Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Jak monarchia doprowadziła do rewolucji francuskiej i czemu lud Wandei zbuntował się wobec rewolucyjnej tyrani

Posted by Marucha w dniu 2019-09-03 (Wtorek)

Rewolucja francuska okazała się lekiem gorszym od choroby. Kościół katolicki głosił w swoim nauczaniu społecznym, że należy rozwiązywać problemy społeczne, między innymi po to, by nie stały się pożywką dla lewicowych ekstremistów, których władza, zamiast rozwiązać problemy, przysporzy społeczeństwo nowych.

Tak właśnie stało się z rewolucją francuską.

Rewolucja francuska trwała od 1789 do 1799. Jej wybuch mieszkańcy Wandei przyjęli z satysfakcją. Błędem Wandejczyków było to, że na poważnie wzięli hasła rewolucji o wolności i indywidualizmie, korzystając, z których chcieli być katolikami – podczas kiedy despotyczne władze narzucały laicyzacje.

Lud Wandei zbuntował się w 1793 przeciwko temu, że nowe władze odebrały mu wolność gwarantowaną przez Deklaracje Praw Człowieka. Zgodnie z artykułem 35 Konstytucji „kiedy rząd gwałci prawa ludu, powstanie jest dla ludu dla każdej cząstki ludu najświętszym i najkonieczniejszym z praw”. Bunt w Wandei był więc zgodnie z prawem rewolucyjnym uprawniony i legalny, a działania rządu bezprawne.

Wandea przed rewolucją była bogatym i zaludnionym regionem Francji. Wandejczycy byli bardzo krytyczni wobec monarchii. Scentralizowana władza króla odbierana była przez ludzi jako pasożyt. Monarchia zbudowała system absolutystycznej władzy, który został przejęty i rozbudowany przez nowe władze rewolucyjne.

Rewolucjoniści odnieśli sukces, bo ludzie realnie cierpieli z powodu absolutystycznej monarchii i liczyli, że rewolucja przyniesie im wolność – w rzeczywistości przyniosła wielokrotnie gorszą niewolę. Francuzi przed rewolucją narzekali, że monarchia prowadzi, politykę „systematycznych represji i karania wszelkiej inicjatywy lokalnej i osobistej”.

Zdaniem poddanych króla państwo tylko brało i nic nie dawało w zamian. Niezwykle dolegliwe były pod rządami króla wysokie podatki doprowadzające do ruiny. Gdy władze obiecywały obniżki podatków, nic takiego się nie działo.

Francuzów w monarchii złościła też pańszczyzna, królewska i osobista (polegająca na wykonywaniu prac publicznych), z czasem zamieniona na równie uciążliwy podatek. Niezwykle dolegliwy był też dla poddanych króla przymusowy pobór do milicji. Poborowi podlegali mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat (a były to czasy krótkiej średniej długości życia). Czas służby wynosił 6 lat, ci, którzy uchylali się lub zaniedbywali służbę, dostawali kolejne 10 lat (czyli służono przez dużą część życia).

Rolnicy poborowi nie mieli jak uprawiać ziemi i wykarmić swoich rodzin, co sprawiało, że mężczyźni żyli w wiecznym stresie. Poborowych wysyłano na misje np. do Kanady. Liczebność poborowej milicji wynosiła 350.000, nie licząc wcielonych do innych formacji. Zakup umundurowania i broni finansowały parafie (pełniące funkcje samorządu terytorialnego) z podatków.

W monarchii absolutnej państwo ingerowało w wiele dziedzin życia (np. bez zgody państwa nie można było założyć winnicy). Wojsko pacyfikowało wszelki opór wobec władzy, głuchej na wszystkie lamenty i skargi uciskanego ludu. Taka polityka monarchii doprowadziła do powszechnej nędzy. Niemoralność wśród duchownych doprowadziła do antyklerykalizmu.

Wandea z satysfakcją przyjęła wybuch rewolucji w 1789 roku. Potwierdziły to udane wybory do rad gminnych, szybko powstała świecka administracja. Z kontestacją nie spotkało się nawet upaństwowienie dóbr kościelnych.

Niestety szybko okazało się, że nadużycia ze strony nowych rewolucyjnych władz są gorsze od nadużyć w czasach monarchii. Nowe rewolucyjne władze podniosły podatki (w niektórych gminach nawet dwukrotnie), wprowadzono nowe formy opodatkowania, rady gminne zamiast być samorządne (tak jak samorząd parafialny) stały się instrumentem władz centralnych, które brutalnie pacyfikowano wszelkie protesty społeczne. Rewolucja francuska realnie zlikwidowała samorządność we Francji.

Szokiem, który przelał czarę goryczy, dla mieszkańców Wandei było to, że władze rewolucyjne chciały odebrać im wolność religijną i podporządkować państwu rytuały religijne. Przeciwko podporządkowaniu biurokracji państwowej Kościoła zaprotestowali duchowni, odmawiając przysięgi na wierność Konstytucji Cywilnej Kleru, która podporządkowywała Kościół i duchownych biurokracji państwowej.

Wprowadzona w 1790 Konstytucja Cywilna Kleru będąca ustawą Zgromadzenia Narodowego przewidywała likwidacje ślubów kościelnych, pełne upaństwowienie własności Kościoła, podporządkowanie duchowieństwa biurokracji państwowej (państwo miała zlecać duchownym określone zadania i wypłacać im pensje).

Celem antyklerykalnych posłów było to, żeby kler wypowiedział posłuszeństwo władzy, i by władza miała pretekst do likwidacji Kościoła katolickiego. Antyklerykalne władze dążyły do powołania kościoła państwowego bez związku z papiestwem.

Konstytucja Cywilna Kleru zabraniała uznawania biskupów mianowanych nie przez władze cywilne. Według tej ustawy nominowani przez władze biskupi nie mogli występować do papieża „po inwestyturę kanoniczną”, mogli tylko papieża poinformować o swoim wyborze. Antyklerykalna ustawa wprowadzała nową sztuczną strukturę opartą na nowej strukturze cywilnej.

Według Konstytucji Cywilnej Kleru biskupi i proboszczowie mieli być wybierani „większością głosów przez wszystkich uprawnionych obywateli, w tym żydów, protestantów i niewierzących”. Władze biskupów miała ograniczać rada wikariuszy generalnych (jej głos miał być równy głosowi biskupa).

Warto pamiętać, że Konstytucja Cywilna Kleru wprowadzona przez nowe władze, funkcjonowała jeszcze w czasie monarchii, którą ostatecznie obalono 10 sierpnia 1792. Duchowni, choć akceptowali nowe władze, to odmówili uznania antyklerykalnej ustawy. W odwecie władze zaczęły szykanować wychodnych, między innymi okładając ich sprzecznie z prawem wyższymi podatkami.

„27 listopada 1790 roku Zgromadzenie Narodowe postanawia, że wszyscy księża mają zaprzysiąc nową Konstytucje Cywilną Kleru pod karą utraty prawa wykonywania swojego zawodu”. Taki wymóg był sprzeczny z rewolucyjną propagandą, która atakowała katolicyzm za wymuszanie posłuszeństwa (był to dla rewolucjonistów pretekst do likwidacji i zakazu istnienia zakonów).

Nowe rewolucyjne władze twierdziły, że celem podporządkowania Kościoła państwu jest przywrócenie pierwotnego Kościoła z czasów apostolskich. W 1791 Kościół uznaje Konstytucje Cywilną Kleru za dokument sprzeczny z nauczaniem Kościoła, hierarchowie wskazali, że celem antyklerykalnej ustawy jest zniszczenie religii.

Nowe władze, by rozkręcić antyklerykalną spiralę nienawiści, oskarżyły katolików o działalność antypaństwową, dzielenie społeczeństwa i chęć wywołania wojny domowej, oraz głosiły prymat państwa i konstytucji. W rządowej propagandzie pojawiają się postulaty przemocy i zabijania katolików. Oficjalnie były pacyfikowane wszelkie protesty społeczne – równocześnie biskupi i kler, który zadeklarował lojalność władzy, był bojkotowany przez wiernych.

Władze nie były zainteresowane kompromisem, ich nienawiść do katolików rosła z dnia na dzień. Zamykano kościoły i inwigilowano duchownych.

Działania nowych władz były całkowicie sprzeczne ze sztandarowym dokumentem rewolucji francuskiej, czyli z Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela. Zakazywała ona więzienia bez wyroku sądu, a władze bez wyroku sądu internowały duchownych. Gwarantował wolność religijną bezlitośnie dławioną przez nowe rewolucyjne władze.

Wart zwrócić uwagę, że narracja rewolucjonistów zbieżna jest dosłownie z dzisiejszą narracją środowisk lewicy i antyPiS w Polsce, które też swoich przeciwników oskarżają o dzielenie społeczeństwa, chęć wywołania wojny domowej, oraz też powołują się na Konstytucje (antyPiS tak jak francuscy rewolucjoniści postępuje sprzecznie z literą aktów, na które się powołuje).

Wszelkie pokojowe protesty katolików były brutalnie pacyfikowane przez żołnierzy nowej władzy. Wierni bojkotowali msze odprawiane przez księży kolaborujących (najczęściej największych prymitywów i niegodziwców). By zapewnić frekwencje na mszach, odprawianych przez zdrajców Kościoła, lojalni wobec władzy ateiści zmuszali się do wizyt w kościołach. Z czasem rozwinął się Kościół podziemny złożonych z księży prześladowanych przez władze.

Antykatolicka polityka władz, podatkowy wyzysk, bieda wywoływały coraz większe protesty społeczne. Władza odpowiadała represjami i brutalnymi pacyfikacjami przeprowadzanymi przez wojsko i stworzone lokalne bojówki.

W konsekwencji powstawała konspiracja polityczna. By jej przeciwdziałać i zwalczać opozycje państwo rozwijało sieć donosicieli. Za złapanie nieposłusznego księdza władze wyznaczyły nagrody, złapani kapłani byli bici i lżeni. Choć duchowni mogli emigrować, to woleli pozostać we Francji z prześladowanymi wiernymi. Lud domagał się wolności religijnej.

Sukces rewolucyjnej władzy zapewniło to, że miała ona jedną władzę, a siły powstańcze były pospolitym ruszeniem bez władzy centralnej. O sukcesie rewolucyjnych władz zadecydowało to, że zdecydowały się one przeprowadzić ludobójstwo w celu całkowitej pacyfikacji oporu.

Ogromne niezadowolenie społeczne wywoła pobór do milicji 300.000 mężczyzn. Władza przeprowadziła pobór, by nie było komu protestować przeciwko władzy. Wybuch powstania poprzedziły krwawe represje nowej władzy, w wyniku których siły rządowe zabiły bardzo wiele osób oraz zamknięcie „kościołów i kaplic nieobsługiwanych przez zaprzysiężonych księży”.

Powstanie wybuchło w 1793 roku. Powstawały siły powstańcze i administracja. Gdy mężczyźni, często nastoletni chłopcy walczyli, kobiety pracowały, choć część z nich walczyła w siłach, Powstańcy zdobywali broń w walce, lub robili ją z narzędzi rolniczych. Siły powstańcze składały się ze stałej i niestałej części armii (w przerwie między walkami rolnicy wracali uprawiać ziemię).

Powstańcy cieszyli się entuzjastycznym poparciem tubylców i mieli zaskakująco dobre wyszkolenie i zaopatrzenie oraz stosowali nowe metody walki (takie jak działania partyzanckie), a między dowódcami i żołnierzami panowały bardzo serdeczne relacje. Powstańcom sprzyjało to, że „Wandea była wówczas prawdziwym labiryntem leśnych ostępów i niknących w nich dróg”, w terenie orientowali się tylko miejscowi.

Więcej o przyczynach rewolucji, zbrodniach władz rewolucyjnych i przebiegu powstania w Wandei można przeczytać w pracy (wydanej nakładem wydawnictwa naukowego Aletheia) Reynalda Sechera „Ludobójstwo francusko-francuskie”.

Jan Bodakowski
https://prawy.pl

Komentarzy 60 to “Jak monarchia doprowadziła do rewolucji francuskiej i czemu lud Wandei zbuntował się wobec rewolucyjnej tyrani”

 1. Birton said

  Wielka Żydowska Rewolucja Francuska
  Wielka Żydowska Wiosna Ludów
  Wielka Żydowska Rewolucja Październikowa
  Wielka Żydowska Jesień Narodów
  Wielka Żydowska Migracja
  i tak dalej, i wszystko jasne

 2. Rafal Cz. said

  Polecam niezwykly film francuski o wojnie religijnej ale i o milosci siostry krola francji do zwyklego szlachcica.. Tytul oryginalu: „Qeen Margo”.
  Kopie filmu mozna kupic przez niedrogo internet.

 3. Rafal Cz. said

  Nie lewica wzniecila ten zryw bo nikt wtedy nie znal slowa lewica.
  Lud sie buntuje wtedy kiedy ma dosc nedzy i wykorzystywania przez panow. Buntuje sie bo innego wyjscia nie ma.
  Nie znano rowniez slowa prawica. Ale znano co to wyzysk i uciemiezenie. A nie laska poslugiwac sie siedmioma przykazaniami zamiast szermowac od rana do wieczora sofistyka i to nie najwyzszym poziomie.

 4. Katarzyna T said

  Po namalowaniu i wystawieniu obrazu Dziewica Orleańska Mistrz postanowił wykonać niezwykły polityczny gest i… ofiarować obraz narodowi francuskiemu, jako… ekspiację za uczestnictwo Polaków w Komunie Paryskiej! A przecież owi polscy uczestnicy Komuny byli zarazem bohaterami powstania 1863 roku.

  Read more: http://www.pch24.pl/zapomniane-dzielo-matejki,544,i.html#ixzz5yUutJXO5

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/10/29/rozpustny-mesjasz-z-polski-obiecywal-niesmiertelnosc-i-organizowal-orgie/#3

 5. Katarzyna T said

  Dzieje głupoty w Polsce za czyim powodem?

  Jak Polska zbawiała świat. Mesjasze i prorocy
  Autor: Jerzy Besala

  Państwa, narody czy plemiona tworzą mity i legendy, które uzasadniają ich istnienie i przydają im nadprzyrodzonego wymiaru. Nie inaczej jest z nami, Polakami. Nasi przodkowie przed wiekami wierzyli, że polskie dzieje nie zaczęły się od Mieszka I, lecz od od biblijnego Noego i jego synów.

  Dowodzili tego liczni kronikarze, a szlachta przyjmowała ich wywody przekonana, że jest „narodem wybranym” – potomkami legendarnych Sarmatów. Polacy mieli też być wybrańcami Boga i w roli przedmurza bronić katolicyzmu przed islamem. Ten sam Bóg doprowadził do upadku Rzeczypospolitej, aby dzięki polskiej ofierze, odkupieniu na wzór Chrystusowego, odrodził się nowy, lepszy świat – pisali w XIX wieku na emigracji romantyczni poeci z Mickiewiczem na czele.

  Jerzy Besala prowadzi czytelników w tajemniczy i fascynujący świat polskich mitów, przepowiedni, mistycznych uniesień, proroków i wieszczów, którzy opiewali narodowe posłannictwo. Spotkamy tu sarmackich pisarzy, żydowskiego przechrztę Jakuba Franka, kozackiego lirnika Wernyhorę, filozofa Józefa Hoene-Wrońskiego, wreszcie romantyków Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz ich nawiedzonego mentora Andrzeja Towiańskiego.

 6. Zerohero said

  Wart zwrócić uwagę, że narracja rewolucjonistów zbieżna jest dosłownie z dzisiejszą narracją środowisk lewicy i antyPiS w Polsce, które też swoich przeciwników oskarżają o dzielenie społeczeństwa, chęć wywołania wojny domowej, oraz też powołują się na Konstytucje (antyPiS tak jak francuscy rewolucjoniści postępuje sprzecznie z literą aktów, na które się powołuje).

  pisowski idiota

  Dzielenie społeczeństwa to stały element demokracji fasadowej. Tetralna „nagonka” na PIS jest elementem ustawki i towarzyszy jej analogiczna nagonka na PO. Porównanie jakiego dokonał partyjny naganiacz jest haniebne. Gdzie Wandea a gdzie te prześladowania pisiaków?

  tutaj próbka intekektu Bodakowskiego

  ot, skojarzył słowa „konstytucja”, „dzielenie społeczeństwa” i bezmyślnie powiązał dwie zuoełnie różne sytuacje. Natręctwo myśli (tutaj pisofilstwo) powoduje, że o takie skojarzenia bardzo łato. np. rzucasz hasło „Neron” a fanatyk pisowski zaraz zbajdzie związek między prześladowaniami chrześcijan a rzekomymi prześladowaniami PIS.

 7. Troll Polonii said

  Rewolucja Francuska byla rewolucja burzuazji – a nie zadnych chlopow, ktorym akurat we Francji bardzo dobrze sie wiodlo – i ta burzyazja postanowila siegnac po wladze.

  Kazda rewolucja jest organizowana przez tzw. elity, ktore chca wladzy i wylacznego dostepu do majatku narodowego.

