Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  OBUDZONY z letargu o List przełożonego generalnego…
  MatkaPolka o Wolne tematy (52 – …
  Listwa o Wolne tematy (52 – …
  Listwa o Wolne tematy (52 – …
  Listwa o Wolne tematy (52 – …
  Listwa o Wolne tematy (52 – …
  MatkaPolka o Wolne tematy (52 – …
  Listwa o Czy pan profesor Rafał Broda s…
  revers o Wolne tematy (52 – …
  Listwa o Czy pan profesor Rafał Broda s…
  Listwa o List przełożonego generalnego…
  Listwa o Czy pan profesor Rafał Broda s…
  Listwa o Wolne tematy (52 – …
  Tralala o Czy pan profesor Rafał Broda s…
  Piskorz o Lublin: Powrót szpitalnej…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 548 obserwujących.

Cywilizacja łacińska w punktach

Posted by Marucha w dniu 2013-01-16 (Środa)

Trzy fundamenty Cywilizacji Łacińskiej:

 1. Rzymskie prawo.
 2. Filozofia grecka.
 3. Moralność chrześcijańska.

Podstawowe zasady Cywilizacji Łacińskiej:

 1. Moralność zgodna z nauką Kościoła katolickiego.
 2. Nawet polityka i wojna nie są wolne od ograniczeń etycznych.
 3. Wyższość moralności nad prawem – źródłem prawa jest moralność – nie znaczy to, że prawo to kodyfikacja moralności, ale że prawo musi być zgodne z moralnością, czyli mogą istnieć nieskodyfikowane prawa moralne, ale wszelkie ustawy muszą być zgodne z moralnością.
 4. Stale rosnące wymogi etyczne i doskonalenie prawa w oparciu o nie.
 5. Władzę i poddanych obowiązują te same prawa moralne.
 6. Władza hierarchiczna z silnym samorządem.
 7. Zdolność społeczności do samoorganizacji, do samonaprawiania się, do oddolnego działania, czyli do pracy organicznej.
 8. Różnorodność i dążenie do równania wzwyż, ku najbogatszemu, ku najmądrzejszemu, ku najlepszemu.
 9. Dualizm prawa, które dzieli się na prywatne i publiczne. I tak samo władztwo nad terenem podzielone jest między właściciela i suwerena.
 10. Relacja między prawem a wolnością polega na tym, że wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego.
 11. Zwierzchnictwo władzy duchowej nad świecką.
 12. Tolerancja religijna i rozdzielenie władzy cywilnej i duchowej.
 13. Święte prawo własności – szczególnie ziemi i nieruchomości.
 14. Samodzielność i niezależność ekonomiczna ludzi.
 15. Małżeństwo monogamiczne kobiety i mężczyzny.
 16. Nadrzędność rodziny, czyli ojca i matki z dziećmi nad rodem, czyli wszelkimi krewnymi.
 17. Armia w postaci pospolitego ruszenia, czyli ochotnicza.
 18. Czas jest dobrem, które trzeba szanować, zagospodarowywać, oszczędzać. Istnieje więź poprzez pokolenia, historyzm, współodpowiedzialność za przeszłość i przyszłość, wspólna świadomość historyczna.
 19. Naród, jako naturalny związek duchowy, oparty na dobrowolności.

Klasyczny kanon edukacyjny Cywilizacji Łacińskiej – Siedem Sztuk Wyzwolonych:

Trivium:

 1. Gramatyka,
 2. Logika,
 3. Retoryka.

Quadrivium:

 1. Geometria,
 2. Arytmetyka,
 3. Astronomia,
 4. Muzyka.

Najważniejsze wartości filozofii greckiej:

 1. Prawda,
 2. Dobro,
 3. Piękno.

Zasady prawne Cywilizcji Łacińskiej – paremie łacińskie:

