Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Maverick o Raport ONZ: Ukraina naruszała…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Włodek o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  lewarek.pl o Pamiętajmy o losie Serbów
  Sceptyk o Raport ONZ: Ukraina naruszała…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Ale dlaczego? o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Boydar o Wolne tematy (24 – …
  Zenon_K o Wolne tematy (24 – …
  Boydar o Wolne tematy (24 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Archive for 11 października, 2012

Chińskie linie lotnicze nie chcą kupować pozwoleń UE na emisję CO2

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Naj­więk­sze chiń­skie linie lot­ni­cze po­in­for­mo­wa­ły, że nie będą pła­cić za unij­ne po­zwo­le­nia na emi­sję CO2 w Eu­ro­pie. Od 1 stycz­nia taki obo­wią­zek mają wszy­scy prze­woź­ni­cy, któ­rych sa­mo­lo­ty star­tu­ją lub lą­du­ją na europejskich lot­ni­skach.

Linie lot­ni­cze ob­słu­gu­ją­ce loty z i do UE muszą kupić w 2012 r. na unij­nym rynku handlu emi­sja­mi (Sys­te­mu Han­dlu Emi­sja­mi – ETS) ok. 15 proc. po­zwo­leń na emi­sję CO2, a resz­tę do­sta­ną darmo. Prze­pi­sy te – jako nie­zgod­ne z pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym – za­skar­ży­ły ame­ry­kań­skie linie lot­ni­cze. Jed­nak Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści UE pod ko­niec grud­nia ub.r. od­rzu­cił za­rzu­ty ame­ry­kań­skich linii lot­ni­czych, ar­gu­men­tu­jąc, że unij­ny sys­tem han­dlu emi­sja­mi CO2 w lot­nic­twie nie na­ru­sza prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go.

Oprócz ame­ry­kań­skich linii lot­ni­czych, nowe prze­pi­sy skry­ty­ko­wa­ły Indie, Ka­na­da i Chiny. Te ostat­nie, tak jak ame­ry­kań­skie linie, za­po­wia­da­ły za­skar­że­nie unij­nych prze­pi­sów.

Jak in­for­mu­je w czwar­tek BBC, Chai Haibo z Chiń­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Trans­por­tu Lot­ni­cze­go (CATA), po­wie­dział, że linie na­le­żą­ce do sto­wa­rzy­sze­nia „nie będą współ­pra­co­wać” w kwe­stii ETS. CATA re­pre­zen­tu­je czte­ry naj­waż­niej­sze chiń­skie linie lot­ni­cze: Air China, China So­uthern Air­li­nes, China Eastern Air­li­nes i Ha­inan Air­li­nes.

„CATA w imie­niu chiń­skich linii lot­ni­czych, jest zde­cy­do­wa­nie prze­ciw­ne nie­wła­ści­wym prak­ty­kom UE jed­no­stron­ne­go zmu­sza­nia mię­dzy­na­ro­do­wych linii lot­ni­czych do udzia­łu w ETS” – po­wie­dział w czwar­tek Chai Haibo cy­to­wa­ny przez BBC.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 9 Komentarzy »

Widmo utraty pracy główną przyczyną słabej kondycji psychicznej Polaków

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Opublikowany przez CBOS raport ujawnił, iż 70% rodaków uważa, że warunki egzystencji w Polsce są szkodliwe dla ich zdrowia psychicznego i tym samym dają dość duże prawdopodobieństwo zachorowania na choroby psychiczne.

65% ankietowanych wskazało na bezrobocie jako destrukcyjnie wpływające na ich kondycję psychiczną, 48% na używanie szkodliwych substancji psychoaktywnych – głównie narkotyków i alkoholu, 46% zaś na kryzys w obrębie rodziny. Ponadto respondenci wymienili także: bieda (30% wskazań), zła jakość międzyludzkich interakcji (22%), niepewność jutra (19%), czy też zbyt dynamiczne tempo życia (16%).

Na dalszych pozycjach wymieniano przypadłości, które są niemniej ważnymi dziś problemami życia społecznego. Kondycję psychiczną burzą m.in.: fatalne warunki mieszkaniowe, konkurencja, przestępczość, korupcja, zbyt znaczna swoboda obyczajowa, hałas, silne zanieczyszczenie środowiska.