 8. Katarzyna T said

  Ad 7 Birton said
  2019-09-03 (Wtorek) @ 19:26:46

  Wielka Żydowska Rewolucja Francuska
  Wielka Żydowska Wiosna Ludów
  Wielka Żydowska Rewolucja Październikowa
  Wielka Żydowska Jesień Narodów
  Wielka Żydowska Migracja
  i tak dalej, i wszystko jasne

 9. Antares said

  #Troll Polonii

  Gdyby w ówczesnej Francji było tak dobrze to rewolucja nie miałaby tak dużego poparcia. Niestety wykorzystali to wrogowie Francji i dopiero później pokazali swoje prawdziwe oblicze.

  ——
  Podburzyć motłoch nie jest trudno.
  Admin

 10. „Patrząc na Oblicze, któremu całe Niebo i Kościół śpiewają Święty, Święty, Święty możemy jedynie przeczuwać, ile kosztowały Boga nasze grzechy. Niemożliwością jest, by szły za nami do Nieba. Tam nie mają one wstępu, nie będą ponownie katować Najświętszego ze Świętych. Dlatego zrzucajmy je z siebie; z bagażem narzędzi do poniżania Boga w Niebie miejsca dla nas nie będzie. ” https://swietatradycja.wordpress.com/2019/09/04/choral-gregorianski-we-mszy-lacinskiej-xi-orbis-factor-sanctus/

 11. Troll Polonii said

  9
  Antares
  W historii, na ‚gdybanie’ jest juz za pozno.

  A potem nie mamy innego wyjscia tylko szukac winnych, zwalac na zly los i zydow, bo ‚rewolucja chciala dobrze ale zostalismy zdradzeni’…

  Walka o wladze jest stara jak swiat i juz starozytni opisywali wszystkie tricki z ta walka zwiazane i stosowane.

  Kazdy ma prawo do swojej opinii ale i obowiazek zaznajomienia sie chocby pobieznie z faktami.
  Polecam Historie Francji.

 12. gnago said

  Krótkowzrocznie i po najmniejszej linii oporu
  1 w wyniku wybuchu wulkanu nie było plonów a że nawozów i glifosatu też nie było ludnośc głodowała .
  2 Rewolucja sterowana była z zewnątrz , o czym świadczą „rewolucjoniści” sprowadzeni tłumnie pod Bastylię spod beligijskiej granicy. I marnie skończyła bo wymknęła się spod kontroli. Tak samo jak i nastepne. Podobnie dzisiaj mamy działaczy szwendających się z pochodu na pochód z protestu na protest. Oczywiście nie mają czasu na pracę, a żyją i podróżują dzięki „Bożej opiece”

  Ciekawe czy odpowiednie służby prześwietliły tych działaczy i źródełka ich dochodu

 13. Antares said

  „Podburzyć motłoch nie jest trudno.
  Admin”

  Owszem, podburzyć nie jest trudno, ale ludzie muszą mieć też trochę motywacji żeby coś zmieniać. Jeżeli człowiekowi jest dobrze to nie będzie chciał coś na siłę zmienić. W Niemczech np. został do tego wykorzystany wielki kryzys i upokorzenie po Wielkiej Wojnie, to samo dotyczy Rosji. Gdyby w ówczesnej Francji było tak pięknie, to „rewolucjoniści” nie znaleźliby takiego posłuchu.

  ——
  W Polsce Gierka nie było źle i robiło się coraz lepiej… No i co? Podburzono z wiadomym skutkiem.
  Libia była dla swych obywateli rajem. No i co?
  Admin

 14. Teza said

  Judeo Żydowskie Pogromy Francuzów katolików

  Rewolucja francuska trwała od 1789 do 1799. Jej wybuch mieszkańcy Wandei przyjęli z satysfakcją.

  bzdury

  Wandea przed rewolucją była bogatym i zaludnionym regionem Francji.

  I jest odpowiedź. Wolny rynek zdecydował że trzeba wykończyć konkurencję w Wandei a katolików zamienić w biedotę. Dekoracje się dorobi.

  http://www.rodaknet.com/rp_art_5175_czytelnia_wendea.htm

  Masonic Genocide of French Catholics Vendee
  https://www.traditioninaction.org/Questions/B251_Vendeehtml.html

  „katoliccy pisarze” ludobójstwo katolików ok
  Hillaire Belloc, the Liberal – Part I

  ‘Only Ill-Informed Catholics
  Condemn the French Revolution’

  Hillaire Belloc, the Liberal – Part III

  The French Terror Was ‘Just and Honest’
  https://www.traditioninaction.org/HotTopics/j013htBelloc_FR_1.htm

  ludobójcy Wandei po ludobójstwie katolików zamordowani przez zleceniodawców
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Joseph_Westermann

  https://teaattrianon.blogspot.com/2008/12/genocide-in-vende.html

  Polecam niezwykly film francuski o wojnie religijnej ale i o milosci siostry krola francji do zwyklego szlachcica.. Tytul oryginalu: „Qeen Margo”.

  taa dziwkarska miłość

 15. Teza said

  Judeo Żydowskie Pogromy Francuzów katolików

  Przed rewolucją Kościół w Wandei posiadał ok. 10% ziemi, darowanej mu w zapisach testamentowych miejscowych mieszkańców w ciągu setek lat. W intencji darczyńców zapisy te miały stanowić podstawę utrzymania księży, zakonów i kościołów, a także służyć do walki z ubóstwem oraz utrzymania szkół i szpitali.

  W listopadzie 1789 roku Zgromadzenie Narodowe skonfiskowało dobra kościelne i wyemitowało asygnaty, za pomocą których można było te dobra nabyć. Dało to możliwości wzbogacenia się skorumpowanych urzędników, a społeczności lokalne zostały pozbawione możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie lecznictwa, opieki społecznej i szkolnictwa

  cel ludbójstwa – kościół bez pieniędzy na łasce sekt judeopogańskich, kradzież szpitali i szkół katolickich

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_wandejskie

  https://www.gloria.tv/article/VNedLbMYXrhJ1ewdpVwkRe46K

  Najbardziej znamienne są słowa François’a Joseph’a Westermann’a – generała wojsk masońskich rewolucyjnych z tego okresu, które zobrazują czytelnikowi, co dokładnie się działo w Wandei z ludnością cywilną po powstaniu, cytując:

  „Nie ma już Wandei, obywatele republikanie. Wraz ze swymi kobietami i dziećmi zginęła pod naszą wolną szablą. Grzebię ją w bagnach i lasach Savenay. Zgodnie z rozkazami, któreście mi dali, miażdżyłem dzieci kopytami koni, masakrowałem kobiety, które – przynajmniej te właśnie – nie będą już rodzić bandytów. Nie mam na sumieniu wzięcia chociażby jednego jeńca. Tępiłem wszystkich… Moi huzarzy mają przy końskich ogonach strzępy bandyckich sztandarów. Drogi są zasłane trupami. Jest ich tyle, że w wielu miejscach tworzą piramidy. Bez przerwy rozstrzeliwuje się w Savenay, ponieważ ciągle przybywają bandyci chcący się poddać… My nie bierzemy jeńców; trzeba by im było dawać chleb wolności, litość zaś to nie rewolucyjna sprawa.” 24 grudnia 1794 roku.

 16. Teza said

  http://gabriel-maciejewski.szkolanawigatorow.pl/podlasie-polska-wandea-pogadanka-o-ksiazce
  Banque Générale.Bank ten był akurat największym przekleństwem Francji (aż do rewolucji), bowiem emitowane przez niego baknoty nie miały żadnego pokrycia w kruszcach, ale zanim to się okazało bank prywatny należący do Lawa (z 3/4 kapitału rządu w postaci obligacji państwowych) zdążył wykupić w sierpniu 1717 Kompanię Missisipi, a także zmienić nazwę w 1718 na Banque Royale, co miało sugerować, że od tej chwili to Korona odpowiada za zobowiązania tego banku.

  Działania Johna Lawa spowodowały, że żaden Francuz nic o żadnych bankach nie chciał słyszeć. I może byłoby tak zostało, ale w 1776 aby ratować finanse królestwa powrócono do pomysłów Lawa i rozpoczęto ponownie druk banknotów – tym razem jak ognia unikając słowa bank.

  A obok tego do obiegu pieniężnego Francji trafiają banknoty Królewskiej Armii Katolickiej, czego bankierzy nie mogli tolerować. Armia dysponująca własnym bankiem, do tego katolicka i rojalistyczna, to było już za dużo dla rewolucyjnych władz Francji. Aby nikt nie próbował powtórzyć tego patentu (bojówka i bank) należało całą prowincję utopić we krwii.

  http://pioter.szkolanawigatorow.pl/wandea-musiaa-spynac-krwia

 17. Anuszki said

  Czyli Wołodzia Ilicz Lenin wiecznie żywy , czerpał pełnymi garściami , czy raczej chłeptał żydowską mordą Rosyjską krew , biorąc przykład z terroru Robespierra.

 18. NC said

  Re 12: Nie ma zadnej „najmniejsze linii oporu”.

  Co do tekstu Bodakowskiego, to dawno nie czytalem czegos rownie niechlujnego, niegramatycznego i stylistycznie bez sensu. Czy to p. Bodamowskiemu napisal towarzysz Google?

 19. Troll Polonii said

  12
  Gnago

  Pamietam, ze Wiedniu ambasada USA placila 50 dolarow dziennie za wystawanie pod radziecka ambasada.
  I to nie sa plotki.
  Duzo Polakow sobie w ten sposob dorabialo i nikt nie mial do nich o to pretensji, bo: „Jak glupie Amerykany placa to czemu nie skorzystac”.
  Mnie sie wierzyc nie chcialo, ale biegali radosniepod te ambasade , glownie cinkciarze i handlarze z Mexico Platz.

  Naturalnie, osoby, ktore mialy poskladane podania o wyjazd do roznych panstw, baly sie jak ognia, zeby im nikt nie zrobil zdjecia pod sowiecka ambasada .

  We Wiedniu bylo duzo starych bywalcow, bo wtedy nie potrzebna byla wiza do Austrii; wiec znalismy takie przypadki, ze Polacy pohandlowali przez trzy miesiace, potem wjezdzali do Polski i wracali z powrotem na nastepne trzy miesiace. I tak w kolko.

  Nie jest tajemnica, ze Soros placi roznym zdrajcom, ‚stojkowym’ i demonstrantom, a takze klakierom, zeby robili sztuczny tlum.

  Widac to teraz najlepiej w Hong Kongu bo sie przyznali sami Amerykanie, ze ‚robia porzadek’ w Hong Kongu.
  Daleko nie szukac: W raportach CIA podaja ile placili na Solidarnosc; Pani Nuland sie przyznala. ze Ameryka zaplacila 5 mld dolarow za zorganizowanie majdanu i wybranie Jacyniuka.

  Wiadomo tez ze taki na przyklad Gulen ma do dyspozycjie wszystkie pieniadze, zeby ‚obalic Erdogana’ i zakladac anty-tureckie komorki po calym swiecie.
  Pokazywali taka organizacje Gulena w Bosni.

  W Libii tez byl zdrajca, ktory teraz prowadzi awantury militarne tez przy pomocy zachodnich pieniedzy.W Iraku mieli Chalabis, ktory sie przyznal, ze zrobil zle. Za pozno.

  Guaido w Wenezueli dostal od USA 20 mln dolarow o czym pisali z duma sami Amerykanie.

  Pieniadze ida nie tylko do kieszeni zdrajcow ale sa bardzo pozyteczne w propagandzie pod tyulem: to biedny lud walczy o demokracje.

  Taka idiotyczna propagande rozpuszczaja w Hong Kongu; ze niby te studenty chca demokracji, a tak naprawde oplacaja ich oligarchy, ktorych Pekin sciga za malwersacje finansowe.

  Amerykanie wydaja kupe pieniedzy na rozne bunty i rewolucje. Amerykanski podatnik zaplacil juz straszne melony na oderwanie sie Tajwanu i na rzekomo przesladowanych Ujgrow- muzulmanow w Chinach.

  Na rewolucje zawsze bylo duzo pieniedzy.
  Lenin tez mial kase.
  Soros zreszta sie przyznaje do oplacania roznych demonstracji i ‚spontanicznych’ protestow.
  Wiele wywiadow z Sorosem jest w sieci.
  Kazda rewolucja bardzo drogo kosztuje. Ktos musi dostarczyc funduszy.

  Nie darmo mowia, ze przed oslem obladowanym zlotem otworza sie kazde wrota.

 20. RomanK said

  Podburzyc motloch nie jest trudno:-))))))))) oglosil Gajowy:-))))
  Podajc z przyklad dobrobyt Gierka….ktory tak wkurwil motloch,,ze siem podburzyl!
  Tak ma pan racje…. I Gierek i Krolowie Francji dokladnie zrobili to samo….dokladnie, jak krolwa Antonina poradzili motlochowi ,ze jak nie ma chleba ..chwilowo zreszta- moga ….jesc ciastka:-)))))
  Niech pan sprobuje podburzyc motloch…. jakim innym sposobem:-))))))
  Powodzenia:-))))

  \

 21. NC said

  Re 19, Troll Polonii:
  Co więcej, źródeł finansowania może być kilka, co nieuchronnie prowadzi do konfliktów.
  Lenin został sfinansowany przez sztab generalny Niemiec, a Lejba Bronstein (ksywka „Trocki”) przez amerykańskich bankierów – współplemieńców. Musiało to doprowadzić i doprowadziło do obustronnych prób fizycznej likwidacji. W końcu zamordował ich obydwu towarzysz Stalin.

 22. Marucha said

  Re 20:
  Nie wiem, jaki był cel zamieszczenia Pańskiego komentarza, Chciał Pan zaprzeczyć mojej tezie, że motłoch jest dość łatwo podburzyć? Czy po prostu coś sobie popisać?

  Oczywiście, ze można, a przykładów w historii jest pełno.
  Podburzono motłoch przeciw Kadafiemu (brakowało im, kurwa, chleba?), przeciw carowi Rosji, przeciw Janukowyczowi, przeciw Gierkowi, przeciw ostatniemu królowi Francji, przeciw papieżowi…

  Podburzono motłoch by robił niezmiernie szkodliwe powstania – Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe…

  Ba, nawet podburzono motłoch przeciwko Jezusowi Chrystusowi… pamięta Pan?

 23. Troll Polonii said

  20
  No i sa jeszcze kolorowe rewolucje – wszystkie oplacaja ‚spontanicznosc i zbuntowanie niezadowolonego tlumu’
  Kolorowe rewolucje ubijaja klase robotnicza, poslugujac sie wlasnie klasa robotnicza, bo to ponoc ‚klina-klinem’.

  Wszystkim bardzo polecam : Polska Mysl Narodowa – Wypisz wymaluj , znajomy casus

  Kolorowe rewolucje” i ich organizatorzy a suwerenność i niepodległość państw i narodów. Co łączy polską „Solidarność” z ukraińskim „Majdanem”? | Polska Myśl Narodowa

  Poniższa analiza jest ważna także z innego powodu. Polacy, wskutek trwającego od roku 1980 prania mózgów przez propagandę opracowaną za oceanem (serwowaną przez RWE i lokalne, aktualnie „prawicowe”, »elity intelektualne«), zatracili kompletnie zdolność analizy sytuacji rewolucyjnych i buntów społecznych w kategoriach instytucji, umów społecznych i interesu ogólnonarodowego. Buntownicy, szczególnie ci inspirowani i wspierani z zewnątrz, praktycznie nigdy nie reprezentują interesu narodowego – a praktycznie zawsze – interes ośrodków zagranicznych i interes zainstalowanej wewnątrz danego państwa »grupy interesu«. Jeśli ci buntownicy pojawili się samorzutnie, to wsparcie zewnętrzne, które jest im udzielane, ma swoją cenę – cenę, którą zapłaci naród, który pozwoli sobie tych „rewolucjonistów” zainstalować u władzy. Jeśli buntownicy byli od początku zatrudnieni do „pracy rewolucyjnej” przez ośrodki zewnętrzne, to nikt przy zdrowych zmysłach nie może oczekiwać, że realizowana przez tych buntowników polityka będzie czymś innym, niż działaniem w interesie mocodawców. „Szlachetni buntownicy” powstający bohatersko przeciw „tyranom” i „dyktatorom” to najczęściej medialne bajki dla opinii publicznej, serwowane przez tych, którzy chcą obrabować „wyzwalane” narody ze środków produkcji i bogactw naturalnych

  W efekcie „rewolucji” planowo wyzyskiwane jest przyzwolenie elit na grabież – połączone z biernością zdezorientwanych mas

  Polecam calosc tej analizy do przeczytania:
  „Kolorowe rewolucje” i ich organizatorzy a suwerenność i niepodległość państw i narodów. Co łączy polską „Solidarność” z ukraińskim „Majdanem”? | Polska Myśl N

  https://myslnarodowa.wordpress.com/2014/03/29/kolorowe-rewolucje-i-ich-organizatorzy-a-suwerennosc-i-niepodleglosc-panstw-i-narodow-co-laczy-polska-solidarnosc-z-ukrainskim-majdanem/#Anatomia_kolorowej_rewolucji__Ograniczanie_strat_ogolnospolecznych

 24. Enya said

  Pogubiłam się i nie wiem, kiedy wybuchła ta rewolucja w Wandei. Czy powstanie w Wandei było powstaniem przeciwko nowej rewolucyjnej władzy? Tego też nie wiem.