 1. Accusare nemo se debet – Nikt nie musi oskarżać siebie samego. Nie można nikogo przymuszać do zeznawania przeciwko sobie.
 2. Actor rei forum sequitur – Powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego.Zasada określająca właściwość miejscową sądu.
 3. Advocatorum error litigatoribus non noceat– Błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom.
 4. Aequitas sequitur legem– Sprawiedliwość idzie za prawem.
 5. Alienus dolus nocere alteri non debet – Nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp.
 6. Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum – Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do ostatniego tchnienia.
 7. Audiatur et altra pars –Niech będzie wysłuchana również i druga strona. Nie potępiaj bez wysłuchania wszystkich argumentów za i przeciw. Daj stronie oskarżonej szansę na skuteczną obronę. Nie feruj bezwzględnego wyroku, jeśli nie jesteś absolutnie pewien swoich racji.
 8. Bellum nec timendum, nec provocandum–Nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować.
 9. Bis de eadem re ne sit actio – Nie można procesować się dwa razy o to samo.
 10. Carum est, quod rarum est – Drogie jest to, co rzadkie. To, co jest rzadkie, jest cenne.
 11. Cedant arma togae – Niech oręż ustąpi przed togą.
 12. Cessante ratione legis, cessat ipsa lex – Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa.
 13. Cogitationis poenam nemo patitur – Nikogo nie karze się za jego myśli. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli. Myśli nie podlegają osądowi.
 14. Commodum eius esse debet, cuius est periculum. – korzyść musi przypadać temu, kto ponosi ryzyko.
 15. Consuetudo pro lege servatur. – zwyczaj jest traktowany jako prawo.
 16. Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio – Gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli.
 17. Delicta parentium liberis non nocent – Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci.
 18. Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit – Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąć zysk z cudzego niepowodzenia.
 19. Dolus non praesumitur – Złego zamiaru nie domniemuje się.
 20. Dura lex, sed lex – Twarde prawo, ale prawo.
 21. Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy.
 22. Eius est nolle, qui potest velle. – ten tylko może nie chcieć, kto może chcieć.
 23. Favorabiliores rei potius quam actores habentur – Korzystniejszą [sytuację procesową] mają pozwani niż powodowie.
 24. Hominem causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
 25. Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
 26. Impossibilium nulla obligatio est – Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe.
 27. In dubio pro reo – W razie wątpliwości [należy rozstrzygać] na korzyść pozwanego.
 28. In legibus magis simplicitas quam difficultas placet – W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
 29. In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit – We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie [zasady] słuszności.
 30. In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur – Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów.
 31. Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere– Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.
 32. Is damnum, dat qui iubet dare – Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić.
 33. Is fecit, cui prodest – Uczynił ten, komu przyniosło to korzyść.
 34. Iura non in singulas personas, sed generaliter costituuntur – Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.
 35. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia – Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.
 36. Ius civile vigilantibus scriptum est – Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.
 37. Ius est ars boni et aequi – Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne.
 38. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest – Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami [osób] prywatnych.
 39. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.
 40. Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus – Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury.
 41. Legem brevem esse oportet – Ustawa powinna być zwięzła.
 42. Leges ab omnibus intellegi debent – Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich.
 43. Leges bonae ex malis moribus procreantur – Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
 44. Lex posterior derogat legi priori – Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
 45. Lex retro non agit – Ustawa nie działa wstecz.
 46. Libera matrimonia esse antiquitus placuit – Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
 47. Libertas inaestimabilis res est – Wolność jest rzeczą bezcenną.
 48. Locus regit actum – Miejsce rządzi czynnością prawną.
 49. Male nostro iure uti non debemus – Nie powinniśmy źle korzystać [z przysługującego] nam prawa.
 50. Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt– Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację.
 51. Ne eat iudex ultra petita partium – Niech nie wychodzi sędzia ponad żądania stron.
 52. Ne quis absens puniatur – Nieobecny niech nie będzie karany.
 53. Neglegentia culpa est – Zaniedbanie jest winą.
 54. Neminem captivabimus nisi iure victum– Nikogo nie uwięzimy, o ile nie zostanie pokonany prawem.
 55. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans – Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.
 56. Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit – Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.
 57. Nemo est iudex in propria causa – Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
 58. Nemo ex suo delicto meliorem nam condicionem facere potest – Nikt nie może polepszyć swojej sytuacji w wyniku własnego czynu bezprawnego.
 59. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet – Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż ma się samemu.
 60. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat – Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
 61. Non exemplis, sed legibus iudicandum est – Należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia.
 62. Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta – argumenty należy oceniać nie według liczby, ale znaczenia.
 63. Non omne quod licet honestum est – Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe.
 64. Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem – Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
 65. Nostrum est iudicare secundum allegata et probata – Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi [dowodami].
 66. Nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur – Umową nie można wyłączyć odpowiedzialności za podstęp.
 67. Nulla poena sine lege – Nie ma kary bez [stosownego przepisu] ustawy.
 68. Nullus idoneus testis in re sua intellegitur – Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.
 69. Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur – Uważa się, że nie działa podstępnie ten kto korzysta ze swego prawa.
 70. Nuptias non concubitus, sed consensus facit. – Nie fakt współżycia ale porozumienie czyni małżeństwo.
 71. Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest – Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć.
 72. Onus est honos qui sustinet rem publicam – Obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.
 73. Optima est legum interpres consuetudo – Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.
 74. Pacta sunt servanda –Umów należy dotrzymywać.
 75. Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem – We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.
 76. Prior tempore potior iure – Pierwszy w czasie lepszy w prawie.
 77. Prius quam exaudias ne iudices –Nie sądź zanim nie wysłuchasz.
 78. Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur – Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.
 79. Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit – Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.
 80. Quid est enim civitas nisi iuris societas civium – Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli.
 81. Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt – Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi.
 82. Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere – To co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez sam upływ czasu.
 83. Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur – Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.
 84. Reformatio in peius iudici appellato non licet – Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się.
 85. Res iudicata pro veritate accipitur – Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe.
 86. Reus excipiendo fit actor – Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
 87. Salis populi suprema lex esto – Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem.
 88. Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari – Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego.
 89. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania.
 90. Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem seuentur incommoda – Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary.
 91. Sententia facit ius inter partes – Wyrok tworzy prawo między stronami.
 92. Si in ius vocat, ito – Kto został wezwany przed sąd, niech się stawi.
 93. Silent leges inter arma – Milkną prawa w szczęku broni.
 94. Summum ius summa iniuria – Najwyższe prawo [bywa] najwyższym bezprawiem.
 95. Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis, dispositio – W takich samych okolicznościach należy stosować te same rozwiązania prawne.
 96. Ubi lex, ibi poena – Gdzie jest prawo, tam jest i kara.
 97. Vanae voces populi non sunt audiendae – Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu.
 98. Venire contra factum proprium nemini licet – Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
 99. Vim vi repellere licet – Siłę wolno odeprzeć siłą.
 100. Volenti non fit iniuria–Chcącemu nie dzieje się krzywda.