Ankietowani przyznali, że 86% spośród nich ogarnia zdenerwowanie i rozdrażnienie, 71% odczuwa znużenie i zniechęcenie, 68% ogarnia poczucie bezradności, 58% twierdzi, iż targa nimi wściekłość, 54% nieobca jest depresja, a 6% myśli czasem o samobójstwie.

Na podstawie: CBOS
http://autonom.pl

Posted in Różne | 32 Komentarze »

Unia Europejska wykończy polską flotę

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać unijna dyrektywa ograniczająca zawartości siarki w paliwie żeglugowym spalanym na wodach Morza Bałtyckiego. Choć już dziś na tym akwenie obowiązują normy ponad trzykrotnie wyższe niż w innych regionach świata, to Parlament Europejski przegłosował ich radykalne zaostrzenie.

Fot.kkic/commons/GNU/creative

Według ekspertów, bardziej restrykcyjne przepisy doprowadzą do radykalnych zmian w transporcie morskim w tym regionie. Argumentują, że na chwilę obecną, do nowych przepisów na Bałtyku przygotowanych jest bowiem może z 200 statków (dziennie po tym akwenie pływa ponad 1500 jednostek). Modernizacja innych będzie kosztowna, a w przypadku starszych jednostek – niemożliwa. Szwedzi wydatki swojego kraju szacują na 3 mld euro rocznie.

Prof. Tadeusz Borkowski z Akademii Morskiej w Szczecinie, szef zespołu BSR InnoShip, który pracuje nad złagodzeniem skutków przepisów, które wejdą w życie za dwa lata, argumentuje, że wielu firm po prostu nie będzie na to stać. – Szukamy rozwiązań zmniejszających emisję. Jednym z nich może być pływanie na zredukowanych prędkościach – wyjaśnia.

Takie rozwiązanie, jeżeli zaakceptuje je Bruksela, również doprowadzi do wzrostu kosztów operacyjnych europejskich armatorów. Ponadto, jednostki rosyjskie będą mogły wyprzedzać unijne statki, ponieważ nie będą ich dotyczyć unijne regulacje. Może to doprowadzić do przejęcia przez flotę rosyjską dominującej roli na Bałtyku.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 20 Komentarzy »

Edukacja w Polsce: uczniu, tu wpisz „k…a”

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Wulgaryzmy i plagiat w czasopiśmie nauczycielskim, wydawanym przez fundację MEN. Według autorów tytułu skierowanego do nauczycieli języków obcych, na lekcjach warto korzystać z dialogów z filmu „Dzień świra”.

Języki Obce w Szkole ukazuje się od 1957 roku, od początku 2012 roku jego wydawcą jest Fundacja Rozwoju Edukacji należąca do Skarbu Państwa. W jej radzie zasiadają wiceministrowie MEN oraz resortu nauki. Zmiana wydawcy przyniosła nie tylko nową formę graficzną ale i niespodzianki w treści. W pierwszym numerze po przejęciu pisma przez fundację zaleca się przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem dialogu „to be, k….,  or not to be” z „Dnia świra”. „K…a” jest jednym z wyrazów, który ma zostać wpisany w ramach ćwiczenia. W trzecim numerze opublikowany artykuł okazał się plagiatem. O czym poinformowano z resztą uczelnię, na której autor zamierza się doktoryzować.

Tymczasem Ośrodek Rozwoju Edukacyjnego zaleca nauczycielom, by nie tylko dbać o realizację celów wychowawczych ale i o kulturę języka polskiego, m. in. walcząc wulgaryzmami. Rada Języka Polskiego otwarcie domaga się od MEN, by dyskwalifikowano prace maturalne nasycone słowami wulgarnymi.

Mirosław Marczewski, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zapewnia, że wydawnictwo nie będzie już współpracowało z autorem, który popełnił plagiat. Profesor Tadeusz Zgółka, członek komisji dydaktycznej Rady Języka Polskiego tłumaczy, że ćwiczenie z użyciem dialogu z „Dnia świra” przybliżyć miało uczniom język codzienny. – Pytanie tylko, czy szkolne lekcje są miejscem, gdzie powinny się pojawiać tego typu rejestry językowe – dodaje Zgółka.

Źródło: „Rzeczpospolita”
mat
http://www.pch24.pl

Posted in Kultura | 3 Komentarze »

Niemcy odpowiedzą przed ONZ za dyskryminację chrześcijan

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Niemcy będą odpowiadać przed oenzetowską Radą Praw Człowieka za akty nietolerancji i dyskryminacji względem chrześcijan. Niezgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka są tam na przykład zakaz edukacji domowej, odmawianie farmaceutom prawa do sprzeciwu sumienia przy sprzedaży pigułek wczesnoporonnych, ograniczanie wolności zgromadzeń ruchów pro life czy obowiązkowe, wbrew woli rodziców, poddawanie dzieci indoktrynacji seksualnej w szkołach.