  ——-
  Tak, to było powstanie przeciwko nowej władzy „rewolucyjnej”.
  Właściwie to aż do dziś Wandea jest ponoć sekowana przez rządy francuskie.
  Admin

 25. Marucha said

  Re 23:
  Oczywiście, jak mogłem zapomnieć o „kolorowych rewolucjach”!
  Na pewno nie wywołano ich przez podburzanie motłochu… jasne… wszystko to czysty spontan i wzrost świadomości mas ludowych..

  Podobnie spontaniczny jest stosunek Polaków do Rosji

 26. Birton said

  żydowskie poduszczenie ta ludobójcza Rewolucja Francuska i pierwsza wygrana późniejszych szkolnych koleżków JP2, wedle niego naszych starszych braci, że tak k..a m..ć powiem

 27. Plausi said

  GENOCIDE jako stały element postępu czy postępactwa ?

  „Wart zwrócić uwagę, że narracja rewolucjonistów zbieżna jest … z narracją” rewolucji w Rosji 1917, narracją licznych kadr przeszkolonych przez obcy wywiad dla potrzeb dywersji państwa polskiego w latach po II wojnie do dziś a zgrupowanych w NSZZ i KOR, jak też UE

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  Kościół cierpi na ucieczkę wyznawców, co tym razem osiągane jest nie tyle przemocą co demoralizacją i degradacją umysłową przy pomocy mediów., różne drogi prowadzą do tego samego celu. Niebagatelną rolę odgrywają też konfidenci usytuowani n.p. w hierarchii kościelnej.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  Zacytowane skojarzenie autora jest istotne, aby sobie uświadomić, że zarówno tzw. rewolucja burżuazyjna we Francji jak i ta w Rosji, ponoć komunistyczna, wykazują znaczne podobieństwo źródeł, bardziej zaawansowani wiedzą, że główni organizatorzy przewrotu bolszewickiego otrzymali zadania i środki finansowe z tych samych środowisk finansjery, Uljanow (Lenin) z Niemiec, Bronstajn (Trocki) z USA, skąd zostali przerzuceni do Rosji w celu sprowokowania rewolucji.

  Istniej poważne podejrzenie, że zarówno ekscesywne mordy ludności, do jakich doszło w obu tych odległych o przeszło wiek wydarzeniach, posiadały tę samą inspirację, której cel możemy dziś daleko lepiej odszyfrować. Używanie określeń „lewacki”, „lewicowy”, „komunistyczny” i.t.p. służy jedynie zaciemnianiu tych wskazanych powyżej związków, chodzi bowiem w obu przypadkach o podobną a właściwie tę samą inspirację, która z obłudnymi hasłami rewolucji nie ma nic wspólnego.

  Powyżej wskazane nie jest niczym nowym, i wcale nieźle uzasadnionym, ale spotyka się z poważnym protestem, szczególnie tych, którzy wytresowani przez propagandę panujących nie mogą się rozstać z mitami, które ta zagnieździła w ich głowach, kastrując ich ze zdolności samodzielnego rozumowania.

  „Władza odpowiadała represjami i brutalnymi pacyfikacjami przeprowadzanymi przez wojsko i stworzone lokalne bojówki.”

  To bardzo miluśko powiedziane, w istocie administracja paryska wysłała do Wandei oddziały, które dokonały eksterminacji ludności, wyraża to rozkaz generała « […] il faut exterminer tous les hommes qui ont pris les armes, et frapper avec eux leurs pères, leurs femmes, leurs sœurs et leurs enfants. La Vendée doit n’être qu’un grand cimetière national. » (należy wytępić wszystkich mężczyzn, którzy chwycili za broń i razem z nimi zakłuć ich ojców, ich żony, ich siostry i ich dzieci. Wandea nie ma być niczym innym, jak wielkim narodowym cmentarzem.). Historycy francuscy dopiero od niedawana, końcowe dziesięciolecia XX. wieku odkryli te ekscesy tzw. „rewolucji” we Francji, i zakwalifikowali je jako genocide na ludności Wandei, termin genocide we Francji odpowiada terminowi holokaust. Szacuje się w międzyczasie, że w efekcie tępienia ludności Wandei przez administrację z Paryża, wymordowano lub zmarło ok. 30% ludności. Na bestialskie wzorce biblijne wskazywano

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  Należy podkreślić, że administracja w Paryżu naturalnie zapobiegła badaniom tego masowego mordu prawie przez dwa wieki, podobnie jak to przeżywamy dziś na jeszcze większą skalę w przypadku mordu na ludności żydowskiej, badaniom zapobiega kodeks karny z przestępstwem tzw. „kłamstwa oświęcimskiego”, badania nad mordami na ludności nieżydowskiej, ok. 60 milionów ofiar II Wojny, są szczątkowe, gdyż administracja państw nie daje na takie badania środków a także stosuje administracyjne naciski, aby temu zapobiec. Przykład mordu masowego na polskiej ludności Wołynia (także ludność pochodzenia ukraińskiego stawała się ofiarą band banderowców) najlepiej dowodzi, że administracja skutecznie zapobiega wiedzy o tej zbrodni. Wydaje się, że paralele do Wandei nie są przypadkowe.

 28. Plausi said

  Uzupełnienie: „wyraża to rozkaz generała” Turreau

  który organizował maskary na ludności w roku 1794. Sąd uznał, że rzekomo wykonywał on jedynie ściśle polecenia przełożonych z Paryża.

 29. Troll Polonii said

  25
  Marucha
  Mnie najbardziej boli ta zupelnie nieuzasadniona agresja wobec kazdego kto po prostu nie lubi gwaltownych wstrzasow w spoleczenstwie.

  RomanK nie wie- albo nie chce wiedziec- co sie naprawde dzialo w Nowej Hucie. Dzieci, ktore wracaly z religii z tzw. Nowego Kosciola Przy Arce, zostaly ogarniete przez tlum bandziorow atakujacych milicjantow, ktorzy mieli zabezpieczyc demonstracje i kontr-demonstracje.
  Z kosciola nie bylo innego wyjscia tylko prosto na ulice. I dzieci musialy przejsc przez jezdnie na ktorej zaczely sie jatki i awantury z milicja.

  Milicja starala sie ochronic dzieci i wydostac je z tego zwariowanego tlumu i sami dostali po glowie. Kilkoro dzieci bylo poturbowanych. Ksiadz probowal nawolywac do rozsadku ale nikt go nie sluchal…
  Moja cioka mieszkala na os. Dabrowszakow i z okna ogladala te awanture.
  Ciotka byla kierowniczka przedszkola i o te dzieci jej sie bardzo rozchodzilo. Bardzo przezywala te sceny jawnej brutalnosci i to pod kosciolem.
  Takich scen bylo wiecej i nikt nie chce opowiedziec dokladnie co sie naprawde stalo w kopalni Wujek.

  Jest absolutnie nieprawda, ze wszystkie demonstracje byly spokojne.

  Co prawda daleko im bylo do majdanu ale dla mieszkancow byl to szok.
  Po tylu latach spokoju i bezpieczenstwa na ulicach, zwlaszcza w Krakowie i okolicach byl to wielki szok.

  Najgorsze jest to, ze ze nikt nie wierzy naocznym swiadkom.
  Sw. pamieci pan Binek, inzynier architekt, ktory budowal osiedla w Nowej Hucie opowiadal, ze mu bardzo dokuczali, ze nie chcial odejsc od deski kreslarskiej bo mial pilne projekty.
  Zawzieci dzialacze Solidarnosci slyszec nie chcieli o tzw. wloskich strajkach.

  RomanK jest najlepszym dowodem, kto nalezal do Solidarnosci.
  Wsrod zupelnie przyzwoitych ludzi, ktorych znalem, niestety byli tez awanturnicy i agresywni rozrabiacze i ordynarni bojowkarze.

  RomanK nie chce pamietac jakie pretensje do naczalstwa miala A. Walentynowicz i A.Gwiazda.
  Chodzilo o malwersacje finansowe, jakich dopuszczali sie szefowie Solidarnosci.
  Skad mieli tyle pieniedzy?
  Przeciez nie od robotnikow.

  W Nowym Targu gorale nam opowiadali, jak ‚dzialacze ‚ Solidarnosci rozwalali wagony z towarem, ktory mial isc do sklepow. Znajomi czlonkowie Solidarnosci to potwierdzaja.
  Chodzi mi o to, ze albo Walesa nie byl w stanie, albo nie chcial utrzymac porzadku i dyscypliny w swoich szeregach.