Moralność chrześcijańska:

Dekalog:

 1. Nie będziesz stawiał innych bogów obok Mnie.
 2. Nie nadużywaj imienia Pana, twego Boga.
 3. Pamiętaj o dniu odpoczynku, aby go świętować.
 4. Czcij ojca i matkę.
 5. Nie morduj.
 6. Nie popełniaj zdrady małżeńskiej.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie składaj przeciw drugiemu fałszywego zeznania.
 9. Nie dąż do zdobycia cudzej żony.
 10. Ani żadnej rzeczy, która należy do innego.

Siedem grzechów głównych:

 1. pycha,
 2. chciwość,
 3. nieczystość,
 4. zazdrość,
 5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 6. gniew,
 7. lenistwo.

Cztery cnoty kardynalne:

 1. roztropność,
 2. sprawiedliwość,
 3. wstrzemięźliwość,
 4. męstwo.

Uczynki miłosierdzia co do duszy:

 1. grzeszących upominać,
 2. nieumiejących pouczać,
 3. wątpiącym dobrze radzić,
 4. strapionych pocieszać,
 5. krzywdy cierpliwie znosić,
 6. urazy chętnie darować,
 7. modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia co do ciała:

 1. łaknących nakarmić,
 2. pragnących napoić,
 3. nagich przyodziać,
 4. podróżnych w dom przyjąć,
 5. więźniów pocieszać,
 6. chorych nawiedzać,
 7. umarłych grzebać.

Siedem darów Ducha Świętego:

 1. mądrość,
 2. rozum,
 3. rada,
 4. męstwo,
 5. umiejętność,
 6. pobożność,
 7. bojaźń Boża.

Sześć prawd wiary:

 1. Jest jeden Bóg,
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze,
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty,
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia,
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna,
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Trzy cnoty Boskie:

 1. Wiara,
 2. Nadzieja,
 3. Miłość.

Ostateczne rzeczy człowieka:

 1. Śmierć,
 2. Sąd Boży,
 3. Niebo albo piekło.

Najważniejsze dobre uczynki:

 1. Modlitwa,
 2. Post,
 3. Jałmużna.

Opracował Grzegorz P. Świderski
http://gps65.nowyekran.pl/

Komentarzy 36 do “Cywilizacja łacińska w punktach”

 1. Kronikarz said

  Znakomita publikacja.

 2. Szkoda tylko, ze autor libertarianin chetnie zalegalizowalby calkowicie prostytucje, czy narkotyki, a wiesci o polskich drogach, lasach, czy szpitalach sprzedawanych do innych rak na pewno bardzo go ciesza. Wlasnie takie osoby przy okazji paplaja o Cywilizacji Lacinskiej i stawiaja siebie za wzor jej odnowicieli.

  Pozdrawiam

 3. Marucha said

  Re 2:
  To fakt. P. Świderski, acz sporządził świetny konspekt na temat cywilizacji łacińskiej, jest ekstremalnym libertynem, czyli ma z nią niewiele wspólnego.

 4. AlexSailor said

  Kodyfikacja bardzo użyteczna przez zebranie wielu rzeczy w jednym miejscu.
  Niestety niepełna.
  Najważniejszą cechą prawa rzymskiego była władza ojca rodziny, w szczególności nad żoną i dziećmi.
  Dopóki to prawo obowiązywało w sposób pełny, Rzym rósł w potęgę i był zdrowy moralnie.
  Jednak prawo to ograniczano, aż do zniesienia w zasadzie.
  I tak, ojciec rodziny był właścicielem wszystkiego, a dzieci jego własnością.
  Niestety władzy państwowej ubzdurało się, że synom należy przyznać prawo do zatrzymania tego, co zdobędą na wojnie służąc w wojsku, a nie jak do tej pory wszystko co nabywał syn było własnością ojca.
  No i się zaczęło.
  A to spadki rozliczano inaczej, a to niektóre żony wyjęte były spod władzy męża, itd.

  Poza tym, należny pamiętać, że Rzym PADŁ, zatem coś z nim było nie tak.

 5. Marucha said

  Re 4:
  Prawo rzymskie – a właściwie zmodyfikowane prawo rzymskie – to tylko część cywilizacji łacińskiej.
  Niestety, historia pełna jest przykładów, gdy narody/plemiona o wyższym stopniu rozwoju ulegały zatruciu przez narody o niższym stopniu rozwoju, co powodowało stopniową degenerację wyższej cywilizacji i jej upadek.

  Wbrew popularnemu przesądowi ani prawda sama z siebie nie wygra, ani sprawiedliwość nie zwycięży, ani lepsze nie obroni się przed gorszym.

 6. AlexSailor said

  Ad.5 @Marucha

  Moim zdaniem Rzym upadł na skutek niewyobrażalnej korupcji i złodziejstwa warstw rządzących, porównywalnej z dzisiejszą.
  Do tego dochodziło marnotrawstwo środków i hodowanie zdegenerowanego społeczeństwa, któremu wydzielano dziennie zboże, by się nie buntowało, przy potwornej zgniliźnie moralnej i rozwiązłości warstw rządzących.

  Po prostu nie miał kto i nikt nie chciał bronić złodziei i dewiantów, a ci woleli paktować z wrogiem, niż wziąć się za siebie.

 7. Marucha said

  Re 6:
  Tak mogło być.

 8. Błysk said

  Charakterystyka cywilizacji łacińskiej naogół trafna , aczkolwiek nie wiem skąd autor wydobył armię ochotnicza jako pospolite ruszenie. Warto tu dodać o tzw. prawidłach cywilizacji : a więc ,ze można być cywilizowanym tylko na jeden sposób /np. nie można uważać że morderstwo jest dobrem i jednocześnie złem / ,ze nie zawsze zwycięża cywilizacja wyższa , bo zalęży to od zaangażowania członków danej cywilizacji, trzeba także wspomnieć o tzw. przystosowaniu wstecznym ,kiedy zostają zniszczone długowieczne normy cywilizacyjne, a na ich miejsce nie przychodzi żadna inna norma ,wtedy to wchodzą tylko czysto zwierzęce instynkty. Trzeba także wspomnięć o trójprawie : własności , spadkowym i rodzinnym ,jako źródle rozwoju cywilizacji łacińskiej.

 9. JO said

  W Rzeczpospolitej a napewno w jej czesci Litewskiej nie bylo Prawa Rzymskiego…

 10. Fran SA said

  Rzym upadl z powodu narzuconych niemozliwych podatkow i nadmiaru pedalow.

  A ta cala ‚Cywilizacja lacinska w punktach’ to okropnie skomplikowane na dzisiejsze czasy. W naszej wspolczesnej swiadomosci niepotrzebny nam taki ogromny balast prawno-obyczajowy.
  Nam wystarczy szesc przedmiotow w klasach od 1-12. Najwazniejsze, zeby byla ‚sex education’, ‚management’, historia holokaustu oraz matematyka biznesowa ( czytaj: rachunki, najlepiej wystukiwane na komputrze)
  Prawo nam niepotrzebne, bo i tak go nikt nie uzywa.
  Moralnosc chrzescijanska jest w ogole nieprzydatna, bo mamy zlotego cielca i lichwe; dla rodzicow sa domy starcow i eutanazja, do cudzych zon nie potrzeba dazyc- same przyleza, a pracujemy w swiatek-piatek, bo z czegos trzeba zyc.
  Uczynki co do ciala odnosza sie glownie do uchodzcow/emigrantow, wiec nie ma sobie czym glowy zawracac,
  a II-ga wojna swiatowa nauczyla nas kremacji zwlok. Nie ma co/kogo grzebac..

  A tak na powaznie; nie bardzo wiem, kto to jest pan G. Swiderski i chyba nie jest to az takie wazne, poniewaz mielibysmy i tak duze pretensje do prawa i obyczajow starozytnych Rzymian. Trzeba pamietac, ze to byli poganie. Czy to tak jak libertyni?
  Wiele ‚formulek’ starozytnych mialo troche inny wydzwiek, wiec moze nie warto sie ‚czepiac’. Nalezy pamietac, ze oprocz Prawa Rzymskiego chrzescijanstwo rozwinelo swoje prawa, (kodeks rycerski) a Swieta Inkwizycja wzbogacila bardzo nasze prawa (powolanie swiadkow obrony)
  I dobrze jest sobie przypomniec, ze w wedlug prawa rzymskiego kobiety obejmowala obowiazkowa nauka, jako ze Rzymianie uwazali, ze matka miala najwiekszy wplyw na swoje pociechy, i powinna im miec co przekazac.
  Kobiety zreszta mialy bardzo duzy wplyw na zycie rodzinne, pomimo roli pater familae, ktory czesto byl poza domem.

  Moim skromnym zdaniem, nalezaloby jednak czesciej przypominac skad przyszlismy…
  Albowiem:
  IGNOTI NULLA CUPIDO- ( nie pragnie sie rzeczy nieznanej)

 11. JO said

  Ad.19. ” Narod jako Naturalny zwiazek duchowy oparty na dobrowolnosci”

  Dodalbym Zwiazek Duchowy poprzez Chrystusa I w Chrystusie….

  To jest definicja Narodu Polskiego, ktorej wyzekl sie Zwiazek Szlachty Polskiej

 12. JO said

  Ad.10. Prawo Rzymskie bez Adaptacji jego Przez Katolicyzm niczym by nie bylo. Wazne jest wiec, kto co napisal. Zawsze jest Wazne Kto jest Autorem tekstu czy przemowienia, Wazne jest kto cos mowi….

 13. RomanK said

  Cywilizacja lacinska mogla byc tylko tam , gdzie do perfekcji opanowano sztuke ….poklonow, czolobic i do nozek padania!…..

  . na podstawie tych oto zasad lacinskiej cywilizacji:

  Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur – Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.

  Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit – Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.

  Quid est enim civitas nisi iuris societas civium – Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli.

  Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt – Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi.

  Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere – To co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez sam upływ czasu.

  Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur – Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.

 14. RomanK said

  JO..osle..Prawo Rzymskie bylo…zanim katolicyzm stal sie …… powszechny:-)))))

 15. RomanK said

  JO..osle..moglys zapiewac,,wyryczec … ta tfuja…….defijnicje Narodu Polskiego????

 16. marta15 said

  cywilizacja lacinska sie konczy. Ladnie bylo, ale sie skonczylo.
  Teraz nadchodzi cywilizacja „lucyferianska” , a wilu ja wita z otwartymi ramionami.

 17. marta15 said

  a tu przyklad jak z przepieknej Swiatyni Bozej „kaplani” robia stolowke/jadlodalnie w Rzymie.
  I co ?? I nic.
  Super duper.
  Nikt z kato-lemingow sie nie dziwi, tak jak nie obeszlo ich umieszczenie posazku Buddy na oltarzu Kosciola Katolickiego przy akompaniamencie i pelnym wsparciu obecnego najwyzszego „duchwienstwa”.
  Bog nie pozwoli z siebie szydzic i szykuaje nam pewnie piekna „nagrode” za nasza „wiernosc i lojalnosc”.
  http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A504-StEgidiot.htm


  Bazylika Santa Maria w Trastevere, Rzym.
  Fajne. Brakuje jeszcze przenośnych klozetek toj-toj.
  Admin

 18. marta15 said

  sliczny obraz. To jeszcze pozostalosc z „cywilizacji Lacinskiej”

 19. Gracjusz said

  mnie się JO zaczął kojarzyć z diabłem. Dlaczego ? Bo widziałem obrazek jak skazywano heretyków a w chwili śmierci wyskoczył do nich mnich z krzyżem. Mnich bardzo krzyczał i mimo wszystko, wyglądał jak diabeł 🙂

  Panie Romanie K. Prawa łacińskie nie były ani przestrzegane ani akceptowane. Ani się ich nikt nie bał. Taki cukier puder na babie z g.na.

 20. marta15 said

  a tu „sztuka” z nadchodzacej „cywilizacji lucyferianskiej” przedstawiana, bylo nie bylo, w kosciolach katolickich,
  kiedys preznych osrodkach rozwoju cywlizacji lacinskiej ,obecnie, za zgoda i przyzwoleniem „duchowienstwa” i kato-lemingow pozbawionych odwagi i madrosci , sluzacych do eksponowania swietokradczych, bluznierczych ekspozycji zwanych ,o ironio, „sztuka” , a czasami nawet „sztuka katolicka”.
  Szatan ma niezly ubaw widzac jak latwo mu sie udalo przekabacic zastepy zaczadzonych na swoja strone.
  http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A191rcBrusselsExpo.htm

 21. Marucha said

  Re 13:
  W jaki sposób z zasad cywilizacji łacińskiej wysnuwa Pan wniosek:
  Cywilizacja lacinska mogla byc tylko tam , gdzie do perfekcji opanowano sztuke ….poklonow, czolobic i do nozek padania!
  pozostaje dla mnie tajemnicą.

  Aha, czekam na Pana… Która z podanych zwięźle zasad tej cywilizacji jest zła, błędna, niegodziwa, antychrześcijańska? Czym można ja zastąpić?

 22. marta15 said

  tu kolejny, milionowy przyklad jak cywlizacjia lucyferianska na dobre juz zagrzala w sekcie watykasniej,
  a dokladnie w ich niby „sztuce”.
  Bo te ze istnieje i ma sie dobrze w tzw. swieckim swiecie to widac samo przez sie.
  Miliony bezbronnych dzieci sa rocznie poswiecane krwawemu demonowi „Molochowi”, a cywlizacja lucyferianska nazywa to ladnie „prawem Wyboru” aka „pro-choicem” .
  http://traditioninaction.org/HotTopics/c001ht.htm

 23. RomanK said

  Czym można ja zastąpić? pyta pan Gajowy….
  mozna byle czym ,,tzn nowym wymyslem z niczego…. czyli z glowy…. !!!!!
  Wolno wymyslac zwiezle zasady wymyslonej cywilizacji prof. Konecznemu ,wolno panu Swiderskiemu, ucierac cywilizacyjny kogel mogel z zasad wiary i paremi lacinskich,.,.,wolno zatem i wojewodzie i nawet postszlachcicowi JO tez wolno…bo jak smrodzic …to smrodzic:-)))
  Jak bajdurzyc to bajdurzyc….mozna opuscic grzechy o pomste do nieba wolajace..dodac troszkie mitologii greckiej,.,… jak pan Swiderski….mozemy se sami zrobic taka cywilizacje…jak sie nam podoba…aco???. jak gazda w makutrze utarl listonosa:-)))) a jak bedzie wiecej w makutrze…..to i moze milicjanta:-))) a jak jeszcze wiecej to my se tez utrzemy cywilizacje:-)))

 24. Marucha said

  Re 23:
  Ja Pana nie poznaję, panie Romanie.
  Coś Pana opętało?
  Niech Pan wreszcie powie, które z tych „wymyślonych” zasad są złe, błędne, niegodziwe, niekatolickie.

 25. marta15 said

  tu poniekad szokujacy artykul ,( mnie on tam juz nie szokuje), o tym jak sekta watykanska bedzie drastycznie redukowac parafie i koscioly, w kregach tzw cywilizacji, kiedys, lacinskiej, a obecnie przygotowujacej sie na jedna , demoniczna , globalna, lucyferianska „religie”.
  http://traditioninaction.org/religious/m031rpFuture.html

 26. 166 bojkot TVN said

  Jedna zasada:
  Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur – Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.

  zupełnie NIESTOSOWANA W POLSCE oznacza, że w Polsce nie ma cywilizacji łacińskiej.

  Najbliższym państwem w Europie gdzie uchowała się jeszcze cywilizacja łacińska jest Szwajcaria, gdzie odbywają się referenda w każdej zasadniczej sprawie.

