Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 23 marca, 2014

Byli ubecy ochraniają większość obiektów wojskowych w Polsce

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 52 Komentarze »

Kaźń rodziny Ulmów

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Teofil Kielar, sołtys Markowej, wezwany przez Niemców na teren gospodarstwa Józefa i Wiktorii Ulmów, wpatrywał się z osłupieniem w stos martwych ciał.
– Dlaczego zabiliście dzieci? – wyksztusił zapominając na chwilę o własnym bezpieczeństwie. Porucznik Eilert Dieken z posterunku żandarmerii w Łańcucie zmierzył go szyderczym spojrzeniem. – Żeby wasza gromada nie miała z nimi kłopotu! – wyjaśnił z udawaną troską.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 42 Komentarze »

Tragedia Ukrainy

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Prof. Andrzej Zybertowicz, zaniepokojony tym, że „w Polsce zaczęło się pojawiać coraz więcej prorosyjskich komentarzy”, ogłosił na portalu niezależna.pl, iż są one inspirowane przez rosyjską agenturę wpływu, albo pochodzą od użytecznych idiotów (niezależna.pl, 9.03.2014).

[Ciekawe od kogo pochodzą antyrosyjskie, prożydowskie i probanderowskie teksty – od agentury wpływu czy od użytecznych idiotów? –  i do której grupy zaliczyłby siebie czcigodny prof. Zylbertowicz? – admin]

Z kolei red. Tomasz Sakiewicz, wyjaśniając powody zerwania współpracy „Gazety Polskiej” z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim zasugerował, że ksiądz szerzy putinowską propagandę i w związku z tym ma nawet krew na rękach (niezależna.pl, 8.03.2014). W redakcji „Gazety Polskiej” i niezależnej.pl powstała „czarna lista” publicystów, którzy „powielają rosyjską wersję wydarzeń na Ukrainie”. W jakim celu ją stworzono? Czy tylko, żeby obrzucać „prorosyjskich” publicystów błotem, czy także po to, by ich represjonować po przejęciu władzy przez PiS?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 85 Komentarzy »

Rosja zagroziła, że nie będzie używać Visy i MasterCard

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Przewodnicząca komisji ds rynków finansowych w rosyjskiej Dumie – Natalija Burykina – poinformowała dziś że amerykańskie systemy płatnicze – Visa i MasterCard, które wstrzymały współpracę z szeregiem rosyjskich banków mogą zostać pozbawione prawa do działalności na terenie Rosji.

 

„Będziemy kontrolować tę kwestię. Nie rozumiemy na jakiej podstawie sankcje dotknęły banku „Rassija”. Jeśli sytuacja się nie zmieni, niewykluczone, że Rosja zrezygnuje z Visy i MasterCard i przejdzie na rodzime systemy płatnicze. Wówczas konieczne będą zmiany w rosyjskim prawodawstwie, czyli w prawie „O narodowym systemie płatniczym” – powiedziała Burykina.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 25 Komentarzy »

Sprawa polska na Wschodzie

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Miarą upadku polityki zagranicznej III RP nie są nawet westchnienia naszych rodaków ze Wschodu powtarzających, że Warszawa o nich zapomniała. Jeszcze bardziej ponure wrażenie robią powtarzane często prośby: „tylko wy tam w kraju nic lepiej o nas już nie mówcie! Bo nas tu wymordują…”

Kolejne rządy doprowadziły do sytuacji, w której Polak na Wschodzie już niemal modli się, żeby żadne licho nie przyniosło do jego kraju zamieszkania żadnego polityka z III Rzeczypospolitej. Byle tylko o nas sobie nie przypomnieli… – mruczą rzesze naszych rodaków i niestety trzeba je doskonale rozumieć.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 9 Komentarzy »

Mularczyk marzy o Majdanie dla Tuska

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Solidarna Polska zorganizowała okupacyjny protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w sejmie. Żądają od państwa świadczeń za wychowywanie dzieci w wysokości najniższego wynagrodzenia. Arkadiusz Mularczyk wprost powiedział Donaldowi Tuskowi, że to polski Majdan.

Miał rację. Na Majdanie Ukraińcy rozwalili swoje bardzo ułomne państwo. Jeżeli korytarze polskiego sejmu zapełnią kolejne grupy domagające się pieniędzy z budżetu państwa, zapewne w końcu uda się osiągnąć sytuację podobną. Wszyscy są przekonani, że im się należy, tylko kto miałby na to płacić? Społeczność, która chce zorganizować swoje życie zbiorowe w ten sposób, nie zasługuje, by mieć własne państwo. Musi przyjść ktoś, kto twardo uzmysłowi im realia. Prawu jednego do wypłaty, musi odpowiadać czyjś obowiązek wpłaty.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 21 Komentarzy »

Julia Tymoszenko: „Dama” ze znaczonej talii kart

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Otoczona aureolą męczeństwa była premier Ukrainy Julia Tymoszenko ogłosiła swoje prezydenckie ambicje. Do polityki wraca prosto z Niemiec, gdzie odbywała leczenie po wyjściu z więzienia i emocjonalnym, pełnym dramaturgii wystąpieniu na Majdanie.

Początek kampanii wyborczej pokazuje, że stabilności na Ukrainie nie ma co oczekiwać: tego, kto mógłby ją zagwarantować nie ma na horyzoncie.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 18 Komentarzy »

Musimy bronić prawa naturalnego

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Kard. Raymond Leo Burke dla „Polonia Christiana”

Zasadniczą rolę odgrywa edukacja na temat prawa naturalnego i jego zastosowania do aktualnych spraw. Nie powinniśmy się wahać przed powtarzaniem nauczania fundamentalnych prawd. Niczego w kwestiach edukacji moralnej nie można dziś z góry przyjmować za oczywiste – mówi Jego Eminencja kardynał Raymond Leo Burke, prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej w rozmowie z Izabellą Parowicz („Polonia Christiana”).

Czy możliwe jest bycie „wybiórczym” katolikiem? Wielu ludzi mówi: Jestem katolikiem, ale… W jakim stopniu katolikom wolno iść na kompromis w takich kwestiach, jak obrona ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół, Polityka | 2 Komentarze »

Prof. Stanisław Bieleń: pod wieloma względami Ukraina znajduje się na granicy upadku

Posted by Marucha w dniu 2014-03-23 (Niedziela)

Stanisław Bieleń

– Sy­tu­acja na Ukra­inie jest nie­zwy­kle trud­na. Pod wie­lo­ma wzglę­da­mi pań­stwo to znaj­du­je się na gra­ni­cy upad­ku – mówi w trze­ciej czę­ści roz­mo­wy z One­tem prof. Sta­ni­sław Bie­leń.

Po­li­to­log i ro­sjo­znaw­ca z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go za­uwa­ża rów­nież, że nasz wschod­ni są­siad jest pań­stwem o „cha­rak­te­rze bu­fo­ro­wym”, a prze­cią­ga­nie go w ja­ką­kol­wiek stro­nę do­pro­wa­dzi do jego roz­pa­du. – Nikt prze­cież przy zdro­wych zmy­słach nie jest w sta­nie urzą­dzać prze­strze­ni po­ra­dziec­kiej bez udzia­łu Rosji – tłu­ma­czy.

Eks­pert od­no­si się rów­nież do roli, jaką w spra­wach ukra­iń­skich ode­gra­ła Pol­ska. – Przy tej oka­zji ujaw­ni­ła się mi­ze­ria pol­skich ośrod­ków ana­li­tycz­nych i do­rad­czych – prze­ko­nu­je.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 23 Komentarze »