  Nikt z moich znajomych nie wierzyl w ostentacyjna religijnosc Walesy.
  Wiara i religia jest sprawa osobista miedzy wiernym a Bogiem. I nie jest na krzykliwy pokaz. Nikt nie bronil procesji i obchodow Swiat Koscielnych nie tylko wewnatrz kosciola ale wrzaskliwe popisywanie sie religia bylo naprawde w zlym tonie.
  Walesa zreszta sie sprawdzil jako przebieraniec.

  Nie byl obecny wtedy gdy trzeba bylo bronic Krzyza.
  W ogole przestal byc religijnym.
  Jego religijnosc sie skonczyla juz wtedy gdyz z bratem sie zastanawial co zrobic z ta masa pieniedzy, ktora sobie przywlaszczyl i deponowal w Szwajcarii.
  Jak na robotnika walczacego o innych robotnikow bardzo dobrze sobie poradzil finansowo.
  Nie tylko on.
  Nagle w Polsce powstala banda …oligarchow! milionerow!!
  Biznesmenow! Wlascicieli roznych posiadlosci! Przemyslowcow i bankierow.
  I coraz to nowa fala Polakow emigrujacych w swiat.

 30. Plausi said

  Przestępczość jako ważny instrument demokratyzacji

  29, Troll Polonii :

  „jak ‚dzialacze ‚ Solidarnosci rozwalali wagony z towarem”
  w tej demokracji to nie jest wyjątek a reguła

  https://marucha.wordpress.com/2018/08/13/podejrzany-o-wyludzenie-200-mln-zl-vat-wychodzi-na-wolnosc-bo-pismo-z-sadu-gdzies-sie-zgubilo/#comment-774863

  dlatego też po tzw. „transformacji ustrojowej” pojawił się problem zbrojnego gangsteryzmu, nie tylko w Polsce, w Rosji i innych krajach opanowanych przez demokrację też.

  Także to, że demokrację podarowały nam służby USA i Zachodu ma tu swe znaczenie

  https://marucha.wordpress.com/2019/05/12/co-kaczynski-obiecal-zydom/#comment-831147

  Przekonanie wielu, że mafia w USA to tylko Włosi, jest niestety odległe od rzeczywistości, obok „Cosa Nostra” działała też „Kosher Nostra” (Patrz M. Lansky), uwzględnijmy wszakże, że tzw. służby, są też organizacjami przestępczymi z definicji.

 31. Birton said

  wyznam, że na Wałęsę nigdy nie głosowałem , bo uważałem go wtedy za półgłówka i rozrabiakę, do Solidarności się nie zapisałem, bo coś mi tam podświadomie nie grało, strajki popierałem, bo byłem wówczas młodym głupkiem , nie jeździłem na spotkania z JP2, bo mi się nie podobało jego aktorstwo ołtarzowe i ton politycznych przemówień, popierałem wejście do Unii, bo nie wiedziałem czym to grozi, o żydowskich matactwach 1980-1989 dowiedziałem się po 2000. , bo za mało czytałem , dzisiaj na Balcerowicza i Kuronia bym się nie nabrał, bo tacy żydowinowie cuchną z daleka antypolskim geszeftem, ale za to zmądrzałem po szkodzie – dobre i to.

 32. RomanK said

  ,,no pewnie, ze pamietam.. Jak dzis ….mimo tylu lat…i roznych wycielen,,,miedzyczasie …..jak dzis pamietam,…ten trzeci na lewo od Pilata z helmem pod pacha to ja….a ten w kufajce bez rekawow co falsztywie oskarza..to troll……
  To on, oraz ci ci wokol nieego to wszysto TW i funkcjonariusze udajacy garncarzy co im rzekomo Solidaruchy potlukli jaja…..a ten blady wsrod nich to Judasz…Boydar, Rudas i Brudas struli go, jakim swinstwem w Wielki Wtorek i od tego czasu chodzi do tylu i cygani:-))))
  Pamiec to ja mam …panie Gajowy…dlatego proponuje, zeby na Moderatora powolac Alzheimera:-))))…
  Zanim Troll oglosi pana Krulem Srulem:-)))))a pan przyjmie nominacje z radoscia:-)))
  ku uciesze gorali z Nowego Targu co to opowiadali Trollowi o tym -jak Solidaruchy zatrzymali dostawy do Komitetu:-)))))az ci wyprowadzili sztandar i zabrali se …..wszystkio inne:-))))

  heheheheheheheheheheheheheheh……

  —————
  No i co ten wpis nam dał?
  Przecież każdy wie, że pytałem, czy Pan pamięta Ewangelie, a nie czy ma osobiste wspomnienia ze słynnego głosowania Jezus vs Barabasz. Każdy – oprócz Pana, który skorzystał z okazji, aby się powygłupiać.
  Smutne to, Panie Romanie.
  Coraz mniej u Pana tego, co kiedyś ceniłem.
  Admin

 33. Enya said

  kom. 24
  Dziękuję Panie Gajowy za objaśnienia. Albo to jest tak napisane, albo ja jestem dzisiaj w kiepskiej formie.
  Rzeczywiście nie wiem za dużo o historii Francuzów, tych żabojadów.
  A temat tej dyskusji i tekstu, czyli w jakich okolicznościach masy podnoszą bunt, na ile to jest proces spontaniczny, na ile sterowany – bardzo ciekawy!.

  ——
  Warto poczytać o Wandei, byle nie z liberalno-demokratycznych opracowań.
  Admin

 34. Boydar said

  Szanowny Panie Kolego Kaflu. Już raz kiedyś napisałem, że jak na agenta to dysponuje Pan zbyt prostolinijną mentalnością oraz organiczną niemożnością powstrzymania emocji. Tłumacząc z polskiego na nasze – nie ma Pan Kolega stosownych kwalifikacji. Zajmij się Pan budownictwem, a tych różnych chłoptasiów co się wokół Pana kręcą, a którym jedyne co wychodzi to cudze łzy, pot i krew, wyślij na drzewo. Z braku argumentów merytorycznych zawsze możesz Pan powiedzieć że jest Kafel Roman już za stary na takie projekty.

 35. Rafal Cz. said

  Ad 20
  A pan to kto, arystokracja!!

 36. RomanK said

  Drodzy koledzy agenci….w koncu doszliscie do wniosku, ze nie mam kwalifikacji na agenta:-)))) Nie dlatego- ze reaguje emocjonalnie…ale dlatego- ze majac do czynienia z tak glupimi butzami nie sposob nie traktowac was relaksowo.:-))))))) BO na zycie potrafie zarobic uczciw e pracuja bez koniecznosci dawania za pieniadze:-)))))czym sie zasadniczo roznimy:-)))
  Co z kolei rani wasze poczucia zawodowej dumy:-)))

  Panie Gajowy ..przeciez kazdy moze przeczytac co pan pytal…o Ewangelii pan nie wspomnial, zreszta Ewangelia opisuje to co naoczni swiadkowie widzieli..zatem o co chodzi???-
  Smutne oczywiscie i powtarza sie non stop…..jak sam pan widzi po swojej Gajowce SSynow nigdy nie brakowalo….wszedzie tam, gdzie sie cos dzialo natychmiast wyrastali ,jak spod ziemi trolle , Boydary Rudasy Brudasy, Quitasy i inna swolocz wsiakoj uzytecznosci..i za drobne robili to …..co im kazali….
  Polecam link do zyciorysu jednego z nich….o haplogrupie R1a1…czyli bliskiego krewnego w/wymienionych:-)))

  zielonooka.neon24.pl/post/150525,najwiekszym-katem-polakow-byl-rosjanin-oto-twarz-mordercy

 37. Boydar said

  No i jeszcze wysoce naiwny Pan Kolega jest.

  Mam dalej ? Czy wystarczy ?

 38. Marucha said

  Re 36:
  Uważa Pan całą resztę, prócz siebie, za głupich buców.
  Ok.

  Może ja jestem i głupi buc (bo z Panem dyskutuję jak z człowiekiem…) – ale chyba nie na tyle głupi, by pytać Pana czy 2000 lat temu stał pan w tłumie żydów i krzyczał „Uwolnić Barabasza”.

  Nie wiem, po co Panu te pokrętne pierdółki, co Pan chce wykazać… bo że swoiste poczucie humoru Pan ma, to już wiemy… tylko nie wiemy, co z niego ma wynikać.

 39. NICK said

  Zadaniowiec – żydek – „służbista”.
  Jak JO.

  Zrozumiałem jego postawę dawno.
  Wyłuszczyłem ją TUTAJ.

 40. RomanK said

  No widzi pan panie Gajowy..prawde pan pisze ,oczywiscie nie wszystkich uwazam za butzow… jak zwykle przesadza pan…ale jak pan chce moge wymienic kazda ksywke ktora butzem jest…zgodnie z prawda… Nie jestem tez w stanie pokazywac za kazdym razem- w ktorym miejscu sie smiac….
  Ktorego?????? slowa pan nie rozumie w zdaniu:

  Divide et Impera????

  Stwierdzil pan, ze to ” podburzasnie ” dziecinnie latwe……zaprzeczylem dyskutujac -jak z czlowiekiem ,ze wcale nie…zreszta niech pan sprobuje sam..
  .Dlatego zajmuja sie tym specjalisci od cybernetyki spolecznej, w tym malzenstwo Wielomskich uwazajace sie za spadkobiercow swp dr, Kosseckiego….
  Cybernetyki spolecznej nei bylo..w Pretorium ……a jak pisze Ewangelia doslownie cyt” tlum podburzony przez kaplanow”….zadal Barabasza….
  Zasada klasycznej Tragediii jest Jednosc..panie Gajowy…jednosc
  Akcji- Miejsca i Czasu……Tragedia trwa…..zmianiaja sie tylko aktorzy…..dlatego o nich nie wspomniano.

 41. RomanK said

  Ty Kolega, czy tez Narzeczony Mojej Kozy…to nie moje zdjecie…..
  Co to za pytania….?

 42. jasiek z toronto said

  Re: Artykul…
  Tytul troche „pokretny” (talmudyczny)… „Jak monarchia doprowadzila….”….

  Jaka monarchia? Chyba zydowska „oligarchia”, ktora wrecz nie TOLERUJE jakiejkolwiek monarchii: w rodzinie, w pracy, w miejscie, w panstwie czy w krolestwie…z prostej przyczyny: Monarchowie bardzo szybko likwidowali „podpalaczy” i „podjudzaczy” – gilotyna albo sznur ewentualnie permanentna banicja…

  W zydowskiej zmijowej mentalnosci (diabelskiej) jest to, ze morduja „cudzymi” rekami zazwyczaj nieswiadomymi lub naiwnymi…, czego skutki mozemy obserwowac od czasu ukrzyzowania Pana Jezusa do chwili obecnej…

  ====================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 43. Boydar said

  @ Pan Kolega Kafel Roman

  No pewnie, że to nie Pańskie, Pańskie publikowałem tydzień temu. Ale znalazłem jeszcze jedno, chyba z czasów mlodości

  A co do tego spod (37), to prawdziwy Rosjanin, oryginał, i też młody.

  A tu mamy jak jest starszy

 44. NC said

  Re 42: Trafna obserwacja – une nie lubieja suwerenow, bo taki albo sie da, albo nie da omotac. Za to z demokracja maja 100% gwarancje sukcesu.

 45. RomanK said

  BOydar…..Tak tez myslalem:-)))) jedyne co umiesz to podpierdolic:-))))) udajac Lulusia:-))))
  Myslisz ze wywijajac imieniem nazwiskiem zwrocisz uwage???:-)))))
  Takich juz widzialem dziesiatki..liczacych na poglaskanie:-)))) zdziwieni ze poslali ich swinska poczta:-)))) Prawdziwku J.chrzczony woda brzozowa w sluzbie Poli Laski:-)))))

  Panie Jasiu….jak powiadal Krol Slonce Francja to JA….i tak bylo…jesli pan zapozna sie z historia Rebelii Francuskiej ..a jest wspaniala lektura napisana przez sw.Sebastiana Pelczara biskupa Przemyskiego….polecam…dowie sie pan ,ze nie musialo byc zadnej rebelii…. Gdyby Francja -czyli Krol…dokonal czegos ,co do neigo nalezalo i mial obowiazek to uczynic ! Zapomnial , ze KTo nie dopuszcza do ewolucji…sam szykuje rewolucje.
  I to w swoim dokonalym artykule przedstwaia pan Jan Boddakowski.

 46. Boydar said

  @ Pan Kolega (bez wywijania)

  Czyżbym jakieś faux pas popełnił ? Przepraszam najmocniej. Z tym zdjęciem chyba fucktycznie przesadziłem; mamy przecież RODO, te sprawy. Powinienem zapytać o zgodę. Tak więc excusez-moi, forgive me, beg your pardon, ich entschuldige mich, простите пожалуйста.

  Sobie Pan Kolega łaskawie wybierze wersję językową.

 47. Marucha said

  Re 40:
  Nigdzie nie napisałem, że podburzanie motłochu jest „dziecinnie” łatwe. Niech mi Pan nie „przicynia”.

  Ja bym tego nie potrafił zrobić. Po pierwsze nie mam tyle pieniędzy, po drugie nie mam tyle pieniędzy… po dziesiąte nie mam tej wiedzy, jak manipulować ludźmi, którą pewne plemiona ćwiczą od tysięcy lat.

  Co nie znaczy, że jest to trudne np. dla Sorosa albo jakiejś ambasady amerykańskiej.

  Bo chyba nie wierzy Pan w spontan na takim Majdanie?

 48. Troll Polonii said

  Zaczynam rozumiec dlaczego taki na przyklad RomanK popiera ukrainskie osadnictwo na ziemiach polskich i cieszy go fakt, ze sie Ukry u nas …integruja/asymiluja..bo sie ucza polskiego jezyka.

  I podobnie jak prezydent Duda pan Roman popiera exodus Ukrow z Ukrainy.
  Rozjasnil mi troche W. Zyrynowski opowiadjac o masowym wysiedlaniu Ukraincow

  O tym wulkanie w Yellowstone to czytalem troche.
  Od jakiegos czasu kraza informacje o zblizajacym sie wybuchu.
  Zyrynowski opowiada, ze kowboje chca wyludnic Ukraine, zeby tam sie osiedlic. I ze bardzo chcieli sie osiedlic na Krymie bo tam slicznie, cieplo i spokojnie.

  Nie wiem jaka jest prawda ale zastanawia ten nieprawdopodobny exodus Ukrow do Polski.
  Przeciez to nienormalne.

  Зеленский РАЗВАЛИТ Украину! Жириновский предсказал КРАХ НЕЗАЛЕЖНОЙ – YouTube

 49. Plausi said

  Między Wandeą Kielcami i Ukrainą

  Należy dodać, że przed powstaniem w Wandei miała to być kwitnąca gospodarczo kraina. Po stłumieniu powstania administracja paryska wyjałowiła gospodarczo ten region, ponad wiek był ten region dyskryminowany.

  Podobną sytuację można było obserwować w Polsce w Kielcach, po wydarzenia nazwanych „pogromem”, przez następne ćwierć wieku był ten region leżący w sercu Polki, dyskryminowany i zaniedbywany gospodarczo.

  Wracając do Wandei, oddziały wspomnianego generała Turreau otrzymały nie bez racji honorowy tytuł „kolumn piekielnych”, należy dodać, że już Babeuf (1760-1797) zakwalifikował działalność rewolucji w Wandei jako „populicide” (masowe zabijanie ludu).

  Wikipedia przytacza dodatkowe dane o bestialskich metodach masakry.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_wandejskie#Kolumny_piekielne

  czyta się jak opisy z Wołynia.

  Generał François-Joseph Westermann miał rzec:
  « Il n’y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l’enterrer dans les marais et dans les bois de Savenay. Je n’ai pas un prisonnier à me reprocher. J’ai tout exterminé. » (Wandei już nie ma. Umarła pod naszą swobodną szablą razem ze swoimi kobietami i dziećmi. Właśnie zakopałem ją w bagnach i w lesie Savenay. Nie mam więźnia, który mógłby mnie winić. Wszystko wytępiłem.)

  @48, Troll Polonii
  Spodziewany „exodus Ukrow do Polski ” z Wolnej Ukrainy, po prostu „za chlebem” i to dosłownie:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#Geneza

  Po wywalczeniu Wolnej Polskie też miał miejsce exodus Polaków z Wolnej Polski i trwa do dziś, czyżbyśmy zapomnieli o tym.

  Zadziwiające są podobieństwa pomiędzy zupełnie nie związanymi ze sobą regionami geograficznymi, między Wandeą, Kielcami i Ukrainą, a przy tym w Wandei ten związek wydarzeń z biblijnym pierwowzorem. Zastanawiające skąd to się bierze ?

