Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 11 listopada, 2014

Węgierski polityk odpowiada na zarzuty USA: Węgry to nie Guantanamo, gdzie Waszyngton może oskarżać bez dowodów

Posted by Marucha w dniu 2014-11-11 (Wtorek)

Antal Rogan, szef klubu parlamentarnego rządzącej partii Fidesz, skomentował decyzję władz amerykańskich o zakazie wjazdu do USA dla sześciu węgierskich urzędników. Przyczyną tej decyzji miało być rzekome uwikłanie w korupcję.

„Węgry to nie Guantanamo. Nikt nie może być oskarżony bez dowodu” – powiedział Rogan, nawiązując do braku dowodów w sprawie sześciu zamieszanych rzekomo w korupcję urzędników.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 31 Komentarzy »

Sputnik: nadawanie audycji na cały świat

Posted by Marucha w dniu 2014-11-11 (Wtorek)

Na globalnym rynku medialnym 10 listopada rozpoczyna pracę grupa multimedialna Sputnik, będąca największą marką informacyjną, dysponującą nowoczesnymi centrami multimedialnymi w kilkudziesięciu krajach.

Każda redakcja Sputnika w największych stolicach świata prowadzi własne strony internetowe i nadaje ze studiów miejscowych stacji radiowych. Sumaryczna liczba godzin nadawania radiowego Sputnika w 30 językach świata już w 2015 roku przekroczy 800 godzin na dobę w 130 miastach świata.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Me(r)dia | 21 Komentarzy »

Exkomunika „lefebrystów”… na razie lokalna

Posted by Marucha w dniu 2014-11-11 (Wtorek)

Bp. Marcello Semeraro

Rządy papieża „miłosierdzia i wybaczenia” trwają…

Biskup Marcello Semeraro z Albano, włochy – sekretarz Papieskiej Rady d/s Reform (Rady Dziewięciu Kardynałów), a więc mający bardzo bliskie kontakty z papieżem Franciszkiem – oficjalnie i uroczyście ogłosił, iż osoby biorące udział we mszach Bractwa Św. Piusa X i otrzymujące tam sakramenty ryzykują automatyczną ekskomunikę i znalezienie się „poza Kościołem”.

Uważa on bowiem, iż FSSPX nie należy do Kościoła Katolickiego.

Biskup Semeraro postraszył również dzieci takich osób, iż będą musiały one przejść „specjalną ścieżkę pokuty” (sic!).

Tak skandaliczna i odrażająca decyzja nie mogła być powzięta bez zgody papieża.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 47 Komentarzy »

Emerytowany naukowiec ujawnia prawdę o UFO

Posted by Marucha w dniu 2014-11-11 (Wtorek)

Już dawno nie było u nas tej tematyki…
Zapiąć pasy. Wchodzimy na orbitę Piątego Wymiaru.
Admin

Boyd Bu­sh­man – były in­ży­nier w su­per­taj­nej bazie zna­nej jako Stre­fa 51, ujaw­nił w przed­śmiert­nym wy­wia­dzie, co ame­ry­kań­ski rząd wie o ko­smi­tach i ich tech­no­lo­gii.

Jego zda­niem obcy nie tylko re­gu­lar­nie od­wie­dza­ją Zie­mię, ale też współ­pra­cu­ją z wła­dza­mi USA. Poza tym Ame­ry­ka­nie mają współ­dzia­łać z Chiń­czy­ka­mi i Ro­sja­na­mi nad stwo­rze­niem na­pę­du an­ty­gra­wi­ta­cyj­ne­go. Wszyst­ko to roz­gry­wa się z dala od ludz­kich oczu…

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 14 Komentarzy »

Tajne armie NATO w Europie

Posted by Marucha w dniu 2014-11-11 (Wtorek)

Dziś, 9 listopada, w Sott Talk Radio audycja pt. Tajne armie NATO w Europie. Wywiad z Danielem Ganserem.

W tym tygodniu w Sott Talk Radio będziemy rozmawiać o największej w historii Europy tajnej nowoczesnej wojnie NATO przeciwko europejskiej ludności cywilnej. Wojny zastępcze, terroryzm pod fałszywą flagą, zamachy, zabójstwa, wojna gospodarcza, kolorowe rewolucje, ingerencje w wybory… nie jest tajemnicą, że od czasów II wojny światowej establiszment USA robił to wszystko (i więcej), stosując swoją psychopatyczną „strategię napięcia” jak świat długi i szeroki.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 14 Komentarzy »

Rerum Novarum – O kwestii socjalnej

Posted by Marucha w dniu 2014-11-11 (Wtorek)

ENCYKLIKA PAPIEŻA LEONA XIII

WSZYSTKIM
CZCIGODNYM BRACIOM PATRIARCHOM,
PRYMASOM, ARCYBISKUPOM ŚWIATA KATOLICKIEGO,
ŁĄSKĘ I SPOŁECZNOŚĆ ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ
MAJĄCYM.

RERUM NOVARUM
O KWESTII SOCJALNEJ

15 V 1891 r.
LEON XIII PAPIEŻ

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia, Polityka | 18 Komentarzy »

Zapomniane zwycięskie powstanie we Lwowie

Posted by Marucha w dniu 2014-11-11 (Wtorek)

Gdy w li­sto­pa­dzie 1918 r. w War­sza­wie, Kra­ko­wie i Lu­bli­nie swo­bod­nie ło­po­ta­ły już bia­ło-czer­wo­ne flagi, oznaj­mia­ją­ce od­zy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści, to we Lwo­wie mło­dzi chłop­cy i dziew­czę­ta z bro­nią w ręku (a czę­sto bez niej) wal­czy­li o każdą ulicę, o każdy dom. Ich zryw oka­zał się zwy­cię­ski, ale obec­na Pol­ska ze wzglę­du na tzw. po­li­ty­kę wschod­nią nie za bar­dzo chce o tym pa­mię­tać.

Na­ro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści ko­ja­rzy się z datą 11 li­sto­pa­da 1918 r., kiedy to w Compiègne we Fran­cji pod­pi­sa­no ro­zejm, pie­czę­tu­ją­cy osta­tecz­ną klę­skę Nie­miec. W tym samym dniu z kolei w War­sza­wie bry­ga­dier Józef Pił­sud­ski prze­jął wła­dzę od Rady Re­gen­cyj­nej.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 10 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: