka rewolucja Solidarnosci, bo balismy sie zydowskiego kapitalizmu. Caly KOR zaydzony; wladze Solidarnosci zazydzone, dyktatura proletariatu, czyli wladza robotnicza, ktora sparalizowala przemysl w Polsce – to uzyteczne narzedzie KOR-u i innych zydowskich ‚intelektualistow’ i biznesmenow..
  Stanely huty i kopalnie. Zaklinczowane piece hutnicze. Totalny sabotaz polskiego przemyslu.
  Strzelanie do ministrow. Rozkradana pomoc z zagranicy. Rewolucja finansowana z zewnatrz. Jak kazda przyzwoita rewolucja.

  Polacy to jakas lepsza rasa?
  Osiem milionow Polakow znalazlo sobie schronienie w innych krajach.
  Po odzyskaniu tzw. niepodleglosci poszlismy mordowac innych; do Jugoslawii, Afganistanu, Iraku, Libii, na Haiti …. zeby inni tez mogli szukac schronienia?

  Juz ludy pierwotne w Australii poznaly tajemnice boomerangu.
  Do Europy wiedza tajemna starszyzny aborygenskiej jeszcze nie dotarla.

 40. Polskie Obserwatorium Praw Goja said

  Ten były urzędnik (Marcin Skalski) Urzędu ds. Cudzoziemców udzielił wczoraj wywiadu dla W Realu 24 TV:

Sorry, the comment form is closed at this time.