 50. Boydar said

  Zadziwiające ? KAŻDA OHYDA …

  Ale to był „żart”, rozumiem. Choć ja wcale nie żartowałem

 51. jasiek z toronto said

  Re: 45 RomanK
  Rewolucje zydowska we Francji przerabialem ponad 20 lat temu (lacznie z Pelczarem) i stad moj dosadny i bez kompromisowy wniosek…
  W „rewoucje” we Francji zydowski syjonizm zinwestowal prawie 10 milionow guldenow w zlocie, a w napoleona zainwestowano 5 milionow w zlocie, czyli dla syjonizmu byla wazniejsza rewolucja (rekami francuskiego motlochu), anizeli w napoleona, ktory zostal skazany zanim doszedl do wladzy (mam na mysli, ze napoleon odegral „role” w zydowskim „teatrze” i skonczyl tam, gdzie mial skonczyc…)

  Jesli chodzi o Pelczara, to moim zdaniem uzywal zbytnio (az nazbyt) slow (produkujac dzwieki) w zupelnosci nie przechodzac do najwazniejszych kwestii…nie kierujac bezposredniej uwagi na „sprawcow” tzn., kto konkretnie byl za „kulisami”… (komentuje to baaaardzo dyplomatycznie)…

  Prosze porownac ks S. Staszica do Pelczara…

  ==========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 52. NICK said

  No.
  Wreszcie jakiś poziom jest.
  Dyskusji poglądów.
  Dziękuję.

 53. NICK said

  Lubelak.
  OHYDA.
  No to co?

  Zaś będą pisać do MO.
  (milicji obywatelskiej)
  Lady Pank.

 54. jasiek z toronto said

  Re: 52 Nick…
  Czy mam obnizyc poziom czy go podwyzszyc???…

  Moja s.p. Mama powiadala: „Pokaz mi jak jesz, a powiem ci kim jestes…”….

  Moja generacja zadaje inne pytanie: „Zadaj mi pytanie, a powiem ci gdzie jestes…”.

  Mojego syna generacja powinna zadac inne pytanie: „Pokaz mi jak piszesz, a powiem ci dokad zmierzasz”…

  Z grzecznosci pomine generacje moich wnukow, bo baaaardzo niewielu by takiemu pytaniu sprostowalo…

  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 55. Ola said

  oj Panie Jasku, pan jest opetany przez szatana – przez pieniadz. I cierpi pan. Dlatego powinien sie pan od tego szatana wyzwolic.Religie i wiare po to utworzono, zeby czlowiek nie popadal w nieszczescie i mogl sobie z nim radzic, jesli juz popadl . A pan mi wygladasz na takiego co ma jednego Boga – pieniadz! Pan musi uczynic jakas odnowe, powrot do wartosci . Bo szatan tylko czeka , zeby uczynic czlowieka nieszczesliwym i zeby pozbawic go spokoju . Pan musi sie od niego wyzwolic! I to musi zrobic pan sam! Bo ilu zydkow by pan nie powiesil i nie zastrzelil – to nic nie da, jesli nie wyzwoli sie pan sam od szatana ( w tym przypadku pieniadza). Amen

 56. jasiek z toronto said

  Re: 55 ola…
  A czego sie pani dzisiaj „nacpala???”….
  Jak nie umie pani czytac, to nic niech pani nie pisze…
  ======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 57. NICK said

  Jaśku Panie.
  Miał Pan chwile „słabości”.
  Kilka lat temu.

  TERAZ jest Pan sobą.
  TAK trzymać, proszę.
  TAK.

  Ola?
  Dziś osiwiała, chyba… .
  Cy-cuś.

 58. Ola said

  a panu Nickowi co dolega? Zydki czy pieniadz….?

 59. Ola said

  dobra dobra chlopaki. Zycie jest krotkie i smutne. Love and peace

 60. jasiek z toronto said

  Re: 55 ola…pisze…

  „oj Panie Jasku, pan jest opetany przez szatana – przez pieniadz.

  (jasiek z toronto) Na jakiej konkretnej podstawie jest pani twierdzenie???.
  Po pierwsze: Przepisalem 182 ksiazki z wersji papierowej na wersje elektroniczna zupelnie za darmo i NIGDY nie zadalem od nikogo jakiejkolwiek zaplaty.
  Wysylalem zupelnie bezplatnie ponad 2.4 mliona ksiazek od 1994 – 2017 w wersji elektronicznej (nie licze skopiowanych CD z ksiazkami)…itd. itd.,
  Co jeszcze mam zrobic za darmo? Jestem w stanie calkowicie ZREFORMOWAC (zlikwidowac lichwiarski proceder finansowy) i wprowadzic Program Kredytu Narodowego w ciagu 90 dni zupelnie za darmo (mimo ze wartosc mojej wiedzy moge oszacowac na 1/10 czesci obecnego zadluzenia wobec lichwiarzy czyli ok. 3 bilionow zlotych, tj. 300 miliardow – ot taka „dziesiecina”..w tym zlikwidowanie WSZYSTKICH podatkow obecnie nalozonych przez lichwiarzy na Narod Polski.

  I cierpi pan.

  (jasiek z toronto) Owszem, cierpie, ale zupelnie z innego powodu. Osobistego, ktory w zasadzie nie ma nic wspolnego z moimi publikacjami ani komentarzami ktore dokonuje.

  Dlatego powinien sie pan od tego szatana wyzwolic.

  (jasiek z toronto) A i owszem…, bo „szatani” caly czas kraza wokol mnie i jakos do tej pory nie daja rady mnie na swoja „strone przekabacic”…ani nawet oskarzyc o to, czego nigdy nie uczynilem…A pani jest tego oskarzenia namacalnym dowodem…

  Religie i wiare po to utworzono, zeby czlowiek nie popadal w nieszczescie i mogl sobie z nim radzic, jesli juz popadl .

  (jasiek z Toronto) Pan Jezus Chrystus jest Droga, Prawda I Zyciem i to On jest Fundamentem naszego (Czlowieka) zycia, a nie religie, ktore utworzono na potrzeby Czlowieka…..

  A pan mi wygladasz na takiego co ma jednego Boga – pieniadz!

  (jasiek z toronto) Gdyby tak bylo w rzeczywistosci, to bylbym bardzo bogaty i nie zajmowal sie jakimkolwiek pisaniem czy publicznym edukowaniem moich Rodakow n/t lichwiarskiego systemu monetarnego. Mialbym to poprostu w d..pie…, a tak niestety nie jest.
  Owszem, dobrze (bardzo dobrze) zarabialem (i jakos sobie w dalszym ciagu radze), ale zawsze mimo pracy zawodowej poswiecalem czas na edukacje, ktora przekladalem na dobro wspolne. I tak jest do dzisiaj…

  Pan musi uczynic jakas odnowe, powrot do wartosci .

  (jasiek z toronto) Do jakich konkretnych wartosci??? Jesli w moim zyciu jest Bog na pierwszym miejscu, to co konkretnie w moim zyciu nie jest na wlasciwym miejscu???
  Czyzby to bylo kolejne bezpodstawne oskarzenie???

  Bo szatan tylko czeka , zeby uczynic czlowieka nieszczesliwym i zeby pozbawic go spokoju .

  (jasiek z toronto) Bzdura. Szatan wlasnie uszczesliwia czlowieka podczas jego zycia na ziemi (pielgrzymowania w czasie ograniczonym) dajac mu bogactwa tego swiata w zamian za jego dusze, ktora czlowiek posiadajacy niezbywalne prawo wolnej woli dobrowolnie sie na ta zamiane zgadza. No i zgadza sie na wieczne potepienie o ktorym bardzo malo wie…
  („Dam Ci bogactwa tego swiata, bo naleza do mnie i moge dac komu tylko zechce, ale oddaj mi poklon, a beda nalezec do Ciebie…” – pisze z pamieci)…

  Pan musi sie od niego wyzwolic! I to musi zrobic pan sam!

  (jasiek z toronto) Jesli Bog jest ze mna, to ktoz osmieliby byc przeciwko mnie?? Czlowiek nie jest w stanie sam podjac walke z szatanem z prostej przyczyny: jest dzielem skonczonym (ograniczonym), a aniol pieknosci niestety nie, ale nic nie moze uczynic przeciwko czlowiekowi jesli Bog mu nie zezwoli…

  Bo ilu zydkow by pan nie powiesil i nie zastrzelil – to nic nie da, jesli nie wyzwoli sie pan sam od szatana ( w tym przypadku pieniadza). Amen

  (jasiek z toronto) Pieniadze moja „pani” sa jedynie narzedziem, a nie celem szatana. Mozna z pieniedzmi uczynic dobre rzeczy jak rowniez i zle. Wszystko zalezy od tego, kto je ma w rekach..
  Prosze wykazac (udowodnic), ze pieniadze w moich rekach czynily zlo…(szkode dla innych w sensie moralnym czy etycznym)…

  Wniosek: „Slowa sa jak ptaki…Wyleca i nie powroca…, a co „piorem zaciagniesz, to wolem nie wyciagniesz…”…

  (jak malo, to doloze…)

  ================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Nie musz sie przestawiac z imienia i nazwiska, bo jest to juz publiczna tajemnica…

Sorry, the comment form is closed at this time.