  Cywilizacja łacińska zaczęła w Polsce umierać gdzieś tak w XVII wieku… – admin

 27. RomanK said

  Zdecydowanba wiekszosc..panie Waclawie…nie tylko nie jest chrzescijanska,,,,bo katolicka to moze jest..ale wrecz poganska! To fakt!
  Rzym ,,Zwany przez Sw Jana Stolica Wszelakiej Obrzydliwosci…Bestia Konca Czasowe na siedmu Wzgorzach,,,,,.poganski..jego Prawo Poganskie….
  Filozofia Grecka Arystoetles, Sokrates. HIpokrates, Horodotus etc,,,.poganie,,,..
  I please…. ja nie mowie ze sa bledne, niegodziwe…nigdy nie powiedzialem..bo nei sa.
  .sa i byly prawdziwe, uczciwe i szlachetne…mimo…. ze poganskie…. One byly zanim powstalo Chrzescijanstwo…rownolegle…i trwaly koptowane do nowych kultur….przyswajaniem nasladowane mniej lub bardziej udolnie….
  paraphremie lacinskie dokoptowane do prawd wiary przez pana Swiderskiego nei sa Ewangeliczne- ale jurystyczne i poganskie,,,:-)))nie widxi pan tego????
  Malo…. pisze pan z uporem godnym lepszej sprawy…

  Cywilizacja łacińska zaczęła w Polsce umierać gdzieś tak w XVII wieku… – admin

  a kiedy sie narodzila…kiedy zyla..kiedy byla????

  Cywilizacja lacinska to wymysl Prof Konecznego…wmyslil to za okupacji….fakt literacki..i nic wiecej:-))) i wydaje mi sie powstal w wyniku rozzalenia na Niemcow…za ich nazizm, hitleryzm..stad jego podzial na bizantynska i turanska cywilizacje….
  Bizancjum bylo bezposrednim spadkobierca Rzymu…i bylo n im oprzez ponad 1000 lat….to dokladnei tyle iole ma Polska od Mieszka do Bronka…:-))))) jsli ktos to tylko Bizancjum ma prawo nazywania sie lacinskim….nei Krakow, czy Warszawa…

 28. marta15 said

  tu bardzo ciekawa wypowiedz myslicela ,Hilaire Belloc, z poczatkow 20 wieku
  http://catholicism.org/belloc-new-paganism.html
  „..“This New Paganism is already a world of its own. It bulks large, and it is certainly going to spread and occupy more and more of modern life. It is exceedingly important that we should judge rightly and in good time of what its effects are to some extent, and our children will come very strongly under their influence. Those effects are already impressing themselves profoundly upon the Press, conversation, laws, building, and intimate habits of our time. . . .

  “New Paganism, should it ever become universal, or cover whatever districts or societies it may become general, will never be what the Old Paganism was. It will be other, because it will be a corruption. . . .

  “The Old Paganism worshipped human things, but the noblest human things, particularly reason and the sense of beauty. In these it rose to heights greater than have since been reached, perhaps, and certainly to heights as great as were ever reached by mere reason or in the mere production of beauty during the Christian centuries.

  “But the New Paganism despises reason, and boasts that it is attacking beauty. It presents with pride music that is discordant, building that is repellent, pictures that are a mere chaos, and it ridicules the logical process. . . .

  “The Old Paganism was of a sort that would be open, when due time came, to the authority of the Catholic Church. It had ears that at least would hear. . . .

  “The Old Paganism had a strong sense of the supernatural. This was often turned to the wrong objects and always to sufficient objects, but it was keen and unfailing; all the poetry of the Old Paganism, even where it despairs, has this sense. . . .The New Paganism delights in superficiality, and conceives that it is rid of the evil as well as the good in what it believes to have been superstitions and illusions.

  “There it is quite wrong. . . . Men do not live long without gods; but when the gods of the New Paganism come they will not be merely insufficient, as were the gods of Greece, nor merely false; they will be evil.
  ONE MIGHT put it in a sentence and say that the NEW PAGANISM, foolishly expecting satisfaction, WILL FALL,
  before it knows where it is, INTO SATANISM…””

 29. wet3 said

  @ Marucha
  Zawszona reformacja zaczela rozwalac Europe. Po niej przyszla rewolucja angielska, francuska … i tak ten burdel ciagnie sie dodzis – jak przyslowiowe gowno ciagnie sie przez morze.

 30. marta15 said

  ad 28
  tlumaczenie na szybko
  ————–

  „NOWE pogaństwo jest już wlasnym , niezaleznym swiatem. . Jest juz duze ,i z pewnością będziesie dalej rozprzestrzeniać zajmowac coraz więcej nowoczesnego życia. Jest to niezwykle ważne, że należy sądzić słusznie i we właściwym czasie, jakie jego skutki są do pewnego stopnia, a nasze dzieci będą bardzo mocno pod jego wpływem. Jego efektami ( nowego poganstwa) juz sie zachwyca głęboko prasa, prywatne rozmowy, prawo, budownictwo, i intymne nawyki naszego czasu. . . .

  „Nowe Pogaństwo, gdyby udało się mu byc uniwersalne, lub pokryć wszelkie dzielnice lub towarzystwa może stać się globalne , nigdy nie będzie tym , co Stare Pogaństwo było. Bedzie inne, bo to będzie korupcja. . . .

  „Stare Pogaństwo czcilo ludzkie rzeczy, ale najszlachetniejsze ludzkie rzeczy, w szczególności rozum i poczucie piękna.
  W tych wzrosło do wysokości powyżej zostały już osiągnięte, a może i na pewno się na wyżyny, tak wielkie , jak kiedykolwiek osiągnięte przez uzywanie rozumu lub zwykłej produkcji piękna w ciągu stuleci chrześcijaństwa.

  „Ale Nowe Pogaństwo gardzi rozumem, i szczyci się tym , że atakuje piękno.
  Prezentuje muzykę pychy, która jest nieskoordynowana, budynek , który jest odstraszający, zdjęcia, które są jedynie chaosem, i wyśmiewa logiczny proces. . . .

  „Stare Pogaństwo było w swym rodzaje otwarte, kiedy przyszedł czas, na autorytet Kościoła katolickiego. Miało uszy,ktorymi moglo przynajmnej slyszec. . . .

  „Stare Pogaństwo miało silne poczucie nadprzyrodzoności. Często zwracalo się do niewłaściwych przedmiotów ale zawsze do wystarczających (odpowiednich) przedmiotow, ale bylo tez pelne energi, niezawodne; cala poezja Starego Pogaństwa, nawet jeżeli rozpacza, ma jakis sens. . . .
  Nowe Pogaństwo zachwyca sie powierzchownościa i mysli , jak pozbyć się zła, jak również dobra w tym, co uważa za przesądy i iluzje.

  To jest bledem. . . .
  Ludzie nie żyją długo bez bogów, ale gdy bogowie Nowego Pogaństwa przyjda, nie będą oni zaledwie niewystarczający,
  tak jak byli nimi bogowie Grecji, ani jedynie falszywi; Oni będą ZLI ( demoniczni/evil). Oni beda ZLEM.
  Można umieścić to w jednym zdaniu i powiedzieć, że NOWE POGANSTWO , głupio oczekując satysfakcji/spelnienia ,
  wpadnie, zanim jeszcze wie gdzie jest, W SATANIZM…”

 31. Marucha said

  Re 27:
  Jacy jesteśmy, tacy jesteśmy, ale nie dzięki cywilizacji łacińskiej, ale właśnie skutkiem łamania jej zasad. Kościół jest, jaki jest, nie skutkiem przestrzegania Ewangelii i Tradycji, ale właśnie dlatego, że się je ignoruje.
  Cywilizacja łacińska nigdy nie była pogańska, jak Pan to chyba sugeruje. Owszem, zaczerpnęła ze starożytnej Grecji i Rzymu to, co dało się pogodzić z chrześcijaństwem – ale wszystko oparła na fundamencie katolicyzmu.
  To, co p. Świderski na własną rękę dokooptował do niej, to jego poglądy i odpowiedzialność.

  Prof. Koneczny nie wymyślił teorii cywilizacji podczas okupacji. To był owoc wielu lat pracy jego życia, począwszy od „Polskie logos i ethos” z roku 1921, „Kościół w Polsce wobec cywilizacji”, 1928, poprzez fundamentalne „O wielości cywilizacji” z roku 1935, i wiele innych dzieł, wydanych dopiero po wojnie za granicą.
  Więc niech Pan nie robi z jego teorii czegoś naszrajbowanego na kolanie w stanie frustracji i rozżalenia na Niemców. Bo do tej pory nikt nic lepszego nie napisał, choć wielu próbuje chwytać Konecznego zębami za nogawkę.

  Cywilizacja bizantyjska, którą Pan najwyraźniej najbardziej ceni, uznaje zwierzchność władzy świeckiej nad Kościołem, a zatem prawo narzucania religii, cuius regio eius religio. Dla mnie jest to nie do zaakceptowania.

  Pyta Pan, kiedy narodziła się w Polsce cywilizacja łacińska?
  Odpowiem Panu, jeśli Pan odpowie mi, kiedy w Polsce narodził się feudalizm… albo kiedy w Kościele narodził się modernizm.

 32. RomanK said

  Bez Bajdurzenia pane Gajowy,,,,, cuius regio eius religio….to czysto zachodni wymysl..tzw Pokoju augsburskiego 1555…do prawoslawia wprowadzony za leb wierzagajac..przez Piotra zwanego Wielikim:-)))) i to nei do konca….
  Bizantyzm tzw…nie mial problemow..cezaropapizmu…tam to bylo ulozone od Konstantyna Wielkiego i Sw Heleny….i nadal jest… wladza swiecka panowala i ochraniala Cerkiew…nie odwrotnie. Car..samodierzawny…tzn suweren, ktrego wladza pochodzila od Boga byl Pomazanciem Bozym…nie mianowancem ustanawianym przez Bisklupow nawet Rzymu…
  feudalizm w Polsce zostal zaprowadzony wzorem zachodniej Europy przez lachitow…Lachcicow jak kto woli w IX wieku….
  POlegal na posiadaniu zuiemi za sluzbe wojskowa..w piramidzie pdleglosci bazujace feudal mijego feudala nei jest moim feudalem….

  Nie narodzil sie on w Polsce…to wymysl sredniowiecza post rzymskiego…

 33. Fran SA said

  Ad.33
  RomanK
  Troszke sie zapedzilismy w ferworze dyskusji i zapomnielismy o Karolu Wielkim, ktory spowodowal schizme z powodu swoich pomyslow n/t Sw. Trojcy.
  Nie mozemy tez zapominac o Mieszku I-ym, ktory przyjal chrzescijanstwo dla calego narodu, czy Boleslawie Chrobrym. A to, ze Pokoj Augsburski wyrazil to po lacinie – to juz inna broszka.

  Cywilizacje i kultury maja to do siebie, ze sie przenikaja, maja wzajemny wplyw; prosty lud i monarchowie dobieraja/przyswajaja lub odrzucaja rozne wartosci.
  Kazda cywilizacja jest jak zywy organizm. I nie da sie jej opisac/scharakteryzowac w dwoch zdaniach czy trzech cytatach. Zwlaszcza, ze bardzo trudno znalezc cytaty obiektywne (no bo znowu sie zacznie zazarta dyskusja, co jest, a co nie jest ‚subiektywno-obiektywne’.
  Kosciol Katolicki nie ma sie czego wstydzic; naturalnie, ze czerpal z dorobkow starozytnosci – bo starozytnosc tez byla stworzona przez Boga.
  Kosciol katolicki dlatego nazywa sie powszechnym, ze zostal przyjety przez wiele kultur i tych kultur nie zniszczyl; w przeciwienstwie do Protestantyzmu, ktory zdecydowanie wplywa na wynaradawianie nacji..

  Dla mnie, okres Sredniowiecza, to chyba najbardziej dynamiczny okres rozwoju w dziejacjh ludzkosci. I zadne marksizmy i leninizmy nie potrafily ukryc faktu, ze w Sredniowieczu powstalo w Europie 2400 miast, i wszystkie europejskie uniwersytety; i miasta mialy wlasny zarzad i autonomie; wlasne prawa; rozwijala sie nauka, a uniwersytety byly bezplatne poniewaz byly to uczelnie dla biednych, ktorzy nie mogli sobie pozwolic na prywatnych tutorow.
  Dosc trudno jest rozpatrywac Sredniowiecze w kategorii wylacznie feudalnej. Bylo chyba mimo wszystko wiecej swobody i mniej ‚ciemnogrodu’ niz w czasach, w ktorych zyjemy.

  Wsadzanie w scisle ramki jakiegokolwiek okresu w dziejach ludzkosci, czy historii religii przypomina ludowy taniec rosyjski: ‚dwa szaga na liewo, dwa szaga na prawo szag wpieriod- i dwa nazad’.

 34. RomanK said

  Panie Fran SA.;pelna zgoda…ale nie da sie naraz wszystkiego dyskutowac…Oczywiscie..jak sie nei zapedzc to i Mieszek nie dla calego narodu..ale Goplan i dla tych szepow nad ktorymi mial wladze,,reszta Malopolska byla ochrzczona od wiekow dwoch..mjinimum..Krala Mlota mieli serdecznie dosc bo znali sytuacje Czechow…to ze sie chrzcil zeniac z Dobrawa..takei meili obyczaje…Sw Olga chrzecila sie piec razy…co nie przeszkadzalo jaj byc swieta do dzis…
  Widzi pan..chodzi o to ,zeby nie tyle co wsadzac w ramki..ale vbyc jak najblizej Prawdy…bo bez tej prwdy chodzimy po omacku jak slepy i z amnezja Czlowiek..a juz chyba nei ma bniedniejszego Czlowieka niz taki slepy i z amnezja…
  karmienie mitami, chociazby nie wiem jak pieknymi i podnoszacymi ducha zwlaszcza mlodziez wyrzadza nam straszliwa krzywdfe jako Narodowi. Jak nigdy..wlasnei teraz kiegy giniemy- jako nacja..wtymieramy w tempie przerazajacycm szybciej niz wybijani podczad najstraszliowszych wojen…
  To co pisze powyzej w artykule o demografii poraza…a ja o tym pisze od 30 lat…i pukano mnie po glowie do niedawna….
  czasmi nawet nei chce mi sie odzywac,,czytam ludzi calkiem inteligentnych i opadaja rece,,,np to ze rodzi sie czlowiek nei ma wplywy na ekonomie:-)))
  Boze..bez czlowieka …bez jego potrzeb nie ma ekonomii, nie ma zaspokajania tych potrzeb..bnei ma nic..zostaje las…
  Pan Gajowy zobaczyl cos..co powtarza sie nion stop,,w moich stronach ..zolnierski cmentarz w wysokim lesie..i byl zdziwiony jak dowiedzial sie ze tych zolnierzy w I wojnie swiatowej nei chowano w lesie ale na otwartym polu…lasem porosly pola….
  tam w tym miejscu las porastal co pare pokolen…jedne rwaly go innych braklo i porosl sobie z powrotem ..dzis porstr aznowu….
  Nie mowimy np wcale o Europie po rzymskiej….o okresie Merovingow o zapasci sromotrnej,,o porosniecu Europy lasami o przejeciu ziemi w opieke przez Kosciol….o wielu rzeczach..ale mlocimy mity.. ukladane przez nianki,,nie zawsze przychylne naszej Matce Polsce….a tak czasami chetnie przez nas sluchane…z jaka ufnoscia i oddaniem….

 35. Błysk said

  Ciekaw jestem czy ktoś z dyskutantów /poza Panem Marucha/ czytał dzieła Konecznego? A tymczasem , cywilizacja łacińska, to jest nasz ratunek, to coś o co powinniśmy się bić na każdym kroku ,by być sobą.To jest cos czym powinniśmy żyć i co należy narzucać innym. Podaje do wiadomości nieświadomym ,że Feliks Koneczny napisał „Cywilizację żydowską”,”Cywilizację bizantyjską” ,także podstawowe dzieło ” O ład w historii” .Zrobił więcej dla katolicyzmu i polskości niż jakikolwiek biskup czy polityk. Z dyskusji widać bezład i brak pojęcia o pisarstwie Feliksa Konecznego.

 36. Fran SA said

  Ad.35
  Blysk
  Bo wcale nie potrzeba znac Konecznego, zeby wiedziec cokolwiek o Sredniowieczu i kulturze /cywilizacji lacinskiej.
  I zupelnie sie zgadzam, ze powinno sie przywrocic historie starozytna i jezyk lacinski do polskich programow szkolnych. O liturgie nawet nie smiem prosic.
  Ciekawe, czy jest to w ogole mozliwe?

Sorry, the comment form is closed at this time.