Za przejaw dyskryminacji uznano natomiast nierówne traktowanie w sądach ludzi różnych religii, skarżących się na obrazę uczuć religijnych. Niemieccy sędziowie odrzucają wnioski wyznawców Chrystusa, przy czym uważnie rozpatrują zażalenia niechrześcijan.

Niemcy zostały zaskarżone przez wiedeńskie Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji względem Chrześcijan. Przy okazji zwrócono też uwagę na coraz częstsze w tym kraju akty wandalizmu względem chrześcijańskich cmentarzy i miejsc kultu.

Jak podkreślił włoski socjolog Massimo Introvigne, który monitoruje sytuację chrześcijan w ramach włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nikt nie zamierza porównywać Niemiec do krajów azjatyckich i afrykańskich, gdzie chrześcijanie są rzeczywiście gnębieni. Trzeba jednak sygnalizować niepokojące symptomy. Tworzą one bowiem atmosferę kulturową i standardy prawne, które z czasem mogą doprowadzić do zjawisk o wiele poważniejszych – uważa Massimo Introvigne.

Radio Watykańskie, kra
http://www.pch24.pl/

Posted in Polityka | 5 Komentarzy »

Zagrajmy w atak na Iran, Syrię i Liban

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Poniższy tekst można potraktować jako przyjemną rozrywkę do poduszki przed snem. Z gatunku political-fiction, ale oparty na bardziej realnych przesłankach niż powieści wydawane przez żydowskich publikatorów na całym świecie. Miłej lektury. 

Źródło:
Let’s Game Play An Attack on Iran, Syria and Lebanon.
http://vidrebel.wordpress.com/2012/08/17/lets-game-play-an-attack-on-iran-syria-and-lebanon/

USA i NATO, oba pod kontrolą Izraela oraz banków z Nowego Jorku i Londynu zepchnęły Iran na krawędź masowego głodu. Irańczycy nie mają sposobu na to, jak importować żywność, aby wyżywić swój naród. Irańczycy już umierają z powodu braków w zaopatrzeniu medycznym z powodu zarządzonych przez Izrael sankcji, jakie są aktem wypowiedzenia wojny. Powinienem podkreślić, że Iran nie ma programu tworzenia broni atomowej i zupełnie bez znaczenia jest, co ma na ten temat do powiedzenia Izrael. Nie ma żadnego legalnego powodu nałożenia tych sankcji. Są one zaprojektowane w ten sposób, aby zmusić Iran do podjęcia takich działań, jakie opinia publiczna w USA zaakceptuje do rozpętania naprawdę wielkiej wojny.

Poniższy scenariusz ćwiczeń w tej grze oparty jest na zagrożeniu, że irański parlament wyda decyzję o zamknięciu Cieśniny Ormuz. Iran może być zmuszony do tego, aby tak się stało. Iran może sobie powiedzieć, że nie ma projektu budowy broni atomowej. Chodźcie i sprawdźcie jeszcze raz… i jeszcze raz. Zostaliśmy zmuszeni przez sankcje, jakie na nas nałożyliście, jakie zabijają nasz naród, do złożenia tekiego oświadczenia. Albo anulujecie te sankcje w ciągu 72 godzin albo użyjemy naszej floty do zablokowania Cieśniny Ormuz i nie puścimy przez nią żadnego transportu ropy, który nie uzyska naszej aprobaty. W ostateczności zaminujemy cieśninę, jeżeli blokada nie zadziała.

Irańczycy podkreślą, że nie mieli innego wyboru. Jeżeli sankcje nie zostaną zdjęte ich naród będzie umierał dalej, tylko w większej liczbie. Tysiące już zmarło. Te sankcje są aktem wypowiedzenia wojny. Nie mają broni atomowej. Jeśli ich reaktor jądrowy w Bushehr, przeznaczony do celów pokojowych, zostanie zbombardowany, zginą miliony Irańczyków, lecz również ok. 30 milionów ludzi w Indiach, pakistanie, Chinach oraz w innych miejscach Azji, Północnej Ameryki oraz w Europie. Promeniowanie jest trucizną narastającą. Promieniowanie z Bushehr trzeba dodać do tego, jakie uwolniło się z Fukushimy oraz horrendalnych ilości wskutek użycia przez armię USA zubożonego uranu.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 15 Komentarzy »

Sejmowe „nie” dla aborcji eugenicznej. To dopiero początek wojny o życie.

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Sejm opowiedział się dziś [10.10.2012 – admin] przeciwko odrzuceniu ustawy zakazującej zabijania niepełnosprawnych dzieci w Polsce. [Tzn. większość opowiedziała się za zakazem aborcji niepełnosprawnych – admin] Projekt skierowano do dalszych prac w komisjach parlamentarnych. Pierwszy etap batalii o życie został wygrany.

207 parlamentarzystów poparło dalsze prace nad projektem ustawy zakazującej zabijania dzieci z powodów eugenicznych. Zgodnie z przewidywaniami decydujące okazały się głosy polityków Platformy Obywatelskiej, z której 40 posłów poparło projekt a 28 wstrzymało się od głosu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu zdecydowanie odrzucono również projekt Ruchu Palikota, zakładający liberalizację aborcji.

– Cieszymy się, że w dniu dzisiejszym sporą ilością głosów został odrzucony wniosek o odrzucenie projektu ustawy zakazującej aborcji eugenicznej – mówił w rozmowie z PCh24.pl poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Klubu Solidarna Polska. – To dopiero początek walki o pełną ochronę życia ale to również dobry prognostyk – duża część posłów Platformy albo się wstrzymała albo głosowała przeciwko odrzuceniu. Jest duża szansa, że te przepisy wejdą w życie. Potrzebna jest cierpliwa i wytrwała praca oraz przekonywanie wszystkich parlamentarzystów do tego, że jest to ważna i potrzebna nowelizacja – tłumaczył poseł.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 7 Komentarzy »

No i cóż nam pozostało z tych lat?

Posted by Marucha w dniu 2012-10-11 (Czwartek)

Grzech pierworodny w postaci okrągłego stołu i grubej kreski w znacznym stopniu zdeterminował losy III RP. Po raz kolejny w historii Polski zdecydowano, by zdrajcy i Jej wewnętrzni wrogowie nie ponieśli zasłużonej kary.

Począwszy od schyłkowego okresu I RP, wybaczanie i pobłażanie zdrajcom stanowiło (obok błędnej polityki zagranicznej) bezpośrednią przyczynę metamorfozy Polski z pozycji europejskiego mocarstwa do roli bezwolnej kolonii Jej sąsiadów.

Patrząc perspektywy czasu na ostatnie dwudziestolecie musimy dojść do wniosku, że żaden z kolejnych rządów nie reprezentował w pełni polskiej racji stanu.

Pozostawiając na marginesie okresy rządów postkomunistów i „nowo narodzonych europejczyków”, wszystkim pozostałym „narodowym” rządom można zarzucić, jeśli nie zdradę, to przynajmniej skrajną niekompetencję.

Najbliższy narodowym ideałom był niewątpliwie gabinet premiera Olszewskiego, nota bene obalony w parlamentarnym zamachu stanu [i], między innymi, przez obecnego „premiera” Donald Tuska i „legendę Solidarności” TW Bolka. Jednak nawet w nim, kluczową rolę odgrywał Leszek Balcerowicz, jako gwarant ekonomicznego zniewolenia naszej Ojczyzny w stosunku do zachodu.

W miarę upływu lat, przewerbowana na wszelkie możliwe kierunki, postkomunistyczna agentura coraz bezczelniej kontrolowała los Państwa i Narodu, przy pomocy zawłaszczonych mediów, rządu, aparatu wymiaru sprawiedliwości, rozkradzionej przezeń gospodarki i pozostałych głównych struktur państwa.

Społeczeństwo idiociejące w miarę upływu lat „obrastało’” niejako „kręgosłup polskiej zdrady”, jaką stanowiła mniejszość żydowska w Polsce. Początkowo jej reprezentantem były marginalne formacje polityczne takie jak ROAD, UD i UW, które nie były w stanie kontrolować samodzielnie sceny politycznej.

Stąd też wyrósł koncept układu politycznego AWS/UW, w którym dzięki zdradzie Mariana Krzaklewskiego „ogon machał psem”, czyli mniejszościowa UW dyktowała kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa, a większościowa AWS akumulowała kredyty za szkodliwe rządy w III RP.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 19 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: